Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2714(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0239/2018

Внесени текстове :

B8-0239/2018

Разисквания :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Гласувания :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0226

Приети текстове
PDF 129kWORD 53k
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург
Многогодишната финансова рамка и собствените ресурси
P8_TA(2018)0226B8-0239/2018

Резолюция на Европейския парламент от 30 май 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените ресурси (2018/2714(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 май 2018 г., озаглавено „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава Многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“ (COM(2018)0321),

—  като взе предвид предложенията на Комисията от 2 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., и системата на собствени ресурси на Европейския съюз (СР),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018)0324),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: Изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.(1) и относно реформата на системата на собствените ресурси на Европейския съюз(2),

—  като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 29 май 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените ресурси,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

1.  приема за сведение предложенията на Комисията от 2 май 2018 г. относно МФР за периода 2021—2027 г. и системата на собствените ресурси на ЕС, който поставя основите за предстоящите преговори; припомня, че позицията на Парламента е изложена ясно в две резолюции, приети от много голямо мнозинство на 14 март 2018 г., които представляват неговия мандат за преговорите;

2.  настоятелно призовава Съвета да гарантира, че следващата финансова рамка ще отразява ясна и положителна визия за бъдещето на Съюза и ще отговаря на нуждите, тревогите и очакванията на гражданите на ЕС; подчертава, че решението относно МФР ще трябва да осигури на Съюза необходимите финансови средства за посрещане на значителни предизвикателства и постигане на неговите политически приоритети и цели през следващия седемгодишен период; поради тази причина очаква, че Съветът ще действа в съответствие с политическите ангажименти, които вече е поел, и ще прояви смелост в своя подход; изразява загриженост, че предложението на Комисията отслабва основните европейски политики на солидарност и възнамерява да води преговори със Съвета с цел изграждане на по-амбициозна МФР в полза на гражданите;

3.  изразява своето учудване и безпокойство, че в сравнителните данни, официално обявени от Комисията на 18 май 2018 г., в резултат на настоятелното искане от Парламента, се забелязват някои несъответствия в начина, по който тези данни са представени и съобщени, с предложенията за МФР; отбелязва по-специално, че увеличенията за няколко програми на ЕС са в действителност значително по-ниски, а намаленията за други програми — значително по-високи от начина, по който те са първоначално представени от Комисията; подчертава необходимостта Европейският парламент и Съветът да постигнат съгласие от самото начало относно ясна методология по отношение на данните; подчертава, че за целите на настоящата резолюция, той ще използва своите собствени изчисления, които се основават на постоянни цени и вземат предвид оттеглянето на Обединеното кралство;

4.  изразява своето разочарование от предложеното глобално равнище на следващата МФР, фиксирано на 1,1 трилиона евро, което представлява 1,08% от БНД на ЕС–27, след приспадането на Европейския фонд за развитие (понастоящем 0,03% от БНД на ЕС извън бюджета на ЕС); подчертава, че това глобално равнище като процент от БНД е по-ниско в реално изражение от равнището на действащата МФР, въпреки допълнителното финансиране, необходимо за новите политически приоритети и нововъзникващи предизвикателства пред Съюза; припомня, че настоящата МФР е по-малка от предшестващата я (МФР за периода 2007—2013 г.) и се оказа недостатъчна за финансирането на неотложните нужди на Съюза;

5.  изразява съжаление във връзка с факта, че настоящото предложение води пряко до намаляване на равнището на общата селскостопанска политика (ОСП) и на политиката на сближаване със съответно 15% и 10%; изразява особено несъгласие с каквито и да било радикални съкращения, които ще се отразят неблагоприятно върху същността и целите на тези политики, като например съкращенията, предложени за Кохезионния фонд (с 45%) или за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (с повече от 25%); поставя под въпрос, във връзка с това, предложението за намаляване на Европейския социален фонд с 6% въпреки разширяването на неговия обхват и включването на инициативата за младежка заетост;

6.  отново потвърждава твърдата си позиция относно необходимото равнище на финансиране за ключови политики на ЕС в рамките на МФР за периода 2021—2027 г., така че да им се даде възможност да изпълняват своите задачи и цели; подчертава, в частност, отправения призив за запазване на финансирането на ОСП и политиката на сближаване за ЕС–27 поне на равнището на бюджета за 2014—2020 г. в реално изражение, като се зачита цялостната структура на тези политики, за трикратно увеличаване на настоящия бюджет за програмата „Еразъм +“, за удвояване на специалното финансиране за МСП и за справяне с безработицата сред младежите, за увеличаване на настоящия бюджет за научни изследвания и иновации с поне 50%, така че той да достигне 120 милиарда евро, двукратно увеличение на програмата Life +, за значително повишаване на инвестициите чрез Механизма за свързване на Европа, както и за осигуряване на допълнително финансиране за сигурността, миграцията и външните отношения; подчертава, следователно, позицията си за МФР за периода 2021—2027 г. в размер на 1,3 % от БНД на ЕС-27;

7.  подчертава значението на хоризонталните принципи, които следва да са в основата на МФР и всички свързани с нея политики на ЕС; потвърждава в този контекст своята позиция, че ЕС трябва да изпълни своя ангажимент да играе водеща роля при изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР) и изразява съжаление по повод на липсата на ясен и видим ангажимент за тази цел в предложенията за МФР; ето защо изисква интегрирането на ЦУР във всички политики и инициативи на ЕС за следващата МФР; подчертава освен това, че премахването на дискриминацията е жизненоважно за изпълнението на ангажиментите на ЕС за изграждане на приобщаваща Европа и изразява съжаление относно липсата на интегриране на принципа за равенство между половете и ангажиментите за равенство между половете в политиките на ЕС, съгласно представеното в предложенията за МФР; подчертава също така своята позиция, че след договарянето на Парижкото споразумение разходите, свързани с климата, следва да бъдат значително увеличени в сравнение с действащата МФР и да достигнат 30% възможно най-скоро и не по-късно от 2027 г.;

8.  подкрепя предложенията на Комисията относно реформата на системата на собствените ресурси на ЕС, които представляват много положителен елемент на приходите в пакета за МФР за периода 2021—2027 г.; следователно приветства предложението за въвеждане на три нови собствени ресурси на ЕС и опростяване на сегашния собствен ресурс на база ДДС; подчертава, че тези предложения, пряко вдъхновени от работата на междуинституционалната група на високо равнище относно собствените ресурси, бяха също част от предложения пакет, предложен от Парламента в неговата резолюция от 14 март 2018 г.; отбелязва със задоволство, че тези нови ресурси съответстват на две стратегически цели на Съюза, а именно правилното функциониране на вътрешния пазар и опазването на околната среда и борбата срещу изменението на климата; очаква подкрепа от страна на Съвета и Комисията с оглед на засилване на ролята на Парламента в процедурата по приемане на актовете за собствените ресурси; припомня още веднъж позицията си, че разходната и приходната част на следващата МФР следва да бъдат разглеждани като един пакет в предстоящите преговори и че няма да бъде постигнато споразумение с Парламента относно МФР, без да бъде постигнат съответен напредък по отношение на собствените ресурси;

9.  приветства освен това принципа, че бъдещите приходи, произтичащи пряко от политиките на ЕС, следва да се връщат в бюджета на ЕС, и напълно подкрепя премахването на всякакви отстъпки и корекции; си задава въпроса с какво темпо ще бъдат въведени тези нови собствени ресурси с цел намаляване на националните вноски; поставя под въпрос, обаче, липсата на предложения на Комисията относно създаването на специален резерв в бюджета на ЕС, който да се пълни от всички видове непредвидени други приходи, включително глоби, наложени на дружества за нарушения на конкуренцията, както и данък върху големите дружества в сектора на цифровите технологии и данъка върху финансовите сделки, като нови собствени ресурси на ЕС;

10.  припомня своята позиция в подкрепа на създаването на механизъм, съгласно който държавите членки, които не зачитат ценностите, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз, могат да подлежат на съответни финансови последици; отбелязва предложението на Комисията относно „Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки“, представено като част от цялостния пакет за МФР; възнамерява да разгледа внимателно всички елементи на настоящото предложение и да въведе необходимите разпоредби, за да се гарантира, че крайните бенефициери на бюджета на Съюза в никакъв случай няма да бъдат засегнати от нарушения на правилата, за които те не носят отговорност;

11.  изразява убеждението си, че е необходим правно обвързващ и задължителен средносрочен преглед на МФР, който следва да бъде предложен и утвърден на време, за да се даде възможност следващият парламент и Комисията да извършат значително коригиране на рамката за периода 2021—2027 г.; възнамерява да подобри формулировката на предложения член в Регламента за МФР;

12.  счита, че предложенията на Комисията относно гъвкавостта представлява добра основа за преговори; приветства, по-специално, няколко предложения за подобряване на съществуващите разпоредби, по-специално повторната употреба на отменените бюджетни кредити за резерва на Съюза, увеличените средства на специални инструменти и отстраняването на всякакви ограничения за общия марж за плащанията, в съответствие с исканията на Парламента в тази област; възнамерява да преговаря за допълнителни подобрения, когато това е необходимо;

13.  отбелязва предложението на Комисията за създаване на европейски механизъм за стабилизиране на инвестициите, който ще допълва стабилизиращата функция на националните бюджети в случай на големи асиметрични сътресения; възнамерява внимателно да разгледа това предложение, особено по отношение на неговите цели и обем;

14.  подчертава, че предложенията на Комисията официално поставят началото на период на интензивни преговори в рамките на Съвета, но също така и между Съвета и Парламента с оглед осигуряване на одобрението на Парламента за регламента за МФР; подчертава, че всички елементи на пакета за МФР/СР, включително стойностите на таваните на МФР, следва да останат на масата за преговори до постигането на окончателно споразумение; изразява готовността си да започне незабавно структуриран диалог със Съвета, за да се даде възможност за по-добро разбиране на очакванията на Парламента и улесняване на навременното постигане на споразумение; поради това счита, че неотдавнашното стартиране на редовни срещи между последователните председателства на Съвета и преговарящия екип на Парламента е важна отправна точка в рамките на процедурата, водеща до приемането на следващата многогодишна финансова рамка (МФР);

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, другите заинтересовани институции и органи, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0075.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0076.

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност