Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2017(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0159/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0159/2018

Keskustelut :

PV 29/05/2018 - 17
CRE 29/05/2018 - 17

Äänestykset :

PV 30/05/2018 - 13.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0227

Hyväksytyt tekstit
PDF 153kWORD 55k
Keskiviikko 30. toukokuuta 2018 - Strasbourg
Libya
P8_TA(2018)0227A8-0159/2018

Euroopan parlamentin suositus 30. toukokuuta 2018 neuvostolle Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Libyasta (2018/2017(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2259 (2015) sekä sen jälkeen annetut päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Libyan poliittisen sopimuksen,

–  ottaa huomioon 22. elokuuta 2017 annetun YK:n pääsihteerin raportin YK:n Libyan‑tukioperaatiosta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1973 (2011) sekä kaikki sen jälkeen annetut Libyaa koskevat päätöslauselmat, myös päätöslauselman 2380 (2017),

–  ottaa huomioon turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 2312 (2016) liittyvän YK:n pääsihteerin raportin,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 14. marraskuuta 2017 antaman julkilausuman muuttajien kärsimyksestä Libyassa, mitä kuvattiin kauhistukseksi ihmiskunnan omalletunnolle,

–  ottaa huomioon huhtikuussa 2018 julkistetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportin ”Abuse Behind Bars: Arbitrary and unlawful detention in Libya”,

–  ottaa huomioon 18. syyskuuta 2014(1), 15. tammikuuta 2015(2) ja 4. helmikuuta 2016(3) antamansa päätöslauselmat Libyan tilanteesta,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n parlamentaarisen yleiskokouksen yhteispuheenjohtajien 20. joulukuuta 2017 antaman julkilausuman muuttajien tilanteesta Libyassa,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),

–  ottaa huomioon maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan EU:n kokonaisvaltaisen lähestymistavan,

–  ottaa huomioon 25. tammikuuta 2017 annetun komission sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ”Muuttoliike keskisen Välimeren reitillä – Muuttovirtojen hallinta ja ihmishenkien pelastaminen” (JOIN(2017)0004),

–  ottaa huomioon 3. helmikuuta 2017 annetun Maltan julistuksen,

–  ottaa huomioon yhteisen Afrikka–EU-strategian ja sitä koskevan toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin ja Euroopan unionin huippukokouksessa 2017 hyväksytyn yhteisen julkilausuman muuttajien tilanteesta Libyassa sekä Afrikan unionin, Euroopan unionin ja YK:n korkean tason kolmenvälisen työryhmän perustamisen,

–  ottaa huomioon 17. heinäkuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Libyasta,

–  ottaa huomioon 19. lokakuuta 2017 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0159/2018),

A.  toteaa, että tilanne Libyassa on hyvin hauras ja maan on kohdattava eräitä monimutkaisia ja toisiinsa kytkeytyviä haasteita, jotka koskevat poliittista vakautta, talouskehitystä ja turvallisuutta;

B.  ottaa huomioon, että Libyan kriisillä on valtavia vaikutuksia Libyan kansaan ja myös koko ympäröivälle alueelle ja EU:lle ja että siksi on Libyan kansalaisten sekä naapurimaiden, Saharan eteläpuolisen alueen ja Välimeren alueen kannalta keskeisen tärkeää varmistaa Libyan poliittinen vakaus, joka on ehdoton edellytys maan taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen parantamiselle;

C.  ottaa huomioon, että Etelä-Libya on erityinen huolenaihe, koska sen naapurimaat ovat hauraassa tilassa ja jihadismi voi nostaa päätään, mikä uhkaa Sahelin ja Saharan alueen heikkoja hallituksia;

D.  toteaa, että EU:n olisi viestittävä proaktiivisemmin diplomaattisista pyrkimyksistään ja suuresta rahoitusosuudestaan Libyan turvallisuustilanteen ja sosioekonomisen tilanteen vakauttamiseksi;

E.  ottaa huomioon, että Libyan konflikti voidaan ratkaista ainoastaan johdonmukaisella, kattavalla ja osallistavalla lähestymistavalla, jonka toteuttamiseen kaikki kansainväliset toimijat ja sidosryhmät, myös erilaisten paikallisyhteisöjen edustajat, heimojen päälliköt ja kansalaisyhteiskunnan aktivistit, osallistuvat, ja varmistamalla libyalaisten omistajuus ja osallisuus rauhanprosessissa;

F.  ottaa huomioon, että Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen ja YK:n Libyan‑toimintasuunnitelman muodostama kehys tarjoaa tällä hetkellä ainoan toteuttamiskelpoisen ratkaisun kriisiin;

G.  toteaa, että EU auttaa diplomaattisin toimin ja konkreettisella tuella Libyaa siirtymään kohti vakaata ja toimivaa valtiota ja tukee YK:n johtamia tätä koskevia välityspyrkimyksiä;

H.   katsoo, että on äärimmäisen tärkeää, että jäsenvaltiot puhuvat yhdellä äänellä lujittaen EU:n välityspyrkimyksiä ja korostaen YK:n ja YK:n toimintasuunnitelman keskeistä asemaa; katsoo, että jäsenvaltioiden yksittäisiä aloitteita on joka tapauksessa pidettävä tervetulleina vain, jos ne esitetään EU:n toiminnan puitteissa ja jos ne ovat kaikilta osin EU:n ulkopolitiikan mukaisia;

I.  ottaa huomioon, että EU:n toimilla on vaikutusta muuttoliikkeeseen, kun otetaan huomioon, että määrät laskivat kolmanneksella vuoden 2017 lopussa verrattuna vuoteen 2016 ja että vuoden 2018 ensimmäisinä kuukausina määrät ovat alle 50 prosenttia edellisen vuoden samasta ajankohdasta;

J.  ottaa huomioon, että Libya on tärkeä kauttakulku- ja lähtöalue muuttajille, etenkin sellaisille, jotka ovat peräisin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta; ottaa huomioon, että tuhannet Libyan väkivaltaisuuksia pakenevat muuttajat ja pakolaiset ovat menettäneet henkensä yrittäessään päästä Eurooppaan ylittämällä Välimeren;

K.  toteaa, että muuttajat kärsivät kaikkein eniten Libyan turvallisuusongelmista, sillä usein valtiosta riippumattomat tahot kohdistavat heihin väkivaltaa, vangitsevat ja pidättävät heitä mielivaltaisesti, ja heitä kiristetään ja ryöstetään kiristys- ja hyväksikäyttötarkoituksissa;

L.  ottaa huomioon, että maan lukuisat aseelliset ryhmät ovat pidättäneet mielivaltaisesti monia maahanmuuttajia, erityisesti sellaisia, jotka ovat peräisin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta;

M.  toteaa, että Nigerin tekemä vähintään 132:n UNHCR:n avun piirissä olleen Sudanin kansalaisen pakkopalautus Libyaan aiheuttaa suurta huolta;

N.  toteaa, että maan sisäisten pakolaisten ongelma on edelleen ajankohtainen ja että he joutuvat usein kohtaamaan vaarallisia uhkia, kuten kulkeminen konfliktialueiden halki, maamiinojen ja räjähtämättömien taisteluvälineiden esiintyminen sekä puolisotilaallisten joukkojen harjoittama väkivalta;

O.  toteaa, että Libyasta on tullut ihmiskaupan kauttakulkumaa; toteaa, että Libyassa on edelleen satoja tuhansia eri kansallisuuksia edustavia maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita, joista monet elävät järkyttävissä olosuhteissa ja ovat näin otollinen kohderyhmä salakuljettajille; toteaa, että orjuudesta Libyassa on esitetty väitteitä;

P.  toteaa, että tavallisten libyalaisten jokapäiväistä elämää leimaavat yhä vaikeammat elinolot, paheneva käteiskriisi, vedenjakelun katkokset ja toistuvat sähkökatkot ja maan terveydenhuoltojärjestelmän yleisesti katastrofaalinen tilanne;

Q.  toteaa, että Libyan poliittiselle ilmastolle on ominaista syvä luottamuspula eri alueiden tärkeimpien poliittisten ja sotilaallisten toimijoiden kesken;

R.  toteaa, että kansainvälisesti tunnustettu kansallisen sovinnon hallitus tukeutuu oman turvallisuutensa vuoksi yhä enemmän useisiin puolisotilaallisiin ryhmiin; katsoo, että nämä puolisotilaalliset ryhmät ovat saaneet ennennäkemättömästi vaikutusvaltaa Tripolissa toimiviin valtion elimiin, mikä uhkaa YK:n meneillään olevia pyrkimyksiä luoda maahan toimintakykyisempi poliittinen järjestelmä;

S.  toteaa, että Turkin, Qatarin, Egyptin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kaltaisilla valtioilla on merkittävä vaikutusvalta sotaakäyviin eri ryhmiin;

T.  ottaa huomioon, että Libyan eri yhteisöjen monenlaiset kulttuuri-identiteetit, heimot tai etniset ryhmät ovat aina muodostaneet Libyan sosiaalisen ja kulttuurisen perusrakenteen ja että niillä on keskeinen rooli maan sosiaalisessa ja poliittisessa kehityksessä ja turvallisuuskysymyksissä; ottaa huomioon, että libyalaisella yhteiskunnalla on vahvat perinteet kaupunkien, heimojen ja etnisten yhteisöjen välisten kiistojen epävirallisissa ratkaisuprosesseissa;

U.  ottaa huomioon, että toistaiseksi maassa ei ole vaalijärjestelmää koskevaa selkeää ja yhteistä lainsäädäntökehystä; toteaa, että perustuslakia ei ole hyväksytty, joten maassa ei ole uusien vaalien järjestämiseen tarvittavaa lainsäädäntökehystä; toteaa, että nykyinen rankaisemattomuuden ilmapiiri, laajalle levinneet laittomuudet, korruptio sekä aseistettujen ryhmien ja libyalaisten heimojen väliset ja alueelliset jännitteet vähentävät entisestään luottamusta jo nyt heikkoihin julkishallinnollisiin ja valtion laitoksiin;

V.  toteaa, että ilman oikeudenkäyntiä toteutetut teloitukset, kidutus, mielivaltaiset pidätykset ja summittaiset hyökkäykset asuinalueille ja infrastruktuuriin ovat lisääntyneet jatkuvasti Libyassa, kuten myös vihapuhe ja kannustaminen väkivaltaan;

W.  katsoo, että madkhalismia edustava salafistinen ääriliike on voimistumassa ja lisäämässä vaikutusvaltaansa sekä Itä- että Länsi-Libyassa; ottaa huomioon, että madkhalistit vastustavat vaaleja, ovat halukkaita säilyttämään vallitsevan tilanteen, eivät hyväksy mitään demokratiamallia ja ovat raskaasti aseistettuja, joten ne muodostavat konkreettisen uhan ääriliikkeiden voimistumisesta ja väkivallan lisääntymisestä maassa;

X.  toteaa, että rikosoikeusjärjestelmän romahtaminen edistää rankaisemattomuutta valtiossa ja kaventaa uhrien mahdollisuuksia hakea suojelua ja oikeussuojakeinoja; toteaa, että monilla alueilla ja jopa tapauksissa, jossa poliisiraportti on tehty rikoksen jälkeen, toimet välittömän, tehokkaan, puolueettoman ja riippumattoman tutkinnan aloittamiseksi ja rikollisten saattamiseksi oikeuden eteen ovat olleet vähäisiä; toteaa, että aseistettuun ryhmään kuuluvaa rikoksen tekijää ei ole tuomittu Libyassa vuoden 2011 jälkeen;

Y.  toteaa, että Libyan väkivallan kierrettä ruokkii jatkuvasti se, että vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä ei rangaista; toteaa, että jos tähän ei puututa asianmukaisesti, oikeusvaltion täydellinen puuttuminen tekee rauhanomaista rinnakkaiseloa ja väkivaltaisen ääriajattelun torjuntaa koskevasta narratiivista väestölle merkityksetöntä;

Z.  ottaa huomioon, että kymmeniä poliittisesti aktiivisia henkilöitä ja ihmisoikeusaktivisteja, tiedotusalan ammattilaisia ja muita julkisuuden henkilöitä on kaapattu tai heitä on uhkailtu; ottaa huomioon, että YK on saanut raportteja mielivaltaisista pidätyksistä ja kidutuksesta sekä pahoinpitelyistä, joihin molemmat osapuolet ovat syyllistyneet;

AA.  toteaa, että eskaloituvat hyökkäykset oikeuslaitoksen jäseniä, paikallisia kansalaisjärjestöjä, ihmisoikeuksien puolustajia ja tiedotusvälineiden työntekijöitä – sekä pakolaisia ja maahanmuuttajia – vastaan ovat vauhdittaneet ihmisoikeustilanteen heikkenemistä kaikkien Libyan alueella oleskelevien siviilien kannalta; toteaa, että oikeusvaltion puuttuminen ja vakavien ihmisoikeusloukkausten, kuten kidutuksen, mielivaltaisten pidätysten, ilman oikeudenkäyntiä toteutettujen teloitusten ja summittaisten siviileihin ja infrastruktuuriin kohdistuvien hyökkäysten jääminen rankaisematta ruokkivat edelleen väkivallan kierrettä valtiossa;

AB.  ottaa huomioon, että Libyan rajojen läpäisevyys vauhdittaa rajat ylittävää laitonta kauppaa ja että aseistettujen ryhmien levittäytyminen raja-alueille on pahentanut entisestään taisteluja laitonta kauppaa harjoittavien vihollisryhmien välillä rajat ylittävien varojen valvonnasta ja saannista; ottaa huomioon, että maahan saapuvat niin kutsutut vierastaistelijat ja eri rikollisverkostot hyödyntävät edelleen aseiden hallitsematonta leviämistä;

AC.  ottaa huomioon, että poliittinen epävarmuus ja epävakaus ovat tehneet Libyasta otollisen maaperän ääriryhmien toiminnalle; toteaa, että Fezzanin alue on rakenteellisesti epävakaa ja historiallinen paikka, jonka kautta pakolaiset ja muuttajat kulkevat Eurooppaan, ja muodostaa reitin öljyn, kullan, aseiden ja huumeiden laittomalle kaupalle sekä ihmiskaupalle; ottaa huomioon, että aluetta leimaavat etniset ja heimojen väliset jännitteet, jotka ovat vahvistuneet Gaddafin menetettyä vallan, ja taistelut maan rikkauksien hallinnasta; huomauttaa, että Fezzanin vakauttaminen on keskeistä koko maan vakauttamisen varmistamiseksi;

AD.  ottaa huomioon Libyan paikallisviranomaisten merkityksen konfliktien torjunnassa ja keskeisten julkisten palvelujen toimittamisessa väestölle;

AE.  ottaa huomioon, että 7. toukokuuta 2018 lähtien Dernan kaupunkiin on tehty yhä enemmän maa- ja ilmahyökkäyksiä ja sitä on tulitettu tykeillä; toteaa, että useita siviilejä on kuollut, samalla kun avustus- ja lääkintähenkilöstön pääsyä alueelle on rajoitettu tuntuvasti ja humanitaarinen tilanne on hälyttävä;

AF.  ottaa huomioon, että parlamentin virallinen valtuuskunta vieraili Libyassa 20.–23. toukokuuta 2018;

1.  suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

   a) varmistetaan mahdollisimman vahva tuki YK:n erityislähettilään Ghassan Salamén syyskuussa 2017 esittämälle YK:n Libyan-toimintasuunnitelmalle Libyan vakauttamiseksi ja poliittisen ja osallistavan kansallisen sovintoprosessin käynnistämiseksi, jonka avulla kaikki libyalaiset toimijat, myös kaikki heimoyhteisöt, voivat saavuttaa vakaan ja pitkäaikaisen poliittisen sopimuksen samalla, kun kiinnitetään asianmukaista huomiota naisten ja vähemmistöjen osallistumiseen; otetaan huomioon YK:n turvallisuusneuvostolle 21. toukokuuta 2018 esitetyt kattavan kuulemisprosessin tulokset; tuomitaan jyrkästi kaikki pyrkimykset vaarantaa YK:n johtama rauhanprosessi; jatketaan tiivistä yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien Libyan-tukioperaation (UNSMIL) kanssa;
   b) tehostetaan diplomaattisia toimia, joilla tuetaan YK:n suunnitelmaa ja autetaan lujittamaan Libyan hallitusta sen pyrkiessä saamaan aikaan poliittista hyväksyntää, takaamaan turvallisuuden ja laajentamaan valtapiirinsä Libyan koko alueelle yli kansainvälisesti tunnustetun kansallisen sovinnon hallituksen kapean alueellisen hallinnon maan vakauttamista, jälleenrakentamista ja sovittelua koskevan poliittisen ja osallistavan ratkaisun, valtiorakenteiden kehittämisen sekä mahdollisen rauhanturvaoperaation välttämättömänä edellytyksenä; varmistetaan, että vakauttamisprosessin omistajuus ja päätös tulevasta valtiomuodosta kuuluvat libyalaisille; tuetaan ja vahvistetaan maan paikallisia mekanismeja ja valmiuksia sovittelussa ja kiistojen ratkaisemisessa ja liitetään ne Yhdistyneiden kansakuntien toimintaohjelmaan osana johdonmukaista ja yhtenäistä lähestymistapaa, joka johtaa konkreettisiin ja kestäviin tuloksiin;
   c) tukee useissa kunnissa YK:n suojeluksessa järjestettäviä niin kutsuttuja kaupungintalotapaamisia tehokkaina alhaalta ylöspäin suuntautuvina sovinnonaloitteina, joilla pyritään rohkaisemaan eri yhteisöjä vuoropuheluun ja edistetään konkreettisesti kestävän ja toteuttamiskelpoisen ratkaisun löytämistä Libyan kriisiin ja autetaan luomaan maahan kansallistunnetta;
   d) edistetään keinoja tukea instituutioiden kehittämistä, aidon kansalaisyhteiskunnan kehittämistä ja talouden käynnistämistä ja siirtymistä pois äärimmilleen venytetyistä julkisista palveluista ja vaalitaan kestävän yksityisen sektorin kehittämistä, mikä on välttämätöntä valtion pitkän aikavälin vakauden ja vaurauden varmistamiseksi;
   e) tuetaan Libyaa sen pyrkimyksissä laatia uusi perustuslaillinen järjestys, johon olisi kuuluttava malli öljyyn perustuvan vaurauden oikeudenmukaiseksi jakamiseksi sekä historiallisten alueiden ja toisaalta mahdollisen kansallisen hallituksen tehtävien ja velvoitteiden selkeästä jaosta; muistutetaan, että tällainen uusi perustuslaki, joka voisi perustua vuoden 1963 tarkistettuun perustuslakiin, voisi auttaa pyrkimyksissä järjestää valtion kattavat vaalit, jotka olisi järjestettävä vasta, kun uusi perustuslaki on hyväksytty ja tarvittavat edellytykset on asianmukaisesti saavutettu, suuren äänestysaktiivisuuden sekä kansalaisten kannatuksen ja legitiimiyden varmistamiseksi;
   f) EU:n toimielimissä annetaan edelleen etusija sille, miten Libyan kriisin kaikki näkökohdat voidaan ottaa paremmin huomioon ja mitä välineitä ja aloja hyödynnetään, myös kiinnittämällä enemmän huomiota paikallisiin olosuhteisiin, ja osoitetaan, että kaikki toimielimet ja jäsenvaltiot ovat tavoitteissaan ja aloitteissaan yhtenäisiä, jotta varmistetaan kaikkien asianomaisten toimijoiden toteuttamien toimenpiteiden keskinäinen johdonmukaisuus osana laajempaa alueellista strategiaa;
   g) vahvistetaan läsnäoloa, näkyvyyttä ja ymmärrystä maan tilanteen monimutkaisuudesta palauttamalla EU:n Tripolin edustusto ja palauttamalla edustustoon EU:n pysyvää henkilöstöä;
   h) jatketaan sen korostamista, että Libyan kriisiä ei voida ratkaista sotilaallisesti, ja muistutetaan, että kaikkien osapuolten ja aseistettujen ryhmien on sitouduttava Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen 42 artiklaan, kunnioitettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja pidättäydyttävä väkivaltaisesta retoriikasta ja väkivallan käytöstä, demobilisoitava ja sitouduttava konfliktin ratkaisemiseen rauhanomaisesti, jotta vältetään lisävahingot ja se, että ihmishenkiä menetetään lisää; katsoo, että neuvotteluilla olisi pyrittävä yhdistämään Libyan kaikkien alueiden puolustusvoimat siviilien johtaman kansallisen turvallisuusarkkitehtuurin rakentamiseksi kansainvälisesti tunnustetun osallistavan Libyan hallituksen alaisuuteen ja taattava avoimuus ja vastuuvelvollisuus sekä Libyan kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattaminen, ja niiden tuloksena olisi oltava myös sellaisen pöytäkirjan allekirjoittaminen, joka sitouttaa kaikki aseistetut ryhmät voiman ja väkivallan käytöstä luopumiseen yhtenäisen kattavan aseistariisuntaa, demobilisaatiota ja yhteiskuntaan sopeuttamista koskevan sopimuksen sekä turvallisuusjärjestelmäuudistusta koskevan prosessin yhteydessä, jota ohjaavat Skhiratissa hyväksytyt syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteet; katsoo, että tällaisen pöytäkirjan allekirjoittamisen olisi mahdollistettava rauhansopimuksen täytäntöönpano, joka johtaa vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämiseen, ja siihen olisi liitettävä taloudellisia ja rahoitusta koskevia kannustimia ja että sen olisi annettava allekirjoittajille sysäys ryhtyä rakentamaan uusia valtion instituutioita;
   i) pidetään mielessä tarve kehittää räätälöityjä integrointiohjelmia puolisotilaallisiin ryhmiin kuuluvien henkilöiden, ei ryhmien, integroimiseksi tavanomaiseen turvallisuuskoneistoon, jotta voidaan rajoittaa lojaalisuuden jakautumista;
   j) tuetaan YK:n pyrkimyksiä vaalien järjestämiseen Libyassa vuoden 2018 loppuun mennessä ja vasta kun uusi perustuslaki on hyväksytty; tuetaan erityisesti pyrkimyksiä rekisteröidä äänioikeutetut, koska tällä hetkellä vain noin 50 prosenttia äänioikeutetuista on rekisteröity; varmistetaan, että sopimus siirtymäjärjestelyistä hyväksytään ennen vaaleja luottamuksen rakentamiseksi uudelleen ja uuden hallituksen kansainvälisen ja kansallisen legitimiteetin vahvistamiseksi; tuetaan, myös teknisesti, prosessia kunnollisen perustuslaillisen kehyksen sekä koko vaaliprosessin perustamiseksi liittämällä mahdollinen unionin taloudellinen tuki sellaisen vaalilain hyväksymiseen, joka noudattaa mahdollisimman hyvin Venetsian komission mukaisia kansainvälisiä periaatteita;
   k) painostetaan niitä, jotka estävät poliittisia rauhanneuvotteluja, ja valvotaan tehokkaasti YK:n asevientikieltoa Libyaan; harkitaan uusien sanktioiden käyttöönottoa laittomia öljysopimuksia tekevien osalta;
   l) tiivistetään yhteistyötä kaikkien paikalla toimivien kansainvälisten järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa kansainvälisten toimien johdonmukaisuuden ja lähentymisen vahvistamiseksi; lisätään diplomaattisia ponnisteluja kaikkien alueellisten toimijoiden ja naapurimaiden kanssa sen varmistamiseksi, että ne tukevat myönteisen ratkaisun löytämistä Libyan kriisiin siihen tällä hetkellä ainoan mahdollisen kehyksen tarjoavan YK:n toimintasuunnitelman mukaisesti; tuetaan meneillään olevaa Libyan sisäistä kansallista konferenssia tavoitteena saavuttaa Libyan eri puolueiden kesken sopimus seuraavista vaiheista siirtymän loppuunsaattamiseksi; yritetään saada alueelliset toimijat luopumaan mahdollisista yksipuolisista tai monenvälisistä sotilaallisista väliintuloista, joilta puuttuu oikeusperusta tai Libyan hallituksen poliittinen suostumus;
   m) tuetaan libyalaisten lainsäätäjien, tuomarien ja erikoistuneiden syyttäjien avulla Libyan terrorismin vastaisen lainsäädännön tarkistamista ja varmistetaan, että näillä on asianmukaiset keinot johtaa ja ratkaista terrorismin vastaisia tapauksia oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti;
   n) pohditaan Libyan kriisiä laajemmassa, alueellisessa ja yleisafrikkalaisessa yhteydessä pitäen mielessä, että Libya on avainasemassa Pohjois-Afrikan, Sahelin ja Välimeren alueen vakauden kannalta; edistetään ja helpotetaan Libyan yhteistyötä sen Sahelin alueen naapureiden kanssa; tarkastellaan kyseisen pohdinnan yhteydessä Libyan tilanteen vaikutusta siihen dynamiikkaan ja niihin haasteisiin, joihin EU:n on vastattava; kehitetään Libyaa koskeva laaja-alainen toimintapolitiikka, jossa otetaan huomioon alueellinen ja yleisafrikkalainen näkökulma ja joka kattaa kehitysyhteistyötä, turvallisuutta ja muuttoliikettä koskevat politiikat sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelun, terrorismin torjunnan ja orjuuden ja hyväksikäytön torjunnan; varmistetaan, että kyseisen toimintapolitiikan täytäntöönpanoa tuetaan asianmukaisella ja riittävällä rahoituksella, myös seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, jotta politiikka tuottaa konkreettisia tuloksia; jatketaan ja tehostetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Naton Sea Guardian -operaation ja EUNAVFOR Med Sophia -operaation välillä;
   o) varmistetaan pysyvä ja aktiivinen osallistuminen terrorismin ja ihmiskaupan vastaisiin pyrkimyksiin sekä yhdentämällä tiedustelutietoa, taloudellista yhteistyötä ja taktista tukea että sellaisilla sosiaalisilla ohjelmilla ja koulutusohjelmilla terveydenhuoltoa ja koulutusta varten, joilla tuetaan sosiaalisten toimijoiden ja keskeisten mielipidevaikuttajien koulutusta ja kehitystä väkivaltaisen ääriajattelun torjumisessa sekä rinnakkaiseloa ja rauhanomaista yhteistyötä koskevan viestin levittämiseksi;
   p) pidetään mielessä, että vaikka Daeshin / Irakin ja Levantin islamilaisen valtion vaikutus on merkittävästi heikentynyt Libyassa, maassa on voimistumassa uudenlaisia ääriliikkeitä, kuten makhalistien edustama ääriliike; muistutetaan, että tehokkain vastaus radikaalien militanttien oleskeluun valtiossa on viime kädessä sellaisten osallistavien kansallisten instituutioiden perustaminen, jotka voivat puolustaa oikeusvaltiota, tarjota julkisia palveluja ja torjua tehokkaasti valtion ja laajemman alueen vakautta uhkaavia ryhmiä;
   q) varmistetaan 25. heinäkuuta 2017 annetun Pariisin julistuksen mukaisesti, että EU:n varat käytetään vaikuttavalla tavalla, jotta taataan hallitusten välinen koordinointi julkisen infrastruktuurin kunnostamisessa EU:n vakautusjärjestelyjen avulla; annetaan etusija sellaisten hankkeiden ja aloitteiden rahoittamiselle, joilla tuetaan vastuuvelvollisuutta ja demokraattista muutosta tukevia toimijoita ja joilla vaalitaan paikallisesti juurtuneita vuoropuheluja, sovittelua ja konfliktinratkaisumekanismeja ja joihin otetaan mukaan erityisesti naisia ja joissa työskennellään nuorten kanssa, jotta estetään heidän ajautumisensa rikolliseen toimintaan, kuten salakuljetukseen ja ihmiskauppaan liittyviin miliiseihin liittyminen; jatketaan kansalaisyhteiskunnan, erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien, vahvistamista sekä tukea poliittiselle prosessille, turvallisuudelle ja sovittelutoiminnalle erityisesti Euroopan naapuruusvälineen ja vakautta ja rauhaa edistävän välineen kautta; edistetään edustuksellisen hallinnon täytäntöönpanoa paikallisella ja kansallisella tasolla, jotta voidaan vastata paremmin sovitteluun, vakauttamiseen ja turvallisuuden palauttamiseen liittyviin haasteisiin; varmistetaan, että EU:n Afrikka-hätärahastosta myönnetään varoja vain, jos alkuperäisiä tavoitteita on noudatettu ja päätös perustuu paikallisviranomaisia ja tuensaajia koskevaan asianmukaiseen arviointiin ja jälkiarviointiin;
   r) tuetaan kuntia niiden keskeisten palvelujen tarjonnassa ja paikallishallinnon kehittämisessä; varmistetaan väestön peruselintaso pitäen mielessä, että on ratkaisevan tärkeää ymmärtää paikallista poliittista ja taloudellista järjestelmää sovintoprosessin esittämisessä kansalaisille ja torjuttaessa laitonta ihmiskauppaa; varmistetaan, että EU:n varat käytetään tehokkaasti Libyan väestöä ja kansalaisyhteiskuntaa auttavissa hankkeissa; edistetään kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja paikallisten hallintoviranomaisten välistä viestintää;
   s) tuetaan aloitteita, esimerkiksi Misratan ja Tawerghan sovintokomitean edistämää aloitetta, jossa Misratan ja Tawerghan kaupungit pääsivät sopimukseen rauhanomaisen rinnakkaiselon doktriinin mukaisesti ja antoivat Tawerghan kaupungista siirtymään joutuneille ihmisille mahdollisuuden palata kaupunkiinsa;
   t) kannustetaan edelleen Libyan instituutioita pyrkimään tehokkaammin ja avoimemmin parantamaan kaikkien libyalaisten elinoloja muun muassa palauttamalla ennalleen ensisijaisia julkisia palveluja sekä rakentamalla uudelleen julkisia infrastruktuureja, vahvistamaan valtion taloushallintoa, ratkaisemaan likviditeettikriisi sekä panemaan täytäntöön tarpeelliset rahoitusalan ja talouden uudistukset, joiden toteuttamista kansainväliset rahoituslaitokset ovat pyytäneet talouden elpymisen ja vakauttamisen tukemiseksi; avustetaan maata luomaan markkinapohjainen talous, josta hyötyvät kaikki libyalaiset; kehotetaan Libyan viranomaisia varmistamaan, että luonnonvaroihin perustuvat tulot ja niistä saadut hyödyt käytetään koko väestön hyväksi, myös paikallisella tasolla; kehotetaan Libyan viranomaisia sitoutumaan korkeisiin avoimuusedellytyksiin maan kaivannaisteollisuuden osalta sekä erityisesti sitoutumaan mahdollisimman pian kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevaan aloitteeseen (EITI); autetaan Libyan viranomaisia torjumaan kaikkea laitonta toimintaa, joka haittaa kansallista taloutta, kuten suositeltiin hiljattain Libyaa koskevan päätöslauselman 1973 (2011) nojalla perustetun asiantuntijapaneelin loppuraportissa;
   u) jatketaan ihmisoikeusloukkausten ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomusten määrätietoista tuomitsemista sekä lisätään toimia humanitaarisen avun toimittamiseksi sitä tarvitsevalle väestölle ja kaikille valtion osille, erityisesti terveydenhuollon ja energialaitosten osalta; lisätään humanitaarisen talousavun vaikuttavuutta sekä lisätään tukea paikalla toimiville humanitaarisille järjestöille ja tiivistetään yhteistyötä niiden kanssa; tuomitaan lukuisat ja jatkuvasti lisääntyvät pyrkimykset rajoittaa kansalaisyhteiskunnan tilaa erityisesti sortavan lainsäädäntökehyksen ja ihmisoikeuksien puolustajiin ja oikeuslaitokseen kohdistuvien hyökkäysten kautta; kehotetaan AU:ta, YK:ta ja EU:ta jatkamaan yhteistyötään ja ryhtymään voimakkaisiin toimiin näiden ihmisoikeusloukkausten lopettamiseksi välittömästi; vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa ja tuetaan paikallisten tiedotusvälineiden kehitystä ja riippumattomuutta;
   v) vauhditetaan pyrkimyksiä EU:n rahoittaman UNHCR:n hätäevakuointimekanismin osalta, joka on auttanut noin tuhannen suojelua tarvitsevan haavoittuvimmassa asemassa olevan pakolaisen evakuoinnissa Libyasta; kannustetaan libyalaisia osapuolia laajentamaan niiden kansallisuuksien määrää, joiden kanssa Libya sallii UNHCR:n tekevän työtä;
   w) puututaan laittomaan muuttoliikkeeseen Libyaan ja sieltä pois pitäen mielessä pitkän aikavälin vaikuttavien ja toteuttamiskelpoisten ratkaisujen tarve, joilla olisi puututtava Afrikan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja määriteltävä oikeusperusta kansainvälisille muuttoliikeprosesseille, jotka nykyisin perustuvat hätämekanismin kautta tapahtuvaan uudelleensijoittamiseen tai välittömään uudelleensijoittamiseen; keskitetään EU:n toimet maahanmuuttajien suojelemiseen Libyassa; avustetaan Libyan viranomaisia turvaamalla sisäisesti siirtymään joutuneiden paluu koteihinsa ja tukemalla paikallisyhteisöjä haasteista selviytymisessä samalla, kun taataan, ettei maan sisäisesti siirtymään joutuneiden paluu johda siihen, että vaihdetaan eri sotilaallisia joukkoja hyödyttävä rahallinen korvaus oikeuteen palata; varoitetaan kansainvälistä yhteisöä tarpeesta ryhtyä toimiin Libyan ja Sahelin ja Saharan alueen kehitys-, ihmisoikeus- ja turvallisuushaasteiden ratkaisemiseksi, ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen torjuntakeinot mukaan luettuina; varmistetaan, että toimenpiteet ihmiskaupan torjumiseksi eivät haittaa vapaata liikkuvuutta alueen talouskehityksen kannalta;
   x) tehostetaan EU:n, Afrikan unionin ja YK:n yhteisiä toimia maahanmuuttajien ja pakolaisten suojelun parantamiseksi Libyassa kiinnittäen erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin; tutkitaan perusteellisesti ja välittömästi väitteet, joiden mukaan rikollisryhmät käyttävät hyväksi ja kohtelevat epäinhimillisesti Libyaan saapuneita muuttajia ja pakolaisia, ja kantelut orjuuden harjoittamisesta; kehitetään aloitteita tällaisten tapahtumien ehkäisemiseksi vastaisuudessa; parannetaan pakolaisten ja maahanmuuttajien oloja säilöönottokeskuksissa ja kehotetaan Libyan viranomaisia sulkemaan mahdollisimman pian leirit, joiden on todettu rikkovan kansainvälisiä normeja; jatketaan ja tehostetaan yhteistyössä YK:n ja Afrikan unionin kanssa toteutettua vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotoutumista painottaen tässä yhteydessä sen merkitystä, että kumotaan Libyan maastapoistumisviisumia koskeva vaatimus; kannustetaan Libyan viranomaisia lopettamaan mielivaltaiset pidätykset sekä välttämään haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, erityisesti lasten pidätyksiä; varmistetaan, että muuttajia kohdellaan noudattaen täysimääräisesti kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja osoitetaan tähän tarvittava rahoitus EU:n talousarviosta; kehotetaan Libyaa allekirjoittamaan ja ratifioimaan Geneven vuoden 1951 pakolaisasemaa koskeva yleissopimus ja sen vuoden 1967 pöytäkirja; varmistetaan, että EU:n yhdennetyllä rajavalvonnan avustusoperaatiolla Libyassa (EUBAM), EUNAVFOR Med Sophia -operaatiolla ja Frontexin Themis-operaatiolla keskitytään yhdessä torjumaan laitonta toimintaa, myös maahanmuuttajien salakuljetusta, ihmiskauppaa ja terrorismia keskisellä Välimerellä; varmistetaan, että EUBAM-operaatio tekee aktiivista yhteistyötä ja auttaa Libyan viranomaisia painopistealoilla, jotka liittyvät rajahallintoon, lainvalvontaan ja laajemmin rikosoikeusjärjestelmään;
   y) kehitetään edelleen kaikkia pyrkimyksiä ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumiseksi kaikissa muodoissaan Libyan alueelta ja sen kautta sekä Libyan rannikolta, koska se vaarantaa sekä Libyan vakauttamisprosessin että tuhansia ihmishenkiä; varmistetaan tämän vuoksi EU:n panoksen jatkuvuus näiden ongelmien torjumisessa avustamalla libyalaisia osapuolia kipeästi kaivattujen valmiuksien kehittämisessä maan maa- ja merirajojen turvaamiseksi sekä tekemällä yhteistyötä Libyan viranomaisten kanssa kattavan rajaturvallisuusstrategian käyttöön ottamiseksi;
   z) tuetaan kestävän ratkaisun löytämistä yli 180 000:n sisäisesti siirtymään joutuneen henkilön ongelmaan Libyassa, myös arviolta 40 000 Tawarghan entisen asukkaan osalta, uudelleensijoittamismahdollisuuksien avulla tai helpottamalla turvallista kotiinpaluuta ja lisäämällä tätä varten tukea UNHCR:lle ja Kansainväliselle siirtolaisuusjärjestölle;
   aa) puututaan kansainvälisten rikollisryhmien ja terroristiryhmien toiminnan limittymistä koskevaan ilmiöön tekemällä perusteellisia tutkimuksia, joissa käsitellään erityisesti ihmiskauppaa ja konfliktien yhteydessä esiintyvää seksuaalista väkivaltaa;
   ab) tuetaan Libyan rannikkovartioston kanssa tehtävää yhteistyötä, joka on auttanut pelastamaan lähes 19 000 muuttajaa Libyan aluevesillä tammikuun ja marraskuun lopun välillä vuonna 2017; autetaan Libyan viranomaisia ilmoittamaan virallisesti etsintä- ja pelastusalueensa (SAR), otetaan käyttöön selkeät vakiotoimintamenettelyt maihinnousua varten ja varmistetaan Libyan rannikkovartioston seurantajärjestelmän toiminta, jotta voidaan perustaa selkeä ja avoin rekisteri kaikista henkilöistä, jotka nousevat maihin Libyan rannoilla, ja varmistaa, että heistä huolehditaan asianmukaisesti kansainvälisten humanitaaristen normien mukaisesti; lisätään yhteistyötä Libyan viranomaisten kanssa Libyaan perustettavan meripelastuksen koordinointikeskuksen valmistelutöiden vauhdittamiseksi tavoitteena tehostaa etsintä- ja pelastusvalmiuksia; varmistetaan Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön ja UNHCR:n Libyan rannikkovartiostolle tarjoaman kansainvälistä suojelua, pakolaisoikeutta ja ihmisoikeuksia koskevan erityiskoulutuksen jatkaminen;
   ac) vahvistetaan humanitaarista ja siviiliapua, jotta voidaan helpottaa Libyan väestön oloja ja vastata konfliktista eniten kärsivien henkilöiden kiireellisimpiin tarpeisiin Libyassa, erityisesti pahiten kärsineillä alueilla, sekä valmistaudutaan toimimaan, jos tilanne edelleen pahenee; vaatii EU:ta tukemaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja etenkin naisjärjestöjen vahvistamista, koska ne pyrkivät löytämään väkivallattomia ratkaisuja maan lukuisiin kriiseihin;
   ad) annetaan käyttöön kaikki tarvittavat taloudelliset ja inhimilliset voimavarat pakolaisten auttamiseksi sekä tarjotaan siirtymään joutuneille henkilöille räätälöityä humanitaarista apua, jotta voidaan vastata Libyan humanitaariseen kriisiin, joka on pakottanut tuhansia ihmisiä pakenemaan maasta;
   ae) tehostetaan kansainvälisiä pyrkimyksiä purkaa ihmissalakuljetus- ja ihmiskauppaverkostot ja lisätään ponnisteluja tämän rikollisen toiminnan torjumiseksi ja siihen syyllistyneiden saattamiseksi oikeuden eteen; jatketaan ja tehostetaan EUNAVFOR Med Sophia -operaatiota ihmiskauppiaiden ja salakuljettajien liiketoimintamallin häiritsemiseksi, kehitetään Libyan rannikkovartioston valmiuksia ja tuetaan YK:n turvallisuusneuvoston aseidenvientikieltoa ja laitonta öljykauppaa koskevien päätöslauselmien täytäntöönpanoa; jatketaan Libyan tukemista yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) tehtävien kautta; lisätään etsintä- ja pelastusvalmiuksiin liittyviä valmiuksia ahdingossa olevien ihmisten auttamiseksi ja pyydetään kaikkia valtioita ottamaan käyttöön valmiudet sekä tunnustamaan yksityisten toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen antaman tuen merellä ja maalla tehtävissä pelastusoperaatioissa pitäen mielessä nykyisen kansainvälisen oikeudellisen kehyksen ja turvallisuusongelmat;
   af) vahvistetaan täysi tuki kansainvälisen rikostuomioistuimen mandaatille Libyassa jatkuvien ihmisoikeusloukkausten osalta muistuttaen, että ICC:n ja universaalitoimivallan kaltaiset kansainväliset vastuujärjestelmät ovat merkittävässä asemassa rauhansuunnitelman täytäntöönpanossa sellaisissa puitteissa, joissa suunnitellaan eteneminen kohti vastuuvelvollisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista Libyassa; tuetaan kansainvälistä rikostuomioistuinta sen pyrkimyksissä saattaa järkyttäviin rikoksiin syyllistyneet oikeuden eteen; tuetaan YK:n Libyan erityislähettilään marraskuussa 2017 kansainväliselle yhteisölle esittämää kehotusta auttaa Libyaa sotarikoksista rankaisemattomuuden torjumisessa sekä harkita yhteisten tuomioistuinten vaihtoehtoa; kehotetaan EU:ta ja jäsenvaltioita tukemaan kansainvälisiä mekanismeja, jotta kansalliselle oikeusjärjestelmälle voidaan tarjota kaikki tarvittavat keinot käynnistää aiempien ja jatkuvien vakavien rikkomusten tutkinta, ja tuetaan Libyan tulevia legitiimejä viranomaisia siinä, että ne toteuttavat itse tämän tehtävän; todetaan, että oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit toisivat oikeutta kaikille ihmisoikeusloukkauksien uhreille Libyan alueella, mikä viitoittaa tietä kestävään sovitteluun ja rauhaan;
   ag) ilmaistaan huoli Daeshin ja muiden terroristiryhmien laajenevasta läsnäolosta Libyassa, mikä horjuttaa maata ja uhkaa naapurimaita sekä EU:ta;
   ah) kehotetaan etenkin Libyan viranomaisia ja puolisotilaallisia joukkoja takaamaan ulkoisten toimijoiden pääsy säilöönottokeskuksiin ja erityisesti sellaisiin, jotka on tarkoitettu siirtolaisille;
   ai) selvennetään Libyan investointiviranomaisen EU:ssa jäädytettyjen varojen tilannetta osingonjaon, joukkovelkakirjoista saatavan tulon ja korkojen osalta; laaditaan yksityiskohtainen raportti Gaddafin vuonna 2011 jäädytetyistä varoista kertyneiden korkojen kokonaismäärästä ja luettelo henkilöistä tai tahoista, jotka ovat hyötyneet näistä koroista; puututaan kiireellisesti tähän liittyvään huoleen mahdollisesta porsaanreiästä EU:n sanktiojärjestelmässä;
   aj) edistetään Fezzanin alueen talouden ja laillisen talouden kehitykseen tähtääviä hankkeita tekemällä yhteistyötä tiiviisti eri kuntien kanssa, etenkin muuttoreittien varrella olevien, jotta voidaan torjua rikollisverkostojen laitonta toimintaa ja terroristiryhmien väkivaltaista ääriajattelua, luomalla vaihtoehtoisia tulonlähteitä, etenkin nuorten hyväksi;
   ak) jatketaan Libyaan suuntautuvien aseiden vientikieltoa, jotta estetään niiden ajautuminen aseistettujen ääriryhmien käsiin, mikä aiheuttaa epävarmuutta ja epävakautta koko Libyan alueella;
   al) toteutetaan kiireellisesti diplomaattisia toimia siviilien suojelemiseksi ja Dernan humanitaariseen tilanteeseen puuttumiseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä tiedoksi Libyan kansallisen sovinnon hallitukselle.

(1) EUVL C 234, 28.6.2016, s. 30.
(2) EUVL C 300, 18.8.2016, s. 21.
(3) EUVL C 35, 31.1.2018, s. 66.

Päivitetty viimeksi: 16. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö