Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2064(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0155/2018

Indgivne tekster :

A8-0155/2018

Forhandlinger :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Afstemninger :

PV 31/05/2018 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0235

Vedtagne tekster
PDF 169kWORD 63k
Torsdag den 31. maj 2018 - Strasbourg
Manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige ramme
P8_TA(2018)0235A8-0155/2018
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 31. maj 2018 med henstillinger til Kommissionen om manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer (2017/2064(INL))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 91, stk. 1, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/47/EU(2),

–  der henviser til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151(3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009(4), Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008(5) og regulativ nr. 39 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa(6),

–  der henviser til sin beslutning af 10. december 2013 om CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa(7),

–  der henviser til undersøgelsen fra november 2017 fra Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning om kilometertællermanipulation og foranstaltninger for at forebygge det(8) og den evaluering af den europæiske merværdi med titlen "Odometer manipulation in motor vehicles in the EU" (manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer i EU), der ledsagede den(9),

–  der henviser til den endelige rapport fra sammenslutningen af europæiske køretøjs- og køretøjsførerregistrerende myndigheder om registrering af kilometertal(10),

–  der henviser til Kommissionens undersøgelse af markedet for brugte biler fra et forbrugerperspektiv,

–  der henviser til den skriftlige erklæring nr. 0030/2016 af 11. april 2016 om bekæmpelse af snyd med kilometertællere på brugtbilsmarkedet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 46 og 52,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0155/2018),

Den nuværende situation

A.  der henviser til, at kilometertællermanipulation, dvs. forsætlig uredelig og uautoriseret ændring af et køretøjs kilometerstand på kilometertælleren, er et alvorligt og udbredt problem i Unionen, navnlig ved grænseoverskridende handel, og at det skader tredjelande, der importerer brugte biler fra Unionen;

B.  der henviser til, at den økonomiske fortjeneste af kilometertællermanipulation kan være stor i betragtning af de lave priser på det nødvendige udstyr til at manipulere og den kunstige forhøjelse af den brugte bils værdi; der henviser til, at undersøgelser anslår andelen af kilometertællermanipulerede køretøjer til mellem 5 og 12 % af de brugte biler ved nationale salg og mellem 30 og 50 % ved grænseoverskridende salg, og at det fører til et samlet økonomisk tab på mellem 5,6 og 9,6 mia. EUR i Unionen;

C.  der henviser til, at antallet af kilometer, der er kørt, er en af de vigtigste parametre på grundlag af hvilken køberen kan vurdere et køretøjs tekniske tilstand, og at registrering af kilometertallet har betydelig indflydelse på et køretøjs markedsværdi;

D.  der henviser til, at kilometertallene lagres og vises digitalt, men at det er nemt at tiltvinge sig adgang til enheden for at ændre tallet, da beskyttelsesniveauet for kilometertællere er lavere end for øvrige komponenter i køretøjet;

E.  der henviser til, at kilometertællermanipulation skader forbrugerne, brugtvognsforhandlerne, forsikringsselskaberne og leasingselskaberne, mens de, der begår svig, drager økonomisk fordel heraf, og til at der skal findes tekniske løsninger med henblik på at gøre det mere vanskeligt for privatpersoner at manipulere med kilometertællere;

F.  der henviser til, at den øgede slitage på biler med kilometertællere, der er manipuleret med, har en negativ indvirkning på trafiksikkerheden; der henviser til, at køberne af sådanne biler risikerer at skulle afholde højere omkostninger end forventet til vedligeholdelse og reparation, fordi bilerne ikke synes på grundlag af deres reelle kilometertal;

G.  der henviser til, at biler med manipulerede kilometertællere kan have større brændstofforbrug og udsende større mængder af forurenende emissioner end forventet og dermed ikke leve op til holdbarhedskravene til typegodkendelse;

H.  der henviser til, at det blandt produktmarkederne er markedet for brugte biler i Unionen, som er to til tre gange større end markedet for nye biler, som forbrugerne har mindst tillid til ifølge Kommissionens resultattavle for forbrugermarkederne fra 2014(11), og at kilometertællermanipulation bidrager betydeligt til svækkelsen af forbrugernes tillid til brugtvognsforhandlerne og dermed forvrider det indre markeds funktion og fair konkurrence;

I.  der henviser til, at forbrugerne ikke er tilstrækkeligt informeret om mulige metoder til at forebygge manipulation af kilometertællere i brugte biler, om de eksisterende teknikker til overvågning af kilometertælling og forebyggelse af svig på dette område og mulighederne for at få adgang til disse teknikker;

J.  der henviser til, at mange medlemsstater stadig ikke formår at give forbrugerne de nødvendige værktøjer, som vil gøre det muligt for dem at kontrollere historikken for et brugt køretøj;

K.  der henviser til, at svig med kilometertallet i uforholdsmæssig stor grad påvirker sociale grupper og geografiske områder med lavere indkomst, hvilket udsætter forbrugere i de medlemsstater, der er tiltrådt Unionen i eller efter 2004, og i lande i Unionens umiddelbare nærhed (navnlig vestlige Balkanlande, hvortil der importeres brugte biler fra Unionen enten toldfrit eller uden pålæggelse af nævneværdige beløb i told) for en højere risiko for at købe en bil med manipulerede kilometertællere, hvorved de oftere lider skade som følge af denne uredelige praksis;

L.  der henviser til, at i mangel af et fælles integreret system til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne er der en øget risiko for legalisering af et kilometertal, der er manipuleret inden første kontrol i det land, hvor bilen i sidste ende vil blive registreret, og hvor der allerede er foranstaltninger til at registrere og kontrollere kilometertallet;

M.  der henviser til, at bekæmpelse af svig med kilometertallet ved hurtigt at indføre ensartede regler for at forhindre manipulation grundlæggende vil øge sikkerheden i forbindelse med grænseoverskridende køb af køretøjer, hvilket vil mindske omfanget af illoyal handelspraksis og også give væsentlige fordele for millioner af forbrugere i Unionen;

De eksisterende foranstaltninger til håndtering af kilometertællermanipulation

N.  der henviser til, at nogle medlemsstater allerede har indført instrumenter, der kan mindske omfanget af manipulation af kilometertællere, såsom Car-Pass i Belgien og Nationale AutoPas (NAP) i Nederlandene; der henviser til, at begge medlemsstater anvender en database, hvori kilometertallet registreres ved hver vedligeholdelse, service, reparation eller periodisk inspektion af køretøjet, uden at der indsamles personoplysninger, og til at begge lande inden for kort tid næsten har udryddet problemet med kilometertællermanipulation;

O.  der henviser til, at det belgiske system drives af en almennyttig organisation på et lovgivningsmæssigt grundlag, mens det nederlandske system administreres af et offentligt organ; der henviser til, at driftsomkostningerne ved begge modeller er fornuftige, at de fungerer fint, at der føres bevidstgørelses- og oplysningskampagner, og at der er indført en stærk lovgivningsramme med klare regler og afskrækkende sanktioner;

P.  der henviser til, at der er et væsentligt højere antal manipulerede biler i lande, hvor der ikke er adgang til sådanne databaser, hvilket viser, at grænseoverskridende dataudveksling og samarbejde mellem medlemsstaterne er afgørende;

Q.  der henviser til, at det europæiske informationssystem vedrørende køretøjer og kørekort (Eucaris), allerede nu omfatter en infrastruktur og et system til udveksling mellem medlemsstaternes myndigheder af harmoniserede data om transport, og at det anvendes af alle medlemsstater til at opfylde forpligtelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/82/EU(12), og påpeger, at dets funktioner allerede nu omfatter registreringer af kilometertallene;

R.  der henviser til, at der også findes tekniske løsninger, der omfatter både hardware og software, som fabrikanterne kan integrere i køretøjerne og dermed forhindre kilometertællermanipulation fra begyndelsen; der henviser til, at Hardware Security Modules (HSM) og Secure Hardware Extensions (SHE) allerede nu bruges til at beskytte styreenheder i køretøjer mod uautoriseret adgang, manipulation og tyveri af biler, og at omkostningerne hertil er beregnet til én euro pr. køretøj;

S.  der henviser til, at forordning (EU) 2017/1151 pålægger fabrikanterne at indføre systematiske strategier mod manipulation og udvikle funktionaliteter i enhederne, der sikrer et højt niveau af skrivebeskyttelse med henblik på at forebygge omprogrammering af kilometertællere, samt også at sikre, at tallene ikke ændres ved udvekslingen af fjerndata, hvis de vil opnå typegodkendelse af et køretøj; der henviser til, at forordningen kun kræver, at fabrikanten leverer oplysninger og forklaringer, og ikke foreskriver nogen undersøgelse af, hvorvidt kilometertælleren er manipulationssikret, selv om der findes certificerede og internationalt anerkendte procedurer såsom fælles kriterier for vurdering af informationsteknologiens sikkerhed; der henviser til, at internationalt anerkendte processer som f.eks. de fælles kriterier (ISO/IEC 15408) kan bidrage til at sikre imod manipulation;

Lovgivning og smuthuller

T.  der henviser til, at kilometertællermanipulation er forbudt i 26 medlemsstater, men at det kun er ti medlemsstater, der har indført yderligere foranstaltninger, der gør, at kunden kan kontrollere kilometertallet, og at kun seks lande anser kilometertællermanipulation som en strafbar handling(13); der henviser til, at den hardware og software, der anvendes til at manipulere med en kilometertæller, er frit tilgængelig i Unionen, og at brug heraf ikke er klassificeret som en strafbar handling, og der henviser til, at flere medlemsstater er på vej til at kriminalisere aktiviteter forbundet med ulovlig manipulation af måleraflæsninger;

U.  der henviser til, at svig med kilometertallet udgør en trussel mod trafiksikkerheden, som det også er omhandlet i direktiv 2014/45/EU, hvori det kræves, at medlemsstaterne vedtager effektive, afpassede og afskrækkende sanktioner mod sådanne indgreb; der henviser til, at Kommissionen yderligere bør undersøge muligheden for at forbinde nationale platforme for at muliggøre grænseoverskridende udveksling af oplysninger om teknisk kontrol, som omfatter oplysninger om kilometertal;

V.  der henviser til, at direktiv 2014/45/EU indeholder en forpligtelse til registrering af kilometertallet ved periodisk teknisk kontrol (PTI) og til at gøre disse registreringer tilgængelige ved efterfølgende tekniske kontroller, men at direktivet kun indeholder bestemmelser om lagring af kilometertal fra og med den første tekniske kontrol; der henviser til, at den første tekniske kontrol kan forekomme så sent som fire år efter den første registrering af køretøjet, og at der således er tilstrækkelig tid til at foretage kilometertællermanipulation, før køretøjet underkastes den første kontrol, samt mellem kontrollerne, og at det endda kan føre til en ukorrekt officiel registrering af kilometertallet;

W.  der henviser til, at hverken Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF(14) eller Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 om typegodkendelse eller regulativ nr. 39 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE-regulativ 39) omhandler kilometertællermanipulation og manipulationssikre kilometertællere; der henviser til, at forordning (EF) nr. 661/2009 henviser til FN/ECE-regulativ 39 om godkendelseskravene til speedometeret, men at det ikke stiller krav vedrørende kilometertælleren eller dens væsentlige kendetegn;

Den fremtidige udvikling i bilsektoren

X.  der henviser til, at bilindustrien har gjort store fremskridt, hvad angår udvikling og fremstilling af køretøjer, der er forbundet, anvender ITS og kommunikerer med deres omgivelser, således at de fleste biler, der kommer på markedet, allerede har konnektivitetsfunktioner, hvilket gradvist fører til en situation med en forbundet bilpark på vejene i Unionen;

Y.  der henviser til, at bilernes gennemsnitlige alder på vejene i Unionen ifølge forskellige undersøgelser er 7-11 år og er konstant stigende, mens bilerne i de medlemsstater, der tiltrådte Unionen i eller efter 2004, er langt over gennemsnitsalderen, hvilket resulterer i en bilpark, der består både af nye og stærkt forbundne biler og ældre biler uden konnektivitetsfunktionaliteter;

Z.  der henviser til, at moderne køretøjer allerede regelmæssigt sender data til fabrikanterne, herunder det faktiske kilometertal og den samlede køretid, og derved giver vigtige data til kontrol af kilometertallet;

AA.  der henviser til, at blockchainteknologien kunne være en løsning for fremtidig lagring af kilometertællerdata;

AB.  der henviser til, at CarTrustChain, der er medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, er et vellykket projekt om, hvordan man kan anvende blockchainteknologi til at forebygge svig med kilometertallet;

1.  anmoder Kommissionen om på grundlag af artikel 91, stk. 1, og artikel 114 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og som opfølgning på henstillingerne i denne beslutning og i dens bilag at fremlægge en lovramme, der pålægger medlemsstaterne at skabe de juridiske, tekniske og operationelle hindringer, der gør manipulation af kilometertæller umulig, inden for en frist på tolv måneder efter Parlamentets vedtagelse af denne beslutning; opfordrer Kommissionen til at revidere de lovmæssige krav i forordning (EU) 2017/1151;

2.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at de samme juridiske og tekniske hindringer også anvendes på import fra tredjelande;

3.  glæder sig over tekniske løsninger såsom HSM og SHE, der allerede nu bruges i stort omfang til at beskytte følsomme data i biler, og understreger det faktum, at der bør være samme beskyttelsesniveau vedrørende kilometertal for at forhindre, at der kan manipuleres med kilometertallet;

4.  opfordrer Kommissionen til at styrke typegodkendelsen for sikkerheden i biler, navnlig med hensyn til de tekniske foranstaltninger til bekæmpelse af kilometertællermanipulation, men også i lyset af det stigende antal forbundne biler;

5.  glæder sig over, at Kommissionen har medtaget krav om teknologisk sikkerhed for kilometertællere i forordning (EU) 2017/1151; påpeger dog, at der ikke er bestemmelser om, hvordan disse krav skal overvåges, og opfordrer derfor Kommissionen til at opstille klare kriterier for effektiv kontrol med sikkerheden af kilometertællere og til at justere disse krav, hvis det er nødvendigt, inden for den kortest mulige tidsramme, og til at aflægge rapport til Parlamentet om effektiviteten af denne forordning;

6.  bemærker, at nationale løsninger med databaser over hyppige kilometertal fra periodiske tekniske kontroller, værksteder og andre køretøjsinspektioner har givet gode resultater med hensyn til bekæmpelse af kilometertællermanipulation i de pågældende medlemsstater, og foreslår derfor, at de medlemsstater, der endnu ikke har foretaget det fornødne, indfører passende løsninger så hurtigt som muligt;

7.  understreger i denne forbindelse, at alle medlemsstater bør have nationale registre og foretage grænseoverskridende udveksling af data fra disse registre, eftersom dette er den eneste måde, hvorpå svig med kilometertal kan imødegås effektivt i Unionen; opfordrer derfor Kommissionen til at foreslå en lovgivningsmæssig ramme for, at medlemsstaterne kan indføre sammenlignelige og indbyrdes forenelige dataindsamlingsmekanismer på grundlag af den eksisterende bedste praksis, som vil give hyppig og pålidelig indsamling af kilometertællerdata begyndende fra det tidspunkt, hvor køretøjet indregistreres for første gang, og som muliggør international udveksling;

8.  understreger, at grænseoverskridende adgang til kilometertallet bør være mulig, og at hvis en køber af et brugt køretøj får let adgang til denne information, vil det være et væsentligt bidrag til forbrugerbeskyttelsen; understreger det forhold, at en køber af et brugt køretøj bør være i stand til at kontrollere nøjagtigheden af kilometertællerens stand, uanset den medlemsstat, hvor køretøjet tidligere var registreret; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til proaktivt at informere forbrugerne og andre interesserede parter om gældende foranstaltninger mod svig med kilometertallet og om metoder til at spore og forhindre manipulation af kilometertællere;

9.  understreger, at Eucaris er en eksisterende infrastruktur for omkostningseffektiv udveksling af kilometertal i hele Unionen, der er baseret på databaser; beklager, at kun Belgien, Nederlandene og Slovakiet i 2017 gjorde brug af Eucaris-platformen for at udveksle oplysninger om kilometertal, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at deltage i udnyttelsen af de muligheder, som dette system giver;

10.  opfordrer Kommissionen til at gøre deltagelse i Eucaris obligatorisk og til at udforme den som en køretøjsinformationsplatform og derved lette kontrollen af kilometertal i hele Unionen med henblik på at reducere mulighederne for manipulation af kilometertællere;

11.  beklager, at det elektroniske register, der er fastsat i direktiv 2014/45/EU endnu ikke er oprettet, og at medlemsstaternes sanktioner ikke er tilstrækkeligt afskrækkende, hvorfor dataudvekslingsmålene ikke er blevet nået;

12.  opfordrer Kommissionen til at skabe en juridisk ramme, der giver medlemsstaterne mulighed for at registrere obligatoriske kilometertællerstande ved tekniske kontroller og ved hver inspektion og udført vedligeholdelse og reparation og fra andre værkstedsbesøg begyndende fra køretøjets første registrering;

13.  understreger, at en løsning baseret på blockchain kunne være mere omkostningseffektiv, og opfordrer Kommissionen til at foretage en cost-benefit-analyse af denne løsning senest tolv måneder efter Parlamentets vedtagelse af denne beslutning, herunder om sikkerhed, gennemsigtighed og beskyttelse af data; understreger, at indtil vi ser den potentielle udbredelse af denne teknologi, bør der indføres effektive, hurtige og letanvendelige løsninger, navnlig databaser, så hurtigt som muligt;

14.  understreger, at en bredere anvendelse af avancerede kryptografiske teknologier, såsom løsninger baseret på HSM eller SHE kunne give yderligere beskyttelse mod manipulation af kilometertællere, idet kilometertællere beskyttes imod uautoriseret adgang ved hjælp af sikrede datachips;

15.  understreger, at køretøjerne i stigende grad er forbundne, og at denne udvikling vil fortsætte, hvilket vil muliggøre automatisk registrering af kilometertal i en database eller et blockchainnetværk; udtrykker tilfredshed med bilindustriens bestræbelser på at udvikle en række tekniske beskyttelsesforanstaltninger mod svig med kilometertælleren, herunder datakryptering, databeskyttelse og sikkerhed, men opfordrer også fabrikanterne til at forbedre effektiviteten af deres tekniske løsninger;

16.  understreger, at alle foranstaltninger, som vedrører fremsendelse og lagring af data, bør efterleve den gældende EU-ret om databeskyttelse, kun benyttes til forebyggelse af kilometertællermanipulation og have den højeste grad af cyberbeskyttelse;

17.  opfordrer medlemsstaterne til at indføre eller ændre deres lovgivning om svig med kilometertal og gøre det til en strafbar handling – herunder levering af hardware, software og tilhørende tjenester, der er nødvendige for ulovlig svig – eftersom snyd med resultaterne fører til en forkert vurdering af køretøjers trafiksikkerhed og dermed har negativ indvirkning på trafiksikkerheden på vejene; opfordrer medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til effektiv, ikke-diskriminerende og forholdsmæssig håndhævelse af sådan lovgivning;

18.  mener, at udskiftning af en kilometertæller i et køretøj med en anden, der har et lavere kilometertal, bør anses for at være svig med kilometertal, hvis det sker med det formål at skjule det reelle kilometertal og derved opnå økonomisk gevinst;

19.  anmoder Kommissionen om på grundlag af artikel 91, stk. 1, og artikel 114 i TEUF at forelægge et forslag til direktiv om bekæmpelse af kilometertællermanipulation i overensstemmelse med henstillingerne i bilaget;

o
o   o

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og henstillingerne i bilaget til Kommissionen og Rådet.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EF af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og ophævelse af direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 51).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/47/EU af 3. april 2014 om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 134).
(3) Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1).
(5) Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).
(6) Regulativ nr. 39 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelsen af køretøjer med hensyn til speedometerudstyr, herunder montering af dette (EUT L 120 af 13.5.2010, s. 40).
(7) EUT C 468 af 15.12.2016, s. 57.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf
(10) https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf
(11) https://ec.europa.eu/info/files/consumer-markets-scoreboard-2014-edition_en.
(12) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/82/EU af 25. oktober 2011 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (EUT L 288 af 5.11.2011, s. 1).
(13) Jf. Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-Net, 2015), grænseoverskridende køb af bil: hvad du skal være opmærksom på, når du køber, s. 236.
(14) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s.1).


BILAG TIL BESLUTNING

HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

Fremme af tekniske løsninger og typegodkendelse

For at gøre kilometertællermanipulation vanskeligere bør der fastlægges et højere sikkerhedsniveau for køretøjsmonterede kilometertællere. Dette bør gennemføres ved at medtage følgende i forslaget:

—  at overvåge gennemførelsen af artikel 5, stk. 3, litra f), i forordning (EU) 2017/1151 og indberette resultaterne til Parlamentet så hurtigt som muligt,

—  at fastlægge klare krav til sikring af kilometertællere mod manipulation, herunder — hvis det vurderes som positivt — kryptografisk beskyttelse mod manipulation, manipulationsgenkendelsessystemer, separat konstatering af kilometertal og registrering og hardwaresikkerhed,

—  og at indføre en testmetode eller anvende de fælles kriterier for informationsteknologisikkerhedsevaluering vedrørende præventive løsninger, der er omhandlet i forordning (EU) 2017/1151, hvad angår kilometertællermanipulation.

Databasesystemer

Databaser med oplysninger om kilometertal vil i høj grad kunne reducere antallet af manipulerede køretøjer. Det er vigtigt at nå frem til en EU-omfattende løsning, da isolerede nationale initiativer ikke kan forhindre svig med kilometertal ved grænseoverskridende handel med brugte biler. Derfor bør følgende foranstaltninger fastsættes i forslaget:

—  kunderne bør efter anmodning også have adgang til de obligatoriske kilometertalsregistreringer, som fastsat i direktiv 2014/45/EU, via en grænseoverskridende udveksling af data,

—  der bør skabes en retlig ramme for oprettelse af sammenlignelige databaser til registrering af kilometertal i medlemsstaterne, der sikrer international udveksling af og adgang til oplysninger på grundlag af eksisterende bedste praksis og giver en hyppig og pålidelig registrering af kilometertal,

—  de eksisterende kilometertalsdatabaser på medlemsstatsplan bør være indbyrdes forbundne, kompatible, interoperable på EU-plan og muliggøre international udveksling af data, og eksisterende infrastruktur, såsom Eucaris bør anvendes for at sikre en omkostningseffektiv og rettidig gennemførelse heraf,

—  reglerne om databeskyttelse bør overholdes og, hvor det er nødvendigt, tilpasses på en sådan måde, at lagring og udveksling af relevante data og beskyttelse af privatlivets fred sikres, samtidig med at svigagtig brug af de indsamlede data skal forhindres på en effektiv måde,

—  køberne af brugte køretøjer bør før købet have et redskab til at kontrollere nøjagtigheden af kilometertællerens stand i bilen på grundlag af de indsamlede kilometertællerdata fra det pågældende køretøj, uanset i hvilken medlemsstat det tidligere er registreret.

Blockchain og konnektivitet som potentielle og supplerende langsigtede løsninger

Køretøjer bliver i stadig højere grad forbundne, og andelen af forbundne køretøjer i Unionen er konstant stigende. De videregiver allerede nu data såsom det faktiske kilometertal til fabrikanternes servere. Disse data kan anvendes til at opdage svig med kilometertallet.

Blockchainteknologi kunne udgøre et pålideligt redskab til at sikre data i et netværk og bidrage til at forhindre manipulation af data. En kombination af disse udviklinger og teknologier kunne undersøges som en langsigtet løsning på problemet med svig med kilometertallet.

Derfor bør der foreslås følgende foranstaltninger:

—  vurdering af de potentielle omkostninger og fordele ved at oprette et europæisk kilometertællerblockchainnetværk,

—  hvis positivt: skabelse af de retlige og reguleringsmæssige rammer for automatisk indberetning af kilometertal i biler, der er udstyret med konnektivitetsfunktioner, og – uafhængigt af en vurdering af blockchainteknologien – adgang til kilometerstandsdata, der er lagret og indsamlet af fabrikanterne, der supplerer registreringer fra manuelle indlæsninger ved periodisk teknisk kontrol og andre kilder,

—  krav om at oplyse om kilometertallene ved periodiske tekniske kontroller, værkstedsbesøg og syn for dermed at fremme integrationen af disse systemer, samtidig med at de bør udvikles videre end som et databasesystem.

Lovgivning og håndhævelse

Svig med kilometertallet er ikke en strafbar handling i alle medlemsstater, selv om direktiv 2014/45/EU fastsætter dette. Håndhævelse af effektive retlige foranstaltninger, herunder sanktioner, er afgørende for bekæmpelse af svig med kilometertallet. Derfor bør der foreslås følgende foranstaltninger:

—  svig med kilometertallet bør anses for en strafbar handling begået af den person, der anmoder om at få måleraflæsningen ændret (bilens ejer), og af den person, der foretager ændringen af måleraflæsningen, og bør straffes med effektive, forholdsmæssige, afskrækkende og ikke-diskriminerende sanktioner, der følger en høj standard, og som kan sammenlignes i hele Unionen.

Seneste opdatering: 16. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik