Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2129(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0156/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0156/2018

Συζήτηση :

PV 28/05/2018 - 24
CRE 28/05/2018 - 24

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0223

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 176kWORD 67k
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ
P8_TA(2018)0223A8-0156/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για την εδραίωση της συμμόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (2017/2129(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη το καθεστώς ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής, που περιλαμβάνει τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1224/2009(2) και (ΕΚ) αριθ. 1005/2008(3), και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1026/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη λήψη ορισμένων μέτρων με στόχο τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων, κατά των χωρών οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας(7),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 19/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Μαρτίου 2017, με τίτλο: «Διαδικασίες εισαγωγής: οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου και η αναποτελεσματική εφαρμογή έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0156/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη αγορά αλιευμάτων στον κόσμο, καθώς το 2016 απορρόφησε το 24% των συνολικών παγκόσμιων εισαγωγών, και εξαρτάται από τις εισαγωγές για πάνω από 60 % της κατανάλωσης αυτών των προϊόντων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2010, σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας(9), το Κοινοβούλιο τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της ΕΕ για τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να είναι η εξασφάλιση ότι τα εισαγόμενα προϊόντα πληρούν σε όλους τους τομείς τους ίδιους όρους που ισχύουν για την ενωσιακή παραγωγή, και ότι οι προσπάθειες της ΕΕ να καταστήσει βιώσιμη την αλιεία δεν συνάδουν με την εισαγωγή προϊόντων από χώρες που αλιεύουν αδιαφορώντας για τη βιωσιμότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497) δεσμεύει την ΕΕ για μια πιο υπεύθυνη εμπορική πολιτική ως όργανο για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών να επαληθεύουν ότι τα αλιεύματα που παράγονται στην ΕΕ πληρούν τα ενωσιακά φυτοϋγειονομικά πρότυπα, ενώ για τα εισαγόμενα αλιεύματα η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τις τρίτες χώρες να καθορίζουν ποιες εγκαταστάσεις επιτρέπεται να εξάγουν αλιευτικά προϊόντα στην ΕΕ, εφόσον μπορούν να εγγυηθούν ισοδύναμα πρότυπα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ, στην Καραϊβική, στον Ινδικό Ωκεανό και τον Ατλαντικό Ωκεανό, γειτονεύουν με τρίτες χώρες των οποίων οι αλιευτικές δραστηριότητες, οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας δεν πληρούν πάντοτε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με αποτέλεσμα τον αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι της τοπικής παραγωγής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές διεθνείς νομικές πράξεις που αφορούν τους αλιείς οι οποίες θα πρέπει να επικυρωθούν και να εφαρμοστούν, όπως η σύμβαση αριθ. 188 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εργασία στον τομέα της αλιείας (ΔΟΕ C188), η συμφωνία του Κέιπ Τάουν του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) του 2012 και η διεθνής σύμβαση του ΔΝΟ για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλάκων των πληρωμάτων αλιευτικών σκαφών (STCW-F)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματα της επιστημονικής γνωμοδότησης αριθ. 3/2017 της 29ης Νοεμβρίου 2017 με τίτλο «Τρόφιμα από τους Ωκεανούς» προτείνεται η ένταξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης και η εφαρμογή της ίδιας προσέγγισης στη διεθνή σκηνή και ην παροχή στήριξης σε άλλες περιοχές του κόσμου, ούτως ώστε να εξευρεθεί ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και οικολογικών στόχων που αφορούν την παραγωγή τροφίμων και το θαλάσσιο περιβάλλον·

1.  επισημαίνει ότι, για να διαθέσουν τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην αγορά, οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με ένα ευρύ φάσμα κανονισμών και να πληρούν αυστηρά κριτήρια, όπως τους κανόνες της ΚΑλΠ και πρότυπα φυτοϋγειονομικά, εργασιακά, περιβαλλοντικά και θαλάσσιας ασφάλειας, τα οποία βασίζονται όλα σε καθεστώτα εξασφάλισης συμμόρφωσης· είναι πεπεισμένο ότι όλα αυτά, εάν λειτουργήσουν συνδυαστικά, δημιουργούν υψηλά πρότυπα για την ποιότητα και βιωσιμότητα του προϊόντος που εύλογα προσδοκούν οι καταναλωτές της ΕΕ·

2.  θεωρεί ότι η συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας από τρίτες χώρες με τα πρότυπα της ΕΕ που αφορούν την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα θα προωθήσει τη βιωσιμότητα στις εν λόγω τρίτες χώρες και θα συμβάλει στη δημιουργία πιο θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των προϊόντων της ΕΕ και των προϊόντων από τρίτες χώρες·

3.  ανησυχεί για το γεγονός ότι οι εισαγωγές αυτών των προϊόντων υπόκεινται σε λιγότερους ελέγχους, καθώς οι κύριοι έλεγχοι είναι τα υγειονομικά πρότυπα και ο κανονισμός για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ)(10), ο οποίος έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα έχουν αλιευθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες·

4.  τονίζει ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση των εισαγόμενων και των ευρωπαϊκών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ, η ΕΕ θα πρέπει να απαιτεί από όλα τα εισαγόμενα προϊόντα να πληρούν τα πρότυπα διατήρησης και διαχείρισης, καθώς και τις απαιτήσεις υγιεινής που επιβάλλονται από τη νομοθεσία της ΕΕ· επισημαίνει ότι αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία πιο θεμιτού ανταγωνισμού και θα θέσει υψηλότερα πρότυπα για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων σε τρίτες χώρες·

5.  θεωρεί ότι η εντατικοποίηση των προσπαθειών της ΕΕ σε σχέση με τη διατήρηση των αποθεμάτων και τη βιωσιμότητα της αλιείας, στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, δεν συνάδει με τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από χώρες που εντατικοποιούν τις αλιευτικές προσπάθειές τους αδιαφορώντας για τη βιωσιμότητα της αλιείας και με αποκλειστικό σκοπό το βραχυπρόθεσμο κέρδος·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι διαφορετικοί κανόνες για τη διάθεση των προϊόντων αλιείας στην αγορά δημιουργούν δυσμενείς διακρίσεις με αρνητικές συνέπειες για τους αλιείς και ιχθυοκαλλιεργητές της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, οι έλεγχοι για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να αυξηθούν και να βελτιωθούν ·

7.  θεωρεί ότι η εφαρμογή του κανονισμού ελέγχου(11) θα πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να εφαρμόζεται με ομογενή και εναρμονισμένο τρόπο σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών εστίασης, τόσο για τα ευρωπαϊκά όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα· επισημαίνει ότι αυτό ισχύει επίσης για τις διατάξεις σήμανσης·

Υγειονομικά πρότυπα

8.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το σύστημα που επιβάλλει η Ένωση και χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας για την επαλήθευση των κριτηρίων υγιεινής για τα αλιευτικά προϊόντα που εξάγονται στην ΕΕ, δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ότι τα κριτήρια αυτά τηρούνται πάντοτε·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περισσότερη κατάρτιση, τεχνική βοήθεια και διευκολύνσεις για την οικοδόμηση θεσμικής ικανότητας ούτως ώστε να μπορούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ· ενθαρρύνει πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα», που υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE), το οποίο προσφέρει μαθήματα κατάρτισης στο προσωπικό που διενεργεί ελέγχους από αναπτυσσόμενες χώρες σχετικά με τα πρότυπα της ΕΕ για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

10.  επιμένει στη σημασία της αυστηρής εφαρμογής στα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται, περιλαμβανομένων των ζωοτροφών και των πρώτων υλών για ζωοτροφές, της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των προτύπων και των υγειονομικών ελέγχων σε όλες τις πτυχές (διατροφική ασφάλεια, ιχνηλασιμότητα, πρόληψη), που είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία των καταναλωτών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να βελτιώσει το πρόγραμμα επιθεωρήσεων σε τρίτες χώρες μέσω της βελτίωσης των αποστολών του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, αυξάνοντας κυρίως τον αριθμό των εγκαταστάσεων που ελέγχονται σε κάθε αποστολή, με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων που αποδίδουν πιστότερα την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην τρίτη χώρα·

11.  επισημαίνει ότι ακόμα και οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί από τη ΓΔ SANTE δείχνουν ότι ορισμένες τρίτες χώρες δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι τα προϊόντα πληρούν τα αναγκαία πρότυπα υγείας, τουλάχιστον όσον αφορά τις αλιευτικές πρακτικές, τα πλοία-εργοστάσια και τα πλοία-ψυγεία, με αποτέλεσμα η διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου στην ΕΕ να καθίσταται δυσχερής όσον αφορά την επαλήθευση της τήρησης των υγειονομικών προτύπων ·

12.  εκφράζει ανησυχία για τις αναφορές σχετικά με μη ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στη Δυτική Αφρική και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση της ανιχνευσιμότητας των προϊόντων και της τήρησης των υγειονομικών προτύπων πιστεύει ότι η ακρίβεια των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τρίτες χώρες για πλοία και εγκεκριμένες εγκαταστάσεις για εξαγωγή στην ΕΕ δεν είναι πλήρως αξιόπιστη·

13.  πιστεύει ότι η δυνατότητα που δίνεται στις τρίτες χώρες να παραχωρούν σε άλλες επιλεγμένες τρίτες χώρες το δικαίωμα χορήγησης τέτοιων πιστοποιητικών, ακόμη και σε παράκτιο κράτος, αντίκειται στην έννοια της ευθύνης του κράτους σημαίας, την οποία υποστηρίζει η ΚΑλΠ, καθώς και στον κανονισμό ΠΛΑ, κυρίως όσον αφορά την υπευθυνότητα του κράτους σημαίας που επικυρώνει το πιστοποιητικό αλιευμάτων· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μη συνεχίσει την πρακτική της παροχής σε τρίτες χώρες της δυνατότητας να αναθέτουν την αρμοδιότητα αυτή σε άλλες χώρες·

14.  επίσης, εκτιμά ότι θα πρέπει να διεξάγεται υγειονομική επιθεώρηση των αλιευτικών σκαφών από τις αρμόδιες αρχές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο·

Εργασιακά δικαιώματα

15.  αντιπαραβάλλει την αξιέπαινη επίδοση των κρατών μελών στην επικύρωση εργασιακών συμβάσεων που σχετίζονται με τους ναυτικούς με την εξαιρετικά χαμηλή επίδοσή τους στην επικύρωση συμβάσεων που σχετίζονται με τους αλιείς, και τα παροτρύνει να επικυρώσουν άμεσα τις σχετικές πράξεις, καθώς και τη σύμβαση αριθ. 188 της ΔΟΕ, τη συμφωνία του Κέιπ Τάουν και την διεθνή σύμβαση του ΔΝΟ για τα STCW-F·

16.  συγχαίρει τους κοινωνικούς εταίρους για την επιτυχία τους όσον αφορά τη χρήση του άρθρου 155 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για τη διαπραγμάτευση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/159 του Συμβουλίου(12), που εφαρμόζει μερικώς τη σύμβαση C188 της ΔΟΕ, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για το ότι αυτή δεν καλύπτει τους αυτοαπασχολούμενους αλιείς· παροτρύνει την Επιτροπή να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβάλλοντας πρόταση για συμπληρωματική οδηγία που θα περιλαμβάνει διατάξεις επιβολής, όπως έκανε για τη ναυτιλία·

17.  παροτρύνει, εν προκειμένω, την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες για τη χρήση του άρθρου 155 ΣΛΕΕ σε σχέση με την STCW-F, προκειμένου να βελτιώσει την ασφάλεια στη θάλασσα για την αλιεία, η οποία αναγνωρίζεται ως ένα από τα πλέον επικίνδυνα επαγγέλματα στον κόσμο·

18.  υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη βελτίωση της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ προκειμένου να καταστεί πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των παράκτιων κοινοτήτων και μια πηγή θρεπτικών τροφίμων· τις αντιπαραβάλλει με το όλο και μεγαλύτερο άνοιγμα της αγοράς της ΕΕ σε αλιευτικά προϊόντα από τρίτες χώρες των οποίων τα συστήματα διαχείρισης δεν είναι τόσο αυστηρά· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί έλλειψη συνοχής μεταξύ της αλιευτικής πολιτικής και της εμπορικής πολιτικής·

Εμπορική πολιτική

19.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή στέλνει μερικές φορές αντιφατικά μηνύματα στις τρίτες χώρες, όπως η διαπραγμάτευση συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την ταυτόχρονη επέκταση της πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ προϊόντων από χώρες που έχουν εκ των προτέρων χαρακτηριστεί βάσει του κανονισμού για την ΠΛΑ αλιεία ή του κανονισμού για τη μη βιώσιμη αλιεία(13)·

20.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει τον στενό συντονισμό μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής αλιείας, όπως κατά τη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών που αφορούν θέματα που σχετίζονται με την αλιεία· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναλυθεί ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος των ΣΕΣ στα αλιευτικά προϊόντα της ΕΕ, να θεσπιστούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας όπου αυτό είναι απαραίτητο, και να αντιμετωπιστούν ορισμένα αλιευτικά προϊόντα ως ευαίσθητα·

21.  θεωρεί ότι η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων αλιείας στον κόσμο, έχει από κοινού με άλλες μεγάλες ιχθυοεισαγωγούς χώρες την πολιτική ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι εμπορικοί κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) συνάδουν με τα υψηλότερα δυνατά παγκόσμια πρότυπα διαχείρισης της αλιείας και διατήρησης των πόρων· για το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ενίσχυση του δίκαιου, διαφανούς και βιώσιμου εμπορίου αλιευτικών προϊόντων στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης·

22.  επιμένει ότι οι ΣΕΣ και οι άλλες πολυμερείς συμφωνίες με εμπορικές διατάξεις τις οποίες διαπραγματεύεται η Επιτροπή, θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενισχυμένα κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη προς αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων του τομέα της αλιείας, και:

   να ενισχύουν ρητώς τις απαιτήσεις του κανονισμού για την ΠΛΑ αλιεία και να υποχρεώνουν την τρίτη χώρα να εφαρμόζει διαδικασία για την απαγόρευση της εισαγωγής ιχθύων ΠΛΑ αλιείας στην αγορά της, ώστε να τα εμποδίζει να φθάνουν έμμεσα στην ΕΕ·
   να απαιτούν από την τρίτη χώρα να επικυρώσει και να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις βασικές διεθνείς πράξεις για την αλιεία, όπως η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, η συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα ιχθυαποθέματα, η συμφωνία της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για τα μέτρα του κράτους λιμένα και η συμφωνία συμμόρφωσης του FAO, και να συμμορφώνεται με τα πρότυπα των σχετικών περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ)·

23.  ζητεί να εξεταστούν σοβαρά τα συμφέροντα των εξόχως απόκεντρων περιοχών κατά τη σύναψη συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ή εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, προβλέποντας, εφόσον είναι αναγκαίο, την εξαίρεση των ευαίσθητων προϊόντων·

24.  καλεί την Επιτροπή, κατά την κατάρτιση συμφωνίας για τη μετά το Brexit εποχή, να συσχετίσει την πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου στην αγορά της ΕΕ για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με την πρόσβαση ευρωπαϊκών σκαφών σε βρετανικά ύδατα και την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

25.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού ΣΓΠ(14) ώστε να συμπεριλάβει ορισμένες σημαντικές για την αλιεία πράξεις, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης, η συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα αποθέματα ιχθύων, η συμφωνία του FAO για τα μέτρα του κράτους λιμένα και η συμφωνία συμμόρφωσης του FAO, μεταξύ εκείνων που πρέπει να επικυρωθούν και να εφαρμοστούν, καθώς και διατάξεις που να επιτρέπουν την αναστολή του καθεστώτος ΣΓΠ +, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διατάξεις αυτών των πράξεων δεν υλοποιούνται·

26.  τονίζει ότι, θα πρέπει, προκειμένου να διορθωθούν οι ελλείψεις στην εφαρμογή των κεφαλαίων για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και να δοθεί υπόσταση στις εν λόγω διατάξεις, να συμπεριληφθεί ένας δεσμευτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών (που θα περιλαμβάνει διαβουλεύσεις μεταξύ κυβερνήσεων, διαδικασία ομάδας εμπειρογνωμόνων, την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών), καθώς και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διεθνείς δεσμεύσεις·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για τις αδυναμίες και τα κενά των τελωνειακών ελέγχων που περιγράφονται στην ειδική έκθεση αριθ. 19/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν το ταχύτερο δυνατόν·

28.  σημειώνει ότι εκτός από τις γενικές υποχρεώσεις για δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από μεγάλες εταιρείες, έχουν επιβληθεί πρόσθετες απαιτήσεις για αυξημένες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στους φορείς όλων των μεγεθών (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) σε δύο προβληματικούς τομείς, την ξυλεία και τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων, προς εφαρμογή σε όλο το μήκος της αλυσίδας επιτήρησης· θεωρεί ότι τα αλιευτικά προϊόντα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από παρόμοιες υποχρεώσεις και προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα της θέσπισης απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας για τα προϊόντα αυτά·

Πρότυπα εμπορίας

29.  επισημαίνει ότι, παρότι οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, αυτές που αφορούν την ενημέρωση μέσω της επισήμανσης για τους καταναλωτές, εφαρμόζονται μόνο σε μια σχετικά μικρή ομάδα προϊόντων, εξαιρώντας τα προπαρασκευασμένα, διατηρημένα ή μεταποιημένα προϊόντα· θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθεί η ενημέρωση των καταναλωτών και για τα προϊόντα αυτά, με τη συμπερίληψη πρόσθετων υποχρεωτικών πληροφοριών στις ετικέτες τους· θεωρεί ότι η επισήμανση των εν λόγω προϊόντων πρέπει να βελτιωθεί, ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές και να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

30.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με τις προσπάθειες υπέρ της βιωσιμότητας στον τομέα της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας στην ΕΕ, όπου θα τονίζονται τα υψηλά ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που απαιτούνται από τη νομοθεσία της ΕΕ σε σύγκριση με αυτά των τρίτων χωρών·

31.  θεωρεί ότι η αυστηρή τήρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της λοιπής νομοθεσίας της ΕΕ εγγυάται την τήρηση υψηλών προτύπων στον περιβαλλοντικό, τον υγειονομικό και τον κοινωνικό τομέα από τον ενωσιακό στόλο, και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει άμεσα τη δυνατότητα δημιουργίας ενός σήματος για τα αλιευτικά προϊόντα της ΕΕ ·

32.  εκφράζει την πεποίθηση ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα προέβαιναν συχνά σε διαφορετική επιλογή εάν ήταν καλύτερα ενημερωμένοι για τον πραγματικό χαρακτήρα, τη γεωγραφική προέλευση, την ποιότητα και τις συνθήκες παραγωγής ή αλιείας των προϊόντων που αγοράζουν·

33.  θεωρεί ότι οι υποχρεωτικές πληροφορίες στη σήμανση των προϊόντων αλιείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης το κράτος σημαίας του σκάφους που αλίευσε τα προϊόντα·

34.  χαιρετίζει την πρόσφατη έναρξη μιας αξιολόγησης από την Επιτροπή για τα πρότυπα εμπορίας, που θεσπίστηκαν πριν από δεκαετίες, προκειμένου να καθοριστεί ποια πρότυπα θα πρέπει να εφαρμόζονται με βάση τις σημερινές εμπορικές πρακτικές και τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων·

Καθεστώς ελέγχου

35.  θεωρεί ότι οι τρεις κανονισμοί που αποτελούν το καθεστώς ελέγχου συνιστούν μια ισορροπημένη δέσμη και έχουν οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση της αλιείας στην ΕΕ·

36.  συγχαίρει την Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο έχει επιβάλει τον κανονισμό ΠΛΑ σε τρίτες χώρες, αποδεικνύοντας ότι η ΕΕ μπορεί να ασκήσει τεράστια επιρροή στην παγκόσμια αλιεία ως υπεύθυνο κράτος αγοράς· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να ασκεί πίεση σε άλλα κράτη αγοράς να εφαρμόσουν μέτρα για την παρεμπόδιση της εισόδου αλιευμάτων ΠΛΑ αλιείας στις αγορές τους·

37.  αναφέρεται στην έκθεση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από κοινωνικούς φορείς, που αναλύει τη ροή των εισαγωγών αλιευτικών προϊόντων σε χώρες της ΕΕ από το 2010 και μετά, έτος κατά το οποίο τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός ΠΛΑ, και η οποία παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ελλείψεις στους ελέγχους των εισαγωγών από τρίτες χώρες στα κράτη μέλη, και οι μη ενιαίοι κανόνες, μπορεί να οδηγήσουν μη συμμορφούμενα προϊόντα στην αγορά της ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη και τις χώρες διαμετακόμισης και προορισμού να εντείνουν τον συντονισμό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά αλιευμάτων που εκδίδονται για τις εισαγωγές ψαριών εξετάζονται πιο προσεκτικά· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να υιοθετηθεί ένα εναρμονισμένο και συντονισμένο ευρωπαϊκό μηχανογραφικό σύστημα που θα διευκολύνει τους ελέγχους των εισαγωγών ιχθύων στα κράτη μέλη·

38.  πιστεύει ότι η Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει και επιβάλει αυστηρά και τους τρεις αυτούς κανονισμούς, γεγονός που αναγνωρίζεται σε πολλά έγγραφα της Επιτροπής, του ΕΕΣ και ανεξάρτητων παρατηρητών·

39.  φρονεί ότι, πέραν της εφαρμογής των διατάξεων για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, είναι απαραίτητη η άσκηση αυστηρότερων ελέγχων στα επόμενα στάδια της διαδικασίας διάθεσης στην αγορά αυτών των προϊόντων αλιείας, ιδίως μέσω της διενέργειας αυστηρότερων ελέγχων επί εκείνων των κρατών μελών και των επιχειρήσεων εις βάρος των οποίων υπάρχουν υπόνοιες ότι εφοδιάζονται με προϊόντα παράνομης αλιείας·

40.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει ότι όλες οι χώρες που εξάγουν προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ εφαρμόζουν αυστηρές πολιτικές σε σχέση με τη διατήρηση των αποθεμάτων· την ενθαρρύνει να συνεργασθεί με τις χώρες αυτές σε όλα τα δέοντα βήματα και ιδιαίτερα στο πλαίσιο των ΠΟΔΑ·

41.  παρατηρεί ότι έχει γίνει πλημμελής εφαρμογή σε πολλές πτυχές, όπως:

   στο άνισο επίπεδο κυρώσεων και εφαρμογής του συστήματος βαθμολόγησης στα διάφορα κράτη μέλη·
   σε κυρώσεις που δεν είναι πάντα επαρκώς αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές για την πρόληψη της επανάληψης των παραβάσεων·
   στην ανεπαρκή συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων από τα κράτη μέλη και κυρίως την έλλειψη κοινών και συμβατών βάσεων δεδομένων·
   στην ελλιπή ιχνηλασιμότητα των αλιευμάτων, και κατά τη διέλευση των εθνικών συνόρων·
   στον ελλιπή έλεγχο των πρακτικών ζύγισης·
   στις σημαντικές διαφορές στην επαλήθευση των εισαγωγών και του σημείου εισόδου, καθώς και των πιστοποιητικών των αλιευμάτων·
   στην έλλειψη σαφούς και ενιαίου ορισμού των σοβαρών παραβάσεων στα κράτη μέλη·

42.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, όταν ένα εισαγόμενο προϊόν απορρίπτεται σε λιμένα ενός κράτους μέλους δεν θα μπορεί να εισέλθει στην αγορά της ΕΕ μέσω άλλου λιμένα άλλου κράτους μέλους·

43.  συμφωνεί ότι ορισμένες διατάξεις των κανονισμών είναι ανοιχτές σε διάφορες ερμηνείες και έχουν εμποδίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή τους, αλλά θεωρεί ότι με επαρκή ευελιξία και πολιτική βούληση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς μια πιο εναρμονισμένη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως μέσω κατευθυντηρίων γραμμών και ερμηνειών·

44.  σημειώνει ότι αυτή ήταν η πρόθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου της αλιείας της Ένωσης, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ, προκειμένου να διεξαχθεί μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων σε μη επικριτικό περιβάλλον, σχετικά με τις ελλείψεις των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τελικά η ομάδα δεν λειτούργησε με αυτό τον τρόπο·

45.  θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η πλήρης εφαρμογή του συστήματος ελέγχου, όπως να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια σε παραβάσεις που διαπιστώνονται, να βελτιωθεί η υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν, και να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή·

46.  προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις του καθεστώτος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της παρακράτησης πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας·

47.  επαναλαμβάνει το συμπέρασμα που συνάγεται στο ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με το πως θα καταστούν ομοιόμορφοι οι έλεγχοι της αλιείας στην Ευρώπη(15), δηλαδή ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση του κανονισμού ελέγχου ή του κανονισμού ΠΛΑ πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στις πτυχές που εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα και συνοχή των ελέγχων σε όλες τις χώρες της ΕΕ·

48.  ζητεί να διευρυνθούν οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), ώστε να καλύπτουν και τους ελέγχους που διενεργούνται στα σκάφη που καλύπτονται από συμφωνίες στον τομέα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές του υπογράφοντος κράτους, και να τεθούν στη διάθεση της EFCA οι πόροι τους οποίους χρειάζεται για να το πράξει·

49.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της Επιτροπής να προωθήσει μία μείζονα αναθεώρηση ολόκληρου του συστήματος ελέγχου χωρίς κατάλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά είτε την εφαρμογή του κανονισμού ΠΛΑ και την εντολή της EFCA, είτε την αναθεώρηση ολόκληρης της δέσμης, όπως απαιτείται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας· θεωρεί ότι μια επίσημη δημόσια διαβούλευση επί όλων των ανωτέρω, πριν από την υποβολή πρότασης για την αναθεώρηση, θα επιτρέψει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλλουν ενεργά στην αναθεώρηση αυτού του κρίσιμης σημασίας πυλώνα της ΚΑλΠ·

50.  εμμένει σθεναρά στην άποψη ότι η αναθεώρηση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αποδυνάμωση των υφιστάμενων μέτρων, αλλά να βελτιώσει και να ενισχύσει το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στους ελέγχους της αλιείας, ως μοναδικό εφικτό τρόπο διασφάλισης μιας «κοινής» διάστασης της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

51.  επιμένει ότι το αναθεωρημένο καθεστώς ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων βασικών αρχών:

   τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανόνες όσον αφορά τις επιθεωρήσεις εν πλω, στο λιμάνι και καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας επιτήρησης·
   την πλήρη ανιχνευσιμότητα των ιχθύων καθώς κινούνται κατά μήκος της αλυσίδας επιτήρησης, από το σκάφος μέχρι το τελικό σημείο πώλησης·
   πλήρη στοιχεία για τα αλιεύματα όλων των παραγόντων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών μήκους κάτω των 10 μέτρων και των ερασιτεχνών αλιέων·
   κοινά επίπεδα κυρώσεων σε όλα τα κράτη μέλη·
   ένα κοινό ορισμό του τι συνιστά παράβαση·
   ένα σύστημα βαθμολόγησης που θα εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη με ισοδύναμο τρόπο·
   κυρώσεις αρκούντως αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές·
   ένα σύστημα προσβάσιμο στην Επιτροπή και σε όλα τα κράτη μέλη για την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών σχετικά με τις παραβάσεις που διαπιστώνονται και τη νομική και δικαστική παρακολούθησή τους·
   πλήρη υιοθέτηση των βελτιώσεων που προσφέρουν οι διαθέσιμες τεχνολογίες, και δυνατότητα έγκρισης μελλοντικών τεχνολογιών, καθώς αυτές θα αναπτύσσονται χωρίς την ανάγκη νομοθετικής τροποποίησης·
   τον σαφή προσδιορισμό των ευθυνών της Επιτροπής και των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των περιφερειών εντός των κρατών μελών·
   μη περιφερειοποίηση του κανονισμού ελέγχου·

52.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή της για την τροποποίηση του κανονισμού ελέγχου το συντομότερο δυνατόν·

53.  επιμένει ότι οι διατάξεις και οι αρχές του κανονισμού ΠΛΑ δεν πρέπει να τροποποιηθούν ούτε να μειωθούν κατά κανένα τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια επιτυχία αυτού του κανονισμού και τον αντίκτυπό του στον τομέα της αλιείας ανά τον κόσμο·

54.  επιμένει ότι οι διαδικασίες εκ των προτέρων χαρακτηρισμού τρίτων χωρών βάσει του κανονισμού ΠΛΑ, η ταυτοποίηση και η εγγραφή στον κατάλογο, πρέπει να είναι απαλλαγμένες από οποιεσδήποτε πολιτικές παρεμβάσεις και ότι η διαγραφή από τον κατάλογο πρέπει να βασίζεται αυστηρά στην πλήρη επίτευξη εκ μέρους της ενδιαφερόμενης χώρας των βελτιώσεων που κρίνονται αναγκαίες από την Επιτροπή·

55.  θεωρεί ότι ο ρόλος της EFCA θα πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να εμπλακεί περισσότερο στην εφαρμογή του κανονισμού ελέγχου και του κανονισμού ΠΛΑ, στην επαλήθευση και διασταύρωση των στοιχείων κατά μήκος της αλυσίδας επιτήρησης, καθώς και στον σχεδιασμό και συντονισμό των επιθεωρήσεων της Επιτροπής και των κρατών μελών, και στην επαλήθευση των πιστοποιητικών αλιευμάτων·

o
o   o

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 81).
(5) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1.
(6) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.
(7) ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 34.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0195.
(9) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 119.
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου.
(11) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου.
(12) ΕΕ L 25 της 31.1.2017, σ. 12.
(13) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1026/2012.
(14) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1).
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0407.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου