Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2714(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0239/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0239/2018

Debates :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Balsojumi :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0226

Pieņemtie teksti
PDF 127kWORD 52k
Trešdiena, 2018. gada 30. maijs - Strasbūra
Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi
P8_TA(2018)0226B8-0239/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 30. maija rezolūcija par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem (2018/2714(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 311., 312. un 323. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 2. maija paziņojumu ar nosaukumu „Mūsdienīgs budžets Savienībai, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv. Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam” (COM(2018)0321),

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 2. maija priekšlikumus par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam un Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 2. maija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs (COM(2018)0324),

–  ņemot vērā 2018. gada 14. marta rezolūcijas par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada(1) un par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu(2),

–  ņemot vērā Komisijas un Padomes 2018. gada 29. maija paziņojumus par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

1.  pieņem zināšanai Komisijas 2018. gada 2. maija priekšlikumus par 2021.–2027. gada DFS un ES pašu resursu sistēmu, kas nosaka pamatu gaidāmajām sarunām; atgādina, ka Parlamenta nostāja ir skaidri pausta divās rezolūcijās, kuras tas 2018. gada 14. martā pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu un kuras ietver sarunu pilnvaras;

2.  mudina Padomi nodrošināt, ka nākamā finanšu shēma atspoguļo skaidru un pozitīvu redzējumu par Savienības nākotni un apmierina ES pilsoņu vajadzības, kā arī reaģē uz viņu bažām un cerībām; uzsver, ka lēmumam par DFS būs jānodrošina Savienībai nepieciešamos finanšu līdzekļus, lai īstenotu svarīgus uzdevumus un tās politiskās prioritātes, kā arī sasniegtu nākamo septiņu gadu periodam paredzētos mērķus; tāpēc sagaida, ka Padome rīkosies atbilstīgi politiskajām saistībām, ko tā jau veikusi, un īstenos drosmīgu pieeju; pauž bažas par to, ka Komisijas priekšlikumā tiek vājināta ES solidaritātes politika, un plāno apspriest ar Padomi mērķi izstrādāt vērienīgāku DFS, nodrošinot guvumu pilsoņiem;

3.  pauž pārsteigumu un bažas par to, ka Komisijas sagatavotie salīdzināmie dati, kuri nāca klajā 2018. gada 18. maijā pēc Parlamenta kategoriska pieprasījuma, liecina par dažām pretrunām starp veidiem, kādos šie dati tika iesniegti un paziņoti kopā ar DFS priekšlikumiem; jo īpaši norāda, ka līdzekļu palielinājums vairākām ES programmām faktiski ir ievērojami zemāks, kaut arī samazinājumi attiecībā uz citām programmām ir ievērojami augstāki, nekā to sākotnēji bija norādījusi Komisija; uzsver, ka Parlamentam un Padomei jau no paša sākuma ir nepieciešams vienoties par skaidru metodiku attiecībā uz skaitļiem; paziņo, ka Parlaments šajā rezolūcijā izmantos savus aprēķinus, kuru pamatā ir nemainīgās cenas, un ņems vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos;

4.  pauž vilšanos par ierosināto nākamās DFS vispārējo līmeni, kurš tika noteikts EUR 1,1 triljonu apmērā, atbilstot 1,08 % no 27 dalībvalstu ES NKI, pēc Eiropas Attīstības fondam paredzēto summu atskaitīšanas (pašlaik tas ir 0,03 % no ES NKI ārpus ES budžeta); uzsver, ka šis vispārējais NKI līmenis, kas ir izteikts procentos, faktiski ir zemāks nekā pašreizējā DFS, neraugoties uz to, ka jaunām politikas prioritātēm un jauniem uzdevumiem, ar kuriem Savienība saskaras, ir vajadzīgs papildu finansējums; atgādina, ka spēkā esošā DFS ir mazāka par iepriekšējo (2007.–2013. gada DFS) un nepietiekama, lai finansētu Savienības neatliekamās vajadzības;

5.  pauž nožēlu par to, ka šis priekšlikums rada līmeņa tiešu samazināšanos gan attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un kohēzijas politiku — attiecīgi par 15 % un 10 %; īpaši iebilst pret jebkādu radikālu samazinājumu, kas negatīvi ietekmē šo politiku galveno raksturu un mērķus, piemēram, — pret ierosināto līdzekļu samazinājumu Kohēzijas fondam (par 45 %) un Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (vairāk nekā par 25 %); šajā sakarībā apšauba priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Sociālā fonda samazināšanu par 6 %, neraugoties uz paplašināto darbības jomu un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas iekļaušanu tajā;

6.  atkārtoti apstiprina savu kategorisko nostāju attiecībā uz nepieciešamo finansējuma līmeni svarīgākajām ES politikas jomām 2027.–2021. gada DFS, lai tām dotu iespēju nodrošināt paredzēto uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu; īpaši uzsver aicinājumu saglabāt finansējumu KLP un kohēzijas politikai 27 dalībvalstu ES faktiskajā izteiksmē vismaz 2020.– 2014. gada budžeta līmenī, ņemot vērā šīs politikas vispārējo struktūru, trīskāršot pašreiz paredzēto budžetu programmai Erasmus +, divkāršot īpašu finansējumu MVU un jauniešu bezdarba problēmas risināšanai, palielināt pašreizējo budžetu pētniecībai un inovācijai vismaz par 50 %, sasniedzot EUR 120 miljardus, divkāršot Life + programmas budžetu, būtiski palielināt ieguldījumus Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā un nodrošināt papildu finansējumu drošības, migrācijas un ārējo attiecību jomās; tāpēc uzsver savu nostāju noteikt DFS 2021.–2027. gadam 1,3 % apmērā no 27 dalībvalstu NKI;

7.  uzsver, cik svarīgi ir horizontālie principi, kuriem vajadzētu būt par pamatu DFS un visām saistītajām ES politikām; šajā sakarībā atkārtoti pauž savu nostāju, ka ES ir jāizpilda sava apņemšanās kļūt par līderi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanā, un pauž nožēlu par to, ka DFS priekšlikumos trūkst skaidru un redzamu apņemšanos šajā sakarībā; tādēļ prasa iekļaut IAM visās nākamās ES politikas jomās un iniciatīvās, kas ir paredzētas nākamajā DFS; turklāt uzsver — lai izpildītu ES saistības virzībā uz iekļaujošu Eiropu, būtiska nozīme ir dažādu diskriminācijas veidu, kā arī dzimumu nevienlīdzības un ar dzimumu saistītas vardarbības izskaušanai un pauž nožēlu par to, ka ES politikās nav iekļauti dzimumu un dzimumu līdztiesības aspekti, kā norādīts DFS priekšlikumos; uzsver arī savu nostāju, ka, ievērojot Parīzes nolīgumu, ar klimatu saistītie izdevumi salīdzinājumā ar pašreizējo DFS būtu ievērojami jāpalielina un tiem iespējami drīz (vēlākais — 2027. gadā) būtu jāsasniedz 30 %;

8.  atbalsta Komisijas priekšlikumus par ES pašu resursu sistēmas reformu, kura ir atspoguļo ļoti pozitīvu 2027.–2021. gada DFS paketes ienākumu sastāvdaļu; tādēļ atzinīgi vērtē ierosinājumu ieviest trīs jaunus ES pašu resursus un vienkāršot pašreizējos pašu resursus, kuru pamatā ir PVN; uzsver, ka šie priekšlikumi, kuriem iedvesma tieši ņemta no iestāžu pašu resursu jautājumu augsta līmeņa darba grupas darba, arī bija daļa no ierosinājumu kopuma, kurus Parlaments izvirzīja 2018. gada 14. marta rezolūcijā; ar gandarījumu norāda, ka šie jaunie resursi atbilst diviem Savienības stratēģiskajiem mērķiem, proti, iekšējā tirgus pienācīgai darbībai un vides aizsardzībai un cīņai pret klimata pārmaiņām; sagaida Padomes un Komisijas atbalstu, lai pastiprinātu Parlamenta lomu pašu resursu pieņemšanas procedūrā; vēlreiz atgādina par savu nostāju, ka gaidāmajās sarunās par nākamo DFS vienkopus būtu jāaplūko gan izdevumu, gan ieņēmumu aspekti un ka vienošanos par DFS būs iespējams panākt tikai tad, ja būs gūti atbilstoši panākumi pašu resursu jautājumā;

9.  turklāt atzinīgi vērtē principu, ka turpmākie ieņēmumi, kas rodas tieši no ES politikas jomām, ieplūst ES budžetā, un pilnībā atbalsta visu atlaižu un korekciju atcelšanu; vēlas zināt, kādā tempā šie jaunie pašu resursu nosacījumi tiks ieviesti, lai samazinātu valstu iemaksas; tomēr pauž šaubas par to, ka Komisijas priekšlikumos nav paredzēta īpašas rezerves izveidošana ES budžetā, kuru veidotu dažādi citi neparedzēti ieņēmumi, tostarp uzņēmumiem uzliktie naudas sodi par konkurences noteikumu pārkāpumiem, kā arī lieliem uzņēmumiem digitālajā nozarē paredzēts nodoklis un finanšu darījumu nodoklis kā jauni ES pašu resursi;

10.  atgādina par savu nostāju izstrādāt mehānismu, kas ļautu finansiāli ietekmēt dalībvalstis, kuras neievēro Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā noteiktās vērtības; pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs, kas tika iesniegts kā daļa no vispārējā DFS dokumentu kopuma; plāno rūpīgi pārbaudīt visus šā priekšlikuma elementus un ieviest vajadzīgos noteikumus, lai garantētu, ka noteikumu pārkāpumi nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt Savienības budžeta līdzekļu galīgos saņēmējus, kuri par šiem pārkāpumiem nav atbildīgi;

11.  ir pārliecināts, ka ir vajadzīga juridiski saistoša un obligāta DFS vidusposma pārskatīšana, kurā būtu savlaicīgi jāierosina un jāsagatavo, lai ļautu nākamajam Parlamentam un Komisijai veikt jēgpilnu korekciju 2027.–2021. gada laikposmam; ir nolēmis uzlabot formulējumu ierosinātajam pantam DFS regulā;

12.  uzskata, ka Komisijas priekšlikumi par elastīgumu ir labs pamats sarunām; īpaši atzinīgi vērtē vairākus priekšlikumus, ar kuriem uzlabo pašreizējos noteikumus, jo īpaši atcelto apropriāciju Savienības rezervei atkārtotu izmantošanu, pastiprinātus piešķīrumus īpašajiem instrumentiem, kā arī jebkādu ierobežojumu noraidīšanu attiecībā uz maksājumu vispārējo rezervi saskaņā ar Parlamenta pieprasījumu šajā jomā; plāno apspriest papildu uzlabojumus, ja tādi būs nepieciešami;

13.  pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu izveidot Eiropas stabilizācijas mehānismu, kas papildinās valstu budžetu stabilizācijas funkciju lielu asimetrisku satricinājumu gadījumā; plāno rūpīgi pārbaudīt šo priekšlikumu, jo īpaši attiecībā uz tā mērķi un apjomu;

14.  uzsver, ka ar Komisijas priekšlikumiem oficiāli tiek uzsāktas intensīvas sarunas Padomē, kā arī starp Padomi un Parlamentu, lai nodrošinātu Parlamenta piekrišanu DFS regulai; uzsver, ka DFS sarunās tiks aplūkoti visi DFS un pašu resursu dokumentu paketes elementi, tostarp DFS iekļautie skaitļi, un tās turpināsies, kamēr būs panākta galīgā vienošanās; pauž gatavību nekavējoties sākt strukturētu dialogu ar Padomi, lai ļautu labāk izprast Parlamenta vēlmes un atvieglotu savlaicīgu vienošanos; tāpēc uzskata, ka nesen uzsāktās regulāras sanāksmes starp secīgajām Padomes prezidentūrām un Parlamenta sarunu grupu ir būtiska iniciatīva procedūrā, kuras rezultātā pieņem nākamo DFS;

15.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un citām attiecīgajām iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0075.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0076.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 16. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika