Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2698(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0232/2018

Внесени текстове :

B8-0232/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/05/2018 - 13.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0221

Приети текстове
PDF 173kWORD 63k
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург
Генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9)
P8_TA(2018)0221B8-0232/2018

Резолюция на Европейския парламент от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21(MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D056125–02– 2018/2698(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D056125-02),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 11, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него,

—  като взе предвид гласуването в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните по член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на заседанието му от 23 април 2018 г., по време на което не беше прието становище,

—  като взе предвид член 11 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 21 септември 2017 г. и публикувано на 24 октомври 2017 г.(3),

—  като взе предвид предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—  като взе предвид своите предходни резолюции, с които се представят възражения срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че с Решение № 2008/280/ЕО(5) на Комисията се разрешава пускането на пазара на храни и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 („царевица GA21“); като има предвид, че обхватът на това разрешение включваше и продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от царевица GA21, предназначени за същите видове употреба, както всяка друга разновидност на царевицата, с изключение на отглеждането;

Б.  като има предвид, че преди Решение 2008/280/ЕО, на 13 септември 2007 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 2 октомври 2007 г.(6) („становище на ЕОБХ от 2007 г.“);

В.  като има предвид, че на 6 октомври 2016 г. Syngenta France SAS подаде до Комисията от името на Syngenta Crop Protection AG, Швейцария, заявление в съответствие с членове 11 и 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за подновяване на горепосоченото разрешение;

Г.  като има предвид, че на 21 септември 2017 г. ЕОБХ даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 24 октомври 2017 г.(7) („становище на ЕОБХ от 2017 г.“);

Д.  като има предвид, че царевица GA21 бе разработена, за да придава поносимост към хербицида глифосат, изразявайки променен вариант на протеина EPSPS;

Е.  като има предвид, че прилагането на добавъчни хербициди, в случая глифосат, е част от обичайна селскостопанска практика в отглеждането на хербицидноустойчиви растения и следователно може да се очаква, че остатъчните количества от пръскането ще присъстват при събирането на реколтата и ще представляват неизбежни съставки; като има предвид, че е доказано, че устойчивостта на хербициди на генетично модифицираните култури води до по-голяма употреба на добавъчни хербициди в сравнение с употребата при конвенционалните култури;

Ж.  като има предвид, че вследствие на това трябва да се очаква царевица GA21 да бъде изложена на по-високи и повтарящи се дози глифосат, което не само ще доведе до по-голяма тежест на остатъчните вещества в реколтата, но може също да окаже влияние върху състава на генетично модифицираната царевица и нейните агрономични характеристики;

З.  като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени многобройни критични забележки от държавите членки, както по отношение на становището на ЕОБХ от 2007 г.(8) , така и по отношение на становището на ЕОБХ от 2017 г.(9); като има предвид например, че държавите членки отправиха критика по отношение на обстоятелствата, че е необходима допълнителна информация, преди да се направят заключения по отношение на оценката на риска във връзка с царевица GA21; че не са представени данни в подкрепа на история на безопасна употреба; че докладите от наблюдението за царевица GA21 за срока на разрешението са засегнати от сериозни недостатъци; и че приложеният подход на наблюдението не е съответствал изцяло Директива 2001/18/ЕО;

И.  Като има предвид, че експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО) признава, че е необходимо по-нататъшно обсъждане с кандидатите и службите за управление на риска, за да се осъществи практическото прилагане на планове за наблюдение на околната среда след пускането на пазара на генетично модифицираните растения за внос и преработка;

Й.  като има предвид, че въпросът относно канцерогенността на глифосат остава неизяснен; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали (ECHA) заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че противно на горепосоченото, през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака на Световната здравна организация класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората;

К.  като има предвид, че Парламентът сформира специална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди, която ще помогне да се установи дали ЕОБХ и ECHA са спазили съответните международни научни стандарти и дали от страна на промишлеността не са оказали неправомерно въздействие върху заключенията на агенциите на Съюза относно канцерогенността на глифосат;

Л.  като има предвид, че по принцип според експертната група на ЕОБХ по пестицидите не може да се правят заключения относно безопасността на остатъчните вещества при пръскането на генетично модифицирани култури с глифосатни формули(10); като има предвид, че добавките и техните смеси, използвани в търговски препарати за пръскане с глифосат, могат да имат по-голяма токсичност, отколкото самата активна съставка(11);

М.  като има предвид, че Съюзът вече премахна от пазара добавка към глифосат, известна като POE tallowamine, поради опасения относно нейната токсичност; като има предвид обаче, че проблемните добавки и смеси може все още да бъдат разрешени в държавите, където се отглежда царевица GA21 (Аржентина, Бразилия, Канада, Япония, Парагвай, Филипините, Южна Африка, САЩ, Уругвай и Виетнам);

Н.  като има предвид, че информацията относно остатъчните нива на хербициди и техните метаболити е от съществено значение за цялостната оценка на риска от генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди; като има предвид, че остатъци от пръскане с хербициди се считат за излизащи извън обхвата на компетентността на групата по ГМО към ЕОБХ; като има предвид, че не е направена оценка на въздействията от пръскане на царевица GA21 с глифозат;

О.  като има предвид, че понастоящем от държавите членки не се изисква да измерват остатъчните количества глифосат върху вносна царевица, с цел да се гарантира спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества като част от координираната многогодишна контролна програма за 2018, 2019 и 2020 г. в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/660 на Комисията(12), нито държавите членки са длъжни да правят това през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.(13); като има предвид, че следователно не е известно дали остатъчните количества глифосат върху тази вносна царевица GA21 съответстват на максимално допустимите граници на остатъчни вещества съгласно законодателството на Съюза;

П.  като има предвид, че царевица GA21 се отглежда, наред с други честа, в Аржентина; като има предвид, че опустошителното въздействие от употребата на глифозат върху здравето е широко документирано; като има предвид, че Съюзът се е ангажирал с прилагане на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), които включват ангажимент за значително намаляване до 2030 г. на смъртните случаи и заболяванията, причинени от опасни химикали и замърсяване на въздуха, водата и почвата и от заразяване (ЦУР 3, цел 3.9)(14);

Р.  като има предвид, че Съюзът се е ангажирал със спазване на последователността на политиките за развитие, които имат за цел свеждане до минимум на противоречията и изграждане на полезни взаимодействия между различните политики на Съюза, включително в областта на търговията, околната среда и селското стопанство, с цел предоставянето на ползи за развиващите се държави и повишаване на ефективността на сътрудничеството за развитие;

С.  като има предвид заключението на ЕОБХ, че всички, с изключение на един, представителни видове употреба на глифосат при конвенционалните култури (т.е. генетично немодифицираните култури) създават „риск за нецелеви сухоземни гръбначни животни“, като същевременно ЕОБХ установи висок риск в дългосрочен план за бозайниците при някои от основните употреби върху конвенционалните култури(15); като има предвид, че Европейската агенция по химикали (ECHA) класифицира глифосата като токсичен за водните организми, с дълготраен ефект; като има предвид, че отрицателното въздействие на употребата на глифосат върху биологичното разнообразие и околната среда е широко документирано; като има предвид например, че проучване, проведено в САЩ през 2017 г., откри отрицателна корелация между употребата на глифосат и изобилието от възрастни пеперуди монарх, особено в областите на концентрирано земеделие(16);

Т.  като има предвид, че подновяването на разрешението за пускане на пазара царевица GA21 ще продължи да генерира търсене за отглеждането му в трети държави; като има предвид, че, както беше споменато по-горе, при устойчивите на хербициди генетично модифицирани култури може да се очаква използването на по-високи и повтарящи се дози хербициди (в сравнение с употребата им при конвенционалните култури), тъй като те умишлено са били създадени за тази цел;

У.  като има предвид, че Европейският съюз е страна по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, което възлага на страните по него отговорността да гарантират, че дейностите в рамките на тяхната юрисдикция не причиняват щети на околната среда на други държави(17); като има предвид, че решението относно това дали да се поднови разрешението за царевица GA21 попада в юрисдикцията на Съюза;

Ф.  като има предвид, че разработването на генетично модифицирани култури, устойчиви на редица селективни хербициди, се дължи основно на бързото развитие на резистентност на плевелите към глифосат в страни, които са разчитали значително на генетично модифицирани култури; като има предвид, че през 2015 г. в световен мащаб са съществували най-малко 29 вида плевели, устойчиви на глифосат(18);

Х.  като има предвид, че гласуването в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните по член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на заседанието му от 23 април 2018 г. не доведе до приемане на становище;

Ц.  като има предвид, че неколкократно Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 тя е трябвало да приема решения за разрешаване без подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на въпроса към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на Комисията Юнкер също осъди тази практика като недемократична(19);

Ч.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо четене(20) законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

Ш.  като има предвид, че съгласно съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията, доколкото е възможно, следва да действа по такъв начин, че да избегне противопоставяне на всяка преобладаваща позиция, която може да се формира в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено когато този акт се отнася до чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

Щ.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, както и че Комисията взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос, при изготвянето на решението си за подновяване на разрешение;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която — в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета(21), е да се предостави основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  приканва Комисията да спре всички решения за изпълнение относно заявления за разрешение за ГМО, докато процедурата по разрешаване не бъде преразгледана по такъв начин, че да се коригират слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

5.  призовава по-специално Комисията да спазва своите задължения съгласно Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, като спре всякакъв внос на генетично модифицирани растения, които са устойчиви на глифосат;

6.  приканва Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди, без да е извършена пълна оценка на остатъчните вещества от пръскането с добавъчни хербициди и техните търговски формули, използвани в страните на отглеждането им;

7.  приканва Комисията да включи изцяло оценката на риска при прилагането на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска от генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди, независимо дали съответното генетично модифицирано растение е предназначено за отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за храни и фуражи;

8.  потвърждава ангажимента си за ускоряване на работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011, за да се гарантира, наред с другото, че ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище във връзка с одобрението на ГМО, било то за отглеждане или за храни и фуражи, Комисията ще оттегли предложението; призовава Съвета спешно да продължи работата си по същото предложение на Комисията;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
(4)——————————————————————— — Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).Резолюция от 16 декември 2015 г. относно решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (ОВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 19).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 17).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 15).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията (OВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 108).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (OВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 111).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0388).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0389).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (Приети текстове, P8_TA(2016)0386).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Приети текстове, P8_TA(2016)0390).Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0123).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0215).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2017)0214).Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0341).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0377).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0378).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0396).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0397).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0398).Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0051).Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0052).Резолюция от 3 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0197).
(5) Решение 2008/280/ЕО на Комисията от 28 март 2008 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 87, 29.3.2008 г., стр. 19).
(6) https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541
(7) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
(8) Приложение Ж, направените от държавите членки бележки, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226
(9) Приложение Ж, направените от държавите членки бележки, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714
(10) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид. EFSA journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015 г., 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(11) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(12) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/660 от 6 април 2017 г. на Комисията относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2018, 2019 и 2020 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци (ОВ L 94, 7.4.2017 г., стр. 12).
(13) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/555 на Комисията от 9 април 2018 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2019, 2020 и 2021 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци (ОВ L 92, 10.4.2018 г., стр. 6).
(14) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(15) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
(16) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
(17) Член 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(19) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(20) OВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165.
(21) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност