Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2717(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0254/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 31/05/2018 - 7.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0231

Priimti tekstai
PDF 132kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 31 d. - Strasbūras
Dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis
P8_TA(2018)0231RC-B8-0254/2018

2018 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kalinamų dvigubą ES ir Irano pilietybę turinčių asmenų padėties Irane (2018/2717(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano, ypač į 2016 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Irano atžvilgiu po susitarimo dėl branduolinės programos(1), 2014 m. balandžio 3 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Irano klausimu(2), 2011 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl paskutinių žmogaus teisių pažeidimo atvejų Irane(3) ir 2011 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl ES požiūrio Irano klausimu(4),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl ES metinių pranešimų dėl žmogaus teisių,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės, kovos su kankinimu, saviraiškos laisvės ir žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į naują ES strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje, kuriais siekiama žmogaus teisių apsaugą ir stebėseną padaryti visų ES politikos sričių pagrindiniu aspektu,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/568(5), kuriuo vieniems metams iki 2019 m. balandžio 13 d. pratęsiamas ribojamųjų priemonių, susijusių su sunkiais žmogaus teisių pažeidimais Irane, taikymas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 16 d. Teherane paskelbtą bendrą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir Irano Islamo Respublikos užsienio reikalų ministro Javado Zarifo pareiškimą, kuriame buvo sutarta pradėti dialogą žmogaus teisių klausimais ir surengti ES ir Irano mainų vizitus žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 23 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro metinę ataskaitą ir vyriausiojo komisaro ir JT generalinio sekretoriaus pranešimus apie žmogaus teisių padėtį Irano Islamo Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurio šalis yra Irakas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Irano kalėjimuose yra kalinami keli dvigubą ES ir Irano pilietybę turintys asmenys, įskaitant Švedijos ir Irano pilietybę turintį mokslininką Ahmadrezą Djalalį, kuris buvo apkaltintas šnipinėjimu ir nesąžiningame teisme nuteistas mirties bausme, jam neleidžiama susitikti su advokatu ir neteikiama būtina medicininė priežiūra artėjant neišvengiamai mirties bausmei ir jam kenčiant nuo prastos sveikatos būklės;

B.  kadangi Austrijos ir Irano pilietis Kamran Ghaderi, lankydamasis Irane verslo reikalais, buvo suimtas ir nuteistas 10 metų kalėti po to, kai kaltintojai pasinaudojo prievarta išgautą prisipažinimą; kadangi taip pat Irane kalinamam Jungtinės Karalystės ir Irano piliečiui Nazaninui Zaghari-Ratcliffe, dirbusiam labdaros organizacijoje, buvo diagnozuota pažengusi depresija; kadangi Jungtinės Karalystės ir Irano pilietis mokslininkas Abbas Edalat buvo suimtas 2018 m. balandžio mėn. ir dar nebuvo paskelbta, kuo jis yra kaltinamas;

C.  kadangi, be nuolatinių dvigubą ES ir Irano pilietybę turinčių asmenų suėmimų, šie piliečiai yra ilgai laikomi vienutėse ir tardomi, nevykdomas tinkamas procesas, su jais neleidžiama susitikti konsulatų atstovams arba JT ar humanitarinių organizacijų darbuotojams, vykdomi uždari teismai, kuriuose suimtasis turi ribotas galimybes gauti advokato pagalbą, nuteisiama ilgiems kalėjimo metams remiantis miglotais arba tiksliai neapibrėžtais kaltinimais pažeidus nacionalinį saugumą ir šnipinėjus ir vykdomos kalinamų asmenų šmeižto kampanijos;

D.  kadangi Iranas, kuris yra pasirašęs Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), turėtų vadovaudamasis savo įsipareigojimais gerbti minties, sąžinės ir religijos laisvę, taip pat saviraiškos, asociacijų bei taikių susirinkimų laisvę;

E.  kadangi Iranas ir toliau kalina pilietinės visuomenės aktyvistus, žmogaus teisių gynėjus, aplinkos apsaugos aktyvistus ir politinius veikėjus ir pastaruoju metu ėmė dar daugiau jų suiminėti; kadangi žmogaus teisių gynėjai, žurnalistai ir politiniai veikėjai toliau aktyviai persekiojami dėl jų taikios veiklos;

F.  kadangi Irane kalinamiems dvigubą pilietybę turintiems asmenims ne visada suteikiama galimybė gauti advokato pagalbą ir būti sąžiningai teisiamiems; kadangi faktiškai Iranas dvigubą pilietybę turinčius asmenis traktuoja tik kaip Irano piliečius ir dėl šios priežasties šalyje kalinami asmenys negali kreiptis pagalbos į užsienio ambasadas ir prašyti konsulinės apsaugos;

G.  kadangi keli politiniai kaliniai ir asmenys, apkaltinti nacionalinio saugumo pažeidimu, kalinimo metu negalėjo gauti tinkamos medicininės priežiūros ir patyrė sunkių padarinių;

1.  smerkia nuolatinę dvigubą ES ir Irano pilietybę turinčių asmenų įkalinimo praktiką, kurią vykdo Irano valdžios institucijos, rengdamos nesąžiningus teismus; ragina nedelsiant ir besąlygiškai juos paleisti arba persvarstyti jų bylas laikantis tarptautinių normų, o už jų teisių pažeidimus atsakingus pareigūnus patraukti atsakomybėn;

2.  reiškia didelį susirūpinimą dėl dvigubą ES ir Irano pilietybę turinčių asmenų suėmimų neturint prima facie įrodymų dėl įvykdyto nusikaltimo, jiems atvykus į Iraną; pabrėžia, kad šie suėmimai trukdo žmonių tarpusavio bendravimo galimybėms;

3.  apgailestauja dėl to, kad dvigubą ES ir Irano pilietybę turintys piliečiai Irano kalėjimuose kalinami blogomis sąlygomis ir kad jie dažnai kankinimais ir nežmonišku elgesiu verčiami prisipažinti;

4.  ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti A. Djalaliui visapusišką galimybę naudotis savo advokato pagalba ir gauti medicinos pagalbą, jei jis jos paprašytų; ragina Irano valdžios institucijas panaikinti jo mirties nuosprendį ir nedelsiant jį paleisti, kaip reikalauja tarptautinė bendruomenė;

5.  ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų persvarstyta Kamrano Ghaderi byla siekiant užtikrinti jo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, nedelsiant paleisti Nazaniną Zaghari-Ratcliffe, kuris jau gali būti paleistas anksčiau laiko, ir skubiai paskelbti, kuo yra kaltinamas Abbas Edalat;

6.  ragina Irano valdžios institucijas gerbti kaltinamųjų pagrindinę teisę turėti pasirinktą advokatą ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, kadangi Iranas yra prisiėmęs įsipareigojimus, nustatytus Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje;

7.  atsižvelgdamas į patikimus pranešimus, smerkia kankinimus ir kitokį žiaurų elgesį, ypač per tardymus, ir ragina Irano valdžios institucijas gerbti kalinių žmogaus orumą; smerkia žiaurias ir nežmoniškas kalinimo sąlygas ir ragina Iraną užtikrinti, kad visi kaliniai gautų deramą medicininę priežiūrą;

8.  ragina teismus gerbti teisingo bylos nagrinėjimo ir tinkamo proceso principus ir suteikti įtariamiesiems galimybę turėti advokatą, būti lankomiems konsulatų pareigūnų ir JT bei humanitarinių organizacijų darbuotojų, taip pat gauti reikiamą gydymą ir sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaujantis Irano prisiimtais tarptautiniais įsipareigojimais; ragina Iraną imtis reikiamų veiksmų siekiant persvarstyti įstatymus, kad būtų užtikrintas teisingas bylų nagrinėjimas ir galimybė naudotis advokato pagalba tyrimo etapu ir būtų nutraukta kankinant prievarta išgaunamų prisipažinimų praktika;

9.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją suformuoti vidaus darbo grupę, kuri būtų atsakinga už pagalbą ES piliečiams, kuriems trečiosiose šalyse gresia mirties bausmė arba akivaizdžiai neteisingas bylos nagrinėjimas, siekiant sustiprinti jiems nacionalinių konsulatų ar diplomatinių tarnybų teikiamą paramą;

10.  ragina Irano valdžios institucijas bendradarbiauti su ES valstybių narių ambasadomis Teherane siekiant sudaryti dvigubą ES ir Irano pilietybę turinčių asmenų, kalinamų Irano kalėjimuose, sąrašą ir atidžiai stebėti kiekvieną atvejį, kadangi piliečių saugumas ir jų pagrindinių teisių apsauga yra svarbiausias ES uždavinys;

11.  ragina paleisti visus Irane kalinamus žmogaus teisių gynėjus ir nutraukti visus jų bauginimo veiksmus;

12.  teigiamai vertina, kad buvo ženkliai pakelta apkaltinamų nuosprendžių už su narkotinėmis medžiagomis susijusius nusikaltimus, už kuriuos baudžiama mirties bausmė, kartelė – tai pirmas žingsnis siekiant vykdyti mirties bausmės moratoriumą Irane;

13.  ragina Iraną aktyviau dalyvauti tarptautiniuose žmogaus teisių mechanizmuose bendradarbiaujant su specialiaisiais pranešėjais ir specialiaisiais mechanizmais, be kita ko, patvirtinant įgaliotųjų asmenų prašymus leisti atvykti į šalį; ragina Irano valdžios institucijas visų pirma užtikrinti, kad būsimam JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Irane klausimais būtų leista atvykti į šalį;

14.  remia diskusijas žmogaus teisių klausimais, vykstančias plėtojant ES ir Irano aukšto lygio dialogą, kuris buvo pradėtas sudarius Bendrą visapusišką veiksmų planą; pabrėžia, kad ES turėtų toliau ryžtingai kelti žmogaus teisių klausimus Iranui dvišaliuose ir daugiašaliuose forumuose;

15.  pakartoja, kad Iranas dalyvauja dialoge žmogaus teisių klausimais, ir teigiamai vertina Irano valdžios institucijų atvirumą plėtojant šį dialogą;

16.  ragina vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją kelti valdžios institucijoms sąlygų kalėjimuose ir žmogaus teisių pažeidimų klausimus ir ypač klausimus, susijusius su Irane kalinamų dvigubą ES ir Irano pilietybę turinčių asmenų atvejais, kad daugiau nebebūtų žiauriai ir nežmoniškai elgiamasi Irano kalėjimuose; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją ir valstybes nares kelti Irano valdžios institucijoms žmogaus teisių klausimus, be kita ko, susijusius su politinių kalinių ir žmogaus teisių gynėjų padėtimi ir saviraiškos ir asociacijų laisve;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir Irano vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0402.
(2) OL C 408, 2017 11 30, p. 39.
(3) OL C 153 E, 2013 5 31, p. 157.
(4) OL C 199 E, 2012 7 7, p. 163.
(5) OL L 95, 2018 4 13, p. 14.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika