Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2048(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0172/2018

Pateikti tekstai :

A8-0172/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 30/05/2018 - 13.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0220

Priimti tekstai
PDF 147kWORD 48k
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (paraiška „EGF/2018/000 TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba“)
P8_TA(2018)0220A8-0172/2018
Rezoliucija
 Priedas

2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (paraiška „EGF/2018/000 TA 2018 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva“) (COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 5 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2017/000 TA 2017 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva)(4),

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0172/2018),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtas EGF reglamentas atitinka Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų išlaidų, numatomų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi EGF skirtas didžiausias metinis biudžetas – 150 mln. EUR (2011 m. kainomis) ir kadangi EGF reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Komisijos iniciatyva techninei pagalbai gali būti skiriama 0,5 proc. šios sumos (t. y. 861 515 EUR 2018 m.) siekiant finansuoti parengiamąją, stebėjimo, duomenų rinkimo ir žinių bazės kūrimo, administracinės ir techninės pagalbos, informavimo ir komunikacijos, taip pat audito, kontrolės ir vertinimo veiklą, būtiną EGF reglamentui įgyvendinti;

E.  kadangi Europos Parlamentas jau ne kartą yra pabrėžęs, jog reikia gerinti EGF, kaip Sąjungos paramos atleistiems darbuotojams priemonės, pridėtinę vertę, veiksmingumą ir didinti EGF paramos gavėjų įsidarbinimo galimybes;

F.  kadangi siūloma 345 000 EUR suma 2018 m. atitinka apytikriai 0,2 proc. EGF didžiausio metinio biudžeto;

1.  pritaria, kad Komisijos siūlomos priemonės būtų finansuojamos kaip techninė parama pagal EGF reglamento 11 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis;

2.  pripažįsta stebėjimo ir duomenų rinkimo svarbą; primena, jog svarbu, kad tinkamai sudarytos tvirtos statistinių duomenų eilutės būtų lengvai prieinamos ir suprantamos; palankiai vertina planuojamą būsimą 2019 m. dvimečių ataskaitų paskelbimą ir prašo tas ataskaitas viešai paskelbti ir išplatinti visoje Sąjungoje;

3.  primena EGF skirtos interneto svetainės svarbą, kuri turėtų būti prieinama visiems Sąjungos piliečiams, ir ragina užtikrinti daugiau matomumo; pabrėžia, kad teikiant informaciją plačiajai visuomenei svarbi daugiakalbystė; teigiamai vertina Komisijos ketinimą naujus EGF interneto svetainės įrašus išversti į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas; prašo internetinę aplinką padaryti patogesnę naudotojams ir ragina Komisiją pagerinti savo leidinių ir audiovizualinių priemonių turinio vertę, kaip numatyta EGF reglamento 11 straipsnio 4 dalyje; siūlo Komisijai pagerinti savo komunikaciją socialinėje žiniasklaidoje ir alternatyviose platformose;

4.  džiaugiasi tuo, kad tęsiamas su standartinėmis EGF paraiškų teikimo ir administravimo procedūromis susijęs darbas, naudojant elektroninio keitimosi duomenimis sistemos (SFC 2014) funkcijas, kurios sudaro galimybes supaprastinti paraiškų teikimą ir greičiau jas tvarkyti, taip pat užtikrinti geresnį ataskaitų teikimą; ragina Komisiją veiksmingiau keistis informacija apie vykdomus procesus su valstybėmis narėmis ir ragina valstybes nares tą patį daryti tarpusavyje; pažymi, kad Komisija palengvino EGF finansines operacijas, sukurdama elektroninio keitimosi duomenimis sistemos (SFC) ir apskaitos ir finansinės informacijos sistemos ABAC sąsają; atkreipia dėmesį į tai, kad ją reikia tik geriau suderinti ir pritaikyti prie galimų pokyčių, ribojant faktinį EGF indėlį į to tipo išlaidas;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ketina investuoti 105 000 EUR techninei pagalbai skirto biudžeto lėšų į trijų EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupės susitikimų surengimą; pripažįsta, kad rengiant kitą daugiametę finansinę programą naudinga surengti papildomą kontaktinių asmenų ekspertų grupės posėdį; taip pat atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą investuoti 120 000 EUR į tinklaveiką, rengiant seminarus, kuriuose dalyvautų valstybių narių, EGF paramą įgyvendinančių valdžios institucijų ir socialinių partnerių atstovai; dar kartą ragina Komisiją, laikantis pagrįstų terminų ir vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(5) nuostatomis, kviesti Parlamentą dalyvauti ekspertų grupės susitikimuose ir seminaruose;

6.  džiaugiasi Komisijos pasirengimu, jeigu būtų įmanoma, pakviesti EGF darbo grupės narius dalyvauti EGF tinklaveikos seminare; ragina Komisiją, vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių nuostatomis, toliau kviesti Parlamentą dalyvauti tokiuose susitikimuose ir seminaruose; palankiai vertina tai, kad taip pat kviečiami dalyvauti socialiniai partneriai;

7.  primena tinklaveikos ir keitimosi informacija EGF klausimais svarbą siekiant skleisti geriausią patirtį; todėl pritaria tam, kad be ekspertų grupės posėdžių būtų surengti du tinklaveikos seminarai EGF įgyvendinimo klausimu; tikisi, kad tas keitimasis informacija taip pat padės parengti geresnes ir išsamesnes ataskaitas, kuriose būtų nurodytas sėkmingo paraiškų finansavimo valstybėse narėse rodiklis, ypač paramos gavėjų pakartotinio įsidarbinimo rodiklis;

8.  pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti visų subjektų, dalyvaujančių teikiant EGF paraiškas, ryšius, įskaitant, visų pirma, socialinius partnerius ir regiono ir vietos lygmens suinteresuotuosius subjektus, siekiant sukurti kiek galima daugiau sąveikos; pabrėžia, kad turėtų būti stiprinama nacionalinių kontaktinių asmenų ir regiono ar vietos lygmens paramos teikimo partnerių sąveika ir reikėtų aiškiai nurodyti komunikavimo ir paramos teikimo tvarką bei informacijos teikimo būdus (vidinis suskirstymas, užduotys ir atsakomybės sritys), o visi susiję partneriai turėtų dėl to susitarti;

9.  pabrėžia, kad svarbu didinti bendrą informuotumą apie EGF ir jo matomumą; primena paraiškas teikiančioms valstybėms narėms jų vaidmenį viešinant EGF finansuojamus veiksmus tiksliniams paramos gavėjams, vietos ir regionų valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei, kaip nustatyta EGF reglamento 12 straipsnyje;

10.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

11.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0116.
(5) OL L 304, 2010 11 20, p. 47.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2018/000 TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2018/845.)

Atnaujinta: 2019 m. liepos 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika