Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0309(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0180/2018

Esitatud tekstid :

A8-0180/2018

Arutelud :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Hääletused :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta
PV 12/02/2019 - 9.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Vastuvõetud tekstid
PDF 200kWORD 73k
Neljapäev, 31. mai 2018 - Strasbourg
Liidu kodanikukaitse mehhanism ***I
P8_TA(2018)0236A8-0180/2018

Euroopa Parlamendi 31. mail 2018. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta (COM(2017)0772/2 – C8‑0409/2017 – 2017/0309(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1
(1)  Liidu kodanikukaitse mehhanismiga (edaspidi „liidu mehhanism“), mille tegevust reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1313/2013/EL12, tugevdatakse liidu ja liikmesriikide vahelist koostööd ning lihtsustatakse kodanikukaitsealast koordineerimist, et parandada liidu reageerimist loodus- ja inimtegevusest tingitud õnnetustele.
(1)  Liidu kodanikukaitse mehhanismiga (edaspidi „liidu mehhanism“), mille tegevust reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1313/2013/EL12, tugevdatakse liidu, liikmesriikide ja nende piirkondade vahelist koostööd ning lihtsustatakse kodanikukaitsealast koordineerimist, et parandada liidu reageerimist loodus- ja inimtegevusest tingitud õnnetustele.
_________________
_________________
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta otsus nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta (ELT L 347, 20.12.2013, lk 924).
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta otsus nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta (ELT L 347, 20.12.2013, lk 924).
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3
(3)  Loodusõnnetused ja inimtegevusest tingitud õnnetused võivad meid tabada ükskõik kus üle maailma, sageli ilma hoiatuseta. Kliimamuutustest tulenevad ja riikide piire ületavad loodusõnnetused ja inimtegevusest tingitud õnnetused on muutunud üha sagedasemaks, äärmuslikumaks ja keerukamaks. Õnnetustest tulenevad inimlikud, keskkonnaalased või majanduslikud tagajärjed võivad olla tohutud.
(3)  Loodusõnnetused ja inimtegevusest tingitud õnnetused võivad meid tabada ükskõik kus üle maailma, sageli ilma hoiatuseta. Kliimamuutustest tulenevad ja riikide piire ületavad loodusõnnetused ja inimtegevusest tingitud õnnetused on muutunud üha sagedasemaks, äärmuslikumaks ja keerukamaks. Õnnetustest tulenevad inimlikud, keskkonnaalased, sotsiaalsed või majanduslikud tagajärjed võivad olla ettenägematu ulatusega. Kahjuks on need õnnetused mõnikord ka tahtlikult põhjustatud, näiteks terrorirünnakute puhul.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4
(4)  Hiljutised kogemused on näidanud, et lootmine liidu mehhanismi poolt koordineeritud ja vahendatud vabatahtlikult pakutavale abile ei taga alati õnnetusest mõjutatud inimeste põhivajaduste rahuldaval viisil täitmiseks piisavate vahendite olemasolu, samuti ei ole asjakohaselt kaitstud keskkond ja vara. Eriti kehtib see juhul, kui liikmesriike tabavad samaaegselt korduvad õnnetused ja kollektiivne suutlikkus jääb ebapiisavaks.
(4)  Hiljutised kogemused on näidanud, et lootmine liidu mehhanismi poolt koordineeritud ja vahendatud vabatahtlikult pakutavale abile ei taga alati õnnetusest mõjutatud inimeste põhivajaduste rahuldaval viisil täitmiseks piisavate vahendite olemasolu, samuti ei ole asjakohaselt kaitstud keskkond ja vara. Eriti kehtib see juhul, kui liikmesriike tabavad samaaegselt õnnetused, mis on nii korduvad kui ka ootamatud, nii looduslikud kui ka inimtegevusest põhjustatud, ja kollektiivne suutlikkus jääb ebapiisavaks. Neist puudujääkidest ja esilekerkivatest ohtudest jagusaamiseks tuleks kõiki liidu vahendeid kasutada täie paindlikkusega, sealhulgas kodanikuühiskonna aktiivse osalemise edendamise kaudu. Sellegipoolest peaksid liikmesriigid võtma asjakohaseid ennetavaid meetmeid sellise riikliku suutlikkuse säilitamiseks, mis on piisav õnnetustega toimetulekuks.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)
(4a)  Metsatulekahjude ennetamine etendab väga olulist rolli ülemaailmsetes pingutustes vähendada CO2 heidet. Metsatulekahjudes paiskub puude ja turbarikka pinnase põlemise tagajärjel õhku CO2. Täpsemalt, uuringud on näidanud, et tulekahjud põhjustavad 20 % kogu maailma CO2 heitest, s.o rohkem kui on kogu maailma transpordisüsteemide (sõidukid, laevad ja õhusõidukid) heitkogused kokku.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5
(5)  Ennetustegevus on õnnetustevastases kaitses üliolulise tähtsusega ning see nõuab edasisi meetmeid. Selleks peaksid liikmesriigid regulaarselt jagama riskihindamisi ja õnnetustega seotud riskijuhtimise kavade kokkuvõtteid, et tagada õnnetuste ohjamisel integreeritud lähenemisviisi rakendamine, mis seob endas riskide ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimisega seotud meetmeid. Lisaks sellele peaks komisjon olema suuteline nõudma liikmesriikidelt spetsiaalsete, konkreetsete õnnetustega seotud ennetus- ja valmisolekukavade esitamist, seda eelkõige selleks, et maksimeerida õnnetustega seotud riskijuhtimiseks antavat üldist liidu toetust. Halduskoormust peaks vähendama ja ennetusstrateegiaid tõhustama muu hulgas tagades vajalikud seosed muude oluliste liidu tegevuspõhimõtete ja rahastamisvahenditega, eelkõige määruse (EL) nr 1303/201313 põhjenduses 2 loetletud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega.
(5)  Ennetustegevus on õnnetustevastases kaitses üliolulise tähtsusega ning see nõuab edasisi meetmeid. Selleks peaksid liikmesriigid regulaarselt jagama riskihindamisi oma riiklike ohutus- ja julgeolekuriskide kohta ning õnnetustega seotud riskijuhtimise kavade kokkuvõtteid, et tagada loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud õnnetuste ohjamisel integreeritud lähenemisviisi rakendamine, mis seob endas riskide ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimisega seotud meetmeid. Lisaks sellele peaks komisjon olema suuteline nõudma liikmesriikidelt spetsiaalsete, konkreetsete, sh inimtegevusest tingitud õnnetustega seotud ennetus- ja valmisolekukavade esitamist, seda eelkõige selleks, et maksimeerida õnnetustega seotud riskijuhtimiseks antavat üldist liidu toetust, eriti Euroopa Keskkonnaameti kaudu. Oluline on vähendada halduskoormust ja tugevdada ennetuspoliitikat, sealhulgas tugevdades seoseid ja koostööd muude oluliste liidu tegevuspõhimõtete ja rahastamisvahenditega, eelkõige määruse (EL) nr 1303/201313 põhjenduses 2 loetletud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)
(5a)   Risk on piirkondade arengu jaoks negatiivne stiimul. Ennetus ja riskijuhtimine eeldavad poliitika ja institutsioonilise raamistiku ümberkujundamist ning kohaliku, riikliku ja piirkondliku suutlikkuse tugevdamist, et töötada välja ja rakendada riskijuhtimismeetmeid, koordineerides paljusid eri osalejaid. Äärmiselt oluline on kaardistada riskid piirkondade ja/või liikmesriikide kaupa, tugevdada reageerimissuutlikkust ja tõhustada ennetusmeetmeid, pöörates erilist tähelepanu kliimaohtudele. Samuti on oluline, et riskide kaardid võtaksid arvesse nii praegusest kliima muutlikkusest kui ka kliimamuutuse prognoositavatest suundumustest tulenevaid riske.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 b (uus)
(5b)   Kui liikmesriigid valmistavad ette oma riskianalüüse ja riskijuhtimiskavasid, peaksid nad arvesse võtma ka riske elusloodusele ja loomade heaolule. Komisjon peaks kogu Euroopas ergutama teabe levitamist katastroofides kannatada saanud loomade kohta. Sellega seoses tuleks edasi arendada koolitusprogramme ja -kursusi.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 c (uus)
(5c)   Eriti pikk ja intensiivne oli paljudes liikmesriikides 2017. aasta metsatulekahjude hooaeg, mille tagajärjel hukkus ühesainsas liikmesriigis üle 100 inimese. Suutlikkuse puudujääkide aruandes1a esile tõstetud kättesaadavate vahendite puudumine ning Euroopa hädaolukordadele reageerimise suutlikkuse (EERC ehk „vabatahtlik ühisressurss“) võimetus reageerida õigeaegselt kõigile 17 metsatulekahjudega seotud abitaotlusele tõestasid, et liikmesriikide vabatahtlikust panustamisest ei piisa ulatuslike hädaolukordade puhul, mis mõjutavad mitut liikmesriiki korraga.
_________________
1a Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa hädaolukordadele reageerimise suutlikkusega seoses tehtud edusammude ja allesjäänud puudujääkide kohta, 17.2.2017.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 d (uus)
(5d)   Kõige loomulikumad partnerid koostöö süvendamiseks on naaberliikmesriigid, kes jagavad samu eksperditeadmisi ja struktuure ning keda kõige tõenäolisemalt mõjutavad samad õnnetused ja riskid.
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 e (uus)
(5e)  Kliimamuutustele vastupanuvõime küsimuses on esmatähtis veevarude tagamine. Liikmesriigid peaksid olemasolevad veevarud kaardistama, et hõlbustada kliimamuutustega kohanemist ning suurendada elanikkonna suutlikkust tulla toime selliste kliimaohtudega nagu põuad, tulekahjud ja üleujutused. Kaardistamise eesmärk peaks olema toetada elanikkonna haavatavuse vähendamiseks mõeldud meetmete väljatöötamist.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6
(6)  Tõhustada tuleb kollektiivset võimet õnnetusteks valmistuda ja nendele reageerida eelkõige Euroopas vastastikuse abi andmise kaudu. Lisaks Euroopa hädaolukordadele reageerimise suutlikkuse (nüüdsest „Euroopa kodanikukaitse ühisressurss“) poolt juba pakutavate võimaluste tugevdamisele peaks komisjon kasutusele võtma ka rescEU. rescEU peaks hõlmama suutlikkust reageerida sellistele hädaolukordadele nagu metsa- või maastikutulekahjud, ulatuslikud üleujutused ja maavärinad, samuti peaks sinna kuuluma Maailma Terviseorganisatsiooni standarditele vastavad välihaiglad ja meditsiini rühmad, keda on võimalik kiiresti tööle rakendada.
(6)  Tõhustada tuleb kollektiivset võimet õnnetusteks valmistuda ja nendele reageerida eelkõige Euroopas vastastikuse abi andmise kaudu. Lisaks Euroopa hädaolukordadele reageerimise suutlikkuse (nüüdsest „Euroopa kodanikukaitse ühisressurss“) poolt juba pakutavate võimaluste tugevdamisele peaks komisjon kasutusele võtma ka rescEU. rescEU peaks hõlmama suutlikkust reageerida sellistele hädaolukordadele nagu metsa- või maastikutulekahjud, ulatuslikud üleujutused ja maavärinad, terrori-, keemia-, bioloogilised, radioloogilised ja tuumarünnakud, samuti peaks sinna kuuluma Maailma Terviseorganisatsiooni standarditele vastavad välihaiglad ja meditsiini rühmad, keda on võimalik kiiresti tööle rakendada. Sellega seoses tuleb tõhustada ja kaasata kohalike ja piirkondlike omavalitsuste erivahendeid, kuna just omavalitsused on need, kes hakkavad pärast õnnetust kõige esimesena tegutsema. Omavalitsused peaksid välja arendama koostöömudelid, mille raames kogukonnad saaksid jagada parimaid tavasid ja millega antaks neile võimalus aidata välja arendada oma vastupanuvõimet loodusõnnetustele.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)
(6a)   Piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel on õnnetuste ennetamisel ja ohjamisel väga oluline roll ning nende reageerimisvahendid tuleb asjakohaselt kaasata käesoleva otsuse alusel toimuvasse koordineerimis- ja kasutuselevõtutegevusse kooskõlas konkreetse liikmesriigi institutsioonilise ja õigusraamistikuga, et vähendada kattumisi ja soodustada koostoimimisvõimet. Asjaomased omavalitsused saavad ennetustöös palju ära teha ja nad on ka esimesed, kes pärast õnnetust koos oma vabatahtlikega tegutsema hakkavad. Seetõttu tuleb kohalikul, piirkondlikul ja piiriülesel tasandil pidevalt koostööd teha, et luua ühised häiresüsteemid kiireks reageerimiseks enne rescEU kasutuselevõttu, samuti korraldada korrapäraseid avalikke teavituskampaaniaid, milles käsitletakse esmaseid reageerimismeetmeid.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7
(7)  Liit peaks olema suuteline toetama liikmesriike juhul, kui olemasolevad vahendid on õnnetustele tõhusalt reageerimiseks ebapiisavad, andes oma panuse liisingu- või rendilepingute rahastamisse, et tagada sellistele vahenditele kiire juurdepääsu, või rahastades nende soetamist. See tõstaks oluliselt liidu mehhanismi tõhusust, tagades vahendite olemasolu juhtumite korral, kus tõhus reageerimine õnnetustele ei oleks muidu tagatud, seda eelkõige õnnetuste puhul, millel on ulatuslik mõju ja mis mõjutavad paljusid liikmesriike. Vahendite hanked liidu poolt peaksid võimaldama mastaabisäästu ning paremat koordineerimist õnnetustele reageerimisel.
(7)  Liit peaks olema suuteline toetama liikmesriike juhul, kui olemasolevad materiaalsed ja tehnilised vahendid on õnnetustele tõhusalt reageerimiseks ebapiisavad, sealhulgas piiriüleste juhtumite korral, andes oma panuse liisingu- või rendilepingute rahastamisse, et tagada sellistele vahenditele kiire juurdepääsu, või rahastades nende soetamist. See tõstaks oluliselt liidu mehhanismi tõhusust ja kasutatavust, tagades materiaalsete ja tehniliste vahendite (sealhulgas eakate või puuetega inimeste päästmiseks) kiire kättesaadavuse juhtumite korral, kus tõhus reageerimine õnnetustele ei oleks muidu tagatud, seda eelkõige õnnetuste puhul, millel on ulatuslik mõju ja mis mõjutavad paljusid liikmesriike, nagu piiriülesed epideemiad. Eelnevalt eraldatud sobiv varustus ja vahendite hanked liidu poolt peaksid võimaldama mastaabisäästu ning paremat koordineerimist õnnetustele reageerimisel. Tuleks tagada rahaliste vahendite optimaalne ja läbipaistev kasutamine.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)
(7a)   Paljudel liikmesriikidel ei ole ootamatute õnnetuste korral piisavalt materiaalseid ja tehnilisi vahendeid. Liidu mehhanism peaks seetõttu võimaldama vajaduse korral laiendada materiaalset ja tehnilist baasi, eriti puudega inimeste, eakate või haigete päästmiseks.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9
(9)  Koolituse ja õppuste tõhususe ja tulemuslikkuse parandamiseks ning liikmesriikide riiklike kodanikukaitseasutuste ja -teenistuste vahelise koostöö tugevdamiseks on vaja luua liidu kodanikukaitsealaste teadmiste võrgustik, mis toetuks olemasolevatele struktuuridele.
(9)  Kodanikukaitse valdkonnas on tähtis koht koolitusel ning teadustegevusel ja innovatsioonil. Koolituse ja õppuste tõhusust ja tulemuslikkust, innovatsiooni edendamist ning liikmesriikide siseriiklike kodanikukaitseasutuste ja -teenistuste vahelist dialoogi ja koostööd tuleks tugevdada olemasolevate struktuuride abil, kaasates tippkeskusi, ülikoole, teadlasi ja muid liikmesriikides olemasolevaid eksperditeadmisi ning vahetades nendega teavet.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)
(9a)   Kuna kodanikukaitse tugevdamine viimasel ajal aset leidnud õnnetuste, nii ilmastikutingimuste kui ka sisejulgeolekuga seotud probleemide taustal, on üks kõige olulisem prioriteet kogu liidus, on väga oluline täiendada liidu vahendeid territoriaalse ja kogukonna juhitud mõõtme tugevdamisega, kuna kohaliku kogukonna tegevus on kõige kiirem ja tõhusam viis õnnetuse põhjustatud kahju piiramiseks.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10
(10)  rescEU käivitamiseks tuleb kättesaadavaks teha täiendavad rahalised vahendid, et oleks võimalik rahastada meetmeid liidu mehhanismi raames.
(10)  rescEU käivitamiseks tuleb kättesaadavaks teha täiendavad rahalised vahendid, et oleks võimalik rahastada meetmeid liidu mehhanismi raames, kuid mitte rahastamispakettide arvelt, mis on eraldatud teistele olulistele liidu poliitikavaldkondadele.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 a (uus)
(10a)  Läbivaadatud liidu mehhanismile tuleks tagada eraldi rahastamine ja eelarvevahendid. Selleks et käimasolevate mitmeaastaste programmide rahastamist mitte kahjustada, tuleks seoses liidu mehhanismi sihipärase läbivaatamisega selle rahastamist aastatel 2018, 2019 ja 2020 suurendada ainult nendest vahenditest, mis on kättesaadavad vastavalt nõukogu määrusele (EL, Euratom) nr 1311/20131a, eelkõige paindlikkusinstrumendi kaudu.
___________________
1a Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11
(11)  Liidu mehhanismi menetlusi tuleb lihtsustada, et oleks tagatud liikmesriikide juurdepääs abile ja vahenditele, mis on vajalikud loodusõnnetustele ja inimtegevusest tingitud õnnetustele võimalikult kiireks reageerimiseks.
(11)  Liidu mehhanismi menetlusi tuleb lihtsustada, ühtlustada ja paindlikumaks muuta, et oleks tagatud liikmesriikide kiire juurdepääs abile ja vahenditele, mis on vajalikud loodusõnnetustele ja inimtegevusest tingitud õnnetustele võimalikult kiireks ja tõhusaks reageerimiseks.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12
(12)  Olemasolevate rahastamisvahendite kasutamise maksimeerimiseks ja liikmesriikide toetamiseks abi osutamisel, eelkõige väljaspool liitu aset leidnud õnnetustele reageerimisel tuleks rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/201214 artikli 129 lõike 1 erandit, kui tegemist on rahastamisega, milleks antakse luba tulenevalt otsuse nr 1313/2013/EL artiklitest 21, 22 ja 23.
(12)  Olemasolevate rahastamisvahendite kasutamise maksimeerimiseks ja liikmesriikide toetamiseks abi osutamisel, samuti väljaspool liitu aset leidnud õnnetustele reageerimisel tuleks rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/201214 artikli 129 lõike 1 erandit, kui tegemist on rahastamisega, milleks antakse luba tulenevalt otsuse nr 1313/2013/EL artiklitest 21, 22 ja 23. Olenemata sellest erandist peaks eelkõige kodanikukaitse alase tegevuse ja humanitaarabi rahastamine jääma liidu igas tulevases rahastamissüsteemis selgelt eraldatuks ning vastama täielikult selle süsteemi erinevatele eesmärkidele ja õiguslikele nõuetele.
__________________
__________________
14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).
14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13
(13)  On oluline tagada, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed, et tõhusalt ennetada loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud õnnetuste teket ning leevendada nende tagajärgi. Sätetega tuleks tugevdada ennetamise, valmisoleku ja liidu mehhanismi raames võetavate abimeetmete vahelist seost. Sidusus tuleks tagada ka muude asjaomaste, ennetamist ja õnnetustega seotud riskijuhtimist käsitlevate liidu õigusaktidega, sealhulgas piiriüleste ennetusmeetmete puhul ja tõsistele piiriülestele terviseohtudele reageerimisel15. Samuti tuleks sidusus tagada selliste rahvusvaheliste kohustustega nagu Sendai katastroofiohu vähendamise raamistik aastatel 2015–2030, Pariisi kokkulepe ja kestliku arengu tegevuskava 2030.
(13)  On oluline tagada, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed, et tõhusalt ennetada loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud õnnetuste teket ning leevendada nende tagajärgi. Sätetega tuleks tugevdada ennetamise, valmisoleku ja liidu mehhanismi raames võetavate abimeetmete vahelist seost. Sidusus tuleks tagada ka muude asjaomaste, ennetamist ja õnnetustega seotud riskijuhtimist käsitlevate liidu õigusaktidega, sealhulgas piiriüleste ennetusmeetmete puhul ja tõsistele piiriülestele terviseohtudele reageerimisel15. Ühtekuuluvuspoliitika alla kuuluvates territoriaalse koostöö programmides nähakse ette erimeetmed, et võtta arvesse katastroofidele vastupanuvõimet, riskide ennetamist ja riskijuhtimist, ning tuleks teha rohkem jõupingutusi ulatuslikuma integratsiooni ja suurema sünergia saavutamiseks. Peale selle peaksid kõik meetmed olema sidusad selliste rahvusvaheliste kohustustega nagu Sendai katastroofiohu vähendamise raamistik aastatel 2015–2030, Pariisi kokkulepe ja kestliku arengu tegevuskava 2030 ning aktiivselt kaasa aitama nende täitmisele.
__________________
__________________
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)
(13a)   Äärmiselt oluline on säilitada ühises hädaolukordade side- ja infosüsteemis (CECIS) varem registreeritud moodulid, et reageerida abitaotlustele ja osaleda koolitussüsteemis tavapärasel viisil.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 b (uus)
(13b)   Samuti on tähtis ühendada liidu mehhanism, mis on piiratud katastroofile vahetult järgneva ajavahemikuga, teiste liidu vahenditega, mis keskenduvad kahju leevendamisele, nagu solidaarsusfond.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 c (uus)
(13c)   Oluline on solidaarsusfondi muuta, kehtestades kohustuse heastada keskkonnale tekitatud kahju ning kasutades heakskiitmise näitajana piirkonna või liikmesriigi, mitte maailma SKPd elaniku kohta, et hoida ära olukorda, kus suured, asustatud ja vähejõukad piirkonnad ei ole abikõlblikud fondist toetust saama. Väga oluline on hinnata katastroofist mõjutatud keskkonda majanduse seisukohast, eriti kõrge loodusliku väärtusega alade puhul, nagu kaitstud alad või Natura 2000 võrgustikuga hõlmatud alad, et neid parandada.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 d (uus)
(13d)   Vaja on, et liidu tegevus keskenduks ka tehnilise koolituse abi pakkumisele, et suurendada kogukondade eneseabisuutlikkust, mis valmistaks nad paremini ette esmaseks reageerimiseks ja õnnetuse kontrolli alla saamiseks. Avaliku ohutuse valdkonna töötajate, nagu kogukonna juhtide, sotsiaal- ja meditsiinitöötajate, pääste- ja tuletõrjeteenistuste ning kohalike vabatahtlike reageerimisrühmade (kellel peaks olema kiiresti kättesaadav reageerimisvarustus) sihipärane koolitamine ja haridus võib aidata õnnetusi kontrolli alla saada ning vähendada surmajuhtumite arvu nii kriisi ajal kui ka selle järel.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e
e)  suurendada õnnetusi käsitlevate teaduslikult põhjendatud teadmiste kättesaadavust ja kasutamist.
e)  suurendada õnnetusi käsitlevate teaduslikult põhjendatud teadmiste kättesaadavust ja kasutamist, sealhulgas äärepoolseimates piirkondades ning ülemeremaades ja -territooriumidel;
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)
aa)  lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:
„e a) leevendada otseseid tagajärgi, mis katastroofidel võib olla seoses inimeste elude ning kultuuri- ja looduspärandiga;“
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a b (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e b (uus)
ab)  lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:
„e b) tõhustada koostööd ja koordineerimist piiriülesel tasandil.“
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a
a)  võtab meetmeid, et parandada teadmusbaasi õnnetusohtude kohta ning hõlbustada teadmiste, teadusuuringute tulemuste, heade tavade ja teabe jagamist, sealhulgas ühiste riskidega liikmesriikide hulgas;“
a)  võtab meetmeid, et parandada teadmusbaasi õnnetusohtude kohta ning paremini hõlbustada ja edendada koostööd ning teadmiste, teadusuuringute tulemuste ja innovatsiooni, heade tavade ja teabe jagamist, sealhulgas ühiste riskidega liikmesriikide hulgas;“
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a a (uus)
3a)  Artikli 5 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:
„aa) koordineerib teabe ja suuniste ühtlustamist häiresüsteemide kohta, sealhulgas piiriülesel tasandil;“
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f
3b)   Artikli 5 lõike 1 punkt f asendatakse järgmisega:
f)  kogub ja levitab liikmesriikide poolt kättesaadavaks tehtud teavet, organiseerib kogemuste vahetamise riskijuhtimissuutlikkuse hindamise osas, koostab koostöös liikmesriikidega ja 22. detsember 2014 nende hindamiste sisu, metoodikat ja struktuuri käsitlevad suunised ning hõlbustab heade tavade vahetamist ennetamise ja valmisoleku planeerimise alal, sealhulgas vabatahtlike vastastikuste eksperdihinnangute kaudu;
„f) kogub ja levitab liikmesriikide poolt kättesaadavaks tehtud teavet, organiseerib kogemuste vahetamise riskijuhtimissuutlikkuse hindamise osas, koostab koostöös liikmesriikidega ja 22. detsembriks 2019 nende hindamiste sisu, metoodikat ja struktuuri käsitlevad uued suunised ning hõlbustab heade tavade vahetamist ennetamise ja valmisoleku planeerimise alal, sealhulgas vabatahtlike vastastikuste eksperdihinnangute kaudu;
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a
a)  töötama välja riskihindamised riiklikul ja asjakohasel piirkondlikul tasandil ning tegema need komisjonile kättesaadavaks 22. detsembriks 2018 ning seejärel iga kolme aasta tagant;
a)  töötama välja riskihindamised riiklikul ja asjakohasel piirkondlikul tasandil, konsulteerides asjaomaste kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ning tagades vastavuse Sendai katastroofiohu vähendamise raamistikuga, ning tegema need komisjonile kättesaadavaks 22. detsembriks 2018 ning seejärel iga kolme aasta tagant, lähtudes komisjoniga kokkulepitud mudelist, ning sellega seoses kasutatakse olemasolevaid riiklikke teabesüsteeme;
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d
aa)  punkt d asendatakse järgmisega:
d)  osalema vabatahtlikult vastastikuste eksperdihinnangute koostamises riskijuhtimissuutlikkuse hindamise kohta.
„d) osalema vabatahtlikult vastastikuste eksperdihinnangute koostamises riskijuhtimissuutlikkuse kohta eesmärgiga teha kindlaks meetmed, mis puudusi vähendavad.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 6 – lõik 2
Komisjonile esitatakse 31. jaanuariks 2019 ning seejärel iga kolme aasta tagant riskijuhtimise planeerimise asjaomaste elementide kokkuvõte, sealhulgas teave valitud ennetus- ja valmisolekumeetmete kohta. Lisaks sellele võib komisjon nõuda liikmesriikidelt konkreetsete ennetus- ja valmisolekukavade esitamist, mis hõlmavad nii lühiajalisi kui ka pikemaajalisi meetmeid. Liit kaalub nõuetekohaselt liikmesriikide edusamme õnnetuste ennetamisel ja nendeks valmisolekul osana tulevasest eeltingimuste mehhanismist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames.
Komisjonile esitatakse 31. jaanuariks 2019 ning seejärel iga kolme aasta tagant rakendusaktiga kehtestatud vormile vastav riskijuhtimise planeerimise asjaomaste elementide kokkuvõte, sealhulgas teave valitud ennetus- ja valmisolekumeetmete kohta. Kõnealune rakendusakt võetakse vastu artikli 33 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse korras. Lisaks sellele võib komisjon nõuda liikmesriikidelt konkreetsete ennetus- ja valmisolekukavade esitamist, mis hõlmavad nii lühiajalisi kui ka pikemaajalisi meetmeid. Sellega seoses võivad nimetatud meetmed hõlmata liikmesriikide pingutusi innustada riskihinnangutel põhinevaid investeeringuid ja tagada parem taastamine pärast katastroofe. Täiendavat halduskoormust riiklikul ja piirkondlikul tasandil hoitakse võimalikult väiksena.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 6 – lõik 3
Komisjon võib luua samalaadseid õnnetusi kogevate liikmesriikide jaoks ennetamise ning valmisoleku asjakohase planeerimise ja koordineerimise edendamiseks spetsiaalseid konsulteerimismehhanisme.
Komisjon võib koostöös liikmesriikidega luua samalaadseid õnnetusi kogevate liikmesriikide jaoks ennetamise ning valmisoleku asjakohase planeerimise ja koordineerimise edendamiseks spetsiaalseid konsulteerimismehhanisme. Komisjon ja liikmesriigid soodustavad võimaluse korral ka katastroofiohu juhtimise ja kliimamuutustega kohanemise strateegiate sidusust.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt k
4a)  Artikli 8 esimese lõigu punkt k asendatakse järgmisega:
k)  võtab tihedas koostöös liikmesriikidega valmisolekuks vajalikke toetavaid ja täiendavaid lisameetmeid, et saavutada artikli 3 lõike 1 punktis b esitatud eesmärk.
k) võtab tihedas koostöös liikmesriikidega valmisolekuks vajalikke toetavaid ja täiendavaid lisameetmeid ning koordineerib sealhulgas tegevust muude liidu vahenditega, et saavutada artikli 3 lõike 1 punktis b esitatud eesmärk.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)
4b)   Artiklisse 9 lisatakse järgmine lõige:
„1a. Liikmesriigid tugevdavad kooskõlas liikmesriigi institutsioonilise ja õigusraamistikuga pädevate piirkondlike ja kohalike omavalitsuste asjaomast haldussuutlikkust.“
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 10 – lõige 1
1.  Komisjon ja liikmesriigid töötavad koos selle nimel, et parandada õnnetustele reageerimise operatsioonide kavandamist liidu mehhanismi raames, sealhulgas töötades välja õnnetustele reageerimise stsenaariume, mille aluseks on artikli 6 punktis a osutatud riskihindamised ja artikli 5 lõike 1 punktis c osutatud riskide ülevaade, kaardistades vahendeid ja koostades kavasid reageerimisvahendite kasutamiseks.
1.  Komisjon ja liikmesriigid töötavad koos selle nimel, et parandada nii loodusõnnetustele kui ka inimtegevusest tingitud õnnetustele reageerimise operatsioonide kavandamist liidu mehhanismi raames, sealhulgas töötades välja õnnetustele reageerimise stsenaariume, mille aluseks on artikli 6 punktis a osutatud riskihindamised ja artikli 5 lõike 1 punktis c osutatud riskide ülevaade, kaardistades vahendeid, sealhulgas mullatöömasinaid, mobiilseid elektrigeneraatoreid ja mobiilseid tuletõrjevahendeid, ja koostades kavasid reageerimisvahendite kasutamiseks.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 11 – lõige 1
1.  Käesolevaga luuakse Euroopa kodanikukaitse ühisressurss. See koosneb liikmesriikide varem eraldatud reageerimisvahenditest ning hõlmab mooduleid, muid reageerimisvahendeid ja eksperte.
1.  Käesolevaga luuakse Euroopa kodanikukaitse ühisressurss. See koosneb liikmesriikide varem vabatahtlikkuse alusel eraldatud reageerimisvahenditest ning hõlmab mooduleid, muid reageerimisvahendeid ja eksperte.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 11 – lõige 1a (uus)
1a.   Kuna riiklik ennetamine peaks liikmesriikide jaoks olema esmatähtis, et vähendada ohutus- ja julgeolekuriske, täiendab Euroopa kodanikukaitse ühisressurss olemasolevaid vahendeid.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 11 – lõige 2
2.  Kindlaks tehtud riskide põhjal määrab komisjon kindlaks Euroopa kodanikukaitse ühisressursi jaoks vajatavate põhiliste reageerimisvahendite liigid ja arvu („suutlikkuse eesmärgid“). Komisjon jälgib edusamme suutlikkuse eesmärkide saavutamisel ja jätkuvaid puudujääke, ning julgustab liikmesriike neid puudujääke kõrvaldama. Komisjon võib vastavalt artiklile 20, artikli 21 lõike 1 punktile i ja artikli 21 lõikele 2 liikmesriike toetada.
2.  Kohapeal kindlaks tehtud vajaduste ja riskide põhjal määrab komisjon koostöös liikmesriikide pädevate asutustega kindlaks Euroopa kodanikukaitse ühisressursi jaoks vajatavate põhiliste reageerimisvahendite liigid ja arvu („suutlikkuse eesmärgid“). Komisjon jälgib edusamme suutlikkuse eesmärkide saavutamisel ja jätkuvaid puudujääke, ning julgustab liikmesriike neid puudujääke kõrvaldama. Komisjon võib vastavalt artiklile 20, artikli 21 lõike 1 punktile i ja artikli 21 lõikele 2 liikmesriike toetada.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt c
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 11 – lõige 7
7.  Euroopa kodanikukaitse ühisressursi osaks olevad liikmesriikide reageerimisvahendid peavad olema abitaotluse esitamisel ERCC kaudu kättesaadavad liidu mehhanismi raames hädaolukordadele reageerimise operatsioonideks, välja arvatud juhul, kui liikmesriikides on erakorraline olukord, mis mõjutab oluliselt riigi ülesannete täitmist.
7.  Euroopa kodanikukaitse ühisressursi osaks olevad liikmesriikide reageerimisvahendid peavad olema abitaotluse esitamisel ERCC kaudu kättesaadavad liidu mehhanismi raames hädaolukordadele reageerimise operatsioonideks, välja arvatud riigisiseste hädaolukordade või vääramatu jõu korral või juhul, kui liikmesriikides on erakorraline olukord, mis mõjutab oluliselt riigi ülesannete täitmist. Lõpliku otsuse nende kasutamise kohta teevad liikmesriigid, kes asjaomased reageerimisvahendid registreerisid.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt c
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 11 – lõige 8 – lõik 1
Selliste reageerimisvahendite kasutuselevõtu korral jäävad need kättesaadavaks tegeva liikmesriigi juhtimise ja kontrolli alla ning need võib tagasi võtta, kui liikmesriike tabab erakorraline olukord, mis mõjutab oluliselt riigi ülesannete täitmist, takistades neil nimetatud reageerimisvahendeid kättesaadavana hoidmast. Sellistel juhtudel tuleb konsulteerida komisjoniga.
Selliste reageerimisvahendite kasutuselevõtu korral jäävad need kättesaadavaks tegeva liikmesriigi juhtimise ja kontrolli alla ning need võib tagasi võtta, kui seda liikmesriiki tabab riigisisene hädaolukord või vääramatu jõud, või kui erakorraline olukord takistab neil nimetatud reageerimisvahendeid kättesaadavana hoidmast. Sellistel juhtudel tuleb konsulteerida komisjoniga.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 1
1.  rescEU luuakse abi osutamiseks olukorras, kus olemasolevad vahendid ei võimalda õnnetustele tõhusalt reageerida.
1.  rescEU luuakse abi osutamiseks erakorralises olukorras, kus riigi tasandi vahendid ei ole kättesaadavad või kus olemasolevad vahendid ei võimalda õnnetustele tõhusalt reageerida. RescEU vahendeid ei kasutata selleks, et asendada liikmesriikide enda vahendeid ja asjaomaseid kohustusi.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 2
2.  rescEU koosneb järgmistest vahenditest:
2.  RescEU koosneb vahenditest, mis liikmesriikides juba olemasolevaid vahendeid täiendavad, et neid toetada ja tugevdada, ning nendega püütakse käsitleda praegusi ja tulevasi riske. Vahendid tehakse kindlaks reageerimisvahendite võimalike puuduste alusel, mis on seotud tervisealaste hädaolukordade, tööstus-, keskkonna-, seismiliste või vulkaaniliste katastroofidega, üleujutuste ja tulekahjude, sealhulgas metsatulekahjudega, ning terrorirünnakute ja keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtudega.
Tuginedes tuvastatud puudustele, peab rescEU sisaldama vähemalt järgmisi vahendeid:
a)  metsatulekahjude kustutamine õhust;
a)  metsatulekahjude kustutamine õhust;
b)  suure võimsusega pumbad;
b)  suure võimsusega pumbad;
c)  otsingu- ja päästetööd linnas;
c)  otsingu- ja päästetööd linnas;
d)  välihaiglad ja erakorralise meditsiini rühmad.
d)  välihaiglad ja erakorralise meditsiini rühmad.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 2a (uus)
2a.   Nende vahendite laad jääb paindlikuks ja võib muutuda, et tegeleda muutuste ja tulevaste probleemidega, näiteks kliimamuutuste tagajärjed.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 4
4.  Kindlaks tehtud riskide põhjal ja võttes arvesse mitme ohu põhist lähenemisviisi antakse komisjonile õigus võtta vastavalt artiklile 30 vastu delegeeritud õigusakte, et määratleda, millist liiki reageerimisvahendid on vajalikud lisaks käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud reageerimisvahenditele, ning vaadata rescEU koosseis vastavalt läbi. Tagada tuleb kooskõla liidu muude tegevuspõhimõtetega.
4.  Kindlaks tehtud riskide ja suutlikkuse ning artikli 6 kohase riskijuhtimise planeerimise põhjal antakse komisjonile õigus võtta vastavalt artiklile 30 vastu delegeeritud õigusakte, et määratleda, millist liiki reageerimisvahendid on vajalikud lisaks käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud reageerimisvahenditele, ning vaadata rescEU koosseis vastavalt läbi. Tagada tuleb kooskõla liidu muude tegevuspõhimõtetega.
Kui see osutub õnnetuse või õnnetuse ohu korral tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalikuks, kohaldatakse artiklis 31 sätestatud menetlust käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes.
Kui see osutub õnnetuse või õnnetuse ohu korral tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalikuks, kohaldatakse artiklis 31 sätestatud menetlust käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 5
5.  Komisjon määrab kindlaks rescEU moodustavate reageerimisvahendite kvaliteedinõuded. Kvaliteedinõuded põhinevad kehtivatel rahvusvahelistel standarditel, kui sellised standardid on olemas.
5.  Komisjon määrab koostöös liikmesriikidega kindlaks rescEU moodustavate reageerimisvahendite kvaliteedinõuded. Kvaliteedinõuded põhinevad kehtivatel rahvusvahelistel standarditel, kui sellised standardid on olemas.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 7
7.  rescEU reageerimisvahendid peavad olema abitaotluse esitamisel ERCC kaudu kättesaadavad liidu mehhanismis sätestatud hädaolukordadele reageerimise operatsioonideks. Otsuse nende rakendamise kohta teeb komisjon, võttes endale rescEU reageerimisvahendite üle juhtimis- ja kontrollülesanded.
7.  rescEU reageerimisvahendid peavad olema abitaotluse esitamisel ERCC kaudu kättesaadavad liidu mehhanismis sätestatud hädaolukordadele reageerimise operatsioonideks. Otsuse nende rakendamise kohta teeb komisjon, kes võtab endale rescEU reageerimisvahendite strateegilise koordineerimise ülesanded ja vastutab nende kasutuselevõtmise eest, samas kui operatiivjuhtimine ja kontroll on vastuvõtvate liikmesriikide vastutavate ametnike ülesanne.
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 8
8.  Kasutuselevõtmise korral lepib komisjon taotlevate liikmesriikidega kokku rescEU reageerimisvahendite kasutamises. Taotlev liikmesriik lihtsustab operatsioonide käigus oma vahendite ja rescEU tegevuse kooskõlastamist.
8.  Kasutuselevõtmise korral lepib komisjon taotlevate liikmesriikidega ERCC kaudu kokku rescEU reageerimisvahendite kasutamises. Taotlev liikmesriik lihtsustab operatsioonide käigus oma vahendite ja rescEU tegevuse kooskõlastamist.
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12 – lõige 10
10.  Juhul kui komisjon hangib soetamise, liisimise või rentimise teel sellist varustust nagu metsatulekahjude õhust kustutamise varustus, tuleb tagada järgmine:
10.  Juhul kui komisjon hangib soetamise, liisimise või rentimise teel sellist varustust nagu metsatulekahjude õhust kustutamise varustus, tuleb tagada järgmine:
(a)  varustuse soetamisel sätestatakse komisjoni ja liikmesriigi vahelises lepingus varustuse registreerimine asjaomases liikmesriigis;
a)  varustuse soetamisel sätestatakse komisjoni ja liikmesriigi vahelises lepingus varustuse registreerimine asjaomases liikmesriigis;
(b)  liisimisel ja rentimisel varustuse registreerimine liikmesriigis.
b)  liisimisel ja rentimisel ei ole varustuse registreerimine liikmesriigis kohustuslik.
ba)  äriotstarbeliste õhusõidukite haldamine on usaldatud EASA sertifitseeritud ettevõtjatele.
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12a – lõik 1
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu iga kahe aasta tagant artiklite 11 ja 12 alusel teostatud operatsioonidest ja tehtud edusammudest.
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu igal aastal artiklite 11 ja 12 alusel teostatud operatsioonidest ja tehtud edusammudest.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 12a – lõik 1 a (uus)
See teave peab sisaldama ülevaadet eelarve ja kulude arengust koos üksikasjaliku tehnilise ja finantshinnanguga, täpset teavet kulude suurenemise kohta ja muudatuste kohta (kui neid esineb) selles, millist liiki reageerimisvahendid on vajalikud, ning asjaomaste vahendite kvaliteedinõuete kohta, samuti suurenemise või muudatuste põhjuste kohta.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1
Komisjon loob asjaomaste kodanikukaitse ja õnnetuste ohjamise valdkonna esindajate ja institutsioonide võrgustiku, millest moodustub koos komisjoniga liidu kodanikukaitsealaste teadmiste võrgustik.
Komisjon loob asjaomaste kodanikukaitse ja õnnetuste ohjamise valdkonna esindajate ja institutsioonide võrgustiku, kuhu kuuluvad ka tippkeskused, ülikoolid ja teadlased ning millest moodustub koos komisjoniga liidu kodanikukaitsealaste teadmiste võrgustik. Komisjon võtab liikmesriikides olemasolevaid kogemusi ja kohapeal tegutsevaid organisatsioone nõuetekohaselt arvesse.
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav lause
Võrgustik täidab vajaduse korral tihedas koostöös asjaomaste teadmuskeskustega koolituste, õppuste, saadud kogemustele toetumise ja teadmiste levitamise valdkonnas järgmisi ülesandeid:
Võrgustik täidab, püüeldes sooliselt tasakaalustatud koosseisu poole ja vajaduse korral tihedas koostöös asjaomaste teadmuskeskustega koolituste, õppuste, saadud kogemustele toetumise ja teadmiste levitamise valdkonnas järgmisi ülesandeid:
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a
(9a)  Artikli 13 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:
a)  loob kodanikukaitse ja muude päästetöötajate väljaõppeprogrammi, mis hõlmab õnnetuste ennetamist, õnnetusteks valmisolekut ja õnnetustele reageerimist, ning haldab seda. Programmi kuuluvad ühiskursused ja ekspertide vahetamise süsteem, mis võimaldab lähetada üksikisikuid teistesse liikmesriikidesse.
a)  loob kodanikukaitse ja muude päästetöötajate väljaõppeprogrammi, mis hõlmab õnnetuste ennetamist, õnnetusteks valmisolekut ja õnnetustele reageerimist, ning haldab seda. Programmi kuuluvad ühiskursused ja ekspertide vahetamise süsteem, mis võimaldab lähetada üksikisikuid teistesse liikmesriikidesse. Luuakse uus kodanikukaitse Erasmuse programm kooskõlas määruse (EL) nr 1288/2013* eeskirjade ja põhimõtetega.
Väljaõppeprogrammi eesmärk on tõhustada koordineeritust, kokkusobivust ja vastastikust täiendavust artiklites 9 ja 11 osutatud vahendite vahel ning parandada artikli 8 esimese lõigu punktides d ja f osutatud ekspertide pädevust;
Kodanikukaitse Erasmuse programmi eesmärk on tõhustada ka koordineeritust, kokkusobivust ja vastastikust täiendavust artiklites 9, 11 ja 12 osutatud vahendite vahel ning parandada artikli 8 esimese lõigu punktides d ja f osutatud ekspertide pädevust.
Kodanikukaitse Erasmuse programm hõlmab rahvusvahelist mõõdet, mille eesmärk on toetada liikmesriikide ja partnerriikide koostöö abil liidu välistegevust, sh selle arengueesmärke.
_______________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 50).“
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 b (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2 – punkt f
9b)   Artikli 13 lõike 1 punkt f asendatakse järgmisega:
f)  soodustab ja julgustab liidu mehhanismi tarvis asjakohaste uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ja kasutamist.
„f) soodustab teadus- ja uuendustegevust ning julgustab liidu mehhanismi tarvis asjakohaste uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ja kasutamist.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 c (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)
9c)  Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:
„3a. Komisjon laiendab koolitusvõimekust ning suurendab teadmiste ja kogemuste jagamist liidu kodanikukaitsealaste teadmiste võrgustiku ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikide vahel, et aidata täita katastroofiohu vähendamise rahvusvahelisi kohustusi, eelkõige Sendai raamistikus sisalduvaid kohustusi.“
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 16 – lõige 2
11a)  Artikli 16 lõige 2 asendatakse järgmisega:
2.   Käesoleva artikli kohaselt toimuvad missioonid võivad kujutada endast iseseisvaid abimissioone või toetada mõne rahvusvahelise organisatsiooni juhitavat missiooni. Liidu koordineerimine integreeritakse täielikult ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) üldisesse koordineerimistegevusse ning selle juhtrolli austatakse.
2. Käesoleva artikli kohaselt toimuvad missioonid võivad kujutada endast iseseisvaid abimissioone või toetada mõne rahvusvahelise organisatsiooni juhitavat missiooni. Liidu koordineerimine integreeritakse täielikult ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) üldisesse koordineerimistegevusse ning selle juhtrolli austatakse. Inimtegevusest tingitud õnnetuste või keerukate hädaolukordade korral määrab komisjon humanitaarabi andjatega konsulteerides täpselt kindlaks sekkumise ulatuse ja oma suhte laiema humanitaartegevuse osalistega, tagades kooskõla Euroopa humanitaarabi konsensusega ja humanitaarpõhimõtete järgimise.“
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)
Liidu mehhanismi jaoks vajalikud assigneeringud kiidavad järk-järgult heaks Euroopa Parlament ja nõukogu iga-aastase eelarvemenetluse käigus, võttes nõuetekohaselt arvesse kõiki nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 1311/2013* tagatud vahendeid, eelkõige paindlikkusinstrumenti, nagu on sätestatud I lisas.
____________________
* Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 20 a – lõik 1
Käesoleva otsuse alusel antud abi või rahaliste vahenditega suurendatakse liidu asjakohast nähtavust, sealhulgas tõstetakse artiklites 11, 12 ja artikli 21 lõike 2 punktis c osutatud vahendite puhul esile liidu embleemi.
Käesoleva otsuse alusel antud abi või rahaliste vahenditega suurendatakse liidu asjakohast nähtavust, sealhulgas tõstetakse artiklites 11, 12 ja artikli 21 lõike 2 punktis c osutatud vahendite puhul esile liidu embleemi. Töötatakse välja teabestrateegia, et teha liidu mehhanismi raames võetud meetmetega saavutatud konkreetsed tulemused kodanikele nähtavaks.
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt b
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)
2a.  Liikmesriikide vahendite puhul, mis ei ole seotud Euroopa kodanikukaitse ühisressursiga, ei tohi transpordiressurssidele antava liidu rahalise toetuse summa ületada 55 % kogu rahastamiskõlblikest kuludest. Sellise rahastamise saamiseks võtavad liikmesriigid kohustuse registreerida kõik oma käsutuses olevad vahendid koos asjakohaste juhtimisstruktuuridega lisaks neile, mis on juba eelnevalt seotud Euroopa kodanikukaitse ühisressursiga, võimaldades neil nii reageerida tervise-, tööstus-, seismilistele või vulkaanilistele katastroofidele, üleujutustele ja metsatulekahjudele, terrorirünnakutele ning keemia-, bioloogilistele, radioloogilistele ja tuumarünnakutele.
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 26 – lõige 2
2.  Taotletakse koostoimet ja vastastikust täiendavust muude liidu vahenditega, millega toetatakse selliseid valdkondi nagu ühtekuuluvus, maaelu areng, teadusuuringud, tervishoid ning ränne ja julgeolekupoliitika. Kolmandates riikides humanitaarkriisidele reageerimiseks osutatava abi korral tagab komisjon käesoleva otsuse alusel rahastatud meetmete ja määruse (EÜ) nr 1257/96 alusel rahastatud meetmete vastastikuse täiendavuse ja sidususe.
2.  Luuakse koostoime ja vastastikune täiendavus ning tagatakse parem koordineerimine muude liidu vahenditega, millega toetatakse selliseid valdkondi nagu ühtekuuluvus (sealhulgas Euroopa Liidu Solidaarsusfond), maaelu areng, teadusuuringud, tervishoid ning ränne ja julgeolekupoliitika, ilma et see tooks kaasa nende valdkondade rahaliste vahendite ümberjaotamise. Kolmandates riikides humanitaarkriisidele reageerimiseks osutatava abi korral tagab komisjon käesoleva otsuse alusel rahastatud meetmete ja määruse (EÜ) nr 1257/96 alusel rahastatud meetmete vastastikuse täiendavuse ja sidususe, võttes samal ajal arvesse nende meetmete ja nende rahastamise erilist ja sõltumatut iseloomu ning tagades, et need on kooskõlas humanitaarabi Euroopa konsensusega.
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
Otsus nr 1313/2013/EL
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt g
g)  rescEU loomine, juhtimine ja ülalpidamine vastavalt artiklis 12 sätestatule, sealhulgas kasutuselevõtu otsuseid ja töökorda käsitlevad kriteeriumid;
g)  rescEU loomine, juhtimine ja ülalpidamine vastavalt artiklis 12 sätestatule, sealhulgas kasutuselevõtu otsuseid käsitlevad kriteeriumid, töökord ja tingimused rescEU vahendite kasutuselevõtmiseks riiklikul tasandil liikmesriigi poolt ning sellega seotud finants- ja muu korraldus;
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

I LISA

TÄIENDAVATE RAHAERALDISTE SOOVITUSLIK JAOTUS AASTATEKS 2018–2020

 

 

2018

2019

2020

KOKKU

Täiendavad assigneeringud kokku rubriigis 3*

CA

19,157

115,2

122,497

256,854

 

PA

11

56,56

115,395

182,955

Täiendavad assigneeringud kokku rubriigis 4*

CA

2

2

2,284

6,284

 

PA

0,8

1,8

2,014

4,614

Täiendavad assigneeringud rubriikides 3 ja 4 kokku*

CA

21,157

117,2

124,781

263,138

 

PA

11,8

58,36

117,409

187,569

(miljonites eurodes)

* Summad antakse täies ulatuses paindlikkusinstrumendi kaudu.

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks (A8-0180/2018).

Viimane päevakajastamine: 16. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika