Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0309(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0180/2018

Pateikti tekstai :

A8-0180/2018

Debatai :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Balsavimas :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/02/2019 - 9.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Priimti tekstai
PDF 226kWORD 63k
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 31 d. - Strasbūras
Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I
P8_TA(2018)0236A8-0180/2018

2018 m. gegužės 31 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Sąjungos civilinės saugos mechanizmu (toliau – Sąjungos mechanizmas), reglamentuojamu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES12, stiprinamas Sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimas ir sudaromos lengvesnės sąlygos koordinuoti veiksmus civilinė saugos srityje siekiant pagerinti Sąjungos reagavimą į gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes;
(1)  Sąjungos civilinės saugos mechanizmu (toliau – Sąjungos mechanizmas), reglamentuojamu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES12, stiprinamas Sąjungos, valstybių narių ir jų regionų bendradarbiavimas ir sudaromos lengvesnės sąlygos koordinuoti veiksmus civilinės saugos srityje siekiant pagerinti Sąjungos reagavimą į gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes;
_________________
_________________
12 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).
12 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis
(3)  gaivalinės ir žmogaus sukeltos nelaimės gali įvykti bet kur pasaulyje, dažnai – be įspėjamųjų ženklų. Ir gaivalinės, ir žmogaus sukeltos nelaimės darosi vis dažnesnės, ekstremalesnės ir sudėtingesnės, jas pasunkina klimato kaitos poveikis, jos nepaiso nacionalinių sienų. Nelaimių sukelti padariniai žmonėms, aplinkai ir ekonomikai gali būti didžiuliai;
(3)  gaivalinės ir žmogaus sukeltos nelaimės gali įvykti bet kur pasaulyje, dažnai – be įspėjamųjų ženklų. Ir gaivalinės, ir žmogaus sukeltos nelaimės darosi vis dažnesnės, ekstremalesnės ir sudėtingesnės, jas pasunkina klimato kaitos poveikis, jos nepaiso nacionalinių sienų. Nelaimių sukelti padariniai žmonėms, aplinkai ir socialiniai bei ekonominiai padariniai gali būti nežinomo masto. Deja, kartais tokios nelaimės būna tyčinės, pavyzdžiui, teroristinių išpuolių atveju;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
(4)  pastarojo meto patirtis parodė, kad ne visada pakanka savanoriškos pagal Sąjungos mechanizmą koordinuojamos ir remiamos savitarpio pagalbos, kad būtų užtikrinta pakankamai pajėgumų pagrindiniams nuo nelaimių nukentėjusių žmonių poreikiams tinkamai patenkinti ir kad būtų tinkamai apsaugotas turtas ir aplinka. Tai ypač aktualu, kai valstybės narės vienu metu nukenčia nuo besikartojančių nelaimių ir bendrų pajėgumų nepakanka;
(4)  pastarojo meto patirtis parodė, kad ne visada pakanka savanoriškos pagal Sąjungos mechanizmą koordinuojamos ir remiamos savitarpio pagalbos, kad būtų užtikrinta pakankamai pajėgumų pagrindiniams nuo nelaimių nukentėjusių žmonių poreikiams tinkamai patenkinti ir kad būtų tinkamai apsaugotas turtas ir aplinka. Tai ypač aktualu, kai kelios valstybės narės vienu metu nukenčia nuo besikartojančių, netikėtų, gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių ir kai bendrų pajėgumų nepakanka. Siekiant panaikinti tuos trūkumus ir įveikti naujus pavojus, visos Sąjungos priemonės turėtų būti naudojamos visiškai lanksčiai, be kita ko, skatinant aktyvų pilietinės visuomenės dalyvavimą. Vis dėlto valstybės narės turėtų imtis tinkamų prevencinių veiksmų ir užtikrinti, kad būtų pakankamai nacionalinių gebėjimų tinkamai susidoroti su nelaimėmis;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  miško gaisrų prevencija yra labai svarbi įgyvendinant įsipareigojimus dėl išmetamo CO2 kiekio. Degantys medžiai ir durpingi dirvožemiai per miško gaisrus išskiria CO2. Konkrečiau, iš tyrimų matyti, kad per gaisrus išskiriamas CO2 sudaro 20 proc. pasaulinio išmetamo kiekio, t. y. daugiau negu bendras visų transporto priemonių (automobilių, laivų ir orlaivių) pasaulyje išskiriamas CO2;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis
(5)  siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, svarbiausia – prevencija, ir šioje srityje reikia imtis daugiau veiksmų. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų reguliariai dalytis rizikos vertinimais ir savo nelaimių rizikos valdymo planavimo santraukomis, kad būtų užtikrintas integruotas požiūris į nelaimių valdymą ir susiejami rizikos prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmai. Be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė reikalauti valstybių narių pateikti konkrečius prevencijos ir pasirengimo planus, susijusius su konkrečiomis nelaimėmis, visų pirma siekiant kuo labiau padidinti bendrą Sąjungos paramą nelaimių rizikos valdymui. Turėtų būti sumažinta administracinė našta ir sustiprinta prevencijos politika, be kita ko, užtikrinant būtinus ryšius su kitomis pagrindinėmis Sąjungos politikos sritimis ir priemonėmis, būtent Europos struktūriniais ir investicijų fondais, išvardytais Reglamento (ES) Nr. 1303/201313 2 konstatuojamojoje dalyje;
(5)  siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, svarbiausia – prevencija, ir šioje srityje reikia imtis daugiau veiksmų. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų reguliariai dalytis nacionalinės saugos ir saugumo rizikos vertinimais ir savo nelaimių rizikos valdymo planavimo santraukomis, kad būtų užtikrintas integruotas požiūris į gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių valdymą ir susiejami rizikos prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmai. Be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė reikalauti valstybių narių pateikti konkrečius prevencijos ir pasirengimo planus, susijusius su konkrečiomis nelaimėmis, įskaitant žmogaus sukeltas nelaimes, visų pirma siekiant kuo labiau padidinti bendrą Sąjungos, ypač Europos aplinkos agentūros, paramą nelaimių rizikos valdymui. Labai svarbu sumažinti administracinę naštą ir sustiprinti prevencijos politiką, be kita ko, stiprinant ryšius ir bendradarbiavimą su kitomis pagrindinėmis Sąjungos politikos sritimis ir priemonėmis, būtent Europos struktūriniais ir investicijų fondais, išvardytais Reglamento (ES) Nr. 1303/201313 2 konstatuojamojoje dalyje;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)   rizika daro neigiamą poveikį regionų vystymuisi. Prevencija ir rizikos valdymas reiškia, kad reikalinga politikos krypčių ir institucinių sistemų pertvarka ir vietos, nacionalinių ir regioninių pajėgumų stiprinimas siekiant sukurti ir įgyvendinti rizikos valdymo priemones, koordinuojant daugelio įvairių subjektų veiksmus. Labai svarbu parengti regionų ir (arba) valstybių narių rizikos žemėlapius, sustiprinti reagavimo pajėgumus ir prevencinius veiksmus, ypatingą dėmesį skiriant su klimatu susijusiai rizikai. Itin svarbu, kad rengiant rizikos žemėlapius būtų atsižvelgiama į dabartinių klimato sąlygų nepastovumo keliamą riziką ir į prognozuojamus klimato kaitos pokyčius;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)   rengdamos savo rizikos vertinimus ir rizikos valdymo planus, valstybės narės turėtų atsižvelgti į specifinius pavojus, kylančius laukinių augalų ir gyvūnų gerovei. Komisija turėtų skatinti informacijos apie gyvūnus, kuriems šie pavojai daro poveikį, sklaidą visoje Europoje. Turėtų būti toliau rengiamos mokymo programos ir kursai šia tema;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(5c)   2017-ųjų miško gaisrų sezonas daugelyje valstybių narių buvo ypatingai ilgas ir intensyvus – vienoje valstybėje narėje jis nusinešė daugiau kaip 100 gyvybių. Išteklių trūkumas, nurodytas 2017 m. pradžioje paskelbtoje pajėgumų trūkumų ataskaitoje1a, ir tai, kad Europos reagavimo į nelaimes (ERNP arba savanoriško rezervo) pajėgumais nepavyko laiku sureaguoti į visus 17 prašymų suteikti pagalbą degant miškams, parodė, kad nepakanka valstybių narių savanoriškų įnašų, kai keliose valstybėse narėse vienu metu kyla didelio masto ekstremalios situacijos;
_________________
1a 2017 m. vasario 17 d. Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos reagavimo į nelaimes pajėgumų pažangos ir trūkumo.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(5d)   paprasčiausia stiprinti bendradarbiavimą kaimyninėms valstybėms narėms, kurios turi tos pačios praktinės patirties ir tokias pačias struktūras ir kurias gali ištikti panašios nelaimės ir veikia panaši rizika;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(5e)  siekiant užtikrinti atsparumą klimato kaitos poveikiui, labai svarbi vandens išteklių apsauga. Valstybės narės turėtų sudaryti esamų vandens išteklių žemėlapius, kad būtų sudarytos palankesnės prisitaikymo prie klimato kaitos sąlygos ir padidintas gyventojų atsparumas klimato kaitos grėsmėms, t. y. sausroms, gaisrams ar potvyniams. Tokie žemėlapiai padėtų remti veiksmų, kuriais mažinamas gyventojų pažeidžiamumas, plėtojimą;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis
(6)  reikia stiprinti bendrą gebėjimą pasirengti nelaimėms ir į jas reaguoti, visų pirma teikiant savitarpio paramą Europoje. Turėtų būti ne tik didinamos galimybės, kurias teikia Europos reagavimo į nelaimes pajėgumai (toliau – ERNP arba savanoriškas telkinys), nuo šiol vadinami Europos civilinės saugos rezervu, tačiau Komisija taip pat turėtų sukurti „rescEU“. „rescEU“ turėtų sudaryti greitai dislokuotini reagavimo į ekstremaliąsias situacijas pajėgumai, kad būtų galima reaguoti į gaisrus, didelio masto potvynius ir žemės drebėjimus, taip pat Pasaulio sveikatos organizacijos standartus atitinkančios lauko ligoninės ir medicinos pagalbos komandos;
(6)  reikia stiprinti bendrą gebėjimą pasirengti nelaimėms ir į jas reaguoti, visų pirma teikiant savitarpio paramą Europoje. Turėtų būti ne tik didinamos galimybės, kurias teikia Europos reagavimo į nelaimes pajėgumai (toliau – ERNP arba savanoriškas telkinys), nuo šiol vadinami Europos civilinės saugos rezervu, tačiau Komisija taip pat turėtų sukurti „rescEU“. „rescEU“ turėtų sudaryti greitai dislokuotini reagavimo į ekstremaliąsias situacijas pajėgumai, kad būtų galima reaguoti į gaisrus, didelio masto potvynius, žemės drebėjimus, teroristinius išpuolius, cheminius antpuolius ir biologines, radiologines bei branduolines grėsmes, taip pat Pasaulio sveikatos organizacijos standartus atitinkančios lauko ligoninės ir medicinos pagalbos komandos. Atsižvelgiant į tai pabrėžiama, kad svarbu stiprinti ir įtraukti vietos ir regioninių institucijų specialius gebėjimus, nes jos pirmos imasi veiksmų įvykus nelaimei. Šios institucijos turėtų parengti bendradarbiavimo modelius, pagal kuriuos bendruomenės galėtų dalytis geriausia patirtimi ir turėtų galimybę dalyvauti didinant savo atsparumą gaivalinėms nelaimėms;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)   regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo nelaimių prevencijos ir valdymo srityje yra labai svarbus, o jų reagavimo pajėgumai turi būti atitinkamai įtraukti į visą koordinavimo ir dislokavimo veiklą, kuri vykdoma pagal šį sprendimą, atsižvelgiant į valstybių narių institucinę ir teisinę sistemą, kad jų veikla kuo mažiau dubliuotųsi ir kad būtų skatinamas sąveikumas. Šios institucijos gali atlikti svarbų prevencinį vaidmenį ir jos, kartu su savo savanorių pajėgumais, yra pirmosios, reaguojančios įvykus nelaimei. Todėl turi būti nuolat bendradarbiaujama vietos, regionų ir tarpvalstybiniu lygmeniu, siekiant sukurti bendras perspėjimo sistemas, kurios padėtų imtis skubių veiksmų prieš mobilizuojant „rescEU“, taip pat turėtų būti reguliariai rengiamos visuomenės informavimo apie pirmines reagavimo priemones kampanijos;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Sąjunga turėtų galėti paremti nepakankamai pajėgumų veiksmingai reaguoti į nelaimes turinčias valstybes nares, padėdama finansuoti išperkamąją nuomą arba nuomą ir užtikrinti, kad tokiais pajėgumais būtų galima greitai pasinaudoti, arba padėdama finansuoti jų įsigijimą. Tai labai padidintų Sąjungos mechanizmo veiksmingumą ir užtikrintų galimybes naudotis pajėgumais tais atvejais, kai antraip nebūtų galima veiksmingai reaguoti į nelaimes, ypač nelaimes, turinčias plataus masto padarinių daugelyje valstybėse narių. Perkant pajėgumus Sąjungos lygmeniu turėtų būti galima pasiekti masto ekonomiją ir geriau koordinuoti veiksmus reaguojant į nelaimes;
(7)  Sąjunga turėtų galėti paremti nepakankamai materialinių ir techninių pajėgumų veiksmingai reaguoti į nelaimes turinčias valstybes nares, įskaitant tarpvalstybinių nelaimių atvejais, padėdama finansuoti išperkamąją nuomą arba nuomą ir užtikrinti, kad tokiais pajėgumais būtų galima greitai pasinaudoti, arba padėdama finansuoti jų įsigijimą. Tai labai padidintų Sąjungos mechanizmo veiksmingumą ir jo dislokavimo galimybes ir užtikrintų galimybes greitai pasinaudoti materialiniais ir techniniais pajėgumais, įskaitant vyresnio amžiaus ar neįgalių asmenų gelbėjimo pajėgumus, tais atvejais, kai antraip nebūtų galima veiksmingai reaguoti į nelaimes, ypač nelaimes, turinčias plataus masto padarinių daugelyje valstybėse narių, pavyzdžiui, į tarpvalstybinio masto epidemijas. Iš anksto numatant tinkamą įrangą ir perkant pajėgumus Sąjungos lygmeniu turėtų būti galima pasiekti masto ekonomiją ir geriau koordinuoti veiksmus reaguojant į nelaimes. Turėtų būti užtikrintas optimalus ir skaidrus finansinių išteklių naudojimas;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)   kilus nenumatytoms nelaimėms daug valstybių narių supranta, kad neturi pakankamos materialinės ir techninės įrangos. Todėl Sąjungos mechanizmu turėtų būti suteikta galimybių, jei būtina, išplėsti materialinę ir techninę bazę, ypač kai kalbama apie neįgaliųjų, vyresnio amžiaus ar sergančių žmonių gelbėjimo darbus;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis
(9)  siekiant padidinti mokymų ir pratybų veiksmingumą ir efektyvumą ir sustiprinti valstybių narių nacionalinių civilinės saugos institucijų ir tarnybų bendradarbiavimą, būtina sukurti Sąjungos civilinės saugos žinių tinklą, grindžiamą esamomis struktūromis;
(9)  mokymas, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra itin svarbūs bendradarbiavimo aspektai civilinės saugos srityje. Mokymų ir pratybų veiksmingumas ir efektyvumas, inovacijų skatinimas ir valstybių narių nacionalinių civilinės saugos institucijų ir tarnybų dialogas ir bendradarbiavimas turėtų būti stiprinami remiantis esamomis struktūromis, įtraukiant kompetencijos centrus, universitetus, mokslininkus tyrėjus bei kitus valstybėse narėse dirbančius ekspertus ir keičiantis su jais informacija;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)   nors civilinės apsaugos stiprinimas atsižvelgiant į nelaimių tendencijas, tiek susijusias su oro sąlygomis, tiek su vidaus saugumu, yra vienas iš svarbiausių prioritetų visoje Sąjungoje, labai svarbu papildyti Sąjungos priemones stipresniu teritoriniu ir bendruomenės iniciatyvos aspektu, kadangi vietos bendruomenės veiksmai yra greičiausias ir veiksmingiausias būdas sumažinti nelaimės padarytą žalą;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis
(10)  siekiant, kad „rescEU“ pajėgumai veiktų, reikėtų skirti papildomų finansinių asignavimų veiksmams pagal Sąjungos mechanizmą finansuoti;
(10)  siekiant, kad „rescEU“ pajėgumai veiktų, reikėtų skirti papildomų finansinių asignavimų veiksmams pagal Sąjungos mechanizmą finansuoti, tačiau ne finansinių paketų, kurie skiriami kitoms pagrindinėms Sąjungos politikos sritims, sąskaita;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  persvarstytam Sąjungos mechanizmui turėtų būti užtikrintas atskiras finansavimas ir biudžeto asignavimai. Atsižvelgiant į tai, kad reikia vengti bet kokio neigiamo poveikio esamų daugiamečių programų finansavimui, didinant Sąjungos mechanizmo tikslinės peržiūros finansavimą 2018, 2019 ir 2020 m., turėtų būti išimtinai naudojamos visos priemonės, numatytos Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/20131a, visų pirma lankstumo priemonė;
___________________
1a 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis
(11)  reikia supaprastinti Sąjungos mechanizmo procedūras siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų naudotis pagalba ir pajėgumais, kurių reikia, kad būtų galima kuo greičiau reaguoti į gaivalines ar žmogaus sukeltas nelaimes;
(11)  reikia supaprastinti, racionalizuoti Sąjungos mechanizmo procedūras ir padidinti jų lankstumą siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų greitai pasinaudoti pagalba ir pajėgumais, kurių reikia, kad būtų galima kuo greičiau ir efektyviau reaguoti į gaivalines ar žmogaus sukeltas nelaimes;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis
(12)  siekiant užtikrinti, kad būtų kuo daugiau naudojamasi esamomis finansavimo priemonėmis, ir paremti valstybes nares teikiant pagalbą, visų pirma reaguojant į nelaimes už Sąjungos ribų, turėtų būti numatyta nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/201214 129 straipsnio 1 dalies leidžianti nuostata, kai finansavimas skiriamas pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 21, 22 ir 23 straipsnius;
(12)  siekiant užtikrinti, kad būtų kuo daugiau naudojamasi esamomis finansavimo priemonėmis, ir paremti valstybes nares teikiant pagalbą, taip pat reaguojant į nelaimes už Sąjungos ribų, turėtų būti numatyta nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/201214 129 straipsnio 1 dalies leidžianti nuostata, kai finansavimas skiriamas pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 21, 22 ir 23 straipsnius. Nepaisant tos leidžiančios nukrypti nuostatos, finansavimas, visų pirma skirtas civilinės saugos veiklai ir humanitarinei pagalbai, turėtų išlikti aiškiai atskirtas bet kokioje būsimoje Sąjungos finansavimo struktūroje ir visiškai atitikti skirtingus šios struktūros tikslus ir teisinius reikalavimus;
__________________
__________________
14 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).
14 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis
(13)  svarbu užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi visų reikalingų veiksmų veiksmingai užkirsti kelią gaivalinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms ir sušvelninti jų poveikį. Nuostatomis turėtų būtų sustiprinti pagal Sąjungos mechanizmą vykdomų prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmų ryšiai. Taip pat turėtų būtų užtikrintas suderinamumas su kitais aktualiais Sąjungos teisės aktais prevencijos ir nelaimių rizikos valdymo srityje, įskaitant tarpvalstybinius prevencijos veiksmus ir reagavimą į grėsmes, kaip antai dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai15. Taip pat turėtų būti užtikrintas suderinamumas su tarptautiniais įsipareigojimais, pavyzdžiui, Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programa 2015–2030 m., Paryžiaus susitarimu ir Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m.;
(13)  svarbu užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi visų reikalingų veiksmų veiksmingai užkirsti kelią gaivalinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms ir sušvelninti jų poveikį. Nuostatomis turėtų būtų sustiprinti pagal Sąjungos mechanizmą vykdomų prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmų ryšiai. Taip pat turėtų būtų užtikrintas suderinamumas su kitais aktualiais Sąjungos teisės aktais prevencijos ir nelaimių rizikos valdymo srityje, įskaitant tarpvalstybinius prevencijos veiksmus ir reagavimą į grėsmes, kaip antai dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai15. Teritorinio bendradarbiavimo programose, vykdomose pagal sanglaudos politiką, numatyti konkretūs veiksmai ir didesnė sąveika, siekiant atsižvelgti į atsparumą nelaimėms, rizikos prevenciją ir valdymą, taip pat tolesnes pastangas siekiant aktyvesnės integracijos ir didesnės sinergijos. Be to, visi veiksmai turėtų būti suderinti su tarptautiniais įsipareigojimais, pavyzdžiui, Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programa 2015–2030 m., Paryžiaus susitarimu ir Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m., ir aktyviai prisidėti įgyvendinant tuos įsipareigojimus;
__________________
__________________
15 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).
15 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)   itin svarbu, kad bendroje ekstremaliųjų situacijų ryšių ir informacijos sistemoje (CECIS) iki šiol užregistruoti moduliai būtų išsaugoti, kad būtų galima reaguoti į pagalbos prašymus ir, kaip įprasta, dalyvauti mokymo sistemoje;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(13b)   lygiai taip pat svarbu susieti Sąjungos mechanizmą, kuris apima tik laikotarpį iš karto po katastrofos, su kitomis Sąjungos priemonėmis, kurios orientuotos į žalos atitaisymą, pavyzdžiui, Solidarumo fondu;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(13c)   itin svarbu, kad Solidarumo fondas būtų pertvarkytas įtraukiant pareigą atlyginti žalą aplinkai, o rodiklis, kuriuo remiantis gaunamas patvirtinimas pasinaudoti lėšomis, būtų skaičiuojamas pagal tam tikro regiono arba valstybės narės BVP vienam gyventojui, o ne pasaulio BVP, kad dideliems ir tankiai apgyvendintiems neturtingiems regionams nebūtų apsunkintos galimybės pasinaudoti fondo lėšomis. Labai svarbu įvertinti katastrofos nuniokotą aplinką ekonominiu požiūriu, ypač didelės gamtinės vertės vietovėse, pavyzdžiui, saugomose teritorijose arba į „Natura 2000“ tinklą įtrauktose vietovėse, kad jos galėtų būti atstatytos;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(13d)   Sąjunga turi imtis veiksmų, kad dėmesys būtų skirtas ir pagalbai vykdant techninį mokymą, kad būtų galima sustiprinti bendruomenių gebėjimą padėti sau ir jos būtų geriau pasirengusios suteikti pirmąją pagalbą ir sumažinti nelaimės padarinius. Tiksliniai mokymai ir švietimas, skirti už civilinę saugą atsakingiems asmenims, bendruomenių vadovams, socialiniams ir medicininės priežiūros darbuotojams, gelbėjimo bei priešgaisrinėms tarnyboms ir vietinėms savanoriškoms reagavimo grupėms, kurios turėtų turėti greitai pasiekiamą skubaus reagavimo įrangą, gali padėti sumažinti nelaimės padarinius ir mirčių skaičių krizės metu ir po jos;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
3 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  didinti mokslo žinių apie nelaimes prieinamumą ir naudojimą.
e)  didinti mokslo žinių apie nelaimes prieinamumą ir naudojimą, taip pat ir atokiausiuose regionuose bei užjūrio šalyse ir teritorijose (UŠT);
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
aa)  1 dalis papildoma šiuo punktu:
„ea) mažinti galimus tiesioginius katastrofų padarinius žmonių gyvenimui ir kultūros bei gamtos paveldui;“
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a b papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
3 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)
ab)  1 dalis papildoma šiuo punktu:
„eb) stiprinti bendradarbiavimo ir koordinavimo veiklą tarpvalstybiniu lygmeniu.“
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
5 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  imasi veiksmų, kad pagerintų žinių apie nelaimių riziką bazę ir sudarytų palankesnes sąlygas keistis žiniomis, mokslinių tyrimų rezultatais, geriausia praktika ir informacija, be kita ko, tarp valstybių narių, kurioms kyla panašaus pobūdžio rizika;
a)  imasi veiksmų, kad pagerintų žinių apie nelaimių riziką bazę ir sudarytų palankesnes sąlygas skatinti bendradarbiavimą ir keistis žiniomis, mokslinių tyrimų rezultatais ir inovacijomis, geriausia praktika ir informacija, bei skatintų tokį keitimąsi, be kita ko, tarp valstybių narių, kurioms kyla panašaus pobūdžio rizika;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
3a)  5 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis punktas:
„aa) koordinuoja informavimo apie perspėjimo sistemas ir jų gairių derinimą, be kita ko, tarpvalstybiniu lygmeniu;“
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
5 straipsnio 1 dalies f punktas
3b)   5 straipsnio 1 dalies f punktas pakeičiamas taip:
f)  renka ir platina valstybių narių pateiktą informaciją, organizuoja keitimąsi patirtimi, įgyta vertinant rizikos valdymo gebėjimus, ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 22 d. kartu su valstybėmis narėmis parengia tų vertinimų turinio, metodikos ir struktūros gaires, taip pat sudaro palankesnes sąlygas keistis geriausia praktika prevencijos ir parengties planavimo srityje, be kita ko, atliekant neprivalomus tarpusavio vertinimus;
f) renka ir platina valstybių narių pateiktą informaciją, organizuoja keitimąsi patirtimi, įgyta vertinant rizikos valdymo gebėjimus, ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 22 d. kartu su valstybėmis narėmis parengia tų vertinimų turinio, metodikos ir struktūros gaires, taip pat sudaro palankesnes sąlygas keistis geriausia praktika prevencijos ir parengties planavimo srityje, be kita ko, atliekant neprivalomus tarpusavio vertinimus;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
6 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 22 d., o vėliau – kas trejus metus parengia rizikos vertinimus nacionaliniu arba atitinkamu subnacionaliniu lygiu ir juos pateikia Komisijai;
a)  ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 22 d., o vėliau – kas trejus metus, konsultuodamosi su atitinkamomis vietos ir regionų valdžios institucijomis ir derindamos su Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programa, parengia rizikos vertinimus nacionaliniu arba atitinkamu subnacionaliniu lygiu ir juos pateikia Komisijai pagal su Komisija suderintą modelį, naudodamos esamas nacionalines informacijos sistemas;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a a papunktis (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
6 straipsnio 1 dalies d punktas
aa)  d punktas pakeičiamas taip:
d)  savanoriškai dalyvauja rizikos valdymo gebėjimų tarpusavio vertinimuose.
d) savanoriškai dalyvauja rizikos valdymo gebėjimų tarpusavio vertinimų peržiūroje siekiant nustatyti veiksmus, kurie padėtų šalinti trūkumus.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
6 straipsnio 2 pastraipa
Ne vėliau kaip 2019 m. sausio 31 d., o vėliau – kas trejus metus Komisijai pateikiama atitinkamų rizikos valdymo planavimo elementų santrauka, įskaitant informaciją apie pasirinktas prevencijos ir pasirengimo priemones. Be to, Komisija gali reikalauti valstybių narių pateikti konkrečius prevencijos ir pasirengimo planus, kuriuose aprašomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai veiksmai. Sąjunga tinkamai apsvarsto valstybių narių padarytą pažangą nelaimių prevencijos ir pasirengimo joms srityje įgyvendinant bet kokį būsimą ex ante sąlygų mechanizmą pagal Europos struktūrinius ir investicijų fondus.
Ne vėliau kaip 2019 m. sausio 31 d., o vėliau – kas trejus metus Komisijai pateikiama atitinkamų rizikos valdymo planavimo elementų santrauka, įskaitant informaciją apie pasirinktas prevencijos ir pasirengimo priemones, vadovaujantis šablonu, kuris turi būti parengtas priimant įgyvendinimo aktą. Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Be to, Komisija gali reikalauti valstybių narių pateikti konkrečius prevencijos ir pasirengimo planus, kuriuose aprašomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai veiksmai. Todėl į šiuos veiksmus gali būti įtrauktas valstybių narių įsipareigojimas skatinti rizikos vertinimu pagrįstas investicijas ir geresnį atstatymą po nelaimių. Užtikrinama, kad papildoma administracinė našta nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmeniu išliktų kuo mažesnė.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
6 straipsnio 3 pastraipa
Komisija taip pat gali sukurti specialius konsultavimosi mechanizmus, kad pagerintų tinkamą prevencijos ir pasirengimo planavimą ir koordinavimą tarp valstybių narių, kuriose gali kilti panašių nelaimių.
Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija taip pat gali sukurti specialius konsultavimosi mechanizmus, kad pagerintų tinkamą prevencijos ir pasirengimo planavimą ir koordinavimą tarp valstybių narių, kuriose gali kilti panašių nelaimių. Komisija ir valstybės narės, jei įmanoma, taip pat skatina nelaimių rizikos valdymo ir prisitaikymo prie klimato kaitos strategijų suderinamumą.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
8 straipsnio 1 dalies k punktas
4a)  8 straipsnio 1 dalies k punktas pakeičiamas taip:
k)  aktyviai konsultuodamasi su valstybėmis narėmis imasi kitų būtinų papildomų rėmimo ir pasirengimo veiksmų, kad pasiektų 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą tikslą.
k) aktyviai konsultuodamasi su valstybėmis narėmis imasi kitų būtinų papildomų rėmimo ir pasirengimo veiksmų, be kita ko, koordinuojant su kitomis Sąjungos priemonėmis, kad pasiektų 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą tikslą.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 4 b punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)
4b)   9 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Valstybės narės stiprina atitinkamus kompetentingų regioninių ir vietos valdžios institucijų administracinius pajėgumus, atsižvelgdamos į savo institucinę ir teisinę sistemą.“
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
10 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija ir valstybės narės dirba kartu, kad pagerintų reagavimo į nelaimes operacijų pagal Sąjungos mechanizmą planavimą, be kita ko, reagavimo į nelaimes scenarijų kūrimą remiantis 6 straipsnio a punkte nurodytais rizikos vertinimais ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta rizikos apžvalga, išteklių planavimą ir reagavimo pajėgumų dislokavimo planų rengimą.
1.  Komisija ir valstybės narės dirba kartu, kad pagerintų reagavimo į nelaimes (gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes) operacijų pagal Sąjungos mechanizmą planavimą, be kita ko, reagavimo į nelaimes scenarijų kūrimą remiantis 6 straipsnio a punkte nurodytais rizikos vertinimais ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta rizikos apžvalga, išteklių planavimą, įskaitant žemės darbų mašinas, kilnojamus elektros energijos generatorius ir kilnojamą gaisro gesinimo įrangą, ir reagavimo pajėgumų dislokavimo planų rengimą.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
11 straipsnio 1 dalis
1.  Sukuriamas Europos civilinės saugos rezervas. Jį sudaro iš anksto valstybių narių skirtų reagavimo pajėgumų rezervas, įskaitant modulius, kitus reagavimo pajėgumus ir ekspertus.
1.  Sukuriamas Europos civilinės saugos rezervas. Jį sudaro iš anksto valstybių narių skirtų reagavimo pajėgumų savanorių rezervas, įskaitant modulius, kitus reagavimo pajėgumus ir ekspertus.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Kadangi prevencija nacionaliniu lygmeniu turėtų būti valstybių narių prioritetas mažinant saugos ir saugumo riziką, Europos civilinės saugos rezervas turi papildyti esamus nacionalinius pajėgumus.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
11 straipsnio 2 dalis
2.  Atsižvelgdama į nustatytą riziką, Komisija apibrėžia Europos civilinės saugos rezervui reikalingų pagrindinių reagavimo pajėgumų rūšis ir kiekį (toliau – pajėgumų tikslai). Komisija stebi siekiant pajėgumų tikslų daromą pažangą ir likusius trūkumus ir ragina valstybes nares tuos trūkumus pašalinti. Komisija gali remti valstybes nares pagal 20 straipsnį, 21 straipsnio 1 dalies i punktą ir 21 straipsnio 2 dalį.
2.  Atsižvelgdama į vietoje nustatytus poreikius ir riziką, Komisija, bendradarbiaudama su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, apibrėžia Europos civilinės saugos rezervui reikalingų pagrindinių reagavimo pajėgumų rūšis ir kiekį (toliau – pajėgumų tikslai). Komisija stebi siekiant pajėgumų tikslų daromą pažangą ir likusius trūkumus ir ragina valstybes nares tuos trūkumus pašalinti. Komisija gali remti valstybes nares pagal 20 straipsnį, 21 straipsnio 1 dalies i punktą ir 21 straipsnio 2 dalį.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
11 straipsnio 7 dalis
7.  Pateikus pagalbos prašymą per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą, reagavimo pajėgumus, kuriuos valstybė narė skiria Europos civilinės saugos rezervui, galima naudoti reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą, nebent valstybėje narėje susidarė išskirtinė padėtis, dėl kurios labai sunku vykdyti nacionalines užduotis.
7.  Pateikus pagalbos prašymą per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą, reagavimo pajėgumus, kuriuos valstybė narė skiria Europos civilinės saugos rezervui, galima naudoti reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą, nebent valstybėje narėje susidarė vidaus ekstremali situacija, pasireiškė nenugalima jėga arba susidarė išskirtinė padėtis, dėl kurios labai sunku vykdyti nacionalines užduotis. Galutinį sprendimą dėl jų dislokavimo priima valstybės narės, kurios įregistravo atitinkamus reagavimo pajėgumus.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
11 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa
Kai dislokuojami tokie reagavimo pajėgumai, jiems toliau vadovauja ir juos kontroliuoja juos skiriančios valstybės narės ir jie gali būti atšaukti, kai valstybėse narėse susidaro išskirtinė padėtis, dėl kurios labai sunku vykdyti nacionalines užduotis ir jos negali užtikrinti tų reagavimo pajėgumų. Tokiais atvejais konsultuojamasi su Komisija.
Kai dislokuojami tokie reagavimo pajėgumai, jiems toliau vadovauja ir juos kontroliuoja juos skiriančios valstybės narės ir jie gali būti atšaukti, jeigu tose valstybėse narėse susidaro vidaus ekstremali situacija, pasireiškia nenugalima jėga arba jei dėl išskirtinės padėties jos negali užtikrinti tų reagavimo pajėgumų. Tokiais atvejais konsultuojamasi su Komisija.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 1 dalis
1.  Siekiant suteikti pagalbą, kai turimais pajėgumais negalima veiksmingai reaguoti į nelaimes, sukuriamas „rescEU“.
1.  „rescEU“ sukuriamas tam, kad išimtinėmis aplinkybėmis, kai nėra nacionalinio lygmens pajėgumų arba kai turimais pajėgumais negalima veiksmingai reaguoti į nelaimes, būtų galima teikti pagalbą. „rescEU“ pajėgumai nepakeičia valstybių narių nuosavų pajėgumų ir neperima atitinkamų jų atsakomybės sričių.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 2 dalis
2.  „rescEU“ sudaro šie pajėgumai:
2.  „rescEU“ sudaro pajėgumai, kurie papildo valstybių narių turimus pajėgumus, siekiant juos paremti ir sustiprinti, ir šiuo rezervu siekiama reaguoti į esamą ir būsimą riziką. Pajėgumai nustatomi įvertinus, kiek pajėgumų trūksta, kad būtų galima reaguoti į nelaimes, susijusias su pavojų žmonių sveikatai keliančiomis ekstremaliomis situacijomis, pramoninėmis, aplinkos, seisminėmis nelaimėmis arba ugnikalnių išsiveržimu, potvyniais ir miškų gaisrais bei teroristiniais išpuoliais ir cheminėmis, biologinėmis, radiologinėmis ir branduolinėmis grėsmėmis.
Atsižvelgiant į nustatytus pajėgumų trūkumus „rescEU“ turi sudaryti bent šie pajėgumai:
a)  miško gaisrų gesinimo iš oro pajėgumai;
a)  miško gaisrų gesinimo iš oro pajėgumai;
b)  didelio galingumo siurbimo įranga;
b)  didelio galingumo siurbimo įranga;
c)  paieškos ir gelbėjimo miestuose pajėgumai;
c)  paieškos ir gelbėjimo miestuose pajėgumai;
d)  lauko ligoninės ir greitosios medicinos pagalbos komandos.
d)  lauko ligoninės ir greitosios medicinos pagalbos komandos.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Šie pajėgumai išlieka lankstaus pobūdžio ir gali būti keičiami siekiant susidoroti su pokyčiais ir būsimais iššūkiais, pvz., klimato kaitos poveikiu.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 4 dalis
4.  Remiantis nustatyta rizika ir atsižvelgiant į įvairius pavojus apimantį požiūrį Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiamos reagavimo pajėgumų, reikalingų be šio straipsnio 2 dalyje nustatytų pajėgumų, rūšys ir atitinkamai peržiūrima „rescEU“ sudėtis. Užtikrinamas suderinamumas su kitų sričių Sąjungos politika.
4.  Remiantis nustatyta rizika ir pajėgumų bei rizikos valdymo planavimu pagal 6 straipsnį ir atsižvelgiant į įvairius pavojus apimantį požiūrį Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiamos reagavimo pajėgumų, reikalingų be šio straipsnio 2 dalyje nustatytų pajėgumų, rūšys ir atitinkamai peržiūrima „rescEU“ sudėtis. Užtikrinamas suderinamumas su kitų sričių Sąjungos politika.
Jeigu su nelaime ar gresiančia nelaime susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 31 straipsnyje numatyta procedūra.
Jeigu su nelaime ar gresiančia nelaime susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 31 straipsnyje numatyta procedūra.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 5 dalis
5.  Komisija apibrėžia „rescEU“ sudarančių reagavimo pajėgumų kokybės reikalavimus. Kokybės reikalavimai grindžiami nusistovėjusiais tarptautiniais standartais, kai jau yra tokių standartų.
5.  Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Komisija apibrėžia „rescEU“ sudarančių reagavimo pajėgumų kokybės reikalavimus. Kokybės reikalavimai grindžiami nusistovėjusiais tarptautiniais standartais, kai jau yra tokių standartų.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 7 dalis
7.  „rescEU“ pajėgumus galima naudoti reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą pateikus pagalbos prašymą per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą. Sprendimą dėl jų dislokavimo priima Komisija ir ji toliau yra atsakinga už „rescEU“ pajėgumų valdymą bei kontrolę.
7.  „rescEU“ pajėgumus galima naudoti reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą pateikus pagalbos prašymą per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą. Sprendimą dėl jų dislokavimo priima Komisija ir ji toliau yra atsakinga už „rescEU“ pajėgumų strateginį koordinavimą ir panaudojimą, tačiau už operatyvinį valdymą bei kontrolę ir toliau bus atsakingi pagalbą gaunančios valstybės narės kompetentingi asmenys.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 8 dalis
8.  Dislokavimo atveju Komisija susitaria su prašančiąja valstybe nare dėl „rescEU“ pajėgumų operacinio dislokavimo. Kai vykdomos operacijos, prašančioji valstybė narė sudaro palankesnes sąlygas užtikrinti savo pajėgumų ir „rescEU“ veiklos operacinį koordinavimą.
8.  Dislokavimo atveju Komisija per Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą susitaria su prašančiąja valstybe nare dėl „rescEU“ pajėgumų operacinio dislokavimo. Kai vykdomos operacijos, prašančioji valstybė narė sudaro palankesnes sąlygas užtikrinti savo pajėgumų ir „rescEU“ veiklos operacinį koordinavimą.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12 straipsnio 10 dalis
10.  Jei Komisija įgyja įrangą, pavyzdžiui, miško gaisrų gesinimo iš oro įrangą, ją pirkdama, sudarydama išperkamosios nuomos sutartį arba nuomodama, turi būti užtikrinta, kad:
10.  Jei Komisija įgyja įrangą, pavyzdžiui, miško gaisrų gesinimo iš oro įrangą, ją pirkdama, sudarydama išperkamosios nuomos sutartį arba nuomodama, turi būti užtikrinta, kad:
a)  jei įranga perkama, Komisijos ir valstybės narės susitarime numatoma ją įregistruoti toje valstybėje narėje;
a)  jei įranga perkama, Komisijos ir valstybės narės susitarime numatoma ją įregistruoti toje valstybėje narėje;
b)  jei sudaroma išperkamosios nuomos ar nuomos sutartis, įranga registruojama valstybėje narėje.
b)  jei sudaroma išperkamosios nuomos ar nuomos sutartis, įrangos registravimas valstybėje narėje nėra privalomas;
ba)  komercinių orlaivių valdymas pavedamas EASA pažymėjimą turintiems orlaivių naudotojams.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12a straipsnio 1 pastraipa
Komisija kas dvejus metus informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie operacijas ir padarytą pažangą pagal 11 ir 12 straipsnius.
Komisija kiekvienais metais informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie operacijas ir padarytą pažangą pagal 11 ir 12 straipsnius.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
12a straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Ši informacija apima biudžeto ir išlaidų pokyčių apžvalgą su išsamiu techniniu ir finansiniu vertinimu, tikslią informaciją apie išlaidų padidėjimą ir reikiamų reagavimo pajėgumų rūšių pokyčius bei jų kokybės reikalavimus, jei tokių yra, ir priežastis, dėl kurių padidėja išlaidos arba įvyksta tokie pokyčiai.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Komisija sukuria atitinkamų civilinės saugos ir nelaimių valdymo subjektų bei institucijų tinklą, kuris kartu su Komisija sudaro Sąjungos civilinės saugos žinių tinklą.
Komisija sukuria atitinkamų civilinės saugos ir nelaimių valdymo subjektų bei institucijų, įskaitant kompetencijos centrus, universitetus ir mokslininkus tyrėjus, tinklą, kuris kartu su Komisija sudaro Sąjungos civilinės saugos žinių tinklą. Komisija deramai atsižvelgia į valstybių narių ir vietoje veikiančių organizacijų praktinę patirtį.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginis sakinys
Kai tinkama, tinklas, glaudžiai bendradarbiaudamas su atitinkamais žinių centrais, atlieka toliau nurodytas užduotis, susijusias su mokymu, pratybomis, įgyta patirtimi ir žinių sklaida:
Kai tinkama, tinklas, siekdamas lyčių atžvilgiu proporcingos sudėties ir glaudžiai bendradarbiaudamas su atitinkamais žinių centrais, atlieka toliau nurodytas užduotis, susijusias su mokymu, pratybomis, įgyta patirtimi ir žinių sklaida:
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas
9a)  13 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:
a)  parengia civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo personalui skirtą nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į nelaimes mokymo programą ir jai vadovauja. Programa apima jungtinius kursus ir ekspertų mainų sistemą, pagal kurią asmenys gali būti deleguojami į kitas valstybes nares.
a) parengia civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo personalui skirtą nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į nelaimes mokymo programą ir jai vadovauja. Programa apima jungtinius kursus ir ekspertų mainų sistemą, pagal kurią asmenys gali būti deleguojami į kitas valstybes nares. Nauja civilinei saugai skirta programa „Erasmus“ pristatoma vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1288/2013* taisyklėmis ir principais.
Mokymo programa siekiama gerinti 9 ir 11 straipsniuose nurodytų pajėgumų koordinavimą, suderinamumą ir papildomumą, taip pat gerinti 8 straipsnio d ir f punktuose nurodytų ekspertų kompetenciją.
Civilinės saugos programa „Erasmus“ taip pat siekiama gerinti 9, 11 ir 12 straipsniuose nurodytų pajėgumų koordinavimą, suderinamumą ir papildomumą, ir gerinti 8 straipsnio d ir f punktuose nurodytų ekspertų kompetenciją.
Į civilinei saugai skirtą programą „Erasmus“ įtrauktas tarptautinis aspektas, kuriuo siekiama paremti Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant atitinkamus vystymosi tikslus, plėtojant valstybių narių bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis.
_______________
* 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 9 b punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos f punktas
9b)   13 straipsnio 1 dalies f punktas pakeičiamas taip:
f)  skatina ir remia atitinkamų naujų Sąjungos mechanizmui skirtų technologijų diegimą ir naudojimą.
f) skatina mokslinius tyrimus ir inovacijas ir remia atitinkamų naujų Sąjungos mechanizmui skirtų technologijų diegimą ir naudojimą.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 9 c punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)
9c)  13 straipsnis papildomas šia dalimi:
„3a. Komisija plėtoja mokymo pajėgumus ir stiprina Sąjungos civilinės saugos žinių tinklo, tarptautinių organizacijų ir trečiųjų šalių dalijimąsi žiniomis bei patirtimi, kad prisidėtų prie tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su nelaimių rizikos mažinimu, ypač tų, kurie numatyti Sendajaus programoje, įgyvendinimo.“
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 11 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
16 straipsnio 2 dalis
11a)  16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.   Pagal šį straipsnį pagalba gali būti teikiama kaip savarankiškai teikiama pagalba arba prisidedant prie pagalbos, teikiamos vadovaujant tarptautinei organizacijai. Sąjungos veiklos koordinavimas visiškai integruojamas į bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo vadovaujamas vaidmuo.
2. Pagal šį straipsnį pagalba gali būti teikiama kaip savarankiškai teikiama pagalba arba prisidedant prie pagalbos, teikiamos vadovaujant tarptautinei organizacijai. Sąjungos veiklos koordinavimas visiškai integruojamas į bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo vadovaujamas vaidmuo. Komisija žmogaus sukeltų nelaimių ar sudėtingų ekstremalių situacijų atvejais, konsultuodamasi su humanitarinės veiklos vykdytojais, aiškiai apibrėžia intervencijos taikymo sritį ir jos santykius su šalimis, dalyvaujančiomis teikiant platesnę humanitarinę pagalbą, užtikrindama suderinamumą su Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos ir laikydamasi humanitarinių principų.“
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
19 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Pagal metinę biudžeto procedūrą Europos Parlamentas ir Taryba laipsniškai patvirtina Sąjungos mechanizmui reikalingus asignavimus, tinkamai atsižvelgdami į visas priemones, numatytas Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013*, visų pirma taikant lankstumo priemonę, kaip nurodyta I priede.
____________________
* 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
20 a straipsnio 1 pastraipa
Bet kokia pagal šį sprendimą teikiama pagalba ar finansavimu užtikrinamas tinkamas Sąjungos matomumas, be kita ko, naudojant Sąjungos ženklą, kai naudojami 11 straipsnyje, 12 straipsnyje ir 21 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti pajėgumai.
Bet kokia pagal šį sprendimą teikiama pagalba ar finansavimu užtikrinamas tinkamas Sąjungos matomumas, be kita ko, naudojant Sąjungos ženklą, kai naudojami 11 straipsnyje, 12 straipsnyje ir 21 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti pajėgumai. Parengiama komunikacijos strategija siekiant užtikrinti veiksmų pagal Sąjungos mechanizmą apčiuopiamų rezultatų matomumą piliečiams.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valstybių narių, kurios nėra iš anksto įsipareigojusios skirti išteklių Europos civilinės saugos rezervui, pajėgumų atveju, Sąjungos finansinės paramos transporto ištekliams dydis neviršija 55 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Kad galėtų gauti šį finansavimą, valstybės narės įsipareigoja sudaryti visų turimų pajėgumų registrą ir nurodyti visas susijusias valdymo struktūras, neįtrauktas į iš anksto skirtus pajėgumus Europos civilinės saugos rezervui, kurios sudaro sąlygas reaguoti į su sveikata, pramone, seismine arba ugnikalnių išsiveržimo rizika susijusias nelaimes, potvynius ir miškų gaisrus, teroristinius išpuolius ir cheminius, biologinius, radiologinius ir branduolinius išpuolius.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
26 straipsnio 2 dalis
2.  Siekiama sąveikos ir papildomumo su kitomis Sąjungos priemonėmis, pavyzdžiui, kuriomis remiamos sanglaudos, kaimo plėtros, mokslinių tyrimų, sveikatos, migracijos ir saugumo politikos sritys. Reagavimo į humanitarines krizes trečiosiose valstybėse atveju Komisija užtikrina pagal šį sprendimą ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/96 finansuojamų veiksmų papildomumą ir nuoseklumą.
2.  Plėtojama sąveika, papildomumas ir stipresnis koordinavimas su kitomis Sąjungos priemonėmis, pavyzdžiui, kuriomis remiamos sanglaudos, įskaitant Europos Sąjungos solidarumo fondą, kaimo plėtros, mokslinių tyrimų, sveikatos, migracijos ir saugumo politikos sritys, neperskirstant šių lėšų iš kitų sričių. Reagavimo į humanitarines krizes trečiosiose valstybėse atveju Komisija užtikrina pagal šį sprendimą ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/96 finansuojamų veiksmų papildomumą ir nuoseklumą, tuo pat metu atsižvelgdama į atskirą ir nepriklausomą tų veiksmų ir jų finansavimo pobūdį ir užtikrindama, kad jie atitiktų Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos nuostatas.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
32 straipsnio 1 dalies g punktas
g)  „rescEU“ sukūrimo, valdymo ir priežiūros, kaip numatyta 12 straipsnyje, įskaitant sprendimų dėl dislokavimo ir veiklos procedūrų kriterijus;
g)  „rescEU“ sukūrimo, valdymo ir priežiūros, kaip numatyta 12 straipsnyje, įskaitant sprendimų dėl dislokavimo, veiklos ir dislokavimo sąlygų kriterijus nacionaliniu lygmeniu, tai atliekant valstybei narei, taip pat su jais susijusių finansinių ir kitų aspektų;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

I PRIEDAS

ORIENTACINIS PAPILDOMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2018–2020 M. LAIKOTARPIUI

 

 

2018

2019

2020

IŠ VISO

Iš viso papildomų asignavimų pagal 3 išlaidų kategoriją*

ĮA

19,157

115,2

122,497

256,854

 

MA

11

56,56

115,395

182,955

Iš viso papildomų asignavimų pagal 4 išlaidų kategoriją*

ĮA

2

2

2,284

6,284

 

MA

0,8

1,8

2,014

4,614

Iš viso papildomų asignavimų pagal 3 ir 4 išlaidų kategorijas*

ĮA

21,157

117,2

124,781

263,138

 

PA

11,8

58,36

117,409

187,569

(sumos nurodomos milijonais eurų)

* Visos sumos turi būti skiriamos pagal lankstumo priemonę.

(1)Klausimas buvo grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0180/2018).

Atnaujinta: 2019 m. liepos 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika