Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2064(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0155/2018

Ingivna texter :

A8-0155/2018

Debatter :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0235

Antagna texter
PDF 178kWORD 54k
Torsdagen den 31 maj 2018 - Strasbourg
Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar
P8_TA(2018)0235A8-0155/2018
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 31 maj 2018 med rekommendationer till kommissionen om manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (2017/2064(INL))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 91.1 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU(2),

–  med beaktande av kommissionens förordning (EU) 2017/1151(3), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009(4), kommissionens förordning (EG) nr 692/2008(5) och föreskrifter nr 39 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (6),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 december 2013 om Cars 2020: för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa(7).

–  med beaktande av studien från Europaparlamentets utredningstjänst från november 2017 Odometer tampering: measures to prevent it(8) (manipulering av vägmätare och sätt att förebygga detta) och den åtföljande bedömningen av det europeiska mervärdet Odometer manipulation in motor vehicles in the EU(9) (manipulering av vägmätare i motorfordon i EU),

–  med beaktande av slutrapporten från Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities Vehicle Mileage Registration (registrering av fordons körsträckor)(10),

–  med beaktande av kommissionens studie Consumer Market Study on the Functioning of the Market for Second-Hand Cars from a Consumer’s perspective (konsumentmarknadsstudie av hur marknaden för begagnade bilar fungerar ur ett konsumentperspektiv),

–  med beaktande av den skriftliga förklaringen nr 30/2016 av den 11 april 2016 om bekämpning av bedrägerier med vägmätare på marknaden för begagnade bilar,

–  med beaktande av artiklarna 46 och 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8–0155/2018), och av följande skäl:

Den nuvarande situationen

A.  Manipulering av vägmätare, dvs. avsiktlig och otillåten ändring av ett fordons verkliga körsträcka enligt vägmätaren, är ett allvarligt och utbrett problem i hela unionen, särskilt vid gränsöverskridande handel, och skadar tredjeländer som importerar begagnade bilar från Europeiska unionen.

B.  Den ekonomiska vinsten av manipulering av vägmätare kan vara avsevärd med tanke på den låga kostnaden för de verktyg som behövs och den artificiella höjningen av den begagnade bilens värde. Mellan 5 % och 12 % av alla begagnade bilar som säljs nationellt och mellan 30 % och 50 % av alla begagnade bilar som säljs över gränserna beräknas ha manipulerats, vilket innebär att den totala ekonomiska skadan i EU uppgår till 5,6–9,6 miljarder EUR.

C.  Antalet körda kilometer är en av de viktigaste parametrar som köparen har att utgå ifrån för att göra en bedömning av fordonets skick, och vägmätarställningen har stor inverkan på fordonets marknadsvärde.

D.  Vägmätarställningar lagras och visas digitalt, men det är enkelt att komma åt att omkonfigurera vägmätarna eftersom skyddsnivån för dem är lägre än för andra komponenter i fordonet.

E.  Manipulering av vägmätare skadar konsumenter, försäljare av begagnade bilar, försäkringsbolag och leasingföretag, samtidigt som det är en lönsam verksamhet för dem som begår dessa bedrägerier, och man måste hitta tekniska lösningar för att göra det svårare för lekmän att manipulera vägmätare.

F.  Det ökade slitaget på bilar med manipulerade vägmätare påverkar trafiksäkerheten negativt, och köpare av sådana bilar kan få ökade underhålls- och reparationskostnader om bilarna inte besiktigas i enlighet med den verkliga körsträckan.

G.  Bilar med manipulerade vägmätare kan visa högre bränsleförbrukning och högre avgasutsläpp än förväntat, och kan därmed bryta mot hållbarhetskraven i lagstiftningen om typgodkännande.

H.  Marknaden för begagnade bilar i unionen, som är två till tre gånger större än marknaden för nya bilar, är den varumarknad där konsumenternas förtroende är lägst enligt kommissionens resultattavla för konsumentmarknaderna –2014(11), och manipulering av vägmätare bidrar avsevärt till att konsumenterna förlorar förtroendet för försäljare av begagnade bilar, vilket snedvrider den inre marknaden och förhindrar sund konkurrens.

I.  Konsumenterna får inte tillräckligt mycket information om möjliga sätt att förhindra manipulering av vägmätarställningar i begagnade bilar och om befintlig teknik för att kontrollera vägmätarställningar och förhindra bedrägerier på detta område, samt om hur man kan få tillgång till denna teknik.

J.  I många medlemsstater har konsumenterna fortfarande inte fått tillgång till de verktyg som de behöver för att kunna kontrollera ett begagnat fordons historik.

K.  Vägmätarfusket drabbar i oproportionerligt hög grad sociala grupper och geografiska områden med lägre inkomster, och kunder i de medlemsstater som anslöt sig till unionen efter 2004 och i länder i unionens omedelbara närhet (särskilt de länder på västra Balkan som importerar begagnade bilar från unionen utan betydande tullavgifter eller tullfritt) löper en högre risk att köpa en bil med manipulerad vägmätare och drabbas därmed oftare av dessa bedrägerier.

L.  Eftersom det inte finns något gemensamt integrerat system för utbyte av information mellan medlemsstaterna är risken större för legalisering av en vägmätarställning som har manipulerats redan innan den för första gången kontrolleras i den medlemsstat där bilen i slutändan kommer att registreras och där det redan finns åtgärder för att registrera fordonet och kontrollera dess mätarställning.

M.  Att motverka vägmätarbedrägerier genom att snabbt inrätta enhetliga regler för att förhindra manipulation kommer i hög grad att öka säkerheten och tillförlitligheten vid gränsöverskridande köp av fordon och därmed minska utbredningen av illojala metoder och även medföra avsevärda fördelar för miljontals konsumenter i unionen.

Befintliga åtgärder för att motverka vägmätarbedrägerier

N.  Vissa medlemsstater har redan infört instrument för att minimera manipulering av vägmätare, såsom Car-Pass i Belgien och Nationale AutoPas (NAP) i Nederländerna. Båda dessa medlemsstater använder en databas för insamling av vägmätarställningar vid varje tillfälle då bilen genomgår underhåll, service, reparation eller regelbunden inspektion, utan att några personuppgifter samlas in, och de har båda i stort sett kommit till rätta med vägmätarbedrägerier inom sina territorier på kort tid.

O.  Det belgiska systemet bedrivs på rättslig grund av en icke-vinstdrivande organisation och systemet i Nederländerna drivs av ett statligt organ, och båda drivs till en rimlig kostnad. De framgångsrika systemen åtföljs och främjas av upplysnings- och informationskampanjer samt av en stark rättslig ram som fastställer tydliga regler och avskräckande påföljder.

P.  Det betydligt större antalet manipulerade bilar i länder utan tillgång till dessa databaser visar att det krävs gränsöverskridande uppgiftsutbyte och samarbete mellan medlemsstater för att man ska kunna lyckas.

Q.  Det europeiska systemet för informationsutbyte mellan olika länders bil- och körkortsregister (Eucaris), tillhandahåller redan infrastruktur och möjligheter för utbyte av harmoniserade uppgifter på transportområdet mellan medlemsstaternas myndigheter, och används av alla medlemsstater för att uppfylla skyldigheterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU(12), och systemet omfattar redan vägmätaravläsningar.

R.  Det finns också tekniska lösningar, både vad gäller maskinvara och programvara, som tillverkare kan integrera i fordon och på så sätt förhindra manipulering av vägmätare redan från början. Säkerhetsmoduler i maskinvara och säkra maskinvarutillägg används redan för att skydda elektroniska kontrollenheter i fordon från obehöriga ingrepp, manipulering och bilstöld, och de beräknas kosta en euro per fordon.

S.  Enligt förordning (EU) 2017/1151 ska tillverkare, för att få ett fordon typgodkänt, införa strategier för systematiskt skydd mot manipulering och skrivskydda funktioner för att avskräcka från omprogrammering av vägmätare, och även beakta funktioner för fjärrdatautbyte. Det enda som krävs från tillverkaren är information och förklaringar, och ingen provning föreskrivs om vägmätaren är skyddad mot manipulering, även om det finns certifierade och internationellt erkända processer, såsom de gemensamma kriterierna för utvärdering av informationsteknisk säkerhet. Internationellt erkända system, såsom Common Criteria (ISO/IEC 15408), kan bidra till att motverka manipulering.

Lagstiftning och kryphål

T.  Manipulering av vägmätare är förbjuden i 26 medlemsstater, men endast i tio av medlemsstaterna har ytterligare åtgärder vidtagits för att kontrollera den vägmätarställning som är tillgänglig för kunder, och endast sex medlemsstater klassificerar manipulering av vägmätare som en straffbar handling(13). Maskin- och programvaror för manipulering av vägmätare är fritt tillgängliga i EU och det klassificeras inte som en straffbar handling. Fler medlemsstater är på väg att kriminalisera verksamhet med anknytning till olaglig manipulering av vägmätarställningar.

U.  Vägmätarbedrägerier är ett hot mot trafiksäkerheten, vilket också fastställs i direktiv 2014/45/EU, enligt vilket medlemsstaterna uppmanas att införa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för sådana manipuleringar. Kommissionen bör ytterligare undersöka möjligheten att koppla samman nationella plattformar för att möjliggöra gränsöverskridande utbyte av information om trafiksäkerhet som innehåller vägmätarställningar.

V.  Direktiv 2014/45/EU fastställer skyldigheten att registrera mätarställningar i samband med den regelbundna besiktningen och göra dessa uppgifter tillgängliga för efterföljande besiktningar, men behandlar bara registrering av mätarställningar vid trafiksäkerhetsprovningar från första besiktningen och framåt. Eftersom den första besiktningen kan äga rum så sent som fyra år efter att fordonet har registrerats första gången finns det tillräckligt med tid för att manipulera vägmätaren såväl före det första besiktningstillfället som mellan besiktningar, och risken finns att en felaktig körsträcka registreras officiellt.

W.  Varken Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG(14), kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 om typgodkännande eller föreskrifter nr 39 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Uneces föreskrifter nr 39) beaktar vägmätarbedrägerier eller vägmätare som är skyddade mot manipulering. I förordning (EG) nr 661/2009 görs en hänvisning till Uneces föreskrifter nr 39 om kraven för godkännande av hastighetsmätare, men det finns inga krav på vägmätare eller deras väsentliga egenskaper.

Den framtida utvecklingen inom bilindustrin

X.  Bilindustrin har gjort stora framsteg när det gäller att utveckla och tillverka fordon som är uppkopplade, använder ITS och kommunicerar med sin omgivning, vilket innebär att de flesta bilar som kommer in på marknaden redan är uppkopplingsbara, och att vi därmed successivt går mot en uppkopplad fordonspark på unionens vägar.

Y.  Enligt många olika studier är bilarna på vägarna i unionen i genomsnitt mellan 7 och 11 år gamla, och de blir hela tiden äldre, medan bilarna i de medlemsstater som anslöt sig till unionen efter 2004 är betydligt äldre, vilket innebär att fordonsparken består av nyare i hög grad uppkopplade bilar och äldre bilar utan uppkopplingsmöjligheter.

Z.  Moderna fordon sänder redan regelbundet uppgifter till tillverkarna, inklusive verklig körsträcka och total körtid, och ger på så sätt viktiga uppgifter för kontroll av om vägmätarställningen är rimlig.

AA.  Blockkedjeteknik kan vara en lösning för framtida lagring av vägmätaruppgifter.

AB.  CarTrustChain är ett framgångsrikt projekt för hur blockkedjeteknik kan användas för att undanröja manipulering av vägmätare, och projektet medfinansierades av Europeiska fonden för regional utveckling.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, på grundval av artiklarna 91.1 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), lägga fram en lagstiftningsram enligt vilken medlemsstaterna är skyldiga att inrätta rättsliga, tekniska och operativa hinder för att göra manipulering av vägmätare omöjlig, i enlighet med rekommendationerna i denna resolution och dess bilaga inom en tidsram på tolv månader efter parlamentets antagande av denna resolution. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över de rättsliga kraven i förordning (EU) 2017/1151.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att samma slags rättsliga och tekniska hinder tillämpas även på import från tredjeländer.

3.  Europaparlamentet välkomnar tekniska lösningar såsom HSM och SHE, som redan används i stor utsträckning för att skydda känsliga uppgifter i bilar, och betonar att vägmätarställningar bör ges samma skyddsnivå för att undvika att vägmätare kan manipuleras.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka typgodkännandet för säkerhet i bilar, särskilt för de tekniska åtgärderna mot vägmätarbedrägerier men också i ljuset av det ökande antalet uppkopplade bilar.

5.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens införande av krav på teknisk säkerhet för vägmätare i förordning (EU) 2017/1151. Parlamentet påpekar dock att det inte finns några föreskrifter för hur dessa krav ska kontrolleras, och uppmanar därför kommissionen att fastställa tydliga kriterier för ändamålsenliga kontroller av vägmätarsäkerheten, så snart som möjligt anpassa dessa krav om det behövs och rapportera till parlamentet om hur effektiv förordningen är.

6.  Europaparlamentet konstaterar att nationella lösningar med databaser för frekventa vägmätaravläsningar från besiktningar, verkstadsbesök och andra fordonsinspektioner har rönt stor framgång i kampen mot manipulering av vägmätare i berörda medlemsstater, och föreslår därför att de medlemsstater som hittills inte har gjort så snarast inför liknande lösningar.

7.  Europaparlamentet betonar i detta sammanhang att alla medlemsstater bör ha nationella register och bedriva ett gränsöverskridande utbyte av uppgifter från dessa register, eftersom detta är enda sättet att effektivt bekämpa vägmätarbedrägerier i unionen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett förslag till lagstiftningsram genom vilken medlemsstaterna ska inrätta nationella mekanismer för insamling av jämförbara och ömsesidigt kompatibla nationella uppgifter, på grundval av befintlig bästa praxis, för en regelbunden och tillförlitlig insamling av vägmätaruppgifter som påbörjas när ett fordon registreras för första gången, och för internationellt informationsutbyte.

8.  Europaparlamentet betonar att gränsöverskridande tillgång till vägmätarställningar bör vara möjlig, och att enkel tillgång till denna information för en köpare av ett begagnat fordon i hög grad skulle bidra till konsumentskyddet. Parlamentet understryker att en köpare av ett begagnat fordon bör kunna kontrollera att vägmätarställningen är korrekt, oavsett i vilken medlemsstat fordonet tidigare var registrerat. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt informera konsumenter och intressenter om befintliga åtgärder mot vägmätarbedrägerier och metoder för att upptäcka och förhindra manipulering av vägmätare.

9.  Europaparlamentet understryker att Eucaris erbjuder en befintlig infrastruktur i form av en databaslösning för kostnadseffektivt utbyte av vägmätarställningar i hela unionen. Parlamentet beklagar att det 2017 endast var Belgien, Nederländerna och Slovakien som utnyttjade Eucaris plattform för utbyte av information om vägmätarställningar, och uppmuntrar därför medlemsstaterna att utnyttja de möjligheter som detta system ger.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra deltagandet i Eucaris obligatoriskt och att införa systemet som en plattform för fordonsinformation och därigenom underlätta kontrollen av mätarställningar i hela unionen, i syfte att minska möjligheterna till manipulering av vägmätare.

11.  Europaparlamentet beklagar att det elektroniska register som föreskrivs i direktiv 2014/45/EU inte har inrättats ännu och att medlemsstaternas påföljder inte är tillräckligt avskräckande, vilket har medfört att målen för uppgiftsutbyte inte har nåtts.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sörja för att det inrättas en lagstiftningsram som gör det möjligt för medlemsstaterna att registrera obligatoriska vägmätarställningar vid besiktningar och vid varje tillfälle då bilen genomgår inspektion, service, underhåll och reparationer eller av annan anledning är på verkstad, med början när fordonet registreras för första gången.

13.  Europaparlamentet betonar att en blockkedjebaserad lösning kan vara mer kostnadseffektiv och uppmanar kommissionen att genomföra en kostnads-nyttoanalys av denna lösning inom tolv månader efter parlamentets antagande av denna resolution, och att inkludera säkerhet, insyn och skydd av uppgifter. Fram till dess att denna teknik eventuellt börjar användas bör effektiva och användarvänliga operativa lösningar, framför allt databaser, införas utan dröjsmål.

14.  Europaparlamentet understryker att en bredare tillämpning av avancerad krypteringsteknik, såsom lösningar som bygger på säkerhetsmoduler i maskinvara (HSM) och säkra maskinvarutillägg (SHE), skulle kunna ge ytterligare skydd mot manipulering av vägmätare genom att skydda vägmätare från obehöriga ingrepp med hjälp av säkrade chipp.

15.  Europaparlamentet betonar att fordon förses med allt bättre uppkopplingsmöjligheter och att denna utveckling kommer att fortsätta, vilket betyder att vägmätaruppgifter automatiskt kan registreras i en databas eller ett blockkedjenätverk. Parlamentet välkomnar bilindustrins ansträngningar för att utveckla mångsidiga tekniska säkerhetsmekanismer för att förhindra manipulering av vägmätare, bland annat kryptering av uppgifter, dataskydd och säkerhet, men uppmanar dessutom tillverkarna att göra de tekniska lösningarna ännu effektivare.

16.  Europaparlamentet understryker att alla åtgärder som innebär överföring och lagring av data bör följa det europeiska regelverket för dataskydd, endast tillämpas i syfte att förhindra manipulering av vägmätare och förses med högsta möjliga it-skyddsnivå.

17.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta eller ändra lagstiftning om manipulering av vägmätare genom att klassificera detta som en straffbar gärning – inklusive tillhandahållande av sådan maskinvara, programvara och tillhörande tjänster som krävs för otillåten manipulering – eftersom manipuleringen leder till en felaktig bedömning av hur trafiksäkert ett fordon är och därmed påverkar trafiksäkerheten negativt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla de mänskliga och finansiella resurser som krävs för att denna lagstiftning ska kunna genomföras på ett effektivt, icke-diskriminerande och proportionellt sätt.

18.  Europaparlamentet anser att ett byte av ett fordons vägmätare mot en annan med lägre vägmätarställning i syfte att dölja den verkliga vägmätarställningen och därigenom göra en vinst bör betraktas som bedrägeri med vägmätare i fordon.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av artiklarna 91.1 och 114 i EUF-fördraget lägga fram ett förslag till akt om åtgärder för att ta itu med manipulering av vägmätare i enlighet med rekommendationerna i bilagan till denna resolution.

o
o   o

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade rekommendationer till kommissionen och rådet.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 51).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG, (EUT L 127, 29.4.2014, s. 134).
(3) Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s.1).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).
(5) Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).
(6) Föreskrifter nr 39 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon med avseende på hastighetsmätarutrustning inklusive dess installation (EUT L 120, 13.5.2010, s. 40).
(7) EUT C 468, 15.12.2016, s. 57.
(8)http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf
(10) https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf
(11) https://ec.europa.eu/info/files/consumer-markets-scoreboard-2014-edition_en
(12) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om underlättande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (EUT L 288, 5.11.2011, s. 1).
(13) Nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net, 2015) Cross-border car purchases: Se what to look out when you’re bargain hunting (bilköp över gränserna: vad man bör tänka på när man letar efter fynd), s. 236.
(14) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv) EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.


BILAGA TILL RESOLUTIONEN

REKOMMENDATIONER AVSEENDE INNEHÅLLET I DET BEGÄRDA FÖRSLAGET

Främjande av tekniska lösningar och typgodkännande

I syfte att försvåra manipulering av vägmätare bör skyddsnivån för vägmätaruppgifter i fordon höjas. Detta ska uppnås genom att i förslaget inkludera följande:

—  Övervaka genomförandet av artikel 5.3 f i förordning 2017/1151 och rapportera om resultatet av denna övervakning så fort som möjligt till parlamentet.

—  Fastställa tydliga krav för att skydda vägmätarställningar från manipulering, inbegripet – om bedömningen är positiv – kryptografiskt skydd mot manipulation, system för igenkänning av manipulation, separat upptäckt och registrering av vägmätarställningar samt säkra hårdvaror.

—  Införa en testmetod eller tillämpa de gemensamma kriterierna för utvärdering av informationsteknisk säkerhet på de förebyggande lösningar som föreskrivs i förordning 2017/1152 avseende vägmätarbedrägerier.

Databassystem

Databaser med vägmätarställningar minskar avsevärt antalet manipulerade fordon. Det är viktigt att få till stånd en unionsomfattande lösning, eftersom isolerade nationella initiativ inte kan förhindra bedrägerier med vägmätare vid gränsöverskridande handel med begagnade fordon. Därför bör förslaget föreskriva följande åtgärder:

—  Den obligatoriska registreringen av vägmätarställningar som anges i direktiv 2014/45/EU bör göras tillgänglig för gränsöverskridande utbyte och på begäran även för kunder.

—  Inrätta en rättslig ram för upprättande av jämförbara databaser för registrering av vägmätarställningar i medlemsstaterna, för att säkerställa internationellt utbyte och tillgång till information, på grundval av befintlig bästa praxis, för regelbunden och tillförlitlig registrering av vägmätaruppgifter.

—  Befintliga nationella databaser med vägmätarställningar bör vara sammankopplade, kompatibla och interoperabla på EU-nivå så att internationellt utbyte av uppgifter möjliggörs, och befintlig infrastruktur såsom Eucaris bör användas för ett kostnadseffektivt och snabbt genomförande.

—  Dataskyddsbestämmelser bör respekteras och vid behov anpassas så att uppgifterna i fråga kan lagras och utbytas och så att privatlivet skyddas samtidigt som bedräglig användning av de insamlade uppgifterna effektivt förebyggs.

—  Köpare av begagnade fordon bör ges möjlighet att före köpet kontrollera att bilens vägmätarställning är korrekt på grundval av de vägmätaruppgifter som har samlats in från fordonet, oavsett i vilken medlemsstat fordonet var registrerat tidigare.

Blockkedjor och uppkoppling som potentiella och kompletterande långsiktiga lösningar

Fordon blir alltmer uppkopplade och andelen uppkopplade fordon i unionens fordonspark växer ständigt. Dessa fordon överför redan uppgifter såsom faktisk vägmätarställning till tillverkarnas servrar. Dessa uppgifter skulle redan nu kunna användas för att upptäcka bedrägerier med vägmätare.

Blockkedjetekniken skulle med tiden kunna erbjuda ett tillförlitligt verktyg för att säkra data i ett nätverk och bidra till att förhindra manipulering av uppgifter. Man kan undersöka om en kombination av utvecklingen av uppkopplade fordon med blockkedjetekniken skulle kunna vara en långsiktig lösning på vägmätarbedrägerierna.

Därför bör följande åtgärder föreslås:

—  De potentiella kostnaderna och fördelarna med att inrätta ett europeiskt blockkedjenätverk för vägmätarställningar bör utvärderas.

—  Om bedömningen är positiv: en rättslig ram och ett regelverk för automatisk överföring av information om vägmätarställningar för fordon som är utrustade med uppkopplingsfunktioner och – oberoende av bedömningen av blockkedjenätverket – för tillgång till vägmätardata som lagras och samlas in av tillverkare som ett komplement till manuell registrering av vägmätarställningar vid besiktningar och från andra källor bör inrättas.

—  Överföring av vägmätarställningar från besiktningar, verkstadsbesök och inspektioner bör vara obligatorisk, varigenom uppgifterna integreras men databassystemet frångås.

Lagstiftning och verkställighet

Bedrägeri med vägmätare är inte en straffbar gärning i alla medlemsstater, trots att detta uttryckligen föreskrivs i direktiv 2014/45/EU. Verkställande av effektiva rättsliga åtgärder, inklusive sanktioner, är avgörande för att man ska kunna stoppa bedrägerier med vägmätare. Därför bör följande åtgärder föreslås:

—  Bedrägeri med vägmätare bör klassificeras som en straffbar handling som begås av såväl den person som begär att vägmätarställningen ska ändras (fordonets ägare) som den person som ändrar vägmätarställningen, och bör bestraffas med effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande sanktioner enligt en i hög grad jämförbar standard i hela EU.

Senaste uppdatering: 16 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy