Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2070(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0166/2018

Ingivna texter :

A8-0166/2018

Debatter :

PV 29/05/2018 - 22
CRE 29/05/2018 - 22

Omröstningar :

PV 30/05/2018 - 13.14
CRE 30/05/2018 - 13.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0230

Antagna texter
PDF 183kWORD 61k
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg
Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken
P8_TA(2018)0230A8-0166/2018

Europaparlamentets resolution av den 30 maj 2018 om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken (2017/2070(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande Handel för alla – Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik,

–  med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2016 om en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar(1),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 13 september 2017 om genomförandet av den handelspolitiska strategin Handel för alla (COM(2017)0491),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 9 november 2017 om genomförandet av frihandelsavtalen 1 januari 2016–31 december 2016 (COM(2017)0654),

–  med beaktande av den resolution som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling,

–  med beaktande av det tal om tillståndet i unionen som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll den 13 september 2017,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 november 2017 om multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires den 10–13 december 2017(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2016 om genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 3 februari 2016 med Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA)(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 september 2017 om den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna(5),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen den 15 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 december 2017 om en digital handelsstrategi(7),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen den 16 mars 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/... om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden(8),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen den 4 oktober 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal(10),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om den internationella handelspolitiken inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför(11),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 maj 2006 Anständigt arbete för alla – EU:s bidrag till agendan för anständigt arbete i världen (COM(2006)0249, SEC(2006)0643),

–  med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2017 om genomförandet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea(12),

–  med beaktande av yttrande 2/15 av den 16 maj 2017 från Europeiska unionens domstol (nedan kallad EU-domstolen) över EU:s befogenhet att underteckna och ingå frihandelsavtalet med Singapore,

–  med beaktande av kommissionens studie av den 15 november 2016 om framtida handelsavtals kumulativa konsekvenser för EU:s jordbruk,

–  med beaktande av artiklarna 2 och 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av arbetsdokumentet av den 14 juli 2015 från kommissionens avdelningar Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights – State of Play (SWD(2015)0144),

–  med beaktande av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt artikel 4.1 om förbud mot slaveri och träldom,

–  med beaktande av artiklarna 207, 208 och 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0166/2018), och av följande skäl:

A.  Den gemensamma handelspolitiken består av handelsavtal och lagstiftningsåtgärder som är avsedda att skydda unionens offensiva och defensiva handelsintressen, bidra till hållbar gemensam tillväxt och skapande av anständiga arbeten, säkerställa respekten för europeiska normer och standarder, garantera staternas rätt att lagstifta och medborgarnas välmående samt främja unionens värden. För att dessa mål ska kunna följas upp måste unionen ha en välinriktad handelspolitik, som genomförs fullständigt och effektivt och övervakas på ett mera rättvist och öppet sätt.

B.  Unionen arbetar för politisk sammanhållning för utveckling i det europeiska samförståndet om utveckling från 2017 och strävar efter att uppnå hållbar utveckling och påskynda övergången genom att lägga tonvikt vid tvärgående element i utvecklingspolitiken, bland vilka märks jämställdhet mellan könen, ungdomsfrågor, investeringar och handel, hållbar energi och klimatåtgärder, god förvaltning, demokrati, rättsstatliga principer och mänskliga rättigheter samt migration och rörlighet, för att bidra med hela sin utrikespolitik, inbegripet den gemensamma handelspolitiken, till de mål som definieras i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

C.  Unionen har åtagit sig att främja anständigt arbete för alla, såsom föreskrivs i slutdokumentet från FN:s världstoppmöte 2005 och i ministerförklaringen från FN:s ekonomiska och sociala råds högnivåsegment 2006, inbegripet genom sina handelsförbindelser. Europeiska rådet underströk upprepade gånger vikten av att stärka globaliseringens sociala dimension och ta hänsyn till denna i olika former av inre och yttre politik och i internationellt samarbete.

D.  EU är den mäktigaste handelsaktören i världen och den största inre marknaden i världen, och även världens ledande exportör av varor och tjänster, som skapar 31 miljoner arbetstillfällen i Europa, vilket är 67 % mer än i mitten av 1990-talet.

E.  Världshandelsorganisationen (WTO) är den enda internationella organisationen i världen som arbetar med de globala reglerna för handeln mellan olika ekonomiska områden eller nationer.

F.  Genomförande- och verkställighetsfasen är ytterst viktig och grundläggande för att garantera en effektiv handelspolitik för unionen.

G.  Unionens medborgare kräver i allt högre grad att unionens handelspolitik garanterar att varor som kommer in på EU:s marknad har producerats under anständiga och hållbara villkor.

H.  Europeiska företag utnyttjar handelsavtalens möjligheter till nedsättning av tullavgifter för omkring 70 % av den export som omfattas av dessa förmåner, medan våra partner utnyttjar dessa till omkring 90 %. Det är av avgörande betydelse att de europeiska företagen till fullo utnyttjar dessa förmåner i syfte att stimulera sysselsättningen, tillväxten och investeringarna.

I.  Små och medelstora företag är en drivkraft i den europeiska ekonomin och står för 30 % av unionens export och 90 % av dess sysselsättning, och det är oerhört viktigt att dessa företag fullständigt medverkar vid genomförandet av unionens handelspolitik, vilket stärker unionens roll inom export, innovation och internationalisering.

J.  EU är världens största tjänsteexportör och dess handelsöverskott på detta område har tiofaldigats sedan år 2000 och översteg 120 miljarder euro 2016.

K.  De frågor som väcks inom den offentliga debatten om den gemensamma handelspolitiken och dess genomförande bör besvaras på ett tydligt och exakt sätt.

L.  Den gemensamma handelspolitiken är, såsom uttalas i strategin Handel för alla, en värdebaserad politik som syftar till att främja bland annat god förvaltning, öppenhet, hållbar utveckling och rättvisa handelsbruk.

M.  Handelspolitiken bör vara förenlig med unionens yttre och inre politik i enlighet med principen om en konsekvent politik för utveckling för att säkerställa öppenhet, stabilitet och rättvisare konkurrensvillkor, också med beaktande av målen för Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

Handelspolitikens aktuella sammanhang

1.  Europaparlamentet erinrar om att den internationella situationen har genomgripande förändrats sedan strategin Handel för alla offentliggjordes och att det finns nya utmaningar och konkreta uppgifter på handelsområdet att ta itu med. Parlamentet ser med oro på uppkomsten av protektionistiska tendenser inom handeln världen över, vilka är oförenliga med WTO:s regler, och uttrycker på nytt sitt stöd för ett öppet, rättvist, balanserat, hållbart och regelbaserat handelssystem.

2.  Europaparlamentet noterar dels Asiens växande ekonomiska betydelse och Förenta staternas successiva tillbakadragande på handelsfronten samt den ovisshet som detta leder till inom den internationella handeln, dels den inhemska kritiken mot internationell handelspolitik och kravet på frihandel. Parlamentet uppmanar kommissionen att anpassa sin handelspolitik för att bemöta denna händelseutveckling och vara mer responsbenägen och ansvarsmedveten, samtidigt som man inför en mer långsiktig strategi för de här förändringarna i ett internationellt sammanhang. Parlamentet understryker att EU:s roll för att främja en värdebaserad handelsagenda i den här föränderliga globala kontexten blir allt viktigare för EU-medborgarna.

3.  Europaparlamentet betonar att tjänster, särskilt digitala tjänster, inbegripet tjänstefieringen av handel med varor (leveranssätt 5), samt dataflöden och e-handel, blir en allt större del av den internationella handeln. Parlamentet framhåller behovet av skärpta internationella bestämmelser på detta område för att garantera konkreta fördelar för konsumenterna, bättre tillträde till utländska marknader för europeiska företag och respekt för de grundläggande rättigheterna i hela världen, inklusive uppgiftsskyddet och privatlivet. Parlamentet påpekar att det i samband med handelsavtal inte går att göra avkall på skyddet av personuppgifter, och anser att medborgarnas digitala rättigheter bör främjas via handelsavtalen. Parlamentet erinrar om sin ståndpunkt i fråga om uppgiftsskydd och digital handel, sådan den kommit till uttryck i parlamentets resolution En digital handelsstrategi. Parlamentet understryker att unionens handelspolitik kan spela en viktig roll för att övervinna den digitala klyftan. Parlamentet uppmanar kommissionen att föra den digitala handelsagendan framåt i pågående och framtida förhandlingar om frihandelsavtal och i WTO. Parlamentet begär att kapitel om digital handel inkluderas i alla framtida handelsavtal, även avtal som för närvarande är under förhandling, och erinrar om att omotiverade krav på datalokalisering måste förhindras. Parlamentet uppmanar kommissionen att följa en digital handelsstrategi som tar hänsyn till de möjligheter som den erbjuder små och medelstora företag genom att underlätta tillträdet till globala marknader.

4.  Europaparlamentet betonar att Förenade kungarikets utträde ur EU kommer att få följder för den inre och yttre handeln. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbereda sig på hur brexit kommer att påverka handelspolitiken och att säkerställa fortsatt kontinuitet i genomförandet av unionens handelspolitik och förbindelser med tredjeländer, dels med olika sätt att nå en lösning på frågan om gemensamma åtaganden inom WTO.

5.  Europaparlamentet noterar yttrande 2/15 av den 16 maj 2017 från EU-domstolen över EU:s frihandelsavtal med Singapore där det fastställs att EU har exklusiv befogenhet i fråga om avtalet mellan EU och Singapore, utom när det gäller portföljinvesteringar och tvistlösning mellan investerare och stater. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att snarast möjligt förtydliga sitt beslut om framtida frihandelsavtals uppbyggnad och att till fullo respektera denna fördelning av befogenheter mellan EU och dess medlemsstater när det gäller antagandet av förhandlingsdirektiv, förhandlingarna, den rättsliga grunden för förslag att underteckna och ingå internationella handelsavtal, och särskilt för rådets undertecknande och ingående av dessa, för att det inte ska uppstå några ytterligare dröjsmål med handelsavtal, som man redan enats om med handelspartner men som ännu inte ratificerats. Parlamentet påminner om att parlamentet alltifrån början måste få medverka vid och hållas fullständigt informerat, dels om alla handelsförhandlingar, innan förhandlingsriktlinjer antas, vilket ska ske i god tid och under alla skeden i samband med att förhandlingsmandatet tilldelas, dels om förhandlingarna om och genomförandet av handelsavtal. Parlamentet kräver att de nödvändiga arrangemangen vidtas genom ett interinstitutionellt avtal, inom ramen för avtalet om bättre lagstiftning.

6.  Europaparlamentet konstaterar att trots att Förenta staterna har dragit sig ur förhandlingarna har de återstående elva länderna lyckats nå en överenskommelse om Stillahavspartnerskapsavtalet den 23 januari 2018 i Tokyo.

Läget i fråga om programmet för unionens handelsförhandlingar

7.  Europaparlamentet beklagar djupt att man inte kommit fram till någon överenskommelse vid WTO:s ministermöte i Buenos Aires. Parlamentet betonar den primära politiska och ekonomiska betydelsen av det multilaterala systemet, och upprepar sitt stöd till detta system. Parlamentet uppmanar unionen att aktivt föra fram förslag till uppdaterade multilaterala bestämmelser, där det tas hänsyn till de nya utmaningar som globala värdekedjor ger upphov till, samt att arbeta för att WTO får fortsätta stå i centrum för världshandelssystemet. Parlamentet välkomnar ikraftträdandet av avtalet om förenklade handelsprocedurer. Parlamentet välkomnar förlängningen av WTO:s undantag för läkemedelsprodukter för de minst utvecklade länderna till och med 2033. Parlamentet beklagar att vissa multilaterala avtal inte följs och uppmanar kommissionen att inom WTO arbeta hårdare för att multilaterala bestämmelser och avtal ska genomföras effektivt. Parlamentet upprepar sitt tidigare krav på att kommissionen ska engagera sig i att utforma WTO:s agenda, särskilt när det gäller företagens sociala ansvar samt handel och hållbar utveckling. Parlamentet upprepar sin oro över amerikanska blockeringar av nya utnämningar till WTO:s överprövningsorgan och betonar vikten av ett väl fungerande tvistlösningssystem i WTO. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka samarbetet med våra huvudsakliga partner för att hantera illojal konkurrens och protektionistiska åtgärder från tredjeländer.

8.  Europaparlamentet noterar blockeringarna i de plurilaterala förhandlingarna om TiSA och avtalet om miljöanpassade varor. Parlamentet uppmanar EU att ta initiativ till att på nytt få i gång dessa bägge förhandlingsprocesser, varvid förhandlingarna om TiSA bör bedrivas i enlighet med parlamentets ståndpunkt om TiSA.

9.  Europaparlamentet framhåller att flera frihandelsavtal trätt i kraft, antingen fullständigt eller provisoriskt, såsom avtalen med Kanada och Ecuador, bestämmelserna om ett djupgående och omfattande frihandelsområde i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, jämte flera avtal om ekonomiskt partnerskap med olika afrikanska länder, vartill kommer att handelsavtalen med Singapore, Vietnam och Japan ingåtts sedan strategin ”Handel för alla” offentliggjordes. Parlamentet understryker att det behövs tillräckligt politiskt och administrativt stöd för att handelsavtal ska hinna ingås och ratificeras inom lämpliga tidsramar. Parlamentet stöder det arbete som nu pågår med att modernisera handelsavtalen med Chile och Mexiko. Parlamentet erinrar om sin begäran om att förhandlingarna inleds med Australien och Nya Zeeland, varvid hänsyn bör tas till parlamentets ståndpunkter.

10.  Europaparlamentet understryker att ömsesidigt gynnsamma handels- och investeringsförbindelser med EU:s strategiska partner bör främjas och förbättras ytterligare. Parlamentet manar till förnyade ansträngningar för att föra förhandlingarna om det omfattande investeringsavtalet med Kina framåt, särskilt när det gäller ömsesidighet i behandlingen av marknadstillträde och framsteg med hållbar utveckling.

11.  Europaparlamentet betonar att de ingångna avtalen och unionens pågående och kommande bilaterala förhandlingar skapar möjligheter för tillväxt genom tillträde till olika marknader och avlägsnande av handelshinder. Parlamentet uppmanar kommissionen till kontinuerlig kontakt med intressenter för att värdera sina prioriteringar i pågående förhandlingar. Parlamentet erinrar om att förhandlingsinnehållet måste få vara viktigare än förhandlingstakten. Parlamentet påminner om att förhandlingarna måste föras i en anda av ömsesidighet och gemensamma fördelar, att europeiska normer och standarder måste säkerställas, varmed också avses att hot mot den europeiska sociala modellen och mot miljön ska förebyggas, och att offentliga tjänster, däribland tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, och audiovisuella tjänster måste undantas, såsom det förutsätts i artikel 106 i EUF-fördraget och protokoll nr 26. Parlamentet betonar att kommissionen i alla handelsförhandlingar måste säkerställa att EU-myndigheter, samt nationella och lokala myndigheter behåller den fullständiga rätten att införa, anpassa, ha kvar eller upphäva åtgärder med avseende på beställning, organisation, finansiering och tillhandahållande av offentliga tjänster, såsom fallet ju varit i tidigare handelsavtal.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se över och vid behov uppdatera förhandlingsmandaten för de pågående handelsförhandlingarna vart femte år, som gensvar på att omständigheterna och utmaningarna eventuellt förändrats, och att inkludera översynsklausuler i handelsavtal för att säkerställa att de genomförs så effektivt som möjligt och att de kan anpassas för att återspegla de aktuella förhållandena och anpassa sig till dem, förutsatt att parlamentarisk granskning och öppenhet garanteras.

13.  Europaparlamentet erinrar om att kommissionen vid mer än ett tillfälle har tillkännagett inledandet av förhandlingar om investeringar med Hongkong och Taiwan, och uppmanar kommissionen att avsluta förberedelsearbetet för att formellt inleda förhandlingar om investeringsavtal så snart som möjligt.

14.  Europaparlamentet påminner om att interna och externa investeringar är viktiga för den europeiska ekonomin och att det är nödvändigt att garantera skydd för europeiska investerare utomlands. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sitt arbete med det nya multilaterala systemet för rättsliga avgöranden av tvister om investeringar, vilket bland annat måste bygga på en garanti av staternas rätt att lagstifta, och på öppenhet, och föreskriva en överklagandemekanism, strikta regler om intressekonflikter, och en uppförandekod. Parlamentet anser att detta nya system måste hantera investerares skyldigheter, förhindra oseriösa fall av talan, bevara rätten att lagstifta i allmänhetens intresse, undvika att lagstiftningsarbetet bromsas upp och garantera investerares likhet inför lagen (med särskild uppmärksamhet på mikroföretag, små och medelstora företag) och nationella investerare), oberoende domstolar, öppenhet och ansvarsskyldighet. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att undersöka om man skulle kunna ta med förfarandebestämmelser om genkäromål, ifall investeringar som är föremål för ett anspråk har gjorts i strid med gällande lag, så att inte anspråk framställs jämsides med varandra i olika rättsinstanser, och förhållandet mellan systemet och de inhemska domstolarna således klarläggs.

15.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att slutgiltigt bryta dödläget i fråga om Mauritiuskonventionen om öppenhet i fördragsbaserade skiljeförfaranden mellan investerare och stat nu när EU-domstolen har gett klarhet i frågor som rör befogenheter, och uppmanar kommissionen att fördubbla sitt arbete i detta avseende. Parlamentet begär också att översynen av skyddsförordningen för bilaterala investeringsfördrag som medlemsstaterna har kvar bör ske tidigare än 2020.

16.  Europaparlamentet förväntar sig ett förstärkt engagemang av EU och dess medlemsstater i överläggningar inom FN om ett bindande fördrag om företag och mänskliga rättigheter.

17.  Europaparlamentet noterar med oro att den reform av ursprungsregler som tillkännagetts i strategin Handel för alla inte har genomförts. Parlamentet framhåller ursprungsreglernas invecklade karaktär och efterlyser än en gång uppdaterade ursprungsregler som går lätt att tillämpa och är klara och tydliga. Parlamentet betonar det åtagande som ingåtts vid Euromeds 10:e handelsministerkonferens om att översynen av konventionen om ursprungsregler för hela Europa–Medelhavsområdet ska vara slutförd senast vid utgången av 2018. Parlamentet uppmanar återigen kommissionen att ta fram en rapport om läget i fråga om ursprungsregler, och därvid beakta de kumulativa effekterna av ursprungsregler via bilaterala frihandelsavtal.

18.  Europaparlamentet erinrar om att jordbruksprodukter och de europeiska producenternas och konsumenternas intressen bör ges särskild uppmärksamhet vid genomförandet av unionens handelspolitik, särskilt med tanke på den kumulativa effekten av alla frihandelsavtal på sektorn. Parlamentet betonar att handelsavtal kan skapa ekonomiska utsikter för den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin, i synnerhet det avtal som slutits med Japan. Parlamentet noterar att EU är världens största jordbruksexportör. Parlamentet påminner om vikten av att uppnå en rättvis balans mellan skydd av känsliga jordbruksprodukter och främjande av unionens offensiva intressen i fråga om jordbruksexport, genom att bland annat fastställa övergångsperioder och lämpliga kvoter samt i vissa fall undantag för de känsligaste produkterna. Parlamentet erinrar om att en hög nivå på sanitära och fytosanitära normer måste garanteras, i enlighet med EU:s försiktighetsprincip, samtidigt som all diskriminering på detta område motarbetas.

Ömsesidighetsprincipen som en grundläggande del av unionens handelspolitik och en garanti för rättvis och lojal konkurrens

19.  Europaparlamentet är fast övertygat om att ett av de huvudsakliga målen med unionens handelspolitik bör vara att främja lojal konkurrens och säkerställa lika villkor. Parlamentet välkomnar att ömsesidighetsprincipen omnämns flera gånger i rapporten om genomförandet av unionens handelspolitik. Parlamentet erinrar om att ömsesidighet måste vara en grundläggande del av unionens handelspolitik, och beaktar i det sammanhanget att det i förekommande fall behövs asymmetri med utvecklingsländer och bestämmelser om förmånsbehandling för de minst utvecklade nationerna. Parlamentet noterar kommissionens ändrade förslag till förordning om tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling, som kan bli ett viktigt redskap för säkerställandet av lika villkor för tredjeländers marknadstillträde. Parlamentet anser att initiativet om prövning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen avser att skydda säkerhet och allmän ordning i unionen och medlemsstaterna och skulle kunna föra med sig ökad ömsesidighet i frågor som gäller marknadstillträde och samtidigt säkerställa fortsatt öppenhet för utländska direktinvesteringar.

20.  Europaparlamentet erinrar om att genomförandet av handelspolitiken bör bidra till att skapa rättvisa och likvärdiga konkurrensvillkor för företagen. Parlamentet välkomnar antagandet av den nya metoden för beräkning av antidumpningstullar i fall av konkurrenssnedvridning i tredjeländer. Parlamentet noterar det interinstitutionella avtal som ingåtts om modernisering av de handelspolitiska skyddsinstrumenten. Parlamentet betonar den nya möjlighet de ger, särskilt när det gäller att införa tullar över skademarginalen. Parlamentet framhåller att man måste säkerställa att dessa nya verktyg genomförs på ett tillfredsställande sätt, genom att man omedelbart, proportionerligt och i fullständig överensstämmelse med WTO-lagstiftningen och unionens andra rättsliga skyldigheter ingriper för att rätta till samtliga fall av bristfällig funktion eller missförhållanden. Parlamentet välkomnar kommissionens proaktiva inställning till genomförandet av de handelspolitiska skyddsinstrumenten under 2016 och efterlyser en liknande beslutsamhet och responsbenägenhet när somliga bland våra handelspartner, särskilt Förenta staterna, missbrukar dessa instrument för insatser mot EU:s export.

21.  Europaparlamentet beklagar att de insatser som krävs för att samordna tullmyndigheternas verksamhet knappt nämns i kommissionens rapport om genomförandet av handelspolitiken. Parlamentet påminner om att handelspolitiken måste bekämpa olaglig handel, i syfte att säkerställa dels våra företags konkurrenskraft, dels en hög konsumentsäkerhet. Parlamentet uppmärksammar även konkurrenspolitikens viktiga roll i detta avseende, och lyfter fram behovet av bilaterala och multilaterala förhandlingar för detta ändamål.

Användning av effektiva övergripande verktyg för att skapa en handelspolitik som är fördelaktig för alla

22.  Europaparlamentet vill att genomförandet av handelspolitiken ska bli en integrerad del av EU:s handelsstrategi.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående använda de instrument som står till dess förfogande i händelse av funktionsfel, hinder eller en partners underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter, i synnerhet tvistlösningsförfarandet, samt nuvarande tillfälliga processer för bestämmelserna om handel och hållbar utveckling i unionens frihandelsavtal.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta vara på de personella och ekonomiska resurser som finns att tillgå i dag för att förbättra utarbetandet av handelsavtal som ska antas av våra medlagstiftare och för att möjliggöra ett bättre genomförande av handelspolitiken, och begär att en särskild avdelning ska inrättas vid kommissionen, med ansvar för att övervaka och fortlöpande utvärdera genomförandet av handelspolitiken, och att den ska avlägga rapport inför parlamentet.

25.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att anstränga sig mer för att, bland annat med hjälp av informationsteknik, få bort alla hinder och onödiga administrativa bördor, göra tekniska förenklingar och hjälpa företagen att dra nytta av handelsavtal och handelsinstrument.

26.  Europaparlamentet betonar att EU:s delegationer utför ett mycket viktigt arbete tillsammans med medlemsstaternas ambassader samt med arbetsmarknadens partner, vilket möjliggör snabba och direkta åtgärder för att säkerställa att handelsbestämmelser genomförs ordentligt och att problem och hinder raskt upptäcks och åtgärdas. Parlamentet anser att unionens delegationer skulle vinna på ett rationaliserat system som grundas på en enda uppsättning regler och vägledning, för att enhetligheten ska kunna förbättras. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra EU-delegationerna i tredjeländer mer delaktiga i genomförandet av befintliga och nya frihandelsavtal, särskilt med avseende på att stärka det lokala nyföretagandet. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att fortsätta sin verksamhet på området ekonomisk diplomati, under medverkan bland annat av europeiska handelskamrar.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en studie om handelsavtalens kumulativa verkan, sektor för sektor och land för land, i syfte att bidra till bedömningen av vår handelspolitik och att förutse och justera dess effekter.

28.  Europaparlamentet understryker att vissa sektorer kan hamna i ekonomiska svårigheter i samband med handel. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta effektiva politiska stödåtgärder, varvid hänsyn bör tas till ett socialt perspektiv, i syfte att maximera fördelarna och minimera nackdelarna som kan uppstå när handeln liberaliseras. Parlamentet uppmanar här kommissionen att effektivisera Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och göra den mera proaktiv.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta och att intensifiera sitt samarbete med internationella forum och organisationer såsom G20, Förenta nationerna, OECD, ILO, Världsbanken, Världstullorganisationen, Internationella standardiseringsorganisationen med flera, på områdena fastställande av internationella standarder samt genomförande och övervakning av handelsutbyten, också med inriktning på aspekter som berör samhället och miljön.

Analys av kommissionens första rapport om genomförandet av frihandelsavtalen

30.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens offentliggörande av den första rapporten om genomförandet av frihandelsavtalen. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta med denna årliga publikation. Parlamentet håller dessutom fast vid att kommissionen bör göra mer djupgående och omfattande studier av genomförandet av unionens frihandelsavtal, där tematiken tas upp till mer ingående behandling, och säkerställa att studierna omfattar relevanta och lämpliga ekonometriska och kvalitativa analyser och tolkningar av uppgifterna, tillsammans med konkreta rekommendationer där de uppgifter som offentliggjorts sätts in i ett sammanhang och där det ges ytterligare kvalitativ information bland annat – när det gäller genomförandet av bestämmelserna – om sådana inslag i frihandelsavtalen som handel och hållbar utveckling och offentlig upphandling. Parlamentet understryker att detta kommer att möjliggöra en heltäckande och bättre bedömning av vilken faktisk inverkan avtalen får i praktiken, så att rapporterna effektivt kan vägleda EU-institutionerna med att utforma och utföra EU:s handelsstrategi. Parlamentet anser att en gemensam metod bör tas fram och användas för dessa studier.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om bestämmelserna om behandling som mest gynnad nation i EU:s befintliga bilaterala frihandelsavtal och hur de i praktiken garanterar ytterligare marknadstillträde för EU i tredjeländer genom de frihandelsavtal som EU har förhandlat fram med sina frihandelsavtalspartner.

32.  Europaparlamentet framhåller att det saknas en hel del information och siffror i rapporten. Parlamentet uppmanar kommissionen till närmare samarbete med medlemsstaterna och partnerländerna för att utverka mer data och information om genomförandet av avtalen. Parlamentet uppmanar kommissionen att informera, bland annat om alla frihandelsavtals inverkan på tillväxt och sysselsättning, frihandelsavtalens bidrag till utvecklingen av handelsflöden, och handels- och investeringsavtalens inverkan på investeringsflödena och handeln med tjänster.

33.  Europaparlamentet är bekymrat över att handelsförmånerna i unionens frihandelsavtal inte utnyttjas särskilt väl, och framför allt över att europeiska exportörer använder dem i mindre utsträckning än partnerländernas exportörer. Parlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt fastställa orsakerna till denna obalans och att åtgärda dem. Parlamentet uppmanar kommissionen att analysera vilket samband som råder mellan å ena sidan komplicerade ursprungsregler och å andra sidan ekonomiska aktörers användning av preferenshandelsavtal. Parlamentet kräver att kommissionen och medlemsstaterna skyndsamt tar fram åtgärder för att de ekonomiska aktörerna ska bli bättre informerade om de handelsförmåner som föreskrivs i frihandelsavtalen. Parlamentet anser att en ordentlig bedömning av genomförandet av EU:s frihandelsavtal förutsätter detaljerad information, även på mikronivå.

34.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör ägna lika mycket uppmärksamhet åt genomförandet av bestämmelserna i frihandelsavtalen som den ägnar åt förhandlingsfasen. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta upp genomförandesvårigheter med unionens berörda handelspartner i syfte att finna lösningar och att systematisera utbytet med europeiska aktörer på detta område.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå mer mångsidigt till väga i sin sektorsanalys, och att redovisa konsekvenserna av handelsavtalens genomförande för de sektorer som anses vara känsliga.

36.  Europaparlamentet välkomnar tillkännagivandet av att en färdplan ska upprättas för genomförandet av varje handelsavtal och ber kommissionen att låta alla berörda parter delta vid utarbetandet av dessa planer. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa vilka mål som ska uppnås liksom konkreta kriterier som möjliggör en tydlig utvärdering, såsom framstegen med avlägsnandet av icke-tariffära hinder, användningsgraden för handelsförmåner och kvoter, eller läget i regleringssamarbetet samt framstegen med handel och hållbar utveckling. Parlamentet förväntar sig att färdplanerna för genomförandet översänds till parlamentet parallellt med att ingångna avtal hänvisas till parlamentet för godkännande så att de kan beaktas under godkännandeförfarandet, och kräver att framstegen med färdplanerna tas med i den årliga rapporten om genomförandet av frihandelsavtalen.

37.  Europaparlamentet erinrar om att handelsavtal inte får träda i kraft förrän de har ratificerats av parlamentet, vilket även gäller de handelsrelaterade kapitlen i associeringsavtalen. Parlamentet anser att man genomgående också måste invänta parlamentets samtycke innan politiskt viktiga avtal börjar tillämpas provisoriskt, vilket även kommissionsledamot Cecilia Malmström åtagit sig att göra under utfrågningen den 29 september 2014.

Den gemensamma handelspolitikens särskilda bestämmelser för små och medelstora företag

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera alla verktyg för små och medelstora företag, i syfte att utarbeta ett överlag mera samordnat tillvägagångssätt och en konkret strategi för internationaliseringen av små och medelstora företag samt för att hjälpa dem att kunna exportera. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att främja denna strategi vid internationella forum. Parlamentet stöder genomförandet av effektiva informationskampanjer för små och medelstora företag för att handelsförmånerna i EU:s frihandelsavtal ska komma till ökad användning. Parlamentet betonar vikten av flerspråkighet i kontakterna med små och medelstora företag i alla medlemsstater. Parlamentet efterlyser ökat rättsligt och administrativt stöd till små och medelstora företag som tänker börja exportera till utländska marknader, inte bara genom att man uppdaterar webbsidor, utan även genom att man överväger insats av nya verktyg, såsom tekniska diskussionsforum på nätet, som kan ge grundläggande och mer lättillgängligt stöd. Parlamentet uppmanar unionens delegationer att bidra till informationen om hur man exporterar till respektive utländska marknader för att hjälpa de små och medelstora företagen.

39.  Europaparlamentet beklagar att det står så väldigt lite om små och medelstora företag i kommissionens rapport om genomförandet av frihandelsavtalen. Parlamentet uppmanar kommissionen att låta ett särskilt avsnitt i rapporten handla om vilka konsekvenser handelsavtalens genomförande har för små och medelstora företag och om tillämpningen av de särskilda bestämmelserna för små och medelstora företag.

40.  Europaparlamentet välkomnar att man i de frihandelsavtal som det för närvarande förhandlas om tagit med särskilda kapitel som ägnats just åt små och medelstora företag, och uppmanar kommissionen att fortsätta sitt arbete med att förhandla om sådana kapitel och bestämmelser och få med dem i de handelsavtal som kommissionen förhandlar om och i sina lagstiftningsförslag, för att små och medelstora företag bättre ska kunna bedriva handel och investeringsverksamhet. Parlamentet påminner om att förståelsen av ursprungsreglernas komplexitet har stor betydelse för små och medelstora företag och att särskilda bestämmelser för små och medelstora företag måste förhandlas fram, så att de kan delta i utländska offentliga upphandlingar. Parlamentet uppmanar återigen kommissionen att sträva efter att tillhandahålla en kalkylator för ursprungsregler som är skräddarsydd för små och medelstora företag, just för att de ska kunna använda de förmåner som är tillgängliga enligt befintliga avtal, så att dessa förmåner kommer till ökad användning.

Vikten av tillträde till offentliga upphandlingar och skydd av geografiska beteckningar

41.  Europaparlamentet erinrar om att skyddet av geografiska beteckningar är en av knäckfrågorna för unionen i förhandlingarna om handelsavtal. Parlamentet framhåller att rapporten om genomförandet av frihandelsavtalen visar att somliga partner inte följer bestämmelserna om skydd av geografiska beteckningar, och uppmanar kommissionen att med det snaraste vidta åtgärder för att se till att dessa bestämmelser respekteras.

42.  Europaparlamentet erinrar om att EU:s marknader för offentliga upphandling är de öppnaste i hela världen. Parlamentet är bekymrat, dels över att somliga partner inte följer EU:s frihandelsavtals bestämmelser om tillträde till offentliga upphandlingar, vilket missgynnar unionens företag, dels över att tillträdet till marknaderna för offentlig upphandling i somliga tredjeländer är ytterst begränsat. Parlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för att säkerställa ökat tillträde till marknader för offentlig upphandling i tredjeländer och att, i överensstämmelse med avtalet om offentlig upphandling, överväga åtgärder mot tredjeländer som ger sina inhemska företag förtur vid tillträdet till sina marknader för offentlig upphandling. Parlamentet uppmanar även kommissionen att på företagsnivå samla in och offentliggöra uppgifter om användningen av bestämmelserna om offentlig upphandling i frihandelsavtalen, för att förbättra förståelsen av de svårigheter som EU-företagen möter.

43.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla mer information, åtföljd av relevant statistik, om hur tillträdet till marknader för offentlig upphandling under de senaste åren utvecklats, och även konkret information om vilka fördelar som skyddet av geografiska beteckningar medför.

Ett effektivt genomförande av handelspolitiken bidrar till att unionens värden främjas och försvaras

44.  Europaparlamentet betonar att den gemensamma handelspolitiken måste bidra till att främja unionens grundläggande värden, i enlighet med artikel 2 i EU-fördraget, liksom till uppnåendet av de mål som fastställs i artikel 21, såsom befästandet av demokrati och rättsstat, respekt för de mänskliga rättigheterna, samt för grundläggande rättigheter och friheter, jämlikhet, respekt för människovärdet, miljöskydd och skydd av sociala rättigheter. Parlamentet anser att det krävs beslutsamma och fortlöpande åtgärder från kommissionens sida för att dessa mål ska uppnås. Parlamentet understryker att FN:s agenda 2030 och klimatavtalet från Paris ger primära riktmärken för att mäta hur EU:s handelspolitik bidrar till de överenskomna globala målen för hållbar utveckling.

45.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet övervaka det allmänna preferenssystemet, och i synnerhet den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (GSP plus), och att fortsätta offentliggöra rapporter vartannat år. Parlamentet kräver att kommissionen intensifierar arbetet med mottagarländerna, Europeiska utrikestjänsten, unionens delegationer, medlemsstaternas diplomatiska beskickningar, internationella organisationer, företag, arbetsmarknadens parter samt det civila samhället i syfte att säkerställa en bättre informationsinsamling och en fördjupad övervakningsanalys så att genomförandet av alla delar av systemet klart och tydligt kan utvärderas. Parlamentet betonar att det allmänna preferenssystemets effektivitet beror på kommissionens förmåga att övervaka och genomföra lagstiftningen om inte internationella arbets- eller miljökonventioner genomförs.

46.  Europaparlamentet erinrar om att den nya generationens avtal innehåller klausuler om mänskliga rättigheter och kapitel om hållbar utveckling, och att syftet med deras fullständiga genomförande är att säkerställa och främja respekten för mänskliga rättigheter, unionens värden samt högt ställda sociala normer och miljönormer. Parlamentet uppmärksammar utvärderingen av kapitlen om hållbar utveckling i kommissionens rapport om genomförandet av frihandelsavtalen, och vill att gällande bestämmelser om handel och hållbar utveckling genomförs i rätt tid. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram exakta metoder enkom för övervakningen och utvärderingen av genomförandet av dessa kapitel eftersom det är omöjligt att utvärdera dem på grundval av enbart kvantitativa data. Parlamentet erinrar om att det i vissa fall är svårt att genomföra bestämmelserna om handel och hållbar utveckling, till exempel i frihandelsavtalet mellan EU och Korea, och uppmanar därför än en gång till mer kraftfull verkställighet och skärpt övervakning av kapitlen om handel och hållbar utveckling, genom utökad medverkan från civilsamhällesorganisationers sida, medräknat arbetsmarknadens parter, i alla handelsavtal. Parlamentet beklagar att kommissionen i förtid avslutat diskussionen om hur kapitlet om hållbar utveckling i handelsavtalen kan verkställas med ökad kraft, där det som ett alternativ bland flera andra ingick överväganden om ett sanktionsbaserat tillvägagångssätt.

47.  Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om de inhemska rådgivande gruppernas viktiga roll. Parlamentet betonar det möjliga mervärdet med mer strukturerade och transparenta förbindelser med handelspartnernas inhemska rådgivande grupper, för att bekräfta deras centrala roll för en bättre förståelse för de lokala kraven och målsättningarna. Parlamentet anser att de inhemska rådgivande grupperna har en utslagsgivande betydelse, eftersom de bidrar till de processer som krävs för bättre övervakning och genomförande av kapitlen om handel och hållbar utveckling.

48.  Europaparlamentet välkomnar översynen av strategin Aid for Trade och stöder målet om att höja utvecklingsländernas kapacitet för att de bättre ska kunna utnyttja de möjligheter som erbjuds genom unionens handelsavtal. Parlamentet understryker även att strategin måste bidra till att rättvis och etisk handel främjas, och bör bli ett centralt redskap mot den ökande globala ojämlikheten och för stöd till den ekonomiska utvecklingen i EU: s partnerländer. Parlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa utvecklingsländerna med att anta de åtgärder som behövs, bland annat för fortsatt tillträde till den europeiska marknaden för deras export och för bekämpning av klimatförändringarna.

49.  Europaparlamentet bekräftar sitt stöd till införandet av ambitiösa bestämmelser om bekämpning av korruption i alla framtida handelsavtal som omfattas av unionens exklusiva behörighet. Parlamentet välkomnar att det tagits med bestämmelser mot korruption i de pågående förhandlingarna för att uppdatera frihandelsavtalet mellan EU och Mexiko och associeringsavtalet mellan EU och Chile. Parlamentet erinrar om att frihandelsavtal erbjuder en bra möjlighet till ökat samarbete i kampen mot penningtvätt, skattebedrägeri och skatteundvikande.

50.  Europaparlamentet uppskattar att jämställdhet mellan könen beaktas i kommissionens rapport om genomförandet av dess handelsstrategi. Parlamentet påminner om målet om att handeln ska bli till lika stor nytta för kvinnor som förmån, även via strategin Aid for Trade. Parlamentet betonar att detta kräver en proaktiv inställning från kommissionens sida, i form av arbete för jämställdhetsintegrering i EU:s handelspolitik, och uppmanar kommissionen att ta med den här frågan i sina årliga genomföranderapporter längre fram.

51.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande om att handelsförhandlingarna för att modernisera det nuvarande associeringsavtalet mellan Chile och EU för första gången i EU:s historia ska innehålla ett särskilt kapitel om jämställdhet och handel. Parlamentet uppmanar än en gång kommissionen och rådet till arbete för och stöd till att det tas med ett särskilt kapitel om jämställdhet i EU:s handels- och investeringsavtal.

52.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av förordningen mot tortyr och påminner om hur viktigt det är att se till att den verkligen genomförs och respekteras av våra handelspartner. Parlamentet stöder lanseringen av den internationella alliansen för tortyrfri handel.

53.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av förordningen om konfliktmineraler (EU) 2017/821, vars avsikt är att bidra till en mer ansvarsfull förvaltning av den globala värdekedjan. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter att skynda på med förberedelserna inför förordningens ikraftträdande. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att kompletterande åtgärder utformas på ett effektivt sätt och att de medlemsstater och berörda nationella parter som medverkar får nödvändig sakkunskap och hjälp, med särskild betoning på att hjälpa små och medelstora företag att stärka sin kapacitet att uppfylla kraven för tillbörlig aktsamhet enligt förordningen.

54.  Europaparlamentet ser att integrerade globala leveranskedjor har spridits i internationella handelsmönster. Parlamentet uppmanar än en gång till att man ska söka efter sätt att utveckla, dels insynen i den globala värdekedjan, dels strategier för och bestämmelser om redovisningsskyldighet, och framhåller att den gemensamma handelspolitiken måste genomföras på ett sådant sätt, att en ansvarsfull förvaltning av den globala värdekedjan säkerställs. Parlamentet uppmanar kommissionen att, som ett led i sin handelspolitik, främja och förstärka företagens sociala ansvar, också i form av ytterligare åtgärder för utveckling av särskilda bestämmelser och rutiner, varvid hänsyn bör tas till OECD:s riktlinjer för multinationella företag, för att säkerställa att företagens sociala ansvar effektivt förverkligas. Parlamentet upprepar sitt krav på att kommissionen ska ta med företagens sociala ansvar i alla handelsavtal och effektivt övervaka dessa bestämmelser, som ett led i den av parlamentet påyrkade förbättrade oberoende övervakningen av kapitlet om handel och hållbar utveckling, där det civila samhället medverkar. Parlamentet bekräftar sitt stöd till internationella initiativ såsom hållbarhetspakten i Bangladesh, och uppmanar kommissionen att framöver fokusera på dess genomförande.

55.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och alla internationella aktörer till uppslutning bakom OECD:s nya vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor inom klädes- och skosektorn.

56.  Europaparlamentet påminner om att EU:s handels- och utvecklingspolitik ska bidra till global hållbar utveckling, regional integration och integrering av utvecklingsländerna i regionala och därefter globala värdekedjor genom ekonomisk diversifiering, för vilket det krävs rättvisa och utvecklingsfrämjande globala handelsregler. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att stödja utvecklingen av ett rättvist kontinentalt frihandelsområde i Afrika genom politiskt och tekniskt bistånd.

57.  Parlamentet erinrar om att EU fast föresatt sig att utrota de värsta formerna av barnarbete på global nivå, eftersom detta följer av våra värden enligt artikel 21 i EU-fördraget. Parlamentet uppmanar ånyo kommissionen att lägga fram ett förslag som syftar till att förbjuda importen av varor som framställts med hjälp av barnarbete eller någon annan form av tvångsarbete eller modernt slaveri. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att de länder som ännu inte ratificerat ILO-konventionerna nr 182 om avskaffande av de värsta formerna av barnarbete och nr 138 om minimiålder för tillträde till arbete gör detta.

58.  Europaparlamentet noterar framstegen med ingående och genomförande av avtalen om ekonomiskt partnerskap. Parlamentet anser att en fördjupad analys krävs av deras följder för de afrikanska ekonomierna och delsektorerna, deras respektive arbetsmarknader och främjandet av intraregional handel i Afrika. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja dialog i en anda av verkligt partnerskap i syfte att behandla kvarstående frågor. Parlamentet påminner om att avtalen om ekonomiskt partnerskap är asymmetriska avtal som bör ge lika stor vikt till utveckling och handel. Parlamentet kräver i detta avseende ett snabbt genomförande av kompletterande åtgärder, inbegripet utbetalningen av EUF-medel.

59.  Europaparlamentet välkomnar vidare genomförandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap Cariforum–EU. Parlamentet noterar att ytterligare information behövs för att säkerställa att Caricom-länderna kan utnyttja möjligheterna inom ramen för avtalet. Parlamentet välkomnar inrättandet av den gemensamma rådgivande kommittén, men uppmanar kommissionen att se till att framtida institutioner inom det civila samhället sammankallas i god tid.

60.  Europaparlamentet uppmanar än en gång EU att verka för lämpliga och effektiva lösningar för införandet av ett transparent och fungerande märkningssystem för social och miljömässig spårbarhet i hela produktionskedjan, i överensstämmelse med WTO:s avtal om tekniska handelshinder, och samtidigt parallellt fortsätta att främja liknande insatser på internationell nivå.

Genomförandet av unionens handelspolitik måste präglas av öppenhet och tillgång till information

61.  Europaparlamentet noterar kommissionens arbete med öppenhetsfrågor, och uppmanar kommissionen att förhandla så öppet som möjligt och helt i enlighet med bästa praxis från andra förhandlingar. Parlamentet anser att uppnåendet av öppenhet måste finnas med bland kommissionens huvudsyften. Parlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att offentliggöra dokumenten med anknytning till förhandlingarna om och genomförandet av avtal, utan att undergräva unionens förhandlingsposition.

62.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram en konkret strategi för information om handelspolitiken och om varje handelsavtal, för att så mycket information som möjligt ska överföras och så att informationen anpassas till specifika aktörer så att de kan dra nytta av avtalen. Parlamentet uppmanar kommissionen och staterna att ta fram medvetandehöjande åtgärder för de ekonomiska aktörerna om de avtal som slutits, genom en regelbunden dialog med branschorganisationer, företag och det civila samhället.

63.  Europaparlamentet välkomnar rådets offentliggörande av förhandlingsmandaten för det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP), Ceta, TiSA, avtalen med Japan, Chile och Tunisien och konventionen om den multilaterala investeringsdomstolen, liksom också kommissionens offentliggörande av sina förslag till förhandlingsmandat för avtalen med Australien och Nya Zeeland samt för inrättandet av den multilaterala investeringsdomstolen, vilket allt överensstämmer med parlamentets långvariga krav på öppenhet. Parlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att offentliggöra alla förhandlingsmandat och kommissionen att offentliggöra alla utkast till mandat för inledandet av framtida förhandlingar. Parlamentet kräver att dess utfärdade rekommendationer tas med när rådet och kommissionen utformar och antar förhandlingsmandat.

64.  Europaparlamentet upprepar att medlemsstaterna, Europaparlamentet, de nationella parlamenten, ekonomiska aktörer, företrädare för det civila samhället och arbetsmarknadens parter bör göras mer delaktiga i övervakningen av handelspolitiken, inklusive men inte begränsat till bestämmelser om handel och hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra en handlingsplan, och en beskrivning av modellen med så kallat fördjupat partnerskapet, för genomförandet av handelsavtal.

65.  Europaparlamentet kräver att kommissionen förbättrar kvaliteten på de konsekvensbedömningar som genomförts för varje handelsavtal och att en sektorsvis och geografisk analys införlivas i dem. Parlamentet framhåller att en bättre och snabbare kommunikation kring innehållet i konsekvensbedömningarna av handelsavtal, på förhand såväl som i efterhand, är av avgörande betydelse.

66.  Europaparlamentet välkomnar tillkännagivandet av att det håller på att inrättas en rådgivande grupp för övervakningen av handelspolitiken. Parlamentet understryker hur viktigt det är att detta nya organ inrättas så snart som möjligt, på ett transparent, offentligt och inkluderande sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet offentliggöra dokument från den rådgivande gruppens sammanträden och arbete. Parlamentet uppmanar även kommissionen att ta fram processer för att säkerställa att de frågor som tas upp av den rådgivande gruppen besvaras ordentligt.

o
o   o

67.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, till medlemsstaternas nationella parlament samt till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska regionkommittén.

(1) EUT C 101, 16.3.2018, s. 30..
(2) Antagna texter, P8_TA(2017)0439.
(3) EUT C 101, 16.3.2018, s. 19.
(4) EUT C 35, 31.1.2018, s. 21.
(5) Antagna texter, P8_TA(2017)0330.
(6) Antagna texter, P8_TA(2017)0437.
(7) Antagna texter, P8_TA(2017)0488.
(8) Antagna texter, P8_TA(2017)0090.
(9) Antagna texter, P8_TA(2016)0369.
(10) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(11) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
(12) Antagna texter, P8_TA(2017)0225.

Senaste uppdatering: 16 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy