Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2070(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0166/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0166/2018

Keskustelut :

PV 29/05/2018 - 22
CRE 29/05/2018 - 22

Äänestykset :

PV 30/05/2018 - 13.14
CRE 30/05/2018 - 13.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0230

Hyväksytyt tekstit
PDF 171kWORD 56k
Keskiviikko 30. toukokuuta 2018 - Strasbourg
Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta
P8_TA(2018)0230A8-0166/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. toukokuuta 2018 vuosikertomuksesta yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (2017/2070(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa”,

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiasta(1),

–  ottaa huomioon 13. syyskuuta 2017 annetun komission kertomuksen ”Kaikkien kauppa” ‑strategian täytäntöönpanoa koskevasta kertomuksesta (COM(2017)0491),

–  ottaa huomioon 9. marraskuuta 2017 annetun komission kertomuksen vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta 1. tammikuuta 2016–31. joulukuuta 2016 (COM(2017)0654),

–  ottaa huomioon 25. syyskuuta 2015 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman kestävästä kehityksestä ”Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”,

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan Jean‑Claude Junckerin 13. syyskuuta 2017 unionin tilasta pitämän puheen,

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman Buenos Airesissa 10.–13. joulukuuta 2017 pidettävää WTO:n 11. ministerikokousta edeltävistä monenvälisistä neuvotteluista(2),

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman parlamentin vuonna 2010 antamien sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten täytäntöönpanosta(3),

–  ottaa huomioon 3. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman, johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin(4),

–  ottaa huomioon 12. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutuksesta globaaleihin arvoketjuihin(5),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 15. marraskuuta 2017 vahvistamansa kannan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta(6),

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa”(7),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 16. maaliskuuta 2017 vahvistamansa kannan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/... antamiseksi unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun due diligence ‑velvoitteiden vahvistamisesta(8),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 4. lokakuuta 2016 vahvistamansa kannan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/... antamiseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta(9),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa(10),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kansainvälisestä kauppapolitiikasta ja ilmastonmuutoksen haasteista(11),

–  ottaa huomioon 24. toukokuuta 2006 annetun komission tiedonannon ”Ihmisarvoista työtä kaikille – Yhteisön osallistuminen ihmisarvoisen työn toimintaohjelman maailmanlaajuiseen täytäntöönpanoon” (COM(2006)0249, SEC(2006)0643),

–  ottaa huomioon 18. toukokuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanosta(12),

–  ottaa huomioon 16. toukokuuta 2017 annetun unionin tuomioistuimen lausunnon 2/15 unionin toimivallasta allekirjoittaa ja tehdä vapaakauppasopimus Singaporen kanssa,

–  ottaa huomioon kauppasopimusten vaikutuksesta maatalouteen 15. marraskuuta 2016 julkaistun komission tutkimuksen ”Cumulative economic impact of future trade agreements on EU agriculture”,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 21 artiklan,

–  ottaa huomioon 14. heinäkuuta 2015 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista YK:n periaatteista ”Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights – State of Play” (SWD(2015)0144),

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus) ja erityisesti sen orjuuden ja pakkotyön kieltävän 4 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207, 208 ja 218 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja kehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0166/2018),

A.  ottaa huomioon, että yhteinen kauppapolitiikka koostuu kauppasopimuksista ja säädöksistä, joilla taataan unionin offensiiviset ja defensiiviset kaupalliset edut, edistetään kestävää kasvua ja ihmisarvoisten työpaikkojen luomista, varmistetaan unionin sääntöjen ja normien noudattaminen, taataan valtioiden sääntelyoikeus ja kansalaisten hyvinvointi sekä edistetään unionin arvoja; toteaa, että näiden tavoitteiden noudattaminen edellyttää unionin kauppapolitiikan hyvää suuntaamista ja täysimääräistä ja tehokasta täytäntöönpanoa sekä sen valvontaa entistä oikeudenmukaisemmalla ja avoimemmalla tavalla;

B.  toteaa, että unioni on sitoutunut vuoden 2017 kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa varmistamaan kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden, tähtäämään kestävään kehitykseen sekä nopeuttamaan siirtymää painottamalla kehityspolitiikan kaikenkattavia osatekijöitä, kuten sukupuolten tasa-arvoa, nuoria, investointeja ja kauppaa, kestävää energiaa ja ilmastotoimia, hyvää hallintoa, demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia, muuttoliikettä ja liikkuvuutta, jotta sen ulkopolitiikka, johon kuuluu myös yhteinen kauppapolitiikka, kokonaisuudessaan edistäisi Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa määritettyjä tavoitteita;

C.  toteaa, että unioni on sitoutunut edistämään myös kauppasuhteissaan ihmisarvoista työtä kaikille sellaisena kuin se esitettiin Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 2005 huippukokouksen tuloksissa ja Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston vuoden 2006 istunnon korkean tason osuudessa; toteaa, että Eurooppa-neuvosto on painottanut toistuvasti globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisen merkitystä sekä sitä, että se on tärkeää ottaa huomioon sisä- ja ulkopolitiikan eri aloilla ja kansainvälisessä yhteistyössä;

D.  toteaa, että unioni on maailman tärkein kaupan alan toimija ja suurin yksittäinen markkina-alue maailmassa ja että se on myös maailman suurin tavaroiden ja palvelujen viejä, ja Euroopassa 31 miljoonaa työpaikkaa on riippuvaisia viennistä, mikä on 67 prosenttia enemmän kuin 1990-luvun puolivälissä;

E.  toteaa, että Maailman kauppajärjestö (WTO) on ainoa kansainvälinen ja maailmanlaajuinen järjestö, joka käsittelee eri talousalueiden tai maiden välisen kaupan globaaleja sääntöjä;

F.  pitää täytäntöönpano- ja valvontavaihetta erittäin tärkeinä unionin kauppapolitiikan tehokkuuden varmistamisen kannalta;

G.  toteaa unionin kansalaisten vaativan yhä äänekkäämmin, että unionin kauppapolitiikalla varmistetaan, että EU:n markkinoille saapuvat tavarat on tuotettu ihmisarvoisissa ja kestävissä olosuhteissa;

H.  ottaa huomioon, että eurooppalaiset yritykset käyttävät kauppasopimusten mukaisia vähennysoikeuksia noin 70 prosentissa sellaisesta viennistä, jossa niitä voitaisiin hyödyntää, kun taas kumppanit käyttävät kyseisiä oikeuksia noin 90 prosentissa tapauksista, ja pitää välttämättömänä, että eurooppalaiset yritykset hyödyntävät näitä etuja kattavasti, jotta voidaan lisätä työllisyyttä, kasvua ja investointeja;

I.  ottaa huomioon, että pk-yritykset toimivat Euroopan talouden vetureina ja edustavat 30:tä prosenttia unionin viennistä ja 90:tä prosenttia EU:n työllisyydestä, ja pitää tärkeänä, että niillä on keskeinen rooli unionin kauppapolitiikan täytäntöönpanossa, mikä vahvistaisi sen roolia viennin, innovoinnin ja kansainvälistymisen yhteydessä;

J.  toteaa, että unioni on maailman suurin palvelujen viejä ja sen kaupan ylijäämä on tältä osin kymmenkertaistunut vuodesta 2000 ja se oli 120 miljardia euroa vuonna 2016;

K.  katsoo, että yhteistä kauppapolitiikkaa ja sen täytäntöönpanoa koskevassa julkisessa keskustelussa esitettyihin kysymyksiin on vastattava selvästi ja täsmällisesti;

L.  katsoo, että Kaikkien kauppa -strategian mukainen yhteinen kauppapolitiikka on arvoihin perustuvaa politiikkaa, jolla pyritään edistämään muun muassa hyvää hallintoa, avoimuutta, kestävää kehitystä ja reilun kaupan käytäntöjä;

M.  katsoo, että kauppapolitiikan on oltava johdonmukaista unionin ulko- ja sisäpolitiikan kanssa ja noudatettava kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatetta, jotta varmistetaan avoimuus, vakaus ja oikeudenmukaisemmat kilpailuedellytykset, ja että on pidettävä mielessä muun muassa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevat Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet;

Kauppapolitiikan nykytilanne

1.  muistuttaa, että kansainvälinen tilanne on muuttunut merkittävästi Kaikkien kauppa -strategian julkaisun jälkeen ja että uusiin kaupan alan haasteisiin ja konkreettisiin tehtäviin on vastattava; pitää huolestuttavana WTO:n sääntöjen vastaisten protektionististen kauppatapojen lisääntymistä ympäri maailmaa ja muistuttaa tukevansa avointa, oikeudenmukaista, tasapainoista ja sääntöihin perustuvaa kauppajärjestelmää;

2.  panee merkille, että Aasian taloudellinen painoarvo on kasvanut samalla kun Yhdysvallat on asteittain vetäytynyt kaupparintamalla, ja panee merkille tästä kansainväliselle kaupalle aiheutuvan epävarmuuden ja kansainvälistä kauppapolitiikkaa koskevan kritiikin kotimaassa sekä reilun kaupan kysynnän; pyytää komissiota muokkaamaan kauppapolitiikkaansa, jotta sillä voidaan vastata tähän kehitykseen, ja toimimaan reagoivammin ja vastuullisemmin sekä laatimaan samalla pidemmän aikavälin strategian, jossa otetaan huomioon nämä muutokset kansainvälisessä toimintaympäristössä; painottaa, että muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä EU:n tehtävä arvoihin perustuvan kauppaohjelman edistäjänä on yhä tärkeämpi eurooppalaisille;

3.  korostaa, että palvelujen ja erityisesti digitaalisten palvelujen, myös tavarakaupan palveluistumisen (toimitusmuoto 5), tietovirran ja sähköisen kaupankäynnin merkitys lisääntyy kansainvälisessä kaupassa; pitää välttämättömänä, että näihin aloihin liittyviä kansainvälisiä sääntöjä vahvistetaan, jotta voidaan tuoda konkreettisia hyötyjä kuluttajille, parantaa eurooppalaisten yritysten pääsyä ulkomaisille markkinoille ja varmistaa perusoikeuksien kunnioittaminen kaikkialla maailmassa, tietosuoja ja yksityisyys mukaan luettuina; huomauttaa, että henkilötietojen suojasta ei saa tinkiä kauppasopimuksissa, ja katsoo, että kansalaisten digitaalisia oikeuksia olisi edistettävä kauppasopimuksissa, ja palauttaa mieliin aiheesta ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa” antamassaan päätöslauselmassa ilmaisemansa kannan tietosuojaan ja sähköiseen kaupankäyntiin; korostaa, että EU:n kauppapolitiikalla voidaan edistää huomattavasti digitaalisen kuilun kaventamista; kannustaa komissiota edistämään sähköistä kaupankäyntiä koskevia asioita käynnissä olevissa ja tulevissa vapaakauppasopimusneuvotteluissa sekä WTO:ssa; kehottaa sisällyttämään kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin, myös parhaillaan neuvoteltaviin sopimuksiin, sähköistä kaupankäyntiä koskevia lukuja, ja muistuttaa, että on tärkeää estää tietojen säilytyspaikkaa koskevat perusteettomat vaatimukset; kehottaa komissiota noudattamaan sellaista sähköisen kaupankäynnin strategiaa, jossa otetaan huomioon sen pienille ja keskikokoisille yrityksille tarjoamat mahdollisuudet helpottamalla maailmanlaajuisille markkinoille pääsyä;

4.  korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ero unionista vaikuttaa sisäiseen ja ulkoiseen kaupankäyntiin; pyytää komissiota ennakoimaan jo kauppapolitiikkaan kohdistuvaa brexitin vaikutusta ja varmistamaan jatkuvuus unionin kauppapolitiikan täytäntöönpanossa ja suhteissa kolmansiin maihin sekä löytämään ratkaisu WTO:ssa tehtyihin yhteisiin sitoumuksiin;

5.  panee merkille 16. toukokuuta 2017 annetun unionin tuomioistuimen lausunnon 2/15 EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta ja toteaa, että lausunnossa vahvistettiin, että portfoliosijoituksia sekä sijoittajien ja valtioiden välisten riitojen ratkaisujärjestelmää lukuun ottamatta EU:n ja Singaporen välinen sopimus kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan; kehottaa komissiota ja neuvostoa selventämään mahdollisimman nopeasti päätöksiään vapaakauppasopimusten tulevasta rakenteesta ja kunnioittamaan täysimääräisesti toimivallan jakoa EU:n ja sen jäsenvaltioiden kesken neuvotteluohjeiden antamisen, neuvottelujen, allekirjoittamista ja sopimuksen tekemistä koskevien ehdotusten oikeusperustan ja erityisesti neuvoston kansainvälisten kauppasopimusten allekirjoittamisen ja tekemisen osalta, jotta kauppakumppanien kanssa jo tehtyjä mutta ratifioimattomia kauppasopimuksia ei viivytettäisi enempää; muistuttaa, että parlamentti on otettava kaikkien kauppaneuvottelujen alusta alkaen ja jo ennen neuvotteluohjeiden antamista mukaan neuvotteluvaltuutuksen antamisen ja kauppasopimusten neuvottelun ja täytäntöönpanon kaikkiin vaiheisiin ja että parlamentille on toimitettava ajoissa kaikki tiedot; vaatii, että tarvittavat järjestelyt toteutetaan toimielinten välisellä sopimuksella parempaa lainsäädäntöä koskevan sopimuksen mukaisesti;

6.  toteaa, että vaikka Yhdysvallat vetäytyi neuvotteluista, muut 11 maata onnistuivat pääsemään sopimukseen Tyynenmeren kumppanuussopimuksesta 23. tammikuuta 2018 Tokiossa;

Unionin kauppaneuvotteluja koskevan ohjelman eteneminen

7.  pitää valitettavana, että Buenos Airesissa pidetyssä WTO:n ministerikokouksessa ei saavutettu yhteisymmärrystä; painottaa monenvälisen järjestelmän ensisijaista poliittista ja taloudellista merkitystä ja toistaa tukensa järjestelmälle; kehottaa unionia viemään aktiivisesti eteenpäin ehdotuksia ajan tasalle saatetuiksi monenvälisiksi säännöiksi, kun otetaan huomioon globaalien arvoketjujen muodostamat uudet haasteet, ja edistämään WTO:n keskeistä roolia globaalissa kauppajärjestelmässä; suhtautuu myönteisesti kaupan helpottamista koskevan sopimuksen voimaantuloon; pitää myönteisenä, että vähiten kehittyneille maille myönnettyä lääkkeitä koskevaa WTO:n poikkeuslupaa jatketaan vuoteen 2033 saakka; pitää valitettavana, että joitakin monenvälisiä sopimuksia ei noudateta, ja pyytää komissiota toimimaan vahvemmin WTO:ssa monenvälisten sääntöjen ja sopimusten tehokkaan täytäntöönpanon puolesta; palauttaa mieliin komissiolle aiemmin esittämänsä kehotuksen osallistua WTO:n ohjelman laatimiseen, erityisesti yritysten yhteiskuntavastuun sekä kaupan ja kestävän kehityksen osalta; toistaa jälleen huolestumisensa siitä, että Yhdysvallat on estänyt uudet nimitykset WTO:n valituselimeen, ja painottaa moitteettomasti toimivan WTO:n riitojenratkaisuelimen merkitystä; kehottaa komissiota tehostamaan yhteistyötä unionin tärkeimpien kumppaneiden kanssa epäreilun kilpailun ja kolmansien maiden protektionististen kauppatapojen torjumiseksi;

8.  panee merkille, että palvelukauppasopimusta (TiSA) ja ympäristöhyödykesopimusta koskevat monenkeskiset neuvottelut ovat ajautuneet umpikujaan; kehottaa unionia tekemään aloitteen, jotta neuvottelut saataisiin uudelleen käyntiin, ja kehottaa TiSA-neuvottelujen tapauksessa pitämään neuvotteluissa lähtökohtana Euroopan parlamentin kantaa;

9.  korostaa, että useat vapaakauppasopimukset, esimerkiksi vapaakauppasopimukset Kanadan ja Ecuadorin kanssa, EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen määräykset ja useat Afrikan maiden kanssa tehdyt talouskumppanuussopimukset ovat tulleet voimaan kokonaan tai väliaikaisesti ja että Singaporen, Vietnamin ja Japanin kanssa on tehty kauppasopimukset sen jälkeen, kun Kaikkien kauppa -strategia julkaistiin; painottaa riittävän poliittisen ja hallinnollisen tuen tarvetta sen varmistamiseksi, että kauppasopimukset voidaan hyväksyä ja ratifioida asianmukaisissa aikatauluissa; tukee Chilen ja Meksikon kanssa tehtyjen kauppasopimusten meneillään olevaa uudistamista; kehottaa jälleen aloittamaan neuvottelut Australian ja Uuden-Seelannin kanssa ja ottamaan huomioon parlamentin kannat;

10.  painottaa, että on edistettävä ja vahvistettava molempia hyödyttäviä kauppa- ja investointisuhteita EU:n strategisten kumppanien kanssa; kehottaa toteuttamaan uusia toimia, jotta voidaan edistää kattavaa investointisopimusta koskevia neuvotteluja Kiinan kanssa, erityisesti mitä tulee vastavuoroiseen markkinoille pääsyyn sekä kestävän kehityksen edistymiseen;

11.  korostaa, että tehdyt sopimukset ja unionin parhaillaan ja tulevaisuudessa käymät kahdenväliset neuvottelut tarjoavat kasvumahdollisuuksia markkinoille pääsyn ja kaupallisten esteiden poistamisen ansiosta; kehottaa komissiota tekemään jatkuvaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja arvioimaan prioriteetteja käynnissä olevissa neuvotteluissa; muistuttaa, että neuvotteluissa sisällön on oltava neuvottelutahtia tärkeämpää, että neuvotteluja on käytävä vastavuoroisuuden ja yhteisen edun hengessä, että eurooppalaiset säännöt ja normit on varmistettava siten, että torjutaan EU:n yhteiskuntamalliin ja ympäristöön kohdistuvia uhkia, ja että neuvottelujen ulkopuolelle on jätettävä julkiset palvelut, mukaan lukien yleishyödylliset palvelut ja yleistä taloudellista etua koskevat palvelut SEUT:n 14 ja 106 artiklan ja pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti samoin kuin audiovisuaaliset palvelut; painottaa, että komission on kaikissa kauppaneuvotteluissa varmistettava, että EU:n viranomaisilla sekä kansallisilla ja paikallisilla viranomaisilla on edelleen täysi toimivalta esittää, hyväksyä, pitää voimassa tai kumota määräyksiä, jotka liittyvät julkisten palvelujen tilaamiseen, järjestämiseen, rahoittamiseen ja tuottamiseen, kuten aiemmissakin kauppasopimuksissa;

12.  pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tarkistamaan meneillään olevien kauppaneuvottelujen neuvotteluvaltuutuksia viiden vuoden välein ja saattamaan ne tarvittaessa ajan tasalle mahdollisten muuttuvien tilanteiden ja haasteiden huomioon ottamiseksi sekä sisällyttämään kauppasopimuksiin tarkistuslausekkeita, jotta voidaan varmistaa, että sopimukset pannaan täytäntöön mahdollisimman tehokkaasti ja niitä voidaan muuttaa uusien tilanteiden huomioon ottamiseksi edellyttäen, että parlamentin täysimääräinen valvontaoikeus ja avoimuus taataan;

13.  muistuttaa, että komissio on ilmoittanut useaan otteeseen investointeja koskevien neuvottelujen käynnistämisestä Hongkongin ja Taiwanin kanssa, ja kehottaa komissiota saattamaan valmistelutyön päätteeseen, jotta investointisopimuksia koskevat neuvottelut voidaan aloittaa virallisesti mahdollisimman pian;

14.  muistuttaa, että sisäiset ja ulkoiset investoinnit ovat tärkeitä Euroopan talouden kannalta ja että on tärkeää taata unionin sijoittajien suoja ulkomailla; pyytää komissiota jatkamaan uutta monenvälistä investointituomioistuinjärjestelmää koskevaa työtään ja katsoo, että järjestelmän on perustuttava muun muassa valtioiden sääntelyoikeuden takaamiseen ja avoimuuteen ja siinä on otettava käyttöön muutoksenhakumekanismi, tiukat eturistiriitoja koskevat säännöt ja käytännesäännöt; katsoo, että uudessa järjestelmässä on käsiteltävä investoijien velvollisuuksia, estettävä perusteettomat oikeudenkäynnit, säilytettävä oikeus harjoittaa sääntelyä yleisen edun nimissä ja vältettävä sääntelystä tai sen soveltamisesta pidättymistä, taattava oikeudellinen yhdenvertaisuus (erityisesti mikroyritysten ja pk-yritysten osalta), riippumattomuus, avoimuus ja vastuuvelvollisuus; katsoo, että on selvitettävä mahdollisuutta sisällyttää järjestelmään menettelysäännöksiä muun muassa sellaisista kanteen kohteena olevista investoinneista, jotka on tehty sovellettavien lakeien vastaisesti, ja vältettävä rinnakkaisten kanteiden nostamista eri tuomioistuimissa ja näin selkeytettävä sen suhdetta kansallisiin tuomioistuimiin;

15.  kehottaa jäsenvaltioita avaamaan lopultakin uudelleen sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuutta koskevaa Mauritiuksen yleissopimusta koskevan menettelyn nyt, kun unionin tuomioistuin on selventänyt toimivaltakysymyksiä, ja kehottaa komissiota kaksinkertaistamaan tätä koskevat ponnistelunsa; vaatii myös, että siirtymäjärjestelyistä annettua asetusta, jota sovelletaan jäsenvaltioiden tekemiin kahdenvälisiin investointisopimuksiin, tarkistetaan jo ennen vuotta 2020;

16.  odottaa, että EU ja sen jäsenvaltiot sitoutuvat lujemmin YK:ssa käytäviin neuvotteluihin liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevan sitovan sopimuksen tekemiseksi;

17.  panee huolestuneena merkille, että Kaikkien kauppa -strategiassa ilmoitettua alkuperäsääntöjen uudistusta ei ole pantu täytäntöön; korostaa alkuperäsääntöjen monimutkaisuutta ja toistaa päivitettyjä, helposti sovellettavia ja selkeämpiä alkuperäsääntöjä koskevan kehotuksensa; painottaa kauppaa käsittelevässä 10. ministeritason Euro–Välimeri-konferenssissa annettua lupausta, että Paneurooppa–Välimeri-yleissopimukseen perustuvien alkuperäsääntöjen tarkistus saadaan valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä; pyytää jälleen komissiota laatimaan alkuperäsääntöjen nykytilaa käsittelevän kertomuksen, jossa otetaan huomioon kahdenvälisten vapaakauppasopimusten kumulatiiviset vaikutukset alkuperäsääntöihin;

18.  muistuttaa, että unionin kauppapolitiikan täytäntöönpanossa on kiinnitettävä erityistä huomiota maataloustuotteisiin sekä eurooppalaisten tuottajien ja kuluttajien etuihin, erityisesti ottaen huomioon vapaakauppasopimusten kumulatiiviset vaikutukset alaan; korostaa, että kauppasopimukset voivat tarjoa maatalouselintarvikealalle taloudellisia mahdollisuuksia, ja toteaa, että tämä koskee varsinkin Japanin kanssa tehtyä sopimusta; toteaa, että unioni on maailman suurin maatalouselintarviketuotteiden viejä; muistuttaa, että on tärkeää saavuttaa oikeudenmukainen tasapaino herkkien maataloustuotteiden suojelun ja elintarvikkeiden vientiä koskevien unionin offensiivisten etujen edistämisen välillä muun muassa määräämällä asianmukaisista siirtymäkausista ja kiintiöistä ja jättämällä kaikkien herkimmät tuotteet tietyissä tapauksissa sopimusten ulkopuolelle; muistuttaa, että on erittäin tärkeää varmistaa terveys- ja kasvinsuojelunormien korkea taso unionin ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti ja torjua samaan aikaan kaikenlaista syrjivää kohtelua tällä alalla;

Vastavuoroisuusperiaate unionin kauppapolitiikan tukipilarina ja oikeudenmukaisen kilpailun takeena

19.  uskoo vahvasti, että yhtenä unionin kauppapolitiikan päätavoitteista olisi oltava reilun kilpailun edistäminen ja tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen; panee tyytyväisenä merkille, että vastavuoroisuusperiaate mainitaan unionin kauppastrategian täytäntöönpanoa koskevassa kertomuksessa; muistuttaa, että vastavuoroisuuden on oltava unionin kauppapolitiikan tukipilari ja epäsymmetrisyys on tarpeen kehitysmaiden vuoksi ja vähiten kehittyneitä maita varten tarvitaan etuuskohtelua koskevia määräyksiä; panee merkille komission muutetun asetusehdotuksen kolmansista maista peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin julkisten hankintojen sisämarkkinoille, koska se voi olla merkittävä väline pyrittäessä varmistamaan yhdenvertaiset lähtökohdat kolmansien maiden markkinoille pääsyn suhteen; toteaa, että Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa koskevalla aloitteella pyritään suojelemaan turvallisuutta ja yleistä järjestystä unionissa ja jäsenvaltioissa, ja katsoo, että aloitteella voitaisiin lisätä vastavuoroisuutta markkinoille pääsyssä samalla kun varmistetaan jatkossakin avoimuus ulkomaisille suorille sijoituksille;

20.  muistuttaa, että kauppapolitiikan täytäntöönpanossa on edistettävä yritysten kannalta oikeudenmukaisia, tasapuolisia ja reiluja kilpailuedellytyksiä; suhtautuu myönteisesti siihen, että on hyväksytty uusi menetelmä polkumyyntitullien laskentaa varten kilpailun vääristyessä kolmansissa maissa; panee merkille kaupan suojatoimien modernisoinnissa saavutetun toimielinten välisen sopimuksen; korostaa niiden tarjoamaa uutta mahdollisuutta, erityisesti vahinkomarginaalin ylittävien tullien asettamista; muistuttaa, että on tärkeää varmistaa, että nämä uudet välineet pannaan asianmukaisesti täytäntöön puuttumalla mahdollisiin häiriöihin tai säännösten kiertämiseen välittömästi, jotta ne korjataan oikeasuhteisesti ja noudattaen WTO:n sääntöjä sekä unionin muita oikeudellisia velvoitteita; suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio on ottanut proaktiivisen kannan kaupan suojatoimien hyödyntämiseen vuonna 2016, ja vaatii vastaavaa määrätietoisuutta ja reaktiivisuutta silloin, kun jotkut kauppakumppanimme käyttävät näitä välineitä aiheettomasti EU:n vientiä vastaan;

21.  pitää valitettavana, että Kaikkien kauppa -strategian täytäntöönpanoa koskevassa komission kertomuksessa tuskin mainitaan koordinointia koskevaa työtä, jota olisi tehtävä tullialalla; huomauttaa, että kauppapolitiikalla on pyrittävä torjumaan laitonta kauppaa, jotta varmistetaan EU:n yritysten kilpailukyky ja varmistetaan kuluttajien parempi turvallisuus; muistuttaa myös kilpailupolitiikan tärkeästä asemasta tässä suhteessa sekä tarpeesta käydä kahdenvälisiä ja monenvälisiä neuvotteluja tätä tarkoitusta varten;

Tehokkaiden monialaisten välineiden käyttö kaikkien kannalta hyödyllisen kauppapolitiikan täytäntöönpanemiseksi

22.  vaatii, että kauppapolitiikan täytäntöönpanosta tehdään olennainen osa EU:n kauppastrategiaa;

23.  vaatii komissiota käyttämään välittömästi käytössään olevia välineitä, jos havaitaan häiriöitä tai estämistä tai jos kumppani ei noudata sitoumuksia, ja katsoo, että tällöin olisi käytettävä varsinkin riitojen ratkaisumenettelyä sekä olemassa olevia unionin vapaakauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien määräysten mukaisia tilapäisiä prosesseja;

24.  pyytää komissiota arvioimaan tällä hetkellä käytettävissä olevia henkilö- ja rahoitusresursseja, jotta voidaan parantaa kauppasopimusten valmistelua lainsäätäjien hyväksyntää varten ja kauppapolitiikan täytäntöönpanotapaa, ja pyytää perustamaan komissioon erityisen kauppapolitiikan täytäntöönpanon seurannasta ja jatkuvasta arvioinnista vastaavan yksikön, joka raportoi myös parlamentille;

25.  pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään tehokkaammin erityisesti digitaalisten välineiden avulla kaikkien hallinnollisten esteiden ja tarpeettomien rasitteiden poistamista ja tekniikan yksinkertaistamista sekä tukemaan yrityksiä niiden pyrkiessä hyödyntämään kauppasopimuksia ja kauppaan liittyviä välineitä;

26.  pitää erittäin tärkeänä unionin edustustojen työtä jäsenvaltioiden suurlähetystöjen ja työmarkkinaosapuolten kanssa, sillä se mahdollistaa nopean ja välittömän kaupan alan määräysten täytäntöönpanon sekä ongelmien ja esteiden nopean tunnistamisen ja tehokkaan torjumisen; katsoo, että unionin edustustot hyötyisivät yhteen sääntö- ja ohjekokonaisuuteen perustuvasta yhtenäisestä järjestelmästä, jolla voitaisiin parantaa johdonmukaisuutta; kehottaa komissiota ottamaan kolmansissa maissa olevat unionin edustustot entistä vahvemmin mukaan nykyisten ja uusien vapaakauppasopimusten täytäntöönpanoon, erityisesti paikallisen startup-yritysten vahvistamiseksi; kannustaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa jatkamaan talousdiplomatiaan liittyviä toimiaan muun muassa eurooppalaisten kauppakamarien avustuksella;

27.  pyytää komissiota tekemään tutkimuksen kauppasopimusten kumulatiivisista vaikutuksista sektori- ja maakohtaisesti, jotta voidaan arvioida unionin kauppapolitiikkaa ja ennakoida ja muokata sen vaikutuksia;

28.  korostaa, että tietyt alat voivat kohdata kaupankäyntiin liittyviä taloudellisia vaikeuksia; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan tätä sivuavia politiikkoja, joissa otetaan huomioon sosiaalinen ulottuvuus, jotta kaupan vapauttamisesta saadaan mahdollisimman suuri hyöty ja sen kielteiset vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi; pyytää komissiota tässä yhteydessä vahvistamaan Euroopan globalisaatiorahaston tehokkuutta ja tekemään siitä ennakoivamman;

29.  kannustaa komissiota jatkamaan ja syventämään yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden ja foorumien, kuten G20-maiden, YK:n, OECD:n, ILO:n, Maailmanpankin, Maailman tullijärjestön ja Kansainvälisen standardisoimisjärjestön, kanssa kansainvälisten standardien laadinnassa ja niiden täytäntöönpanossa sekä kaupankäynnin seurannassa myös sen sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten suhteen;

Vapaakauppasopimusten täytäntöönpanoa koskevan komission ensimmäisen kertomuksen arviointi

30.  panee tyytyväisenä merkille ensimmäisen vapaakauppasopimusten täytäntöönpanoa koskevan komission kertomuksen julkaisemisen; pyytää komissiota jatkamaan tätä vuosittaista julkaisua; vaatii kuitenkin lisäksi, että komission olisi tehtävä unionin vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta myös syvällisempiä ja laaja-alaisempia tutkimuksia, tarkasteltava aihetta syvällisemmin ja varmistettava, että tutkimuksiin sisällytetään asianmukainen ekonometrinen ja laadullinen analyysi sekä tilastotietojen tulkinta ja käytännön suosituksia ja että julkaistut luvut asetetaan niissä asiayhteyteen ja annetaan – sääntöjen täytäntöönpanoa varten – enemmän laadullisia tietoja myös vapaakauppasopimusten osista, kuten kaupasta ja kestävästä kehityksestä ja julkisista hankinnoista; korostaa, että tällä tavalla voidaan saada kattava ja parempi arvio sopimusten todellisista vaikutuksista paikan päällä, jotta kertomus ohjaisi EU:n toimielimiä tehokkaasti unionin kauppastrategian määrittelemisessä ja toteuttamisessa; katsoo tässä yhteydessä, että olisi määriteltävä yhteinen menetelmä, jota käytetään näissä tutkimuksissa;

31.  kehottaa komissiota raportoimaan suosituimmuuskohtelua koskevista määräyksistä voimassa olevissa EU:n kahdenvälisissä vapaakauppasopimuksissa ja niiden käytännön vaikutuksista EU:n kolmansien maiden markkinoille pääsyn parantamiseen vapaakauppasopimuksilla, joista EU:n vapaakauppasopimuskumppanit ovat neuvotelleet;

32.  korostaa, että kertomuksesta puuttuu useita tietoja ja lukuja; pyytää komissiota tekemään tiiviimpää yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kanssa, jotta sopimusten täytäntöönpanosta saadaan enemmän tietoja; pyytää komissiota toimittamaan tietoja muun muassa vapaakauppasopimusten vaikutuksesta kasvuun ja työpaikkoihin, vapaakauppasopimusten vaikutuksesta kauppavirtojen kehittymiseen sekä kauppa- ja investointisopimusten vaikutuksesta investointivirtoihin ja palvelukauppaan;

33.  pitää huolestuttavana, että unionin vapaakauppasopimusten kauppaetuuksia hyödynnetään heikosti ja erityisesti, että eurooppalaiset vientiyritykset hyödyntävät niitä vähemmän kuin kumppanimaiden vientiyritykset; pyytää komissiota selvittämään mahdollisimman nopeasti tämän epätasapainon syyt ja puuttumaan niihin; pyytää komissiota analysoimaan monimutkaisten alkuperäsääntöjen ja talouden toimijoiden etuuskohtelukauppaa koskevien sopimusten hyödyntämisen välistä yhteyttä; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan nopeasti toimia, joilla tiedotetaan talouden toimijoille aiempaa paremmin sopimuksissa määritetyistä kauppaetuuksista; katsoo, että tarvitaan yksityiskohtaisia tietoja, myös mikrotason tietoja, jotta EU:n vapaakauppasopimusten täytäntöönpanoa voidaan arvioida asianmukaisesti;

34.  katsoo, että komission on kiinnitettävä vapaakauppasopimusten määräysten täytäntöönpanoon yhtä paljon huomiota kuin neuvotteluvaiheeseen; kehottaa komissiota puuttumaan täytäntöönpanoon liittyviin ongelmiin asianomaisten EU:n kauppakumppaneiden kanssa, jotta löydetään ratkaisuja ja tehdään eurooppalaisten toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä säännöllistä;

35.  pyytää komissiota monipuolistamaan lähestymistapaansa analyysin kohteena olevilla aloilla ja selventämään kauppasopimusten täytäntöönpanon seurauksia herkkinä pidetyillä aloilla;

36.  pitää ilahduttavana ilmoitusta etenemissuunnitelman laatimisesta kunkin kauppasopimuksen täytäntöönpanoa varten ja pyytää komissiota ottamaan kaikki sidosryhmät mukaan niiden laatimiseen; kehottaa komissiota valottamaan aiottuja tavoitteita ja selkeän arvioinnin perustaksi sopivia erityisiä kriteerejä, joita ovat esimerkiksi edistyminen tullin ulkopuolisten esteiden poistamisessa, etuusjärjestelyjen ja kiintiöiden täyttöaste, sääntelyä koskevan yhteistyön tilanne sekä kaupan ja kestävän kehityksen edistyminen; odottaa, että etenemissuunnitelmat toimitetaan parlamentille samanaikaisesti kuin sopimukset toimitetaan virallisesti parlamentin käsiteltäväksi, ja pyytää sisällyttämään etenemissuunnitelmien tilannekatsauksen vapaakauppasopimusten täytäntöönpanoa koskevaan vuosikertomukseen;

37.  muistuttaa, että kauppasopimukset eivät voi tulla voimaan, ennen kuin Euroopan parlamentti on ratifioinut ne, ja toteaa, että tämä koskee myös assosiaatiosopimusten kauppaa koskevia lukuja; katsoo, että käytäntöä, jonka mukaan odotetaan parlamentin hyväksyntää ennen kuin sovelletaan väliaikaisesti poliittisesti tärkeitä sopimuksia, on noudatettava horisontaalisesti, ja toteaa, että komission jäsen Malmström sitoutui tähän kuulemisessaan 29. syyskuuta 2014;

Yhteisen kauppapolitiikan pk-yrityksiä koskevat erityismääräykset

38.  pyytää komissiota arvioimaan pk-yrityksille tarkoitettuja välineitä, jotta voidaan laatia aiempaa integroidumpi ja kattava lähestymistapa sekä kansainvälistämistä ja pk-yritysten vientiä tukeva strategia; kannustaa komissiota edistämään tätä lähestymistapaa kansainvälisillä foorumeilla; tukee pk-yritysten osallistumista tehokkaisiin tiedotuskampanjoihin pyrittäessä parantamaan EU:n vapaakauppasopimusten etuuksien käyttöastetta; korostaa, että monikielisyys on tärkeää, kun kohteena ovat kaikkien jäsenvaltioiden pk-yritykset; vaatii, että tarjotaan enemmän oikeudellista ja hallinnollista tukea vientiä ulkomaiden markkinoille harkitseville pk-yrityksille päivittämällä verkkosivustoja ja harkitsemalla uusien työkalujen, kuten teknisten verkkokeskustelujen, käyttöä, koska ne voisivat tarjota helpommin saatavilla olevaa perustukea; kehottaa unionin edustustoja osallistumaan tiedottamiseen viennistä kulloisillekin ulkomaanmarkkinoille pk-yritysten auttamiseksi;

39.  pitää valitettavana, että vapaakauppasopimusten täytäntöönpanoa koskeva komission kertomus sisältää vain vähän pk-yrityksiä koskevaa tietoa; pyytää komissiota varaamaan kertomuksessaan oman osion kauppasopimusten täytäntöönpanon pk-yrityksiin kohdistuvien vaikutusten ja pk-yrityksiä koskevien erityismääräysten käsittelyyn;

40.  suhtautuu myönteisesti pk-yrityksiä koskevien erityisten lukujen sisällyttämiseen parhaillaan neuvoteltaviin vapaakauppasopimuksiin ja pyytää komissiota jatkamaan pk-yrityksiä koskevien lukujen ja määräysten sisällyttämistä neuvottelemiinsa sopimuksiin ja tekemiinsä säädösehdotuksiin, jotta voidaan parantaa pienten ja keskisuurten yritysten kykyä osallistua kauppaan ja investointeihin; muistuttaa, että alkuperäsääntöjen monimutkaisuuden ymmärtäminen ja se, että säännöt pidetään ajan tasalla ja niistä tehdään helposti sovellettavia ja selkeitä, on erittäin tärkeää pk-yrityksille, ja katsoo, että on neuvoteltava pk-yrityksiä koskevia erityismääräyksiä niiden pääsystä ulkomaisille julkisten hankintojen markkinoille; pyytää komissiota pyrkimään tarjoamaan pk-yrityksille räätälöidyn alkuperäsääntölaskimen, jonka ansiosta ne voisivat käyttää nykyisten sopimusten mukaisesti saatavilla olevia etuuksia, jotta voidaan korottaa etuuksien käyttöastetta;

Julkisten hankintojen markkinoille pääsyn ja maantieteellisten merkintöjen suojan merkitys

41.  muistuttaa, että maantieteellisten merkintöjen suoja on unionin kannalta offensiivinen kysymys sopimusneuvotteluissa; korostaa, että vapaakauppasopimusten täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen mukaan kaikki kumppanit eivät noudata maantieteellisten merkintöjen suojaan liittyviä määräyksiä, ja kehottaa komissiota toteuttamaan viipymättä toimia, joilla varmistetaan, että näitä määräyksiä noudatetaan;

42.  muistuttaa, että unionin julkisten hankintojen markkinoille pääsyaste on maailman korkein; pitää huolestuttavana, että kaikki kumppanit eivät noudata vapaakauppasopimuksiin sisältyviä, julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia määräyksiä, mistä koituu haittaa unionin yrityksille, ja että pääsy julkisten hankintojen markkinoille on hyvin rajallinen joissakin kolmansissa maissa; pyytää komissiota edistämään pääsyä kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille ja harkitsemaan julkisia hankintoja koskevan sopimuksen sääntöjen mukaisia toimenpiteitä, joita sovellettaisiin sellaisiin kolmansiin maihin, jotka suosivat omia yrityksiään julkisten hankintojen markkinoille pääsyssä; kehottaa komissiota keräämään ja julkaisemaan yritystason tietoja vapaakauppasopimusten sisältämien julkisia hankintoja koskevien määräysten käytöstä, jotta ymmärretään paremmin EU:n yritysten kohtaamia vaikeuksia;

43.  pyytää komissiota antamaan enemmän tietoa julkisten hankintojen markkinoille pääsystä usean vuoden kehityksen ja tilastotietojen osalta sekä antamaan konkreettista tietoa hyödyistä, jotka on saavutettu maantieteellisten merkintöjen suojan ansiosta;

Unionin arvojen edistäminen ja puolustaminen kauppapolitiikan tehokkaan täytäntöönpanon avulla

44.  painottaa, että yhteisellä kauppapolitiikalla on edistettävä SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja unionin arvoja sekä 21 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista, kuten demokratian ja oikeusvaltion vahvistamista, ihmisoikeuksien sekä perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamista, tasa-arvoa, ihmisarvon kunnioittamista sekä ympäristön ja sosiaalisten oikeuksien suojelua ja edistämistä; toteaa, että näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää komissiolta määrätietoisia ja jatkuvia toimia; korostaa, että YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmassa ja Pariisin ilmastosopimuksessa määritellään ensisijaiset vertailuarvot, joilla voidaan mitata EU:n kauppapolitiikan vaikutusta sovittujen kestävän kehityksen maailmanlaajuisten tavoitteiden toteutumiseen;

45.  pyytää komissiota toteuttamaan yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) ja erityisesti GSP+-järjestelmän säännöllisen seurannan ja jatkamaan kertomuksen julkaisemista kahden vuoden välein; pyytää komissiota tehostamaan toimintaansa edunsaajavaltioiden, Euroopan ulkosuhdehallinnon, unionin edustustojen, jäsenvaltioiden diplomaattisten edustustojen, kansainvälisten organisaatioiden, yritysten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta voidaan parantaa tietojen keräämistä ja syventää seurannan analyysia ja saadaan aikaan selkeä arviointi järjestelmän kaikkien näkökohtien täytäntöönpanosta; painottaa, että yleisen tullietuusjärjestelmän tehokkuus riippuu siitä, miten komissio pystyy panemaan täytäntöön lainsäädännön säännökset ja valvomaan niiden noudattamista tapauksissa, joissa ei ole pantu täytäntöön työntekijöitä tai ilmastoa koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia;

46.  muistuttaa, että uuden sukupolven sopimukset sisältävät ihmisoikeuslausekkeita ja kestävää kehitystä koskevia lukuja, ja toteaa, että niiden täysimittaisen ja kattavan täytäntöönpanon tavoitteena on taata ihmisoikeuksien, unionin arvojen sekä korkeiden sosiaali- ja ympäristönormien noudattaminen ja edistää sitä; panee merkille, että komission kertomuksessa vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta arvioidaan kestävää kehitystä koskevia lukuja, ja kehottaa panemaan voimassa olevat kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat määräykset ajoissa täytäntöön; pyytää komissiota laatimaan tarkan ja kohdennetun menetelmän kyseisten lukujen täytäntöönpanon seurantaa ja arviointia varten ja toteaa, että niiden arviointia on mahdotonta toteuttaa pelkästään kvantitatiivisten tietojen perusteella; palauttaa mieliin, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien määräysten täytäntöönpanossa on ongelmia joissain tapauksissa, esimerkiksi EU:n ja Korean välisen vapaakauppasopimuksen tapauksessa, ja toistaa siksi kehotuksensa vahvistaa kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen täytäntöönpanon valvontaa ja seurantaa ottamalla kansalaisjärjestöjä, myös työmarkkinaosapuolia, enemmän mukaan kaikkiin kauppasopimuksiin; pitää valitettavana, että komissio päätti ennen aikojaan keskustelun siitä, miten kauppasopimuksiin sisältyvän kestävää kehitystä koskevan luvun täytäntöönpanon valvontaa voitaisiin lujittaa, ja toteaa, että yksi vaihtoehdoista on seuraamuksiin perustuva toimintatapa;

47.  muistuttaa tässä yhteydessä kansallisten neuvoa-antavien ryhmien tärkeästä tehtävästä; korostaa, että jäsennellympi ja avoimempi suhde kansallisten neuvoa-antavien ryhmien kanssa tuottaa mahdollisesti lisäarvoa kauppakumppaneille, ja on tietoinen näiden keskeisestä roolista pyrittäessä ymmärtämään paremmin paikallisia haasteita ja paikallisia tavoitteita; katsoo, että kansallisten neuvoa-antavien ryhmien osallistuminen prosesseihin, joita tarvitaan kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen seurantaan ja täytäntöönpanoon, on olennaisen tärkeää;

48.  panee tyytyväisenä merkille ”Kauppaa tukeva apu” -strategian tarkastelun ja tukee kehitysmaiden valmiuksien vahvistamista koskevaa tavoitetta, jotta ne voisivat hyödyntää paremmin EU:n kauppasopimusten tarjoamia mahdollisuuksia; korostaa myös, että strategialla on edistettävä reilua ja eettistä kauppaa ja siitä olisi tultava keskeinen väline kasvavan maailmanlaajuisen eriarvoisuuden torjunnassa ja talouskehityksen tukemisessa EU:n kumppanimaissa; kannustaa komissiota auttamaan kehitysmaita hyväksymään tarvittavat toimenpiteet, jotta ne voivat muun muassa säilyttää vientituotteidensa pääsyn EU:n markkinoille ja torjua ilmastonmuutosta;

49.  muistuttaa tukevansa kunnianhimoisten korruption torjuntaa koskevien määräysten sisällyttämistä kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin unionin yksinomaisen toimivallan puitteissa; pitää myönteisenä, että käynnissä olevissa neuvotteluissa EU:n ja Meksikon sekä EU:n ja Chilen välisten assosiaatiosopimusten päivittämiseksi käsitellään korruption vastaisia määräyksiä; palauttaa mieliin, että vapaakauppasopimukset tarjoavat oivan tilaisuuden lisätä yhteistyötä rahanpesun, veropetosten ja veron vilpillisen välttelyn torjumisen alalla;

50.  panee tyytyväisenä merkille, että sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon kauppastrategian täytäntöönpanoa koskevassa komission kertomuksessa; korostaa tavoitetta, jonka mukaan kaupankäynnin olisi hyödytettävä naisia ja miehiä tasavertaisesti, ja toteaa, että tämä pätee esimerkiksi ”Kauppaa tukeva apu” -strategiaan; painottaa, että tämä edellyttää komissiolta proaktiivista lähestymistapaa ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista EU:n kauppapolitiikassa, ja pyytää komissiota sisällyttämään tämän näkökohdan tuleviin vuosittaisiin täytäntöönpanokertomuksiinsa;

51.  on tyytyväinen siihen, että komissio on sitoutunut varmistamaan, että kauppaneuvotteluihin, joiden tarkoituksena on uudistaa Chilen ja unionin välistä nykyistä assosiaatiosopimusta, sisällytetään ensimmäistä kertaa unionissa sukupuolten tasa-arvoa ja kauppaa koskeva luku; toistaa komissiolle ja neuvostolle esittämänsä pyynnön, että niiden olisi edistettävä ja tuettava erityisen sukupuolten tasa-arvoa koskevan luvun sisällyttämistä EU:n kauppa- ja investointisopimuksiin;

52.  panee tyytyväisenä merkille kidutuksen vastaisen asetuksen hyväksymisen ja muistuttaa, että on tärkeää huolehtia sen täytäntöönpanosta ja siitä, että EU:n kauppakumppanit noudattavat sitä; tukee kidutuksen vastaisen liittouman käynnistämistä kansainvälisellä tasolla;

53.  suhtautuu myönteisesti konfliktialueilta peräisin olevia mineraaleja koskevan asetuksen ((EU) 2017/821) hyväksymiseen ja toteaa, että asetuksen tavoitteena on edistää vastuullisempaa globaalin arvoketjun hallintaa; pyytää komissiota, jäsenvaltioita ja asianomaisia toimijoita jatkamaan asetuksen voimaantulon valmistelua; kehottaa komissiota varmistamaan, että liitännäistoimenpiteet suunnitellaan tehokkaasti ja että niihin osallistuville jäsenvaltioille ja kansallisille sidosryhmille tarjotaan tarvittavaa asiantuntemusta ja apua, ja katsoo, että tässä yhteydessä olisi erityisesti autettava pk-yrityksiä parantamaan valmiuksiaan due diligence -vaatimustensa täyttämisessä asetuksessa säädetyllä tavalla;

54.  on tietoinen yhdennettyjen globaalien toimitusketjujen valtavasta lisääntymisestä kansainvälisessä kaupassa; kehottaa uudelleen etsimään keinoja kehittää globaalien arvoketjujen avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta koskevia strategioita ja sääntöjä ja korostaa, että yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanossa on varmistettava vastuullinen globaalin arvoketjun hallinta; pyytää komissiota edistämään ja vahvistamaan yritysten yhteiskuntavastuuta osana kauppapolitiikkaa, esimerkiksi toteuttamaan lisätoimia erityisten sääntöjen ja käytäntöjen laatimiseksi ottaen huomioon OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, jotta voidaan varmistaa yritysten yhteiskuntavastuun tehokas täytäntöönpano; toistaa komissiolle esittämänsä pyynnön, että yritysten yhteiskuntavastuu olisi sisällytettävä kaikkiin kauppasopimuksiin ja sitä koskevien määräysten noudattamista olisi valvottava tehokkaasti kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun tehostetun riippumattoman valvonnan puitteissa, johon osallistuu myös kansalaisyhteiskunta ja jota parlamentti on pyytänyt; muistuttaa tukevansa kansainvälisiä aloitteita, kuten Bangladeshia koskevaa kestävyyssopimusta, ja pyytää komissiota keskittymään sen täytäntöönpanoon;

55.  kehottaa komissiota ja kaikkia kansainvälisiä toimijoita noudattamaan uusia OECD:n due diligence -ohjeita, jotka koskevat vaate- ja jalkineteollisuuden vastuullisia toimitusketjuja;

56.  muistuttaa, että unionin kauppa- ja kehityspolitiikalla on edistettävä koko maailmassa kestävää kehitystä, alueellista yhdentymistä ja kehitysmaiden ottamista mukaan alueellisiin ja viime kädessä globaaleihin arvoketjuihin talouden monipuolistamisen kautta, mikä edellyttää oikeudenmukaisia ja kehitysmyönteisiä maailmanlaajuisia kauppasääntöjä; kehottaa komissiota edelleenkin tukemaan maanosan laajuisen vapaakauppa-alueen kehittämistä Afrikassa antamalla poliittista ja teknistä tukea;

57.  muistuttaa, että EU on sitoutunut hävittämään lapsityövoiman pahimmat muodot maailmanlaajuisesti, koska lapsityö on vastoin SEU-sopimuksen 21 artiklassa vahvistettuja arvojamme; pyytää toistamiseen komissiota esittämään ehdotuksen lapsityövoimaa tai mitään muuta pakkotyön tai nykyajan orjuuden muotoa käyttämällä tuotettujen tavaroiden tuonnin kieltämiseksi; pitää tässä yhteydessä tärkeänä, että maat, jotka eivät vielä ole ratifioineet lapsityön pahimpia muotoja koskevaa ILO:n yleissopimusta nro 182 tai työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskevaa yleissopimusta nro 138, tekevät sen;

58.  panee merkille edistymisen talouskumppanuussopimusten tekemisessä ja täytäntöönpanossa; katsoo, että tarvitaan syväluotaava analyysi niiden vaikutuksista Afrikan maiden talouksiin ja niiden alasektoreihin, niiden työmarkkinoihin sekä Afrikan alueiden sisäisen kaupan edistämiseen; kehottaa komissiota edistämään vuoropuhelua aidon kumppanuuden hengessä, jotta keskeneräiset kysymykset saadaan ratkaistua; muistuttaa, että talouskumppanuussopimukset ovat epäsymmetrisiä sopimuksia, joissa olisi annettava yhtä paljon painoarvoa niin kehitys- kuin kauppanäkökohdille; edellyttää tältä osin, että täydentävät toimenpiteet, kuten EKR:n resurssien käyttäminen, toteutetaan ajoissa;

59.  pitää myönteisenä, että Karibian ATK-maiden foorumin talouskumppanuussopimus pannaan täytäntöön; toteaa, että tarvitaan lisää valistusta, jotta Karibian yhteisön maat voivat hyötyä sopimuksen tarjoamista mahdollisuuksista; pitää yhteisen neuvoa-antavan komitean perustamista myönteisenä mutta kehottaa komissiota varmistamaan, että tulevat kansalaisyhteiskunnan instituutiot muodostetaan ajoissa;

60.  kehottaa uudelleen unionia etsimään sopivia ja tehokkaita ratkaisuja, jotta koko tuotantoketjussa voidaan ottaa käyttöön avoin ja toimiva ”sosiaalisen ja ympäristöllisen jäljitettävyyden” merkintäjärjestelmä kaupan teknisiä esteitä koskevan WTO:n sopimuksen mukaisesti, ja samalla edistämään samansuuntaisia toimia kansainvälisesti;

Avoimuus ja tiedonsaanti EU:n kauppapolitiikan täytäntöönpanon tukena

61.  panee merkille komission avoimuutta koskevan työn ja kehottaa komissiota käymään neuvotteluja mahdollisimman avoimesti noudattaen täysin muissa neuvotteluissa vahvistettuja parhaita käytäntöjä; katsoo, että avoimuuden saavuttamisen on kuuluttava komission tärkeimpiin tavoitteisiin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita julkaisemaan kaikki sopimuksista käytäviin neuvotteluun ja niiden täytäntöönpanoon liittyvät asiakirjat heikentämättä kuitenkaan unionin neuvotteluasemaa;

62.  pyytää komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan kauppapolitiikkaa ja kaikkia kauppasopimuksia koskevan viestintästrategian, jotta tiedonvälitystä voidaan parantaa ja muokata kunkin toimijan mukaan, jotta toimijat voivat hyödyntää sopimuksia; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan toimia, joilla lisätään talouden toimijoiden tietoa tehdyistä sopimuksista, ja käymään säännöllistä vuoropuhelua ammattiliittojen, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa;

63.  panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto on julkaissut TTIP-sopimusta, CETA-sopimusta, TiSA-sopimusta, Japanin, Tunisian ja Chilen kanssa tehtyjä sopimuksia sekä monenvälisen investointituomioistuimen perustamista koskevaa yleissopimusta koskevat neuvotteluvaltuutukset ja että komissio on julkaissut ehdotukset Australiaa ja Uutta-Seelantia koskevien sopimusten neuvotteluvaltuutuksiksi sekä monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi, ja toteaa, että parlamentti on jo pitkään pyytänyt tällaista avoimuutta; pyytää neuvostoa ja jäsenvaltioita julkaisemaan kaikki neuvotteluvaltuutukset ja komissiota julkaisemaan kaikki valtuutusehdotukset, jotka koskevat tulevien neuvottelujen käynnistämistä; pyytää, että neuvosto ja komissio ottavat huomioon parlamentin antamat suositukset laatiessaan ja hyväksyessään neuvotteluvaltuutuksia;

64.  muistuttaa pyytäneensä, että jäsenvaltiot, Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit, talouden toimijat ja kansalaisyhteiskunnan sekä työmarkkinaosapuolten edustajat otetaan aiempaa enemmän mukaan kauppapolitiikan ja muun muassa kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien määräysten seurantaan; kehottaa komissiota julkaisemaan kauppasopimusten täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman ja kuvauksen tehostetusta kumppanuudesta;

65.  kehottaa komissiota parantamaan kustakin kauppasopimuksesta toteuttavien vaikutustutkimusten laatua ja sisällyttämään niihin alakohtaisen ja maantieteellisen analyysin; pitää erittäin tärkeänä, että etu- ja jälkikäteen toteutettavien kauppasopimusten vaikutustutkimusten sisältämiä tietoja koskevaa tiedottamista parannetaan ja sitä tehdään oikea-aikaisemmin;

66.  suhtautuu myönteisesti ilmoitukseen kauppapolitiikan seurantaa käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän perustamisesta; pitää tärkeänä, että tämä uusi elin otetaan käyttöön nopeasti läpinäkyvällä, avoimella ja osallistavalla tavalla; pyytää komissiota julkaisemaan säännöllisesti neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin ja toimintaan liittyviä asiakirjoja; kehottaa komissiota myös määrittelemään prosessit, joilla varmistetaan, että neuvoa-antavan ryhmän esiin tuomiin kysymyksiin vastataan asianmukaisesti;

o
o   o

67.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, kansallisille parlamenteille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

(1) EUVL C 101, 16.3.2018, s. 30.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0439.
(3) EUVL C 101, 16.3.2018, s. 19.
(4) EUVL C 35, 31.1.2018, s. 21.
(5) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0330.
(6) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0437.
(7) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0488.
(8) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0090.
(9) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0369.
(10) EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(11) EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
(12) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0225.

Päivitetty viimeksi: 16. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö