Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2018(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0170/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0170/2018

Συζήτηση :

PV 28/05/2018 - 29
CRE 28/05/2018 - 29

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.9
CRE 30/05/2018 - 13.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0225

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 248kWORD 89k
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου
P8_TA(2018)0225A8-0170/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (2016/2018(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(1) («η νέα διοργανική συμφωνία»),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(2) («η συμφωνία πλαίσιο του 2010»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας(3) («διοργανική συμφωνία του 2003»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(4),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 22ας Δεκεμβρίου 1998 για τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νομοθεσίας(5),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης(7),

–  έχοντας υπόψη την κοινή πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(8),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017(9),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2018-2019(10),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 18ης Μαρτίου 2014 (υπόθεση «βιοκτόνων»), της 16ης Ιουλίου 2015 (υπόθεση «μηχανισμού αμοιβαιότητας για τις θεωρήσεις»), της 17ης Μαρτίου 2016 («κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός για τη σύσταση της ΔΣΕ»), της 14ης Ιουνίου 2016 (υπόθεση «Τανζανία») και της 24ης Ιουνίου 2014 (υπόθεση «Μαυρίκιος»)(11),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017(14),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ»(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και τον έλεγχο από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα – 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας – Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010)(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου(21),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Ολοκλήρωση του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας: καλύτερες λύσεις για καλύτερα αποτελέσματα» (COM(2017)0651),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 ΣΛΕΕ σχετικά με τη διαδικασία συναπόφασης,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2017 με τίτλο «Επισκόπηση των προσπαθειών της Ένωσης για την απλοποίηση και τη μείωση των ρυθμιστικών βαρών» (SWD(2017)0675),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2016 με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: καλύτερη εφαρμογή για καλύτερη αποτελέσματα»(22),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας: επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για μια ισχυρότερη Ένωση» (COM(2016)0615),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα – ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας (SWD(2017)0350),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0170/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα διοργανική συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την ημέρα της υπογραφής της, στις 13 Απριλίου 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την ευκαιρία της έγκρισης της νέας διοργανικής συμφωνίας, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή υπέβαλαν δήλωση που επιβεβαιώνει ότι η νέα συμφωνία «αποτυπώνει την ισορροπία μεταξύ των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, όπως ορίζονται στις Συνθήκες» και «δεν θίγει τη συμφωνία πλαίσιο της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»(23)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της νέας διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τον διοργανικό προγραμματισμό, το Κοινοβούλιο προέβη στην αναθεώρηση του Κανονισμού του για να καθορίσει μεταξύ άλλων τις εσωτερικές διαδικασίες για τη διαπραγμάτευση και έγκριση κοινών συμπερασμάτων για τον πολυετή προγραμματισμό και κοινών δηλώσεων για τον ετήσιο διοργανικό προγραμματισμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του ετήσιου διοργανικού προγραμματισμού, τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν σε δύο κοινές δηλώσεις σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017 και την περίοδο 2018-2019 αντίστοιχα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με τη διοργανική συμφωνία του 2003, η νέα διοργανική συμφωνία δεν προβλέπει πλέον ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως η συρρύθμιση και η αυτορρύθμιση και, ως εκ τούτου, απουσιάζει κάθε αναφορά σε τέτοιες μεθόδους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράγραφος 13 της νέας διοργανικής συμφωνίας υποχρεώνει την Επιτροπή να προβαίνει σε όσο το δυνατόν ευρύτερες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων που εφαρμόζει· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 19 της νέας διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή οφείλει, πριν και όχι μετά την έγκριση μιας πρότασης, να πραγματοποιεί δημόσιες διαβουλεύσεις με ανοικτό και διαφανή τρόπο, διασφαλίζοντας ότι οι όροι και οι προθεσμίες των δημοσίων αυτών διαβουλεύσεων επιτρέπουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή που δεν περιορίζεται σε ομάδες που προωθούν κατεστημένα συμφέροντα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο 2017 η Επιτροπή αναθεώρησε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, ούτως ώστε να εξηγηθούν καλύτερα και να αξιοποιηθούν οι διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας χάραξης πολιτικής εντός της Επιτροπής, που αντικαθιστούν τις προηγούμενες αυτόνομες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες ρύθμιζαν χωριστά την εκτίμηση αντικτύπου, την αξιολόγηση και την εφαρμογή, και προκειμένου να συμπεριληφθούν νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προγραμματισμό και τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 16 της νέας διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή δύναται, με δική της πρωτοβουλία μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, να συμπληρώνει την δική της εκτίμηση αντικτύπου ή να πραγματοποιεί άλλες αναλύσεις που θεωρεί απαραίτητες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη νέα διοργανική συμφωνία αναγνωρίζεται η αντικατάσταση της πρώην επιτροπής εκτίμησης αντικτύπου από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθήκον της τελευταίας είναι, μεταξύ άλλων, να προβαίνει σε αντικειμενικό έλεγχο ποιότητας των εκτιμήσεων αντικτύπου της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου μια πρωτοβουλία, συνοδευόμενη από εκτίμηση αντικτύπου, να υποβληθεί από την Επιτροπή προς έγκριση, απαιτείται θετική γνώμη της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση αρνητικής γνώμης, το σχέδιο έκθεσης πρέπει να αναθεωρηθεί και να υποβληθεί εκ νέου στην επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου, και, σε περίπτωση δεύτερης αρνητικής γνώμης, απαιτείται η λήψη πολιτικής απόφασης ώστε η πρωτοβουλία να προχωρήσει περαιτέρω· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη της επιτροπής δημοσιοποιείται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής ταυτόχρονα με την έκθεση σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία και, σε περίπτωση εκτιμήσεων αντικτύπου, αφότου η Επιτροπή έχει εγκρίνει τη σχετική πολιτική πρωτοβουλία(24)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές του 2017, η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου ολοκλήρωσε την πρόσληψη του προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένων τριών μελών εκτός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου εξέτασε 60 χωριστές εκτιμήσεις αντικτύπου, εκ των οποίων 25 (42 %) έτυχαν μιας πρώτης αρνητικής εκτίμησης, με αποτέλεσμα την αναθεώρηση και εκ νέου υποβολή τους στην επιτροπή αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου διατύπωσε στη συνέχεια θετικές εκτιμήσεις για όλες τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις αντικτύπου που είχε λάβει πλην μιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή αντάλλαξε πληροφορίες με τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες που αφορούν εκτιμήσεις αντικτύπου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 25 της νέας διοργανικής συμφωνίας, εάν προβλέπεται τροποποίηση της νομικής βάσης που συνεπάγεται μετάβαση από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σε ειδική νομοθετική διαδικασία ή σε μη νομοθετική διαδικασία, τα τρία θεσμικά όργανα ανταλλάσσουν απόψεις επί του ζητήματος αυτού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο προέβη στην αναθεώρηση του Κανονισμού του προκειμένου να εφαρμοστεί η διάταξη αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διάταξη δεν έχει μέχρι σήμερα εφαρμοστεί·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παράγραφο 27 της νέας διοργανικής συμφωνίας τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί όλη η υφιστάμενη νομοθεσία με το ρυθμιστικό πλαίσιο που θέσπισε η Συνθήκη της Λισαβόνας, και ιδίως την ανάγκη να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην ταχεία ευθυγράμμιση όλων των βασικών πράξεων που εξακολουθούν να παραπέμπουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (ΚΔΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε την τελευταία αυτή ευθυγράμμιση τον Δεκέμβριο του 2016(25)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξετάζουν επί του παρόντος λεπτομερώς την πρόταση αυτή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα έκδοση της κοινής συμφωνίας σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τις συναφείς τυποποιημένες ρήτρες επισυνάπτεται ως παράρτημα στη νέα διοργανική συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 28 της νέας διοργανικής συμφωνίας, τα τρία θεσμικά όργανα θα ξεκινήσουν αμελλητί διαπραγματεύσεις μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, ώστε να συμπληρωθεί η παρούσα κοινή συμφωνία με την πρόβλεψη μη δεσμευτικών κριτηρίων για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από εκτενείς προπαρασκευαστικές εργασίες, οι διαπραγματεύσεις αυτές ξεκίνησαν τελικά τον Σεπτέμβριο του 2017·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 29 της νέας διοργανικής συμφωνίας, τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να συγκροτήσουν, το αργότερο έως το τέλος του 2017, κοινό λειτουργικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που θα παρέχει πληροφορίες με σωστά διαρθρωμένο και εύχρηστο τρόπο, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια, να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και να καταστεί δυνατή η ιχνηλασιμότητα όλων των επιμέρους σταδίων του κύκλου ζωής μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μητρώο έχει πλέον συσταθεί και άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2017·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 32 της νέας διοργανικής συμφωνίας, «η Επιτροπή ασκεί το ρόλο του διαμεσολαβητή επιφυλάσσοντας ίση μεταχείριση στους δύο βραχίονες της νομοθετικής αρχής με πλήρη σεβασμό στους ρόλους που αναθέτουν οι Συνθήκες στα τρία θεσμικά όργανα»·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παράγραφο 34 της νέας διοργανικής συμφωνίας, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο υπό την ιδιότητά τους ως συννομοθετών τόνισαν πόσο σημαντικό είναι να διατηρούν στενές επαφές ήδη πριν από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των αντιστοίχων θέσεών τους και συμφώνησαν προς το σκοπό αυτό να διευκολύνουν την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων προσκαλώντας εκπροσώπους των λοιπών θεσμικών οργάνων για άτυπη ανταλλαγή απόψεων σε τακτική βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις διατάξεις αυτές δεν δημιουργήθηκαν νέες ειδικές διαδικασίες ή δομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι επαφές μεταξύ των θεσμικών οργάνων αυξήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης για τις νομοθετικές προτεραιότητες, από την εμπειρία των επιτροπών προκύπτει ότι δεν υπάρχει συστηματική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της εν λόγω αμοιβαίας ανταλλαγής απόψεων και ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολη η απόκτηση πληροφοριών και η ενημέρωση από το Συμβούλιο σχετικά με ζητήματα που έχουν εγείρει στους κόλπους του τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι καθόλου ικανοποιητική·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας, το Κοινοβούλιο έχει αναθεωρήσει τον Κανονισμό του ούτως ώστε να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις του σχετικά με τις διοργανικές διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, βάσει των διατάξεων που θεσπίστηκαν το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το σύνολο των εντολών διαπραγμάτευσης του Κοινοβουλίου δημοσιοποιείται, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τις εντολές του Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι καθόλου ικανοποιητική·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παράγραφο 39 της νέας διοργανικής συμφωνίας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ιχνηλασιμότητα των επιμέρους σταδίων της νομοθετικής διαδικασίας, τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να προσδιορίσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης πλατφορμών και εργαλείων για το σκοπό αυτόν, ώστε να δημιουργηθεί ειδική κοινή βάση δεδομένων σχετικά με την πρόοδο των νομοθετικών θεμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα η εν λόγω κοινή βάση δεδομένων δεν έχει δημιουργηθεί·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παράγραφο 40 της νέας διοργανικής συμφωνίας, σχετικά με τη διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνών συμφωνιών, τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να συναντηθούν εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της νέας διοργανικής συμφωνίας προκειμένου να διαπραγματευτούν βελτιωμένες πρακτικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των Συνθηκών, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2016 και είναι ακόμη σε εξέλιξη·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία στον ρυθμιστικό τομέα έχει αναδειχθεί σε βασικό εργαλείο στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, το οποίο προωθεί τον διάλογο σε ρυθμιστικά ζητήματα και τη συνοχή μεταξύ των εμπορικών εταίρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα παραμείνει, στη διαδικασία αυτή, δεσμευμένη στις αρχές του δίκαιου και ισότιμου ανταγωνισμού για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παράγραφο 46 της νέας διοργανικής συμφωνίας τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να κάνουν συχνότερα χρήση της νομοθετικής τεχνικής της αναδιατύπωσης για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και να τηρούν πλήρως την διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μία πιο συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομοθετικών πράξεων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 48 της νέας διοργανικής συμφωνίας, ως συμβολή στο πρόγραμμά της για τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), η Επιτροπή αναλαμβάνει να υποβάλλει σε ετήσια βάση επισκόπηση, συμπεριλαμβανομένης ετήσιας έρευνας για τον διοικητικό φόρτο που προκύπτει, των αποτελεσμάτων των προσπαθειών της Ένωσης για την απλούστευση της νομοθεσίας και την αποφυγή υπέρμετρων ρυθμιστικών παρεμβάσεων και για τη μείωση του διοικητικού φόρτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της πρώτης ετήσιας έρευνας του φόρτου υποβλήθηκαν στις 24 Οκτωβρίου 2017 ως μέρος του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έρευνα για τον διοικητικό φόρτο παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των προσπαθειών της ΕΕ για την αποφυγή υπέρμετρων ρυθμιστικών παρεμβάσεων και για τη μείωση του διοικητικού φόρτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα αυτή παρέχει μια εξαιρετική δυνατότητα να αποδειχθεί η προστιθέμενη αξία της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφαλιστεί η διαφάνεια για τους πολίτες της ΕΕ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα διοργανική συμφωνία ζητεί τη διοργανική συνεργασία με στόχο την απλούστευση της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας και την αποφυγή των περιττών ρυθμίσεων και του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες, τις διοικητικές υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, το Κοινοβούλιο τονίζει πως οι στόχοι αυτοί δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε λιγότερο αυστηρά πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία, την υγεία των εργαζομένων, την ασφάλεια, τα εργασιακά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, καθώς και τα δικαιώματα των καταναλωτών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 50 της νέας διοργανικής συμφωνίας, τα τρία θεσμικά όργανα ελέγχουν από κοινού και σε τακτική βάση την εφαρμογή της νέας διοργανικής συμφωνίας, τόσο σε πολιτικό επίπεδο με ετήσιες συζητήσεις όσο και σε τεχνικό επίπεδο στο πλαίσιο της διοργανικής ομάδας συντονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος σε πολιτικό επίπεδο περιλαμβάνει τακτικές συζητήσεις στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών καθώς και στην ετήσια σε υψηλό επίπεδο συνεδρίαση απολογισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, έχουν θεσπιστεί ειδικές ρυθμίσεις παρακολούθησης στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017 και την περίοδο 2018-2019 αντίστοιχα· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι, , η εμπειρία που έχουν αποκτήσει μέχρι σήμερα οι επιτροπές αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο για την αξιολόγηση της εφαρμογής της νέας διοργανικής συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έχει ειδική αρμοδιότητα για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και την απλούστευση του δικαίου της Ένωσης·

Κοινές δεσμεύσεις και στοχεύσεις

1.  θεωρεί ότι η νέα διοργανική συμφωνία αποτελεί διοργανική διαδικασία που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις η νομοθεσία της ΕΕ εναρμονίζει ή αντικαθιστά διαφορετικούς κανόνες στα 28 κράτη μέλη, καθιστώντας τις εθνικές αγορές αμοιβαία και εξίσου προσβάσιμες και μειώνοντας συνολικά το διοικητικό κόστος για τη δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς·

2.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και την κτηθείσα εμπειρία κατά το ενάμιση έτος εφαρμογής της νέας διοργανικής συμφωνίας και παροτρύνει τα θεσμικά όργανα να καταβάλλουν πιο εντατικές προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με μη δεσμευτικά κριτήρια για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ, την ευθυγράμμιση όλων των βασικών πράξεων που εξακολουθούν να αναφέρονται στην ΚΔΕ, τις διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με πρακτικές ρυθμίσεις για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνών συμφωνιών, και τη θέσπιση μιας ειδικής κοινής βάσης δεδομένων αναφορικά με την πορεία των νομοθετικών φακέλων·

3.  επισημαίνει ότι η νέα διοργανική συμφωνίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας πιο ανοικτής και διαφανούς σχέσης μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων με σκοπό τη θέσπιση υψηλής ποιότητας νομοθετικών διατάξεων προς όφελος των πολιτών της ΕΕ· θεωρεί ότι, ενώ η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων μνημονεύεται μόνο στις παραγράφους 9 και 32 σε σχέση με συγκεκριμένους τομείς που καλύπτονται από τη νέα διοργανική συμφωνία, αυτή πρέπει να τηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του νομοθετικού κύκλου ως μία από τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 13 ΣΕΕ·

Προγραμματισμός

4.  χαιρετίζει τη συμφωνία των τριών θεσμικών οργάνων για την ενίσχυση του ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 της ΣΕΕ μέσω μιας πιο δομημένης διαδικασίας με ακριβές χρονοδιάγραμμα· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι για πρώτη φορά στο πλαίσιο του διοργανικού ετήσιου προγραμματισμού σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία παρατηρήθηκε ενεργός συμμετοχή των τριών θεσμικών οργάνων, η οποία οδήγησε σε κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017, σύμφωνα με την οποία 59 βασικές νομοθετικές προτάσεις κρίθηκαν ως έχουσες χαρακτήρα προτεραιότητας για το 2017, σε συνέχεια δε της κοινής δήλωσης για τις νομοθετικές προτεραιότητες για το διάστημα 2018-2019, 31 βασικές νομοθετικές προτάσεις κρίθηκαν ως έχουσες προτεραιότητα έως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου· επιδοκιμάζει ιδιαιτέρως, στη συνάρτηση αυτή, την ενεργό σύμπραξη του Συμβουλίου και ευελπιστεί ότι αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον, όσον αφορά μεταξύ άλλων τον πολυετή προγραμματισμό για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο· θεωρεί, ωστόσο, ότι η κατά προτεραιότητα εξέταση ορισμένων νομοθετικών φακέλων που συμφωνήθηκε σε κοινές δηλώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να ασκείται αδικαιολόγητη πίεση στους συννομοθέτες και ότι η επιτάχυνση των εργασιών δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος της νομοθετικής ποιότητας· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται η τρέχουσα πρακτική και οι κανόνες για την έγκριση κοινών δηλώσεων και κατά πόσον μπορεί να επέλθουν ορισμένες βελτιώσεις στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον διοργανικό προγραμματισμό, για παράδειγμα προκειμένου να ενισχυθεί η εντολή που δόθηκε στον Πρόεδρο από τις πολιτικές ομάδες·

5.  θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να πραγματοποιούνται εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας και υλοποίησης μιας κοινής δήλωσης·

6.  τονίζει ότι η νέα διοργανική συμφωνία δεν θίγει τις αμοιβαίες δεσμεύσεις που συνομολόγησαν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή στη συμφωνία πλαίσιο του 2010· υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι οι συμφωνίες που σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής, που παρατίθεται στο παράρτημα 4 της συμφωνίας πλαίσιο του 2010 πρέπει να τηρείται κατά την εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 11 της νέας διοργανικής συμφωνίας·

7.  φρονεί ότι η Επιτροπή, κατά την υποβολή του προγράμματος εργασιών θα πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 8 της νέας διοργανικής συμφωνίας, να επισημαίνει πώς δικαιολογείται η σχεδιαζόμενη νομοθεσία υπό το πρίσμα των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και να εξειδικεύει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση της Ειδικής Ομάδας της Επιτροπής για την επικουρικότητα, την αναλογικότητα και την προσέγγιση «κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο», η οποία πρέπει να εργαστεί με γνώμονα τη νέα διοργανική συμφωνία με σκοπό την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, οι οποίοι θεωρούν την αρχή της επικουρικότητας βασική πτυχή της δημοκρατικής διαδικασίας·

9.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει πιο συνεκτικά, λεπτομερή και αξιόπιστα προγράμματα εργασίας· ζητεί, συγκεκριμένα, τα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής να αναφέρουν σαφώς τη νομική φύση κάθε πρότασης με ακριβή και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι επικείμενες νομοθετικές προτάσεις – και ιδίως οι βασικές νομοθετικές δέσμες – θα υποβληθούν πολύ πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στους συννομοθέτες επαρκή χρόνο για να ασκήσουν στο έπακρο τις προνομίες τους·

10.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής νομοθεσίας για την καλύτερη προστασία της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όλους τους τομείς της οικονομίας·

11.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κοινοβουλίου σχετικά με την υποβολή προτάσεων ενωσιακών πράξεων βάσει του άρθρο 225 ΣΛΕΕ, ως επί το πλείστον εντός της τρίμηνης προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 10 της νέας διοργανικής συμφωνίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή παρέλειψε να προβεί σε ειδικές ανακοινώσεις, όπως προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη· καλεί την Επιτροπή να προβεί στις εν λόγω ανακοινώσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια και να δοθεί πολιτική απάντηση στα αιτήματα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις σχετικές μελέτες του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και το κόστος από τη μη ολοκλήρωση της Ευρώπης·

12.  υπογραμμίζει τη σημασία της δίκαιης και διαφανούς συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που θα πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη με την γνήσια δέσμευση της Επιτροπής να εξασφαλίσει τη συμμετοχή, στο ίδιο επίπεδο, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην εφαρμογή των ρυθμίσεων προγραμματισμού της και υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υποχρέωσή της να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις νομοθετικές και μη νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αρκετές εκθέσεις πρωτοβουλίας παραμένουν αναπάντητες και καλεί την Επιτροπή να κοινοποιεί στους συννομοθέτες, εντός τριών μηνών, τους λόγους ανάκλησης ενός κειμένου καθώς και να τους παρέχει αιτιολογημένη απάντηση όσον αφορά αιτήματα για νομοθετικές ή μη νομοθετικές προτάσεις·

13.  θεωρεί ότι η απάλειψη όλων των αναφορών στη χρήση εναλλακτικών μεθόδων νομοθετικών ρυθμίσεων στη νέα διοργανική συμφωνία δεν θίγει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία διατάξεις περιορισμένης νομικής δεσμευτικότητας πρέπει να εφαρμόζονται με μέγιστη προσοχή και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, χωρίς να υπονομεύεται η νομική ασφάλεια και η σαφήνεια της ισχύουσας νομοθεσίας, και ύστερα από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο(26)· εκφράζει επίσης επιφυλάξεις για το γεγονός ότι με την έλλειψη σαφών ορίων σχετικά με τη χρήση μη δεσμευτικών διατάξεων μπορεί ακόμη και να ενθαρρυνθεί η προσφυγή σε αυτές, χωρίς εγγυήσεις ότι το Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να διεξάγει σχετικό έλεγχο·

14.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμφωνήσουν ότι εναλλακτικές μέθοδοι ρύθμισης, υπό τον όρο ότι είναι απολύτως απαραίτητες, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα πολυετή και ετήσια έγγραφα προγραμματισμού, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατός κατάλληλος προσδιορισμός και έλεγχός τους από τους νομοθέτες·

Εργαλεία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου

15.  υπογραμμίζει ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου μπορεί να έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστούν τις πολιτικές αποφάσεις ή να προκαλούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη νομοθετική διαδικασία· υπογραμμίζει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας και σε όλες τις εκτιμήσεις αντικτύπου της προτεινόμενης νομοθεσίας, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον δυνητικό αντίκτυπο για όσους αδυνατούν να εκφράσουν πλήρως τις επιφυλάξεις τους προς τους φορείς λήψης αποφάσεων, όπως ΜΜΕ και άλλες οντότητες που δεν διαθέτουν το πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασης στα θεσμικά όργανα· θεωρεί ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου πρέπει να εφιστούν ισότιμη προσοχή στην αξιολόγηση ιδίως των κοινωνικών συνεπειών και των συνεπειών στην υγεία και στο περιβάλλον, και ότι πρέπει να αξιολογείται ο αντίκτυπος σε θέματα που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

16.  υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ, δημιουργούν το 58 % του κύκλου εργασιών της ΕΕ και παρέχουν τα δύο τρίτα των συνολικών θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει ότι η Επιτροπή, στην πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act), δεσμεύθηκε να εφαρμόζει κατά τη διαμόρφωση της πολιτική της την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και ότι η αρχή αυτή καλύπτει επίσης το «τεστ ΜΜΕ» για την εκτίμηση αντικτύπου της μελλοντικής νομοθεσίας και των διοικητικών πρωτοβουλιών για τις ΜΜΕ(27)· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, στην απόφασή του της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη νέα διοργανική συμφωνία, δήλωσε ότι το κείμενο της νέας διοργανικής συμφωνίας δεν δεσμεύει επαρκώς τα τρία θεσμικά όργανα να συμπεριλάβουν τις ΜΜΕ και τους ελέγχους ανταγωνιστικότητας στις εκτιμήσεις αντικτύπου(28)· τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη και να αποδίδεται η δέουσα προσοχή στον αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία καθώς και να υπάρχει μέριμνα για τις ανάγκες των ΜΜΕ σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου προβλέπουν ότι οι πιθανές επιπτώσεις για τις ΜΜΕ και την ανταγωνιστικότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αναφέρονται συστηματικά, όταν απαιτείται, σε όλες τις εκτιμήσεις αντικτύπου· επισημαίνει ότι τα τεστ ΜΜΕ παρουσιάζουν συχνά ελλείψεις ως προς την ποιότητα και τη συνεκτικότητα της εφαρμογής τους· προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ο αντίκτυπος στις ΜΜΕ μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, προτίθεται δε να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς το θέμα αυτό κατά τα προσεχή έτη·

17.  παροτρύνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της βελτίωσης του νομοθετικού έργου, να αξιολογήσει καλύτερα τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πολιτικών της, καθώς και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη το κόστος της έλλειψης νομοθετικών πράξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το γεγονός ότι οι αναλύσεις κόστους-οφέλους αποτελούν ένα μόνο από πολλά κριτήρια·

18.  ζητεί για άλλη μία φορά στις εκτιμήσεις επιπτώσεων να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ισορροπημένη ανάλυση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιεί τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις για να εξετάζει τη συμβατότητα των πρωτοβουλιών, των προτάσεων ή των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και τις επιπτώσεις τους, αντίστοιχα, στην πρόοδο και στην εφαρμογή των στόχων αυτών·

20.  υπενθυμίζει ότι η ιδέα μιας συμπληρωματικής ad hoc ανεξάρτητης τεχνικής επιτροπής που διατυπώθηκε στην αρχική πρόταση της Επιτροπής για τη νέα διοργανική συμφωνία δεν υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων· τονίζει ότι σκοπός της σύστασης της επιτροπής αυτής ήταν να ενισχυθεί η ανεξαρτησία, η διαφάνεια και ο αντικειμενικός χαρακτήρας των εκτιμήσεων αντικτύπου· υπενθυμίζει ότι στην παράγραφο 15 της νέας διοργανικής συμφωνίας συμφωνήθηκε ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπου και όταν το κρίνουν σκόπιμο και αναγκαίο, θα διεξάγουν εκτιμήσεις αντικτύπου όσον αφορά τις ουσιαστικές τους τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής, κάτι απολύτως απαραίτητο προκειμένου να ληφθεί τεκμηριωμένη απόφαση· επισημαίνει στις επιτροπές του πόσο σημαντικό είναι να κάνουν χρήση αυτού του εργαλείου, οσάκις απαιτείται·

21.  επιδοκιμάζει την παραπομπή στη νέα διοργανική συμφωνία στην ενσωμάτωση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στο πλαίσιο της εκτίμησης αντικτύπου· τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, ότι στις εκτιμήσεις αντικτύπου θα πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνεται λεπτομερής και αυστηρός έλεγχος της συμμόρφωσης της πρότασης με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και να προσδιορίζεται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της·

22.  διαπιστώνει ότι σημαντικός αριθμός των προτάσεων της Επιτροπής δεν συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων και ότι οι επιτροπές έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η ποιότητα και το επίπεδο λεπτομέρειας των εκτιμήσεων αντικτύπου κυμαίνονται από μία εκτεταμένη έως μία μάλλον επιφανειακή αξιολόγηση· τονίζει ότι, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής της νέας διοργανικής συμφωνίας, 20 από τις 59 προτάσεις της Επιτροπής που περιλαμβάνονταν στην κοινή δήλωση του 2017 δεν συνοδεύονταν από εκτιμήσεις αντικτύπου· υπενθυμίζει, στη συνάρτηση αυτή, ότι, αν και σε κάθε περίπτωση προβλέπεται ότι πρωτοβουλίες που αναμένεται να έχουν σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο θα πρέπει να συνοδεύονται από εκτίμηση αντικτύπου, στην παράγραφο 13 της νέας διοργανικής συμφωνίας ορίζεται επίσης ότι οι πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής ή στην κοινή δήλωση θα συνοδεύονται, κατά γενικό κανόνα, από εκτίμηση αντικτύπου·

23.  επικροτεί το γεγονός ότι η διοργανική συμφωνία ορίζει ότι κατά τον προσδιορισμό του νομοθετικού προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία» κάθε προτεινόμενης ενωσιακής δράσης καθώς και το «κόστος της μη Ευρώπης» ελλείψει δράσης σε επίπεδο Ένωσης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το κόστος της μη Ευρώπης μπορεί να εκτιμηθεί σε 1,75 τρισεκατομμύρια EUR ετησίως, ποσό που ισοδυναμεί με το 12 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ (2016)· τιμά το έργο της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΥΕΕΚ) στον συγκεκριμένο τομέα·

24.  καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω με ποιον τρόπο προτίθεται να αξιολογήσει το κόστος από τη μη ολοκλήρωση Ευρώπης, μεταξύ άλλων το κόστος για τους παραγωγούς, τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους, τις διοικητικές υπηρεσίες και το περιβάλλον από τη μη εναρμόνιση των νομοθεσιών σε ενωσιακό επίπεδο και σε ποιους τομείς οι αποκλίνοντες εθνικοί κανόνες προκαλούν πρόσθετο κόστος και καθιστούν τις πολιτικές λιγότερο αποτελεσματικές (όπως αναφέρεται στις παραγράφους 10 και 12 της νέας διοργανικής συμφωνίας)· επισημαίνει ότι η αξιολόγηση αυτή δεν θα πρέπει να διενεργείται μόνον στην περίπτωση των ρητρών λήξης ισχύος, προς το τέλος ενός προγράμματος, ή όταν προβλέπεται κατάργηση, αλλά θα πρέπει επίσης να εξετάζεται στις περιπτώσεις όπου η λήψη μέτρων ή η νομοθέτηση σε επίπεδο ΕΕ δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ή τελεί υπό εξέταση·

25.  υπενθυμίζει ότι η πρώην επιτροπή εκτίμησης επιπτώσεων αντικαταστάθηκε από μια νέα επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου και κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε η ανεξαρτησία της· τονίζει ότι η ανεξαρτησία, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου και των εργασιών της πρέπει να διασφαλίζονται και ότι τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν πρέπει να υπόκεινται σε πολιτικό έλεγχο(29)· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι γνώμες της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών, δημοσιοποιούνται και είναι προσβάσιμες ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των συναφών εκτιμήσεων αντικτύπου· ζητεί την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου κατά την εκπλήρωση του ρόλου της που συνίσταται στην εποπτεία και στην παροχή αντικειμενικών συμβουλών σχετικά με τις εκτιμήσεις αντικτύπου·

26.  υπενθυμίζει ότι η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας του Κοινοβουλίου, που συστάθηκε στο πλαίσιο των διοικητικών υπηρεσιών του, επικουρεί τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τους προσφέρει ένα φάσμα υπηρεσιών, για τις οποίες πρέπει να διατίθενται επαρκείς πόροι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι βουλευτές και οι επιτροπές τυγχάνουν της καλύτερης δυνατής υποστήριξης· σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών ενέκρινε στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 επικαιροποιημένη έκδοση του «εγχειριδίου αξιολόγησης αντικτύπου – Κατευθυντήριες γραμμές για τις επιτροπές»·

27.  καλεί όλες τις επιτροπές του να προβαίνουν σε επανεξέταση των εκτιμήσεων αντίκτυπου της Επιτροπής και σε επανεξέταση της ανάλυσης του Κοινοβουλίου σχετικά με την εκ των προτέρων εκτίμηση αντικτύπου σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας·

28.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 14 της νέας διοργανικής συμφωνίας, στο πλαίσιο της εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τις εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής· υπενθυμίζει, στη συνάρτηση αυτή, ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να παρουσιάζει την εκτίμηση αντικτύπου της και την πολιτική επιλογή της σε συνεδρίαση ολομέλειας μιας επιτροπής και καλεί τις επιτροπές του να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή σε πιο τακτική βάση, καθώς και τη δυνατότητα παρουσίασης από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου της αρχικής αξιολόγησης της εκτίμησης αντικτύπου της Επιτροπής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε περιορισμό των περιθωρίων για ελιγμούς που διαθέτουν οι συννομοθέτες·

29.  επικροτεί τη δυνατότητα της Επιτροπής να συμπληρώνει τις αξιολογήσεις αντικτύπου που διενεργεί κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας· θεωρεί ότι η παράγραφος 16 της νέας διοργανικής συμφωνίας πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, όταν καλείται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή θα πρέπει κατά κανόνα να παρέχει αμέσως τις εν λόγω συμπληρωματικές εκτιμήσεις αντικτύπου·

30.  τονίζει τη σημασία της έγκαιρης, δημόσιας και διαφανούς σύμπραξης και διαβούλευσης με τις ομάδες συμφερόντων, ώστε να διατίθεται επαρκής χρόνος για ουσιαστικές απαντήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδες οι δημόσιες διαβουλεύσεις να διεξάγονται από την Επιτροπή σε όλες τις επίσημες γλώσσες κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου·

31.  σημειώνει ότι, όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο 17 της νέας διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, «καθένα από τα τρία θεσμικά όργανα είναι αρμόδιο να καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης των εργασιών του σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών οργανωτικών πόρων και ελέγχου ποιότητας»·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην παράγραφο 17 της νέας διοργανικής συμφωνίας τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες που αφορούν τις εκτιμήσεις αντικτύπου· φρονεί ότι αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανταλλαγή πρωτογενών δεδομένων στα οποία βασίζεται η εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής, όταν αυτό είναι δυνατόν, και ιδίως οσάκις το Κοινοβούλιο αποφασίζει να συμπληρώνει την εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής με δικές του πρόσθετες παρεμβάσεις· προτρέπει προς τούτο τις υπηρεσίες των τριών θεσμικών οργάνων να συνεργαστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μεταξύ άλλων όσον αφορά κοινές συνεδρίες κατάρτισης σχετικά με μεθοδολογίες εκτίμησης αντικτύπου, με σκοπό, επιπλέον, να επιτευχθεί στο μέλλον μια κοινή διοργανική μεθοδολογία·

33.  φρονεί ότι έχει ουσιαστική σημασία, η αναφερόμενη στην παράγραφο 18 της νέας διοργανικής συμφωνίας «αρχική εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής και τυχόν πρόσθετες εκτιμήσεις επιπτώσεων που πραγματοποιούν τα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας» να δημοσιοποιούνται έως το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας, προς το συμφέρον της διαφάνειας έναντι των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών·

34.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως συνδικαλιστικές οργανώσεις και κοινωνία πολιτών, θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου το νωρίτερο δυνατό κατά τη φάση των διαβουλεύσεων και παροτρύνει την Επιτροπή, προς το σκοπό αυτό, να χρησιμοποιεί πιο συστηματικά χάρτες πορείας και αρχικές εκτιμήσεις αντικτύπου και να δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά εγκαίρως κατά την έναρξη της διαδικασίας εκτίμησης αντικτύπου·

35.  επικροτεί τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή, πριν από την έκδοση μιας πρότασης, να προβαίνει σε ευρείες διαβουλεύσεις και να ενθαρρύνει ειδικότερα την άμεση συμμετοχή των ΜΜΕ, της κοινωνίας πολιτών και άλλων τελικών χρηστών στις διαβουλεύσεις· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση·

36.  υπογραμμίζει τις νέες διατάξεις για τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμεύουν ως σημαντικό εργαλείο τόσο κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας·

37.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να τηρεί τις υποχρεωτικές προθεσμίες που θεσπίζονται για τις εκθέσεις εφαρμογής και τις αναθεωρήσεις οδηγιών και κανονισμών·

38.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η εκ των υστέρων αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με την αρχή «πρώτα η αξιολόγηση», και συνιστά, στο μέτρο του δυνατού, να λαμβάνει τη μορφή εκ των υστέρων εκτίμησης αντικτύπου, με εφαρμογή της ίδιας μεθοδολογίας όπως και στην εκ των προτέρων εκτίμηση αντικτύπου για την ίδια νομοθετική πράξη, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της τελευταίας·

39.  επικροτεί την παράγραφο 22 της νέας διοργανικής συμφωνίας, σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία αξιολόγησης της ισχύουσας νομοθεσίας, τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να θεσπίσουν στη νομοθεσία κατάλληλες απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη· επισημαίνει τις προκλήσεις που συναρτώνται με τη συλλογή δεδομένων στα κράτη μέλη όσον αφορά τα αποτελέσματα της νομοθεσίας και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτό·

40.  επικροτεί την παράγραφο 23 της νέας διοργανικής συμφωνίας, σύμφωνα με το οποίο τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να εξετάζουν συστηματικά τη χρήση ρητρών αναθεώρησης στη νομοθεσία· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ρήτρες αναθεώρησης στις προτάσεις της, εφόσον αυτό είναι σκόπιμο και, σε αντίθετη περίπτωση, να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους παρέκκλινε από το γενικό αυτό κανόνα·

Νομοθετικές πράξεις

41.  επιδοκιμάζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή όσον αφορά το περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης που συνοδεύει τις προτάσεις της· εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή θα εξηγεί επίσης πώς αιτιολογούνται τα προτεινόμενα μέτρα υπό το πρίσμα των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει μια εδραία και διεξοδική αξιολόγηση και αιτιολόγηση σχετικά με την τήρηση των αρχών αυτών και σχετικά με την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προτεινόμενου μέτρου·

42.  θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ αιτιολογικής έκθεσης και εκτίμησης αντικτύπου που αφορούν την ίδια πρόταση· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξασφαλίζει τη συνοχή αυτή και να αιτιολογεί τη σχετική επιλογή, όταν αποκλίνει από τα συμπεράσματα της εκτίμησης αντικτύπου·

43.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στην παράγραφο 25 της νέας διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή δεσμεύθηκε μόνο να λάβει «δεόντως υπόψη τη διαφορετική φύση και τα διαφορετικά αποτελέσματα των κανονισμών και των οδηγιών»· επαναλαμβάνει το αίτημά του ότι, ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση με την αντίστοιχη που εκτίθεται στην έκθεση Monti, πρέπει να γίνεται μεγαλύτερη χρήση των κανονισμών σε νομοθετικές προτάσεις(30), σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από τις Συνθήκες όσον αφορά τη χρήση τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή, η απλότητα και η ασφάλεια δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση·

44.  επικροτεί το γεγονός ότι τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τις τροποποιήσεις της νομικής βάσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 25 της νέας διοργανικής συμφωνίας· τονίζει τον ρόλο και την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στον τομέα του ελέγχου της νομικής βάσης(31)· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι θα αντιταχθεί σε κάθε απόπειρα υπονόμευσης των νομοθετικών αρμοδιοτήτων του μέσω αδικαιολόγητων αλλαγών της νομικής βάσης· καλεί το Συμβούλιο να τηρήσει πλήρως τη δέσμευσή του ότι θα συνεχίζει το διάλογο με το Κοινοβούλιο σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση, ιδίως σε πολιτικά ευαίσθητους φακέλους·

45.  επισημαίνει το γεγονός ότι η επιλογή της νομικής βάσης για τις προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται σε αντικειμενική βάση υποκείμενη σε δικαστικό έλεγχο· ωστόσο, τονίζει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου, ως συννομοθέτη, να προτείνει τροποποιήσεις στις νομικές βάσεις, σύμφωνα με την ερμηνεία των Συνθηκών·

Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις

46.  υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής που κατοχυρώνεται στην παράγραφο 26 της νέας διοργανικής συμφωνίας και επαναλαμβάνει ότι υπάγεται στην αρμοδιότητα του νομοθέτη να αποφασίσει, μέσα στα όρια που θέτουν οι Συνθήκες, και υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΔΕΕ, κατά πόσον και σε ποιον βαθμό θα γίνει χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και κατά πόσον και σε ποιον βαθμό θα γίνει χρήση εκτελεστικών πράξεων(32)·

47.  επισημαίνει ότι η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει ευαίσθητα από πολιτική άποψη θέματα που έχουν μεγάλη σημασία για τους πολίτες της ΕΕ, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις·

48.  επικροτεί την προσπάθεια της Επιτροπής να τηρεί την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 27 της νέας διοργανικής συμφωνίας για να προτείνει την ευθυγράμμιση όλων των βασικών πράξεων που εξακολουθούν να αναφέρονται στην ΚΔΕ· θεωρεί επιπλέον ότι, κατά κανόνα, όλες οι υποθέσεις που στο παρελθόν έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο της ΚΔΕ πρέπει πλέον να ευθυγραμμιστούν με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ και, ως εκ τούτου, να μετατραπούν σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις(33)·

49.  απευθύνει προειδοποίηση ότι η προβλεπόμενη υποχρέωση της Επιτροπής να προσφεύγει συστηματικά στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών σε σχέση με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται η σχετική διαδικασία παρόμοια, αν όχι πανομοιότυπη, με εκείνη που έχει θεσπιστεί για την προετοιμασία των εκτελεστικών πράξεων, ιδίως όσον αφορά τις διαδικαστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στους εμπειρογνώμονες αυτούς· θεωρεί ότι αυτό μπορεί επίσης να καταστήσει δυσδιάκριτες τις διαφορές μεταξύ των δύο ειδών πράξεων στον βαθμό που αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μια de facto αναβίωση της διαδικασίας επιτροπολογίας που ίσχυε πριν τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

50.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά τις παραχωρήσεις του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα απρόθυμο να κάνει δεκτές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όταν πληρούνται τα κριτήρια που θεσπίζονται στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ· επισημαίνει ότι, όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 7, η νέα διοργανική συμφωνία θα πρέπει να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και να βελτιώνει την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ· τονίζει ότι σε πολλούς νομοθετικούς φακέλους το Συμβούλιο, παρ’ όλα αυτά, επέμεινε είτε στην ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ, είτε στην ενσωμάτωση στην ίδια τη βασική πράξη όλων των στοιχείων που δικαιολογούν in abstracto τη μεταβίβαση εξουσιών ή την εκχώρηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, η Επιτροπή δεν στήριξε τις δικές της αρχικές προτάσεις·

51.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο προσπαθεί σχεδόν συστηματικά να αντικαθιστά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με εκτελεστικές πράξεις· θεωρεί ιδιαίτερα απαράδεκτο ότι το Συμβούλιο προσπαθεί να χρησιμοποιεί την ευθυγράμμιση με τα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά την Λισαβόνα, για να αντικαθιστά την ΚΔΕ με εκτελεστικές πράξεις και όχι με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

52.  επικροτεί την έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 28 της νέας διοργανικής συμφωνίας· επιβεβαιώνει τη θέση του όσον αφορά τα μη δεσμευτικά κριτήρια για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014(34)· θεωρεί ότι αυτά θα έπρεπε να αποτελούν τη βάση για τις εν λόγω διαπραγματεύσεις·

53.  υπενθυμίζει ότι σημαντικά από πολιτική άποψη στοιχεία, όπως κατάλογοι της Ένωσης ή μητρώα προϊόντων ή ουσιών, θα πρέπει να παραμένουν αναπόσπαστα στοιχεία της βασικής πράξης – κατά περίπτωση με την μορφή παραρτημάτων – και θα πρέπει, επομένως, να τροποποιούνται μόνον μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων· τονίζει ότι η κατάρτιση αυτοτελών καταλόγων θα πρέπει να αποφεύγεται για λόγους ασφάλειας δικαίου·

54.  θεωρεί ότι τα κριτήρια για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αποφάσεις του ΔΕΕ, όπως αυτές που εκδόθηκαν στην υπόθεση βιοκτόνων, στην υπόθεση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για την διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) και στην υπόθεση για τον μηχανισμό αμοιβαιότητας στον τομέα των θεωρήσεων(35)·

55.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής, όποτε απαιτούνται ευρείες ειδικές γνώσεις κατά την αρχική επεξεργασία των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων, να κάνει χρήση ομάδων εμπειρογνωμόνων, να διαβουλεύεται ενδεχομένως με συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων και να διενεργεί δημόσιες διαβουλεύσεις· θεωρεί ότι, στις περιπτώσεις που κινείται η εν λόγω διαδικασία διαβούλευσης, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται δεόντως·

56.  σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι η Επιτροπή, στην παράγραφο 28 της νέας διοργανικής συμφωνίας, δέχτηκε να διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις, ώστε τα όργανα αυτά να παραλαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, στις οποίες προσκαλούνται εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι οποίες αφορούν την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων· καλεί την Επιτροπή να τηρεί τη δέσμευση αυτή πραγματικά και σταθερά· σημειώνει ότι η πρόσβαση αυτή έχει ήδη βελτιωθεί·

57.  τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η άτυπη συνεργασία κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων∙ απευθύνει προειδοποίηση ότι, κατά την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων, δεν πρέπει να παραβλέπεται η πρόθεση των δύο νομοθετικών οργάνων, όπως αυτή εκφράζεται σε μια νομοθετική πράξη και ως ένας εκ των σκοπών της· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του μητρώου κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το οποίο είναι ήδη λειτουργικό·

58.  εκφράζει λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί συχνά ως εγκριθέντα χωρίς αλλαγές τα προτεινόμενα από τις τρεις αρχές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΑΚΑΑ, ΕΑΤ και ΕΑΑΕΣ) μέτρα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο χρόνος για τη διενέργεια ελέγχων που διαθέτει το Κοινοβούλιο, όταν πραγματοποιούνται σημαντικές ή πολυάριθμες αλλαγές·

59.  επιδοκιμάζει την ταχεία πρόοδο που επιτεύχθηκε σε διοργανικό επίπεδο όσον αφορά τη δημιουργία ενός κοινού λειτουργικού μητρώου κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίσημη έναρξη εφαρμογής του στις 12 Δεκεμβρίου 2017·

60.  προσβλέπει στη δυνατότητα χρήσης του καλά δομημένου και εύχρηστου λειτουργικού μητρώου κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που δημοσιεύτηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2017 και έχει ζητηθεί από το Κοινοβούλιο·

61.  σημειώνει ότι οι βελτιωμένες νομοθετικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ, με έγκαιρη και βαθύτερη διοργανική συνεργασία, ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια πιο συνεκτική και εναρμονισμένη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·

Διαφάνεια και συντονισμός της νομοθετικής διαδικασίας

62.  επικροτεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 32 της νέας διοργανικής συμφωνίας, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ως συννομοθέτες, ασκούν τις εξουσίες τους σε ισότιμη βάση και ότι η Επιτροπή πρέπει να ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο επιφυλάσσοντας ίση μεταχείριση στους δύο βραχίονες της νομοθετικής αρχής· επισημαίνει ότι η αρχή αυτή έχει ήδη κατοχυρωθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να διαβιβάζει ταυτόχρονα σε αμφότερα τα νομοθετικά όργανα και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να δημοσιοποιεί όλα τα σημαντικά έγγραφα που αφορούν νομοθετικές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανεπισήμων εγγράφων·

63.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι παράγραφοι 33 και 34 της νέας διοργανικής συμφωνίας δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε βελτίωση της ροής πληροφοριών από το Συμβούλιο, κυρίως επειδή φαίνεται να υπάρχει γενική έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τα θέματα που εγείρονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου καθώς και απουσία συστηματικής προσέγγισης που θα διευκόλυνε την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών· σημειώνει με ανησυχία ότι η ροή πληροφοριών συνήθως διαφέρει σε μεγάλο βαθμό τόσο από Προεδρία σε Προεδρία όσο και μεταξύ των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου· υπογραμμίζει την ασύμμετρη πρόσβαση σε πληροφορίες μεταξύ των συννομοθετών, δεδομένου ότι το Συμβούλιο μπορεί να παρίσταται σε συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ενώ οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου δεν καλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι επιθυμητή μια συνεκτικά διαφανής προσέγγιση· προτείνει να διενεργεί το Συμβούλιο, κατά κανόνα, όλες τις συνεδριάσεις του δημοσίως, όπως το πράττει το Κοινοβούλιο·

64.  ζητεί να εφαρμόζονται πλήρως οι παράγραφοι 33 και 34 της νέας διοργανικής συμφωνίας· ζητεί ειδικότερα από το Συμβούλιο, οι ημερήσιες διατάξεις, τα έγγραφα εργασίας και οι προτάσεις της προεδρίας των ομάδων εργασίας και της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών (ΕΜΑ), να διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο σε τακτική βάση και με δομημένο τρόπο, προκειμένου να καταστεί δυνατό ένα παρόμοιο επίπεδο πληροφόρησης μεταξύ των συννομοθετών· θεωρεί ότι οι παράγραφοι 33 και 34 της νέας διοργανικής συμφωνίας πρέπει να ερμηνεύονται υπό την έννοια ότι, εκτός από τις ανεπίσημες ανταλλαγές απόψεων, το Κοινοβούλιο μπορεί να κληθεί να αποστείλει αντιπρόσωπο στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων·

65.  τονίζει ότι, κατά την έννοια των αντίστοιχων παραγράφων 35 και 36 της νέας διοργανικής συμφωνίας, ο συγχρονισμός και η επιτάχυνση της νομοθετικής διαδικασίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον διασφαλίζεται παράλληλα ότι τα δικαιώματα κάθε θεσμικού οργάνου γίνονται πλήρως σεβαστά· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν ο συγχρονισμός ή η επιτάχυνση να συνεπάγεται την επιβολή χρονοδιαγράμματος στο Κοινοβούλιο από άλλα θεσμικά όργανα·

66.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να ενταθούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία κοινής ειδικής βάσης δεδομένων όσον αφορά την πορεία των νομοθετικών φακέλων που αναφέρεται στην παράγραφο 39 της νέας διοργανικής συμφωνίας· επισημαίνει ότι η εν λόγω βάση δεδομένων θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας, ώστε να διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητα τους· θεωρεί ότι τούτο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου·

67.  υπενθυμίζει στα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ ότι πρέπει να συντελεστεί μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τη δημιουργία μιας ειδικής κοινής βάσης δεδομένων σχετικά με την πορεία των νομοθετικών φακέλων·

68.  προτείνει να συνεδριάζει το Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης, ούτως ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να παρουσιάσει και να αιτιολογήσει τις εγκριθείσες τροπολογίες, και το Συμβούλιο να μπορεί να λάβει θέση για καθεμία από τις τροπολογίες αυτές· προτείνει σε κάθε περίπτωση το Συμβούλιο να παρέχει γραπτή απάντηση·

69.  προτείνει να εκπονήσει το Κοινοβούλιο μια ποσοτική μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης·

70.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να τηρεί το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στον κανονισμό για τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές όσον αφορά τις αποφάσεις για την έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη σχεδίων τεχνικών προτύπων και, τουλάχιστον, να ενημερώνει επισήμως και εκ των προτέρων τα νομοθετικά όργανα, εφ’ όσον αδυνατεί, κατ’ εξαίρεση, να μην τηρήσει το χρονοδιάγραμμα αυτό, καθώς και να αναφέρει τους λόγους γι’ αυτό· υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρόσφατα η Επιτροπή παρέλειψε σε πολλές περιπτώσεις να το πράξει· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες το Κοινοβούλιο δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται σε μια νομοθετική πράξη ουδέποτε εθεωρούντο αντιστάθμιση για καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται η Επιτροπή και ότι οι διαδικασίες αυτές επηρεάζουν σημαντικά τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο για να ασκήσει τα ελεγκτικά του δικαιώματα·

71.  εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι διοργανικές διαπραγματεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 40 της νέας διοργανικής συμφωνίας ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2016· σημειώνει με απογοήτευση ότι μετά από συζητήσεις που διαρκούν περισσότερο από ένα έτος, τρεις γύρους διαπραγματεύσεων σε πολιτικό επίπεδο και διάφορες συνεδριάσεις σε τεχνικό επίπεδο, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί συμφωνία, παρά την ύπαρξη σαφούς και πάγιας νομολογίας· σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα και επιμένει εμφατικά ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν ήδη με την βουλγαρική προεδρεία·

72.  επιδοκιμάζει τη γραπτή ενημέρωση που παρέχεται από την Επιτροπή πριν από διεθνείς διασκέψεις και την καθημερινή προφορική ενημέρωση που παρέχουν η Προεδρία του Συμβουλίου και η Επιτροπή κατά τη διάρκεια των εν λόγω διασκέψεων·

73.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται στο Κοινοβούλιο να παρίσταται, ως παρατηρητής, στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ κατά τις διεθνείς διασκέψεις·

74.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι οι πρακτικές διευθετήσεις σε σχέση με διεθνείς συμφωνίες πρέπει να συνάδουν με τις Συνθήκες και ειδικότερα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, και να λαμβάνουν υπόψη τις αποφάσεις του ΔΕΕ, όπως αυτές που εκδόθηκαν στην υπόθεση «Τανζανία» και στην υπόθεση «Μαυρίκιος»(36)·

75.  ζητεί από τα άλλα θεσμικά όργανα να τηρούν τις Συνθήκες και τους κανονισμούς και να εφαρμόζουν τη σχετική νομολογία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο:

   α) ενημερώνεται άμεσα, πλήρως και ορθά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των διεθνών συμφωνιών, κατά τρόπο προορατικό, δομημένο και ορθολογικό, χωρίς να υπονομεύεται η διαπραγματευτική θέση της ΕΕ, του προσφέρεται επαρκής χρόνος να εκφράσει τις απόψεις του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και οι απόψεις αυτές λαμβάνονται υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο·
   β) ενημερώνεται επακριβώς και συμμετέχει στην εφαρμογή των συμφωνιών και, ειδικά σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα τα οποία έχουν συσταθεί από τις συμφωνίες, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του ως συννομοθέτης, όταν αυτές έχουν αντίκτυπο στη νομοθεσία της ΕΕ·
   γ) ενημερώνεται εκ των προτέρων για τη θέση της Επιτροπής σε διεθνή φόρουμ, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO), η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO) και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHRC)·

76.  θεωρεί ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να τηρηθεί απολύτως η μακροχρόνια πρακτική να αναμένεται η έγκριση του Κοινοβουλίου πριν από την προσωρινή εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε σημαντικές συμφωνίες για το εμπόριο και τις επενδύσεις, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε και η Επίτροπος Malmström κατά την ακρόασή της στις 29 Σεπτεμβρίου 2014· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συνεχίσουν να επεκτείνουν αυτή την πρακτική σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες·

77.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να προσφύγει εκ νέου στο ΔΕΕ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του, εάν δεν υπάρξει στο εγγύς μέλλον οριστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την παράγραφο 40 της νέας διοργανικής συμφωνίας·

78.  επισημαίνει ότι το κάθε ένα από τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι η ευθύνη τους ως νομοθετικών οργάνων δεν εξαντλείται με τη σύναψη των διεθνών συμφωνιών· τονίζει την ανάγκη για στενή παρακολούθηση της εφαρμογής και συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι συμφωνίες επιτυγχάνουν τους στόχους τους· καλεί τα θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν βέλτιστες πρακτικές και πνεύμα συνεργασίας και κατά τη διάρκεια των σταδίων εφαρμογής και αξιολόγησης των διεθνών συμφωνιών·

79.  επισημαίνει ότι οι αξιολογήσεις αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη διαπραγμάτευση εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, ώστε να μπορέσουν τα μέρη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και υπενθυμίζει τον δεσμευτικό χαρακτήρα συμφωνιών όπως το διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα·

80.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να σεβαστούν πλήρως την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, σύμφωνα με τη γνώμη 2/15 του ΔΕΕ της 16ης Μαΐου 2017, όσον αφορά την έγκριση διαπραγματευτικών οδηγιών, τις διαπραγματεύσεις και τη νομική βάση των προς υπογραφή και σύναψη προτάσεων, και ειδικότερα την υπογραφή και σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών από το Συμβούλιο·

81.  καλεί τους εκπροσώπους της ΕΕ να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη συνέπεια μεταξύ διεθνών προτύπων και απαιτήσεων αφενός και δεσμευτικών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ αφετέρου·

82.  ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιοποιεί έγγραφα στα οποία εκτίθεται η θέση της στους διεθνείς οργανισμούς που θεσπίζουν πρότυπα στους τομείς της χρηματοπιστωτικής πολιτικής, της νομισματικής πολιτικής και της προληπτικής εποπτείας, και ειδικότερα στο πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών· ζητεί να τηρείται το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο σε όλα τα στάδια της εκπόνησης διεθνών προτύπων που ενδέχεται να επηρεάζουν το δίκαιο της ΕΕ·

83.  ζητεί την καθιέρωση και θεσμοθέτηση ενός χρηματοπιστωτικού διαλόγου σχετικά με την υιοθέτηση και συνοχή των ευρωπαϊκών θέσεων πριν από σημαντικές διεθνείς διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων(37)· τονίζει ότι, με βάση λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές, που μπορεί να συμπληρωθούν με προδραστικά ψηφίσματα καθοδηγητικού χαρακτήρα, οι θέσεις αυτές θα πρέπει να συζητούνται και να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων και να διασφαλίζεται εν συνεχεία μια παρακολούθηση με την υποβολή τακτικών εκθέσεων από την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών·

84.  υπενθυμίζει τη δήλωσή του της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων(38), με την οποία το Κοινοβούλιο αποδοκίμασε το γεγονός ότι ο ρόλος και τα δικαιώματα του ως ισότιμου συννομοθέτη με το Συμβούλιο δεν είχαν ληφθεί δεόντως υπόψη·

85.  επιδοκιμάζει την εντολή που εγκρίθηκε από την ΕΜΑ στις 6 Δεκεμβρίου 2017 η οποία συμφώνησε με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για ένα υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας· καλεί όλα τα μέρη να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις σε πνεύμα καλής συνεργασίας ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας·

86.  λαμβάνει δεόντως υπόψη την απόφαση De Capitani(39), η οποία επιβεβαιώνει ότι οι αρχές της δημοσιότητας και της διαφάνειας είναι συμφυείς προς τις νομοθετικές διαδικασίες της ΕΕ και ότι δεν συνάγεται η ύπαρξη γενικού τεκμηρίου μη δημοσιοποίησης για νομοθετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων των τριμερών διαλόγων·

Μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης

87.  υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής που ορίζεται στην παράγραφο 43 της νέας διοργανικής συμφωνίας, σύμφωνα με την οποία, όταν κατά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο τα κράτη μέλη επιλέγουν να προσθέτουν στοιχεία που ουδόλως συνδέονται με την εν λόγω νομοθεσία της Ένωσης, οι προσθήκες αυτές θα πρέπει να επισημαίνονται είτε μέσω της πράξης ή των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο είτε μέσω συναφών εγγράφων· παρατηρεί ότι οι πληροφορίες αυτές είναι συχνά ανεπαρκείς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενεργούν από κοινού και με συνέπεια για να αντιμετωπίζουν τη έλλειψη διαφάνειας και άλλα προβλήματα σχετικά με τον κανονιστικό υπερθεματισμό(40)·

88.  φρονεί ότι, κατά την εφαρμογή και τη μεταφορά των πράξεων της ΕΕ, πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων κανονιστικού υπερθεματισμού, όπου τα κράτη μέλη θεσπίζουν πρόσθετες διοικητικές απαιτήσεις που δεν αφορούν τη νομοθεσία της ΕΕ, και των περιπτώσεων καθορισμού υψηλότερων προτύπων που υπερβαίνουν τα ελάχιστα πρότυπα που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ για το περιβάλλον και την προστασία των καταναλωτών, για την υγειονομική περίθαλψη και την ασφάλεια των τροφίμων·

89.  φρονεί ότι, για να μειωθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τον κανονιστικό υπερθεματισμό, τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να δεσμευθούν να υιοθετήσουν ενωσιακή νομοθεσία, η οποία θα είναι σαφής, θα μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και θα ενσωματώνει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· υπενθυμίζει ότι, ενώ δεν θα πρέπει να επιβάλλονται πρόσθετα και περιττά διοικητικά βάρη, αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν πιο φιλόδοξα μέτρα και να θεσπίζουν αυστηρότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα καθώς και πρότυπα προστασίας των καταναλωτών σε περιπτώσεις όπου στο δίκαιο της Ένωσης προβλέπονται μόνο ελάχιστα πρότυπα·

90.  ζητεί από τα κράτη μέλη να απέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο από την επιβολή διοικητικών απαιτήσεων κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ και, σύμφωνα με την παράγραφο 43 της νέας διοργανικής συμφωνίας, να επισημαίνουν αυτές τις προσθήκες στην πράξη μεταφοράς ή σε συναφή έγγραφα·

91.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 44 της νέας διοργανικής συμφωνίας, τα κράτη μέλη καλούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή κατά τη συλλογή των πληροφοριών και των στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους, υποβάλλοντας μεταξύ άλλων πίνακες αντιστοιχίας με σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά των οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη τους, όπως συμφωνήθηκε στην κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα και στην κοινή πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα·

92.  θεωρεί ότι η δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή βάσει της παραγράφου 45 της νέας διοργανικής συμφωνίας πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, τηρουμένων των κανόνων εμπιστευτικότητας, η πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες επί παραβάσει και τη σχετική προδικασία θα βελτιωθεί σημαντικά· επαναλαμβάνει, προς το σκοπό αυτό, τη μακροχρόνια αιτήματα προς την Επιτροπή όσον αφορά τα στοιχεία στα οποία το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα πρόσβασης(41)·

93.  επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για το μηχανισμό επίλυσης προβλημάτων EU Pilot, ο οποίος αποτελεί πιο άτυπη, πλην όμως αποτελεσματική, μέθοδο που διασφαλίζεται τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της Ένωσης(42)· αποδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι, κατά κανόνα, θα κινεί διαδικασίες επί παραβάσει χωρίς να στηρίζεται πλέον στον εν λόγω μηχανισμό(43)·

94.  υπενθυμίζει ότι τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να σέβονται τις νομοθετικές εξουσίες των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· φρονεί ότι πρέπει να θέτουν στη διάθεση του Κοινοβουλίου όλες τις μελέτες που διενεργούνται με πλήρη ανεξαρτησία και βάσει των οποίων λαμβάνουν τις αποφάσεις τους, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις μελέτες που αμφισβητούν τα συμπεράσματά τους·

95.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν διατίθενται ταυτόχρονα όλες οι μεταφράσεις των νομοθετικών προτάσεων, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις στη νομοθετική διαδικασία·

96.  τονίζει ότι, όσον αφορά την εφαρμογή της, μια αποτελεσματική νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο στόχο της επιμέρους νομοθεσίας, και ιδίως στον τελικό στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος όταν πρόκειται για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού προστασίας του περιβάλλοντος·

97.  αναγνωρίζει τη σημασία του έργου που επιτελεί η Επιτροπή Αναφορών για την αξιολόγηση της ποιότητας της νομοθεσίας της ΕΕ σε ό, τι αφορά την υλοποίησή της στην πράξη και ως βάση για τη βελτίωση των νομοθετικών κειμένων και διαδικασιών· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία μιας πραγματικής διοργανικής συνεργασίας με την Επιτροπή για να διασφαλιστεί η προσήκουσα εξέταση των αναφορών·

Απλούστευση

98.  επικροτεί τη δέσμευση που διατυπώνεται στην παράγραφο 46 της νέας διοργανικής συμφωνίας για μια πιο συχνή χρήση της νομοθετικής τεχνικής της αναδιατύπωσης· επαναλαμβάνει ότι η τεχνική αυτή, ως πολύτιμο εργαλείο για την επίτευξη απλούστευσης, πρέπει να συνιστά τη συνήθη νομοθετική τεχνική(44)· θεωρεί, ωστόσο, ότι σε περίπτωση πλήρους πολιτικού αναπροσανατολισμού, η Επιτροπή θα πρέπει, αντί να χρησιμοποιεί την τεχνική της αναδιατύπωσης, να υποβάλλει πρόταση για μια εντελώς νέα νομοθετική πράξη που καταργεί την ισχύουσα νομοθεσία, ούτως ώστε οι συννομοθέτες να μπορούν να συμμετέχουν σε διεξοδικές και αποτελεσματικές πολιτικές συζητήσεις και τα δικαιώματά τους, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, να διαφυλάσσονται πλήρως·

99.  υπενθυμίζει ότι, κατά την αξιολόγηση του περιττού κανονιστικού και διοικητικού φόρτου, με βάση τη συμφωνία που έχει συναφθεί από τα τρία θεσμικά όργανα στις παραγράφους 47 και 48 της νέας διοργανικής συμφωνίας, και κατά την εξέταση δυνητικών στόχων ελάττωσης του φόρτου με στόχο τη μείωση του κόστους για τις διοικήσεις και τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, η βελτίωση της νομοθεσίας μπορεί, ενδεχομένως, να συνεπάγεται αύξηση του όγκου της νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των ανισοτήτων στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη των νομοθετικών μέτρων και τις επιπτώσεις της μη λήψης μέτρων σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών, και έχοντας κατά νου ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν υψηλότερα πρότυπα, εφόσον στο δίκαιο της Ένωσης προβλέπονται ελάχιστα μόνον πρότυπα· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι σύμφωνα με την οριζόντια κοινωνική ρήτρα που προβλέπεται στο άρθρο 9 ΣΛΕΕ, η Ένωση οφείλει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα κοινωνικά πρότυπα και την απασχόληση, κατόπιν κατάλληλης διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, ιδίως τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους καταναλωτές και τους εκπροσώπους των ευάλωτων ομάδων συμφερόντων, με σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων και των συμφωνιών που μπορούν να συνάψουν, σύμφωνα με το άρθρο 155 ΣΛΕΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη απορρύθμιση και ότι δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να θέσει σε κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα και πρότυπα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική πρόνοια, την εργασία, την υγεία και την ασφάλεια, την προστασία των καταναλωτών, την ισότητα των φύλων ή την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων παροχής συναφών πληροφοριών, και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων – ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας – ή να οδηγήσει σε αύξηση των επισφαλών συμβάσεων απασχόλησης·

100.  επικροτεί την πρώτη ετήσια μελέτη της Επιτροπής για το διοικητικό φόρτο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ, για την οποία διενεργήθηκε έρευνα του έκτακτου ευρωβαρόμετρου σχετικά με την εικόνα που έχουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, υποβάλλοντας ερωτήσεις σε πάνω από 10 000 επιχειρήσεις, κυρίως ΜΜΕ, στα 28 κράτη μέλη, και αποτυπώνοντας την κατανομή των επιχειρήσεων στην ΕΕ· εφιστά την προσοχή στα πορίσματα της μελέτης, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η επικέντρωση στην περικοπή περιττών δαπανών εξακολουθεί να είναι ενδεδειγμένη και ότι υπάρχει μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την αντίληψη που σχηματίζουν οι επιχειρήσεις, η οποία μπορεί επίσης να προκαλείται από διαφορές στις εθνικές διοικητικές και δικαστικές δομές που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας· επισημαίνει ότι ο κανονιστικός υπερθεματισμός και ιδίως η εσφαλμένη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να επηρεάσουν την αντίληψη αυτή· θεωρεί ότι η ιδέα της ετήσιας έρευνας του φόρτου, ενώ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό των προβλημάτων σχετικά με τη μεταφορά και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, δεν πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις οδηγούν από τη φύση του σε υπερβολικό διοικητικό φόρτο· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι ο μόνος τρόπος για να προσδιοριστεί συγκεκριμένα το ποιες ρυθμίσεις πράγματι μπορεί να απλουστευθούν, να εναρμονιστούν ή να εξαλειφθούν είναι να συγκεντρωθούν απόψεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων όσων υποεκπροσωπούνται, όσον αφορά συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις ή διάφορα νομοθετήματα που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την ετήσια έρευνα για τον διοικητικό φόρτο, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την αρχική μελέτη, να εφαρμόσει διαφανείς και επαληθεύσιμες μεθόδους συλλογής δεδομένων, να λάβει ιδιαιτέρως υπόψη τις ανάγκες των ΜΜΕ και να συνεκτιμήσει τόσο τα πραγματικά όσο και τα εικαζόμενα βάρη·

101.  σημειώνει, επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα της μελέτης εφικτότητας της Επιτροπής, που έγκειται στον καθορισμό στόχων για τη μείωση του διοικητικού βάρους σε συγκεκριμένους τομείς χωρίς να θίγεται ο σκοπός της νομοθεσίας· προτρέπει την Επιτροπή να θέσει στόχους μείωσης του φόρτου για κάθε πρωτοβουλία, κατά τρόπο ευέλικτο αλλά τεκμηριωμένο και αξιόπιστο, και σε πλήρη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως συμβαίνει ήδη στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT·

102.  τονίζει ότι ένα ενωσιακό πρότυπο αντικαθιστά γενικώς 28 εθνικά πρότυπα, κάτι που ενισχύει την ενιαία αγορά και συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας·

103.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία και να λαμβάνεται υπόψη η συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της εταιρείας και των πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων·

Εφαρμογή και παρακολούθηση της νέας διοργανικής συμφωνίας

104.  επισημαίνει ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων θα υποβάλλεται τακτική έκθεση, την οποία θα συντάσσει ο Πρόεδρος και η οποία θα συνοψίζει το τρέχον στάδιο εφαρμογής, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διοργανικό επίπεδο· πιστεύει ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη την αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών με βάση τις εμπειρίες διαφόρων επιτροπών, ως ιδίως της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, που είναι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και την απλούστευση του δικαίου της Ένωσης(45)·

105.  χαιρετίζει την πρώτη ετήσια διοργανική, υψηλού επιπέδου, πολιτική συνεδρίαση απολογισμού σχετικά με την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας, η οποία έλαβε χώρα στις 12 Δεκεμβρίου 2017· προτρέπει τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών να υποβάλει στη Διάσκεψη των Προέδρων στις συστάσεις που κρίνει σκόπιμες σχετικά με την εφαρμογή της νέας διοργανικής συμφωνίας·

o
o   o

106.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(2) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(3) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(4) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.
(5) ΕΕ C 73 της 17.3.1999, σ. 1.
(6) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ C 145 της 30.6.2007, σ. 5.
(8) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 15.
(9) ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 7.
(10) ΕΕ C 446 της 29.12.2017, σ. 1.
(11) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 18ης Μαρτίου 2014, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόθεση C-427/12, ECLI:EU:C:2014:170· απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 16ης Ιουλίου 2015, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόθεση C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499· απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Μαρτίου 2016, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπόθεση C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183· απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 14ης Ιουνίου 2016, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, υπόθεση C-263/14, ECLI:EU:C:2016:435· απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 24ης Ιουνίου 2014, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, υπόθεση C-658/11, ECLI:EU:C:2014:2025.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0484.
(13) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 39.
(14) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 116.
(15) ΕΕ C 50 της 9.2.2018, σ. 91.
(16) ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 53.
(17) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 11.
(18) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 14.
(19) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 117.
(20) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 87.
(21) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 31.
(22) ΕΕ C 50 της 9.2.2018, σ. 91.
(23) Βλέπε Παράρτημα ΙΙ στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(24) Άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2015, σχετικά με την ίδρυση μιας ανεξάρτητης επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου (C(2015)3263).
(25) Βλέπε COM(2016)0798 και COM(2016)0799.
(26) Βλέπε παράγραφος 47 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την καλύτερη νομοθέτηση – 15η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 66).
(27) Βλέπε παράγραφος 16 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ».
(28) Βλέπε παράγραφος 4 στην απόφαση του Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(29) Βλέπε παράγραφος 12 στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014, όπως παρατίθεται ανωτέρω και παράγραφος 6 στην απόφαση του Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, όπως παρατίθεται ανωτέρω.
(30) Βλέπε παράγραφος 5 στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία.
(31) Βλέπε τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Παράρτημα V, σημείο XVI.1.
(32) Βλέπε αιτιολογική σκέψη Δ στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και τον έλεγχο από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, όπως παρατίθεται ανωτέρω.
(33) Βλέπε παράγραφος 6 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και τον έλεγχο από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, όπως παρατίθεται ανωτέρω.
(34) Αυτόθι, παράγραφος 1.
(35) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 18ης Μαρτίου 2014, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παρατίθεται ανωτέρω· απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Μαρτίου 2016, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως παρατίθεται ανωτέρω· απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 14ης Ιουνίου 2016, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, όπως παρατίθεται ανωτέρω.
(36) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 14ης Ιουνίου 2016, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, όπως παρατίθεται ανωτέρω· απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 24ης Ιουνίου 2014, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, όπως παρατίθεται ανωτέρω.
(37) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 76.
(38) Βλέπε κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0086.
(39) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (έβδομο πενταμελές τμήμα) της 22ας Μαρτίου 2018, De Capitani κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπόθεση Τ-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.
(40) Βλέπε παράγραφος 7 στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 73).
(41) Βλέπε παράγραφοι 21 και 22 στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011).
(42) Βλέπε παράγραφος 16 στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου: ετήσια έκθεση για το 2014 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0385).
(43) Βλέπε σημείο 2 στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: καλύτερη εφαρμογή για καλύτερη αποτελέσματα», όπως παρατίθεται ανωτέρω (βλέπε σελίδα 12 στην ΕΕ C 18 της 19.1.2017).
(44) Βλέπε παράγραφος 41 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, όπως παρατίθεται ανωτέρω.
(45) Βλέπε τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Παράρτημα V, σημείο XVI.3.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου