Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2037(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0178/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0178/2018

Συζήτηση :

PV 28/05/2018 - 25
CRE 28/05/2018 - 25

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.8
CRE 30/05/2018 - 13.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0224

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 280kWORD 110k
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας
P8_TA(2018)0224A8-0178/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (2018/2037(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» (COM(2017)0713),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 38 και 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που θεσπίζουν την κοινή γεωργική πολιτική και τους στόχους της,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 40 και 42 ΣΛΕΕ σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης της αγοράς (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων και τον βαθμό στον οποίο οι κανόνες για τον ανταγωνισμό εφαρμόζονται στην παραγωγή και την εμπορία γεωργικών προϊόντων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει το καθεστώς και τις προϋποθέσεις εφαρμογής των Συνθηκών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό(1) («κανονισμός omnibus»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία(2),

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 19 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων(3), καθώς και την έκθεση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών μελών και την πρόοδο της εφαρμογής της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (COM(2017)0587),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του, της 6ης Φεβρουαρίου 2018 για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής της Ένωσης για τη διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων(4),

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ αριθ. 16/2017 με τίτλο «Προγραμματισμός στο πλαίσιο της γεωργικής ανάπτυξης: λιγότερη πολυπλοκότητα και μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα» και αριθ. 21/2017 με τίτλο «Οικολογικός προσανατολισμός: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2017, για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (COM(2017)0358),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020» (COM(2018)0098),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Κορκ 2.0, «Μια καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές», που εκδόθηκε το 2016 στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Αγροτική Ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών - ενθάρρυνση της παραγωγής πρωτεϊνούχων και ψυχανθών φυτών στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 με τίτλο «Το προσεχές ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις για τον τομέα της μελισσοκομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 με τίτλο «Σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς;»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις γυναίκες και τον ρόλο τους στις αγροτικές περιοχές(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τα εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στην αγορά(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα της ΕΕ - επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα(14),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Πιθανή αναδιάρθρωση της κοινής γεωργικής πολιτικής»(15),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Η ΚΓΠ μετά το 2020»(16),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, οι περισσότεροι από τους οποίους σχετίζονται με την ΚΓΠ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση και τα συμπεράσματα του Νοεμβρίου 2016 στα οποία κατέληξε η επιχειρησιακή ομάδα για τις γεωργικές αγορές με τίτλο «Βελτίωση των αποτελεσμάτων της αγοράς - Ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού»,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή το 2015 (COP21), και ιδίως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως «εθνικά καθορισμένες συνεισφορές» (ΕΚΣ) προκειμένου να επιτευχθούν οι παγκόσμιοι στόχοι της συμφωνίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιοχών (POSEI) (COM(2016)0797),

–  έχοντας υπόψη την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ), η οποία ανακοινώθηκε το 2016 (COM(2016)0316) και αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη των οφελών που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες από την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ μέσω της βελτίωσης της εφαρμογής τους,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0178/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» αναγνωρίζεται ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι μία από τις αρχαιότερες και πιο ολοκληρωμένες πολιτικές στην ΕΕ με παγκόσμια στρατηγική σημασία, και ο σχεδιασμός της πρέπει να επιτρέπει στον γεωργικό και δασικό τομέα της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις δικαιολογημένες απαιτήσεις των πολιτών όσον αφορά όχι μόνο τη διασφάλιση, την ασφάλεια, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των τροφίμων, αλλά και όσον αφορά την περιβαλλοντική μέριμνα, την προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, τη δράση για την κλιματική αλλαγή, την αγροτική ανάπτυξη, τα υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης και υγείας των ζώων και την απασχόληση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πλέον σαφές ότι η ΚΓΠ πρέπει να μεταρρυθμιστεί σήμερα, ώστε να ανταποκρίνεται πιο ικανοποιητικά στις ανάγκες τόσο των πρώτων αποδεκτών της, που είναι οι αγρότες, όσο και του συνόλου των πολιτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ έχει θεμελιώδη σημασία σε όλη την Ευρώπη για περίπου 12 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική γη αποτελεί το 47 % του ευρωπαϊκού εδάφους και ότι οι γεωργοί και οι εργαζόμενοι στον γεωργικό τομέα στην ΕΕ ανέρχονται σε 22 εκατομμύρια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και κυριαρχίας, καθώς και η ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των γεωργικών συστημάτων και εδαφών της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν πολυλειτουργικό και διαφοροποιημένο γεωργικό και δασικό τομέα ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας, είναι δίκαιος, καθοδηγείται από βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και επιτρέπει τη διατήρηση των βιώσιμων μικρών και οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, που μπορούν να αποκτηθούν και να κληροδοτηθούν από γενιά σε γενιά, παραμένει καθοριστικός για την υλοποίηση των θετικών εξωτερικών επιπτώσεων και των δημόσιων αγαθών που ζητούν οι ευρωπαίοι πολίτες (προϊόντα και υπηρεσίες τροφίμων και μη)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κρίσιμης σημασίας να αναχαιτιστεί και να αντιστραφεί η τρέχουσα συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια των μεγάλων επιχειρήσεων διανομής και των μεγάλων βιομηχανιών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές στην ισχύουσα ΚΓΠ πρέπει να βασιστούν σε στρατηγικούς στόχους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση υγιεινών και ασφαλών τροφίμων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για περισσότερα από 25 έτη η ΚΓΠ υποβλήθηκε σε τακτικές μεταρρυθμίσεις που υπαγορεύτηκαν από το άνοιγμα της ευρωπαϊκής γεωργίας στις διεθνείς αγορές και από την ανάδυση νέων προκλήσεων σε τομείς όπως το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη πως τώρα απαιτείται ακόμη ένα βήμα στο πλαίσιο της διαδικασίας διαρκούς προσαρμογής προκειμένου να απλοποιηθεί, να εκσυγχρονιστεί και να επαναπροσανατολιστεί η ΚΓΠ με τρόπο που διασφαλίζει τα εισοδήματα των γεωργών και ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις προσδοκίες της κοινωνίας ως συνόλου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, την κλιματική αλλαγή, τη δημόσια υγεία και την απασχόληση, και ταυτόχρονα να εγγυάται ασφάλεια πολιτικής και οικονομική ασφάλεια για τον κλάδο, προκειμένου να επιτευχθούν η βιωσιμότητα αγροτικών περιοχών, η επισιτιστική ασφάλεια και οι ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και το περιβάλλον, αλλά και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η Επιτροπή έχει δώσει τίτλο στην ανακοίνωσή της σχετικά με τη συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας», δεν έχει δώσει καμία εγγύηση για τη διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, και αναγνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να εξεταστεί πριν από την υποβολή των επικείμενων νομοθετικών προτάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν προβλέπεται επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ, ότι δεν πλήττεται η σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και ότι υπάρχει πραγματική απλοποίηση για τους δικαιούχους, όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών, περιφερειών, σε επίπεδο τοπικό και γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και ευελιξία και ασφάλεια δικαίου για γεωργούς και ιδιοκτήτες δασών, ενώ συγχρόνως θα προβλέπονται φιλόδοξοι περιβαλλοντικοί στόχοι, και ότι οι στόχοι της νέας ΚΓΠ δεν απαιτούν νέες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη, που θα σήμαιναν ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας, με αποτέλεσμα καθυστέρηση στην εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω νέο μοντέλο λειτουργίας θα πρέπει να διασφαλίζει άμεση σχέση μεταξύ της ΕΕ και των ευρωπαίων γεωργών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ πρέπει να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του τομέα και να αποφύγει τη στασιμότητα και την αστάθεια των γεωργικών εισοδημάτων, που, παρά τη συγκέντρωση και εντατικοποίηση της παραγωγής και την αυξανόμενη παραγωγικότητα, εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα κατά μέσο όρο από εκείνα των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ενισχύσεις παρέχουν το πρώτο ουσιαστικό επίπεδο σταθερότητας και ένα δίχτυ ασφάλειας για τα γεωργικά εισοδήματα, καθώς αντιστοιχούν σε ένα ουσιαστικό τμήμα, έως και στο 100 % σε ορισμένες περιφέρειες, των γεωργικών εισοδημάτων, και ότι θα πρέπει να συνεχιστούν ώστε οι γεωργοί να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται τρίτες χώρες υπό ισότιμους όρους ανταγωνισμού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες γεωργικές αλυσίδες αξίας στη βιοοικονομία μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικές δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να είναι περισσότερο στοχευμένες στους ίδιους τους γεωργούς, διότι αυτοί συμβάλλουν στη σταθερότητα και το μέλλον των αγροτικών περιφερειών μας, αλλά και αντιμετωπίζουν οικονομικούς και εμπορικούς κινδύνους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, οι γεωργοί αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη αστάθεια των τιμών, η οποία αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις των τιμών στις παγκόσμιες αγορές και την αβεβαιότητα που προκαλείται από τις μακροοικονομικές εξελίξεις, τις εξωτερικές πολιτικές για το εμπόριο, πολιτικά και διπλωματικά ζητήματα, τις υγειονομικές κρίσεις, τις πλεονάζουσες ποσότητες κάποιων τομέων στην Ευρώπη, την κλιματική αλλαγή και τα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα στην ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος πυλώνας θα πρέπει να συνεχίσει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα εργαλεία για τους μεσογειακούς τομείς·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να δοθούν ευέλικτα και αποτελεσματικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τους ευαίσθητους και στρατηγικούς τομείς να αντεπεξέλθουν στις διαρθρωτικές αλλαγές, όπως οι δυνητικές επιπτώσεις του Brexit ή οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες με τους κύριους εταίρους της ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομεακές στρατηγικές για τα οπωροκηπευτικά, τον οίνο και τη μελισσοκομία θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι υποχρεωτικές για τις χώρες παραγωγής, και θα πρέπει να διατηρηθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά των σχετικών εργαλείων και κανόνων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, δίκαιες τιμές και ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για όλους τους αγρότες σε όλες τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη της ΕΕ, εξασφαλίζοντας έτσι προσιτές τιμές για τους πολίτες και τους καταναλωτές και γεωργική δραστηριότητα σε όλα τα μέρη της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί η κατανάλωση και η πρόσβαση σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας και σε υγιεινή και βιώσιμη διατροφή, υλοποιώντας ταυτόχρονα τις δεσμεύσεις όσον αφορά την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη δράση για το κλίμα, την υγεία, την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, και την ισορροπημένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ύδατα και η γεωργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και ότι η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στον γεωργικό τομέα έχει ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας και σε επαρκή ποσότητα και τη διασφάλιση της διατήρησης των υδάτινων πόρων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ χρειάζεται τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπιστεί η ευπάθεια του γεωργικού τομέα στην κλιματική αλλαγή, και ταυτόχρονα να μειωθεί η πίεση που ασκεί στα αποθέματα γλυκών υδάτων ο τομέας της γεωργίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το 50 % της χρήσης γλυκών υδάτων στην ΕΕ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για ένα επικαιροποιημένο, απλούστερο και δικαιότερο σύστημα ενισχύσεων, για αυξημένη ισότητα και νομιμότητα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα ΚΓΠ δεν διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να διασφαλίσει επαρκές εισόδημα για μια αξιοπρεπή ζωή για τους ηλικιωμένους γεωργούς·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα προς ενθάρρυνση της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, από την παλαιότερη στη νεότερη γενιά γεωργών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2018 το ΕΕΣ σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, το 2010, για κάθε 100 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων άνω των 55 ετών, υπήρχαν 14 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων κάτω των 35 ετών, αριθμός που μειώθηκε στους 10,8 διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση ηλικία των γεωργών της ΕΕ αυξήθηκε από 49,2 σε 51,4 έτη για την περίοδο 2004 έως 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι συνήθως εκείνες των γεωργών μεγαλύτερης ηλικίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορίου δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, σε θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του νερού, η έλλειψη γεωργικής γης και η υποβάθμιση του εδάφους, και άρα απαιτείται μια προσαρμογή των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ώστε να καταστεί δυνατή η θέσπιση κοινών, ισότιμων όρων ανταγωνισμού που θα βασίζονται σε υψηλά πρότυπα, δίκαιους και βιώσιμους όρους για την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ανανεωμένους και αποδοτικούς μηχανισμούς εμπορικής άμυνας, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ΕΕ κοινωνικά, οικονομικά περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και τις απαιτήσεις για την υγεία, την υγιεινή, την προστασία των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα υψηλά πρότυπα χρειάζεται να διατηρηθούν και να προωθηθούν περαιτέρω σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα των ευρωπαίων παραγωγών και καταναλωτών, μέσω της διασφάλισης των ευρωπαϊκών προτύπων στις εμπορικές συμφωνίες για εισαγωγές·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό περίπου 80 % των αναγκαίων πρωτεϊνών στην ΕΕ εισάγεται από τρίτες χώρες και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προωθηθεί επαρκώς μια στρατηγική για τις πρωτεΐνες στο πλαίσιο της ΚΠΓ·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη τόσο όσον αφορά προϊόντα που εξοικονομούν πόρους όσο και για καινοτόμους διαδικασίες είναι θετική, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αναπτυχθεί η ερευνητική ικανότητα και οι απαραίτητες υποδομές ώστε να μετατραπούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε πρακτική για τα τρόφιμα, τη γεωργία και τη βιώσιμη γεωργοδασοκομία, παρέχοντας επαρκή υποστήριξη, και να προωθηθεί μια πολυπαραγοντική προσέγγιση που θα έχει στο επίκεντρό της τους γεωργούς, στη βάση ανεξάρτητων, διαφανών, επαρκώς χρηματοδοτούμενων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών γεωργικής επέκτασης σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, και υπηρεσιών κατάρτισης και ανταλλαγής γνώσεων σε επίπεδο κρατών μελών·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση επενδυτική στήριξη θα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στη διπλή απαίτηση για οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ίδιων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει σειρά διαστημικών προγραμμάτων (EGNOS & Galileo) και επίγειας παρατήρησης (Copernicus) των οποίων το δυναμικό όσον αφορά τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της υλοποίησης της ΚΓΠ και της μετάβασης της ευρωπαϊκής γεωργίας προς τη γεωργία ακριβείας και προς τη περιβαλλοντική και οικονομική αξιοποίηση των εκμεταλλεύσεων, πρέπει να αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της βιοτεχνολογικής έρευνας διεξάγεται πλέον εκτός της ΕΕ, και εστιάζεται συνήθως σε γεωργοοικονομικά ζητήματα που δεν αφορούν τον τομέα της ΕΕ, γεγονός που επιφέρει δυνητική απώλεια επενδύσεων και εστίασης·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της πρόσφατης εμπειρίας, η αξιοποίηση και η ενθάρρυνση των φυσικών διαδικασιών για την τόνωση της απόδοσης και της ανθεκτικότητας είναι πιθανόν να μειώσουν το κόστος παραγωγής·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ανταγωνιστικός τομέας γεωργίας, τροφίμων και δασοκομίας μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει βαρύνοντα ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την περιβαλλοντική μέριμνα και το κλίμα, που έχουν καθοριστεί σε διεθνείς συμφωνίες όπως η Διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21) και οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας κίνητρα στους αγρότες και ανταμείβοντας το έργο τους, μέσω της μείωσης της περιττής κανονιστικής και διοικητικής επιβάρυνσης για τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναμενόμενη κατά τον 21ο αιώνα αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της επιφανείας του πλανήτη και οι άμεσες συνέπειές της στις κλιματικές συνθήκες απαιτούν να υπάρχει ένα σύστημα τροφίμων το οποίο θα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο, θα διασφαλίζει την παραγωγή ασφαλών και άφθονων τροφίμων, και δεν θα επιτρέπει την εξάρτηση της Ένωσης από άλλες αγορές·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η μελλοντική ΚΓΠ να συνάδει με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τη συμφωνία του Παρισιού και τις πολιτικές της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της βιωσιμότητας, του περιβάλλοντος, του κλίματος, της δημόσιας υγείας και των τροφίμων·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία είναι ένας από τους τομείς της οικονομίας που αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 βάσει του κανονισμού περί επιμερισμού των προσπαθειών·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν το 40 % περίπου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ, αλλά λαμβάνουν μόνο το 8 % των επιδοτήσεων της ΚΓΠ·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 ΣΒΑ καθορίζουν νέους, σαφείς τρόπους εφαρμογής της ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2020·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σταδιακά έχουν ενσωματωθεί στην ΚΓΠ οι περιβαλλοντικοί στόχοι, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες της είναι συμβατοί με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, και ότι οι γεωργοί συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές, και προάγουν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που προστατεύουν το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών και κόκκινου κρέατος στην Ένωση παραμένει αρκετά πάνω από τα συνιστώμενα όρια υγιεινής διατροφής, και ότι η βιομηχανία τροφίμων εξακολουθεί να συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αζώτου·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλειστοί κύκλοι παραγωγής, οι οποίοι αφορούν την εκτέλεση των διαδικασιών παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας στην ίδια περιοχή, διατηρούν την προστιθέμενη αξία στην εν λόγω περιοχή και, επομένως, εξασφαλίζουν περισσότερες τοπικές θέσεις εργασίας, και έχουν τη δυνατότητα να αναζωογονήσουν τις αγροτικές περιοχές·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ επιδιώκει αδιαχώριστους στόχους οικονομικής και περιβαλλοντικής φύσης, και αυτή η δυαδικότητα πρέπει να διατηρηθεί ή και να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του πρώτου πυλώνα και του μηχανισμού οικολογικού προσανατολισμού, υπέρ της μετάβασης προς ένα ευρωπαϊκό βιώσιμο και αποτελεσματικό γεωργικό μοντέλο·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη μελλοντική ΚΓΠ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσει να περιορίσει σημαντικά τη χρήση αντιβιοτικών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων για να ενισχύσει τη βιώσιμη γεωργία·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των γεωργικών συστημάτων και εδαφών θα ωφελήσει την ΕΕ στο σύνολό της·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΣ έχει υπογραμμίσει το γεγονός ότι εξαιτίας των απαιτήσεων οικολογικού προσανατολισμού, που απλώς αντανακλούν τις τρέχουσες πρακτικές, οι πράσινες ενισχύσεις, που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 2013 δημιουργούν επιπρόσθετη πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, είναι δυσνόητες και, σύμφωνα με το ΕΕΣ, δεν καταφέρνουν να ενισχύσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ εξαιτίας του σχεδιασμού τους, στοιχεία που είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της νέας πράσινης αρχιτεκτονικής για την ΚΓΠ·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΣ έχει εντοπίσει σημαντικές αδυναμίες στην εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα, ιδίως την μακρόχρονη διαδικασία έγκρισης, καθώς και τον περίπλοκο και γραφειοκρατικό χαρακτήρα των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την τεκμηριωμένη μετα-αξιολόγηση «ελέγχου καταλληλότητας» επιστημονικών μελετών προέκυψε ότι τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού δεν βελτίωσαν σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, κυρίως διότι οι απαιτήσεις αυτές εκπληρώνονταν ήδη·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της διακήρυξης του Κορκ 2.0 για βελτίωση της ζωής στις αγροτικές περιοχές επιδιώκουν ακμαίες αγροτικές περιοχές, ευφυή πολυλειτουργικότητα, βιοποικιλότητα εντός και εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας, εστιάζουν σε σπάνια είδη ζώων και καλλιέργειες διατήρησης, καθώς και στη βιολογική γεωργία, την ενίσχυση των λιγότερο ευνοημένων περιοχών και στις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Νatura 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακήρυξη υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των προσπαθειών για την αποτροπή της εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών και τον ρόλο των γυναικών και των νέων στη διαδικασία αυτή, καθώς και την ανάγκη για καλύτερη χρήση των ενδογενών πόρων στις αγροτικές περιοχές μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών και πολυτομεακών προσεγγίσεων που ενισχύουν την προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή» και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, με την επένδυση στη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών, τη διατήρηση και την καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων, την παροχή κινήτρων για την ανάληψη δράσης για το κλίμα, την τόνωση της γνώσης και της καινοτομίας, την ενίσχυση της διακυβέρνησης των αγροτικών περιοχών και την απλοποίηση της αγροτικής πολιτικής και της εφαρμογής της·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές, όπως οι περιοχές όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ της αστικής ανάπτυξης και της γεωργίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την ΚΓΠ όσον αφορά τους επιπρόσθετους περιορισμούς στην πρόσβαση σε γη, με στόχο τη διατήρηση της γεωργίας στις εν λόγω περιοχές·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μειονεκτικές περιοχές, όπως οι ορεινές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν αποζημίωση από την ΚΓΠ για το επιπλέον κόστος που συνδέεται με τους ειδικούς περιορισμούς που υφίστανται, έτσι ώστε να διατηρηθεί η γεωργική δραστηριότητα στις εν λόγω περιοχές·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να αναγνωρίζει δεόντως τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη που παράγουν ορισμένοι τομείς, όπως η εκτροφή αιγοπροβάτων ή οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της μελισσοκομίας έχει ζωτική σημασία για την ΕΕ και συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνία, τόσο σε οικονομικό όσο και σε οικολογικό επίπεδο·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω η θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά με χρήση δίκαιων και διαφανών κανόνων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της γεωργίας στις σχέσεις μεταξύ παραγωγής και άλλων κρίκων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, τόσο ανάντη όσο και κατάντη, και να παρασχεθούν κίνητρα για την αποτελεσματική πρόληψη κινδύνου και κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εργαλείων ενεργούς διαχείρισης τα οποία μπορούν να αντιστοιχίζουν καλύτερα την προσφορά με τη ζήτηση και μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε τομεακό επίπεδο και από τις δημόσιες αρχές, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της ειδικής ομάδας για τις γεωργικές αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πτυχές εκτός του πεδίου εφαρμογής της ΚΓΠ, που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους γεωργούς, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και να παρακολουθούνται δεόντως·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες προκλήσεις στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας και αυτονομίας για την ευρωπαϊκή γεωργία, στο πλαίσιο των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, σύμφωνα με το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, απαιτούν το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να αυξήσει ή να διατηρήσει τον γεωργικό προϋπολογισμό σε σταθερό επίπεδο για να καλύψει τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις νέες προκλήσεις·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία προσδοκά από τους γεωργούς να αλλάξουν τις πρακτικές τους ώστε να καταστούν πλήρως βιώσιμες, και οι γεωργοί θα πρέπει να υποστηριχθούν σε αυτή τη μετάβαση με δημόσιους πόρους·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στην τρέχουσα ΚΓΠ πρέπει να εισαχθούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σταθερότητα στον τομέα, ασφάλεια δικαίου και ασφάλεια προγραμματισμού για τους γεωργούς και τους ιδιοκτήτες δασών, μέσω κατάλληλων περιόδων μετάβασης και μέτρων·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει γενικότερο ρόλο στον καθορισμό ενός σαφούς πλαισίου πολιτικής για τη διατήρηση των κοινών φιλοδοξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της δημοκρατικής συζήτησης για τα στρατηγικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών όσον αφορά την βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του νερού, του εδάφους και του αέρα, την ποιότητα των τροφίμων μας και την οικονομική σταθερότητα των γεωργικών παραγωγών, την επισιτιστική ασφάλεια, την υγεία και το βιώσιμο εκσυγχρονισμό των γεωργικών πρακτικών και πρακτικών υγιεινής, με στόχο να εδραιωθεί ένα κοινωνικό συμβόλαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών·

Ξ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η αναδιατύπωση της ΚΓΠ για να μπορέσει να παράγει αποτελέσματα που θα ανταποκρίνονται στα σημερινά διακυβεύματα, ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθούν στους συννομοθέτες τα μέσα για να ασκήσουν πλήρως την αποστολή τους εντός ελεγχόμενου χρονικού πλαισίου, και ότι υπάρχουν αβεβαιότητες ως προς το Brexit·

ΞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρώπη πρέπει να διασφαλιστεί τόσο για το ΗΒ όσο και για την ΕΕ των 27 με την καταβολή μέγιστης προσπάθειας για την ελαχιστοποίηση της διατάραξης της παραγωγής τροφίμων και της πρόσβασης σε αυτά και για τα δύο μέρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ενιαία ευθυγράμμιση στα περιβαλλοντικά πρότυπα και στα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιδείνωση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων για τους πολίτες τόσο του ΗΒ όσο και της ΕΕ·

ΞΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των έξι βασικών προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην ΕΕ περιλαμβάνονται η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία και τη δασοκομία, μεταξύ άλλων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000·

ΞΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εργάζεται επί του παρόντος πάνω σε μια στρατηγική για τις πρωτεΐνες, ούτως ώστε να προωθήσει την αυτάρκεια όσον αφορά τα πρωτεϊνούχα φυτά·

ΞΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017, 124 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από ακραία επισιτιστική ανασφάλεια σε 51 χώρες, 16 εκατομμύρια περισσότερα από το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που επλήγησαν από την επισιτιστική ανασφάλεια ζει σε αγροτικές περιοχές·

ΞΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί κύριο στόχο της ΕΕ και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους ρόλους που αναλαμβάνονται από γυναίκες στις αγροτικές περιοχές συμβάλλουν στη διατήρηση βιώσιμων γεωργικών επιχειρήσεων και αγροτικών κοινοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες αποτροπής της εγκατάλειψης της υπαίθρου συνδέονται με την παροχή ευκαιριών στις γυναίκες και τους νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, ενώ οι πολιτικές για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνουν επαρκώς τη διάσταση του φύλου, και ότι, μολονότι το φύλο του δικαιούχου άμεσης ενίσχυσης ή ενίσχυσης αγροτικής ανάπτυξης δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τον αντίκτυπο των προγραμμάτων, οι γυναίκες ως αιτούντες ή δικαιούχοι υποεκπροσωπούνται·

ΞΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να δικαιολογηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ στους ευρωπαίους φορολογούμενους, η μελλοντική χρηματοδότηση πρέπει να συνδεθεί τόσο με την παραγωγή ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων όσο και με μια σαφή κοινωνική προστιθέμενη αξία, όσον αφορά την βιώσιμη γεωργία, τις φιλόδοξες περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις, τα πρότυπα δημόσιας υγείας και υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και άλλες κοινωνικές επιπτώσεις της ΚΓΠ, ούτως ώστε να δημιουργηθούν πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού εντός και εκτός της ΕΕ·

ΞΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο αριθ. 442 σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων ως προς την καλή διαβίωση των ζώων αναφέρει ότι το 82 % των ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων εκτροφής θα πρέπει να βελτιωθούν·

ΞΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση γεωργικών φαρμάκων, η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και οι αλλαγές στο γεωργικό περιβάλλον μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον αριθμό των επικονιαστών και στην ποικιλία των ειδών επικονιαστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι εξημερωμένοι όσο και οι άγριοι επικονιαστές είναι σημαντικές και ότι οι επιπτώσεις στη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ θα μπορούσαν να είναι επιβαρυντικές, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή εξαρτάται στην πλειονότητά της από τις επικονιάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2018 δρομολογήθηκε δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές με σκοπό τον προσδιορισμό της βέλτιστης προσέγγισης και των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιαστών στην ΕΕ·

ΞΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να καταρτιστεί ένα ειδικό μέτρο στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης - επικεντρωμένο στις οκτώ αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης - προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μείωση της χρήσης σοβαρών φυτοφαρμάκων και να προωθηθεί η χρήση μη χημικών εναλλακτικών λύσεων·

Ο.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μειονεκτικές περιοχές, όπως οι ορεινές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν αποζημίωση από την ΚΓΠ για το επιπλέον κόστος που συνδέεται με τους ειδικούς περιορισμούς που υφίστανται, έτσι ώστε να διατηρηθεί η γεωργική δραστηριότητα στις εν λόγω περιοχές·

ΟΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εφαρμογή του πλαισίου της ΚΓΠ στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να διερευνηθεί πλήρως το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση με όρους κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, όσον αφορά πτυχές όπως η γήρανση του πληθυσμού και η εγκατάλειψη της υπαίθρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το POSEI είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, το οποίο έχει ως στόχο να αναπτύξει και να ενισχύσει τη διάρθρωση του κλάδου που αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα προβλήματα της γεωργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, στην έκθεσή της, στις 15 Δεκεμβρίου 2016, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του POSEI, συμπεραίνει ότι «βάσει της αξιολόγησης του καθεστώτος δεν κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του βασικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013»·

ΟΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η διαχείριση των δασών όσο και η γεωργική δασοκομία που περιλαμβάνει ένα ανώτερο όριο ξυλώδους βλάστησης πάνω από βοσκότοπους ή μια γεωργική καλλιέργεια, μπορούν να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και τοπίου, και στις απαιτούμενες περιβαλλοντικές δράσεις και δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, παρέχοντας δασοκομικά ή γεωργικά προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες οικοσυστήματος και ενισχύοντας έτσι τους στόχους της ΚΓΠ, και επιτρέποντας στις κυκλικές και τις βιο-οικονομίες να συμβάλλουν σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα που ωφελούν τους γεωργούς, τους δασοκόμους και τις αγροτικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τα δάση προωθεί μια συνεκτική, ολιστική θεώρηση της διαχείρισης και των πολλαπλών οφελών των δασών, και λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών· τονίζει ότι η ΚΓΠ συμβάλλει στους στόχους διατήρησης και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα δάση της Μεσογείου τα οποία είναι πιο ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή και στις πυρκαγιές, με αποτέλεσμα η βιοποικιλότητα και η εν δυνάμει γεωργική παραγωγή να τίθενται σε κίνδυνο·

Μια νέα σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, των περιφερειών και των γεωργών

1.  επικροτεί την πρόθεση απλοποίησης και εκσυγχρονισμού της ΚΓΠ, ώστε να επωφεληθούν οικονομικά οι γεωργοί και να εκπληρωθούν οι προσδοκίες των πολιτών, αλλά τονίζει ότι οι κυρίαρχες προτεραιότητες της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι οι αρχές που καθορίζονται στη Συνθήκη της Ρώμης, η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και μια πραγματικά κοινή πολιτική με επαρκή χρηματοδότηση από την ΕΕ, σύγχρονη και επικεντρωμένη στα αποτελέσματα, που θα υποστηρίζει τη βιώσιμη γεωργία και θα παρέχει ασφαλή, υψηλής ποιότητας και διαφοροποιημένα τρόφιμα, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας και εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αναγνωρίζεται ότι ένας από τους στόχους της ΚΓΠ πρέπει να είναι η ενίσχυση και η διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, καθώς και η συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της ΕΕ·

3.  ζητεί μια ΚΓΠ που να επιδιώκει ως πρώτη προτεραιότητα τη μετάβαση κάθε ευρωπαϊκής γεωργικής εκμετάλλευσης σε μια επιχείρηση που συνδυάζει τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά πρότυπα απόδοσης·

4.  τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί στην ΚΓΠ η ουσιαστική σχέση μεταξύ νομοθετών της ΕΕ, γεωργών και πολιτών· απορρίπτει οποιαδήποτε πιθανότητα επανεθνικοποίησης της ΚΓΠ, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τις ανισορροπίες στον ανταγωνισμό στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς·

5.  εφιστά την προσοχή στον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που χρήζουν αναγνώρισης και αξιοποίησης·

6.  επισημαίνει ότι η ευελιξία που διαθέτουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη όσον αφορά ορισμένες επιλογές που έχουν καθοριστεί στους βασικούς κανονισμούς, καθιστά δυνατή την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων, αλλά ταυτόχρονα, καταδεικνύει ότι υπάρχουν τμήματα της ΚΓΠ που δεν θεωρούνται πλέον κοινά· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς και να εξασφαλίζονται ίσοι όροι πρόσβασης των γεωργών στα καθεστώτα στήριξης στα διαφορετικά κράτη μέλη και στις διαφορετικές περιφέρειες, καθώς και την ανάγκη για επαρκείς και αποτελεσματικές λύσεις ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή υποβάθμισης της συνοχής·

7.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ένα εύλογο επίπεδο ευελιξίας εντός ενός ισχυρού ενωσιακού κοινού πλαισίου κανόνων, βασικών προτύπων, εργαλείων παρέμβασης, ελέγχων και χρηματοδοτικών κονδυλίων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ από τον συννομοθέτη, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους γεωργούς και ειδικότερα, μια ενωσιακή προσέγγιση για τη στήριξη στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα,·με προοπτική τη διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού·

8.  θεωρεί ότι, προκειμένου να καταστεί η εφαρμογή της ΚΓΠ περισσότερο αποτελεσματική και καλύτερα προσαρμοσμένη στα δεδομένα των διαφόρων ειδών γεωργίας στην Ευρώπη, οι εθνικές επιλογές στο πλαίσιο των μέσων που καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ βάσει του πρώτου και δεύτερου πυλώνα, θα πρέπει να εξορθολογιστούν και τα κράτη μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν, με συμμετοχή όλων των σχετικών συμφεροντούχων, τη δική τους συνεκτική, τεκμηριωμένη εθνική στρατηγική στη βάση των στόχων της ΕΕ και των δεικτών που αφορούν τα κύρια είδη πιθανών εργαλείων παρέμβασης, καθορισμένων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους, εντός ενός σαφούς κοινού πλαισίου κανόνων που θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ, με σεβασμό στους κανόνες και τις αρχές της ενιαίας αγοράς·

9.  τονίζει ότι πρόσθετη επικουρικότητα θα πρέπει να παραχωρείται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα ισχυρό, κοινό σύνολο κανόνων, στόχων, δεικτών και ελέγχων της ΕΕ·

10.  καλεί την Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες προσαρμογές στο πλαίσιο της επόμενης ΚΓΠ προκειμένου να υλοποιήσει το αίτημα του Κοινοβουλίου να μην κάνει χρήση οιωνδήποτε αγροτικών επιδοτήσεων για την εκτροφή ταύρων για ταυρομαχίες·

11.  υπογραμμίζει τους κινδύνους του κανονιστικού υπερθεματισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τον μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας για τους γεωργούς, λόγω της δυνατότητας των κρατών μελών να ορίζουν ανεξάρτητα τα εθνικά τους σχέδια και να αναθεωρούν τις αποφάσεις τους σε ετήσια βάση, ανάλογα με τις θέσεις που λαμβάνονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να παρουσιάσει στους συννομοθέτες, σε συνδυασμό με τις νομοθετικές προτάσεις της, ένα σαφές και απλό μοντέλο εθνικού στρατηγικού σχεδίου, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους συννομοθέτες να αξιολογήσουν το πεδίο εφαρμογής, τον βαθμό ανάλυσης και το περιεχόμενο ανάλογων σχεδίων, που αποτελούν βασικά στοιχεία την επικείμενης πρότασης της Επιτροπής, και να διασαφηνίσει τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογούνται οι εθνικές αυτές στρατηγικές·

12.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει εργαλεία που θα στοχεύουν στην αύξηση των συνεργειών μεταξύ της ΚΓΠ και της χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη η μελλοντική ΚΓΠ να σέβεται πλήρως την κατανομή των εξουσιών στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους, που συνήθως ορίζονται στα συντάγματα των χωρών, ιδίως σε ότι αφορά την τήρηση των νομικών αρμοδιοτήτων των περιφερειών της ΕΕ, κατά τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εφαρμογή πολιτικών όπως το ΕΓΤΑΑ· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι γεωργοί και άλλοι δικαιούχοι συμμετέχουν δεόντως σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης πολιτικής·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής να καθιερώσει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο των προγραμμάτων με βάση τα αποτελέσματα, προκειμένου να προωθηθεί η απόδοση μάλλον παρά η συμμόρφωση, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή παρακολούθηση μέσω σαφώς καθορισμένων, απλούστερων και λιγότερο γραφειοκρατικών (συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής νομικού υπερθεματισμού) σταθερών, διαφανών και μετρήσιμων δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, και των ενδεδειγμένων ελέγχων επί των μέτρων σχεδιασμού, εφαρμογής και κυρώσεων των κρατών μελών· θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση βασικών ομοιόμορφων κριτηρίων για τον καθορισμό παρόμοιων κυρώσεων όσον αφορά αντίστοιχες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που διαπιστώνονται κατά την εφαρμογή των διαφόρων μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη ή τις περιφέρειες για την επίτευξη των γενικών κοινών στόχων που καθορίζονται από την ΕΕ·

15.  υπογραμμίζει ότι μια προσέγγιση βασιζόμενη αποκλειστικά στην παραγωγή θα συνεπαγόταν κίνδυνο για τα κράτη μέλη τα οποία, λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων τους, μπορεί να μην είναι σε θέση να επιτύχουν πλήρως όλα τα αποτελέσματα που καθορίζονται στα εθνικά τους σχέδια και αντιμετωπίζουν, έτσι, κίνδυνο εκ των υστέρων μείωσης των εθνικών κονδυλίων τους, καθώς και διακοπής της χρηματοδότησης·

16.  αναγνωρίζει ότι το νέο μοντέλο λειτουργίας θα χρειαστεί προσαρμογές και τροποποιήσεις για αρκετά χρόνια, για να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί δεν θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση λόγω της στροφής σε ένα μοντέλο που θα βασίζεται στα αποτελέσματα·

17.  σημειώνει, ωστόσο, ότι μια πιθανή καθυστέρηση έγκρισης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερημένες πληρωμές, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί·

18.  θεωρεί ότι, στον πρώτο πυλώνα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν προγράμματα από ένα κατάλογο προτεραιότητας καταρτισμένο από την ΕΕ·

19.  ζητεί την ανάπτυξη ενός συστήματος κατάλληλων θεσμικών και νομικών προσαρμογών που θα προωθήσουν την αλλαγή του μοντέλου εφαρμογής, προκειμένου να αποφευχθεί τόσο το ενδεχόμενο επιπλέον κόστος, όσο και η μείωση της απορρόφησης κεφαλαίων στα κράτη μέλη·

20.  θεωρεί ότι η συλλογή πληροφοριών θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε δορυφορικές εικόνες και σε βάσεις δεδομένων ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, και λιγότερο στην υποβολή στοιχείων από τους ίδιους τους γεωργούς·

21.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συναφείς συνέργειες μεταξύ των εμβληματικών προγραμμάτων της ΕΕ για το διάστημα αφενός και την ΚΓΠ αφετέρου, και ιδίως με το πρόγραμμα Copernicus που παρουσιάζει συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τη γεωργική κοινότητα όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος·

22.  ζητεί τη λήψη μέτρων για την αύξηση της ανακύκλωσης θρεπτικών συστατικών· ζητεί να ευθυγραμμιστεί η γεωργική διαρθρωτική πολιτική με το καθεστώς στήριξης του περιβάλλοντος, για παράδειγμα με έναν καλύτερο συνδυασμό καλλιεργειών και κτηνοτροφίας·

23.  ζητεί να διατηρηθεί το απλουστευμένο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων·

24.  εκτιμά ότι οι γεωργοί των οποίων η γη καλύπτει έκταση μικρότερη των πέντε εκταρίων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν εθελοντικά στο σύστημα αυτό·

25.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει οικονομικό έλεγχο, έλεγχο επιδόσεων και λογιστικό έλεγχο ώστε να εγγυηθεί πως οι λειτουργίες αυτές διεκπεραιώνονται με τα ίδια υψηλά πρότυπα και σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την ενισχυμένη ευελιξία των κρατών μελών στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων, και με σκοπό, ειδικότερα, να εξασφαλίζεται έγκαιρη εκταμίευση των κονδυλίων σε όλα τα κράτη μέλη, για όλους τους επιλέξιμους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες, ενώ παράλληλα να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους·

26.  υπενθυμίζει ότι, στην προηγούμενη μεταρρύθμιση, ήταν δύσκολο να συμφωνηθεί ο ορισμός του «ενεργού γεωργού»· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η γεωργική παραγωγή (π.χ. η διατήρηση της γης σε καλή γεωργική κατάσταση, η εφαρμογή ορθών ζωοτεχνικών πρακτικών, η συμβολή στην κυκλική οικονομία) θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλύτερα στοχευμένη και μετρήσιμη λύση για έναν τέτοιο ορισμό·

27.  απορρίπτει την περικοπή του 25 % του προϋπολογισμού αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με την πρόσφατη πρόταση για το ΠΔΠ 2021-2027, της 2ας Μαΐου 2018· επιμένει ότι οι όποιες περικοπές του προϋπολογισμού στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση των φιλοδοξιών σε σύγκριση με τη σημερινή ΚΓΠ·

28.  θεωρεί ότι όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία ελέγχου των οικονομικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΣ, πρέπει να αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο το βασιζόμενο στις επιδόσεις σύστημα ελέγχου, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη ή οι δικαιούχοι απρόσμενες δημοσιονομικές διορθώσεις·

29.  τονίζει ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν επιχειρήσεις και πρέπει συνεπώς να τους εξασφαλισθούν επιχειρηματικής φύσεως ελευθερίες, ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν για τα προϊόντα τους κατάλληλες τιμές στην αγορά·

30.  τονίζει ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν οι γεωργοί μερικής απασχόλησης και οι γεωργοί με συνδυασμό εισοδημάτων·

31.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη, στις περιφέρειες και στους γεωργούς, στο πλαίσιο ενός υψηλότερου οικονομικού ορίου για γεωργικούς κανόνες «de minimis», διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς·

32.  καλεί, επίσης, την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη περισσότερη ευελιξία στο πλαίσιο των κανόνων για τις γεωργικές κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να ενθαρρύνει τους γεωργούς να προβούν σε εθελοντικές προληπτικές αποταμιεύσεις για να αντιμετωπίσουν καλύτερα την αύξηση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα και των κινδύνων για την υγεία, καθώς και τις οικονομικές κρίσεις·

33.  ζητεί, ωστόσο, τη δίκαιη ανταμοιβή των δημόσιων αγαθών που παρέχουν οι πολύ μικρές και οι μικρές γεωργικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους σε συνεταιριστικές και κοινοτικές προσπάθειες·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να αναζητήσουν καλύτερες συνέργειες μεταξύ της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών και ταμείων όπως το Ταμείο Συνοχής, τα διαρθρωτικά και άλλα επενδυτικά ταμεία, προκειμένου να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τις αγροτικές περιοχές·

35.  ζητεί βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών της ΚΓΠ με τις λοιπές πολιτικές και δράσεις της ΕΕ - ιδίως, με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, την οδηγία 91/676/ΕΟΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 -, ως μέσο επίτευξης της βιώσιμης προστασίας των υδάτινων πόρων, η ποσότητα και η ποιότητα των οποίων επηρεάζονται αρνητικά από τη γεωργία· ζητεί την παροχή κινήτρων για τη στήριξη έργων τοπικής συνεργασίας μεταξύ αγροτών και φορέων ύδρευσης με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των υδάτινων πόρων·

36.  επισημαίνει ότι πολλά χωριά της υπαίθρου και των περιφερειών, παρά τον αγροτικό τους χαρακτήρα, παραμένουν για διοικητικούς λόγους εκτός του πεδίου εφαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης σε ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός που τα θέτει σε μειονεκτική θέση·

37.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να εξετάσουν πιο ευέλικτες προσεγγίσεις, προκειμένου να αποφύγουν τη δυσμενή μεταχείριση των περιφερειών αυτών και των παραγωγών τους·

Ευφυής, αποδοτική, βιώσιμη και δίκαιη ΚΓΠ – με οφέλη για τους γεωργούς, τους πολίτες, τις αγροτικές περιοχές και το περιβάλλον

38.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η τρέχουσα αρχιτεκτονική των δύο πυλώνων και τονίζει ότι οι πυλώνες πρέπει να είναι συνεκτικοί και συμπληρωματικοί, με τον πρώτο πυλώνα να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ και να συνιστά έναν αποτελεσματικό τρόπο για εισοδηματική στήριξη, για βασικά περιβαλλοντικά μέτρα και για τη συνέχιση των υπαρχόντων μέτρων στήριξης της αγοράς, ενώ ο δεύτερος πυλώνας να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες των κρατών μελών· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, την ίδια στιγμή, να παρέχονται κίνητρα στους αγρότες και τους άλλους δικαιούχους να υλοποιούν δράσεις που παράγουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά δημόσια αγαθά τα οποία δεν αμείβονται από την αγορά, και να σέβονται τόσο τις νέες όσο και τις καθιερωμένες πρακτικές στη γεωργία βάσει κοινών, ομοιόμορφων και αντικειμενικών κριτηρίων, ενώ τα κράτη μέλη θα διατηρούν τη δυνατότητα υιοθέτησης ειδικών προσεγγίσεων που αντικατοπτρίζουν τις τοπικές και τις τομεακές συνθήκες· θεωρεί ότι η μετάβαση όλων των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη βιωσιμότητα, καθώς και η πλήρης ένταξη όλων των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην κυκλική οικονομία, συνδυάζοντας οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, χωρίς καμία υποβάθμιση για τα κοινωνικά πρότυπα ή τα πρότυπα απασχόλησης, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα·

39.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι στόχοι της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ, είναι η αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, η εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό, η σταθεροποίηση των αγορών, η εξασφάλιση του εφοδιασμού και η διασφάλιση λογικών τιμών κατά την προσφορά των αγαθών στους καταναλωτές·

40.  υπογραμμίζει το δυναμικό των τεχνολογικών καινοτομιών για έναν έξυπνο, αποτελεσματικό και βιώσιμο τομέα, ιδίως όσον αφορά την αποδοτική χρήση των πόρων, την παρακολούθηση της προστασίας των καλλιεργειών και της υγείας των ζώων, και το περιβάλλον·

41.  εκτιμά ότι η ΚΓΠ πρέπει να διευκολύνει και να στηρίζει την εφαρμογή τέτοιων καινοτομιών·

42.  θεωρεί ότι η μελλοντική αρχιτεκτονική της ΚΓΠ μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους της μόνο εάν χρηματοδοτείται επαρκώς· ζητεί, επομένως, να αυξηθεί ή να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ σε σταθερό επίπεδο στο επόμενο ΠΔΠ, ώστε να πραγματωθούν οι φιλοδοξίες για μια αναθεωρημένη και αποτελεσματική ΚΓΠ μετά το 2020·

43.  εκτιμά ότι η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς και η συνακόλουθη μείωση της προστασίας των γεωργών συνεπάγονται την ανάγκη αποζημίωσης του γεωργικού τομέα και ιδίως εκείνων των εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα -ιδιαίτερα δυσκολίες που συνδέονται με τη γεωργική χρήση της γης ή το ότι βρίσκονται σε ορεινές περιοχές- και ότι μόνο τέτοια μέτρα μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτεταμένη διαχείριση της γεωργικής γης και τη διατήρηση του πολιτιστικού τοπίου·

44.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ θα πρέπει να προσαρμοστεί στις μελλοντικές ανάγκες και προκλήσεις, όπως εκείνες που θα προκύψουν από τις συνέπειες του Brexit και τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που συνάπτει η ΕΕ με τους κύριους εμπορικούς εταίρους της·

45.  επισημαίνει ότι συνεχίζουν να υφίστανται διαφορές στην ανάπτυξη της υπαίθρου σε διάφορες περιφέρειες και κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι τα κριτήρια συνοχής θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανομή των πόρων του δεύτερου πυλώνα μεταξύ των κρατών μελών·

46.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατεθεί ισχυρός προϋπολογισμός στον δεύτερο πυλώνα (πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη) στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ·

47.  θεωρεί ότι οι γεωργοί πρέπει να στηριχθούν στη μετάβαση προς την πλήρη βιωσιμότητα·

48.  αναμένει η ανάπτυξη νέων πολιτικών και στόχων της ΕΕ να μην αποβεί εις βάρος μιας επιτυχημένης ΚΓΠ και των πόρων της·

49.  αναγνωρίζει την αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΚΓΠ·

50.  τονίζει ότι οι πόροι της ΚΓΠ είναι χρήματα των φορολογουμένων από κάθε κράτος μέλος και ότι οι φορολογούμενοι σε όλη την ΕΕ έχουν το δικαίωμα να απαιτούν τη χρήση αυτών των πόρων αποκλειστικά με στοχευμένο και διαφανή τρόπο·

51.  θεωρεί ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία νέων γραμμών του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη, που δεν θα συνοδεύονται από επιπλέον κονδύλια·

52.  πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερο στοχευμένη στήριξη προς τα διάφορα γεωργικά συστήματα, ιδίως τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους νέους αγρότες, προκειμένου να ενισχυθούν οι περιφερειακές οικονομίες μέσω ενός παραγωγικού γεωργικού τομέα από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα υποχρεωτικό υψηλότερο ποσοστό αναδιανεμητικής ενίσχυσης για τα πρώτα εκτάρια μιας εκμετάλλευσης, σε σύνδεση με το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στα κράτη μέλη, δεδομένου του ευρέος φάσματος μεγεθών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι η στήριξη σε μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι φθίνουσα, αντικατοπτρίζοντας τις οικονομίες κλίμακας, με υποχρεωτική επιβολή ανώτατου ορίου το οποίο θα αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ευέλικτα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα των εκμεταλλεύσεων και των συνεταιρισμών να παρέχουν σταθερή απασχόληση που θα κρατά τους ανθρώπους στις αγροτικές περιοχές· θεωρεί ότι τα κεφάλαια που θα καθίστανται διαθέσιμα από την επιβολή ανώτατων ορίων και την προοδευτική μείωση θα πρέπει να παραμένουν στο κράτος μέλος ή την περιφέρεια από την οποία προέρχονται·

53.  εκτιμά ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η στήριξη θα στοχεύει τους πραγματικούς γεωργούς, με έμφαση σε όσους ασκούν ενεργά τη γεωργική δραστηριότητα για να κερδίζουν τα προς το ζην·

54.  θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση ενός απλουστευμένου καθεστώτος για τους μικρούς παραγωγούς έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στις άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ και η διαχείρισή τους·

55.  υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία ενός ισορροπημένου, διαφανούς, απλού και αντικειμενικού συστήματος ποινών και κινήτρων σε συνδυασμό με ένα διαφανές και έγκαιρο σύστημα καθορισμού της επιλεξιμότητας των δικαιούχων είσπραξης δημόσιου χρήματος έναντι της παροχής δημόσιων αγαθών, το οποίο θα πρέπει να συνίσταται σε απλά, προαιρετικά και υποχρεωτικά μέτρα με προσανατολισμό στα αποτελέσματα, μετατοπίζοντας έτσι την έμφαση από τη συμμόρφωση στις πραγματικές επιδόσεις·

56.  τονίζει ότι και οι γεωργοί μερικής απασχόλησης και οι αγρότες με εκμεταλλεύσεις με εισοδηματικό συνδυασμό - που αναζωογονούν την ύπαιθρο με πολλούς τρόπους - ασχολούνται με τη γεωργία προκειμένου να κερδίσουν τα προς το ζην και είναι πραγματικοί γεωργοί, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής·

57.  ζητεί το τρέχον σύστημα υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα, ιδιαίτερα σε κράτη μέλη όπου η αξία των δικαιωμάτων εξακολουθεί να υπολογίζεται εν μέρει βάσει ιστορικών αναφορών, να εκσυγχρονιστεί και να αντικατασταθεί από μια ενιαία μέθοδο υπολογισμού ενισχύσεων στην ΕΕ, βασικό στοιχείο της οποίας θα είναι η στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, εντός ορισμένων ορίων, τα οποία θα μπορούσαν να αυξηθούν σύμφωνα με τη συνεισφορά τους στην παραγωγή δημόσιων αγαθών, σε συμφωνία με τους στόχους και τις επιδιώξεις της ΕΕ έως το 2030, προκειμένου το σύστημα να απλοποιηθεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια·

58.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το απλό, αιτιολογημένο, διαφανές και εύκολα εφαρμόσιμο καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ), το οποίο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλά κράτη μέλη· ζητεί, ως εκ τούτου, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) να διατηρηθεί και μετά το 2020, και προτείνει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή από κάθε γεωργό στην ΕΕ·

59.  υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο σύστημα θα επέτρεπε την αντικατάσταση του διοικητικά πολύπλοκου συστήματος δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της γραφειοκρατίας·

60.  πιστεύει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους σε μακροπρόθεσμη βάση, οι νέες αυτές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να καταστούν εμπορεύσιμα αγαθά·

61.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την αναγκαιότητα των αιτήσεων πληρωμής σε σχέση με τη συμβατότητα με τους κανόνες του ΠΟΕ·

62.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα δημόσια κονδύλια της τρέχουσας ΚΓΠ, τα οποία δαπανώνται για τις πραγματικές δραστηριότητες των γεωργών, υπόκεινται σε πολύ ακριβείς και μικρής κλίμακας ελέγχους·

63.  θεωρεί ότι οι πληρωμές θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε μια ισχυρή κοινή αιρεσιμότητα, που θα περιλαμβάνει τα περιβαλλοντικά προσδοκώμενα αποτελέσματα και άλλα δημόσια αγαθά, όπως είναι οι θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας·

64.  υπενθυμίζει ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ««Σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς;» αναγνωρίζει ότι οι ενισχύσεις για τις εκτάσεις γης χωρίς σαφείς προϋποθέσεις, οδηγούν σε στρεβλώσεις της αγοράς γης και, κατά συνέπεια, επηρεάζουν τη συγκέντρωση όλο και περισσότερων γεωργικών γαιών στα χέρια λίγων·

65.  διευκρινίζει ότι τα δημόσια αγαθά είναι εκείνα που υπερβαίνουν τη νομοθεσία για το περιβάλλον, το κλίμα και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της διατήρησης των υδάτων, της προστασίας της βιοποικιλότητας, της προστασίας της γονιμότητας του εδάφους, της προστασίας των επικονιαστών, της προστασίας του στρώματος του στρώματος χούμου και της καλής διαβίωσης των ζώων·

66.  τονίζει την ανάγκη δίκαιης κατανομής των άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών, η οποία είναι ουσιώδης για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και πρέπει να λαμβάνει υπόψη αντικειμενικά κριτήρια όπως τα ποσά που εισπράττουν τα κράτη μέλη στους πυλώνες Ι και ΙΙ και το γεγονός ότι οι φυσικές συνθήκες, η απασχόληση και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, το γενικό βιοτικό επίπεδο, το κόστος παραγωγής, ιδίως το κόστος γης και η αγοραστική δύναμη δεν είναι τα ίδια σε ολόκληρη την ΕΕ·

67.  τονίζει ότι η αύξηση της σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν ο προϋπολογισμός αυξηθεί επαρκώς·

68.  τονίζει ότι ο ρόλος των άμεσων πληρωμών είναι η υποστήριξη των γεωργών στην παραγωγή τροφίμων και την προστασία των περιβαλλοντικών προτύπων και των προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων·

69.  πιστεύει ότι, υπό την προϋπόθεση να διασφαλιστούν οι αυστηρές προϋποθέσεις για ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τα βασικά προϊόντα, να εξασφαλιστεί η συνέπεια με τους κανόνες του ΠΟΕ και να μην διακυβευθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, οι ενισχύσεις προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης (VCS) θα πρέπει να διατηρηθούν, αλλά να ενεργοποιούνται μόνο μετά από αξιολόγηση της Επιτροπής· πιστεύει ότι οι VCS λειτουργούν ως εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών ευαίσθητων τομέων και συγκεκριμένων στόχων που σχετίζονται με το περιβάλλον, το κλίμα ή την ποιότητα και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, για την παροχή κινήτρων για τις γεωργικές πρακτικές που πληρούν υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων και περιβαλλοντικά πρότυπα, ώστε να εξουδετερωθούν συγκεκριμένες δυσχέρειες, ειδικά όσες προκύπτουν εξαιτίας διαρθρωτικού συγκριτικού μειονεκτήματος των λιγότερο ευνοημένων και ορεινών περιοχών, όπως και δυσχέρειες με πιο προσωρινό χαρακτήρα που προκύπτουν, για παράδειγμα, από την απομάκρυνση από το παλαιό σύστημα δικαιωμάτων· πιστεύει, επιπλέον, πως οι VCS μπορούν επίσης να λειτουργούν ως εργαλείο για την προώθηση καλλιεργειών στρατηγικής σημασίας, όπως οι παραγωγές πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, στο μέλλον, ή για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου· τονίζει, επιπλέον ότι οι ενισχύσεις VCS είναι σημαντικές για τη διατήρηση της ποικιλομορφίας της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ, της γεωργικής απασχόλησης και των βιώσιμων συστημάτων παραγωγής·

70.  ζητεί οι πληρωμές από τον πυλώνα Ι, συμπεριλαμβανομένης της συνδεδεμένης στήριξης, να περιορίζονται ανά εκτάριο και δικαιούχο στο ισοδύναμο του διπλάσιου του μέσου όρου των άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ ανά εκτάριο, ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

71.  υπενθυμίζει ότι η εξασφάλιση της ανανέωσης των γενεών και η προσέλκυση νεοεισερχομένων αποτελεί πρόκληση για τη γεωργία σε πολλά κράτη μέλη και ότι κάθε εθνική ή περιφερειακή στρατηγική θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, κινητοποιώντας όλους τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων ενισχύσεων για νέους αγρότες στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, καθώς και μέτρων για την εγκατάσταση νέων γεωργών στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, καθιστώντας υποχρεωτική την εφαρμογή αμφότερων υποχρεωτική για τα κράτη μέλη, και συμπληρώνοντας την ενίσχυση με νέα χρηματοδοτικά μέσα, όπως ένα εργαλείο παροχής πρόσβασης σε κεφάλαιο στο πλαίσιο περιορισμένων πόρων· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της ύπαρξης εθνικών μέτρων για άρση των κανονιστικών και οικονομικών φραγμών, με παράλληλη προώθηση σχεδιασμού διαδοχής, συνταξιοδοτικών πακέτων και πρόσβασης σε εκτάσεις γης, και διευκόλυνση και ενθάρρυνση διαφόρων μορφών συνεργασίας, όπως είναι οι συμπράξεις, η επίμορτος αγροληψία, η εκτροφή με σύμβαση, η μίσθωση μεταξύ παλαιών και νέων αγροτών· θεωρεί ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να συνυπολογίζουν τη σημασία της ανανέωσης των γενεών και να αποτρέπουν την εξαφάνιση της οικογενειακής γεωργίας·

72.  πιστεύει ότι η νέα νομοθεσία πρέπει να κάνει πιο σαφή διάκριση μεταξύ των κριτηρίων που αποτελούν τη βάση των κινήτρων για τους «νέους γεωργούς» και για τους «νεοεισερχομένους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας» (οι νέοι γεωργοί καθορίζονται ανάλογα με την ηλικία τους και οι νεοεισερχόμενοι ανάλογα με τον αριθμό των ετών από την εγκατάστασή τους), προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα των δύο ομάδων να επιτύχουν την ανανέωση των γενεών και να βελτιώσουν τη ζωή στις αγροτικές περιοχές·

73.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι οι νέες κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές, όπως η καθαρή ενέργεια, η ψηφιοποίηση και οι έξυπνες λύσεις, έχουν επιπτώσεις στην αγροτική ζωή·

74.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, ώστε να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι - και ιδίως οι νέοι - να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στις αγροτικές περιοχές και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών από επιχειρηματίες, κυρίως γυναίκες και νέους·

75.  σημειώνει με ανησυχία ότι η έλλειψη εργασίας σε διάφορους γεωργικούς τομείς οδηγεί στην παύση των γεωργικών δραστηριοτήτων· ζητεί να παρασχεθεί στήριξη για την προσέλκυση εργαζομένων στη γεωργία·

76.  τονίζει την ανάγκη ενημέρωσης σχετικά με τα επιτυχημένα μοντέλα των κρατών μελών που φέρνουν σε επαφή νέους και παλαιούς αγρότες με στόχο την ανανέωση των γενεών·

77.  συνιστά να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω επιδοτούμενων επιτοκίων στα δάνεια προς τους νεοεισερχόμενους·

78.  υπενθυμίζει ότι οι αγροτικές περιοχές και οικισμοί χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και ολοκληρωμένες προσπάθειες για την ανάπτυξη έξυπνων χωριών·

79.  ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία με την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων που να προορίζονται ειδικά για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας σε όλα τα κράτη μέλη·

80.  ζητεί ίσους όρους ανταγωνισμού προκειμένου να επιτευχθούν ειδικές τεχνολογικές βελτιώσεις σε επίπεδο αγροτικών κόμβων και δικτύων·

81.  υπογραμμίζει τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας LEADER, για τη βελτίωση των συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση αποτελεσματικών και βιώσιμων οικονομιών, για την υποστήριξη βιώσιμης και πολυλειτουργικής γεωργίας και δασοκομίας, και για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών τροφίμων και μη, που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και θέσεις απασχόλησης· τονίζει τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης στην προώθηση των συμπράξεων μεταξύ αγροτών, τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών και στη στήριξη πρόσθετων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ευκαιριών, που συχνά δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν, στους τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη γεωργία, του αγροτουρισμού, της άμεσης διάθεσης στην αγορά, της στηριζόμενης από την κοινότητα γεωργίας, της βιοοικονομίας και της βιώσιμης παραγωγής βιοενέργειας και ανανεώσιμης ενέργειας, που συμβάλλουν στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιφέρειες· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της οικονομικής ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες δημιουργίας εισοδήματος, αντιμετώπισης της ερήμωσης, της ανεργίας, της φτώχειας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης, της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και της ενίσχυσης του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις αγροτικές περιοχές, με γενικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής·

82.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια επενδυτική προσέγγιση πολλαπλής χρηματοδότησης στην κοινοβουλευτική περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των ολοκληρωμένων εργαλείων αγροτικής ανάπτυξης, όπως της πρωτοβουλίας για τα έξυπνα χωριά·

83.  ζητεί τη δημιουργία ενός νέου ταμείου για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, με βάση την εμπειρία των προγραμμάτων LEADER και ΤΑΠΤΚ, στο οποίο θα προορίζεται το 10 % όλων των διαρθρωτικών πόρων για στόχους που ορίζονται από στρατηγικές με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, χωρίς οριοθέτηση μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων, και σε αποκεντρωμένη βάση·

84.  τονίζει ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να παρουσιάζουν προστιθέμενη αξία για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να διατηρήσουν το σημαντικό ρόλο τους στη διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης δράσης όσον αφορά τις καινοτόμους πρακτικές και τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα·

85.  πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί πρόσθετη προσοχή, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας LEADER, στις ανάγκες και τα σχέδια οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μικρής κλίμακας, πέραν της παροχής της απαραίτητης οικονομικής βοήθειας·

86.  πιστεύει ότι έχει αποδειχθεί ότι οι αγροτικές περιοχές χρειάζονται γυναίκες και άνδρες για να συμμετάσχουν στη γεωργία μικρής και μεσαίας κλίμακας·

87.  τονίζει τη σημασία της διατήρησης ειδικής αντισταθμιστικής στήριξης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζουν τα κράτη μέλη ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές τους συνθήκες·

88.  επισημαίνει επιπλέον ότι η εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων στην αγροτική ανάπτυξη πρέπει να γίνεται σε εθελοντική βάση, ενώ οι επενδύσεις στις αγροτικές περιοχές πρέπει να ενισχυθούν·

89.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέτρα για την πρωτοβουλία για τα έξυπνα χωριά, και να θέσει ως προτεραιότητα τα έξυπνα χωριά στο πλαίσιο της επόμενης πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη·

90.  πιστεύει ότι η χρηματοδότηση της μελισσοκομίας στο πλαίσιο του Άξονα ΙΙ πρέπει να επικεντρωθεί καλύτερα και να καταστεί αποτελεσματικότερη και ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να προβλέπει ένα νέο καθεστώς στήριξης για τους μελισσοκόμους στον πυλώνα Ι, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης στήριξης ανά κοινότητα μελισσών·

91.  τονίζει ότι μέτρα που έχουν λιγότερο στενή σχέση με τον τομέα της γεωργίας πρέπει να υπόκεινται σε υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης·

92.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα νέο, συνεκτικό, ενισχυμένο και απλοποιημένο καθεστώς καθορισμού προϋποθέσεων στον πρώτο πυλώνα, επιτρέποντας την ενσωμάτωση και την υλοποίηση των διαφορετικών ειδών περιβαλλοντικών δράσεων που υπάρχουν ήδη, όπως είναι τα τρέχοντα μέτρα πολλαπλής συμμόρφωσης και οικολογικού προσανατολισμού· τονίζει ότι η βάση του πρώτου πυλώνα για την επίτευξη βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και να ορίζει με σαφήνεια τα μέτρα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τους γεωργούς, ώστε να διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, την ίδια στιγμή που θα εξασφαλίζει ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επαρκή έλεγχο από τα κράτη μέλη· ζητεί επίσης ένα νέο και απλό καθεστώς, το οποίο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη και προαιρετικό για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βάσει κανόνων της ΕΕ που θα ξεπερνούν τη βασική γραμμή, για να ενθαρρυνθεί η μετάβαση των γεωργών σε βιώσιμες τεχνικές και πρακτικές για το κλίμα και το περιβάλλον, συμβατές με τα γεωργο-περιβαλλοντο-κλιματικά μέτρα (ΓΠΚΜ) στον πυλώνα ΙΙ· πιστεύει ότι η εφαρμογή του καθεστώτος αυτού θα πρέπει να καθορίζεται από τα σχέδια εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της ΕΕ·

93.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ΓΠΚΜ του δεύτερου πυλώνα για την αγροτική ανάπτυξη θα εξακολουθούν να αντισταθμίζουν το επιπλέον κόστος και τα προβλήματα που σχετίζονται με την προαιρετική θέσπιση εκ μέρους των γεωργών πρακτικών φιλικών προς το κλίμα και το περιβάλλον, με δυνατότητα προσθήκης ενός κινήτρου υπέρ της επένδυσης σε περιβαλλοντική προστασία, βιοποικιλότητα και αποδοτική χρήση των πόρων· θεωρεί ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να απλοποιηθούν και να είναι πιο στοχευμένα και αποδοτικά, ώστε οι γεωργοί να μπορούν να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στους φιλόδοξους στόχους της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιοποικιλότητα, τη διαχείριση των υδάτων, τις δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής και τις δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, εξασφαλίζοντας παράλληλα ελάχιστη γραφειοκρατία σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επαρκή έλεγχο από τα κράτη μέλη·

94.  ζητά, επιπλέον των εκμεταλλεύσεων που ασχολούνται αποκλειστικά με τη βιολογική γεωργική παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, οι εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 να εξαιρεθούν επίσης·

95.  τονίζει ότι οι μεσογειακές περιφέρειες της ΕΕ είναι περισσότερο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως στις ξηρασίες, τις πυρκαγιές και την απερήμωση και ότι, κατά συνέπεια, οι αγρότες των περιοχών αυτών θα χρειαστεί να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια σε αυτές τις περιοχές για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον·

96.  θεωρεί ότι οι μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τον μεγαλύτερο δυνατόν αριθμό γεωργών στις προσπάθειές τους να εκσυγχρονιστούν προς μια πιο αειφόρο γεωργική ανάπτυξη·

97.  ζητεί, προς το συμφέρον της απλούστευσης της ΚΓΠ, να διατηρηθεί η υπάρχουσα απαλλαγή και να μην επιβαρύνονται τα μικρότερα αγροκτήματα κάτω των 15 εκταρίων με πρόσθετα περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

98.  προτείνει η νέα αυτή μορφή πράσινου σχεδιασμού να συνοδεύεται από σημαντικά, συντονισμένα και αποδοτικότερα μέσα στον πυλώνα ΙΙ μέσω στοχοθετημένων υλικών και άυλων επενδύσεων (μεταφορά γνώσεων, κατάρτιση, παροχή συμβουλών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δικτύωση και καινοτομία μέσω των ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων καινοτομίας (EIP)) ως άλλο ένα παράγοντα αλλαγής·

99.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι νομοθετικές της προτάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα και μέσα τα οποία ενσωματώνουν την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε βελτιωμένα συστήματα αμειψισποράς, κατά τρόπο ώστε να καλυφθεί η υφιστάμενη έλλειψη πρωτεϊνών, να βελτιωθούν τα εισοδήματα των γεωργών και να αντιμετωπισθούν οι σημαντικές προκλήσεις που εγείρονται για τη γεωργία, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και της γονιμότητας του εδάφους, καθώς και η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων·

100.  πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό από τον συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό του δεύτερου πυλώνα για τα ΓΠΚΜ, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας, της παγίδευσης του διοξειδίου του άνθρακα, της υγείας του εδάφους, των μέτρων διαχείρισης βιώσιμης δασοκομίας, του σχεδιασμού διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών για την προστασία της βιοποικιλότητας και της επικονίασης και της γενετικής ποικιλομορφίας στα ζώα και στα φυτά· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της διατήρησης των ενισχύσεων για το δίκτυο Natura 2000 και της επάρκειάς τους ώστε να λειτουργούν ως πραγματικό κίνητρο για τους γεωργούς·

101.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχύσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης στους αγρότες που βρίσκονται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, δυσχερείς κλιματικές συνθήκες, απότομες πλαγιές ή περιορισμούς στην ποιότητα του εδάφους· ζητεί απλούστευση και καλύτερη εστίαση του καθεστώτος των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς για την περίοδο μετά το 2020·

102.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη επισημάνει ότι ο έλεγχος καταλληλότητας στην οδηγία Natura τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνοχή με την ΚΓΠ και υπογραμμίζει την ανησυχητική μείωση των ειδών και των οικοτόπων που συνδέεται με τη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η ΚΓΠ στη βιοποικιλότητα· ζητεί ακόμη υψηλότερες ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000, προκειμένου να δοθούν αποτελεσματικότερα κίνητρα για την προστασία των γεωργικών περιοχών του δικτύου Natura 2000, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση·

103.  ζητεί να εφαρμοστούν και να ενισχυθούν τα μέτρα για την έξυπνη γεωργία, καθώς οι μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία στην Ευρώπη θα αυξηθούν·

104.  θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να διαχειριστεί τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του εδάφους στο σύνολο του διαμορφωμένου από τη γεωργία τοπίου, με επενδύσεις οι οποίες καθιστούν τα αγροοικοσυστήματα ανθεκτικά και αξιόπιστα, επενδύσεις στις οικολογικές υποδομές για την κατασκευή καλλιεργήσιμων στρωμάτων, αντιστροφή της διάβρωσης του εδάφους, υιοθέτηση/επιμήκυνση της εναλλαγής καλλιεργειών, προσθήκη περισσότερων δέντρων στο τοπίο και τόνωση της βιολογικής και δομικής ποικιλότητας·

105.  θεωρεί ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί και να προωθηθεί η μεγαλύτερη χρήση των γεωργικών αποβλήτων ως ανανεώσιμης, αποδοτικής και βιώσιμης πηγής ενέργειας για τις αγροτικές περιοχές·

106.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την καινοτομία, την έρευνα και τον εκσυγχρονισμό στους τομείς της γεωργίας, της γεωργοδασοκομίας και των τροφίμων, με την υποστήριξη ενός ισχυρού συστήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης, το οποίο θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των δικαιούχων της ΚΓΠ για ανάπτυξη πρακτικών μεγαλύτερης βιωσιμότητας και προστασίας της χρήσης των πόρων, και με την εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών, για αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις προκλήσεις στους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι η κατάρτιση και η επέκταση πρέπει να αποτελέσουν προϋπόθεση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος σε όλα τα κράτη μέλη και ότι είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας, μοντέλων βέλτιστων πρακτικών καθώς και οι ανταλλαγές μεταξύ συνεταιρισμών και οργανώσεων παραγωγών σε όλα τα κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS)· πιστεύει ότι οι αγροοικολογικές μέθοδοι και οι αρχές που διέπουν τη γεωργία ακριβείας μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, αύξηση του εισοδήματος των γεωργών, εξορθολογισμό της χρήσης των γεωργικών μηχανημάτων και σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων·

107.  υπογραμμίζει τη σημαντική ανάγκη για την ΚΓΠ, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα καθεστώτα στήριξης για την ενθάρρυνση των γεωργών να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες προσαρμοσμένες στο μέγεθός τους, όπως εργαλεία ακρίβειας και ψηφιακής γεωργίας που βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας·

108.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών για όλους τους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την παραγωγή τους, από το αν είναι συμβατικές ή βιολογικές, κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή αροτραία καλλιέργεια, μικρής ή μεγάλης κλίμακας·

109.  καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει μια ΚΓΠ που θα επιτύχει περισσότερη καινοτομία, θα συμβάλει στην πρόοδο της βιοοικονομίας και θα προσφέρει λύσεις για τη βιοποικιλότητα, το κλίμα και το περιβάλλον·

110.  καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί στην ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και να την καταστήσει ελκυστική για όλους, ιδίως για τη νεότερη γενιά·

111.  πιστεύει ότι η ψηφιοποίηση και η γεωργία ακριβείας που προωθείται στην ΚΓΠ δεν πρέπει να καταστήσει τους γεωργούς περισσότερο εξαρτημένους είτε από συμπληρωματικές εισροές είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ούτε πρέπει να εμποδίζει την πρόσβασή τους στους πόρους αλλά να είναι ανοιχτού κώδικα και να αναπτύσσεται χωρίς αποκλεισμούς με τη συμμετοχή των γεωργών·

112.  καλεί, με την επιφύλαξη του επαναπροσδιορισμού του συνολικού ποσού της στήριξης της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη, τα τρέχοντα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2, και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 να εξακολουθούν να ισχύουν έως το 2024 ή έως την έγκριση νέας μεταρρύθμισης·

113.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να προωθήσει την έννοια των «έξυπνων χωριών» στην ΕΕ, η οποία θα επιτρέψει, μέσω μιας πιο συντονισμένης ανάπτυξης των διαφόρων πολιτικών, να αντιμετωπιστούν εκτενώς οι ανεπαρκείς ευρυζωνικές συνδέσεις, οι ευκαιρίες απασχόλησης και η παροχή υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές·

114.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος των γεωργικών ατυχημάτων που προκαλούν τραυματισμούς και θανάτους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ, μέσω μέτρων στον πυλώνα II για τη στήριξη επενδύσεων σε μέτρα ασφάλειας και κατάρτισης·

115.  ζητεί, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την προστασία των φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ, την ενιαία εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων άπαξ, και κατά τη διάρκεια της περιόδου από πριν έως και λίγο μετά τη σπορά, σε όλα τα εδάφη για πρωτεϊνικά φυτά·

116.  πιστεύει ότι οι επενδύσεις στην καινοτομία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας·

117.  υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων σε επίπεδο κράτους μέλους και σε περιφερειακό επίπεδο και οι καινοτόμοι λύσεις που παρέχονται από τα συστήματα πιστοποίησης θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ χωρίς να προστεθεί επιπλέον γραφειοκρατία και επιτόπιοι έλεγχοι·

118.  ζητεί τη θέσπιση στοχοθετημένων μέτρων εκσυγχρονισμού και διαρθρωτικής βελτίωσης στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ, με στόχο την επίτευξη στόχων προτεραιότητας όπως η ψηφιακή γεωργία 4.0·

119.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν και να προωθήσουν την πρόσβαση στους σπόρους προς σπορά και στις γεωργικές εισροές για τους αγρότες μικρής κλίμακας και τις περιθωριοποιημένες ομάδες, και να προωθήσουν και να διασφαλίσουν την ανταλλαγή σπόρων και την ιδιοκτησία τους από κοινού, με βιώσιμες παραδοσιακές τεχνικές που εγγυώνται το ανθρώπινο δικαίωμα στην κατάλληλη διατροφή και τα κατάλληλα τρόφιμα·

120.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας για υπηρεσίες προς και από τα χωριά·

121.  σημειώνει ότι κάθε αγρόκτημα είναι διαφορετικό και ότι χρειάζονται, κατά συνέπεια, εξατομικευμένες λύσεις·

Ισχυρή θέση των γεωργών στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων

122.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το ισχύον πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών (ενιαία ΚΟΑ) στον πρώτο πυλώνα, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων μέσων πολιτικής και των προτύπων εμπορίας, αλλά και να βελτιώσει το σχέδιο της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία· υπογραμμίζει τη σημασία των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης παραγωγής για συγκεκριμένα προϊόντα και της διατήρησης υποχρεωτικών μεμονωμένων τομεακών προγραμμάτων (οίνος, φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο και μελισσοκομία) για τις χώρες παραγωγής, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας σε κάθε τομέα και διατηρώντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού, επιτρέποντας ταυτόχρονα την πρόσβαση σε όλους τους γεωργούς·

123.  πιστεύει ότι η θετική και προσανατολισμένη στην αγορά εμπειρία από τα επιχειρησιακά προγράμματα της ενιαίας ΚΟΑ στον τομέα των φρούτων και των λαχανικών, που εφαρμόζονται από τις οργανώσεις παραγωγών και χρηματοδοτούνται στη βάση της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο (VMP), έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διάρθρωσης των στοχευμένων τομέων και για τη βελτίωση της βιωσιμότητάς τους· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να εξετάσει την εισαγωγή σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων και για άλλους τομείς· πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ωφελήσει ιδίως τις οργανώσεις παραγωγών που εκπροσωπούν τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων σε ορεινές περιοχές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, οι οποίοι επεξεργάζονται και εμπορεύονται προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατηρούν την παραγωγή γάλακτος σε εκτάσεις που καλλιεργούνται δύσκολα·

124.  υπενθυμίζει ότι η άνιση ισχύς στην αγορά αποτελεί ιδιαίτερο εμπόδιο για την κάλυψη του κόστους παραγωγής στον γαλακτοκομικό τομέα·

125.  τονίζει τη δυνατότητα θέσπισης ενός εθελοντικού συστήματος μείωσης της προσφοράς γάλακτος στο πλαίσιο της ΚΟΑ·

126.  ζητεί τη θέσπιση ενός νέου εργαλείου διαχείρισης αυτοβοήθειας για το ελαιόλαδο, που θα επιτρέπει την αποθήκευσή του σε έτη κατά τα οποία υπάρχει πλεόνασμα στην παραγωγή, και την κυκλοφορία του στην αγορά όταν η παραγωγή είναι μικρότερη από τη ζήτηση·

127.  επιμένει ότι είναι απολύτως αναγκαίο η μελλοντική ΚΓΠ να στηρίζει αποτελεσματικότερα τους γεωργούς, δίκαια και εγκαίρως, προκειμένου να αντιμετωπίζεται η αστάθεια τιμών και εισοδήματος που οφείλεται στο κλίμα, τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, αλλά και στους υγειονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δημιουργώντας επιπρόσθετα κίνητρα και συνθήκες αγοράς που ενισχύουν την ανάπτυξη και την εθελοντική χρήση εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και σταθεροποίησης (προγράμματα ασφάλισης, εργαλεία σταθεροποίησης εισοδήματος, μηχανισμοί ατομικών αποθεματικών και αμοιβαία κεφάλαια), ενώ διασφαλίζει την προσβασιμότητα για όλους τους γεωργούς και τη συμβατότητα με τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα·

128.  ζητεί την παροχή καλύτερης στήριξης για την αύξηση της παραγωγής οσπριοειδών στην ΕΕ και την παροχή ειδικών ενισχύσεων στους εκτροφείς αιγοπροβάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που προσφέρουν οι τομείς αυτοί στο περιβάλλον και την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από την εισαγωγή πρωτεϊνών για ζωοτροφές·

129.  τονίζει ότι πρέπει να σχεδιαστεί μια μελλοντικά προσανατολισμένη ΚΓΠ για την καλύτερη αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων υγείας, όπως αυτά που σχετίζονται με την αντιμικροβιακή αντοχή (AMR), την ποιότητα του αέρα και την υγιεινή διατροφή·

130.  υπογραμμίζει τις προκλήσεις που θέτει η αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα σε σχέση με την υγεία των ζώων και των ανθρώπων· πιστεύει ότι το νέο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να προάγει ενεργά την καλύτερη υγεία και διαβίωση των ζώων, ως μέσο για την καταπολέμηση της αντοχής στα αντιβιοτικά, προστατεύοντας καλύτερα, με τον τρόπο αυτό, τη δημόσια υγεία και τον γεωργικό τομέα στο σύνολό του·

131.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι κίνδυνοι αγοράς μπορούν επίσης να ελεγχθούν από τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων διατροφής της ΕΕ στις εξαγωγικές αγορές·

132.  επιμένει στη σημασία της ενίσχυσης της θέσης των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ιδίως εξασφαλίζοντας δίκαιη κατανομή της προστιθέμενης αξίας μεταξύ αφενός παραγωγών και μεταποιητών και αφετέρου του τομέα λιανικού εμπορίου, με την εισαγωγή οικονομικών πόρων και κινήτρων προς υποστήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικών φορέων, κάθετα και οριζόντια, όπως είναι οι οργανώσεις παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, αλλά και οι ενώσεις αυτών και οι διατομεακές οργανώσεις, εγκαθιστώντας εναρμονισμένα ελάχιστα πρότυπα για την καταπολέμηση αθέμιτων και καταχρηστικών εμπορικών πρακτικών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και με την ενίσχυση της διαφάνειας στις αγορές και τη χρήση εργαλείων αποτροπής κρίσεων·

133.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 39 ΣΛΕΕ και την εξαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 42 ΣΛΕΕ, ο κανονισμός Omnibus έχει αποσαφηνίσει τη νομική σχέση μεταξύ των διατάξεων για την ενιαία ΚΟΑ και των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ και εισήγαγε νέες συλλογικές δυνατότητες για τους γεωργούς, ώστε να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· θεωρεί ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι ουσιώδεις στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ και πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω·

134.  εκτιμά ότι αντλώντας από τα διδάγματα της λειτουργίας των διάφορων παρατηρητηρίων της αγοράς της ΕΕ (για το γάλα, το κρέας, τη ζάχαρη και τις καλλιέργειες), ανάλογα εργαλεία θα πρέπει να δημιουργηθούν σε τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη και να αναπτυχθούν περαιτέρω, ώστε να προσφέρουν αξιόπιστα δεδομένα και προβλέψεις στους φορείς της αγοράς για να είναι δυνατή η έγκαιρη προειδοποίηση και οι άμεσες και προληπτικές δράσεις στην περίπτωση διαταραχών της αγοράς, με στόχο την αποτροπή των κρίσεων·

135.  ζητεί να ενισχυθεί η στήριξη και η προώθηση των τοπικών αγορών και των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν οι τοπικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού·

136.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω και να επικαιροποιεί, εφόσον είναι αναγκαίο, τους κανόνες για τις οργανώσεις παραγωγών και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδίως όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τα μέτρα και τις συμφωνίες των διεπαγγελματικών οργανώσεων να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες·

137.  τονίζει ότι τα ιστορικά εργαλεία διαχείρισης της αγοράς της ΚΓΠ (ήτοι η δημόσια παρέμβαση και η ιδιωτική αποθεματοποίηση) έχουν περιορισμένη και ανεπαρκή επίδραση στο πλαίσιο των παγκοσμιοποιημένων οικονομιών και ότι τα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων δεν επαρκούν πάντοτε για την αντιμετώπιση σημαντικών διακυμάνσεων των τιμών και σοβαρών διαταραχών της αγοράς·

138.  τονίζει την ανάγκη, ως εκ τούτου, η ενιαία ΚΟΑ να συνεχίσει να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ΚΓΠ ως δίχτυ ασφαλείας για την ταχεία σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και για την αντιμετώπιση κρίσεων, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία του κανονισμού Omnibus στην ανάπτυξη και ενθάρρυνση - αντλώντας από τα διδάγματα των τελευταίων κρίσεων της αγοράς, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα - της συμπληρωματικής χρήσης καινοτόμων εργαλείων αγοράς και εργαλείων διαχείρισης κρίσεων, όπως οι εθελοντικές τομεακές συμφωνίες, για τη διαχείριση και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τη μείωση της προσφοράς, με ποσοτικούς όρους, μεταξύ των παραγωγών, των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων των οργανώσεων παραγωγών και διατομεακών οργανώσεων και των μεταποιητών (π.χ. πρόγραμμα περιορισμού της παραγωγής γάλακτος της ΕΕ)·

139.  επικροτεί το έργο που επιτελείται σχετικά με μια βιώσιμη στρατηγική για την παραγωγή πρωτεϊνών για την ΕΕ·

140.  επισημαίνει την αναγκαιότητα της δημιουργίας τοπικών και περιφερειακών αγορών για τα ψυχανθή σε όλη την ΕΕ, για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων με καλλιέργειες στο πλαίσιο αμειψισποράς, μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση από εισαγόμενες ζωοτροφές, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και την αύξηση της βιωσιμότητας και των οικονομικών κινήτρων υπέρ της μετάβασης σε πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές·

141.  θεωρεί ότι τα μέτρα ρύθμισης της προσφοράς για τα τυριά και χοιρομέρι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή για τον οίνο έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους στη βελτίωση της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και θα πρέπει, συνεπώς, να διατηρηθούν και, εάν ενδείκνυται, να διευρυνθούν ώστε να καλύπτουν όλα τα προϊόντα που φέρουν σήμα ποιότητας σύμφωνα με τους στόχους της ΚΓΠ·

142.  ζητεί μια διεξοδική επανεξέταση του υπάρχοντος μηχανισμού αποθεματικού για περιπτώσεις κρίσεων, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό και ανεξάρτητο ταμείο της ΕΕ για τις γεωργικές κρίσεις, το οποίο θα εξαιρείται από την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ώστε να επιτρέπει τις μεταφορές πιστώσεων από το ένα έτος στο επόμενο, ιδίως όταν οι τιμές της αγοράς είναι αρκετά υψηλές, διατηρώντας την ίδια στιγμή το αποθεματικό για τη περίπτωση κρίσεων σε ένα σταθερό επίπεδο καθ’ όλη την περίοδο του ΠΔΠ, επιτρέποντας ως εκ τούτου, ταχύτερες, πιο συνεκτικές και αποτελεσματικές δράσεις αποτροπής και απόκρισης, συμπληρωματικές ως προς τη χρήση εργαλείων αγοράς και διαχείρισης κρίσεων για την περίπτωση καταστάσεων σοβαρής κρίσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενέχουν οικονομικές συνέπειες για τους γεωργούς εξαιτίας ζητημάτων σχετικών με την υγεία των ζώων, τις ασθένειες των φυτών και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και όσες προκύπτουν από εξωτερικές διαταραχές με αντίκτυπο στη γεωργία·

143.  πιστεύει ότι ενώ οι εμπορικές συμφωνίες είναι επωφελείς για ορισμένους γεωργικούς τομείς και απαραίτητες για την ενίσχυση της θέσης της Ένωσης στην παγκόσμια γεωργική αγορά, και ωφελούν την οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της, δημιουργούν επίσης μια σειρά προκλήσεων, ιδίως για μικρής και μεσαίας κλίμακας εμπορικές εκμεταλλεύσεις και ευαίσθητους τομείς που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων για την υγιεινή, την υγεία των φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, που απαιτούν συνοχή ανάμεσα στην εμπορική πολιτική και ορισμένους στόχους της ΚΓΠ, και δεν θα πρέπει να οδηγούν εξασθένιση των υψηλών προτύπων της ΕΕ ή να θέτουν σε κίνδυνο τις αγροτικές της περιοχές·

144.  τονίζει ότι η εφαρμογή διαφορετικών προτύπων θα αυξήσει τον κίνδυνο εξαγωγής εγχώριας παραγωγής της ΕΕ στο εξωτερικό, σε βάρος της αγροτικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, και της ποιότητας των τροφίμων·

145.  υπογραμμίζει ότι η ανάγκη για μηχανισμούς διασφάλισης πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στις συζητήσεις για μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες (Mercosur, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, κ.λπ.) με αντίκτυπο στη γεωργία στην Ευρώπη·

146.  τονίζει ότι, ενώ είναι σημαντική η συνέχιση των εργασιών για αύξηση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων στις αγορές, είναι απαραίτητο να υπάρξουν επαρκή μέτρα για την προστασία της ευρωπαϊκής γεωργίας, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες για συγκεκριμένους τομείς, όπως μηχανισμοί διασφάλισης για την αποφυγή αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στους μικρομεσαίους αγρότες στην ΕΕ και στις τρίτες χώρες, ή ενδεχόμενος αποκλεισμός από τις διαπραγματεύσεις των πλέον ευαίσθητων τομέων, και εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας όσον αφορά τις συνθήκες παραγωγής, ώστε να υπάρξει διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών στην ΕΕ και των αλλοδαπών ανταγωνιστών τους· επιμένει ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή δεν πρέπει να υπονομεύεται από υποδεέστερες και κατώτερης ποιότητας εισαγωγές·

147.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικής σημασίας δραστηριότητα, και να προσεγγίζει τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τέτοιο τρόπο ώστε η γεωργία να μην θεωρείται μεταβλητή προσαρμογής των άλλων τομέων που εμπλέκονται στο εμπόριο και να προστατεύονται βασικοί τομείς όπως η παραγωγή νωπού γάλακτος·

148.  εκτιμά ότι οι διάφορες διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ από τη δεκαετία του 1990 και μετά επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου και του ΠΟΕ· θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και του ευρωπαϊκού τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής, ωστόσο αποδυνάμωσαν επίσης μεγάλο μέρος του γεωργικού τομέα λόγω της αστάθειας των παγκόσμιων αγορών· θεωρεί ότι είναι πλέον καιρός, όπως ζητείται και στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας στην Ευρώπη, να δοθεί έμφαση σε άλλους στόχους της ΚΓΠ, όπως το βιοτικό επίπεδο των γεωργών, ή στόχους που αφορούν την υγεία, την απασχόληση, το περιβάλλον και το κλίμα·

149.  υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να συνάδει με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως με την αναπτυξιακή και την περιβαλλοντική πολιτική, και να στηρίζει την επίτευξη των ΣΒΑ, και ότι μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, ιδίως δε στην εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό, καθώς και λογικών τιμών για τους καταναλωτές· τονίζει ότι ο τομέας γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ θα πρέπει να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρουν οι εξαγωγές, δεδομένου ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 90 % της επιπλέον παγκόσμιας ζήτησης για γεωργικά προϊόντα διατροφής κατά την επόμενη δεκαετία θα προέρχεται από χώρες εκτός Ευρώπης· επιμένει ότι η ΚΓΠ πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας σε επίπεδο διατροφής, περιβάλλοντος και κλίματος και, σε δεύτερη φάση, να αποβλέπει στην παραγωγή με στόχο τις πωλήσεις στη διεθνή αγορά γεωργικών προϊόντων· τονίζει ότι οι λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να έχουν αρκετές ευκαιρίες για να υλοποιήσουν και να διατηρήσουν από μόνες τους έναν ισχυρό τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής·

150.  θεωρεί επίσης ότι για τα προϊόντα που παράγονται ως αποτέλεσμα αποψίλωσης δασών ή αρπαγής γαιών ή πόρων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ·

151.  υπενθυμίζει τη νέα Ευρωπαϊκή Kοινή Aντίληψη για την Aνάπτυξη με την οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αναγνωρίζουν την τεράστια σημασία που έχει η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (PCD), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, και επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή τους σε αυτή την αρχή, κάτι που συνεπάγεται ότι, σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής πολιτικής και της χρηματοδότησης, που είναι ικανές να επηρεάσουν αρνητικά τις αναπτυσσόμενες χώρες, θα συνεκτιμώνται οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας· εκτιμά, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να σεβαστεί το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών, και ιδιαίτερα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, να διαμορφώνουν τις δικές τους γεωργικές και επισιτιστικές πολιτικές χωρίς να αποδυναμώνουν τις ικανότητές τους παραγωγής τροφίμων ούτε και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλειά τους·

152.  υπενθυμίζει την προσήλωση της ΕΕ και των κρατών μελών της στους στόχους ΣΒΑ, και υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας το να έχει η ΚΓΠ συνοχή με τους ΣΒΑ, και ιδίως με τους ΣΒΑ αριθ. 2 (μηδενική πείνα), αριθ. 5 (ισότητα των φύλων), αριθ. 12 (υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή), αριθ. 13 (δράση για το κλίμα) και αριθ. 15 (ζωή στη στεριά), με τους οποίους πρέπει η μελλοντική ΚΓΠ να ευθυγραμμιστεί·

153.  ζητεί, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συνοχή και καλύτερες συνέργειες μεταξύ της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών της ΕΕ και διεθνών δεσμεύσεων, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της ενέργειας, της παροχής νερού, της χρήσης γης, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, καθώς και την ανάπτυξη των απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών·

154.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξάγει συστηματική εκτίμηση επιπτώσεων των διατάξεων που αφορούν τον γεωργικό τομέα σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και να προτείνει συγκεκριμένες στρατηγικές, ώστε να διασφαλίσει πως κανένας αγροτικός τομέας δεν θα πληγεί ως αποτέλεσμα εμπορικής συμφωνίας η οποία συνάπτεται με τρίτη χώρα.

155.  επιμένει ότι οι διαδικασίες και οι μέθοδοι παραγωγής αποτελούν ουσιώδες μέρος των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων στο παγκόσμιο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτρέψει τον ΠΟΕ να αναγνωρίσει τη σημασία των εν λόγω διαδικασιών και μεθόδων·

156.  υπογραμμίζει ότι η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και των ΣΒΑ πρέπει να συγκαταλέγεται στις αρχές που διέπουν κάθε εμπορική πολιτική όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα· σημειώνει ότι η Επιτροπή, στο έγγραφο προβληματισμού της σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, ορθώς επισημαίνει τη ζήτηση για περισσότερα προϊόντα δίκαιου εμπορίου και για βιώσιμα και τοπικά προϊόντα ως μεταβαλλόμενη τάση της παγκοσμιοποίησης· τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ΣΒΑ και των στόχων για το κλίμα που έχουν τεθεί στη συμφωνία του Παρισιού·

157.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει καταργήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις από την πλευρά της και ότι δεν υπάρχει πλέον γραμμή του προϋπολογισμού για τις εξαγωγικές επιδοτήσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ· καλεί τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, στο πλαίσιο αυτό, να αναλάβουν δεσμεύσεις για τη μείωση της εγχώριας στήριξης που προκαλεί στρεβλώσεις στο εμπόριο· καλεί τα μέλη του ΠΟΕ που εξακολουθούν να χορηγούν εξαγωγικές επιδοτήσεις να εφαρμόσουν την υπουργική απόφαση σχετικά με τον εξαγωγικό ανταγωνισμό, που εγκρίθηκε στο Ναϊρόμπι στις 19 Δεκεμβρίου 2015·

158.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να επαγρυπνεί και να εντείνει την αμυντική δράση της Ένωσης ώστε να αρθούν τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών, τα οποία αυξάνονται, ενώ παράλληλα θα διαφυλάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη διατροφή· υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα από αυτά τα εμπόδια επηρεάζουν γεωργικά προϊόντα (27 % σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Επιτροπής σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά), τα οποία με τη σειρά τους σχετίζονται κυρίως με μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας για την πρόσβαση στην αγορά·

159.  ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει και να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις του Brexit κατά την προετοιμασία των ανταλλαγών προσφορών και κατά τον υπολογισμό των ποσοστώσεων.

160.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει σαφείς και διαφανείς πρωτοβουλίες για να ενισχύσει περαιτέρω την προώθηση της παραγωγής της ΕΕ, την ασφάλεια, την καλή διαβίωση των ζώων, των περιβαλλοντικών προτύπων και των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, και για να υποστηρίξει συστήματα παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας, κάτι που θα μπορούσε να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων επισήμανσης ευρωπαϊκής προέλευσης και δράσεων εμπορίας και προώθησης σε αγορές στο εσωτερικό και σε τρίτες χώρες, για τους τομείς που επωφελούνται από συγκεκριμένα μέσα πολιτικής στο πλαίσιο της ΚΓΠ· επιμένει στην ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία και οι περιττές προϋποθέσεις ώστε να επιτραπεί στους μικρότερους παραγωγούς να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα· επικροτεί τη σταθερή αύξηση στον προϋπολογισμό που διατίθεται για προγράμματα προώθησης και προτρέπει την Επιτροπή να διατηρήσει την αύξηση των πιστώσεων, δεδομένου του αυξανόμενου ενδιαφέροντος από πλευράς παραγωγών·

161.  τονίζει τη σημασία των τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων εφοδιασμού που είναι περισσότερο βιώσιμες από περιβαλλοντικής πλευράς - δεδομένου ότι προκαλούν λιγότερη ρύπανση, διότι απαιτούν λιγότερες μεταφορές -, και τα προϊόντα τους είναι πιο φρέσκα και πιο εύκολο να εντοπιστούν·

162.  υπενθυμίζει τη σημασία του να προσφερθεί στους τοπικούς γεωργούς η δυνατότητα να ανέλθουν στην αξιακή αλυσίδα, με βοήθεια και υποστήριξη για προϊόντα βιολογικά και προστιθέμενης αξίας καθώς και με νέες γνώσεις και τεχνολογίες, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα απαιτεί άμεση δράση προκειμένου να διατηρηθούν, να προστατευθούν και να ενισχυθούν οι φυσικοί πόροι·

163.  τονίζει ότι η τοπική παραγωγή υποστηρίζει την τοπική γαστρονομική παράδοση και τις τοπικές οικονομίες·

164.  τονίζει ότι το μέλλον της γεωργίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας, καθώς εκεί έγκειται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης· τονίζει ότι τα πρότυπα της ΕΕ πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν όπου είναι εφικτό· καλεί για λήψη μέτρων για την περαιτέρω αύξηση της μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του τομέα της παραγωγής τροφίμων, και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μιας αποτελεσματικότερης χρήσης πόρων, ώστε να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στον κόσμο·

165.  θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν διαφορές ποιότητας μεταξύ προϊόντων διατροφής που διαφημίζονται και διανέμονται στην ενιαία αγορά με το ίδιο εμπορικό σήμα και την ίδια συσκευασία· επικροτεί τα κίνητρα της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διπλής ποιότητας των τροφίμων στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της για κοινή μεθοδολογία δοκιμών·

166.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την προώθηση των γεωργικών συμφερόντων της ΕΕ σε πρόσφατες διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής υψηλής ποιότητας της ΕΕ, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε τρίτες χώρες· ευελπιστεί ότι η τάση αυτή μπορεί να συνεχιστεί και να ενισχυθεί·

Διαφανής διαδικασία λήψης αποφάσεων για μια ισχυρή πρόταση ΚΓΠ για την περίοδο 2021-2028

167.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει, μέσω της διαδικασίας συναπόφασης, να ορίσουν τους γενικούς κοινούς στόχους, τα βασικά πρότυπα, τα μέτρα και τα χρηματοδοτικά κονδύλια, και να καθορίσουν το κατάλληλο επίπεδο ευελιξίας που είναι απαραίτητο για να επιτρέψει στα κράτη μέλη και στις περιφέρειές τους να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκύπτουν από εθνικές επιλογές·

168.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συνολική διαδικασία προγραμματισμού της ΚΓΠ μετά το 2020 - διαβούλευση, επικοινωνία, εκτίμηση επιπτώσεων και νομοθετικές προτάσεις - ξεκινά διαρκώς με σημαντική καθυστέρηση, καθώς πλησιάζει η λήξη της θητείας του όγδοου νομοθετικού σώματος, γεγονός που θέτει τη συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική ΚΓΠ σε κίνδυνο να επισκιαστεί από τις συζητήσεις για τις εκλογές, και υποσκάπτει τη δυνατότητα να επιτευχθεί τελική συμφωνία πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές·

169.  καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει μια μεταβατική ρύθμιση η οποία, σε περίπτωση καθυστέρησης στην έγκριση της ΚΓΠ, θα παρέχει στους γεωργούς τη δυνατότητα να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως για το περιβάλλον και για τα επενδυτικά μέτρα·

170.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, κατά την εφαρμογή της νέας μεταρρύθμισης, ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκταμίευση των πληρωμών προς τους γεωργούς και να αναλάβουν την ευθύνη για την ορθή αποζημίωση των γεωργών σε περίπτωση παρόμοιων καθυστερήσεων·

171.  τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να σημειωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδος πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, και το ζήτημα αυτό πρέπει να τονιστεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

172.  αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής θεσμικών οργάνων και εμπειρογνωμόνων αρμόδιων για τις υγειονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή, καθώς και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ΚΓΠ·

173.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, πριν από την πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών στον σχεδιασμό ή και την εφαρμογή της ΚΓΠ, μια αρκετά μακρά μεταβατική περίοδο για να εξασφαλιστεί η «ομαλή προσγείωση» και επαρκές χρονικό διάστημα για τα κράτη μέλη, προκειμένου να εφαρμόσουν τη νέα πολιτική σωστά και με εύτακτο τρόπο για να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στις ετήσιες ενισχύσεις των γεωργών και στην υλοποίηση των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

174.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τον διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες και να προσφέρουν την εμπειρογνωσία και την οικονομική τους υποστήριξη για να προωθήσουν μια οικολογικώς βιώσιμη γεωργία μικρής κλίμακας και οικογενειακού χαρακτήρα, επικεντρωμένη ειδικότερα στις γυναίκες και τους νέους, βάσει της δέσμευσης που ανέλαβαν με την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-ΕΕ του 2017 με τίτλο «Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development» (Να επενδύσουμε στους νέους, για μια ταχύτερη μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς και για μια βιώσιμη ανάπτυξη)· υπενθυμίζει τη συμβολή των γυναικών των αγροτικών περιοχών ως φορέων επιχειρηματικότητας και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη εξέλιξης των δυνατοτήτων τους στη βιώσιμη γεωργία και συμβολής στην ανθεκτικότητα στις αγροτικές περιοχές·

175.  υπενθυμίζει ότι η πείνα και ο υποσιτισμός στις αναπτυσσόμενες χώρες σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη αγοραστικής δύναμης και/ή την αδυναμία του φτωχού αγροτικού πληθυσμού να είναι αυτάρκης· καλεί την ΕΕ ως εκ τούτου να βοηθήσει ενεργά τις αναπτυσσόμενες χώρες να ξεπεράσουν τα εμπόδια (όπως είναι οι κακές υποδομές και η κακή εφοδιαστική) που εμποδίζουν τη δική τους γεωργική παραγωγή·

176.  επισημαίνει ότι, έως το 2050, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών θα συνεχίσει να ζει σε αγροτικές περιοχές, και ότι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλει στην απελευθέρωση του δυναμικού των αγροτικών κοινοτήτων τους, στη διατήρηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, και στη μείωση της υποαπασχόλησης, της φτώχειας και της επισιτιστικής ανασφάλειας, που με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της αναγκαστικής μετανάστευσης·

177.  αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο που οι διαστημικές τεχνολογίες, όπως εκείνες των διαστημικών και δορυφορικών προγραμμάτων της ΕΕ (Galileo, EGNOS και Copernicus) τα οποία διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GSA) μπορούν να διαδραματίσουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ παρέχοντας οικονομικά προσιτές λύσεις για τη μετάβαση στη γεωργία ακριβείας, και εξαλείφοντας τη σπατάλη, επιτυγχάνοντας την εξοικονόμηση χρόνου, τη μείωση της κόπωσης και τη βελτιστοποιημένη χρήση του εξοπλισμού·

178.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις τεχνολογίες και εφαρμογές της διαστημικής επιστήμης, και την Παγκόσμια σύμπραξη για μία αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, ως μηχανισμούς που βοηθούν στην παρακολούθηση καλλιεργειών, ζωικού κεφαλαίου, δασών, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και που στηρίζουν γεωργούς, αλιείς, δασοκόμους και πολιτικούς αρμόδιους στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν διάφορες μεθόδους βιώσιμης παραγωγής τροφίμων και να αντιμετωπίσουν τα σχετικά προβλήματα·

179.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη, στα σχέδια δράσης τους, εγγυώνται την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στις αγροτικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις δομές των θεσμικών οργάνων για διάλογο με τον τομέα και επίσης στους φορείς λήψης αποφάσεων των επαγγελματικών οργανώσεων του τομέα, των συνεταιρισμών και των ενώσεων· θεωρεί ότι η νέα νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να βελτιώνει σημαντικά τα θεματικά υποπρογράμματα για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές·

180.  τονίζει ότι Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει την αυστηρή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων ανά πάσα στιγμή, σε όλα τα κράτη μέλη επί ίσοις όροις, με κατάλληλο έλεγχο και κυρώσεις· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των ζώων· υπενθυμίζει ότι τα προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ πρέπει να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων, το περιβάλλον και τα κοινωνικά πρότυπα· ζητεί οικονομικά κίνητρα υπέρ της εθελοντικής λήψης μέτρων για την καλή διαβίωση των ζώων, που δεν περιορίζονται στα ελάχιστα νομοθετικά πρότυπα·

181.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει και να επιβάλει τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά· θεωρεί αναγκαίο, σε αυτό το πλαίσιο, να γίνει σεβαστή η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει ότι η προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων δεν σταματά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και ότι οι μεταφορείς ζώων που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει συνεπώς να τηρούν ακόμη και εκτός ΕΕ τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων·

182.  επιμένει ότι θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους γεωργούς που αντιμετωπίζουν επιπλέον δαπάνες λόγω ειδικών περιορισμών που συνδέονται με φυσικές περιοχές υψηλής αξίας όπως είναι οι ορεινές περιοχές, τα νησιά, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και άλλες μειονεκτούσες περιοχές· θεωρεί ότι εξαιτίας των ειδικών περιορισμών, η χρηματοδότηση της ΚΓΠ είναι ζωτικής σημασίας για τις περιοχές αυτές και πως οποιαδήποτε μείωση θα είχε εξαιρετικά επιζήμιες επιπτώσεις σε πολλά γεωργικά προϊόντα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συστήματα ποιότητας, προκειμένου να δώσουν στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς τη δυνατότητα να τα εφαρμόσουν άμεσα·

183.  θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI) θα πρέπει να διατηρηθεί σε κατάλληλο επίπεδο ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της γεωργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως έχει επανειλημμένως ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· χαιρετίζει τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έκθεσης της Επιτροπής για την εφαρμογή των POSEI και θεωρεί ότι τα προγράμματα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και για τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου θα πρέπει να διαχωρίζονται από το γενικότερο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη με αποσόβηση του κινδύνου εγκατάλειψης της παραγωγής, ως αποτέλεσμα των δυσχερειών που συνδέονται με τον απομακρυσμένο χαρακτήρα, τον νησιωτικό χαρακτήρα, το μικρό μέγεθος, τη δύσκολη τοπογραφία και το κλίμα, καθώς και την οικονομική εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων·

184.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος ένα αυτόνομο τμήμα για τη μελέτη των τιμών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, με σκοπό την έγκαιρη αντίδραση σε ενδεχόμενη κρίση στον τομέα· θεωρεί ότι ο ορισμός της «κρίσης» και η συνεπακόλουθη παρέμβαση της Επιτροπής θα πρέπει να προσαρμοστούν για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της αγοράς, την εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό οικονομικών δραστηριοτήτων και τη χαμηλότερη δυνατότητα διαφοροποίησης·

185.  ζητεί καλύτερη ενσωμάτωση της «κυκλικής οικονομίας» ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη και πλέον αποδοτικότερη χρήση πρωτογενούς υλικού και υποπροϊόντων στην αναδυόμενη βιοοικονομία, με σεβασμό των ορίων διαθεσιμότητας της βιομάζας και της γης και άλλων υπηρεσιών οικοσυστήματος, και πιστεύει ότι η ανάπτυξη βιομηχανίας βιοπροϊόντων στις αγροτικές περιοχές θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γεωργούς και τους ιδιοκτήτες δασών να αναζητήσουν νέες αγορές για τα προϊόντα τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να παρέχουν την απαραίτητη στήριξη στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας με στόχο συνεισφέρουν περισσότερο στην περαιτέρω ανάπτυξη της βιοοικονομίας στην ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη για προώθηση της γεωργοδασοκομίας η οποία μπορεί να παρέχει οικοσυστήματα πολλαπλών χρήσεων, αναψυχής και παραγωγής, καθώς και μικροκλίματα, και για γεφύρωση των χασμάτων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν αυτή την ανάπτυξη·

186.  πιστεύει ότι η υποστήριξη των ΓΠΚΜ, συμπληρούμενη από οικολογικά συστήματα σε επίπεδο κρατών μελών, πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες μετάβασης σε νέες βιώσιμες πρακτικές για τους γεωργούς, όπως μέσω της προώθησης και υποστήριξης της γεωργοδασοκομίας και άλλων δασικών μέτρων βιωσιμότητας που υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα και τη γενετική ποικιλομορφία σε ζωικά και φυτικά είδη, και της προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

187.  ζητεί από την Επιτροπή να εγγυηθεί την καινοτομία, την έρευνα και τον εκσυγχρονισμό στον τομέα της γεωργοδασοκομίας και της δασοκομίας, με την υποστήριξη ενός ισχυρού και εξατομικευμένου συστήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών, στοχευμένης κατάρτισης και προσαρμοσμένων λύσεων, ώστε να κινητοποιήσει την καινοτομία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, με γενικότερη εστίαση στις συναφείς νέες τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση· υπογραμμίζει, την ίδια στιγμή, τον ζωτικό ρόλο των ενώσεων ιδιοκτητών δασών στη μετάδοση πληροφοριών και καινοτομίας, την κατάρτιση και την περαιτέρω επιμόρφωση των ιδιοκτητών δασών μικρής κλίμακας και την εφαρμογή μιας δυναμικής, πολυλειτουργικής διαχείρισης των δασών·

o
o   o

188.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15.
(2) ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23.
(3) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0022.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0203.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0095.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0075.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0057.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0197.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0099.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0504.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0427.
(13) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 62.
(14) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 7.
(15) ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ.10.
(16) ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ.10.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου