Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2714(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0239/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0239/2018

Rasprave :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Glasovanja :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0226

Usvojeni tekstovi
PDF 123kWORD 51k
Srijeda, 30. svibnja 2018. - Strasbourg
Višegodišnji financijski okvir i vlastita sredstva
P8_TA(2018)0226B8-0239/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima (2018/2714(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 311., 312. i 323. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 2. svibnja 2018. naslovljenu „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani – Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.” (COM(2018)0321),

–  uzimajući u obzir prijedloge Komisije od 2. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. i o sustavu vlastitih sredstava Europske unije,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 2. svibnja 2018. za Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama (COM(2018)0324),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.(1) i o reformi sustava vlastitih sredstava Europske unije(2),

–  uzimajući u obzir izjave Komisije i Vijeća od 29. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima;

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

1.  prima na znanje prijedloge Komisije od 2. svibnja 2018. o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. i sustavu vlastitih sredstava EU-a koji su temelj za predstojeće pregovore; podsjeća da je stajalište Parlamenta jasno utvrđeno u dvjema rezolucijama koje su donesene velikom većinom glasova 14. ožujka 2018. i koje čine njegov mandat za pregovore;

2.  apelira na Vijeće da osigura da sljedeći financijski okvir odražava jasnu i pozitivnu vizije budućnosti Unije i da odgovara na potrebe, zabrinutosti i očekivanja građana EU-a; naglašava da će odluka o VFO-u morati osigurati Uniji potrebna financijska sredstva za suočavanje s važnim izazovima te ostvarivanje političkih prioriteta i ciljeva tijekom sljedećeg sedmogodišnjeg razdoblja; stoga očekuje da će Vijeće djelovati u skladu s političkim obvezama koje je već preuzelo i da će pokazati hrabrost u svojem pristupu; zabrinut je zbog toga što prijedlog Komisije oslabljuje glavne europske politike solidarnosti te namjerava pregovarati s Vijećem u cilju razvoja ambicioznijeg VFO-a za dobrobit građana;

3.  izražava iznenađenje i zabrinutost zato što usporedni podaci koje je Komisija službeno objavila 18. svibnja 2018. na odlučan zahtjev Parlamenta pokazuju određena nepodudaranja u načinu na koji su ti podatci predstavljeni i priopćeni uz prijedloge VFO-a; posebno napominje da je rast u nekoliko programa EU-a zapravo bio znatno niži, dok su rezovi za druge programe znatno viši u odnosu na podatke koje je izvorno predstavila Komisija; naglašava potrebu da se Parlament i Vijeće na samom početku dogovore oko jasne metodologije u pogledu brojčanih podataka; izjavljuje da će se za potrebe ove Rezolucije koristiti svojim izračunima koji se temelje na stalnim cijenama i vode računa o istupanju Ujedinjene Kraljevine;

4.  izražava razočaranje što predložena globalna razina sljedećeg VFO-a iznosi 1,1 bilijuna EUR, što predstavlja 1,08 % BND-a EU-27 nakon odbitka Europskog razvojnog fonda (trenutačno 0,03 % BND-a EU-a izvan proračuna EU-a); ističe da je ta globalna razina u pogledu postotka BND-a u realnim iznosima niži od razina trenutačnog VFO-a, unatoč dodatnim financijskim sredstvima koja su potrebna za nove političke prioritete i nove izazove za Uniju; podsjeća na to da je trenutačni VFO manji od svojeg prethodnika (VFO za razdoblje 2007. – 2013.) te da se pokazalo da je nedovoljan za financiranje hitnih potreba Unije;

5.  žali zbog činjenice da ovaj prijedlog izravno vodi do smanjenja razine zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i kohezijske politike za 15 % odnosno 10 %; posebno se protivi svim radikalnim rezovima koji će negativno utjecati na samu prirodu i ciljeve tih politika, kao što su predloženi rezovi Kohezijskog fonda (za 45 %) ili za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (za više od 25 %); u tom kontekstu dovodi u pitanje prijedlog da se Europski socijalni fond smanji za 6 % unatoč njegovu proširenom području primjene i integraciji Inicijative za zapošljavanje mladih;

6.  ponovno potvrđuje svoje čvrsto stajalište o potrebnoj razini financiranja za ključne politike EU-a u VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. kako bi im se omogućilo ispunjavanje njihovih zadaća i ciljeva; posebno naglašava poziv da se financiranje ZPP-a i kohezijske politike za EU-27 održi barem na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim iznosima, uz poštovanje cjelokupne strukture tih politika, da se utrostruči trenutačni proračun za program Erasmus+, da se udvostruče posebna financijska sredstva za mala i srednja poduzeća te za borbu protiv nezaposlenosti mladih, da se trenutačni proračun za istraživanje i inovacije poveća za najmanje 50 % kako bi dosegnuo 120 milijardi EUR, da se udvostruči program Life +, da se značajno povećaju ulaganja preko Instrumenta za povezivanje Europe i da se osiguraju dodatna sredstva za sigurnost, migracije i vanjske odnose; stoga naglašava svoj stav da VFO za razdoblje 2021. – 2027. treba iznositi 1,3 % BND-a EU-27;

7.  naglašava važnost horizontalnih načela koja bi trebala činiti temelj VFO-a i svih povezanih politika EU-a; u tom pogledu ponovno potvrđuje svoje stajalište da EU mora ispuniti svoju obvezu da će biti predvodnik u provedbi UN-ovih ciljeva održivog razvoja te žali zbog nedostatka jasne i vidljive predanosti tom cilju u prijedlozima VFO-a; stoga traži uključivanje ciljeva održivog razvoja u sve politike i inicijative EU-a u sljedećem VFO-u; nadalje, ističe da je uklanjanje diskriminacije ključno za ispunjavanje obveza EU-a prema uključivoj Europi i izražava žaljenje zbog nedostatka rodno osviještene politike i obveza u pogledu rodne ravnopravnosti u politikama EU-a, kako su predstavljene u prijedlozima VFO-a; također ističe stajalište da bi nakon Pariškog sporazuma rashodi povezani s klimom trebali znatno porasti u usporedbi s trenutačnim VFO-om te što prije, a najkasnije do 2027., doseći 30 % VFO-a;

8.  podupire prijedlog Komisije o reformi sustava vlastitih sredstava EU-a, što predstavlja vrlo pozitivnu sastavnicu prihoda paketa VFO-a za razdoblje 2021. – 2027.; stoga pozdravlja predloženo uvođenje triju novih vlastitih sredstava EU-a i pojednostavnjenje trenutačnih vlastitih sredstava koja se temelja na PDV-u; ističe da su ti prijedlozi, izravno po uzoru na rad međuinstitucijske Skupine na visokoj razini za vlastita sredstva, također bili dio skupa prijedloga koji je iznio Europski parlament u svojoj rezoluciji od 14. ožujka 2018.; sa zadovoljstvom napominje da ti novi resursi odgovaraju dvama strateškim ciljevima Unije, to jest pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta te zaštiti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena; očekuje od Vijeća i Komisije podršku u cilju jačanja uloge Parlamenta u postupku utvrđivanja vlastitih sredstava; ponovno ističe svoje stajalište da bi se i rashodovna i prihodovna strana narednog VFO-a trebale smatrati jedinstvenim pitanjem u budućim pregovorima i da se s Parlamentom ne može postići dogovor o VFO-u bez odgovarajućeg napretka u pogledu pitanja vlastitih sredstava;

9.  pozdravlja, nadalje, načelo da bi budući prihodi koji izravno proizlaze iz politika EU-a trebali ići u proračun EU-a i u potpunosti podržava ukidanje svih rabata i korekcija; pita se koliko će se brzo uvesti ta nova vlastita sredstva u cilju smanjenja nacionalnih doprinosa; međutim, dovodi u pitanje nedostatak prijedloga Komisije o uspostavi posebne pričuve u proračunu EU-a koja bi se punila svim vrstama nepredviđenih drugih prihoda, uključujući kazne poduzećima za povredu tržišnog natjecanja te porez na velika poduzeća u digitalnom sektoru i porez na financijske transakcije kao nova vlastita sredstva EU-a;

10.  podsjeća na svoje stajalište o pružanju podrške uspostavi mehanizma kojim se na države članice koje ne poštuju vrijednosti sadržane u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji mogu primjenjivati financijske posljedice; prima na znanje prijedlog Komisije na temu „Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama” koji je predstavljen kao dio cjelokupnog paketa o VFO-u; namjerava temeljito istražiti sve aspekte tog prijedloga i uvesti potrebne odredbe kako bi se zajamčilo da krajnji korisnici proračuna Unije nikako ne mogu biti žrtve kršenja pravila za koja nisu odgovorni;

11.  uvjeren je da je potrebna pravno obvezujuća i obvezna revizija VFO-a na sredini razdoblja koja bi trebala biti predložena i ustanovljena u propisanom roku kako bi se omogućilo sljedećem sazivu Parlamenta i Komisiji da provedu značajne prilagodbe okvira za razdoblje 2021. – 2027.; namjerava poboljšati formulaciju predloženog članka u Uredbi o VFO-u;

12.  smatra da prijedlozi Komisije o fleksibilnosti predstavljaju dobar temelj za pregovore; posebno pozdravlja nekoliko prijedloga za poboljšanje postojećih odredbi, posebno one o ponovnoj upotrebi opozvanih odobrenih sredstava za pričuvu Unije, povećanim dodijeljenim sredstvima za posebne instrumente i ukidanju svih ograničenja za ukupne razlike za plaćanje, u skladu sa zahtjevima Parlamenta u tom području; namjerava, kad god je to potrebno, pregovarati o dodatnim poboljšanjima;

13.  prima na znanje prijedlog Komisije da uspostavi europski mehanizam za stabilnost ulaganja, čime bi se nadopunila stabilizacijska funkcija nacionalnih proračuna u slučaju velikih asimetričnih šokova; namjerava pomno istražiti taj prijedlog, posebno u pogledu ciljeva i opsega;

14.  ističe da Komisija svojim prijedlozima službeno pokreće razdoblje intenzivnih pregovora unutar Vijeća, ali također između Vijeća i Europskog parlamenta kako bi se osigurala suglasnost Parlamenta za Uredbu o VFO-u; naglašava da bi se o svim elementima paketa o VFO-u i vlastitim sredstvima, uključujući iznose VFO-a, trebalo moći pregovarati sve do postizanja konačnog dogovora; izražava svoju spremnost da odmah započne strukturirani dijalog s Vijećem kako bi se omogućilo bolje razumijevanje očekivanja Parlamenta i olakšalo postizanje pravovremenog dogovora; stoga smatra da je nedavno uvođenje redovitih sastanaka između uzastopnih predsjedništava Vijeća i pregovaračkog tima Parlamenta ključna polazna točka u procesu koji vodi usvajanju sljedećeg VFO-a;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te vladama i parlamentima država članica.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0075.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0076.

Posljednje ažuriranje: 16. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti