Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2714(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0239/2018

Předložené texty :

B8-0239/2018

Rozpravy :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Hlasování :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0226

Přijaté texty
PDF 133kWORD 46k
Středa, 30. května 2018 - Štrasburk
Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje
P8_TA(2018)0226B8-0239/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích (2018/2714(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 311, 312 a 323 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. května 2018 s názvem „Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání. Víceletý finanční rámec na období 2021–2027“ (COM(2018)0321),

–  s ohledem na návrhy Komise ze dne 2. května 2018 týkající se víceletého finančního rámce (VFR) na období let 2021 až 2027 a systému vlastních zdrojů Evropské unie,

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (COM(2018)0324), který dne 2. května 2018 předložila Komise,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020(1) a reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie(2),

–  s ohledem na prohlášení Komise a Rady ze dne 29. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

1.  bere na vědomí návrhy Komise ze dne 2. května 2018 týkající se VFR na období 2021–2027 a systému vlastních zdrojů EU, které jsou základem pro nadcházející jednání; připomíná, že postoj Parlamentu je jasně vymezen ve dvou usneseních, která byla výraznou většinou přijata dne 14. března 2018 a v nichž byl stanoven jeho mandát pro jednání;

2.  naléhavě vyzývá Radu, aby zajistila, že příští finanční rámec bude odrážet jasnou a pozitivní vizi budoucnosti Unie a že bude reagovat na potřeby, obavy a očekávání občanů EU; zdůrazňuje, že rozhodnutí o VFR bude muset zajistit Unii finanční prostředky nezbytné k tomu, aby v příštím období sedmi let mohla řešit důležité výzvy a splnit své politické priority a cíle; očekává proto, že Rada bude jednat v souladu s politickými závazky, které již přijala, a zaujme odvážný přístup; je znepokojen tím, že návrh Komise oslabuje hlavní politiky solidarity EU, a hodlá vyjednávat s Radou s cílem sestavit ambicióznější VFR ve prospěch občanů;

3.  je překvapen a znepokojen skutečností, že ze srovnávacích údajů, které Komise na základě důrazné výzvy ze strany Parlamentu dne 18. května 2018 oficiálně zveřejnila, vyplývají jisté nesrovnalosti, pokud jde o způsob, jakým byla tato čísla v návrzích týkajících se VFR prezentována a sdělena; především konstatuje, že zvýšení prostředků pro některé programy EU jsou ve skutečnosti výrazně nižší a škrty pro jiné programy výrazně vyšší než ty, které Komise původně představila; zdůrazňuje, že se Parlament a Rada musí hned od počátku shodnout na tom, jakou metodiku ve vztahu k těmto údajům uplatní; prohlašuje, že pro účely tohoto usnesení použije své vlastní výpočty vycházející ze stálých cen a s ohledem na vystoupení Spojeného království z EU;

4.  je zklamán tím, že navrhovaná celková výše příštího VFR představuje 1,1 bilionu EUR, což po odečtení Evropského rozvojového fondu (v současné chvíli 0,03 % HND EU mimo rozpočet EU) odpovídá 1,08 % HND EU-27; zdůrazňuje, že tato celková výše vyjádřená v procentu HND je v reálném vyjádření nižší než úroveň stávajícího VFR, a to i přesto, že je zapotřebí dodatečných zdrojů na nové politické priority a nově vznikající výzvy Unie; připomíná, že stávající VFR je nižší než jeho předchůdce (VFR na období 2007–2013) a ukazuje se, že není pro financování naléhavých potřeb Unie dostatečný;

5.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že tento návrh vede přímo ke snížení úrovně prostředků pro společnou zemědělskou politiku (SZP) o 15 % a politiku soudržnosti o 10 %; především důrazně protestuje proti veškerým radikálním škrtům, které negativně ovlivní samotnou podstatu a cíle těchto politik, například škrtům navrženým pro Fond soudržnosti (o 45 %) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (o více než 25 %); v této souvislosti pochybuje o opodstatnění návrhu snížit výši Evropského sociálního fondu o 6 % navzdory tomu, že došlo k rozšíření jeho oblasti působnosti a že do něj byla začleněna iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí;

6.  znovu potvrzuje svůj pevný postoj, pokud jde o potřebnou výši financování pro čtyři klíčové politiky EU ve VFR na období 2012–2027 tak, aby mohly plnit své poslání a cíle; především zdůrazňuje svou výzvu zachovat financování SZP a politiky soudržnosti pro EU-27, alespoň na úrovni rozpočtu na období 2014–2020 v reálném vyjádření a dodržet přitom celkovou architekturu těchto politik, ztrojnásobit stávající rozpočet na program Erasmus+, zdvojnásobit finanční prostředky na podporu malých a středních podniků a na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, zvýšit stávající rozpočet na výzkum a inovace alespoň o 50 % s cílem dosáhnout výše 120 miliard EUR, zdvojnásobit prostředky na program Life+, výrazně zvýšit investice prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy a zajistit dodatečné financování na bezpečnost, migraci a vnější vztahy; zdůrazňuje tudíž svůj postoj, aby se VFR na období 2021–2027 stanovil na 1,3 % HND EU-27;

7.  zdůrazňuje význam horizontálních zásad, které by měly být základem VFR a všech souvisejících politik EU; v této souvislosti znovu potvrzuje svůj postoj, že EU musí dostát svému odhodlání jít v předvoji při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN, a hluboce lituje skutečnosti, že v návrzích týkajících se VFR chybí na tento účel jasné a viditelné závazky; požaduje proto zařazení cílů udržitelného rozvoje do všech politik a iniciativ EU příštího VFR; dále zdůrazňuje, že odstranění diskriminace je nezbytné nutné pro plnění závazků EU na cestě k Evropě podporující začlenění, a hluboce lituje skutečnosti, že politiky EU představené v návrzích VFR postrádají závazky v oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a rovnosti pohlaví; zdůrazňuje svůj postoj, že v návaznosti na Pařížskou dohodu by výdaje související s klimatem měly být ve srovnání se současným VFR výrazně navýšeny a měly by co nejdříve, nejpozději do roku 2027, dosáhnout 30 %;

8.  podporuje návrhy Komise, pokud jde o reformu systému vlastních zdrojů EU, který představuje velmi pozitivní součást příjmů balíčku VFR na období 2021–2027; vítá proto navrhované zavedení tří nových vlastních zdrojů EU a zjednodušení stávajícího vlastního zdroje založeného na DPH; zdůrazňuje, že tyto návrhy, přímo inspirované činností interinstitucionální Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, byly rovněž součástí navrhovaného košíku, který Parlament předložil ve svém usnesení ze dne 14. března 2018; s uspokojením konstatuje, že tyto nové zdroje odpovídají dvěma strategickým cílům Unie, konkrétně řádnému fungování vnitřního trhu a ochraně životního prostředí a boji proti změně klimatu; očekává podporu Rady a Komise s cílem posílit úlohu Parlamentu v postupu přijímání rozhodnutí o vlastních zdrojích; znovu připomíná svůj postoj, že výdajová i příjmová stránka příštího VFR by v nadcházejících jednáních měla být řešena jako jediný balíček a že bez odpovídajícího pokroku v oblasti vlastních zdrojů nebude s Parlamentem dosaženo dohody o VFR;

9.  dále vítá zásadu, podle níž by budoucí příjmy pocházející přímo z politik EU měly být začleněny do rozpočtu EU, a plně podporuje zrušení veškerých rabatů a oprav; rád by věděl, jak rychle budou tyto nové vlastní zdroje zavedeny, aby mohly být sníženy vnitrostátní příspěvky; táže se nicméně, proč Komise ve svých návrzích nestanoví, aby byla v rozpočtu EU vytvořena zvláštní rezerva, která by byla tvořena nejrůznějšími nepředvídatelnými jinými příjmy, včetně pokut za porušování pravidel hospodářské soutěže ukládaných společnostem, a proč není stanovena daň z velkých podniků v digitálním odvětví a daň z finančních transakcí jakožto nové vlastní zdroje EU;

10.  připomíná, že se zasazuje o vytvoření mechanismu, na jehož základě bude možné, aby členské státy nerespektující hodnoty zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) nesly finanční následky; bere na vědomí návrh Komise ohledně ochrany rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, který byl představen jako součást celkového balíčku VFR; hodlá pozorně posoudit veškeré prvky tohoto návrhu a zavést nezbytná ustanovení, která zaručí, že na konečné příjemce prostředků z rozpočtu Unie nemohou mít v žádném případě vliv porušení pravidel, za něž neodpovídají;

11.  je přesvědčen, že je třeba zavést právně závazný a povinný přezkum VFR v polovině období, který by měl být zavčas navržen a zaveden, aby příští Parlament a Komise mohly rámec na období 2021–2027 smysluplným způsobem upravit; hodlá zlepšit formulaci navrhovaného článku v nařízení o VFR;

12.  domnívá se, že návrhy Komise týkající se flexibility představují dobrý základ pro jednání; vítá zejména několik návrhů, jak zlepšit stávající ustanovení, a vyslyšet tak žádosti, které v této souvislosti formuloval Parlament, konkrétně pokud jde o opětovné využití zrušených prostředků v rezervě Unie, navýšení prostředků pro zvláštní nástroje a odstranění případných omezení pro celkové rozpětí pro platby; hodlá vyjednat další zlepšení, kdykoli to bude třeba;

13.  bere na vědomí návrh Komise na vytvoření Evropského mechanismu pro investiční stabilizaci, který doplní funkci stabilizace vnitrostátních rozpočtů v případě velkých asymetrických otřesů; hodlá tento návrh pozorně posoudit, zejména pokud jde o jeho cíle a rozsah;

14.  zdůrazňuje, že návrhy Komise oficiálně zahajují období intenzivních jednání v Radě, ale rovněž mezi Radou a Parlamentem s cílem zajistit souhlas Parlamentu s nařízením o VFR; zdůrazňuje, že o všech prvcích balíčku týkajícího se VFR a vlastních zdrojů, včetně údajů o VFR, by se mělo jednat tak dlouho, dokud nebude dosaženo konečné dohody; vyjadřuje svou ochotu okamžitě zahájit strukturální dialog s Radou, a umožnit jí tak lépe pochopit očekávání Parlamentu a přispět k včasnému uzavření dohody; domnívá se proto, že nedávné zavedení pravidelných setkání po sobě jdoucích předsednictví Rady a vyjednávacího týmu Parlamentu je důležitým výchozím bodem v postupu vedoucím k přijetí příštího VFR;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2018)0075.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0076.

Poslední aktualizace: 16. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí