Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2714(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0239/2018

Indgivne tekster :

B8-0239/2018

Forhandlinger :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Afstemninger :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0226

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 52k
Onsdag den 30. maj 2018 - Strasbourg
Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter
P8_TA(2018)0226B8-0239/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (2018/2714(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 311, 312 og 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. maj 2018 med titlen "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer - Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027" (COM(2018)0321),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 og ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter,

–  der henviser til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 til en forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generelle mangler for så vidt angår retsstaten i medlemsstaterne (COM(2018)0324),

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste FFR, forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020(1) og om reform af Den Europæiske Unions ordning for egne indtægter(2),

–  der henviser til Kommissionens og Rådets redegørelser den 29. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2017 og egne indtægter;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

1.  noterer sig Kommissionens forslag af 2. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og EU's ordning for egne indtægter, som giver et grundlag for de kommende forhandlinger; minder om, at Parlamentets holdning er klart fastlagt i to beslutninger, der er vedtaget med et meget stort flertal den 14. marts 2018, og som udgør dets mandat for forhandlingerne;

2.  opfordrer indtrængende Rådet til at sikre, at den kommende finansielle ramme afspejler en klar og positiv vision af EU's fremtid og imødekommer dets behov, bekymringer og EU-borgernes forventninger; understreger, at beslutningen om FFR vil udstyre Unionen med de nødvendige finansielle midler til at overvinde vigtige udfordringer og nå sine politiske prioriteringer og mål i løbet af den næste syvårige periode; forventer derfor, at Rådet træffer afgørelse i overensstemmelse med de politiske forpligtelser, det allerede har indgået, og vil være dristig i sin tilgang; er bekymret for, at Kommissionens forslag vil svække EU's vigtigste solidaritetspolitikker, og agter at føre forhandlinger med Rådet med henblik på at opbygge en mere ambitiøs FFR til gavn for borgerne;

3.  udtrykker sin overraskelse og bekymring over, at sammenlignelige data, som Kommissionen officielt fremsatte den 18. maj 2018 efter Parlamentets kraftige efterspørgsel, afslører visse uoverensstemmelser i den måde, hvorpå disse tal blev fremlagt og kommunikeret på i FFR-forslagene; bemærker navnlig, at forhøjelserne for flere EU-programmer faktisk er væsentligt lavere, medens nedskæringer til andre programmer er betydeligt højere, end de oprindeligt blev forelagt af Kommissionen; understreger nødvendigheden af, at Parlamentet og Rådet fra starten bliver enige om en klar metodik i forhold til tallene; erklærer, at det med henblik på denne beslutning vil anvende sine egne beregninger, baseret på faste priser og under hensyntagen til Det Forenede Kongeriges udtræden;

4.  giver udtryk for sin skuffelse over det foreslåede samlede niveau for den næste flerårige finansielle ramme, der er fastsat til 1,1 mia. EUR, hvilket svarer til 1,08 % af BNI for EU-27 efter at have trukket Den Europæiske Udviklingsfond fra (i øjeblikket 0,03 % af EU's BNI uden for EU's budget); understreger, at dette på globalt plan med hensyn til BNI i faste priser er lavere end niveauet for den nuværende FFR, til trods for den supplerende finansiering, der er nødvendig for nye politiske prioriteter og nye udfordringer for Unionen; minder om, at den nuværende FFR er mindre end dens forgænger (FFR 2007-2013) og har vist sig at være utilstrækkelig til at finansiere Unionens presserende behov;

5.  beklager, at dette forslag fører direkte til en forringelse af både den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken på henholdsvis 15 % og 10 %; er navnlig modstander af alle radikale nedskæringer, som kan have en negativ indvirkning på den egentlige substans af og mål for disse politikker, såsom de foreslåede nedskæringer for Samhørighedsfonden (med 45 %) eller for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (med mere end 25 %); stiller i denne forbindelse spørgsmål ved forslaget om at reducere Den Europæiske Socialfond med 6 % på trods af dens udvidede anvendelsesområde og integrationen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;

6.  bekræfter sin faste holdning om det nødvendige finansieringsniveau for centrale EU-politikker i FFR for 2021-2027 med henblik på at sætte dem i stand til at opfylde deres opgave og målsætninger; understreger i særdeleshed kravet om at opretholde finansieringen af den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken i EU-27 på mindst samme niveau som budgettet for 2014-2020 i faste priser, samtidig med at den overordnede struktur for disse politikker overholdes, at tredoble det nuværende budget for programmet Erasmus+ , at fordoble de specifikke midler til SMV'er og til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, til at forhøje det nuværende budget til forskning og innovation med mindst 50 % for at nå op på 120 mia. EUR, at fordoble programmet Life+ til i væsentlig grad at øge investeringerne gennem Connecting Europe-faciliteten og at sikre yderligere finansiering til sikkerhed, migration og eksterne forbindelser; understreger derfor sin holdning om, at FFR for 2021-2027 fastsættes til 1,3 % af BNI for EU-27;

7.  understreger betydningen af de horisontale principper, der bør ligge til grund for FFR og alle de tilknyttede EU-politikker; bekræfter i denne forbindelse endnu en gang sin holdning om, at EU bør holde sit løfte om at gå forrest i gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG) og beklager fraværet af en klar og synlig forpligtelse i så henseende i forslagene til FFR; anmoder derfor om at integrere målene for bæredygtig udvikling i alle EU's politikker og initiativer i den næste FFR; understreger endvidere, at fjernelse af forskelsbehandling er afgørende for at opfylde EU's forpligtelser i retning af et inklusivt Europa og beklager den manglende integration af kønsaspektet og ligestilling mellem kønnene i EU's politikker, som det fremgår af forslagene til den flerårige finansielle ramme; mener, at de klimarelaterede bevillinger efter Parisaftalen bør øges betydeligt i forhold til den nuværende FFR og forhøjes til 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027;

8.  støtter Kommissionens forslag om en reform af EU's ordning for egne indtægter, som er en meget positiv del af FFR for 2021-2027; bifalder derfor den foreslåede indførelse af tre nye egne EU-indtægter og forenkling af de nuværende momsbaserede egne indtægter; understreger, at disse forslag, der er direkte inspireret af arbejdet i den interinstitutionelle Gruppe på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter, også indgik i den foreslåede pakke, der blev fremsat af Parlamentet i dets beslutning af 14. marts 2018; bemærker med tilfredshed, at disse nye indtægter svarer til to strategiske mål, nemlig et velfungerende indre marked og beskyttelse af miljøet og bekæmpelse af klimaændringer; forventer støtte fra Rådet og Kommissionen til at styrke Parlamentets rolle i proceduren for vedtagelse af egne indtægter; erindrer endnu en gang om Parlamentets holdning, at udgifts- og indtægtssiden i den næste FFR bør behandles som en samlet pakke i de kommende forhandlinger, og at der ikke kan opnås enighed med Parlamentet om FFR uden tilsvarende fremskridt inden for egne indtægter;

9.  bifalder desuden det princip, at de fremtidige indtægter, som stammer direkte fra EU's politikker, bør tilføres EU's budget, og støtter fuldt ud afskaffelsen af alle rabatter og korrektioner; ønsker at vide, i hvilket tempo de nye egne indtægter vil blive indført for at reducere de nationale bidrag; stiller imidlertid spørgsmål til fraværet af Kommissionens forslag om oprettelse af en særlig reserve i EU-budgettet, der skal fyldes op med uforudsete andre indtægter, herunder bøder pålagt virksomheder i konkurrencesager, samt en skat på store virksomheder i den digitale sektor og den finansielle transaktionsskat som EU's nye egne indtægter;

10.  minder om, at det går ind for en mekanisme, hvorved medlemsstater, der ikke respekterer de værdier, der er nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, kan gøres til genstand for økonomiske sanktioner; noterer sig Kommissionens forslag om "Beskyttelse af EU's budget i tilfælde af generelle mangler for så vidt angår retsstaten i medlemsstaterne", der blev fremlagt som en del af den samlede FFR-pakke; agter nøje at undersøge alle elementer i dette forslag og indføre de nødvendige bestemmelser for at sikre, at de endelige modtagere af Unionens budget på ingen måde kan berøres af overtrædelser af regler, som de ikke er ansvarlige for;

11.  er overbevist om, at det er nødvendigt at have en retligt bindende og obligatorisk midtvejsevaluering af FFR, som bør foreslås og oprettes i tide for at muliggøre, at det kommende Parlament og Kommissionen kan udføre en relevant justering af den finansielle ramme for 2021-2027; har til hensigt at forbedre formuleringen af den foreslåede artikel i FFR-forordningen;

12.  mener, at Kommissionens forslag om fleksibilitet udgør et godt grundlag for forhandlingerne; glæder sig navnlig over flere forslag, der forbedrer de nuværende bestemmelser, navnlig genbrug af frigjorte bevillinger til reserven, øgede bevillinger til særlige instrumenter og ophævelse af eventuelle begrænsninger for den samlede margen for betalinger, i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger på dette område; har til hensigt at forhandle yderligere forbedringer, hvor det er nødvendigt;

13.  noterer sig Kommissionens forslag om at oprette en europæisk stabiliseringsmekanisme, som vil supplere stabiliseringsfunktionen for nationale budgetter i tilfælde af større asymmetriske chok; agter at behandle dette forslag nøje, navnlig hvad angår dets mål og størrelse;

14.  understreger, at Kommissionens officielt lancerer en periode med intense forhandlinger i Rådet, men også mellem Rådet og Parlamentet med henblik på at opnå Parlamentets godkendelse af FFR-forordningen; understreger, at alle elementerne i FFR/egne indtægter-pakken, herunder tallene for FFR, bør forblive på forhandlingsbordet, indtil der er opnået endelig enighed; udtrykker sin vilje til at indgå i en struktureret dialog med Rådet med henblik på at give mulighed for en bedre forståelse af Parlamentets forventninger og fremme en rettidig aftale; mener derfor, at den nylige lancering af regelmæssige møder mellem de skiftende formandskaber for Rådet og Parlamentets forhandlingsteam er et vigtigt udgangspunkt i den procedure, der fører til vedtagelsen af den næste FFR;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige relevante institutioner og organer samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0075.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0076.

Seneste opdatering: 16. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik