Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2714(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0239/2018

Ingivna texter :

B8-0239/2018

Debatter :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Omröstningar :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0226

Antagna texter
PDF 125kWORD 46k
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg
Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel
P8_TA(2018)0226B8-0239/2018

Europaparlamentets resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (2018/2714(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 311, 312 och 323 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 maj 2018 En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021-2027 (COM(2018)0321),

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 2 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och systemet för Europeiska unionens egna medel,

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 2 maj 2018 till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (COM(2018)0324),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020(1) och om reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel(2),

–  med beaktande av uttalandena från kommissionen och rådet av den 29 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet noterar kommissionens förslag av den 2 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och systemet för Europeiska unionens egna medel, som utgör grunden för de kommande förhandlingarna. Parlamentet påminner om att parlamentets ståndpunkt fastställs klart och tydligt i två resolutioner som antogs med mycket stor majoritet den 14 mars 2018 och som utgör dess mandat för förhandlingarna.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet att säkerställa att nästa budgetram ger en tydlig och positiv vision av unionens framtid och att den beaktar EU-medborgarnas behov, problem och förväntningar. Parlamentet betonar att beslutet om den fleråriga budgetramen måste ge unionen de ekonomiska resurser som är nödvändiga för att hantera de stora utmaningarna och leva upp till de politiska prioriteringarna och uppfylla målen under den kommande sjuårsperioden. Parlamentet förväntar sig därför att rådet kommer att respektera sina politiska åtaganden och anta en modig strategi. Parlamentet är bekymrat över att kommissionens förslag försvagar EU:s centrala solidaritetspolitik, och har för avsikt att förhandla med rådet i syfte att bygga upp en mer ambitiös flerårig budgetram till förmån för medborgarna.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin förvåning och oro över att de jämförande uppgifter som kommissionen officiellt offentliggjorde den 18 maj 2018, på parlamentets bestämda begäran, avslöjar vissa diskrepanser i det sätt på vilket dessa belopp presenterades och offentliggjordes i förslagen om den fleråriga budgetramen. Parlamentet noterar särskilt att ökningen av anslagen till flera EU-program är betydligt lägre medan nedskärningarna för andra program är betydligt högre än vad som ursprungligen presenterades av kommissionen. Parlamentet understryker att parlamentet och rådet från början måste komma överens om en tydlig metod när det gäller beloppen. Parlamentet framhåller att det i denna resolution kommer att använda sina egna beräkningar baserade på fasta priser och med beaktande av Förenade kungarikets utträde.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över den föreslagna globala nivån för nästa fleråriga budgetram som fastställts till 1,1 biljoner EUR, vilket motsvarar 1,08 % av BNI för EU-27 efter avdrag för Europeiska utvecklingsfonden (för närvarande 0,03 % av EU:s BNI utanför EU:s budget). Parlamentet understryker att denna globala nivå uttryckt i procent av BNI är lägre i reala termer än nivån för den nuvarande fleråriga budgetramen, trots de ytterligare anslag som krävs för nya politiska prioriteringar och framväxande utmaningar för unionen. Parlamentet påminner om att den nuvarande fleråriga budgetramen är lägre än dess föregångare (den fleråriga budgetramen 2007–2013) och har visat sig vara otillräcklig för att finansiera unionens akuta behov.

5.  Europaparlamentet beklagar att detta förslag leder direkt till en minskning av anslagen både till den gemensamma jordbrukspolitiken och till sammanhållningspolitiken med 15 % respektive 10 %. Parlamentet motsätter sig särskilt alla radikala nedskärningar som kommer att inverka negativt på själva arten och målen för dessa politikområden, t.ex. de föreslagna nedskärningarna i anslagen till Sammanhållningsfonden (med 45 %) eller till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (med mer än 25 %). Parlamentet ifrågasätter i detta sammanhang den föreslagna minskningen med 6 % av Europeiska socialfonden, trots dess utvidgade tillämpningsområde och integreringen av sysselsättningsinitiativet för unga.

6.  Europaparlamentet bekräftar sin bestämda ståndpunkt i fråga om den nödvändiga anslagsnivån för viktiga EU-politikområden i den fleråriga budgetramen 2021–2027, så att uppdragen och målen för dessa politikområden ska kunna uppfyllas. Parlamentet betonar i synnerhet kravet på att upprätthålla finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken för EU-27 på åtminstone samma nivå som i budgeten för 2014–2020 i reala termer, samtidigt som den övergripande utformningen av denna politik respekteras, på att tredubbla den nuvarande budgeten för programmet Erasmus +, på att fördubbla den särskilda finansieringen för små och medelstora företag och för bekämpning av ungdomsarbetslösheten, på att öka den nuvarande budgeten för forskning och innovation med minst 50 % till 120 miljarder EUR, på att fördubbla anslagen till programmet Life +, på att avsevärt öka investeringarna genom Fonden för ett sammanlänkat Europa och på att säkerställa ytterligare finansiering till säkerhet, migration och yttre förbindelser. Parlamentet betonar följaktligen sin ståndpunkt om att den fleråriga budgetramen för 2021–2027 bör fastställas till 1,3 % av BNI för EU-27.

7.  Europaparlamentet betonar vikten av de övergripande principer som bör ligga till grund för den fleråriga budgetramen och alla därtill relaterade politikområden. Parlamentet bekräftar i detta sammanhang sin ståndpunkt att EU bör infria sitt löfte om att vara en föregångare i genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling, och beklagar avsaknaden av ett tydligt och synligt åtagande i denna riktning i de förslag som rör den fleråriga budgetramen. Parlamentet begär därför att målen för hållbar utveckling integreras i all EU-politik och i alla EU-initiativ i nästa fleråriga budgetram. Parlamentet betonar vidare att undanröjandet av diskriminering är av avgörande betydelse för uppfyllandet av EU:s åtaganden om ett inkluderande Europa, och beklagar bristen på jämställdhet och jämställdhetsintegrering i EU:s politik som lades fram i samband med förslagen till den fleråriga budgetramen. Parlamentet understryker också sin ståndpunkt att de klimatrelaterade utgifterna i enlighet med Parisavtalet bör ökas avsevärt jämfört med den nuvarande fleråriga budgetramen, och så snart som möjligt men senast 2027 uppgå till 30 %.

8.  Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om reformen av EU:s system för egna medel, som är en mycket positiv inkomstkälla för den fleråriga budgetramen 2021–2027. Parlamentet välkomnar därför förslaget att införa tre nya källor till egna medel för EU och att förenkla det nuvarande mervärdesskattebaserade systemet för egna medel. Parlamentet understryker att dessa förslag, som är direkt inspirerade av arbetet i den interinstitutionella högnivågruppen för egna medel, också ingick i den föreslagna korg som parlamentet lade fram i sin resolution av den 14 mars 2018. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att dessa nya resurser motsvarar två strategiska mål för unionen, nämligen en väl fungerande inre marknad och skyddet av miljön och kampen mot klimatförändringarna. Parlamentet förväntar sig stöd från rådet och kommissionen i syfte att stärka parlamentets roll i förfarandet för antagande av egna medel. Parlamentet betonar på nytt sin ståndpunkt att inkomst- och utgiftssidan i nästa fleråriga budgetram bör behandlas som ett enda paket under de kommande förhandlingarna, och att ingen överenskommelse kan nås med parlamentet om den fleråriga budgetramen utan att motsvarande framsteg gjorts i fråga om de egna medlen.

9.  Europaparlamentet välkomnar dessutom principen om att framtida inkomster som härrör direkt från EU:s politik bör gå till EU:s budget, och stöder till fullo avskaffandet av alla rabatter och korrigeringar. Parlamentet undrar hur snabbt de nya egna medlen kommer att införas för att minska de nationella bidragen. Parlamentet frågar sig dock varför kommissionen inte har kommit med några förslag om inrättandet av en särskild reserv i EU:s budget som ska fyllas upp av alla typer av oförutsedda övriga inkomster, bland annat böter för överträdelser av konkurrensreglerna som åläggs företag, liksom en skatt på stora företag i den digitala sektorn och en skatt på finansiella transaktioner som nya egna medel för EU.

10.  Europaparlamentet erinrar om sin ståndpunkt till förmån för inrättandet av en mekanism som innebär att de medlemsstater som inte respekterar de värden som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen kan bli föremål för ekonomiska konsekvenser. Parlamentet noterar kommissionens förslag om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, som lades fram inom ramen för det övergripande paketet om den fleråriga budgetramen. Parlamentet har för avsikt att ingående undersöka alla delar av detta förslag och att införa nödvändiga bestämmelser för att säkerställa att de slutliga mottagarna av unionens budget inte på något sätt kan påverkas av överträdelser av regler som de inte är ansvariga för.

11.  Europaparlamentet är övertygat om att det behövs en bindande och obligatorisk halvtidsrevidering av den fleråriga budgetramen, vilket bör föreslås och fastställas i lämplig tid så att nästa parlament och kommission på ett ändamålsenligt sätt kan justera budgetramen 2021–2027. Parlamentet har för avsikt att förbättra utformningen av den föreslagna artikeln i förordningen om den fleråriga budgetramen.

12.  Europaparlamentet anser att kommissionens förslag om flexibilitet utgör en bra grund för förhandlingarna. Parlamentet välkomnar i synnerhet flera förslag som förbättrar de nuvarande bestämmelserna, särskilt återanvändningen av tillbakadragna anslag för unionens reserv, de ökade anslagen till särskilda instrument och upphävandet av alla begränsningar för den samlade marginalen för betalningar, i linje med parlamentets krav på detta område. Parlamentet har för avsikt att förhandla fram ytterligare förbättringar när så är nödvändigt.

13.  Europaparlamentet noterar kommissionens förslag att inrätta en europeisk investeringsstabiliseringsmekanism, som ska komplettera de nationella budgetarnas stabiliseringsfunktion vid större asymmetriska chocker. Parlamentet kommer att noga undersöka detta förslag, i synnerhet när det gäller dess mål och omfattning.

14.  Europaparlamentet betonar att kommissionens förslag officiellt inleder en period av intensiva förhandlingar i rådet, men också mellan rådet och parlamentet för att säkerställa parlamentets godkännande av förordningen om den fleråriga budgetramen. Parlamentet betonar att alla delar av paketet om den fleråriga budgetramen och egna medel, inklusive beloppen i den fleråriga budgetramen, bör omfattas av förhandlingar tills en slutlig överenskommelse har uppnåtts. Parlamentet uttrycker sin beredvillighet att omedelbart inleda en strukturerad dialog med rådet för att skapa bättre förståelse för parlamentets förväntningar och underlätta en överenskommelse i lämplig tid. Parlamentet anser därför att det nyligen fattade beslutet att anordna regelbundna möten mellan rådets successiva ordförandeskap och parlamentets förhandlingsteam är en viktig utgångspunkt i förfarandet inför antagandet av nästa fleråriga budgetram.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, till övriga berörda institutioner och organ samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P8_TA(2018)0075.
(2) Antagna texter, P8_TA(2018)0076.

Senaste uppdatering: 16 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy