Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2713(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0265/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0233

Приети текстове
PDF 142kWORD 56k
Четвъртък, 31 май 2018 г. - Страсбург
Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад
P8_TA(2018)0233RC-B8-0265/2018

Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад (2018/2713(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Судан,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Република Судан е страна от 1986 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, по която Судан е договаряща страна от 1990 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 19 декември 2016 г. относно браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове,

—  като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), приета от Общото събрание на ООН през 1979 г., и Декларацията на ООН за премахване на насилието срещу жените (DEVAW), приета от Общото събрание на ООН през 1993 г.,

—  като взе предвид Резолюция 62/149 на Общото събрание на ООН от 18 декември 2007 г., внесена от ЕС и потвърдена отново през 2008 г., 2010 г., 2012 г., 2014 г. и 2016 г., в която се призовава за мораториум върху прилагането на смъртното наказание,

—  като взе предвид първия Протокол относно правата на жените в Африка към Африканската харта за правата на човека и народите, приет през 1981 г.,

—  като взе предвид членове 16 и 21 от Африканската харта за правата и благосъстоянието на детето, която влезе в сила на 29 ноември 1999 г.,

—  като взе предвид писмото със спешен призив по случая на Нура Хюсеин Хамад, изпратено на 17 май 2018 г. от Африканския експертен комитет за правата и благополучието на детето (ACERWC) до Република Судан,

—  като взе предвид Конституцията на Судан от 2005 г.,

—  като взе предвид член 96 (клауза за правата на човека) от Споразумението от Котону, подписано от правителството на Судан през 2005 г.,

—  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие,

—  като взе предвид член 135 параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Нура Хюсеин Хамад е била принудена от своето семейство да сключи брак с Абдулрахман Хамад, когато е била дете на 16 г.; като има предвид, че Нура е заявила, че първо е била изнасилена от своя съпруг с помощта на членове на неговото семейство; като има предвид, че според показанията на Нура Хюсеин, на 2 май 2017 г. трима мъже са я държали, докато Абдулрахман я е изнасилвал; като има предвид, че Нура е намушкала до смърт своя съпруг при самоотбрана, когато той се е опитал да я изнасили отново на следващия ден; като има предвид, че последващ медицински преглед е показал, че тя също е била ранена по време на борбата със съпруга си;

Б.  като има предвид, че Нура Хюсеин Хамад е задържана в затвора в Омдурман до 29 април 2018 г., когато е призната за виновна по обвинение в предумишлено убийство; като има предвид, че Нура Хюсеин Хамад, понастоящем на 19 години, е осъдена на смърт от Централния наказателен съд на Омдурман за умъртвяване на мъжа, с когото нейният баща я е принудил да сключи брак; като има предвид, че при избора на присъдата семейството на съпруга избира смъртното наказание като подходящо „наказание“ за Нура Хюсеин; като има предвид, че е подадена жалба срещу присъдата ѝ;

В.  като има предвид, че Службата на върховния комисар по правата на човека събра информация, че принудителният брак на Нура Хюсеин, изнасилванията и другите форми на основано на пола насилие срещу нея не са взети под внимание от съда като доказателство за смекчаване на присъдата; като има предвид, че експертът на ООН по екзекуциите по бързата процедура твърди, че налагането на смъртното наказание в случаите, когато са налице безспорни доказателства за самоотбрана, съставлява произволно убийство;

Г.  като има предвид, че Судан се нарежда на 165-то място от общо 188 държави, участващи в индекса на човешкото развитие и индекса на ООН за неравенство между половете; като има предвид, че Комитетът на ООН по правата на детето (КООНПД) и Комитетът на ООН по правата на човека изразиха сериозна загриженост относно положението с човешките права на жените в Судан; като има предвид, че правната система в Судан се основава на ислямските закони на шериата; като има предвид, че фактите показват, че когато жените не са политически, културно и икономически равни на мъжете, те ще бъдат подложени на основано на пола насилие, независимо от своето вероизповедание, раса или националност;

Д.  като има предвид, че съгласно конституцията на Судан държавата трябва да защитава жените от несправедливост и да насърчава равенството между половете; като има предвид, че Прамила Патън, специалният представител на ООН по въпросите на сексуалното насилие по време на конфликти, отбеляза след посещението си в Судан от 18 до 25 февруари 2018 г., че в Судан е налице дълбоко вкоренена култура на отричане на сексуалното насилие; като има предвид, че принудителните бракове, изнасилванията и насилието, основано на пола, се считат за нещо нормално в Судан и всички тези форми на насилие биват обосновани с позоваване на традицията, културата и религията; като има предвид, че досега Специалната прокуратура не е разследвала нито един случай на сексуално насилие в обстановка на конфликт;

Е.  като има предвид, че в мандата на Международния наказателен съд (МНС) относно предприемане на мерки във връзка с безнаказаността за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид, попадат също така и жестокости, чиято жертва обичайно са жените и които обхващат широк кръг от сексуални престъпления и престъпления, основани на пола; като има предвид, че МНС издаде на 4 март 2009 г. заповед за арест на президента на Република Судан Омар ал Башир по пет обвинения за престъпления срещу човечеството: убийство, избиване, насилствено преместване, изтезания и изнасилване;

Ж.  като има предвид, че беше започната световна кампания „Справедливост за Нура Хюсеин Хамад“, с искане за отмяна на смъртното наказание; като има предвид, че към май 2018 г. почти един милион души са подписали петиция, озаглавена „Справедливост за Нура Хюсеин Хамад“; като има предвид, че сплашването на адвокатите на защитата представлява атака срещу принципа на справедливия съдебен процес, като има предвид, че, тъй като е била изнасилена, Нура Хюсеин Хамад има нужда от психологическа подкрепа;

З.  като има предвид, че случаят на Нура Хюсеин Хамад привлече вниманието на международната общност към правата на жените и въпросите на принудителни бракове и изнасилване от съпруг в Судан, където законната възраст за брак е едва 10 години; като има предвид, че изнасилването от съпруг е признато от правото на Судан едва през 2015 г.; като има предвид обаче, че съдебните органи отказват да го признаят като престъпление;

И.  като има предвид, че активисти за правата на жените и на децата провеждат все повече кампании срещу принудителните бракове на момичетата и сключването на брак от непълнолетни момичета, което е широко разпространено явление в Судан; като има предвид, че предотвратяването и ответната реакция спрямо всички форми на насилие срещу жени и момичета, включително ранните и принудителните бракове, са една от целите в Плана за действие на ЕС в областта на равенството между половете за периода 2016—2020 г.;

Й.  като има предвид, че както организацията „Human Rights Watch“ (HRW), така и независимият експерт на ООН за Судан в неговия „Световен доклад за 2017 г.“ заявиха, че суданските сили за сигурност използват сексуално насилие, сплашване и други форми на тормоз, за да заглушат жените — защитници на правата на човека в страната; като има предвид, че Националната служба за сигурност и разузнаване (NISSs) забрани на адвоката на Нура Хюсеин Хамад да проведе пресконференция в контекста на все по-интензивна кампания за сплашване; като има предвид, че Нахид Габрала, директор на SEEMA, неправителствена организация, работеща с жертвите и оцелелите от насилие, основано на пола, в Хартум, столицата на Судан, е бил в затвора няколко пъти, докато е провеждал кампания в подкрепа на Нура Хюсеин Хамад, тъй като в Судан се прилагат ограничения на свободата на словото;

К.  като има предвид, че Судан е една от седемте държави, които все още не са страна по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW);

Л.  като има предвид, че понастоящем ЕС предоставя финансиране на обща стойност 275 милиона евро за проекти в Судан, главно чрез Европейския фонд за развитие (ЕФР), Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) и Инструмента, допринасящ за мира и стабилността; като има предвид, че Судан не е ратифицирал преработената версия на Споразумението от Котону;

М.  като има предвид, че жените в Судан страдат от дискриминация, произволни арести и унизителни наказания; като има предвид, че според независимия експерт на ООН за Судан т.нар. „престъпления срещу обществения морал“, като например онези, които се използват срещу жени, за които се счита, че са облечени „непристойно“, заедно с унижението поради телесното наказание, нарушават международните стандарти за правата на човека; като има предвид, че членове 151, 152, 154 и 156 от Наказателния закон на Судан засилват ограниченията спрямо жените и начина, по който те се обличат и се държат на обществено място; като има предвид, че нарушенията на тези закони са наказуеми с глоби и в някои случаи дори с бичуване;

Н.  като има предвид, че ЕС подкрепя Судан с комбинация от помощ за развитие и хуманитарна помощ, но и предоставя подкрепа за крайно спорните операции на страната в областта на граничния контрол и борбата с контрабандата на мигранти и трафика на хора, наред с другото чрез т.нар. „проект ROCK“;

1.  изразява съжаление във връзка с произнасянето на смъртна присъда срещу Нура Хюсеин Хамад и го осъжда; призовава суданските органи да заменят смъртната присъда и изцяло да вземат предвид факта, че г-жа Хюсеин е действала при самоотбрана срещу опитите на мъж и съучастниците му да я изнасилят;

2.  призовава суданските органи да спазват националното законодателство и международните стандарти за правата на човека, включително Протокола към Африканската харта за правата на човека и народите относно правата на жените в Африка, както и Протокола на Съда на Африканския съюз, приет на 11 юли 2003 г.; припомня, че съгласно международните стандарти налагането на смъртно наказание въпреки наличието на ясно доказателство за самозащита представлява произволно убийство, особено в случаите, когато жените са били обвинени в убийство при самозащита;

3.  припомня на суданските органи задължението им да гарантират основните права, включително правото на справедлив съдебен процес; настоява, че трябва да бъдат взети всички необходими мерки, за да се гарантира, че процесът срещу Нура Хюсеин Хамад действително отговаря на най-високите стандарти на безпристрастност и справедлив процес;

4.  припомня, че е наложително някои ключови закони в Судан, включително Законът за националната сигурност от 2010 г. и законите, уреждащи медиите и гражданското общество, да бъдат преразгледани и реформирани, за да бъдат приведени в съответствие с международните стандарти, които защитават свободата на изразяване на мнение, на събрания и на сдружаване; изразява загриженост във връзка с широките правомощия за арест и задържане, предоставени на службата NISSs, която извършва произволни арести и задържане на хора, които в много случаи са подложени на мъчения и други форми на лошо третиране, а служителите на NISSs имат имунитет срещу наказателно преследване;

5.  отбелязва, че докато случаят е на етап съдебен процес, суданските органи все още имат задължението да покажат, че не толерират изнасилването или насилието, основано на пола, и, следователно, да спасят живота на млада жена, чието съществуване вече е опустошено поради причини, които са извън нейния контрол; призовава суданските органи да гарантират, че всички случаи на основано на пола насилие и сексуално насилие, включително изнасилването от съпруг и домашното насилие, биват разследвани и че извършителите са подведени под отговорност; настоятелно призовава суданските органи да се борят срещу браковете в детска възраст и принудителните бракове, както и изнасилването от съпруг;

6.  настоятелно призовава суданските органи да извършат незабавно, независимо и безпристрастно разследване на обвиненията срещу суданските сили за сигурност във връзка с използването на насилие, сплашване и други форми на тормоз срещу жени;

7.  изразява съжаление относно забраната, издадена от NISSs за провеждането на пресконференция, организирана от екипа по защитата на Нура Хюсеин Хамад след нейното осъждане; решително осъжда тормоза над активисти и адвокати в областта на правата на човека във връзка със случая на Нура Хюсеин Хамад;

8.  настоятелно призовава суданските органи да осигурят пълна защита на физическата и психическата неприкосновеност на Нура Хюсеин Хамад по време на нейното задържане, както и тази на нейните адвокати и семейство;

9.  отново подчертава, че категорично се противопоставя срещу налагането на смъртно наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства; счита, че смъртното наказание нарушава човешкото достойнство и представлява жестоко, нечовешко и унизително отнасяне; призовава суданските органи да спазват мораториума на ООН върху смъртното наказание; призовава Судан да ратифицира Конвенцията против изтезанията и CEDAW;

10.  припомня на суданските органи, че по-добрата защита на човешките права на жените и криминализирането на изнасилването от съпруг може да помогнат да бъде спасен животът на много хора и да се предотвратят последици, като например в случая с Нура Хюсеин Хамад;

11.  решително осъжда ранните и принудителните бракове, както и насилието срещу жени и момичета в Судан и другаде; посочва, че настоящото обжалване на присъдата срещу Нура Хюсеин, което е ограничено до формалните и правните аспекти на присъдата, без разглеждане на фактите, не е достатъчно съгласно Международния пакт за граждански и политически права, който Судан е ратифицирал; настоятелно призовава органите да изпълнят препоръките на Комитета на ООН по правата на детето и да изменят закона за личния статут с оглед повишаване на възрастта, на която бракът е законно разрешен;

12.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че изпълнението на проекти със суданските органи спазва принципа за „ненанасяне на вреда“, което би изключило сътрудничество с участници, отговорни за нарушения на правата на човека;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, президента на Судан, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС и на Панафриканския парламент.

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност