Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2064(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0155/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0155/2018

Συζήτηση :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0235

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 197kWORD 69k
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ
P8_TA(2018)0235A8-0155/2018
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ (2017/2064(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 91 παράγραφος 1 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής(3), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής(5) και τον κανονισμό αριθ. 39 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το σχέδιο δράσης CARS 2020: Για μια ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία(7),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΥΕΕΚ), του Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων: μέτρα πρόληψης της παραποίησης»(8) και τη συνοδευτική εκτίμηση ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας με τίτλο «Odometer manipulation in motor vehicles in the EU» (Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα στην ΕΕ)(9),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Αρχών Καταχώρισης Οχημάτων και Οδηγών με τίτλο «Καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων των οχημάτων»(10),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής με τίτλο «Μελέτη της αγοράς καταναλωτικών αγαθών όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, από την οπτική γωνία των καταναλωτών»,

–  έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωση αριθ. 0030/2016 της 11ης Απριλίου 2016 για την καταπολέμηση της παραποίησης στην αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 46 και 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0155/2018),

Τρέχουσα κατάσταση

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των δεδομένων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, δηλαδή η αθέμιτη πρακτική της εκ προθέσεως και αυθαίρετης αλλοίωσης των πραγματικών διανυθέντων χιλιομέτρων ενός οχήματος που αναγράφονται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, αποτελεί σοβαρό και διαδεδομένο πρόβλημα σε ολόκληρη την Ένωση, και ιδίως στο πλαίσιο του διασυνοριακού εμπορίου και βλάπτει τρίτες χώρες, οι οποίες εισάγουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό κέρδος της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή μπορεί να είναι σημαντική, λόγω των χαμηλών τιμών του απαιτούμενου εξοπλισμού και της τεχνητής αύξησης της αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες εκτιμούν πως το μερίδιο των οχημάτων με παραποιημένο μετρητή κυμαίνεται μεταξύ 5 και 12 % των εθνικών πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μεταξύ 30και 50 % των διασυνοριακών πωλήσεων, συσσωρεύοντας συνολική οικονομική ζημία ύψους μεταξύ 5,6 και 9,6 δισεκατομμυρίων EUR στην Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των διανυόμενων χιλιομέτρων αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους βάσει της οποίας οι αγοραστές μπορούν να αξιολογήσουν την τεχνική κατάσταση του οχήματος, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η ένδειξη του μετρητή έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγοραία αξία του αγορασθέντος οχήματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγραφές διανυθέντων χιλιομέτρων αποθηκεύονται και δηλώνονται σε ψηφιακή μορφή και ότι η εξωτερική πρόσβαση για την αλλοίωσή τους είναι εύκολη, καθώς το επίπεδο προστασίας των μετρητών είναι χαμηλότερο από ό,τι για άλλα εξαρτήματα του οχήματος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των στοιχείων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων βλάπτει τους καταναλωτές, τους μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τους ασφαλιστές και τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ παράλληλα ωφελεί οικονομικά όσους διαπράττουν αυτή την απάτη και ότι πρέπει να βρεθούν τεχνικές λύσεις που θα δυσχεράνουν την παραποίηση των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων από μη ειδικούς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απρόβλεπτες ζημίες και φθορές των αυτοκινήτων με παραποιημένους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων επηρεάζουν αρνητικά την οδική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγοραστές τέτοιου είδους οχημάτων μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο από το αναμενόμενο κόστος συντήρησης και επισκευών, επειδή τα αυτοκίνητα δεν επιθεωρούνται σύμφωνα με τα πραγματικά διανυθέντα χιλιόμετρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αυτοκίνητα με παραποιημένους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων μπορεί να έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων και υψηλότερες εκπομπές ρύπων από ό,τι αναμενόταν και, ως εκ τούτου, να παραβιάζουν τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας της νομοθεσίας έγκρισης τύπου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ένωση, η οποία είναι δύο με τρεις φορές μεγαλύτερη από την αγορά νέων αυτοκινήτων, εμφανίζει τη μικρότερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών μεταξύ των αγορών αγαθών σύμφωνα με τον Πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών - 2014(11) και οι παραποιήσεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων συμβάλλει σημαντικά στην απώλεια της εμπιστοσύνης του καταναλωτή προς τους εμπόρους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και, ως εκ τούτου, στρεβλώνουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και βλάπτουν τον θεμιτό ανταγωνισμό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τους πιθανούς τρόπους πρόληψης όσον αφορά τον χειρισμό των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και σχετικά με τις υπάρχουσες τεχνικές ελέγχου των διανυθέντων χιλιομέτρων και την πρόληψη της απάτης σε αυτόν τον τομέα, καθώς και σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης στις τεχνικές αυτές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να μην παρέχουν στους καταναλωτές τα απαραίτητα εργαλεία για να επαληθεύουν το ιστορικό ενός μεταχειρισμένου οχήματος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων πλήττει δυσανάλογα τις κοινωνικές ομάδες και γεωγραφικές περιοχές με χαμηλότερο εισόδημα, εκθέτοντας τους πελάτες στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση μετά το 2004 και στις χώρες που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την Ένωση (ιδίως στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στις οποίες εισάγονται μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από την Ένωσης χωρίς να εισπράττονται σημαντικά ποσά δασμού ή χωρίς δασμούς) σε υψηλότερο κίνδυνο αγοράς οχήματος με παραποιημένο μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και, συνεπώς, υφίστανται συχνότερα ζημία από αυτή την αθέμιτη πρακτική·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της έλλειψης ενός κοινού ολοκληρωμένου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών, υφίσταται αυξημένος κίνδυνος νομιμοποίησης μετρητών που έχουν ήδη παραποιηθεί πριν από τον πρώτο τους έλεγχο στη χώρα που τελικά τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα θα ταξινομηθούν και στην οποία υπάρχουν ήδη μέτρα για την ταξινόμηση και τον έλεγχο των διανυθέντων χιλιομέτρων του οχήματος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με την άμεση θέσπιση ενιαίων κανόνων για την πρόληψη της χειραγώγησης θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου στις διασυνοριακές αγορές οχημάτων μειώνοντας έτσι την κλίμακα των αθέμιτων πρακτικών ενώ, παράλληλα, θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη σε εκατομμύρια καταναλωτές της Ένωσης·

Υφιστάμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραποίησης των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει μέσα για την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων όπως το «Car-Pass» στο Βέλγιο και το «Nationale AutoPas» (NAP) στις Κάτω Χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο αυτά κράτη μέλη χρησιμοποιούν μια βάση δεδομένων η οποία συλλέγει αναγνώσεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σε κάθε συντήρηση, επισκευή, ή περιοδική επιθεώρηση του οχήματος, χωρίς τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και έχουν σχεδόν εξαλείψει εντός σύντομου χρονικού πλαισίου την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στις επικράτειές τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βελγικό σύστημα το διαχειρίζεται, στο πλαίσιο μιας νομικής βάσης, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ενώ το σύστημα των Κάτω Χωρών είναι υπό τη διαχείριση ενός κρατικού οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο συστήματα λειτουργούν με λογικό κόστος και η επιτυχία τους συνοδεύεται και ενισχύεται από εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, καθώς και από ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο, με σαφείς κανόνες και αποτρεπτικές κυρώσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημαντικά υψηλότερος αριθμός αυτοκινήτων με παραποιημένο μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σε χώρες χωρίς πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων δείχνει ότι η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για αυτοκίνητα και άδειες οδήγησης (Eucaris) προσφέρει ήδη την υποδομή και οργάνωση της ανταλλαγής εναρμονισμένων στοιχείων σχετικά με τις μεταφορές μεταξύ αρχών των κρατών μελών και χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ότι στις λειτουργίες του περιλαμβάνονται και καταγραφές των διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης τεχνικές λύσεις, όσον αφορά τόσο το υλισμικό όσο και το λογισμικό, που μπορούν να ενσωματωθούν στα οχήματα από τους κατασκευαστές για να αποφεύγεται εξαρχής η παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, καθώς και ότι χρησιμοποιούνται ήδη «ενότητες ασφάλειας υλισμικού» (HSM) και «ασφαλείς επεκτάσεις υλισμικού» (SHE) για την προστασία των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου (ECU) οχημάτων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παραποίηση ή από την κλοπή των αυτοκινήτων και το κόστος των συστημάτων αυτών ανά όχημα υπολογίζεται σε ένα ευρώ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 υποχρεώνει τους κατασκευαστές, για να χορηγηθεί έγκριση τύπου για ένα όχημα, να εφαρμόσουν συστηματικές στρατηγικές προστασίας από παραποιήσεις και συστήματα προστασίας από εγγραφές για την αποφυγή του αναπρογραμματισμού των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, συνυπολογοντας επίσης τις δυνατότητας ανταλλαγής δεδομένων εξ αποστάσεως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω κανονισμός απαιτεί μόνο πληροφορίες και εξηγήσεις που παρέχει ο κατασκευαστής και δεν προβλέπει καμία δοκιμή για το κατά πόσον ο μετρητής διανυθέντων χιλιομέτρων προστατεύεται από παραποιήσεις τη στιγμή που υπάρχουν πιστοποιημένες και διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες, όπως τα κοινά κριτήρια αξιολόγησης της ασφάλειας της τεχνολογίας των πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες, όπως π.χ. τα κοινά κριτήρια (ISO/IEC 15408) μπορούν να συμβάλουν στην προστασία από την παραποίηση·

Η νομοθεσία και τα κενά της

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των δεδομένων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων απαγορεύεται σε 26 κράτη μέλη αλλά μόνον δέκα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των πελατών πρόσθετα μέτρα για την επαλήθευση των διανυθέντων χιλιομέτρων και μόνο έξι αναγνωρίζουν την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων ως ποινικό αδίκημα(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υλισμικό και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται για την παραποίηση των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων διατίθενται ελεύθερα εντός της Ένωσης και ότι η χρήση τους δεν χαρακτηρίζεται ως ποινικό αδίκημα και ότι περισσότερα κράτη μέλη βρίσκονται καθ’ οδόν προς την ποινικοποίηση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παράνομη παραποίηση του μετρητή·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραποιήσεις των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων συνιστούν απειλή για την τεχνική καταλληλότητα των οχημάτων, όπως αναφέρεται ήδη στην οδηγία 2014/45/ΕΚ, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τέτοιες επεμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω την σκοπιμότητα της σύνδεσης των εθνικών πλατφορμών προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τους τεχνικούς ελέγχους που περιλαμβάνουν και τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2014/45/ΕΕ περιλαμβάνει την υποχρέωση καταγραφής των στοιχείων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο (ΠΤΕ) και καθιστά τις εν λόγω καταγραφές διαθέσιμες για τον επόμενο ΠΤΕ, αλλά αφορά μόνο τις καταγραφές κατά τους ελέγχους τεχνικής καταλληλότητας από τον πρώτο έλεγχο και μετά· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο πρώτος ΠΤΕ μπορεί να πραγματοποιείται μέχρι και τέσσερα έτη μετά την πρώτη ταξινόμηση του οχήματος, παρέχοντας επαρκή χρόνο για παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων πριν από τον πρώτο έλεγχο, καθώς και μεταξύ των ελέγχων, και θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει σε επίσημη καταγραφή εσφαλμένων στοιχείων διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε η οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής για την έγκριση τύπου, αλλά ούτε και ο κανονισμός αριθ. 39 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (κανονισμός 39 του ΟΕΕ/ΗΕ), αναφέρουν την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ή τους μη επιδεχόμενους παραποίηση των δεδομένων τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 παραπέμπει στον κανονισμό αριθ. 39 του ΟΕΕ/ΗΕ αναφορικά με τις απαιτήσεις έγκρισης των ταχυμέτρων, και ότι δεν προβλέπει απαιτήσεις όσον αφορά τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων ή τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών·

Μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στην ανάπτυξη και παραγωγή οχημάτων που συνδέονται, χρησιμοποιούν ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) και επικοινωνούν με το περιβάλλον τους με αποτέλεσμα τα περισσότερα αυτοκίνητα που εισέρχονται στην αγορά να διαθέτουν ήδη χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας, μετακινούμενη σταδιακά σε ένα συνδεδεμένο στόλο αυτοκινήτων στους δρόμους της Ένωσης·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες έρευνες, η μέση ηλικία των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της Ένωσης είναι 7 έως 11 χρόνια και συνεχώς αυξάνεται, ενώ στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση μετά το 2004 τα αυτοκίνητα ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο ηλικίας, γεγονός που σημαίνει έναν στόλο που αποτελείται από νεότερα, συνδεδεμένα αυτοκίνητα και από παλαιότερα αυτοκίνητα χωρίς χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σύγχρονα οχήματα ήδη αποστέλλουν σύνολα δεδομένων στους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών χιλιομέτρων και του συνολικού χρόνου λειτουργίας τους, προσφέροντας βασικά δεδομένα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των καταγεγραμμένων διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) μπορεί να αποτελέσει μια λύση όσον αφορά τη μελλοντική αποθήκευση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το CarTrustChain αποτελεί επιτυχημένο σχέδιο για τον τρόπο χρησιμοποίησης της τεχνολογίας blockchain για την εξάλειψη της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, με βάση το άρθρο 91 παράγραφος 1 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν νομικά, τεχνικά και λειτουργικά εμπόδια ώστε να καταστεί αδύνατη η παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις συστάσεις που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα και το παράρτημά του, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών μετά την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος από το Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για τον έλεγχο των νομικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151·

2.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τους ίδιους νομικούς και τεχνικούς φραγμούς και στις εισαγωγές από τρίτες χώρες·

3.  επικροτεί τεχνικές λύσεις, όπως οι HSM και SHE, που χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων στα αυτοκίνητα και τονίζει ότι οι καταγραφές των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων θα πρέπει να καλύπτονται από το ίδιο επίπεδο για να αποτραπεί η χειραγώγηση των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων·

4.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την έγκριση τύπου για την ασφάλεια που είναι ενσωματωμένη στα αυτοκίνητα, ιδίως για τα τεχνικά μέτρα κατά της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων αλλά και ενόψει του αυξημένου αριθμού συνδεδεμένων αυτοκινήτων·

5.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή συμπεριέλαβε απαιτήσεις για την ασφάλεια της τεχνολογίας για μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151· επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης αυτών των απαιτήσεων και για τον λόγο αυτό καλεί την Επιτροπή να ορίσει σαφή κριτήρια για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ασφάλειας των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, να προσαρμόσει τις εν λόγω απαιτήσεις, εφόσον είναι αναγκαίο, το συντομότερο δυνατόν, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εν λόγω κανονισμού·

6.  επισημαίνει ότι οι εθνικές λύσεις με τη χρήση βάσεων δεδομένων συχνής ανάγνωσης των ενδείξεων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τους ΠΤΕ, τις επισκέψεις σε συνεργεία και άλλους ελέγχους οχημάτων έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην καταπολέμηση της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στα αντίστοιχα κράτη μέλη και προτείνει, ως εκ τούτου, στα κράτη μέλη που εξακολουθούν να μην έχουν αναλάβει δράση να βρουν κατάλληλες λύσεις το συντομότερο δυνατόν·

7.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν εθνικά μητρώα και να προβαίνουν σε διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων αυτών των μητρώων, καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η απάτη όσον αφορά τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων στην Ένωση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει ένα νομοθετικό πλαίσιο για τα κράτη μέλη σχετικά με την κατάρτιση συγκρίσιμων και αμοιβαία συμβατών εθνικών μηχανισμών συλλογής δεδομένων, βάσει των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών, που θα προσφέρουν συχνή και αξιόπιστη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα και θα ξεκινούν από τη στιγμή πρώτης ταξινόμησης του οχήματος και θα επιτρέψουν τις διεθνείς ανταλλαγές·

8.  τονίζει ότι η διασυνοριακή πρόσβαση στους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων θα πρέπει να είναι δυνατή και η εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές από τον αγοραστή μεταχειρισμένου οχήματος θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία των καταναλωτών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο αγοραστής μεταχειρισμένου οχήματος πρέπει να είναι σε θέση να επαληθεύσει την ακρίβεια τον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο είχε ταξινομηθεί προηγουμένως· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν προορατικά τους καταναλωτές και τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα υφιστάμενα μέτρα κατά της παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, καθώς και σχετικά με τρόπους για τον εντοπισμό και την αποτροπή παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων·

9.  υπογραμμίζει ότι το σύστημα Eucaris προσφέρει μια υπάρχουσα υποδομή για την ανταλλαγή, με λογικό κόστος, των ενδείξεων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων σε ολόκληρη την Ένωση, με τη χρήση βάσεων δεδομένων· εκφράζει τη λύπη του διότι το 2017 μόνο το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες και η Σλοβακία έκαναν χρήση της πλατφόρμας Eucaris για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις καταγραφές μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων και ενθαρρύνει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να συμμετέχουν στην εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρέχει το σύστημα αυτό·

10.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη συμμετοχή στο σύστημα Eucaris υποχρεωτική και να το εφαρμόσει ως μια πλατφόρμα πληροφοριών για τα οχήματα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η επαλήθευση των διανυθέντων χιλιομέτρων, στην Ένωση, με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες παραποίησης των δεδομένων των μετρητών·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό μητρώο που προβλέπεται στην οδηγία 2014/45/ΕΕ δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί και ότι οι κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη μέλη δεν είναι τόσο αποτρεπτικές όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να μην έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ανταλλαγής δεδομένων·

12.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για ένα νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να καταχωρίζουν υποχρεωτικά τις ενδείξεις των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, από κάθε επιθεώρηση, λειτουργία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και από άλλες επισκέψεις σε συνεργεία, αρχής γενομένης με την πρώτη ταξινόμηση ενός οχήματος·

13.  υπογραμμίζει ότι μια λύση με βάση blockchain θα μπορούσε να είναι η πιο αποτελεσματική από άποψη κόστους και καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ανάλυση κόστους-οφέλους για τη λύση αυτή μέσα σε δώδεκα μήνες από την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος από το Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας, της διαφάνειας και της προστασίας των δεδομένων· υπογραμμίζει ότι, μέχρις ότου υιοθετηθεί η δυνητική χρήση της εν λόγω τεχνολογίας, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση αποτελεσματικές, εύχρηστες και ταχέως εφαρμόσιμες λύσεις, ιδίως βάσεις δεδομένων·

14.  τονίζει ότι η ευρύτερη εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών κρυπτογράφησης, όπως λύσεις που βασίζονται στις HSM ή SHE θα μπορούσε να παράσχει επιπλέον προστασία έναντι της παραποίησης των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, προστατεύοντας τους εν λόγω μετρητές από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω ασφαλών κυκλωμάτων·

15.  τονίζει ότι τα οχήματα γίνονται ολοένα και πιο ικανά όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και ότι η εξέλιξη αυτή θα συνεχισθεί, επιτρέποντας την αυτόματη τροφοδοσία μιας βάσης δεδομένων ή ενός δικτύου blockchain με τα δεδομένα των μετρητών· επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την αυτοκινητοβιομηχανία για ανάπτυξη ποικίλων μηχανισμών τεχνικής εξασφάλισης έναντι παράνομης παραποίησης των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων, η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια, αλλά ζητεί επίσης από τους κατασκευαστές να βελτιώσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των τεχνικών λύσεων·

16.  τονίζει ότι όλα τα μέτρα που αφορούν τη διαβίβαση και την αποθήκευση δεδομένων πρέπει να ακολουθούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, να ασκείται μόνο για την αποτροπή παραποίησης των στοιχείων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων και το υψηλότερο επίπεδο προστασίας στον κυβερνοχώρο·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία ή να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους σχετικά με τη χειραγώγηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων καθιστώντας την πράξη ποινικό αδίκημα - συμπεριλαμβανομένης της παροχής υλικού, λογισμικού και συναφών υπηρεσιών που απαιτούνται για μη εξουσιοδοτημένους χειρισμούς - δεδομένου ότι η παραποίηση οδηγεί σε εσφαλμένη εκτίμηση της τεχνικής ικανότητας του οχήματος με αρνητικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την αποτελεσματική, αμερόληπτη και αναλογική εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας·

18.  θεωρεί ότι η αντικατάσταση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ενός οχήματος με μετρητή με χαμηλότερες ενδείξεις χιλιομέτρων θα πρέπει να θεωρείται παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ενός οχήματος, εφόσον αποσκοπεί στην απόκρυψη της πραγματικής χιλιομετρικής απόστασης και στην αποκόμιση κέρδους·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει, με βάση το άρθρο 91 παράγραφος 1 και το άρθρο 114 ΣΛΕΕ, πρόταση για πράξη όσον αφορά τα μέτρα για την καταπολέμηση της παραποίησης των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις συστάσεις του παραρτήματος στο παρόν ψήφισμα·

o
o   o

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις επισυναπτόμενες συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 51).
(2) Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 134).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1).
(5) Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 692/2008, της 18 Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 5 και ευρώ 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1).
(6) Κανονισμός αριθ. 39 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) – Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων όσον αφορά τον εξοπλισμό ταχυμέτρου, περιλαμβανομένης και της εγκατάστασής του (ΕΕ L 120 της 13.5.2010, σ. 40).
(7) ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 57.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf
(10) https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf
(11) https://ec.europa.eu/info/files/consumer-markets-scoreboard-2014-edition_en
(12) Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια (ΕΕ L 288 της 5.11.2011, σ. 1).
(13) Βλ. Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (Δίκτυο ΕΚΚ, 2015), Διασυνοριακή αγορά αυτοκινήτου: τι πρέπει να προσέχετε όταν βρίσκεστε σε αναζήτηση ευκαιριών, σ. 236.
(14) Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Προώθηση τεχνικών λύσεων και έγκρισης τύπου

Προκειμένου να καταστεί δυσχερέστερη η παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, πρέπει να καθοριστεί ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας εντός του οχήματος για τα δεδομένα των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με τις εξής ενέργειες:

—  παρακολούθηση της εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 και αναφορά των αποτελεσμάτων το συντομότερο δυνατό στο Κοινοβούλιο·

—  θέσπιση σαφών απαιτήσεων για την ασφάλιση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων από την παραποίηση, συμπεριλαμβανομένων, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, κρυπτογραφικής προστασίας από παραποίηση, συστημάτων αναγνώρισης παραποίησης, χωριστής ανίχνευσης και καταγραφής διανυθέντων χιλιομέτρων και ασφάλειας υλισμικού·

—  εισαγωγή μιας μεθόδου δοκιμών ή εφαρμογή των κοινών κριτηρίων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των τεχνολογιών της πληροφορίας για τις προληπτικές λύσεις από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 σχετικά με την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων·

Συστήματα βάσεων δεδομένων

Οι βάσεις δεδομένων με καταγραφές διανυθέντων χιλιομέτρων μειώνουν σημαντικά τον αριθμό των παραποιημένων δεδομένων οχημάτων. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια ενωσιακή λύση, δεδομένου ότι οι μεμονωμένες εθνικές πρωτοβουλίες δεν μπορούν να εμποδίσουν την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στο διασυνοριακό εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων. Ως εκ τούτου, η πρόταση θα πρέπει να προβλέπει τα ακόλουθα μέτρα:

—  οι υποχρεωτικά καταγεγραμμένες ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/45/ΕΕ, πρέπει να γίνουν διαθέσιμες για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών και, κατόπιν αιτήματος, και για τους πελάτες·

—  δημιουργία νομικού πλαισίου για τη θέσπιση συγκρίσιμων βάσεων δεδομένων καταγραφής δεδομένων σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα στα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας διεθνείς ανταλλαγές και πρόσβαση σε πληροφορίες, βάσει των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών, που θα παρέχουν συχνή και αξιόπιστη καταγραφή των δεδομένων σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα·

—  οι υφιστάμενες βάσεις δεδομένων των ενδείξεων σε επίπεδο κρατών μελών πρέπει να είναι διασυνδεδεμένες, συμβατές και διαλειτουργικές σε επίπεδο ΕΕ και να καθιστούν δυνατή τη διεθνή ανταλλαγή δεδομένων και οι υφιστάμενες υποδομές, όπως το Eucaris, να χρησιμοποιηθούν για την οικονομικά αποδοτική και έγκαιρη υλοποίησή του·

—  θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων και, εάν είναι αναγκαίο, να προσαρμόζονται, κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση και ανταλλαγή των σχετικών δεδομένων και η προστασία της ιδιωτικής ζωής, με παράλληλη αποτελεσματική πρόληψη της δόλιας χρήσης των συλλεχθέντων δεδομένων·

—  οι αγοραστές μεταχειρισμένων οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν κάποιον τρόπο ώστε να επαληθεύουν, πριν από την αγορά, την ακρίβεια των καταγραφών του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων του αυτοκινήτου, βάσει των συλλεχθέντων δεδομένων σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα από το συγκεκριμένο όχημα, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο είχε αυτό ταξινομηθεί·

Blockchain και συνδεσιμότητα ως πιθανές και συμπληρωματικές μακροπρόθεσμες λύσεις

Τα οχήματα γίνονται ολοένα και περισσότερο συνδεδεμένα και το μερίδιο των συνδεδεμένων οχημάτων στην Ένωση αυξάνεται συνεχώς. Ήδη διαβιβάζουν δεδομένα όπως τα πράγματι διανυθέντα χιλιόμετρα προς τους διακομιστές των κατασκευαστών. Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί η παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων.

Η τεχνολογία blockchain μπορεί εν καιρώ να προσφέρει ένα αξιόπιστο εργαλείο μέσω του οποίου διασφαλίζονται τα δεδομένα σε ένα δίκτυο και προλαμβάνεται η παραποίηση των καταχωρήσεων δεδομένων. Ο συνδυασμός αυτών των εξελίξεων και της τεχνολογίας θα μπορούσε να διερευνηθεί ώστε να αποτελέσει μακροπρόθεσμη λύση για την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Ως εκ τούτου, πρέπει να προταθούν τα ακόλουθα μέτρα:

—  εκτίμηση του πιθανού κόστους και οφέλους της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου blockchain για τις ενδείξεις των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων·

—  κατόπιν θετικής αξιολόγησης: δημιουργία του νομικού και κανονιστικού πλαισίου για την αυτοματοποιημένη διαβίβαση των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με λειτουργίες συνδεσιμότητας για τη συμπλήρωση καταγραφών διανυθέντων χιλιομέτρων και – ανεξαρτήτως της αξιολόγησης των blockchain – για την πρόσβαση σε δεδομένα μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων που έχουν αποθηκευτεί και συλλεχθεί από τους κατασκευαστές συμπληρώνοντας καταγραφές χιλιομέτρων που έχουν ληφθεί μέσω χειροκίνητης εισαγωγής κατά τους ΠΤΕ και άλλες πηγές·

—  υποχρεωτική διαβίβαση των ενδείξεων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τους ΠΤΕ, τις επισκέψεις σε συνεργεία και τις επιθεωρήσεις, ενσωματώνοντας, συνεπώς, το σύστημα βάσεων δεδομένων αλλά προχωρώντας πέρα από αυτό.

Η νομοθεσία και η επιβολή της

Η παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων δεν συνιστά ποινικό αδίκημα σε όλα τα κράτη μέλη, αν και η οδηγία 2014/45/ΕΕ το προβλέπει ρητά. Η εφαρμογή αποτελεσματικών νομικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων, είναι ζωτικής σημασίας για την εξάλειψη της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Ως εκ τούτου, πρέπει να προταθούν τα ακόλουθα μέτρα:

—  η παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων πρέπει να θεωρείται αδίκημα που διαπράττεται τόσο από το άτομο που διατάσσει την αλλαγή της ένδειξης του μετρητή (ιδιοκτήτης αυτοκινήτου), όσο και από το άτομο που διενεργεί τη συγκεκριμένη πράξη, και θα πρέπει επισύρει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές χωρίς διακρίσεις, που θα ακολουθούν ένα εξαιρετικά συγκρίσιμο πρότυπο σε ολόκληρη την Ένωση.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου