Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2717(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0254/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/05/2018 - 7.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0231

Přijaté texty
PDF 137kWORD 47k
Čtvrtek, 31. května 2018 - Štrasburk
Situace osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu
P8_TA(2018)0231RC-B8-0254/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 31. května 2018 o situaci osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu (2018/2717(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména usnesení ze dne 25. října 2016 ke strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě(1), usnesení ze dne 3. dubna 2014 o strategii EU vůči Íránu(2), usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o Íránu – nedávné případy porušování lidských práv(3) a usnesení ze dne 10. března 2011 o postoji EU k Íránu(4)

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o výročních zprávách EU o lidských právech,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení, svobody projevu a ochránců lidských práv,

–  s ohledem na nový strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii, jehož cílem je, aby se otázka ochrany lidských práv a monitorování jejich dodržování dostala do centra všech politik EU,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/568 ze dne 12. dubna 2018(5), kterým se o jeden rok (tj. do 13. dubna 2019) prodloužila platnost omezujících opatření spojených s vážným porušováním lidských práv v Íránu,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové a ministra zahraničních věcí Íránské islámské republiky Džaváda Zarífa učiněné v Teheránu dne 16. dubna 2016, v němž souhlasili s tím, že zahájí lidskoprávní dialog a uspořádají vzájemné návštěvy představitelů z EU a Íránu týkající se lidskoprávních otázek,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a na zprávy úřadu vysokého komisaře a generálního tajemníka OSN o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice ze dne 23. března 2018,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož je Írán smluvní stranou,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v íránských věznicích je v současnosti zadržováno několik osob se státní příslušností EU i Íránu, včetně švédsko-íránského vědce Ahmadrezy Džalaliho, který byl obviněn ze špionáže a v nespravedlivém procesu, při němž neměl přístup k obhájci ani k nezbytné lékařské péči, odsouzen k trestu smrti a kterému v současnosti bezprostředně hrozí poprava, přičemž je současně ve špatném zdravotním stavu;

B.  vzhledem k tomu, že rakousko-íránský občan Kamran Ghaderi se nacházel na obchodní cestě v Íránu, když byl zatčen a odsouzen k desetiletému trestu odnětí svobody poté, co žalobce použil vynucené doznání; vzhledem k tomu, že je v současnosti v Íránu rovněž vězněna státní příslušnice Spojeného království a Íránu Nazanin Zaghariová-Ratcliffeová, která pracovala pro charitativní organizaci a byla jí diagnostikována deprese v pokročilém stádiu; vzhledem k tomu, že britsko-íránský akademický pracovník Abbas Edalat byl v dubnu 2018 zatčen a obvinění, která proti němu byla vznesena, doposud nebyla zveřejněna;

C.  vzhledem k tomu, že setrvalá praxe zatýkání osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu, po kterém následuje dlouhé věznění v izolaci, výslechy, nespravedlivé řízení, zakazování konzulárního přístupu či návštěv ze strany OSN či humanitárních organizací, procesy bez přístupu veřejnosti, kdy má zadržený jen omezený přístup k obhájci, dlouhé tresty odnětí svobody založené na vágních nebo blíže neupřesněných obviněních z ohrožení „národní bezpečnosti“ nebo „špionáže“ a státem podporované kampaně na očerňování vězněných jednotlivců;

D.  vzhledem k tomu, že Írán by jakožto smluvní strana Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR) měl respektovat svobodu myšlení, svědomí a náboženství, stejně jako svobodu slova, sdružování a pokojného shromažďování, v souladu se svými závazky;

E.  vzhledem k tomu, že Írán i nadále uvězňuje aktivisty z řad občanské společnosti, ochránce lidských práv a environmentální a politické aktivisty a v poslední době ještě zintenzivnil jejich zatýkání; vzhledem k tomu, že ochránci lidských práv, novináři a političtí aktivisté jsou za své pokojné aktivity aktivně stíháni;

F.  vzhledem k tomu, že osoby s dvojí státní příslušností zadržené v Íránu nemají vždy přístup k obhájci a není jim vždy zaručen spravedlivý proces; vzhledem k tomu, že v praxi Írán přistupuje k osobám s dvojí státní příslušností jako k výhradně svým státním příslušníkům, což omezuje přístup zahraničních velvyslanectví k jejich občanům zadrženým v Íránu a přístup zadržených ke konzulární ochraně;

G.  vzhledem k tomu, že několik politických vězňů a jednotlivců obviněných z trestných činů spojených s národní bezpečností trpí nedostatečným přístupem k lékařské péči v průběhu uvěznění, a to se závažnými důsledky;

1.  odsuzuje pokračující praxi věznění osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu ze strany íránských úřadů na základě nespravedlivých procesů; vyzývá k jejich neprodlenému a bezpodmínečnému propuštění nebo k tomu, aby byly tyto osoby znovu souzeny v souladu s mezinárodními standardy a úředníci zodpovědní za porušování jejich práv za něj museli nést odpovědnost;

2.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zatýkáním osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu po jejich vstupu na íránské území bez důkazů prima facie, že byl spáchán trestný čin; zdůrazňuje, že toto zatýkání omezuje možnosti kontaktů mezi lidmi;

3.  s politováním konstatuje, že osoby s dvojí státní příslušností EU a Íránu jsou zadržovány v íránských věznicích ve špatných podmínkách a že jsou často donuceni k doznání na základě mučení a nelidského zacházení;

4.  vyzývá íránské úřady, aby panu Džalalimu zaručily plnohodnotný přístup k obhájci a jakékoli lékařské péči, o kterou si zažádá; naléhavě vyzývá íránské úřady, aby zrušily rozsudek smrti, který byl vůči němu vynesen, a aby ho neprodleně propustily, jak požaduje mezinárodní společenství;

5.  vyzývá íránské úřady, aby zajistily obnovu řízení s Kamranem Ghaderim s cílem zaručit, že bude dodrženo jeho právo na spravedlivý proces, aby neprodleně propustily Nazanin Zaghariovou-Ratcliffeovou, která má nárok na předčasné propuštění z výkonu trestu, a aby urychleně zveřejnily obvinění proti Abbasu Edalatovi;

6.  vyzývá íránské úřady, aby dodržovaly základní právo obviněných na přístup k obhájci, kterého si zvolí, a na spravedlivý proces, a to v souladu s mezinárodními závazky Íránu vycházejícími ze Všeobecné deklarace lidských práv;

7.  na základě důvěryhodných zpráv odsuzuje případy mučení a jiného krutého zacházení, k nimž dochází zejména při výslechu, a vyzývá íránské orgány, aby respektovaly lidskou důstojnost vězňů; s politováním konstatuje kruté a nelidské podmínky věznění a vyzývá Írán, aby zajistil, že bude všem vězňům poskytována přiměřená lékařská péče;

8.  vyzývá soudní orgány, aby dodržovaly zásady spravedlivého procesu a řádného řízení a aby podezřelým umožňovaly přístup k právnímu zástupci, konzulární návštěvy a návštěvy OSN a humanitárních organizací, jakož i plnohodnotný přístup k lékařské péči a zdravotnickým službám, a to v souladu s mezinárodními závazky Íránu; vyzývá Írán, aby učinil nezbytná opatření s cílem revidovat právní předpisy tak, že zajistí spravedlivý proces a přístup k právnímu zástupci v průběhu jednotlivých fází vyšetřování a ukončí praxi nucených doznání získaných na základě mučení;

9.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby zřídily interní jednotku zabývající se podporou občanů EU, kterým hrozí trest smrti nebo zjevně nespravedlivý proces ve třetích zemích, s cílem posílit podporu, kterou jim poskytují jejich národní konzulární nebo diplomatické služby;

10.  vyzývá íránské úřady, aby spolupracovaly s velvyslanectvími členských států EU v Teheránu s cílem vypracovat seznam osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu a úzce monitorovat každý takový případ, neboť bezpečnost občanů a ochrana jejich základních práv mají pro EU ten nejvyšší význam;

11.  vyzývá k propuštění všech ochránců lidských práv vězněných v Íránu a k tomu, aby byla učiněna přítrž všem činům usilujícím o jejich zastrašení;

12.  vítá výrazné zpřísnění podmínek pro odsouzení za trestné činy spojené s drogami, za něž hrozí trest smrti, jakožto první krok na cestě k zavedení moratoria na trest smrti v Íránu;

13.  vyzývá Írán, aby se intenzivněji zapojil do mezinárodních lidskoprávních mechanismů prostřednictvím spolupráce se zvláštními zpravodaji a zvláštními mechanismy, včetně povolení žádostí o vstup do země ze strany zmocněných osob; naléhavě vybízí íránské úřady, aby zejména zajistily, aby byl budoucímu zvláštnímu zpravodaji OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu umožněn vstup do země;

14.  podporuje diskuse o lidských právech probíhající v rámci dialogu EU a Íránu na vysoké úrovni, který byl zahájen po uzavření společného komplexního akčního plánu; zdůrazňuje, že EU by měla být i nadále rozhodnuta pokračovat v upozorňování Íránu na její obavy v oblasti lidských práv, a to jak na bilaterálních, tak multilaterálních fórech;

15.  opakuje, že Írán je zapojen do lidskoprávního dialogu, a vítá, že íránské orgány jsou nakloněny pokračování v tomto dialogu;

16.  vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby s íránskými orgány hovořila o problému podmínek ve věznicích a porušování lidských práv, a zejména pak případech osob s dvojí státní příslušností vězněných v Íránu, s cílem ukončit kruté a nelidské zacházení s íránskými vězni; vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku a členské státy, aby systematicky hovořily s íránskými orgány o problémech v oblasti lidských práv, včetně situace politických vězňů a ochránců lidských práv a otázky svobody projevu a sdružování;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a vládě a parlamentu Íránu.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0402.
(2) Úř. věst. C 408, 30.11.2017, s. 39.
(3) Úř. věst. C 153 E, 31.5.2013, s. 157.
(4) Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 163.
(5) Úř. věst. L 95, 13.4.2018, s. 14.

Poslední aktualizace: 16. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí