Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0309(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0180/2018

Внесени текстове :

A8-0180/2018

Разисквания :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Обяснение на вота
PV 12/02/2019 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Приети текстове
PDF 249kWORD 89k
Четвъртък, 31 май 2018 г. - Страсбург
Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I
P8_TA(2018)0236A8-0180/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 31 май 2018 г. към предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 1
(1)  Механизмът за гражданска защита на Съюза (наричан по-нататък „Механизмът на Съюза“), който е уреден в Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета12, засилва сътрудничеството между Съюза и държавите членки и улеснява координацията в областта на гражданската защита с цел подобряване на реакцията на Съюза при природни и причинени от човека бедствия.
(1)  Механизмът за гражданска защита на Съюза (наричан по-нататък „Механизмът на Съюза“), който е уреден в Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета12, засилва сътрудничеството между Съюза, държавите членки и техните региони и улеснява координацията в областта на гражданската защита с цел подобряване на реакцията на Съюза при природни и причинени от човека бедствия.
_________________
_________________
12 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).
12 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).
Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 3
(3)  Природните и причинените от човека бедствия могат да връхлетят навсякъде по света, често без наличие на предупреждение за тях. Независимо дали бедствията са природни или причинени от човека, те стават все по-чести, по-тежки и по-комплексни, като тяхното въздействие се влошава от последиците от изменението на климата и не се ограничава в националните граници. Човешките, екологичните и икономическите последствия, произтичащи от бедствията, могат да бъдат огромни.
(3)  Природните и причинените от човека бедствия могат да връхлетят навсякъде по света, често без наличие на предупреждение за тях. Независимо дали бедствията са природни или причинени от човека, те стават все по-чести, по-тежки и по-комплексни, като тяхното въздействие се влошава от последиците от изменението на климата и не се ограничава в националните граници. Човешките, екологичните, социалните и икономическите последствия, произтичащи от бедствията, могат да бъдат с неизвестен мащаб. За съжаление тези бедствия понякога са умишлено предизвикани, какъвто е случаят например с терористичните нападения.
Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 4
(4)  Неотдавнашният опит показва, че разчитането на доброволни предложения за взаимопомощ, координирани и улеснявани от Механизма на Съюза, не винаги гарантира предоставяне на достатъчно способности за посрещане в задоволителна степен на основните потребности на хората, засегнати от бедствия, нито добра защита на околната среда и имуществото. Това важи особено за случаите, в които държави членки са засегнати едновременно от многократни бедствия и колективният капацитет е недостатъчен.
(4)  Неотдавнашният опит показва, че разчитането на доброволни предложения за взаимопомощ, координирани и улеснявани от Механизма на Съюза, не винаги гарантира предоставяне на достатъчно способности за посрещане в задоволителна степен на основните потребности на хората, засегнати от бедствия, нито добра защита на околната среда и имуществото. Това важи особено за случаите, в които държави членки са засегнати едновременно от многократни и неочаквани бедствия, както природни, така и причинени от човека, и колективният капацитет е недостатъчен. За преодоляването на този недостиг и на възникващите рискове всички инструменти на Съюза следва да се използват в условия на пълна гъвкавост, включително посредством насърчаване на активното участие на гражданското общество. При все това държавите членки следва да предприемат подходящи превантивни действия за запазване на определено равнище на национални способности, които са достатъчни за адекватно справяне с бедствия.
Изменение 4
Предложение за решение
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Предотвратяването на горските пожари е от основно значение в контекста на глобалния ангажимент за намаляване на емисиите на CO2. Изгарянето на дървета и богати на торф почви при горските пожари води до емисии на CO2. Проучванията показват по-конкретно, че пожарите предизвикват 20% от всички емисии на CO2 в света, т.е. повече от комбинираните емисии от всички транспортни системи в света (автомобили, кораби и самолети).
Изменение 5
Предложение за решение
Съображение 5
(5)  Превенцията има решаващо значение за защитата от бедствия и изисква предприемане на по-нататъшни действия. За тази цел държавите членки следва редовно да обменят оценки на риска, както и обобщения на своето планиране на управлението на риска от бедствия с цел осигуряване на интегриран подход към управлението при бедствия, обединяващ действията за превенция на риска, готовност и реагиране. Освен това Комисията следва да може да изисква от държави членки да предоставят специфични планове за превенция и готовност във връзка със специфични бедствия, по-специално за да се увеличи цялостната подкрепа от Съюза за управлението на риска от бедствия. Административната тежест следва да се намали, а политиките за превенция следва да бъдат подсилени, включително чрез осигуряване на необходимите връзки с други ключови политики и инструменти на Съюза, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове, посочени в съображение 2 от Регламент (ЕС) № 1303/201313.
(5)  Превенцията има решаващо значение за защитата от бедствия и изисква предприемане на по-нататъшни действия. За тази цел държавите членки следва редовно да обменят оценки на риска във връзка с рисковете за националната си безопасност и сигурност, както и обобщения на своето планиране на управлението на риска от бедствия с цел осигуряване на интегриран подход към управлението при природни и причинени от човека бедствия, обединяващ действията за превенция на риска, готовност и реагиране. Освен това Комисията следва да може да изисква от държави членки да предоставят специфични планове за превенция и готовност във връзка със специфични бедствия, включително причинените от човека, по-специално за да се увеличи цялостната подкрепа от Съюза, в частност от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), за управлението на риска от бедствия. От основно значение е административната тежест да се намали, а политиките за превенция да бъдат подсилени, включително чрез засилване на необходимите връзки и сътрудничество с други ключови политики и инструменти на Съюза, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове, посочени в съображение 2 от Регламент (ЕС) № 1303/201313.
Изменение 6
Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Рискът представлява отрицателен стимул за развитието на регионите. Превенцията и управлението на риска включват преформулирането на политиките и институционалните рамки, както и укрепването на местните, националните и регионалните способности за разработване и прилагане на мерки за управление на риска при координиране на широк кръг от участници. Изготвянето на карти на рисковете по региони и/или държави членки, засилването на капацитета за реагиране и укрепването на действията за превенция, като се отделя специално внимание на рисковете, свързани с климата, са от решаващо значение. От решаващо значение е картите на рисковете да отчитат както рисковете в резултат на настоящата променливост на климата, така и предвижданията за траекториите на изменението на климата.
Изменение 7
Предложение за решение
Съображение 5 б (ново)
(5б)   Когато държавите членки изготвят своите оценки на риска и плановете си за управление на риска, те следва да отчитат специфичните рискове за дивата флора и фауна и хуманното отношение към животните. Комисията следва да насърчава разпространението в цяла Европа на информация за животните, засегнати от бедствията. Следва да бъдат допълнително разработени програми и курсове за обучение в тази връзка.
Изменение 8
Предложение за решение
Съображение 5 в (ново)
(5в)   Сезонът на горските пожари през 2017 г. беше особено дълъг и интензивен в много държави членки, което доведе до над 100 смъртни случая само в една отделна държава членка. Липсата на налични активи, подчертана в Доклада относно пропуските в капацитета, и неспособността на Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации („EERC“ или „доброволно обединяване“) да отговори своевременно на всичките 17 искания за помощ във връзка с горски пожари доказаха, че доброволният принос на държавите членки е недостатъчен при извънредни ситуации с голям мащаб, засягащи няколко държави членки едновременно.
_________________
1a Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно постигнатия напредък и оставащите пропуски в Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации, 17.2.2017 г.
Изменение 9
Предложение за решение
Съображение 5 г (ново)
(5г)   Най-логичните партньори за задълбочаване на сътрудничеството са съседните държави членки, които споделят един и същ експертен опит и структури и които е най-вероятно да бъдат засегнати от едни и същи бедствия и рискове.
Изменение 68
Предложение за решение
Съображение 5 д (ново)
(5д)  Сигурността на водните ресурси е от съществено значение за устойчивостта по отношение на изменението на климата. Държавите членки следва да картографират съществуващите водни ресурси, за да улеснят приспособяването към изменението на климата и да засилят устойчивостта на населението по отношение на свързани с климата заплахи, като например суша, пожари и наводнения. Целта на картографирането следва да бъде да се подкрепи разработването на действия за намаляване на уязвимостта на населението.
Изменение 10
Предложение за решение
Съображение 6
(6)  Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването на възможностите, които вече се предлагат от Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации (EERC или „доброволно обединяване“), наричан оттук-нататък „Европейски резерв за гражданска защита“, Комисията също така следва да създаде rescEU. Съставът на rescEU следва да включва способности за реагиране при извънредни ситуации на горски пожари, мащабни наводнения и земетресения, както и полева болница и медицински екипи, отговарящи на стандартите на Световната здравна организация, които да могат да бъдат използвани бързо.
(6)  Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването на възможностите, които вече се предлагат от Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации (EERC или „доброволно обединяване“), наричан оттук-нататък „Европейски резерв за гражданска защита“, Комисията също така следва да създаде rescEU. Съставът на rescEU следва да включва способности за реагиране при извънредни ситуации на горски пожари, мащабни наводнения и земетресения, терористични нападения и химически, биологични, радиологични и ядрени нападения, както и полева болница и медицински екипи, отговарящи на стандартите на Световната здравна организация, които да могат да бъдат използвани бързо. В тази връзка е важно да се подчертае значението на укрепването и включването на специфичните способности на местните и регионалните органи, предвид факта, че те са първите, които се намесват след бедствие. Тези органи следва да разработят модели за сътрудничество, при които общностите да могат да споделят добри практики, като им се дава възможност да подпомагат развитието на устойчивостта си по отношение на природните бедствия.
Изменение 11
Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)
(6а)   Ролята на регионалните и местните органи в превенцията и управлението на бедствия е от голямо значение и способностите им за реагиране трябва да бъдат включвани по подходящ начин във всички дейности за координиране и използване, извършвани съгласно настоящото решение, в съответствие с институционалната и правната рамка на държавите членки, с цел свеждане до минимум на припокриването и насърчаване на оперативната съвместимост. Тези органи могат да имат важна превантивна функция, като също са и първите, които следва да реагират при бедствие заедно със способностите на своите доброволци. Поради това е налице необходимост от постоянно сътрудничество на местно, регионално и трансгранично равнище с цел създаване на общи системи за предупреждение за бърза намеса преди мобилизирането на rescEU, както и редовни кампании за информиране на обществеността относно първоначалните мерки за реагиране.
Изменение 12
Предложение за решение
Съображение 7
(7)  Съюзът следва да може да подпомага държавите членки, в които наличните способности не са достатъчни, за да дадат възможност за ефективна реакция при бедствия, като допринася за финансирането на договорни механизми за наем или лизинг с цел осигуряване на бърз достъп до такива способности или като финансира закупуването на такива способности. Това ще увеличи значително ефективността на Механизма на Съюза чрез осигуряване на налични способности в случаите, в които иначе не би била гарантирана ефективна реакция при бедствия, особено при бедствия с широкообхватни въздействия, които засягат значителен брой държави членки. Осигуряването на способности от Съюза следва да даде възможност за икономии от мащаба и за по-добра координация при реагирането на бедствия.
(7)  Съюзът следва да може да подпомага държавите членки, в които наличните материални и технически способности не са достатъчни, за да дадат възможност за ефективна реакция при бедствия, включително в случай на трансгранични събития, като допринася за финансирането на договорни механизми за наем или лизинг с цел осигуряване на бърз достъп до такива способности или като финансира закупуването на такива способности. Това ще увеличи значително ефективността и възможността за използването на Механизма на Съюза чрез бързо осигуряване на налични материални и технически способности, включително за спасяване на възрастни хора или хора с увреждания в случаите, в които иначе не би била гарантирана ефективна реакция при бедствия, особено при бедствия с широкообхватни въздействия, които засягат значителен брой държави членки, като например трансграничните епидемии. Предварително заделеното подходящо оборудване и осигуряването на способности от Съюза следва да даде възможност за икономии от мащаба и за по-добра координация при реагирането на бедствия. Следва да се гарантира оптимално и прозрачно използване на финансовите средства.
Изменение 13
Предложение за решение
Съображение 7 а (ново)
(7a)   Много държави членки са изправени пред липсата на материално и техническо оборудване при възникването на неочаквани бедствия. Затова Механизмът на Съюза следва да даде възможност за разширяване на материалната и техническата база, когато е необходимо, по-специално с цел спасяването на лица с увреждания, възрастните хора или болните.
Изменение 14
Предложение за решение
Съображение 9
(9)  За да се повишат ефикасността и ефективността на обучението и ученията и да се засили сътрудничеството между националните органи и служби за гражданска защита на държавите членки, е необходимо да се създаде Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита, която да се основава на съществуващите структури.
(9)  Обучението, научните изследвания и иновациите са основни аспекти на сътрудничеството в областта на гражданската защита. Ефикасността и ефективността на обучението и ученията, насърчаването на иновациите и диалогът и сътрудничеството между националните органи и служби за гражданска защита на държавите членки следва да се засилят въз основа на съществуващите структури, с участието на и обмена на информация с центрове за високи постижения, университети, научни изследователи и други източници на експертен опит в държавите членки.
Изменение 15
Предложение за решение
Съображение 9 a (ново)
(9а)   Макар укрепването на гражданската защита в контекста на тенденциите при бедствията, свързани и с метеорологичните условия, и с вътрешната сигурност, да е един от най-важните приоритети в целия Съюз, от основно значение е към инструментите на Съюза да се добави по-силно териториално и общностно измерение, тъй като действията на равнище местни общности са най-бързият и най-ефективен начин за ограничаване на щетите, причинени от дадено бедствие.
Изменение 16
Предложение за решение
Съображение 10
(10)  За да се осигури функционирането на капацитета rescEU, следва да се предоставят допълнителни бюджетни кредити за финансиране на действия по линия на Механизма на Съюза.
(10)  За да се осигури функционирането на капацитета rescEU, следва да се предоставят допълнителни бюджетни кредити за финансиране на действия по линия на Механизма на Съюза, но не за сметка на финансовите пакети, разпределени за други ключови политики на Съюза.
Изменение 17
Предложение за решение
Съображение 10 a (ново)
(10а)  За преразгледания Механизъм на Съюза следва да се гарантират отделно финансиране и отделни бюджетни средства. Като се има предвид необходимостта да се избегне всяко отрицателно въздействие върху финансирането на действащите многогодишни програми, увеличението на финансирането за целевото преразглеждане на Механизма на Съюза през 2018, 2019 и 2020 г. следва да се осигури изключително въз основа на всички налични средства съгласно Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 на Съвета1a, като се използва по-специално Инструментът за гъвкавост.
___________________
1a Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 884).
Изменение 18
Предложение за решение
Съображение 11
(11)  Необходимо е процедурите по Механизма на Съюза да бъдат опростени, за да се гарантира, че държавите членки могат да имат достъп до помощта и способностите, които са им необходими, за да могат възможно най-бързо да реагират на природни или предизвикани от човека бедствия.
(11)  Необходимо е процедурите по Механизма на Съюза да бъдат опростени и оптимизирани и да се увеличи гъвкавостта им, за да се гарантира, че държавите членки могат да имат бърз достъп до помощта и способностите, които са им необходими, за да могат възможно най-бързо и ефективно да реагират на природни или предизвикани от човека бедствия.
Изменение 19
Предложение за решение
Съображение 12
(12)  С цел да се увеличи максимално използването на съществуващите инструменти за финансиране и да се подкрепят държавите членки при предоставянето на помощ, особено при реакция на бедствия извън Съюза, следва да се предвиди дерогация от член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета14 за случаите, когато се предоставя финансиране съгласно членове 21, 22 и 23 от Решение № 1313/2013/ЕС.
(12)  С цел да се увеличи максимално използването на съществуващите инструменти за финансиране и да се подкрепят държавите членки при предоставянето на помощ, включително при реакция на бедствия извън Съюза, следва да се предвиди дерогация от член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета14 за случаите, когато се предоставя финансиране съгласно членове 21, 22 и 23 от Решение № 1313/2013/ЕС. Независимо от тази дерогация финансирането за дейности, свързани по-специално с гражданската защита и хуманитарната помощ, следва да остане ясно отделено във всеки бъдещ механизъм на Съюза за финансиране и да бъде в пълно съответствие с различните цели и правни изисквания на този механизъм.
__________________
__________________
14 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
14 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
Изменение 20
Предложение за решение
Съображение 13
(13)  Важно е да се гарантира, че държавите членки предприемат всички необходими действия за ефективното предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и за смекчаването на последиците от тях. Разпоредбите следва да засилят връзките между действията за превенция, готовност и реагиране по линия на Механизма на Съюза. Следва да се гарантира също така съгласуваност с други съответни законодателни актове на Съюза в областта на предотвратяването и управлението на риска от бедствия, включително по отношение на трансграничните превантивни действия и реагирането на заплахи като сериозните трансгранични заплахи за здравето15. Също така следва да бъде осигурена съгласуваност с международни ангажименти, като например Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015 – 2030 г., Парижкото споразумение и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.
(13)  Важно е да се гарантира, че държавите членки предприемат всички необходими действия за ефективното предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и за смекчаването на последиците от тях. Разпоредбите следва да засилят връзките между действията за превенция, готовност и реагиране по линия на Механизма на Съюза. Следва да се гарантира също така съгласуваност с други съответни законодателни актове на Съюза в областта на предотвратяването и управлението на риска от бедствия, включително по отношение на трансграничните превантивни действия и реагирането на заплахи като сериозните трансгранични заплахи за здравето15. Програмите за териториално сътрудничество в рамките на политиката на сближаване предвиждат специфични действия, за да се вземат под внимание устойчивостта на бедствия, превенцията на риска и управлението на риска и следва да се направят допълнителни усилия за по-силна интеграция и повече полезни взаимодействия. Освен това всички действия следва да бъдат последователни по отношение на международните ангажименти, като например Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015 – 2030 г., Парижкото споразумение и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, и активно да допринасят за тях.
__________________
__________________
15 Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).
15 Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).
Изменение 21
Предложение за решение
Съображение 13 a (ново)
(13а)   От първостепенно значение е регистрираните в Общата система за спешна комуникация и информация (CECIS) модули да се запазят и занапред, за да може да се отговаря на исканията за помощ, както и за да бъде възможно участието в системата за обучение в обичайната форма.
Изменение 22
Предложение за решение
Съображение 13 б (ново)
(13б)   Също толкова важно е Механизмът на Съюза, който се ограничава до периода непосредствено след бедствието, да се свърже с други инструменти на Съюза, насочени към възстановяване на щетите, като например Фонд „Солидарност“.
Изменение 23
Предложение за решение
Съображение 13 в (ново)
(13в)   От основно значение е Фонд „Солидарност“ да бъде променен, като се въведе задължението за възстановяване на щетите за околната среда и като се използва БВП на глава от населението на региона или на държавата членка, а не световният БВП като показател за одобрение, за да се избегне положение, при което се оказва, че големи населени региони с ниско равнище на богатство не отговарят на условията за допустимост, за да се възползват от Фонда. Много е важно да се направи икономическа оценка на околната среда, засегната от бедствие, и по-специално териториите с висока природна стойност, като например защитените територии или териториите, попадащи в мрежата „Натура 2000“, за да бъдат те възстановени.
Изменение 24
Предложение за решение
Съображение 13 г (ново)
(13г)   Необходимо е действията на Съюза да се съсредоточат върху предоставянето на помощ за техническо обучение, така че да се повиши капацитетът на общностите за самопомощ и те да са по-добре подготвени за първоначално реагиране и ограничаване на бедствието. Целенасоченото обучение и образование за специалистите в областта на обществената безопасност, като например ръководителите на отделните общности и специалистите в областта на социалното и медицинското обслужване, спасителните служби и службите за пожарна безопасност, както и местните доброволчески групи за намеса, които следва да разполагат с бързо достъпно оборудване за намеса, могат да спомогнат за ограничаване на бедствието и за намаляване на броя на смъртните случаи по време на кризата и след това.
Изменение 25
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква д
д)  увеличаване на наличността и използването на научни знания за бедствията.
д)  увеличаване на наличността и използването на научни знания за бедствията, включително най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии (ОСТ);
Изменение 26
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква д a (нова)
аа)  в параграф 1 се добавя следната буква:
„да) смекчаване на възможните непосредствени последици от бедствията за живота на хората и за културното и природното наследство;“
Изменение 27
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а б (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква д б (нова)
аб)  в параграф 1 се добавя следната буква:
„дб) засилване на сътрудничеството и координацията на трансгранично равнище;“
Изменение 28
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 5 – параграф 1 – буква а
а)  предприема действия за подобряване на базата от знания относно рисковете от бедствия и улеснява обмена на знания, резултати от научни изследвания, най-добри практики и информация, включително сред държавите членки, изложени на общи рискове.
а)  предприема действия за подобряване на базата от знания относно рисковете от бедствия и за да подобри улесняването и насърчаването на сътрудничеството и обмена на знания, резултати от научни изследвания и иновации, най-добри практики и информация, включително сред държавите членки, изложени на общи рискове;
Изменение 29
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 5 – параграф 1 – буква a а (нова)
(3а)  В член 5, параграф 1 се вмъква следната буква :
„аа) координира хармонизирането на информацията и насоките относно системите за предупреждение, включително на трансгранично равнище;“
Изменение 30
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 5 – параграф 1 – буква е
(3б)   В член 5, параграф 1, буква е) се заменя със следния текст:
е)  събира и разпространява информацията, предоставена от държавите членки, организира обмен на опит във връзка с оценките на способността за управление на риск; разработва, съвместно с държавите членки и до 22 декември 2014 г., насоки относно съдържанието, методиката и структурата на тези оценки; и улеснява обмена на добри практики в процеса на планиране на превенцията и готовността, включително чрез доброволни партньорски проверки;
е) събира и разпространява информацията, предоставена от държавите членки, организира обмен на опит във връзка с оценките на способността за управление на риск; разработва, съвместно с държавите членки и до 22 декември 2019 г., нови насоки относно съдържанието, методиката и структурата на тези оценки; и улеснява обмена на добри практики в процеса на планиране на превенцията и готовността, включително чрез доброволни партньорски проверки;
Изменение 31
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 6 – параграф 1 – буква а
а)  извършват оценки на риска на национално или на съответно поднационално равнище и ги предоставят на Комисията до 22 декември 2018 г. и на всеки три години след това;
а)  извършват оценки на риска на национално или на съответно поднационално равнище след консултация със съответните местни и регионални органи и в съответствие с Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия и ги предоставят на Комисията до 22 декември 2018 г. и на всеки три години след това въз основа на договорен с Комисията модел, като в този контекст се използват съществуващите национални информационни системи;
Изменение 32
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 6 – параграф 1 – буква г
аа)  буква г) се замества от следното:
г)  участват на доброволен принцип в партньорски проверки за оценка на способността за управление на риска.
г)  участват на доброволен принцип в партньорски проверки на способността за управление на риска с цел определяне на действия, които да допринесат за намаляване на разликите.
Изменение 33
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 6 – параграф 2
До 31 януари 2019 г. и на всеки три години след това на Комисията се предоставя обобщение на съответните елементи от планирането на управлението на риска, включително информация за подбраните превантивни мерки и мерки за готовност. Освен това Комисията може да изисква от държави членки да представят специфични планове за превенция и готовност, които включват както краткосрочни, така и дългосрочни усилия. Съюзът отчита надлежно напредъка, постигнат от държавите членки по отношение на превенцията и готовността във връзка с бедствия, като част от всеки бъдещ механизъм за обвързване с предварителни условия по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове.
До 31 януари 2019 г. и на всеки три години след това на Комисията се предоставя обобщение на съответните елементи от планирането на управлението на риска, включително информация за подбраните превантивни мерки и мерки за готовност, съгласно образец, който се определя чрез акт за изпълнение. Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 2. Освен това Комисията може да изисква от държави членки да представят специфични планове за превенция и готовност, които включват както краткосрочни, така и дългосрочни усилия. За целта тези усилия могат да включват ангажимент от страна на държавите членки за насърчаване на инвестиции, основаващи се на оценките на риска, и за по-добро възстановяване след бедствията. Допълнителната административна тежест на национално и поднационално равнище трябва да бъде сведена до минимум.
Изменение 34
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 6 – параграф 3
Комисията може също така да създава специфични механизми за консултации с оглед засилване на подходящото планиране и координиране в областта на превенцията и готовността между държавите членки, които са изложени на сходни видове бедствия.
Комисията може, в сътрудничество с държавите членки, също така да създава специфични механизми за консултации с оглед засилване на подходящото планиране и координиране в областта на превенцията и готовността между държавите членки, които са изложени на сходни видове бедствия. Комисията и държавите членки, когато е възможно, насърчават също така съгласуваността между управлението на риска от бедствия и стратегиите за приспособяване към изменението на климата.
Изменение 36
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква к
(4a)  В член 8, параграф 1 буква к) се заменя със следното:
к)  в тесни консултации с държавите членки предприема други подкрепящи и допълващи действия в областта на готовността, необходими за постигането на целта, посочена в член 3, параграф 1, буква б).
к) в тесни консултации с държавите членки предприема други подкрепящи и допълващи действия в областта на готовността, включително чрез координиране с други инструменти на Съюза, за постигането на целта, посочена в член 3, параграф 1, буква б).
Изменение 37
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 9 – параграф 1 a (нов)
(4б)   В член 9 се вмъква следният параграф:
„1а. Държавите членки укрепват съответните административни капацитети на компетентните регионални и местни органи в съответствие със своята институционална и правна рамка.“
Изменение 38
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 10 – параграф 1
1.  Комисията и държавите членки работят съвместно за подобряване на извършваното в рамките на Механизма на Съюза планиране на операции за реагиране при бедствия, включително чрез разработване на сценарии за реагиране при бедствия въз основа на оценките на риска, посочени в член 6, буква а), и прегледа на рисковете, посочен в член 5, параграф 1, буква в), чрез картографиране на активи и чрез изготвяне на планове за използване на способности за реагиране.
1.  Комисията и държавите членки работят съвместно за подобряване на извършваното в рамките на Механизма на Съюза планиране на операции за реагиране както при природни, така и при причинени от човека бедствия, включително чрез разработване на сценарии за реагиране при бедствия въз основа на оценките на риска, посочени в член 6, буква а), и прегледа на рисковете, посочен в член 5, параграф 1, буква в), чрез картографиране на активи, като включват земекопни машини и устройства, мобилни генератори на електроенергия и мобилно противопожарно оборудване сред тези активи, и чрез изготвяне на планове за използване на способности за реагиране.
Изменение 39
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 11 – параграф 1
1.  Създава се Европейски резерв за гражданска защита. Той се изразява в обединяване на предварително заделени от държавите членки способности за реагиране и включва модули, други способности за реагиране и експерти.
1.  Създава се Европейски резерв за гражданска защита. Той се изразява в доброволно обединяване на предварително заделени от държавите членки способности за реагиране и включва модули, други способности за реагиране и експерти.
Изменение 40
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 11 – параграф 1 a (нов)
1а.   Тъй като превенцията на национално равнище следва да е първият приоритет на държавите членки за намаляване на рисковете за безопасността и сигурността, Европейският резерв за гражданска защита следва да допълва съществуващите национални способности.
Изменение 41
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 11 – параграф 2
2.  Въз основа на установените рискове Комисията определя видовете и броя ключови способности за реагиране, необходими за Европейския резерв за гражданска защита („цели по отношение на способностите“). Комисията следи напредъка към постигане на целите по отношение на способностите, както и оставащите пропуски и насърчава държавите членки да запълнят тези пропуски. Комисията може да подпомага държавите членки в съответствие с член 20, член 21, параграф 1, буква и) и член 21, параграф 2.
2.  Въз основа на установените на място потребности и рискове Комисията в сътрудничество с компетентните органи на държавите членки определя видовете и броя ключови способности за реагиране, необходими за Европейския резерв за гражданска защита („цели по отношение на способностите“). Комисията следи напредъка към постигане на целите по отношение на способностите, както и оставащите пропуски и насърчава държавите членки да запълнят тези пропуски. Комисията може да подпомага държавите членки в съответствие с член 20, член 21, параграф 1, буква и) и член 21, параграф 2.
Изменение 42
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква в
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 11 – параграф 7
7.  Способностите за реагиране, които държавите членки предоставят за Европейския резерв за гражданска защита, са на разположение за операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза след отправено искане за помощ чрез ERCC, освен в случаите, когато държавите членки са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи.
7.  Способностите за реагиране, които държавите членки предоставят за Европейския резерв за гражданска защита, са на разположение за операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза след отправено искане за помощ чрез ERCC, освен в случаите на вътрешни за страната извънредни ситуации, непреодолима сила или когато държавите членки са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи. Окончателното решение за използването им се взема от държавата членка, регистрирала съответната способност за реагиране.
Изменение 43
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква в
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 11 – параграф 8 – алинея 1
В случай че тези способности се използват, те остават под командването и контрола на предоставилите ги държави членки и могат да бъдат оттеглени, когато държавите членки са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи, поради което не могат да поддържат на разположение тези способности за реагиране. В такива случаи се провеждат консултации с Комисията.
В случай че тези способности се използват, те остават под командването и контрола на предоставилите ги държави членки и могат да бъдат оттеглени, ако тези държави членки са изправени пред вътрешни за страната извънредни ситуации, непреодолима сила или ако поради извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи, не могат да поддържат на разположение тези способности за реагиране. В такива случаи се провеждат консултации с Комисията.
Изменение 44
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 1
1.  rescEU се създава с цел да предоставя помощ, когато съществуващите способности не позволяват ефективно реагиране при бедствия.“
1.  rescEU се създава с цел да предоставя помощ при изключителни обстоятелства, когато не са на разположение способности на национално равнище и когато съществуващите способности не позволяват ефективно реагиране при бедствия.“ Способностите на rescEU не се използват за заместване на собствени способности на държавите членки и на съответните им отговорности.
Изменение 45
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 2
2.  Съставът на rescEU включва следните способности:
2.  Съставът на rescEU се състои от допълнителни способности спрямо тези, които вече съществуват в държавите членки, като има за цел по-специално да ги допълни и укрепи, и се стреми да реагира на настоящите и бъдещите рискове. Способностите трябва да се определят въз основа на всички пропуски в способностите за реагиране, свързани с извънредни ситуации в общественото здраве, промишлени, екологични, сеизмични или вулканични бедствия, наводнения и пожари, включително горски пожари, както и терористични нападения и химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи.
Въз основа на установените пропуски rescEU съдържа най-малко следните способности:
а)  гасене на горски пожари от въздуха;
а)  гасене на горски пожари от въздуха;
б)  изпомпване с голям капацитет;
б)  изпомпване с голям капацитет;
в)  издирване и спасяване в градска среда;
в)  издирване и спасяване в градска среда;
г)  полева болница и екипи за спешна медицинска помощ.
г)  полева болница и екипи за спешна медицинска помощ.
Изменение 46
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 2 а (нов)
2а.   Естеството на тези способности остава гъвкаво и може да се променя, за да се реагира на новите промени и бъдещите предизвикателства, например последствията от изменението на климата.
Изменение 47
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 4
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема, въз основа на установените рискове и като възприема подход, отчитащ множество рискове, делегирани актове в съответствие с член 30, за да определя видовете способности за реагиране, необходими в допълнение към посочените в параграф 2 от настоящия член, и да внася съответни промени в състава на rescEU. Осигурява се съгласуваност с политиката на Съюза в други области.
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема, въз основа на установените рискове и способности и на планирането на управлението на риска по член 6 и като възприема подход, отчитащ множество рискове, делегирани актове в съответствие с член 30, за да определя видовете способности за реагиране, необходими в допълнение към посочените в параграф 2 от настоящия член, и да внася съответни промени в състава на rescEU. Осигурява се съгласуваност с политиката на Съюза в други области.
Когато в случай на бедствие или непосредствена заплаха от бедствие това се налага поради неотложни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 31.
Когато в случай на бедствие или непосредствена заплаха от бедствие това се налага поради неотложни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 31.
Изменение 48
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 5
5.  Комисията определя изискванията за качеството на способностите за реагиране, които са част от rescEU. Изискванията за качество се основават на установени международни стандарти, когато такива стандарти вече съществуват.
5.  Комисията в сътрудничество с държавите членки определя изискванията за качеството на способностите за реагиране, които са част от rescEU. Изискванията за качество се основават на установени международни стандарти, когато такива стандарти вече съществуват.
Изменение 49
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 7
7.  Способностите на rescEU се поставят на разположение за участие в операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза, след като бъде отправено искане за помощ чрез ERCC. Решението за използването им се взема от Комисията, като тя запазва командването на способностите на rescEU и контрола върху тях.
7.  Способностите на rescEU се поставят на разположение за участие в операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза, след като бъде отправено искане за помощ чрез ERCC. Решението за използването им се взема от Комисията, като тя запазва функцията за стратегическа координация на способностите на rescEU и е органът, който взема решения относно използването им, а оперативното командване и контрол се извършват от отговорните длъжностни лица в получаващата държава членка.
Изменение 50
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 8
8.  В случай на използване на способностите Комисията се споразумява с поискалата помощ държава членка относно оперативното използване на способностите на rescEU. Поискалата помощ държава членка улеснява оперативната координация на собствените си способности и дейностите по линия на rescEU по време на операциите.
8.  В случай на използване на способностите Комисиятачрез ERCC се споразумява с поискалата помощ държава членка относно оперативното използване на способностите на rescEU. Поискалата помощ държава членка улеснява оперативната координация на собствените си способности и дейностите по линия на rescEU по време на операциите.
Изменение 51
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 10
10.  Когато Комисията набавя оборудване, например оборудване за гасене на горски пожари от въздуха, чрез закупуване, лизинг или наем, се гарантира следното:
10.  Когато Комисията набавя оборудване, например оборудване за гасене на горски пожари от въздуха, чрез закупуване, лизинг или наем, се гарантира следното:
а)  при закупуване на оборудване — в споразумение между Комисията и държава членка се предвижда регистриране на оборудването във въпросната държава членка;
а)  при закупуване на оборудване — в споразумение между Комисията и държава членка се предвижда регистриране на оборудването във въпросната държава членка;
б)  при лизинг или наем — регистриране на оборудването в държава членка.
б)  при лизинг или наем — регистриране на оборудването в държава членка не е задължително.
ба)  управлението на търговските въздухоплавателни средства се възлага на сертифицирани от ЕААБ оператори.
Изменение 52
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12a – параграф 1
Комисията информира Европейския парламент и Съвета на всеки две години за операциите и постигнатия напредък по членове 11 и 12.
Комисията информира Европейския парламент и Съвета ежегодно за операциите и постигнатия напредък по членове 11 и 12.
Изменение 53
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 а – параграф 1 a (нов)
Тази информация включва преглед на промените в бюджета и разходите с подробна техническа и финансова оценка, точна информация относно увеличаването на разходите и промените във видовете изисквани способности за реагиране и изискванията за качеството по отношение на тези способности, ако има такива изисквания, както и причините за всички такива увеличения или промени.“
Изменение 54
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 13 – параграф 1 – алинея 1
Комисията създава мрежа на съответните участници и институции, работещи в областта на гражданската защита и управлението при бедствия, която заедно с Комисията образува Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита.
Комисията създава мрежа на съответните участници и институции, работещи в областта на гражданската защита и управлението при бедствия, включваща центрове за високи постижения, университети и изследователи, която заедно с Комисията образува Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита. Комисията надлежно взема предвид опита, наличен в държавите членки и в действащите на място организации.
Изменение 55
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – уводно изречение
Мрежата изпълнява следните задачи в областта на обучението, ученията, извличането на поуки и разпространяването на знания, в тясна координация със съответните центрове за знания и доколкото това е целесъобразно:
Мрежата, стремейки се към балансирано участие на половете, изпълнява следните задачи в областта на обучението, ученията, извличането на поуки и разпространяването на знания, в тясна координация със съответните центрове за знания и доколкото това е целесъобразно:
Изменение 56
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква а
(9а)  В член 13, параграф 1 буква а) се заменя със следното:
а)  изготвяне и управление на програма за обучение на персонала в областта на гражданската защита и управлението при извънредни ситуации по въпроси на превенцията, готовността и реагирането при бедствия. Програмата включва общи курсове и система за обмен на експерти, която позволява командироването на лица в други държави членки.
а) изготвяне и управление на програма за обучение на персонала в областта на гражданската защита и управлението при извънредни ситуации по въпроси на превенцията, готовността и реагирането при бедствия. Програмата включва общи курсове и система за обмен на експерти, която позволява командироването на лица в други държави членки. Въвежда се нова програма „Еразъм за гражданска защита“ в съответствие с правилата и принципите, заложени в Регламент (ЕС) № 1288/2013*.
Програмата за обучение има за цел подобряване на координацията, съвместимостта и взаимното допълване между способностите, посочени в членове 9 и 11, както и повишаване на компетентността на експертите, посочени в член 8, букви г) и е);
Програмата „Еразъм за гражданска защита“ има за цел също така подобряване на координацията, съвместимостта и взаимното допълване между способностите, посочени в членове 9, 11 и 12, както и повишаване на компетентността на експертите, посочени в член 8, букви г) и е);
Програмата „Еразъм за гражданска защита“ включва международно измерение, целящо да подкрепи външната дейност на Съюза, включително неговите цели за развитие, чрез сътрудничество между държавите членки и държавите партньори.“
_______________
*Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).
Изменение 57
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква e
(9б)   В член 13, параграф 1 буква е) се заменя със следното:
е)  Стимулиране и насърчаване на въвеждането и използването на нови технологии за целите на механизма на Съюза.
е) Стимулиране на научни изследвания и иновации и насърчаване на въвеждането и използването на съответни нови технологии за целите на Механизма на Съюза.
Изменение 58
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 9 в (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 13 – параграф 3 а (нов)
(9в)  В член 13 се добавя следният параграф:
„3а. Комисията разширява възможностите за обучение и увеличава споделянето на знания и опит между Мрежата на Съюза за знания в областта на гражданската защита и международните организации и трети държави, за да допринесе за спазването на международните ангажименти по отношение на намаляването на риска от бедствия, и по-специално посочените в Рамковата програма от Сендай.“
Изменение 59
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 16 – параграф 2
(11a)  В член 16 параграф 2 се заменя със следното:
2.   Операциите по смисъла на настоящия член могат да се провеждат или като самостоятелни операции за оказване на помощ, или като подпомагане на операция, ръководена от международна организация. Координацията на Съюза се вписва изцяло в общата координация, осигурена от Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности (OCHA), като се спазва нейната ръководна роля.
‘2. Операциите по смисъла на настоящия член могат да се провеждат или като самостоятелни операции за оказване на помощ, или като подпомагане на операция, ръководена от международна организация. Координацията на Съюза се вписва изцяло в общата координация, осигурена от Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности (OCHA), като се спазва нейната ръководна роля. В случай на причинени от човека бедствия или сложни извънредни ситуации Комисията, след консултации с участниците в сферата на хуманитарната помощ, определя ясно обхвата на операцията и нейната връзка с участниците в цялостната хуманитарна реакция, така че да се гарантира съгласуваност с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ и зачитането на хуманитарните принципи.“
Изменение 60
Предложение за решение
Член 1 – параграф – точка 12
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Необходимите бюджетни кредити за Механизма на Съюза се разрешават поетапно от Европейския парламент и от Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура при надлежно отчитане на всички налични средства съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета*, като се използва по-специално Инструментът за гъвкавост в съответствие с приложение I.
____________________
* Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 884).
Изменение 61
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 20 a – параграф 1
За всяка помощ или финансиране, предоставени по силата на настоящото решение, се дава съответна видимост за ролята на Съюза, като за способностите, посочени в членове 11 и 12 и член 21, параграф 2, буква в) емблемата на Съюза се поставя на видно място.
За всяка помощ или финансиране, предоставени по силата на настоящото решение, се дава съответна видимост за ролята на Съюза, като за способностите, посочени в членове 11 и 12 и член 21, параграф 2, буква в) емблемата на Съюза се поставя на видно място. Разработва се комуникационна стратегия с цел осезаемите резултати от действията, предприети в рамките на механизма на Съюза, да станат видими за гражданите.
Изменение 62
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 23 – параграф 2 а (нов)
2а.  За способностите на държавите членки, които не са предварително заделени в Европейския резерв за гражданска защита, размерът на финансовото подпомагане на Съюза за транспортните ресурси не надхвърля 55% от общите допустими разходи. За да имат право на подобно финансиране, държавите членки се задължават да съставят регистър на всички способности, които имат на свое разположение, заедно със съответните управленски структури, надхвърлящи предварително определените за Европейския резерв за гражданска защита, които им позволяват да реагират при здравни, промишлени, сеизмични или вулканични бедствия, наводнения и горски пожари, терористични нападения и химични, биологични, радиологични и ядрени нападения.
Изменение 63
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 26 – параграф 2
2.  Търси се полезно взаимодействие и взаимно допълване с други инструменти на Съюза, като например тези в подкрепа на политиките в областта на сближаването, развитието на селските райони, изследователската дейност, здравеопазването, както и миграцията и сигурността. При реагиране на хуманитарни кризи в трети държави Комисията осигурява взаимното допълване и съгласуваността на действията, финансирани съгласно настоящото решение, с тези, финансирани по силата на Регламент (ЕО) № 1257/96.
2.  Развиват се полезно взаимодействие, взаимно допълване и увеличено координиране с други инструменти на Съюза, като например тези в подкрепа на политиките в областта на сближаването, включително фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, развитието на селските райони, изследователската дейност, здравеопазването, както и миграцията и сигурността, без това да води до преразпределяне на средствата от тези области. При реагиране на хуманитарни кризи в трети държави Комисията осигурява взаимното допълване и съгласуваността на действията, финансирани съгласно настоящото решение, с тези, финансирани по силата на Регламент (ЕО) № 1257/96, като същевременно зачита отделния и независим характер на тези дейности и тяхното финансиране и гарантира, че те са в съответствие с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.
Изменение 64
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 32 – параграф 1 – буква ж
ж)  изграждането, управлението и поддръжката на rescEU съгласно предвиденото в член 12, включително критериите за решенията относно използването и оперативните процедури;
ж)  изграждането, управлението и поддръжката на rescEU съгласно предвиденото в член 12, включително критериите за решенията относно използването, оперативните процедури и условията за използване на способностите на rescEU от държавите членки на национално равнище, както и финансовите и други договорености, свързани с тях;
Изменение 65
Предложение за решение
Приложение І (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИНДИКАТИВНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2020 г.

 

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

Общо допълнителни бюджетни кредити по функция 3*

БКПЗ

19,157

115,2

122,497

256,854

 

PA

11

56,56

115,395

182,955

Общо допълнителни бюджетни кредити по функция 4*

БКПЗ

2

2

2,284

6,284

 

PA

0,8

1,8

2,014

4,614

Общо допълнителни бюджетни кредити по функции 3 и 4, взети заедно*

БКПЗ

21,157

117,2

124,781

263,138

 

PA

11,8

58,36

117,409

187,569

(сумите са в милиони евро)

* Целите суми трябва да бъдат предоставени чрез Инструмента за гъвкавост.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0180/2018).

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност