Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2714(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0239/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0239/2018

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0226

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 131kWORD 55k
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι
P8_TA(2018)0226B8-0239/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους (2018/2714(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της – Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027» (COM(2018)0321),

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 και με το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ίδιοι πόροι),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (COM(2018)0324),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020(1) και σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ιδίους πόρους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027 και το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ, οι οποίες θέτουν τη βάση για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις· υπενθυμίζει ότι η θέση του Κοινοβουλίου καθορίζεται με σαφήνεια σε δύο ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από πολύ ευρεία πλειοψηφία στις 14 Μαρτίου 2018 και που αποτελούν την εντολή του για τις διαπραγματεύσεις·

2.  παρακινεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα αντικατοπτρίζει ένα σαφές και θετικό όραμα του μέλλοντος της Ένωσης, και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ· τονίζει ότι η απόφαση επί του ΠΔΠ θα πρέπει να εφοδιάσει την Ένωση με τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις και για να επιτύχει τις πολιτικές της προτεραιότητες και τους πολιτικούς της στόχους κατά τη διάρκεια της επόμενης επταετίας· αναμένει, επομένως, από το Συμβούλιο να δράσει με τρόπο συμβατό με τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει και να υιοθετήσει θαρραλέα προσέγγιση· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής αποδυναμώνει τις κύριες πολιτικές αλληλεγγύης της ΕΕ και σκοπεύει να διαπραγματευθεί με το Συμβούλιο, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός πιο φιλόδοξου ΠΔΠ προς όφελος των πολιτών·

3.  εκφράζει κατάπληξη και ανησυχία για το γεγονός ότι τα συγκριτικά δεδομένα που δημοσίευσε επίσημα η Επιτροπή στις 18 Μαΐου 2018, μετά από τα επίμονα αιτήματα του Κοινοβουλίου, αποκαλύπτουν ορισμένες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάστηκαν και κοινοποιήθηκαν μαζί με τις προτάσεις για το ΠΔΠ· σημειώνει, ειδικότερα, ότι οι αυξήσεις για διάφορα προγράμματα της ΕΕ είναι στην πραγματικότητα πολύ χαμηλότερες, ενώ οι περικοπές για άλλα προγράμματα είναι πολύ υψηλότερες απ’ όσο τις είχε παρουσιάσει αρχικά η Επιτροπή· υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν εξαρχής επί μίας σαφούς μεθοδολογίας όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία· δηλώνει ότι, για τους σκοπούς του παρόντος ψηφίσματος, θα χρησιμοποιήσει τους δικούς του υπολογισμούς, οι οποίοι θα βασίζονται σε σταθερές τιμές και στο πλαίσιο των οποίων θα ληφθεί υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου·

4.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το προτεινόμενο συνολικό επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ το οποίο έχει οριστεί σε 1,1 τρισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 1,08 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27 μετά την αφαίρεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (επί του παρόντος 0,03 % του ΑΕΕ της ΕΕ εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ)· υπογραμμίζει ότι το εκφρασμένο ως ποσοστό του ΑΕΕ συνολικό αυτό επίπεδο είναι σε πραγματικούς όρους χαμηλότερο από το σημερινό ΠΔΠ, παρά την πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται για τις νέες πολιτικές προτεραιότητες και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση· υπενθυμίζει ότι το σημερινό ΠΔΠ είναι χαμηλότερο από το προηγούμενο (2007-2013) και έχει αποδειχθεί ανεπαρκές για τη χρηματοδότηση των πιεστικών αναγκών της Ένωσης·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση αυτή οδηγεί κατευθείαν σε μείωση του επιπέδου τόσο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) όσο και της πολιτικής συνοχής, κατά 15 % και 10 % αντίστοιχα· εκφράζει την ιδιαίτερη αντίθεσή προς οποιεσδήποτε ριζικές περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά τη φύση και τους στόχους αυτών των πολιτικών, όπως οι προτεινόμενες περικοπές για το Ταμείο Συνοχής (κατά 45 %), ή για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (κατά περισσότερο από 25 %)· εν προκειμένω, θέτει υπό αμφισβήτηση την προτεινόμενη μείωση κατά 6 % του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, παρά το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την ενσωμάτωση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων·

6.  επαναβεβαιώνει τη σταθερή θέση του σχετικά με το ύψος της χρηματοδότησης για τις βασικές πολιτικές της ΕΕ στο ΠΔΠ 2021-2027 που είναι αναγκαίο, ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν την αποστολή και τους στόχους τους· τονίζει, ειδικότερα, την έκκληση για διατήρηση της χρηματοδότησης της ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής για την ΕΕ-27 τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού 2014-2020 σε πραγματικούς όρους, με ταυτόχρονη διατήρηση της γενικής αρχιτεκτονικής των πολιτικών αυτών, για τριπλασιασμό του σημερινού προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Erasmus +, για διπλασιασμό της ειδικής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ και την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, για αύξηση του σημερινού προϋπολογισμού για την έρευνα και την καινοτομία κατά τουλάχιστον 50 %, ώστε να φτάσει τα 120 δισ. EUR, για διπλασιασμό του προγράμματος Life +, για ουσιαστική αύξηση των επενδύσεων μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και για εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τις εξωτερικές σχέσεις· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, τη θέση του για ορισμό του ΠΔΠ 2021-2027 στο επίπεδο του 1,3 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27·

7.  τονίζει τη σημασία των οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ και όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ· επαναβεβαιώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη σαφούς και ορατής δέσμευσης εν προκειμένω στις προτάσεις για το ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ· τονίζει, επιπλέον, ότι η εξάλειψη των διακρίσεων είναι ουσιώδης για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς και εκφράζει τη λύπη του για την απουσία συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου και δεσμεύσεων υπέρ της ισότητας των φύλων από τις πολιτικές της ΕΕ, όπως παρουσιάζονται στις προτάσεις για το ΠΔΠ· υπογραμμίζει επίσης τη θέση του ότι, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, οι σχετικές με το κλίμα δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε σύγκριση με το σημερινό ΠΔΠ και να φτάσουν το 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

8.  υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, που συνιστά μία πολύ θετική συνιστώσα εσόδων στο πακέτο του ΠΔΠ 2021-2027· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προτεινόμενη καθιέρωση τριών νέων ιδίων πόρων της ΕΕ, καθώς και την απλούστευση του σημερινού ιδίου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ· υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις αυτές, των οποίων άμεση πηγή έμπνευσης υπήρξε το έργο της διοργανικής ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ίδιους πόρους, ήταν επίσης μέρος της δέσμης που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι νέοι αυτοί πόροι αντιστοιχούν σε δύο στρατηγικούς στόχους της Ένωσης, και συγκεκριμένα στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· αναμένει την υποστήριξη του Συμβουλίου και της Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη διαδικασία έγκρισης των ιδίων πόρων· υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά την άποψή του ότι το σκέλος των δαπανών και το σκέλος των εσόδων του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ενιαία δέσμη στις επικείμενες διαπραγματεύσεις, και ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ΠΔΠ εάν δεν επιτευχθεί αντίστοιχη πρόοδος στο θέμα των ιδίων πόρων·

9.  εκφράζει, επιπλέον, επιδοκιμασία για την αρχή σύμφωνα με την οποία τα μελλοντικά έσοδα που προκύπτουν άμεσα από τις πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να διοχετευθούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ και υποστηρίζει πλήρως την εξάλειψη όλων των επιστροφών και διορθώσεων· διερωτάται με ποιο ρυθμό θα καθιερωθούν αυτοί οι νέοι ίδιοι πόροι, προκειμένου να μειωθούν οι εθνικές συνεισφορές· διερωτάται, ωστόσο, γιατί στις προτάσεις της Επιτροπή δεν προβλέπεται ούτε η δημιουργία ειδικού αποθεματικού στον προϋπολογισμό της ΕΕ το οποίο θα τροφοδοτείται από όλα τα απρόβλεπτα άλλα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων στον τομέα του ανταγωνισμού που επιβάλλονται στις εταιρείες, ούτε η επιβολή φόρου στις μεγάλες εταιρείες του ψηφιακού τομέα και η φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ως νέοι ίδιοι πόροι της ΕΕ·

10.  υπενθυμίζει ότι τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός μηχανισμού με τον οποίο τα κράτη μέλη που δε σέβονται τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υφίστανται ενδεχομένως δημοσιονομικές συνέπειες· επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής «Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη», η οποία υποβλήθηκε ως τμήμα του συνολικού πακέτου του ΠΔΠ· σκοπεύει να μελετήσει προσεκτικά όλα τα στοιχεία αυτής της πρότασης και να θεσπίσει τις αναγκαίες διατάξεις για να εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί δικαιούχοι του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να θίγονται από παραβάσεις των κανόνων για τις οποίες δεν ευθύνονται·

11.  είναι πεπεισμένο ότι είναι ανάγκη να διεξαχθεί μία νομικά δεσμευτική και υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, η οποία θα πρέπει να προταθεί και να κατοχυρωθεί σε εύθετο χρόνο, ώστε το επόμενο Κοινοβούλιο και η επόμενη Επιτροπή να μπορέσουν να προβούν σε ουσιαστική αναπροσαρμογή του πλαισίου 2021-2027· προτίθεται να βελτιώσει τη διατύπωση του προτεινόμενου άρθρου στον κανονισμό για το ΠΔΠ·

12.  θεωρεί ότι οι προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ευελιξία αποτελούν καλή βάση για τις διαπραγματεύσεις· επικροτεί, ειδικότερα, μια σειρά προτάσεων που βελτιώνουν τις ισχύουσες διατάξεις και αφορούν συγκεκριμένα την επαναχρησιμοποίηση αποδεσμευμένων πιστώσεων για το αποθεματικό της Ένωσης, την αύξηση των πιστώσεων για τους ειδικούς μηχανισμούς και την κατάργηση τυχόν περιορισμών του συνολικού περιθωρίου για πληρωμές, σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου σε αυτόν τον τομέα· προτίθεται να διαπραγματευθεί περαιτέρω βελτιώσεις, εφόσον είναι αναγκαίο·

13.  επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής να καθιερωθεί ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθεροποίησης των επενδύσεων, ο οποίος θα συμπληρώνει τη σταθεροποιητική λειτουργία των εθνικών προϋπολογισμών σε περίπτωση σοβαρών ασύμμετρων κλυδωνισμών· προτίθεται να εξετάσει ενδελεχώς την πρόταση αυτή, ιδίως όσον αφορά τους στόχους της και την έκτασή της·

14.  τονίζει ότι με τις προτάσεις της Επιτροπής εγκαινιάζεται επίσημα μία περίοδος εντατικών διαπραγματεύσεων τόσο στους κόλπους του Συμβουλίου όσο και μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, με στόχο να εξασφαλιστεί η έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ από το Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει ότι όλα τα στοιχεία του πακέτου ΠΔΠ/ίδιοι πόροι, συμπεριλαμβανομένων των αριθμητικών στοιχείων του ΠΔΠ, θα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέχρι τη επίτευξη τελικής συμφωνίας· εκφράζει την προθυμία του να αρχίσει αμέσως διαρθρωμένο διάλογο με το Συμβούλιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών του Κοινοβουλίου και να διευκολυνθεί η έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας· θεωρεί, επομένως, ότι η πρόσφατη έναρξη τακτικών συνεδριάσεων μεταξύ των διαδοχικών Προεδριών του Συμβουλίου και της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου αποτελεί σημαντικό σημείο εκκίνησης στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα καταλήξει στην έγκριση του επόμενου ΠΔΠ·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0075.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0076.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου