Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2698(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0232/2018

Ingivna texter :

B8-0232/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/05/2018 - 13.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0221

Antagna texter
PDF 145kWORD 50k
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg
Godkännande av genetiskt modifierad majs GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)
P8_TA(2018)0221B8-0232/2018

Europaparlamentets resolution av den 30 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen GA21 (MON-ØØØ21-9), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D056125-02 – 2018/2698(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen GA21 (MON-ØØØ21-9), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D056125-02),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 11.3 och 23.3,

–  med beaktande av omröstningen den 23 april 2018 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, där inget yttrande avgavs,

–  med beaktande av artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet den 21 september 2017 och offentliggjordes den 24 oktober 2017(3),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085 – COD(2017)0035),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner där parlamentet har framfört invändningar mot godkännandet av genetiskt modifierade organismer(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Genom kommissionens beslut 2008/280/EG(5) godkändes utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs GA21 (nedan kallad GA21-majs). Tillståndet gällde även andra produkter än livsmedel och foder som innehåller eller består av GA21-majs för samma användningsområden som annan slags majs, med undantag för odling.

B.  Före beslut 2008/280/EG antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 13 september 2007 ett positivt yttrande, i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003, som offentliggjordes den 2 oktober 2007(6) (nedan kallat Efsa 2007).

C.  Den 6 oktober 2016 lämnade Syngenta France SAS, på uppdrag av Syngenta Crop Protection AG i Schweiz, en ansökan till kommissionen i enlighet med artiklarna 11 och 23 i förordning (EG) nr 1829/2003 om förlängning av ovan nämnda tillstånd.

D.  Den 21 september 2017 antog Efsa ett positivt yttrande i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003, som offentliggjordes den 24 oktober 2017(7) (nedan kallat Efsa 2017).

E.  GA21-majs har utvecklats för att ha tolerans mot glyfosat genom att avge en modifierad version av EPSPS-proteinet.

F.  Användning av kompletterande herbicider, i detta fall glyfosat, tillhör gängse jordbrukspraxis vid odling av herbicidresistenta växter, och det kan därför förväntas att rester från besprutningen kommer att finnas kvar i skörden som oundvikliga beståndsdelar. Det har visat sig att herbicidtoleranta genetiskt modifierade grödor leder till en större användning av kompletterande herbicider än deras traditionella motsvarigheter.

G.  Till följd av detta måste man utgå från att GA21-majs kommer att exponeras för både högre och upprepade doser av glyfosat, vilket inte bara kommer att leda till större belastning från rester i skörden utan även kan påverka den genetiskt modifierade majsens sammansättning och dess odlingstekniska egenskaper.

H.  Många kritiska synpunkter inkom från medlemsstaterna under den tre månader långa samrådsperioden, både avseende Efsa 2007(8) och Efsa 2017(9). Medlemsstaterna kritiserade till exempel det faktum att det behövdes ytterligare underlag innan slutsatser kunde dras när det gällde riskbedömningen av GA21-majs, att det inte gavs några uppgifter till stöd för att någon säker användning förekommit, att det i övervakningsrapporterna för GA21-majs för godkännandeperioden fanns grundläggande brister och att den övervakningsmetod som tillämpats inte var helt i linje med direktiv 2001/18/EG.

I.  Efsas panel för genetiskt modifierade organismer anser att fortsatta diskussioner med sökande och riskanalytiker behövs avseende det praktiska genomförandet av planerna för miljöövervakning efter utsläppandet på marknaden av genetiskt modifierade växter för import och bearbetning.

J.  Frågetecknen kvarstår kring huruvida glyfosat är cancerframkallande. Efsa kom i november 2015 fram till att glyfosat sannolikt inte är cancerframkallande, och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) kom i mars 2017 fram till att det inte var motiverat med någon klassificering. Däremot klassificerade WHO:s internationella center för cancerforskning 2015 glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor.

K.  Parlamentet har tillsatt ett särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel som ska hjälpa till att fastställa huruvida unionens relevanta vetenskapliga standarder följts i riskbedömningsförfarandet och huruvida industrin utövat otillbörligt inflytande över unionsorganens slutsatser om cancerriskerna i samband med glyfosatanvändning.

L.  Enligt Efsas panel för bekämpningsmedel går det i allmänhet inte att dra några slutsatser om säkerheten i fråga om restprodukter efter besprutning av genetiskt modifierade grödor med glyfosatberedningar(10). Tillsatsämnen och blandningar av dessa som används i kommersiella beredningar för glyfosatbesprutning kan vara giftigare än det verksamma ämnet ensamt(11).

M.  Unionen har redan tagit bort en glyfosattillsats (betecknad POE-talgamin) från marknaden på grund av frågetecken kring dess toxicitet. Problematiska tillsatsämnen och blandningar kan emellertid fortfarande vara tillåtna i de länder där GA21-majs odlas (Argentina, Brasilien, Filippinerna, Japan, Kanada, Paraguay, Sydafrika, USA, Uruguay och Vietnam).

N.  Information om resthalter av herbicider och dessas metaboliter är avgörande för en grundlig riskbedömning av herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter. Restprodukter från besprutning med bekämpningsmedel anses däremot ligga utanför ansvarsområdet för Efsas panel för genetiskt modifierade organismer. Någon bedömning av effekterna av att bespruta GA21-majs med glyfosat har inte gjorts.

O.  Medlemsstaterna har ingen skyldighet att mäta rester av glyfosat i majsimport för att säkerställa att gränsvärdena för högsta tillåtna resthalter följs som ett led i det samordnade fleråriga kontrollprogrammet för 2018, 2019 och 2020, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/660(12). De har heller ingen skyldighet att göra detta för åren 2019, 2020 och 2021(13). Det är därför inte känt huruvida resterna av glyfosat i denna importerade GA21-majs följer EU:s gränsvärden för högsta tillåtna resthalter.

P.  GA21-majs odlas i bland annat Argentina. Det finns omfattande dokumentation om de förödande hälsoeffekter som användningen av glyfosat har haft. Unionen har förbundit sig att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, och i dem ingår ett åtagande om att man före 2030 avsevärt ska ha minskat antalet dödsfall och sjukdomar orsakade av farliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark (mål 3 för hållbar utveckling, delmål 3.9)(14).

Q.  Unionen har förbundit sig att föra en konsekvent politik för utveckling som strävar efter att minimera inkonsekvenser och skapa synergieffekter mellan olika unionspolitikområden, bland annat avseende handel, miljö och jordbruk, för att gynna utvecklingsländerna och effektivisera utvecklingssamarbetet.

R.  Efsa har kommit fram till att alla utom ett av de representativa användningsområdena för glyfosat på konventionella grödor (dvs. icke genetiskt modifierade grödor) utgör en risk för vilda landlevande ryggradsdjur som inte är målarter, och har även konstaterat en hög risk på lång sikt för däggdjur för vissa av de huvudsakliga användningsområdena för glyfosat på konventionella grödor(15). Echa har klassificerat glyfosat som giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. De negativa effekterna av användningen av glyfosat på den biologiska mångfalden och miljön är väldokumenterade. En amerikansk studie från 2017 till exempel visar till exempel en negativ korrelation mellan användningen av glyfosat och förekomsten av fullvuxna monarkfjärilar, särskilt i områden med koncentrerat jordbruk(16).

S.  Ett förnyat godkännande av att GA21-majs släpps ut på marknaden kommer att leda till fortsatt efterfrågan av att denna majs odlas i tredjeländer. Som nämns ovan kan högre och upprepade doser av herbicider förväntas användas på herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter (jämfört med icke genetiskt modifierade växter), eftersom de utformats specifikt för det ändamålet.

T.  EU är part i FN:s konvention om biologisk mångfald som ålägger parterna att se till att verksamheter inom deras jurisdiktion inte förorsakar skada på andra länders miljö(17). Beslutet om ett eventuellt fortsatt tillstånd för GA21-majs hör till EU:s jurisdiktion.

U.  Utvecklingen av genetiskt modifierade grödor med tolerans för flera selektiva herbicider beror främst på den snabba utvecklingen av glyfosatresistenta ogräs i länder som har varit starkt beroende av genetiskt modifierade grödor. År 2015 fanns det minst 29 glyfosatresistenta ogräsarter runt om i världen(18).

V.  Efter en omröstning den 23 april 2018, avgav den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003 inget yttrande.

W.  Kommissionen har vid flera tillfällen beklagat att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft varit tvungen att anta beslut om godkännande utan stöd av den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen tillhör undantagen i förfarandet. Ordförande Jean-Claude Juncker har också beklagat denna praxis och kallat den odemokratisk(19).

X.  Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet, vid första behandlingen(20), lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003, och uppmanade kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt.

Y.  Enligt skäl 14 i förordning (EU) nr 182/2011 bör kommissionen i möjligaste mån agera på ett sådant sätt att man undviker att gå emot en dominerande ståndpunkt som kan uppstå inom omprövningskommittén och som ifrågasätter hur lämplig en genomförandeakt är, särskilt när akten behandlar känsliga frågor såsom konsumenthälsa, livsmedelssäkerhet och miljöskydd.

Z.  I förordning (EG) nr 1829/2003 anges att genetiskt modifierade livsmedel eller foder inte får ha negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön, och att kommissionen ska ta hänsyn till alla relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen och andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan när den utarbetar sitt beslut om förnyande av tillstånd.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte överensstämmer med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet med förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(21), skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upphäva alla genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att godkännandeförfarandet har reviderats så att bristerna åtgärdas i det nuvarande förfarandet, som har visat sig vara olämpligt.

5.  Europaparlamentet uppmanar särskilt kommissionen att leva upp till sina åtaganden enligt FN:s konvention om biologisk mångfald genom att avbryta all import av glyfosattoleranta genetiskt modifierade växter.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter utan att det gjorts en fullständig bedömning av resthalterna från besprutning med kompletterande herbicider och deras kommersiella sammansättningar sådana de används i odlingsländerna.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i riskbedömningen av herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter fullständigt ta med bedömningen av riskerna med användningen av kompletterande herbicider samt deras resthalter, oavsett om den genetiskt modifierade växten är avsedd att odlas inom unionen eller att importeras till unionen i form av livsmedel och foder.

8.  Europaparlamentet upprepar sin vilja att gå vidare med arbetet med kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 182/2011, för att bland annat se till att kommissionen drar tillbaka sitt förslag om den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande över godkännandet av genetiskt modifierade organismer, vare sig de är avsedda för odling eller för livsmedel och foder. Parlamentet uppmanar rådet att driva på sitt arbete med kommissionens förslag och se det som en brådskande fråga.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
(4)–––––––––––––––––––––– – Resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (EUT C 482, 23.12.2016, s. 110).Resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (EUT C 399, 24.11.2017, s. 71).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 19).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 x MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 17).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) (EUT C 35, 31.1.2018, s. 15).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av dessa transformationshändelser (EUT C 86, 6.3.2018, s. 108).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4). (EUT C 86, 6.3.2018, s. 111).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (Antagna texter, P8_TA(2016)0388).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (Antagna texter, P8_TA(2016)0389).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (Antagna texter, P8_TA(2016)0386).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (Antagna texter, P8_TA(2016)0387).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Antagna texter, P8_TA(2016)0390).Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0123). Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278-9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder Antagna texter, (P8_TA(2017)0215).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P8_TA(2017)0214).Resolution av den 13 september 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0341).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0377).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0378).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0396).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0397).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad raps av typ MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0398).Resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122 (DAS-59122-7), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0051).Resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av transformationshändelserna MON 87427, MON 89034 och NK603, och om upphävande av beslut 2010/420/EU (Antagna texter, P8_TA(2018)0052).Resolution av den 3 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som har framställts av den genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 (KM-ØØØH71-4) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0197).
(5) Kommissionens beslut 2008/280/EG av den 28 mars 2008 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen GA21 (MON‑ØØØ21-9) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 87, 29.3.2008, s. 19).
(6) https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541
(7) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
(8) Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226
(9) Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714
(10) Efsas slutsatser om sakkunnigbedömningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet glyfosat. EFSA journal 2015, 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(11) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(12) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/660 av den 6 april 2017 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2018, 2019 och 2020 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (EUT L 94, 7.4.2017, s. 12).
(13) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/555 av den 9 april 2018 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2019, 2020 och 2021 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (EUT L 92, 10.4.2018, s. 6).
(14) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(15) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
(16) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
(17) Artikel 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(19) Se till exempel öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), och talet om tillståndet i unionen 2016 (Strasbourg den 14 september 2016).
(20) EUT C 355, 20.10.2017, s. 165.
(21) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

Senaste uppdatering: 16 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy