Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/2129(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0156/2018

Testi mressqa :

A8-0156/2018

Dibattiti :

PV 28/05/2018 - 24
CRE 28/05/2018 - 24

Votazzjonijiet :

PV 30/05/2018 - 13.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0223

Testi adottati
PDF 173kWORD 57k
L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018 - Strasburgu Verżjoni finali
Konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE
P8_TA(2018)0223A8-0156/2018

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta' Mejju 2018 dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' kontroll għall-istabbiliment tal-konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE (2017/2129(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE(1),

–  wara li kkunsidra r-reġim ta' kontroll tal-politika komuni tas-sajd (PKS), li jinkludi r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009(2) u (KE) Nru 1005/2008(3), u r-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1026/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ċerti miżuri għall-iskop tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut fir-rigward ta' pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli(7),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 19/2017 tal-Qorti tal-Awdituri ta' Diċembru 2017 bit-titolu "Proċeduri ta' importazzjoni: xi nuqqasijiet fil-qafas legali u implimentazzjoni ineffettiva għandhom impatt fuq l-interessi finanzjarji tal-UE",

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' April 2017 dwar il-ġestjoni tal-flotot tas-sajd fir-Reġjuni Ultraperiferiċi(8),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-Artikolu 1(1)(e) u l-Anness 3 tad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura tal-għoti ta' awtorizzazzjoni għat-tfassil tar-rapporti fuq inizjattiva proprja,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A8-0156/2018),

A.  billi l-UE hija l-akbar suq tad-dinja għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, hekk kif fl-2016 assorbiet 24 % tal-importazzjonijiet globali totali, u tiddependi fuq l-importazzjonijiet għal aktar minn 60 % tal-konsum tagħha ta' tali prodotti;

B.  billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Lulju 2010 dwar is-sistema ta' importazzjoni fl-UE ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura(9), il-Parlament enfasizza li wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-politika tal-UE dwar l-importazzjonijiet tas-sajd u tal-akkwakultura jrid ikun li jiġi żgurat li l-prodotti importati jissodisfaw ir-rekwiżiti li japplikaw għall-produzzjoni tal-UE f'kull aspett, u li l-UE timpenja ruħha biex tagħmel is-sajd sostenibbli fejn dan huwa inkompatibbli mal-prodotti importati minn pajjiżi li jistadu mingħajr ma jqisu s-sostenibbiltà;

C.  billi l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2015 bit-titolu "Kummerċ għal Kulħadd: Lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment" (COM(2015)0497) timpenja lill-UE lejn politika aktar responsabbli tal-kummerċ bħala strument għall-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;

D.  billi l-Istati Membri huma responsabbli biex jivverifikaw li l-ħut mingħand il-produtturi tal-UE jissodisfa l-istandards sanitarji tal-UE, filwaqt li, fir-rigward tal-ħut importat, il-Kummissjoni tawtorizza lil pajjiżi terzi biex jidentifikaw stabbilimenti permessi li jesportaw prodotti tal-ħut lejn l-UE, diment li dawn ikunu jistgħu jiggarantixxu standards ekwivalenti;

E.  billi r-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE, fil-Karibew, l-Oċean Indjan u l-Oċean Atlantiku, huma l-ġirien ta' pajjiżi terzi li l-kundizzjonijiet tas-sajd, tal-produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni tagħhom mhux dejjem jilħqu l-istandards Ewropej, u dan jirriżulta f'kummerċ inġust fil-konfront tal-produzzjoni lokali;

F.  billi hemm diversi strumenti internazzjonali li jikkonċernaw is-sajjieda li għandhom jiġu ratifikati u implimentati, bħall-Konvenzjoni Nru 188 dwar ix-xogħol fis-sajd tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO C188), il-Ftehim ta' Cape Town tal-2012 tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) u l-Konvenzjoni Internazzjoni tal-IMO dwar Standards ta' Taħriġ, Ċertifikazzjoni u Għassa għall-Persunal tal-Bastimenti tas-Sajd (STCW-F);

G.  billi l-konklużjonijiet tal-Opinjoni Xjentifika Nru 3/2017 tad-29 ta' Novembru 2017 bit-titlu "Food from the Oceans (Ikel mill-Oċeani) jirrakkomandaw l-integrazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fil-politiki kollha tal-Unjoni u l-applikazzjoni tal-istess approċċ f'areni internazzjonali oħra u fl-appoġġ ta' reġjuni oħra tad-dinja, sabiex jinstab bilanċ bejn l-għanijiet ekonomiċi u ekoloġiċi li jinvolvu l-produzzjoni tal-ikel u l-ambjent marittimu;

1.  Jinnota li sabiex iqiegħdu l-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fis-suq, l-operaturi tal-UE jeħtiġilhom jikkonformaw ma' firxa wiesgħa ta' regolamenti u jissodisfaw kriterji stretti, inklużi r-regoli tal-PKS kif ukoll l-istandards sanitarji, tax-xogħol, tas-sikurezza tal-bastimenti u tal-ambjent, li kollha huma mirfuda b'reġimi biex tiġi żgurata l-konformità; jinsab konvint li dawn jingħaqdu flimkien biex joħolqu standards għolja li jikkonċernaw il-kwalità u s-sostenibbiltà tal-prodott li l-konsumaturi tal-UE jistennew b'mod leġittimu;

2.  Iqis li l-konformità tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura minn pajjiżi terzi mal-istandards tal-UE dwar is-sostenibbiltà ambjentali u soċjali tippromwovi s-sostenibbiltà f'dawk il-pajjiżi terzi u tgħin biex tinħoloq kompetizzjoni aktar ġusta bejn il-prodotti tal-UE u l-prodotti minn pajjiżi terzi;

3.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-importazzjonijiet ta' tali prodotti huma soġġetti għal inqas kontrolli, filwaqt li l-kontrolli primarji huma standards sanitarji u r-Regolament dwar is-Sajd Illegali, Mhux Irrappurtat u Mhux Irregolat (IUU)(10), li dan tal-aħħar tfassal unikament bl-għan li jiżgura li l-prodott inqabad f'konformità mar-regoli applikabbli;

4.  Jenfasizza li sabiex ikun żgurat trattament ekwu għall-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura Ewropea, li għandu jkun għan ewlieni tal-politika tas-sajd tal-UE, l-UE għandha tesiġi li l-prodotti importati kollha jikkonformaw mal-istandards tal-UE tal-konservazzjoni u tal-ġestjoni, kif ukoll ir-rekwiżiti tal-iġjene imposti mil-leġiżlazzjoni tal-UE; jinnota li dan jgħin biex tinħoloq il-kompetizzjoni aktar ġusta u jgħolli l-istandards għall-isfruttament tar-riżorsi tal-baħar fil-pajjiżi terzi;

5.  Iqis li l-isforzi tal-UE biex tikkonserva l-istokkijiet tal-ħut u biex tagħmel is-sajd sostenibbli, imwettqa permezz (tal-PKS), huma inkompatibbli mal-importazzjoni ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura minn pajjiżi li qed iżidu l-isforzi tas-sajd tagħhom mingħajr ma jinteressaw ruħhom fis-sostenibbiltà u huma interessati biss fil-profitti fuq medda ta' żmien qasira;

6.  Jesprimi tħassib dwar il-fatt li r-regoli differenti għat-tqegħid tal-ħut fis-suq joħolqu suq diskriminatorju li jolqot ħażin lis-sajjieda u lil dawk li jrabbu l-ħut fl-UE, u għal din ir-raġuni jemmen li l-kontrolli fuq il-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura għandhom jiżdiedu u jittejbu;

7.  Iqis li l-applikazzjoni tar-Regolament ta' Kontroll(11) għandha tissaħħaħ fl-Istati Membri kollha, sabiex tkun applikata b'mod omoġenu u armonizzat fl-istadji kollha tal-katina tal-provvista, inkluż il-bejgħ bl-imnut u s-servizzi tar-ristoranti, u kemm għall-prodotti tal-UE kif ukoll għall-prodotti importati; jinnota li dan japplika wkoll għad-dispożizzjonijiet tat-tikkettar;

Standards sanitarji

8.  Jinsab imħasseb li s-sistema imposta mill-Unjoni u użata mill-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi għall-verifika tal-kriterji sanitarji għal prodotti tas-sajd esportati lejn l-UE ma tipprovdix biżżejjed garanziji li dawn il-kriterji jiġu osservati dejjem;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi aktar taħriġ, assistenza teknika u faċilitajiet għall-bini tal-kapaċità istituzzjonali sabiex tgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jikkonformaw mar-regoli tal-UE; iħeġġeġ inizjattivi bħall-Programm għat-Taħriġ Imtejjeb għal Iżjed Sikurezza fl-Ikel, immexxi mid-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari (DĠ SANTE), li jipprovdi sessjonijiet ta' taħriġ għall-persunal inkarigat mill-kontrolli uffiċjali mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar l-istandards tal-UE għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura;

10.  Jisħaq fuq l-importanza tal-applikazzjoni rigoruża tal-aspetti kollha tal-leġiżlazzjoni tal-UE relatati mal-istandards u l-ispezzjonijiet sanitarji (fosthom is-sikurezza tal-ikel, it-traċċabbiltà u l-prevenzjoni), li huma aspetti kruċjali għall-ħarsien tal-konsumatur, għall-importazzjonijiet tas-sajd u tal-akkwakultura, inkluż l-għalf u l-materjal tal-għalf; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex issaħħaħ il-programm tagħha ta' spezzjonijiet ta' pajjiżi terzi billi ttejjeb il-ħidma tal-missjonijiet tal-Uffiċċji tal-Ikel u Veterinarji, prinċipalment billi żżid l-għadd ta' stabbilimenti spezzjonati waqt kull missjoni, sabiex tikseb riżultati li jirriflettu aħjar is-sitwazzjoni reali fil-pajjiżi terzi;

11.  Jinnota li anke l-awditi mwettqa mid-DĠ SANTE juru li xi pajjiżi terzi għadhom lura ħafna milli jiżguraw li l-prodotti jissodisfaw l-istandards sanitarji meħtieġa, għall-inqas f'dak li jirrigwarda s-sajd u l-bastimenti fabbriki u l-bastimenti refriġeraturi, u dan ixekkel il-kontrolli sanitarji mwettqa fil-postijiet ta' spezzjoni tal-fruntieri tal-UE biex jivverifikaw li jintlaħqu r-rekwiżiti sanitarji legali;

12.  Jinsab allarmat dwar osservazzjonijiet li bastimenti tas-sajd mhux tal-UE li joperaw 'il barra mill-Afrika tal-Punent jesperjenzaw diffikultajiet biex jiżguraw it-traċċabbiltà tal-prodotti u osservanza tal-istandards sanitarji; jemmen li ma nistgħux niddependu għalkollox fuq il-veraċità taċ-ċertifikati maħruġa minn pajjiżi terzi għal bastimenti u stabbilimenti awtorizzati li jesportaw lejn l-UE;

13.  Jemmen li l-fatt li pajjiżi terzi jitħallew jiddelegaw lil pajjiżi terzi magħżula oħra d-dritt li jagħtu tali ċertifikati, anke lil Stat kostali, imur kontra l-kunċett tar-responsabbiltà ta' stat tal-bandiera li jsejjes il-PKS, inkluż ir-Regolament IUU, b'mod partikolari r-responsabbiltajiet tal-istat tal-bandiera li jivvalida ċ-ċertifikat ta' qabda; iqis li l-Kummissjoni għandha twaqqaf il-prattika li tippermetti lil pajjiżi terzi jiddelegaw awtorità bħal din lil pajjiżi oħra;

14.  Jemmen, barra minn hekk, li spezzjoni sanitarja tal-bastimenti tas-sajd għandha titwettaq mill-awtoritajiet kompetenti tal-inqas darba fis-sena;

Drittijiet tax-xogħol

15.  Jikkuntrasta r-rekord tajjeb tal-Istati Membri fir-ratifika tal-konvenzjonijiet tax-xogħol li huma relatati mal-baħħara mar-rekord verament fqira tagħhom fir-ratifika tal-konvenzjonijiet relatati mas-sajjieda, u jħeġġiġhom jirratifikaw l-istrumenti rilevanti minnufih, fosthom il-Konvenzjoni Nru 188 tal-ILO, il-Ftehim ta' Cape Town u l-STCW-F;

16.  Jifraħ lis-sħab soċjali għas-suċċess tagħhom fl-użu tal-Artikolu 155 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) biex jinnegozjaw id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2017/159(12), li timplimenta parzjalment il-Konvenzjoni 188 tal-ILO, filwaqt li jiddispjaċih li din ma tkoprix is-sajjieda li jaħdmu għal rashom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tlesti l-proċess billi tressaq proposta għal direttiva komplementari li tinkludi dispożizzjonijiet ta' infurzar, kif għamlet għat-tbaħħir;

17.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tniedi proċeduri għall-użu tal-Artikolu 155 tat-TFUE fir-rigward tal-STCW-F sabiex ittejjeb is-sigurtà marittima fis-sajd, li huwa rikonoxxut b'mod wiesa' bħala waħda mill-professjonijiet l-aktar perikolużi fid-dinja;

18.  Jappoġġa l-isforzi kontinwi biex il-politika tas-sajd tal-UE tittejjeb sabiex issir aktar sostenibbli f'termini ambjentali, li jiżgura s-sopravivenza fit-tul tal-komunitajiet kostali u sors ta' ikel sustanzjuż; dan jikkuntrasta mal-ftuħ dejjem jikber tas-suq tal-UE għal prodotti tas-sajd minn pajjiżi terzi li r-reġimi ta' ġestjoni tagħhom mhumiex daqstant stretti; iqis li dan jikkostitwixxi nuqqas ta' koerenza bejn il-politika tas-sajd u l-politika tal-kummerċ;

Il-politika tal-kummerċ

19.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li xi kultant il-Kummissjoni tibgħat sinjali kunfliġġenti lil pajjiżi terzi, bħal fir-rigward tan-negozjar ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles (FTAs) jew inkella t-twessigħ b'xi mod ieħor tal-aċċess għas-suq tal-UE ma' pajjiżi li ġew identifikati minn qabel skont ir-Regolament IUU jew ir-Regolament dwar is-Sajd Mhux Sostenibbli(13);

20.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura koordinazzjoni mill-qrib bejn il-politiki tal-kummerċ u tas-sajd tal-Unjoni, inkluż fin-negozjati ta' ftehimiet ta' kummerċ li jinvolvu kwistjonijiet marbuta mas-sajd; iqis li huwa essenzjali li jiġi analizzat l-impatt ekonomiku u soċjali tal-FTAs fuq il-prodotti tas-sajd tal-UE, li jiġu stabbiliti l-miżuri ta' salvagwardja adegwati fejn ikun meħtieġ u li ċerti prodotti tal-ħut jiġu trattati bħala sensittivi;

21.  Iqis li l-UE, bħala l-akbar importatur ta' prodotti tas-sajd fid-dinja, taqsam ir-responsabbiltà politika ma' pajjiżi oħra li huma importaturi ewlenin tal-ħut li tiżgura li r-regoli kummerċjali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ ikunu konformi mal-ogħla standards dinjija possibbli tal-ġestjoni u tal-konservazzjoni tas-sajd; jistieden, għal dan il-għan, lill-Kummissjoni tiżgura li fil-ftehimiet kummerċjali bilaterali u multilaterali tal-UE jiġi msaħħaħ il-kummerċ ġust, trasparenti u sostenibbli tal-ħut;

22.  Jinsisti li l-FTAs u ftehimiet multilaterali oħra b'dispożizzjonijiet kummerċjali nnegozjati mill-Kummissjoni għandhom jinkludu kapitoli rinfurzati dwar l-iżvilupp sostenibbli li jindirizzaw preokkupazzjonijiet speċifiċi tas-sajd u li:

   jirrinfurzaw b'mod espliċitu r-rekwiżiti tar-Regolament IUU u jobbligaw lill-pajjiż terz iniedi proċedura biex jipprevjeni ħut IUU milli jidħol fis-suq tiegħu, sabiex dan jinżamm milli jidħol fl-UE b'mod indirett;
   jirrikjedu lill-pajjiż terz jirratifika u jimplimenta b'mod effettiv strumenti tas-sajd internazzjonali ewlenin, bħall-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-Baħar, il-Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut, il-Ftehim dwar il-Miżuri tal-Istat tal-Port tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) u l-Ftehim ta' Osservanza tal-FAO, u jaderixxi mal-istandards tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) rilevanti;

23.  Jitlob li jitqiesu serjament l-interessi tar-reġjuni ultraperiferiċi f'każ ta' dħul fi ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli jew fi ftehimiet kummerċjali ma' pajjiżi terzi, u tiġi prevista, jekk ikun meħtieġ, l-esklużjoni ta' prodotti sensittivi;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni biex fit-tfassil ta' ftehim ta' wara l-Brexit, tagħmel l-aċċess tar-Renju Unit għas-suq tal-UE għal prodotti tas-sajd u l-akkwakultura dipendenti fuq l-aċċess tal-bastimenti tal-UE għall-ilmijiet Brittaniċi u fuq l-applikazzjoni tal-PKS;

25.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi l-emenda tar-Regolament SĠP(14) biex jinkludi strumenti importanti tas-sajd, bħall-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-Baħar, il-Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut, il-Ftehim ta' Osservanza tal-FAO u l-Ftehim dwar il-Miżuri tal-Istat tal-Port tal-FAO, fost dawk li jeħtieġ jiġu ratifikati u applikati, u dispożizzjonijiet li jippermettu s-sospensjoni tal-istatus ta' SĠP+ f'każijiet fejn id-dispożizzjonijiet ta' dawn l-istrumenti ma jiġux applikati;

26.  Jenfasizza li sabiex jiġu rettifikati n-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tal-kapitoli dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli fl-FTAs u sabiex tingħata saħħa lil dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkorporaw mekkaniżmu vinkolanti ta' riżoluzzjoni tat-tilwim (li tkun tinkludi konsultazzjonijiet bejn il-gvernijiet, proċedura ta' panel, aċċess pubbliku għad-dokumenti u konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili), flimkien mal-possibbiltà li jiġu applikati sanzjonijiet fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-impenji internazzjonali tagħhom;

27.  Jesprimi allarm dwar id-dgħufijiet u l-lakuni fil-kontrolli doganali deskritti fir-Rapport Speċjali Nru 19/2017 tal-QEA, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fih malajr kemm jista' jkun;

28.  Jinnota li minbarra l-obbligi ġenerali ta' divulgazzjoni mhux finanzjarja għal kumpaniji kbar, ġew imposti rekwiżiti addizzjonali għal responsabbiltajiet miżjuda ta' diliġenza dovuta fuq atturi ta' kull daqs (inklużi l-SMEs) f'żewġ setturi problematiċi – l-injam u l-minerali ta' kunflitt – li għandhom jiġu applikati tul il-proċess kollu tal-katina tal-kustodja; iqis li jkun ta' benefiċċju kieku obbligi simili jiġu introdotti għall-prodotti tas-sajd, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina l-vijabbiltà tal-introduzzjoni ta' rekwiżiti ta' diliġenza dovuta għal dawn il-prodotti;

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni

29.  Jinnota li, filwaqt li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 1379/2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura japplikaw għall-prodotti kollha tas-sajd u tal-akkwakultura, dawk dwar it-tikkettar għall-konsumaturi japplikaw biss għal grupp ta' prodotti relattivament żgħir, bl-esklużjoni tal-prodotti ppreparati, ippreservati jew ipproċessati; iqis li l-informazzjoni għall-konsumaturi għandha tittejjeb għal dawn il-prodotti, anke bl-inklużjoni ta' informazzjoni obbligatorja addizzjonali fuq it-tikketti tagħhom; iqis li t-tikkettjar ta' dawn il-prodotti jeħtieġ jittejjeb, sabiex il-konsumaturi jingħataw informazzjoni u jiġi żgurat li l-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu traċċabbli;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi kampanji ta' informazzjoni dwar l-isforzi tas-sostenibbiltà għas-sajjieda u dawk li jrabbu l-ħut tal-UE, b'enfasi fuq l-istandards kwalitattivi u ambjentali għolja meħtieġa mil-leġiżlazzjoni tal-UE meta mqabbla ma' dawk ta' pajjiżi terzi;

31.  Iqis li l-konformità stretta mal-politika komuni tas-sajd u leġiżlazzjoni oħra tal-UE tiggarantixxi r-rispett ta' standards għoljin fl-oqsma ambjentali, iġjeniċi-sanitarji u soċjali min-naħa tal-flotta tal-UE, u għaldaqstant iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina minnufih il-possibilità li tinħoloq tabella biex jiġu identifikati l-prodotti tas-sajd tal-UE;

32.  Jesprimi l-konvinzjoni li l-konsumaturi Ewropej spiss jagħmlu għażliet differenti kieku jkunu infurmati aħjar dwar in-natura vera tal-prodotti għall-bejgħ, l-oriġini ġeografika tagħhom, il-kwalità tagħhom u l-kundizzjonijiet li fihom ġew prodotti jew maqbuda;

33.  Iqis li l-informazzjoni obbligatorja fuq it-tikketti tal-prodotti mis-sajd għandhom jinkludu wkoll l-Istat tal-bandiera tal-bastiment li jkun qabad il-prodott;

34.  Jilqa' t-tnedija riċenti tal-Kummissjoni ta' evalwazzjoni tal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni li ġew adottati għall-ewwel darba għaxar snin ilu sabiex jiġi ddeterminat liema standards għandhom jiġu applikati fid-dawl tal-prattiki tal-kummerċjalizzazzjoni u tat-teknoloġiji tal-lum disponibbli għat-traċċabbiltà tal-prodott;

Reġim ta' kontroll

35.  Iqis li t-tliet regolamenti li jinkludu r-reġim ta' kontroll jikkostitwixxu pakkett ibbilanċjat u wasslu għal titjib sinifikanti fil-ġestjoni tas-sajd fl-UE;

36.  Ifaħħar lill-Kummissjoni għall-mod li bih infurzat ir-Regolament IUU fir-rigward tal-pajjiżi terzi, u wriet li l-UE jista' jkollha influwenza enormi fuq is-sajd dinji fir-rwol tagħha ta' stat tas-suq responsabbli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tpoġġi pressjoni fuq Stati tas-suq oħra biex jimplimentaw miżuri li jipprevjenu ħut maqbud b'mod IUU milli jidħol fis-suq tagħhom;

37.  Jenfasizza r-rapport ippubblikat reċentement mis-soċjetà ċivili li janalizza l-fluss ta' importazzjonijiet ta' frott tal-baħar lejn il-pajjiżi tal-UE mill-2010, is-sena li fiha daħal fis-seħħ ir-Regolament IUU, u li juri kif in-nuqqasijiet fil-kontrolli fuq l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi lejn l-Istati Membri u l-fatt li r-regoli mhumiex uniformi jista' jippermetti li prodotti mhux konformi jidħlu fis-suq tal-UE; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri u lill-pajjiżi ta' tranżitu u ta' destinazzjoni jsaħħu l-koordinazzjoni tagħhom sabiex jiżguraw li ċ-ċertifikati tal-qabdiet maħruġin għall-importazzjonijiet tal-ħut jiġu eżaminati aktar bir-reqqa; iqis li huwa vitali li tiġi adottata sistema kompjuterizzata Ewropea li tkun armonizzata u kkoordinata u li tista' tiffaċilita l-kontrolli fuq l-importazzjonijiet tal-ħut fl-Istati Membri;

38.  Jemmen li l-Kummissjoni u wħud mill-Istati Membri naqsu milli jimplimentaw b'mod strett it-tliet regolamenti kollha u naqsu milli jinfurzawhom, kif ġie rikonoxxut f'dokumenti prodotti mill-Kummissjoni, il-QEA u osservaturi indipendenti;

39.  Jemmen li, minbarra l-applikazzjoni tar-Regolament IUU, jeħtieġ li jsiru aktar kontrolli downstream fuq il-kummerċjalizzazzjoni ta' ħut bħal dan, partikolarment permezz ta' awditi aktar rigorużi tal-Istati Membri u ta' intrapriżi suspettati b'forniment ta' prodotti li joriġinaw minn sajd illegali;

40.  Jitlob lill-Kummissjoni tuża l-għodod kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex tiżgura li l-pajjiżi kollha li jesportaw prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura lejn l-UE japplikaw politiki stretti fir-rigward tal-konservazzjoni tal-istokkijiet; jinkoraġġiha biex tikkopera ma' dawn il-pajjiżi fil-fora kollha xierqa u fl-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd b'mod partikolari;

41.  Josserva li n-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni seħħew f'diversi aspetti u jinkludu:

   livelli mhux indaqs ta' sanzjonijiet u nuqqas ta' implimentazzjoni tas-sistemi tal-punti fl-Istati Membri differenti;
   sanzjonijiet li mhux dejjem huma dissważivi, effettivi jew proporzjonati biżżejjed biex jipprevjenu li l-ksur jirrepeti ruħu;
   il-ġbir u l-iskambju mhux sodisfaċenti tad-data mill-Istati Membri u bejniethom, b'mod partikolari minħabba n-nuqqas ta' bażi ta' data komuni u kompatibbli;
   traċċabbiltà batuta tal-ħut, inkluż meta jaqsam fruntieri nazzjonali;
   kontroll ħażin tal-prattiki tal-użin;
   differenzi sinifikanti fil-verifika tal-importazzjonijiet u tal-punti ta' dħul, inklużi ċ-ċertifikati tal-qabdiet;
   nuqqas ta' definizzjoni ċara u uniformi ta' ksur serju fl-Istati Membri kollha;

42.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li meta prodott importat ikun miċħud f'port fi Stat Membru partikolari ma jkunx jista' jidħol fis-suq tal-UE minn port ieħor fi Stat Membru ieħor;

43.  Jaqbel li ċerti dispożizzjonijiet tar-regolamenti tar-reġim ta' kontroll huma miftuħa għall-interpretazzjoni u xekklu l-implimentazzjoni uniformi, iżda jqis li jekk ikun hemm biżżejjed ftuħ u rieda politika, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jiżguraw implimentazzjoni aktar armonizzata tal-leġiżlazzjoni eżistenti, pereżempju bl-użu ta' linji gwida u interpretazzjonijiet;

44.  Jinnota li din kienet l-intenzjoni tal-Grupp ta' Esperti dwar il-Konformità mal-obbligi skont is-sistema ta' kontroll tas-sajd tal-Unjoni Ewropea, stabbilit bħala parti mir-riforma tal-PKS bħala lok għal diskussjoni b'onestà u b'attitudni li ma tiġġudikax, dwar in-nuqqasijiet fost l-atturi, u jiddispjaċih li dan mhux il-mod kif żviluppa l-grupp s'issa;

45.  Iqis li jeħtieġ li jsir ħafna aktar biex titħeġġeġ l-implimentazzjoni sħiħa tar-reġim ta' kontroll, inkluż segwitu xieraq tal-ksur skopert, rappurtar aħjar mill-Istati Membri dwar l-azzjonijiet meħuda u skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri u mal-Kummissjoni;

46.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża s-sett sħiħ ta' strumenti għad-dispożizzjoni tagħha biex tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jimplimentaw għalkollox id-dispożizzjonijiet tar-reġim ta' kontroll, inkluż, fejn xieraq, billi jinżammu l-fondi mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd;

47.  Itenni l-konklużjoni milħuqa fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 dwar kif il-kontrolli tas-sajd fl-Ewropa jistgħu jsiru uniformi(15), li kwalunkwe reviżjoni tar-Regolament ta' Kontroll jew tar-Regolament IUU jeħtieġ li tkun immirata u tiffoka li tittratta biss dawk l-aspetti li jxekklu l-kontrolli effettivi u simili f'kull Stat Membru tal-Unjoni;

48.  Jitlob li s-setgħat tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) jiġu estiżi biex ikopru l-verifiki dwar bastimenti koperti minn ftehimiet tas-sajd, fosthom abbażi ta' kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-istat firmatarju, u li l-EFCA tingħata r-riżorsi li teħtieġ biex tagħmel dan;

49.  Jiddispjaċih ħafna dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tvara reviżjoni maġġuri tar-reġim kollu ta' kontroll mingħajr konsultazzjonijiet pubbliċi xierqa dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament IUU, il-mandat tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd jew ir-reviżjoni tal-pakkett kollu, kif meħtieġ skont il-Linji Gwida għal Regolamentazzjoni Aħjar; iqis li konsultazzjoni pubblika formali dwar dawn l-elementi kollha, qabel it-tressiq ta' proposta għal reviżjoni, jippermetti lill-partijiet interessati kollha jkollhom input biżżejjed fuq ir-reviżjoni ta' dan il-pilastru tant kritiku tal-PKS;

50.  Jinsisti bil-qawwa fuq il-fatt li r-reviżjoni ma trid twassal għall-ebda dgħufija tal-miżuri attwali, iżda, minflok, għandha ttejjeb u ssaħħaħ il-kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fil-kontrolli tas-sajd, bħala l-uniku mod possibbli sabiex tiġi ggarantita d-dimensjoni "komuni" tal-politika komuni tas-sajd;

51.  Jinsisti li r-reġim ta' kontroll rivedut irid jinkludi, fost il-prinċipji bażiċi tiegħu:

   standards u regoli tal-UE kollha rigward l-ispezzjonijiet fuq il-baħar, fil-port u tul il-katina kollha tal-kustodja;
   traċċabbiltà sħiħa tal-ħut hekk tul il-katina sħiħa tal-kustodja, mill-bastiment sal-punt finali tal-bejgħ;
   data kompluta dwar il-qabdiet mill-operaturi kollha, inklużi l-bastimenti ta' taħt l-10 metri u s-sajjieda rikreattivi;
   livelli komuni ta' sanzjonijiet fl-Istati Membri kollha;
   definizzjoni komuni ta' x'jikkostitwixxi ksur;
   sistema ta' punti applikata mill-Istati Membri kollha b'mod ekwivalenti;
   sanzjonijiet li jkunu dissważivi, effettivi u proporzjonati biżżejjed;
   sistema aċċessibbli għall-Kummissjoni u għall-Istati Membri kollha għall-iskambju tal-informazzjoni kollha dwar ksur osservat u dwar is-segwitu legali u ġudizzjarju;
   adozzjoni sħiħa tat-titjib fit-teknoloġiji disponibbli u l-ħila li t-teknoloġiji futuri jiġu adottati hekk kif jevolvu, mingħajr il-ħtieġa ta' emenda leġiżlattiva;
   l-istabbiliment mhux ambigwu tar-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri, u fejn japplika, tar-reġjuni fi ħdan l-Istati Membri;
   l-ebda reġjonalizzazzjoni tar-Regolament ta' Kontroll;

52.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tissottometti l-proposta tagħha għall-emenda tar-Regolament ta' Kontroll malajr kemm jista' jkun;

53.  Jinsisti li d-dispożizzjonijiet u l-prinċipji tar-Regolament IUU ma jridux jinbidlu jew jiddgħajfu, meta wieħed iqis is-suċċess enormi ta' dan ir-regolament u l-impatt tiegħu fuq is-sajd fid-dinja;

54.  Jinsisti li l-inklużjoni ta' pajjiżi terzi fil-proċessi tar-Regolament IUU ta' identifikazzjoni minn qabel, identifikazzjoni u elenkar trid tkun mingħajr indħil politiku ta' kwalunkwe tip u li t-tneħħija mill-elenku trid tkun ibbażata strettament fuq il-ksib sħiħ mill-pajjiż ikkonċernat tat-titjib meqjus neċessarju mill-Kummissjoni;

55.  Iqis li r-rwol tal-EFCA għandu jiġi msaħħaħ biex jippermetti l-involviment akbar tagħha fl-applikazzjoni r-Regolament IUU u r-Regolament ta' Kontroll, inkluża l-verifika u l-kontroverifika tad-data tul il-katina ta' kustodja, l-ippjanar u l-koordinazzjoni tal-ispezzjonijiet mill-Kummissjoni u l-Istati Membri, u l-verifika taċ-ċertifikati tal-qabdiet;

o
o   o

56.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22.
(2) ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006. (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.)
(3) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999; (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1.)
(4) Ir-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008; (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81.)
(5) ĠU L 354, 28.12.2013, p. 1.
(6) ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206.
(7) ĠU L 316, 14.11.2012, p. 34.
(8) Testi adottati, P8_TA(2017)0195.
(9) ĠU C 351E, 2.12.2011, p. 119.
(10) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008.
(11) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009.
(12) ĠU L 25, 31.1.2017, p. 12.
(13) Ir-Regolament (UE) Nru 1026/2012.
(14) Ir-Regolament (UE) Nru 978/2012; (ĠU L 303, 31.10.2012, p. 1.)
(15) Testi adottati, P8_TA(2016)0407.

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza