Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2714(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0239/2018

Predkladané texty :

B8-0239/2018

Rozpravy :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Hlasovanie :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0226

Prijaté texty
PDF 132kWORD 46k
Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg
Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje
P8_TA(2018)0226B8-0239/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch (2018/2714(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 311, 312 a 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. mája 2018 s názvom Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (COM(2018)0321),

–  so zreteľom na návrhy Komisie z 2. mája 2018 týkajúce sa viacročného finančného rámca (ďalej len „VFR“) na roky 2021 – 2027 a systému vlastných zdrojov Európskej únie,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, ktorý predložila Komisia 2. mája 2018 (COM(2018)0324),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Európskeho parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020(1) a o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie(2),

–  so zreteľom na vyhlásenia Komisie a Rady z 29. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  berie na vedomie návrhy Komisie z 2. mája 2018 týkajúce sa VFR na roky 2021 – 2027 a systému vlastných zdrojov EÚ, ktoré predstavujú základ budúcich rokovaní; pripomína, že Európsky parlament zaujal jasnú pozíciu vo svojich dvoch uzneseniach, ktoré boli prijaté prevažnou väčšinou 14. marca 2018 a ktorými bol stanovený jeho mandát na rokovania;

2.  naliehavo vyzýva Radu, aby zabezpečila, že budúci finančný rámec bude odrážať jasnú a pozitívnu víziu budúcnosti Únie a že bude reagovať na potreby, obavy a očakávania občanov EÚ; zdôrazňuje, že rozhodnutie o VFR bude musieť Únii zabezpečiť potrebné finančné prostriedky, aby počas budúceho sedemročného obdobia mohla plniť dôležité výzvy a dosahovať svoje politické priority a ciele; očakáva preto, že Rada bude konať v súlade so svojimi prijatými politickými záväzkami a že zaujme odvážny postoj; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že návrh Komisie oslabuje hlavné politiky solidarity EÚ, a má v úmysle rokovať s Radou s cieľom vytvoriť ambicióznejší VFR v prospech občanov;

3.  vyjadruje prekvapenie a obavy v súvislosti s tým, že komparatívne údaje, ktoré Komisia oficiálne zverejnila 18. mája 2018 na základe dôraznej požiadavky Európskeho parlamentu, poukázali na určité nezrovnalosti v spôsobe, akým boli tieto údaje prezentované a oznámené spolu s návrhmi VFR; konštatuje najmä, že zvýšenie prostriedkov pre niekoľko programov EÚ je v podstate výrazne nižšie, zatiaľ čo škrty v prípade iných programov sú podstatne vyššie, ako pôvodne uviedla Komisia; zdôrazňuje, že Európsky parlament a Rada sa musia už na začiatku dohodnúť na jasnej metodike v súvislosti s týmito údajmi; vyhlasuje, že na účely tohto uznesenia bude používať vlastné výpočty, ktoré budú vychádzať zo stálych cien a brať do úvahy vystúpenie Spojeného kráľovstva;

4.  vyjadruje svoje sklamanie nad navrhnutou celkovou úrovňou budúceho VFR, ktorá je stanovená na 1,1 bilióna EUR, čo predstavuje 1,08 % HND EÚ-27 po odpočítaní Európskeho rozvojového fondu (v súčasnosti 0,03 % HND EÚ mimo rozpočtu EÚ); zdôrazňuje, že táto celková úroveň z hľadiska percentuálneho podielu HND je v reálnych hodnotách nižšia ako úroveň súčasného VFR napriek potrebe ďalších finančných prostriedkov na nové politické priority a vznikajúce výzvy Únie; pripomína, že súčasný VFR je nižší ako ten predchádzajúci (VFR na roky 2007 – 2013) a že sa ukázalo, že je neprimeraný na financovanie naliehavých potrieb Únie;

5.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tento návrh vedie priamo k zníženiu úrovne spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“), ako aj politiky súdržnosti, v prvom prípade o 15 %, v druhom o 10 %; nesúhlasí najmä s radikálnymi škrtmi, ktoré budú mať nepriaznivý dosah na samotnú povahu a ciele týchto politík, ako sú škrty navrhnuté v prípade Kohézneho fondu (o 45 %) alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (o viac ako 25 %); vyjadruje v tejto súvislosti pochybnosti nad opodstatnenosťou návrhu znížiť prostriedky na Európsky sociálny fond o 6 % napriek jeho rozšírenému rozsahu pôsobnosti a začleneniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

6.  znovu potvrdzuje svoj neochvejný postoj, pokiaľ ide o potrebnú úroveň finančných prostriedkov na kľúčové politiky EÚ vo VFR na roky 2021 – 2027, aby mohli plniť svoje poslanie a ciele; zdôrazňuje predovšetkým požiadavku zachovať financovanie SPP a politiky súdržnosti EÚ-27 aspoň na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnych hodnotách, pričom sa dodrží celková štruktúra týchto politík, trojnásobne zvýšiť súčasný rozpočet na program Erasmus+, zdvojnásobiť osobitné financovanie pre MSP a na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, zvýšiť súčasný rozpočet na výskum a inováciu aspoň o 50 % tak, aby dosiahol 120 miliárd EUR, zdvojnásobiť prostriedky na program Life+, výrazne zvýšiť investície prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy a zaistiť ďalšie finančné prostriedky na bezpečnosť, migráciu a vonkajšie vzťahy; zdôrazňuje preto svoju pozíciu, aby sa VFR na roky 2021 – 2027 stanovil na úrovni 1,3 % HND EÚ-27;

7.  zdôrazňuje význam horizontálnych zásad, ktoré by mali byť základom VFR a všetkých súvisiacich politík EÚ; v tejto súvislosti znovu potvrdzuje svoju pozíciu, že EÚ musí dodržať svoj záväzok stáť na čele plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v návrhoch o VFR chýba na tento účel jednoznačné a viditeľné odhodlanie; požaduje preto, aby ciele trvalo udržateľného rozvoja boli začlenené do všetkých politík a iniciatív EÚ v budúcom VFR; zdôrazňuje ďalej, že odstránenie diskriminácie je nevyhnutné na plnenie záväzkov EÚ na ceste k inkluzívnej Európe, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v politikách EÚ predstavených v návrhoch o VFR chýbajú záväzky týkajúce sa zohľadňovania rodového hľadiska a rodovej rovnosti; zdôrazňuje tiež svoju pozíciu, že v nadväznosti na Parížsku dohodu treba výrazne zvýšiť výdavky súvisiace s klímou v porovnaní so súčasným VFR a dosiahnuť 30 % čo najskôr a najneskôr do roku 2027;

8.  podporuje návrhy Komisie týkajúce sa reformy systému vlastných zdrojov EÚ, ktorý predstavuje veľmi pozitívnu súčasť príjmov balíka VFR na roky 2021 – 2027; víta preto navrhnuté zavedenie troch nových vlastných zdrojov EÚ a zjednodušenie súčasného vlastného zdroja založeného na DPH; zdôrazňuje, že tieto návrhy, ktoré sa priamo inšpirovali prácou medziinštitucionálnej skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, boli tiež súčasťou navrhnutého súboru, ktorý Európsky parlament predložil vo svojom uznesení zo 14. marca 2018; konštatuje s uspokojením, že tieto nové zdroje zodpovedajú dvom strategickým cieľom Únie, a to riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a ochrane životného prostredia a boju proti zmene klímy; očakáva podporu Rady a Komisie s cieľom posilniť úlohu Európskeho parlamentu v rámci postupu prijímania vlastných zdrojov; pripomína ešte raz svoju pozíciu, že počas nadchádzajúcich rokovaní by sa strana výdavkov a strana príjmov v budúcom VFR mali považovať za jeden celok a že bez zodpovedajúceho pokroku v oblasti vlastných zdrojov nebude možné dosiahnuť žiadnu dohodu s Európskym parlamentom o VFR;

9.  oceňuje navyše zásadu, že budúce príjmy vyplývajúce priamo z politík EÚ by mali plynúť do rozpočtu EÚ, a plne podporuje zrušenie všetkých zvýhodnení a korekcií; chcel by vedieť, ako rýchlo budú tieto nové vlastné zdroje zavedené, aby bolo možné znížiť príspevky členských štátov; pýta sa však, prečo chýbajú návrhy Komisie na vytvorenie osobitnej rezervy v rozpočte EÚ, ktorú by tvorili všetky druhy nepredvídateľných iných príjmov vrátane pokút ukladaných podnikom za porušovanie hospodárskej súťaže, ako aj dane z veľkých spoločností v digitálnom odvetví a dane z finančných transakcií ako nových vlastných zdrojov EÚ;

10.  pripomína svoju pozíciu v prospech vytvorenia mechanizmu, na základe ktorého by bolo možné vyvodiť finančné dôsledky voči členským štátom, ktoré nerešpektujú hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ); berie na vedomie návrh Komisie o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, ktorý bol predložený ako súčasť celého balíka VFR; má v úmysle dôkladne preskúmať všetky prvky tohto návrhu a zaviesť potrebné ustanovenia s cieľom zaručiť, aby koneční príjemcovia prostriedkov nemohli byť v žiadnom prípade dotknutí porušovaním pravidiel, za ktoré nie sú zodpovední;

11.  je presvedčený o tom, že je potrebné, aby existovala právne záväzná a povinná revízia VFR v polovici obdobia, ktorá by mala byť navrhnutá a stanovená včas, aby budúci Európsky parlament a Komisia mohli uskutočniť zmysluplné úpravy rámca na roky 2021 – 2027; má v úmysle zlepšiť formuláciu navrhnutého článku v nariadení o VFR;

12.  domnieva sa, že návrhy Komisie o flexibilite predstavujú dobrý základ rokovaní; víta predovšetkým viaceré návrhy, ktoré v súlade s požiadavkou Európskeho parlamentu v tejto oblasti vylepšujú súčasné ustanovenia, konkrétne opätovné použitie rozpočtových prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená, na rezervu Únie, zvýšené rozpočtové prostriedky na osobitné nástroje a odstránenie akýchkoľvek obmedzení v prípade celkovej rezervy pre platby; má v úmysle vyjednať v rokovaniach ďalšie zlepšenia všade tam, kde to bude potrebné;

13.  berie na vedomie návrh Komisie vytvoriť európsky mechanizmus stabilizácie investícií, ktorý bude dopĺňať stabilizačnú funkciu národných rozpočtov v prípade veľkých asymetrických otrasov; má v úmysle preskúmať pozorne tento návrh, najmä pokiaľ ide o jeho ciele a rozsah;

14.  zdôrazňuje, že návrhmi Komisie sa oficiálne začína obdobie intenzívnych rokovaní v Rade, ale aj medzi Radou a Európskym parlamentom s cieľom zaistiť súhlas Európskeho parlamentu s nariadením o VFR; zdôrazňuje, že o všetkých prvkoch balíka týkajúceho sa VFR a vlastných zdrojov vrátane údajov o VFR by sa malo rokovať dovtedy, kým nebude dosiahnutá konečná dohoda; vyjadruje svoju ochotu začať okamžite štruktúrovaný dialóg s Radou s cieľom umožniť lepšie pochopenie očakávaní Európskeho parlamentu a uľahčiť včasné dosiahnutie dohody; domnieva sa preto, že nedávne zavedenie pravidelných stretnutí po sebe idúcich predsedníctiev Rady s rokovacou skupinou Európskeho parlamentu je dôležitým východiskovým bodom v postupe, ktorý vedie k prijatiu budúceho VFR;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ostatným dotknutým inštitúciám a orgánom a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2018)0075.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0076.

Posledná úprava: 16. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia