Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2064(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0155/2018

Внесени текстове :

A8-0155/2018

Разисквания :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0235

Приети текстове
PDF 190kWORD 67k
Четвъртък, 31 май 2018 г. - Страсбург
Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС
P8_TA(2018)0235A8-0155/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. съдържаща препоръки към Комисията относно манипулирането с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (2017/2064(INL))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 91, параграф 1 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива 2014/45/EС на Европейския парламент и на Съвета(1),

—  като взе предвид Директива 2014/47/EС на Европейския парламент и на Съвета(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията(3), Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета(4), Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията(5) и Правило № 39 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на Обединените нации(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа(7),

—  като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) от ноември 2017 г., озаглавено „Вмешателство в километропоказателя — Мерки за предотвратяване“(8), и придружаващата го оценка на европейската добавена стойност, озаглавена „Манипулиране на километропоказателя при моторните превозни средства в ЕС“(9);

—  като взе предвид окончателния доклад на Европейската асоциация на производителите на превозни средства и на органите за регистриране на водачи озаглавен „Регистрация на километража на превозното средство“(10),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Проучване на потребителския пазар относно функционирането на пазара на употребявани автомобили от гледна точка на потребителите“,

—  като взе предвид писмена декларация 0030/2016 от 11 април 2016 г. относно борбата с измамите, свързани с пробега, на пазара на автомобили втора употреба,

—  като взе предвид членове 46 и 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0155/2018),

Настоящо положение

А.  като има предвид, че вмешателството в километропоказателя, а именно практиката на умишлено и неправомерно преправяне на реалния пробег на превозно средство, показан на километража му, е сериозен и широко разпространен проблем в Съюза, по-специално в контекста на трансграничната търговия, и е в ущърб на трети държави, които внасят употребявани автомобили от Съюза;

Б.  като има предвид, че икономическата печалба от манипулирането на километропоказателя може да бъде значителна предвид ниските цени на необходимото оборудване и изкуственото увеличение на стойността на употребяваните автомобили; като има предвид, че според направените проучвания делът на манипулираните превозни средства е между 5% и 12% от националните продажби на употребявани автомобили и между 30% и 50% от трансграничните продажби, което води до натрупване на общи икономически вреди в размер между 5,6 и 9,6 милиарда евро в Съюза;

В.  като има предвид, че броят на изминатите километри е един от най-важните параметри, въз основа на който купувачите могат да оценят техническото състояние на превозното средство, а показанията на километропоказателя оказват значително въздействие върху пазарната стойност на превозното средство;

Г.  като има предвид, че показанията на километропоказателя се съхраняват и показват в цифров формат и че е лесно до тях да се получи външен достъп за прекалибриране, тъй като равнището на защитата на километропоказателя е по-ниско отколкото това на други компоненти на превозното средство;

Д.  като има предвид, че манипулирането на километропоказателя вреди на потребителите, дилърите на употребявани автомобили, застрахователите и предприятията за лизинг и облагодетелства финансово извършителите на тази измама, и че трябва да се намерят технически решения, за да се затрудни вмешателството в километропоказателя от страна на непрофесионалисти;

Е.  като има предвид, че повишеното износване за автомобилите с манипулиран километропоказател оказва отрицателно въздействие върху пътната безопасност докато купувачите на такива автомобили често могат да се сблъскат с повече от очакваните разходи за поддръжка и ремонт, тъй като автомобилите не се контролират според техния действителен пробег;

Ж.  като има предвид, че автомобилите с манипулиран километропоказател могат да покажат по-голямо потребление на гориво и по-високи емисии на замърсители от очакваното, като по този начин нарушават изискванията за дълготрайност в законодателството за типовото одобрение;

З.  като има предвид, че пазарът на употребявани автомобили в Съюза, който е два до три пъти по-голям от пазара за нови автомобили, е на последно място по потребителско доверие сред пазарите на стоки съгласно Индекса на Комисията за развитие на пазарите на дребно за 2014 година(11) и че манипулирането на километропоказателя допринася значително за загубата на доверие на потребителите в оказионните търговци и по този начин нарушава функционирането на вътрешния пазар и лоялната конкуренция;

И.  като има предвид, че потребителите не са достатъчно информирани относно възможните начини за предотвратяване на манипулирането на записите на километропоказателите на употребяваните автомобили и относно съществуващите техники за контрол на пробега и предотвратяване на измамите в тази област, както и относно начините за получаване на достъп до тези техники;

Й.  като има предвид, че много държави членки все още не предоставят на потребителите необходимите инструменти, които биха им дали възможност да проверят историята на дадено употребявано превозно средство;

К.  като има предвид, че измамите, свързани с пробега, засягат непропорционално социалните групи и географските области с по-ниски доходи, като излагат потребителите в присъединилите се към Съюза през или след 2004 г. държави членки и в държавите в непосредствена близост до Съюза (по-специално държавите от Западните Балкани, в които се внасят употребявани автомобили от Съюза без никакви или с незначителни по размер мита) на по-висок риск от закупуване на автомобил с манипулиран километропоказател, и във връзка с това те по-често са ощетени от тази злоупотреба;

Л.  като има предвид, че при липсата на обща, интегрирана система за обмен на информация между държавите членки съществува повишен риск от легализиране на записите за пробега, които вече са били манипулирани преди първоначалната им проверка в държавата, в която автомобилът в крайна сметка ще бъде регистриран и в която вече съществуват мерки за регистриране на превозното средство и проверка на неговия пробег;

М.  като има предвид, че бързото създаване на единни правила за предотвратяване на манипулирането на километропоказателите по принцип ще повиши безопасността и сигурността при трансграничните покупки на превозни средства, като с това ще се намали мащабът на нелоялните практики и ще се донесат значителни ползи за милиони потребители в Съюза;

Съществуващи мерки за справяне с измамите с километропоказателите

Н.  като има предвид, че някои държави членки вече въведоха инструменти за свеждане до минимум на манипулирането на километропоказателя като например „Car-Pass“ в Белгия и „Nationale AutoPas“ (NAP) в Нидерландия; като има предвид, че и двете държави членки използват база данни за събиране на показанията на километропоказателите при всяка операция по поддръжката, обслужването, ремонта или периодичния преглед на превозното средство, без да се събират каквито и да било лични данни, и че и в двете държави това доведе до почти пълно премахване на измамите с километропоказатели на техните територии в рамките на кратък период от време;

О.  като има предвид, че белгийската система по закон се управлява от организация с нестопанска цел и че нидерландската система се управлява от правителствена агенция, като и двете системи функционират на разумна цена, а успехът им се придружава и насърчава чрез информационни и осведомителни кампании, както и чрез силна правна рамка, която определя ясни правила и възпиращи санкции;

П.  като има предвид, че значително по-големият брой манипулирани автомобили в държавите без достъп до тези бази данни показва, че трансграничният обмен на данни и сътрудничеството между държавите членки е от решаващо значение за техния успех;

Р.  като има предвид, че Европейската информационна система за превозни средства и свидетелства за управление (Eucaris) вече предоставя инфраструктура и организация за обмен на хармонизирани данни, свързани с транспорта, между компетентните органи на държавите членки и се използва от всички държави членки за изпълнение на задълженията по Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(12) и че нейните функционалности вече включват записи на пробега;

С.  като има предвид, че съществуват също технически решения по отношение както на хардуера така и на софтуера, които могат да бъдат вградени в превозните средства от производителя и по този начин да се избегне манипулирането с километропоказателя от самото начало, и че вече се използват „хардуерни модули за сигурност“ (HSM) и „разширения за сигурност на хардуера“ (SHE) с цел защита на електронните блокове за управление (ECU) в превозните средства срещу неразрешен достъп, манипулиране или кражба на автомобила и че разходите за тях се изчисляват на едно евро на превозно средство;

Т.  като има предвид, че Регламент (ЕС) 2017/1151 задължава производителите, с цел получаване на одобрение на типа за превозно средство, да прилагат системни стратегии за защита срещу неразрешено манипулиране и възможности за възпрепятстване на препрограмирането на километропоказателя, като също така се вземат под внимание възможностите за обмен на данни на разстояние; като има предвид, че в него се изискват само информацията и разясненията, предоставени от производителя, но не се предвижда никакво изпитване дали километропоказателят е устойчив на манипулиране, въпреки че съществуват сертифицирани и международно признати процеси като Общите критерии за оценка на сигурността на информационните технологии; като има предвид, че международно признатите процеси, като Общите критерии (ISO/IEC 15408), могат да спомогнат да се осигури защита срещу манипулиране;

Законодателство и пропуски

У.  като има предвид, че манипулирането с километропоказателя е забранено в 26 държави членки, но че само в десет държави членки съществуват допълнителни мерки на разположение на потребителите за проверка на пробега, а едва шест признават манипулирането на километропоказателя за престъпление(13); като има предвид, че хардуерът и софтуерът, които се използват за манипулиране на километропоказателя, са свободно достъпни в Съюза, и че това не се счита за престъпление, и като има предвид, че повече държави членки са на път да криминализират дейностите, свързани с незаконното манипулиране на показанията на километропоказателя;

Ф.  като има предвид, че измамите с километропоказателя представляват заплаха за техническата изправност, както е посочено и в Директива 2014/45/ЕС, която изисква държавите членки да налагат ефективни, съразмерни и възпиращи санкции за подобно манипулиране; като има предвид, че Комисията следва да разгледа допълнително възможността за свързване на националните платформи, така че да се даде възможност за трансграничен обмен на информация относно техническата изправност, която включва показанията на километропоказателите;

Х.  като има предвид, че Директива 2014/45/ЕС съдържа задължението за записване на изминатите километри по време на периодичните технически прегледи (ПТП) и за предоставяне на тези записи на разположение при последващите ПТП, но това задължение се отнася единствено за записите на пробега по време на прегледите за техническа изправност от първия преглед нататък; като има предвид, че първият ПТП може да възникне до четири години след първата регистрация на превозното средство, което дава достатъчно време за манипулиране на километропоказателя преди първия преглед, както и между прегледите и дори може да доведе до официално записване на неправилни записи на пробега;

Ц.  като има предвид, че нито Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(14), нито Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията относно типовото одобрение, нито Правило № 39 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (Правило № 39 на ИКЕ на ООН) не съдържат препратки към измамите с пробега или устойчивите на манипулиране километропоказатели; като има предвид, че Регламент (ЕО) № 661/2009 съдържа препратка към Правило № 39 на ИКЕ на ООН относно изискванията за одобряване на скоростомери, но не предвижда изисквания относно километропоказателя или основните му характеристики;

Бъдещо развитие в сектора на автомобилната промишленост

Ч.  като има предвид, че автомобилната промишленост направи огромен напредък в разработването и производството на превозни средства, които са свързани, използват ИТС и общуват със своето обкръжение, така че повечето навлизащи на пазара автомобили вече са оборудвани със системи за свързване и че с това постепенно се създава свързан автомобилен парк по пътищата на Съюза;

Ш.  като има предвид, че според различни проучвания средната възраст на автомобилите по пътищата на Съюза е 7—11 години и постоянно нараства, докато в присъединилите се към Съюза през или след 2004 г. държави членки автомобилите са много над средната възраст, като това означава, че автомобилният парк се състои от по-нови, силно свързани автомобили и от по-стари автомобили без системи за свързване;

Щ.  като има предвид, че съвременните превозни средства редовно изпращат данни до производителите, включително действително изминатите километри и общото оперативно време, като предоставят важни данни за проверка на верността на записа на пробега;

АА.  като има предвид, че блокверижната технология би могла да бъде решение за бъдещото съхранение на данните от километропоказателя;

АБ.  като има предвид, че „CarTrustChain“ е успешен проект за използване на блокверижна технология за премахване на измамите с километропоказателите, който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие,

1.  отправя искане към Комисията да представи, въз основа на член 91, параграф 1 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), законодателно предложение, което да задължава държавите членки да създадат правни, технически и оперативни пречки, така че манипулирането на километропоказателя да стане невъзможно, като следват препоръките, изложени в настоящата резолюция и в приложението към нея, в рамките на период от дванадесет месеца след приемане на тази резолюция от Парламента; призовава Комисията да преразгледа нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2017/1151;

2.  призовава Комисията да гарантира, че същите правни и технически пречки се прилагат и за вноса от трети държави

3.  приветства техническите решения, като например HSM и SHE, които вече се използват широко за защита на чувствителните данни в автомобилите и подчертава факта, че данните от километропоказателите следва да се ползват със същото равнище на защита с цел предотвратяване на манипулирането им;

4.  призовава Комисията да укрепи типовото одобрение за бордовите устройства за сигурност, особено за техническите мерки срещу измами с километропоказателите, но също и в контекста на увеличаването на броя на свързаните превозни средства;

5.  приветства факта, че Комисията включи изискванията за технологична сигурност на километропоказателите в Регламент 2017/1151; въпреки това посочва, че не съществуват разпоредби относно начина на мониторинг на тези изисквания, и поради това призовава Комисията да установи ясни критерии за ефективна проверка на сигурността на километропоказателите, ако е необходимо – да адаптира тези изисквания във възможно най-кратък срок и да докладва на Парламента относно ефективността на посочения регламент;

6.  отбелязва, че националните решения, при които се използват бази данни с чести записи на километража от периодичните технически прегледи, посещенията в автомобилен сервиз и други инспекции на превозните средства, постигнаха голям успех в борбата срещу манипулирането на километропоказателя в съответните държави членки, и поради това предлага онези държави членки, които до момента не са предприели съответните действия, да създадат подходящи решения във възможно най-кратък срок;

7.  подчертава във връзка с това, че всички държави членки следва да имат национални регистри и да участват в трансграничния обмен на данни от тези регистри, тъй като това е единственият начин, по който в Съюза може да се води ефикасна борба с измамите, свързани с пробега; следователно призовава Комисията да предложи законодателна рамка, така че държавите членки да създадат сравними и взаимно съвместими национални механизми за събиране на данни въз основа на съществуващите най-добри практики, които ще осигурят редовно и надеждно събиране на данни за пробега от момента на първоначалната регистрация на превозното средство и ще дадат възможност за международен обмен;

8.  подчертава, че трансграничният достъп до показанията на километропоказателите следва да бъде възможен и че лесният достъп до тази информация от купувач на употребявано превозно средство би бил важен принос към защитата на потребителите; подчертава факта, че купувачът на употребявано превозно средство следва да бъде в състояние да провери точността на показанията на километропоказателя, независимо от държавата членка, в която то е било регистрирано преди това; призовава Комисията и държавите членки активно да информират потребителите и заинтересованите страни за съществуващите мерки срещу измамите с километропоказателя и за начините за разкриване и предотвратяване на манипулирането на километропоказателя;

9.  подчертава, че Eucaris предлага налична инфраструктура за икономически ефективен обмен на данни за показанията на километропоказателите навсякъде в Съюза въз основа на база данни; изразява съжаление, че през 2017 г. единствено Белгия, Нидерландия и Словакия са използвали платформата EUCARIS за обмен на информация относно показанията на километропоказателите и във връзка с това насърчава държавите членки да участват в използването на възможностите, които тази система предлага;

10.  призовава Комисията да направи участието в Eucaris задължително и да я прилага като платформа с информация за превозните средства, като така се улеснява проверката на пробега в рамките на целия Съюз, с цел да се намалят възможностите за манипулиране на километропоказателите;

11.  изразява съжаление поради факта, че електронният регистър съгласно Директива 2014/45/ЕС все още не е създаден, както и че санкциите на държавите членки не са достатъчно възпиращи, вследствие на което целите за обмена на данни все още не са постигнати;

12.  призовава Комисията да осигури правна рамка, която позволява на държавите членки да регистрират задължително показанията на километропоказателя от всички извършени ПТП, инспекции, услуги, поддръжка и ремонт, и от други посещения в гараж, като се започне с първата регистрация на превозното средство;

13.  подчертава, че основано на блокверига решение би могло да бъде по-изгодно и призовава Комисията да извърши анализ на разходите и ползите от това решение в срок от дванадесет месеца след приемането на тази резолюция от Парламента, включително на сигурността, прозрачността и защитата на данните; до потенциалното навлизане на тази технология следва да бъдат приложени незабавно ефективни, лесни за използване и оперативни в кратък срок решения, по-специално бази данни;

14.  подчертава, че по-широкото прилагане на съвременни криптографски технологии, като например решения на базата на хардуерни модули за сигурност (HSM) или разширения за сигурност на хардуера (SHE), би могло да осигури допълнителна защита срещу манипулирането на километропоказателите, обезопасявайки ги чрез защитни чипове срещу неразрешен достъп;

15.  подчертава, че превозните средства имат все по-големи възможности за свързаност и че тази тенденция ще продължи, което дава възможност за автоматично зареждане на данните от километражния брояч в база данни или блокверижна мрежа; приветства усилията на автомобилната промишленост за разработване на множество технически предпазни устройства срещу непозволена манипулация на километропоказателя, включително криптиране на данните, защитата и сигурност на данните, но също така призовава производителите да повишат допълнително ефективността на своите технически решения;

16.  подчертава, че всички мерки, включващи предаване и съхранение на данни, следва да се придържат към достиженията на правото на Съюза в областта на защитата на личните данни, да се прилагат единствено с цел предотвратяване на манипулирането на километропоказателя и при възможно най-висока степен на киберзащита;

17.  призовава държавите членки да създадат или да изменят законодателството си относно манипулирането на километропоказателя, като го обявят за престъпление – включително предоставянето на хардуер, софтуер и свързани с непозволено манипулиране решения – тъй като манипулирането води до неправилни оценки на техническата изправност на превозните средства и по този начин оказва отрицателно въздействие върху пътната безопасност; призовава държавите членки да осигурят достатъчно човешки и финансови ресурси за ефективно, недискриминационно и пропорционално прилагане на такова законодателство;

18.  счита, че размяната на километропоказателя на дадено превозно средство с друг километропоказател с по-малък пробег следва да се счита за измама с километропоказателя на превозното средство, ако целта е прикриване на действителния пробег и реализиране на печалба;

19.  отправя искане към Комисията да представи въз основа на член 91, параграф 1 и на член 114 от ДФЕС предложение за акт относно мерки за справяне с манипулирането на километропоказателя, като следва препоръките, посочени в приложението към настоящата резолюция;

o
o   o

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложените към нея препоръки на Комисията и на Съвета.

(1) Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).
(2) Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО (OВ L 257, 29.4.2014 г., стр. 134).
(3) Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 28 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).
(6) Правило № 39 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за типово одобрение на превозни средства по отношение на оборудването за измерване на скоростта, в т.ч. и неговия монтаж (ОВ L 120, 13.5.2010 г., стр. 40).
(7) ОВ C 468, 15.12.2016 г., стр. 57.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf
(10) https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf
(11) https://ec.europa.eu/info/files/consumer-markets-scoreboard-2014-edition_bg
(12) Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (ОВ L 288, 5.11.2011 г., стр. 1).
(13) Вж. Мрежа на европейските потребителски центрове (ECC-NET, 2015 г.), Трансгранични покупки на автомобил: за какво да внимавате, когато търсите изгодна цена, стр. 236.
(14) Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насърчаване на технически решения и типово одобрение

С цел манипулирането на километропоказателя да стане по-трудно, следва да се установи по-високо равнище на бордова сигурност за данните от километражния брояч. Това се постига с помощта на следните мерки:

—  Мониторинг на прилагането на член 5, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕС) № 2017/1151 и докладване на резултатите възможно най-бързо на Парламента;

—  Установяване на ясни изисквания за защита на записите на километропоказателя срещу манипулиране, включително, в случай че бъде дадена положителна оценка, криптографска защита срещу манипулиране, системи за разпознаване на случаите на манипулиране, отделно откриване и регистриране на пробега и сигурност на хардуера;

—  Въвеждане на метод за изпитване или прилагане на Общите критерии за оценка на сигурността на информационните технологии с цел прилагане на превантивните решения, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/1151 относно измамите с километропоказателите;

Системи от бази данни

Базите данни със записи от километропоказателите значително намаляват броя на манипулираните превозни средства. Важно е да се постигне решение за целия Съюз, тъй като изолираните национални инициативи не могат да предотвратят измамите с километропоказателите при трансграничната търговия с употребявани автомобили. Поради това следва да бъдат предложени следните мерки:

—  задължителните записи на показанията на километропоказателите, предвидени в Директива 2014/45/ЕС, следва да бъдат предоставени за трансграничен обмен, а при поискване също така и на потребителите;

—  създаване на правна рамка за изготвяне на сравними бази данни за пробега в държавите членки, като се гарантира международен обмен и достъп до информация въз основа на съществуващите най-добри практики, които осигуряват често и надеждно събиране на данни за пробега;

—  съществуващите бази данни за записи от километропоказателите на равнището на държавите членки следва да бъдат взаимосвързани, съгласувани и оперативно съвместими на равнището на ЕС и да позволяват международен обмен на данни, а съществуващата инфраструктура, като например EUCARIS, следва да се използва за икономически ефективно и навременно въвеждане;

—  правилата за защита на данните следва да се спазват и, когато е необходимо – да се адаптират по начин, който позволява съхранение и обмен на съответните данни и защита на неприкосновеността на личния живот, като същевременно ефективно се предотвратява използването на събраните данни с цел измама;

—  купувачите на употребявани превозни средства следва да разполагат с начин, преди извършване на покупката, да проверят точността на показанието на километропоказателя на превозното средство въз основа на събраните данни за неговия пробег, независимо от държавата членка, в която то е било регистрирано преди това;

Блокверигата и свързаността като потенциални и допълнителни дългосрочни решения

Превозните средства стават все по-свързани и делът на свързаните превозни средства в европейския автомобилен парк постоянно нараства. Те вече прехвърлят данни, като например действителния запис на пробега, към сървърите на производителите. Тези данни биха могли вече да се използват за откриване на измами, свързани с пробега.

Блокверижната технология би могла в бъдеще да предложи надежден инструмент за обезпечаване на сигурността на данните в мрежа и за успешното предотвратяване на манипулирането на данните. Съчетаването на тези новости и технологии би могло да се проучи като дългосрочно решение на проблема с измамите с километропоказателите.

Поради това следва да бъдат предложени следните мерки:

—  оценка на потенциалните разходи и ползи от създаването на европейска блокверижна мрежа за записите на километропоказателите;

—  в случай че бъде дадена положителна оценка: създаване на правна и регулаторна рамкова уредба за автоматизирано предаване на записите на километропоказателя на автомобили, които са оборудвани със системи за свързване, и – независимо от оценката на едно евентуално блокверижно решение – за оценка на данните от километропоказтелите, съхранявани и събирани от производителите за допълване на ръчно въведените записи на пробега при ПТП и от други източници;

—  въвеждане на задължение за предаване на записа на километража от ПТП, посещения и проверки в автомобилен сервиз за постигане не само на интегриране, но и на напредък спрямо системата на базата данни.

Законодателство и правоприлагане

Измамите с километропоказателите не са престъпление във всички държави членки, въпреки че Директива 2014/45/ЕС изрично предвижда това. Прилагането на ефективни правни мерки, включителносанкции, е от решаващо значение за премахването на измамите с километропоказателите. Поради това следва да бъдат предложени следните мерки:

—  измамите с километропоказателите следва да се третират като правонарушение, извършено както от лицето, което нарежда показанията на километропоказателя да бъдат променени (собственикът на автомобила), така и от лицето, което извършва тази промяна, и наказуемо с ефективни, съразмерни, възпиращи и недискриминационни санкции, които се основават на много близко сравними стандарти в целия Съюз.

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност