Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2064(INL)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0155/2018

Esitatud tekstid :

A8-0155/2018

Arutelud :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Hääletused :

PV 31/05/2018 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0235

Vastuvõetud tekstid
PDF 162kWORD 63k
Neljapäev, 31. mai 2018 - Strasbourg
Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine
P8_TA(2018)0235A8-0155/2018
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 31. mai 2018. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimise ja ELi õigusraamistiku läbivaatamise kohta (2017/2064(INL))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 91 lõiget 1 ja artiklit 114,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/45/EL(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/47/EL(2),

–  võttes arvesse komisjoni määrust (EL) 2017/1151(3), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009(4), komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008(5) ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 39(6),

–  võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni teemal CARS 2020: Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse nimel(7),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 2017. aasta novembris avaldatud uuringut „Odometer tampering: measures to prevent it“(8) (Läbisõidumõõdiku rikkumine – kuidas manipuleerimist ära hoida) ja sellele lisatud Euroopa lisaväärtuse hinnangut „Odometer manipulation in motor vehicles in the EU“(9) (Mootorsõidukite läbisõidumõõdikutega manipuleerimine ELis),

–  võttes arvesse mootorsõidukeid ja mootorsõidukijuhte registreerivate Euroopa asutuste ühenduse (Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities) lõpparuannet „Vehicle Mileage Registration“ (Sõidukite läbisõidu registreerimine)(10),

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni uuringut „Consumer Market Study on the Functioning of the Market for Second-Hand Cars from a Consumer’s perspective“ (Tarbijaturu uuring kasutatud autode turu toimimise kohta tarbija vaatepunktist),

–  võttes arvesse 11. aprilli 2016. aasta kirjalikku deklaratsiooni 0030/2016 läbisõidunäiduga seotud pettuste vastase võitluse kohta kasutatud autode turul;

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 46 ja 52,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8‑0155/2018),

Praegune olukord

A.  arvestades, et läbisõidumõõdiku rikkumine, nimelt sõiduki läbisõidumõõdikul näidatud tegeliku läbisõidu tahtlik ja loata muutmine on tõsine ja levinud probleem kogu Euroopa Liidus, eriti piiriüleses kaubanduses, ning on kahjulik kolmandatele riikidele, kes impordivad Euroopa Liidust kasutatud autosid;

B.  arvestades, et läbisõidumõõdiku rikkumisest tulenev majanduslik kasu võib olla märkimisväärne, kuna vajalike seadmete hind on madal ja kasutatud sõidukite väärtust suurendatakse kunstlikult; arvestades, et uuringute kohaselt moodustavad rikutud sõidukid riigisiseselt müüdud kasutatud autodest hinnanguliselt 5–12 % ja piiriüleselt müüdud autodest 30–50 %, millest tulenevalt on liidus saadav majanduslik kahju 5,6–9,6 miljardit eurot;

C.  arvestades, et läbitud kilomeetrite arv on sõiduki tehnilise seisundi hindamisel ostja jaoks üks olulisemaid parameetreid, ning arvestades, et läbisõidunäidul on suur mõju sõiduki turuväärtusele;

D.  arvestades, et läbisõidumõõdiku näidud salvestatakse ja neid esitatakse digitaalselt, kuid neile on väljastpoolt muutmise eesmärgil lihtne juurde pääseda, sest läbisõidumõõdikute kaitse tase on madalam kui sõidukite muudel osadel;

E.  arvestades, et läbisõidumõõdiku rikkumine on kahjulik tarbijatele, kasutatud autode müüjatele, kindlustusandjatele ja liisingufirmadele, kuid toob rahalist kasu pettuse toimepanijaile, ning arvestades, et vaja on leida tehnilised lahendused, mis võimaldavad muuta läbisõidumõõdikuga manipuleerimise tavainimesele keerulisemaks;

F.  arvestades, et rikutud läbisõidumõõdikuga autode suurem kulumine mõjub kahjulikult liiklusohutusele ning arvestades, et selliste autode ostjad võivad kanda oodatust suuremaid hooldus- ja remondikulusid, kuna sõidukeid ei kontrollita nende tegeliku läbisõidu alusel;

G.  arvestades, et rikutud läbisõidumõõdikuga autode kütusekulu ja saasteainete heide võivad olla oodatust suuremad, mis on vastuolus tüübikinnitust käsitlevates õigusaktides sätestatud kulumiskindluse nõuetega;

H.  arvestades, et liidus usaldab tarbija kaubaturgudest kõige vähem kasutatud autode turgu, mis on kaks kuni kolm korda suurem kui uute autode turg vastavalt komisjoni koostatud tarbijaturgude 2014. aasta tulemustabelile(11), ja arvestades, et läbisõidumõõdikute rikkumine vähendab märkimisväärselt tarbijate usaldust kasutatud autode müüjate vastu ning kahjustab seega siseturu toimimist ja ausat konkurentsi;

I.  arvestades, et tarbijaid ei teavitata piisavalt võimalikest viisidest, kuidas hoida ära kasutatud autode läbisõidumõõdiku näitude muutmist, samuti olemasolevatest meetoditest läbisõidu kontrollimiseks ja pettuse vältimiseks selles valdkonnas ning võimalustest nendele meetoditele juurdepääsu saada;

J.  arvestades, et paljud liikmesriigid ei suuda endiselt pakkuda tarbijatele vajalikke vahendeid, mis võimaldaksid neil kontrollida kasutatud sõiduki minevikku;

K.  arvestades, et läbisõiduga seotud pettused kahjustavad ebaproportsionaalselt rohkem väiksema sissetulekuga ühiskonnarühmi ja geograafilisi piirkondi, mille tõttu on 2004. aastal või pärast seda liiduga ühinenud liikmesriikides ja liidu vahetus läheduses asuvates riikides (eelkõige Lääne-Balkani riikides, kuhu imporditakse liidust kasutatud autosid tollimaksuvabalt või ilma märkimisväärse tollimaksuta) tarbijatel suurem oht osta manipuleeritud läbisõidumõõdikuga autot ning seepärast kahjustab selline kuritahtlik tegevus neid sagedamini;

L.  arvestades, et kuna puudub ühtne integreeritud süsteem teabe vahetamiseks liikmesriikide vahel, suureneb oht, et legaliseeritakse läbisõidunäit, mida on juba muudetud enne selle esmast kontrolli riigis, kus sõiduk lõpuks registreeritakse ning kus on juba olemas meetmed sõiduki registreerimiseks ja selle läbisõidu kontrollimiseks;

M.  arvestades, et läbisõidumõõdikuga seotud pettuste kaotamine, kehtestades kiiresti ühtsed eeskirjad manipuleerimise vältimiseks, parandab oluliselt sõidukite piiriülese ostmise turvalisust ja kindlust, vähendab seeläbi ebaausate tavade ulatust ja toob ka märkimisväärset kasu miljonitele tarbijatele liidus;

Praegused läbisõidumõõdikuga seotud pettuste vastased meetmed

N.  arvestades, et mõned liikmesriigid on juba võtnud kasutusele vahendid läbisõidumõõdikuga manipuleerimise minimeerimiseks, näiteks Car-Pass Belgias ja Nationale AutoPas Madalmaades; arvestades, et mõlemad liikmesriigid kasutavad andmebaasi, kuhu kogutakse sõiduki iga hoolduse, teeninduse, remondi või korralise ülevaatuse ajal läbisõidumõõdiku näidud, kuid mitte isikuandmeid, ja need riigid on lühikese ajaga kaotanud peaaegu täielikult läbisõidumõõdikuga seotud pettused oma territooriumil;

O.  arvestades, et Belgia süsteemi haldab seadusest tulenevalt mittetulundusühing ja Madalmaade süsteemi valitsusasutus, arvestades, et mõlemat süsteemi hallatakse mõistlike kuludega ning neid täiendavad ja nende edukust suurendavad teavitus- ja teabekampaaniad ning tugev õigusraamistik, milles on kehtestatud selged eeskirjad ja hoiatavad karistused;

P.  arvestades, et oluliselt suurem manipuleeritud läbisõidumõõdikuga autode arv riikides, kus puudub juurdepääs nendele andmebaasidele, näitab, et liikmesriikide piiriülene andmevahetus ja koostöö on süsteemide edu tagamiseks ülitähtis;

Q.  arvestades, et Euroopa mootorsõidukite ja juhilubade infosüsteem Eucaris toimib juba liikmesriikide asutuste vahel transpordiga seotud ühtlustatud andmete vahetamise ja korraldamise taristuna ning seda kasutavad kõik liikmesriigid, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2011/82/EL(12) tulenevaid kohustusi, kusjuures läbisõidunäitude salvestamine kuulub juba selle funktsioonide hulka;

R.  arvestades, et on ka riist- ja tarkvaraga seotud tehnilisi lahendusi, mille tootjad võivad sõidukitesse paigutada ja seeläbi hoida juba eos ära läbisõidumõõdikuga manipuleerimise; arvestades, et praegu juba kasutatakse riistvaralisi turvamooduleid ja turvalaiendusi, et kaitsta sõidukite elektroonilisi juhtseadmeid loata juurdepääsu ja manipuleerimise eest ning ka auto varguse eest, ja nende hinnanguline maksumus sõiduki kohta on üks euro;

S.  arvestades, et määruses (EL) 2017/1151 kehtestatakse tootjatele kohustus rakendada sõidukile tüübikinnituse saamiseks süstemaatiliselt omavolilise muutmise vastaseid strateegiaid ja kirjutuskaitsefunktsioone, et vältida läbisõidumõõdikute ümberprogrammeerimist, pöörates tähelepanu ka distantsilt toimuva teabevahetuse funktsioonidele; arvestades, et määruses nõutakse tootjatelt ainult teabe ja selgituste esitamist ega nähta ette läbisõidumõõdiku rikkumiskindluse katsetamist, kui samal ajal on olemas sertifitseeritud ja rahvusvaheliselt tunnustatud protsessid, näiteks infotehnoloogia turvalisuse hindamise ühised kriteeriumid; arvestades, et sellised rahvusvaheliselt tunnustatud protsessid nagu ühised kriteeriumid (ISO/IEC 15408) võivad aidata tagada kaitse rikkumiste eest;

Õigusaktid ja lüngad

T.  arvestades, et läbisõidumõõdikuga manipuleerimine on keelatud 26 liikmesriigis, kuid ainult kümnes liikmesriigis on kehtestatud klientidele kättesaadavad täiendavad meetmed läbisõidu kontrollimiseks ja ainult kuues riigis käsitletakse läbisõidumõõdikuga manipuleerimist kuriteona(13); arvestades, et läbisõidumõõdikuga manipuleerimiseks kasutatav riist- ja tarkvara on liidus vabalt kättesaadav ning seda tegevust ei liigitata kuriteoks, ning arvestades, et järjest rohkem liikmesriike tegutseb selle nimel, et kriminaliseerida mõõdikute näitude ebaseaduslik manipuleerimine;

U.  arvestades, et läbisõidumõõdikuga seotud pettus kujutab endast ohtu tehnoülevaatuse tulemuste õigsusele, millele on osutatud ka direktiivis 2014/45/EL, mille kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama sellise manipuleerimise eest tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused; arvestades, et komisjon peaks põhjalikumalt uurima riiklike platvormide ühendamise teostatavust, et võimaldada piiriüleselt vahetada teavet tehnoülevaatuste, sealhulgas läbisõidumõõdiku näitude kohta;

V.  arvestades, et direktiivis 2014/45/EL on esitatud kohustus läbisõidunäidud korralise tehnoülevaatuse käigus registreerida ning teha need kättesaadavaks edasiste korraliste tehnoülevaatuste jaoks, kuid see puudutab ainult alates esimesest tehnoülevaatusest registreeritud läbisõidunäite; arvestades, et esimene korraline tehnoülevaatus võib toimuda alles neli aastat pärast sõiduki esmast registreerimist, jättes piisavalt aega läbisõidumõõdikuga manipuleerimiseks enne esimest ülevaatust ja ka ülevaatuste vahel ning sellest tulenevalt võidakse ametlikult registreerida vale läbisõit;

W.  arvestades, et ei Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2007/46/EÜ(14), tüübikinnitust käsitlevas komisjoni määruses (EÜ) nr 692/2008 ega ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjas nr 39 (UNECE eeskiri nr 39) ei viidata läbisõiduga seotud pettusele ega rikkumiskindlatele läbisõidumõõdikutele; arvestades, et määruses (EÜ) nr 661/2009 viidatakse UNECE eeskirjale nr 39 kiirusmõõdiku tüübikinnituse nõuete osas, kuid ei sätestata nõudeid läbisõidumõõdiku või selle põhiomaduste kohta;

Autotööstuse edasine areng

X.  arvestades, et autotööstus on teinud suuri edusamme selliste sõidukite arendamisel ja tootmisel, mis on vastastikku ühendatud, kasutavad intelligentseid transpordisüsteeme ja vahetavad teavet oma keskkonnaga, nii et enamikul turule sisenevatel autodel on juba olemas ühenduvusfunktsioonid, mistõttu muutub autopark liidu teedel järk‑järgult enam ühendatuks;

Y.  arvestades, et mitmesuguste uuringute kohaselt on liidu teedel liikuvate autode keskmine vanus 7–11 aastat ja see suureneb pidevalt ning pärast 2004. aastat liiduga ühinenud liikmesriikides on autod ELi keskmisest tunduvalt vanemad, mistõttu koosneb autopark uuematest, omavahel suurel määral ühendatud autodest ja vanadest autodest, millel puuduvad ühenduvusvõimalused;

Z.  arvestades, et sõidukid saadavad juba praegu tootjatele korrapäraselt andmeid, sealhulgas tegeliku läbisõidu ja kogu sõiduaja kohta, mis on tähtsad andmed läbisõidunäitude usutavuse kontrollimiseks;

AA.  arvestades, et plokiaheltehnoloogia võib olla üks lahendus läbisõidumõõdiku andmete salvestamiseks tulevikus;

AB.  arvestades, et CarTrustChain on Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatud edukas projekt, mis käsitleb plokiaheltehnoloogia kasutamise viise läbisõidumõõdikuga seotud pettuste kõrvaldamiseks;

1.  palub komisjonil esitada vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 91 lõikele 1 ja artiklile 114 õigusraamistik, millega nõutakse, et liikmesriigid looksid kaheteistkümne kuu jooksul pärast käesoleva resolutsiooni vastuvõtmist Euroopa Parlamendis õiguslikud, tehnilised ja tegevuslikud tõkked, mis muudavad läbisõidumõõdikuga manipuleerimise võimatuks, järgides käesolevas resolutsioonis ja selle lisas toodud soovitusi; palub komisjonil vaadata läbi määruses (EL) 2017/1151 esitatud kohustuslikud nõuded;

2.  palub komisjonil tagada, et kolmandatest riikidest pärit impordi suhtes kohaldataks samu õiguslikke ja tehnilisi tõkkeid;

3.  peab kiiduväärseks selliseid tehnilisi lahendusi nagu riistvaralised turvamoodulid ja turvalaiendused, mida kasutatakse juba praegu laialdaselt autodes tundlike andmete kaitsmiseks, ja rõhutab, et läbisõidumõõdiku näite tuleks kaitsta samal tasemel vältimaks, et neid saab manipuleerida;

4.  palub komisjonil karmistada autosisese turvalisuse tüübikinnituse nõudeid, eelkõige läbisõidumõõdikuga seotud pettusi puudutavate tehniliste meetmete suhtes, kuid arvestades ka vastastikku ühendatud autode arvu suurenemist;

5.  väljendab heameelt selle üle, et komisjon lisas määrusesse (EÜ) 2017/1151 läbisõidumõõdiku tehnoloogia turvalisust käsitlevad nõuded; juhib siiski tähelepanu sellele, et puuduvad sätted selle kohta, kuidas nende täitmist kontrollida, ning palub seetõttu komisjonil kehtestada selged kriteeriumid läbisõidumõõdikute turvalisuse tõhusaks kontrollimiseks, kohandada vajaduse korral neid nõudeid võimalikult lühikese aja jooksul ja esitada Euroopa Parlamendile aruanne kõnealuse määruse tõhususe kohta;

6.  märgib, et riiklikud lahendused, milles kasutatakse korraliste tehnoülevaatuste, hoolduste ja sõiduki muude kontrollide käigus salvestatud sagedaste läbisõidumõõdikunäitude andmebaase, on olnud väga edukad läbisõidumõõdikuga manipuleerimise tõkestamises vastavates liikmesriikides, ning teeb seepärast ettepaneku, et need liikmesriigid, kes ei ole seni vastavaid meetmeid võtnud, peaksid võtma võimalikult kiiresti kasutusele asjakohased lahendused;

7.  rõhutab sellega seoses, et kõikidel liikmesriikidel peaksid olema riiklikud registrid ja nad peaksid vahetama piiriüleselt neis registrites sisalduvaid andmeid, sest see on ainus viis, kuidas läbisõiduga seotud pettused liidus tõhusalt kaotada; palub seepärast komisjonil esitada ettepaneku liikmesriikidele ettenähtud õigusraamistiku kohta, et luua parimate tavade alusel võrreldavad ja üksteisega ühilduvad riiklikud andmekogumismehhanismid, millega tagatakse sage ja usaldusväärne läbisõiduandmete kogumine alates sõiduki esmasest registreerimisest ja võimaldatakse rahvusvahelist andmevahetust;

8.  rõhutab, et läbisõidumõõdiku näitudele peaks olema võimalik piiriüleselt juurde pääseda ja et kasutatud sõiduki ostja lihtne juurdepääs sellele teabele aitaks oluliselt parandada tarbijakaitset; rõhutab asjaolu, et kasutatud sõiduki ostja peaks saama kontrollida läbisõidumõõdiku näidu õigsust, olenemata sellest, kus liikmesriigis auto oli varem registreeritud; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles teavitama ennetavalt tarbijaid ja sidusrühmi läbisõidumõõdikutega seotud pettuste vältimiseks võetud meetmetest ning sellest, kuidas avastada ja ennetada läbisõidumõõdikuga manipuleerimist;

9.  rõhutab, et Eucaris pakub andmebaasilahenduse põhjal taristut läbisõidumõõdiku näitude andmete kulutõhusaks vahetamiseks kogu liidus; peab kahetsusväärseks, et 2017. aastal kasutasid Eucarise platvormi läbisõidumõõdiku näitudega seotud teabe vahetamiseks ainult Belgia, Madalmaad ja Slovakkia, ning julgustab seetõttu liikmesriike kasutama ära selle süsteemi võimalusi;

10.  palub komisjonil teha osalemine Eucarises kohustuslikuks ja rakendada seda sõidukite teabeplatvormina, hõlbustades seeläbi läbisõidu kontrollimist liidus, et vähendada läbisõidumõõdikuga manipuleerimise võimalusi;

11.  peab kahetsusväärseks, et direktiivis 2014/45/EL sätestatud elektroonilist registrit ei ole veel loodud ja et liikmesriikide karistused ei ole piisavalt hoiatavad, mistõttu ei ole täidetud andmete vahetamise eesmärke;

12.  palub komisjonil näha ette õigusraamistiku, mis võimaldaks liikmesriikidel registreerida kohustuslikus korras läbisõidumõõdiku näidud, mis on üles märgitud korraliste tehnoülevaatuste, samuti iga kontrolli, teeninduse, hoolduse ja remondi ning teiste hooldus- ja remonditöökoja külastuste käigus, alustades sõiduki esmasest registreerimisest;

13.  rõhutab, et plokiahelal põhinev lahendus oleks kulutasuvam, ja palub komisjonil teha kaheteistkümne kuu jooksul pärast käesoleva resolutsiooni vastuvõtmist Euroopa Parlamendis selle lahenduse kulude-tulude analüüs, kaasa arvatud turvalisuse, läbipaistvuse ja andmete kaitse seisukohast; rõhutab, et kuni kõnealuse tehnoloogia võimaliku kasutuselevõtmiseni tuleks viivitamata rakendada tõhusaid, lihtsalt kasutatavaid ja kiiresti toimivaid lahendusi, eelkõige andmebaase;

14.  rõhutab, et täiustatud krüptograafiliste tehnoloogiate, näiteks riistvaralistel turvamoodulitel või turvalaiendustel põhinevate lahenduste ulatuslikum rakendamine võib tagada täiendava kaitse läbisõidumõõdikutega manipuleerimise eest, kaitstes läbisõidumõõdikuid turvaliste kiipide abil loata juurdepääsu eest;

15.  rõhutab, et sõidukite ühenduvussuutlikkus on suurenenud ja see suundumus jätkub, võimaldades seega sisestada läbisõidumõõdiku andmeid automaatselt andmebaasi või plokiahelvõrgustikku; väljendab heameelt selle üle, et autotööstus on teinud pingutusi selle nimel, et töötada välja läbisõidumõõdiku rikkumiste vastu mitmesugused tehnilised kaitsemeetmed, sealhulgas andmete krüpteerimise, andmekaitse ja turvalisuse vallas, kuid palub tootjatel parandada ka oma tehniliste lahenduste tõhusust;

16.  rõhutab, et kõik andmete edastamist ja säilitamist käsitlevad meetmed peaksid olema kooskõlas Euroopa andmekaitsealaste õigusaktidega ning neid tuleb rakendada ainult läbisõidumõõdikuga manipuleerimise vältimiseks, kohaldades kõrgeimal tasemel küberkaitset;

17.  kutsub liikmesriike üles koostama või muutma läbisõidumõõdikuga manipuleerimist käsitlevaid õigusakte, et seda tegevust, sealhulgas loata manipuleerimise jaoks vajaliku riist- ja tarkvara ja vastavate teenuste pakkumist käsitletaks kuriteona, kuna läbisõidumõõdiku rikkumine põhjustab sõiduki tehnoseisundi ebaõiget hindamist ja vähendab seega liiklusohutust; kutsub liikmesriike üles tagama piisavalt töötajaid ja rahalisi vahendeid nende õigusaktide tõhusa, mittediskrimineeriva ja proportsionaalse täitmise tagamiseks;

18.  on veendunud, et sõiduki läbisõidumõõdiku vahetamist väiksema läbisõiduga sõiduki mõõdiku vastu eesmärgiga varjata tegelikku läbisõitu ja seega teenida kasu, tuleks pidada sõiduki läbisõiduga seotud pettuseks;

19.  palub komisjonil esitada vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 91 lõikele 1 ja artiklile 114 ettepanek võtta vastu õigusakt läbisõidumõõdikuga manipuleerimist tõkestavate meetmete kohta, järgides käesoleva raporti lisas toodud soovitusi;

o
o   o

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja lisas toodud soovitused komisjonile ja nõukogule.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 51).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/47/EL, milles käsitletakse liidus liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 134).
(3) Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008 (ELT L 175, 7.7.2017, lk 1).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (ELT L 200, 31.7.2009, lk 1).
(5) Komisjoni 18. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 692/2008, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 199, 28.7.2008, lk 1).
(6) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskiri nr 39 – Sõidukite tüübikinnituse ühtsed sätted seoses kiirusmõõdiku ja selle paigaldamisega (ELT L 120, 13.5.2010, lk 40).
(7) ELT C 468, 15.12.2016, lk 57.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf.
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf.
(10) https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf.
(11) https://ec.europa.eu/info/files/consumer-markets-scoreboard-2014-edition_en.
(12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/82/EL, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusnõuete rikkumise kohta (ELT L 288, 5.11.2011, lk 1).
(13) Euroopa tarbijakeskuste võrgustik (ECC‑Net, 2015), „Cross‑border car purchases: what to look out for when you’re bargain hunting“ (Piiriülene autoost: millele allahindlust otsides tähelepanu pöörata), lk 236.
(14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1).


RESOLUTSIOONI LISA

SOOVITUSED TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

Tehniliste lahenduste ja tüübikinnituse edendamine

Et teha läbisõidumõõdiku näitudega manipuleerimine keerulisemaks, tuleks sõidukis tagada läbisõidumõõdiku andmete parem turvalisus. Selle saavutamiseks peab ettepanek hõlmama järgmist:

—  jälgida määruse (EL) 2017/1151 artikli 5 lõike 3 punkti f rakendamist ja esitada tulemuste aruanne võimalikult kiiresti Euroopa Parlamendile;

—  kehtestada selged nõuded läbisõidumõõdiku näitude kaitsmiseks manipuleerimise vastu, sealhulgas – positiivse hinnangu korral – krüptograafiline kaitse manipuleerimise eest, manipuleerimise tuvastamise süsteemid, eraldi läbisõidu tuvastamine ja salvestamine ning riistvara turvalisus;

—  võtta kasutusele katsemeetod või kohaldada läbisõidumõõdikuga seotud pettusi ennetavate lahenduste suhtes, mis on esitatud määruses (EL) 2017/1151, infotehnoloogia turvalisuse hindamise ühiseid kriteeriumeid.

Andmebaasisüsteemid

Läbisõidumõõdiku näitude andmebaasid vähendavad märkimisväärselt manipuleeritud sõidukite arvu. Tähtis on jõuda kogu liitu hõlmava lahenduseni, sest eraldiseisvate riiklike algatustega ei saa ennetada läbisõidumõõdikuga seotud pettusi kasutatud sõidukite piiriüleses kaubanduses. Seepärast peaks ettepanek nägema ette järgmised meetmed:

—  direktiivis 2014/45/EL sätestatud kohustuslikud salvestatud läbisõidumõõdiku näidud tuleks teha kättesaadavaks piiriüleseks vahetamiseks ja taotluse alusel ka tarbijatele;

—  tuleks koostada õigusraamistik võrreldavate läbisõidunäitude andmebaaside loomiseks liikmesriikides, tagades rahvusvahelise teabevahetuse ja teabele juurdepääsu ning tuginedes parimale tavale, et näha ette sage ja usaldusväärne läbisõiduandmete salvestamine;

—  praegused riiklikud läbisõidumõõdiku näitude andmebaasid peaksid olema ELi tasandil omavahel ühendatud, ühilduvad ja koostalitlevad ning võimaldama andmete rahvusvahelist vahetamist, samas kui olemasolevat taristut, näiteks Eucarist tuleks kasutada kulutõhusa ja õigeaegse rakendamise tagamiseks;

—  andmekaitse-eeskirjadest tuleks kinni pidada ja vajaduse korral neid kohandada nii, et oleks võimalik salvestada ja vahetada asjakohaseid andmeid ning kaitsta eraelu puutumatust, tõhusalt vältides kogutud andmete kasutamist pettuse eesmärgil;

—  kasutatud sõidukite ostjatel peaks olema võimalik enne ostmist kontrollida sõiduki läbisõidumõõdiku näidu õigsust sõiduki kohta kogutud läbisõiduandmete alusel, olenemata sellest, millises liikmesriigis oli see varem registreeritud.

Plokiahel ja ühenduvus kui võimalikud ja üksteist täiendavad pikaajalised lahendused

Sõidukite ühenduvus ja ühendatud sõidukite osakaal liidu autopargis suurenevad järjepidevalt. Sõidukid edastavad juba tootja serverile selliseid andmeid nagu tegelik läbisõidunäit. Neid andmeid saaks juba praegu kasutada läbisõiduga seotud pettuste avastamiseks.

Plokiaheltehnoloogiast võib saada aja jooksul usaldusväärne vahend andmete kaitsmiseks võrgustikus ja andmetega manipuleerimise tõkestamiseks. Nende suundumuste ja tehnoloogia kombinatsiooni võiks uurida kui pikaajalist lahendust läbisõidumõõdikuga seotud pettusele.

Seepärast tuleks ette näha järgmised meetmed:

—  tuleks hinnata läbisõidumõõdiku näitude Euroopa plokiahelvõrgustiku loomise võimalikke kulusid ja saadavat kasu;

—  kui hinnang on positiivne: luua õigus- ja regulatiivne raamistik ühenduvusfunktsiooniga varustatud autode läbisõidumõõdiku näitude automaatseks edastamiseks ja – olenemata plokiahelat käsitlevast hindamisest – juurdepääsuks andmetele, mida hoiavad ja koguvad tootjad ning mis täiendavad korralise tehnoülevaatuse käigus käsitsi registreeritud ja muudest allikatest saadud läbisõidunäite;

—  tuleks nõuda korralise tehnoülevaatuse, hoolduse ja kontrollide käigus registreeritud läbisõidumõõdiku näitude edastamist, integreerides need seeläbi andmebaasisüsteemi ja täiendades seda;

Õigusaktid ja jõustamine

Läbisõidumõõdikuga seotud pettus ei ole kõigis liikmesriikides kuritegu, kuigi direktiiv 2014/45/EL näeb seda sõnaselgelt ette. Pettuste kaotamiseks on hädavajalik tagada tõhusate õigusmeetmete, sealhulgas trahvide ja karistuste jõustamine. Seepärast tuleks ette panna järgmised meetmed:

—  läbisõidumõõdikuga seotud pettust tuleks käsitada kui õigusrikkumist, mille on toime pannud nii isik, kes tellib mõõdiku näidu muutmise (autoomanik), kui ka isik, kes mõõdiku näitu muudab, ning selle eest tuleks karistada tõhusate, proportsionaalsete, hoiatavate ja mittediskrimineerivate karistustega, järgides kogu liidus kehtivat suurel määral võrreldavat normi.

Viimane päevakajastamine: 16. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika