Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0309(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0180/2018

Teksty złożone :

A8-0180/2018

Debaty :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Głosowanie :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/02/2019 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Teksty przyjęte
PDF 241kWORD 76k
Czwartek, 31 maja 2018 r. - Strasburg
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I
P8_TA(2018)0236A8-0180/2018

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 31 maja 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1
(1)  Unijny Mechanizm Ochrony Ludności („unijny mechanizm”), regulowany przez decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE12 wzmacnia współpracę między Unią państwami członkowskimi oraz ułatwia współpracę w obszarze ochrony ludności w celu zapewnienia lepszego reagowania Unii w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.
(1)  Unijny Mechanizm Ochrony Ludności („unijny mechanizm”), regulowany przez decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE12 wzmacnia współpracę między Unią, państwami członkowskimi i ich regionami oraz ułatwia współpracę w obszarze ochrony ludności w celu zapewnienia lepszego reagowania Unii w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.
_________________
_________________
12 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).
12 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).
Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3
(3)  Klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka mogą wystąpić w każdym miejscu na ziemi, często bez żadnego ostrzeżenia. Niezależnie od tego, czy są dziełem natury czy efektem działalności człowieka, klęski i katastrofy występują coraz częściej, a ich coraz bardziej ekstremalny i złożony charakter jest dodatkowo pogarszany przez wpływ zmian klimatycznych i zasięg wykraczający poza granice jednego państwa. Konsekwencje tych klęsk i katastrof dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki mogą być bardzo poważne.
(3)  Klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka mogą wystąpić w każdym miejscu na ziemi, często bez żadnego ostrzeżenia. Niezależnie od tego, czy są dziełem natury czy efektem działalności człowieka, klęski i katastrofy występują coraz częściej, a ich coraz bardziej ekstremalny i złożony charakter jest dodatkowo pogarszany przez wpływ zmian klimatycznych i zasięg wykraczający poza granice jednego państwa. Konsekwencje tych klęsk i katastrof dla ludzi, środowiska, społeczeństwa i gospodarki mogą osiągać skalę trudną do oszacowania. Niestety czasami te klęski i katastrofy są wynikiem umyślnego działania, jak w przypadku ataków terrorystycznych.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4
(4)  Ostatnie doświadczenia pokazały, że poleganie na dobrowolnych ofertach wzajemnej pomocy, koordynowanej i ułatwianej przez unijny mechanizm, nie zawsze jest w stanie zapewnić udostępnienie zdolności wystarczających do właściwego zaspokojenia podstawowych potrzeb ofiar klęski lub katastrofy. Nie zapewnia też ono właściwej ochrony środowiska i mienia. Ma to miejsce zwłaszcza w tych przypadkach, gdy państwa członkowskie są w tym samym czasie dotknięte nawracającymi klęskami lub katastrofami, a wspólna zdolność okazuje się niewystarczająca.
(4)  Ostatnie doświadczenia pokazały, że poleganie na dobrowolnych ofertach wzajemnej pomocy, koordynowanej i ułatwianej przez unijny mechanizm, nie zawsze jest w stanie zapewnić udostępnienie zdolności wystarczających do właściwego zaspokojenia podstawowych potrzeb ofiar klęski lub katastrofy. Nie zapewnia też ono właściwej ochrony środowiska i mienia. Ma to miejsce zwłaszcza w tych przypadkach, gdy państwa członkowskie są w tym samym czasie dotknięte zarówno nawracającymi, jak i niespodziewanymi klęskami żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka, a wspólna zdolność okazuje się niewystarczająca. Aby zlikwidować te braki oraz zniwelować pojawiające się zagrożenia, należy wykorzystywać wszystkie unijne instrumenty w sposób w pełni elastyczny, w tym przez promowanie aktywnego udziału społeczeństwa obywatelskiego. Państwa członkowskie powinny jednak podejmować stosowne działania zapobiegawcze, by zabezpieczyć zdolności krajowe wystarczające do odpowiedniego poradzenia sobie z klęskami i katastrofami.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  Zapobieganie pożarom lasów odgrywa zasadniczą rolę w globalnych zobowiązaniach w zakresie emisji CO2. Podczas spalania drzew i gleb bogatych w torf w pożarach lasów dochodzi bowiem do emisji CO2. Badania wykazały mianowicie, że pożary powodują 20 % emisji CO2 na świecie, czyli więcej niż wszystkie systemy transportowe na Ziemi (pojazdy, statki i samoloty) razem wzięte.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5
(5)  Dla ochrony przed klęskami i katastrofami kluczowe znaczenie ma zapobieganie i dlatego niezbędne są dalsze działania w tym obszarze. W tym celu państwa członkowskie powinny regularnie wymieniać się wynikami oceny ryzyka i streszczeniami swoich planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami w celu zagwarantowania zintegrowanego podejścia do zarządzania klęskami i katastrofami, łącząc działania związane z zapobieganiem klęskom i katastrofom, gotowością i reagowaniem. Poza tym Komisja powinna mieć możliwość wymagania od państw członkowskich przekazania konkretnych planów zapobiegania i gotowości w odniesieniu do konkretnych klęsk lub katastrof, głównie w celu zapewnienia maksymalnego wsparcia ze strony Unii w zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami. Obciążenie administracyjne powinno zostać zmniejszone, a polityka zapobiegania wzmocniona, w tym także dzięki zapewnieniu niezbędnych powiązań z innymi kluczowymi politykami i instrumentami Unii, w szczególności europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi wymienionymi w motywie 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/201313.
(5)  Dla ochrony przed klęskami i katastrofami kluczowe znaczenie ma zapobieganie i dlatego niezbędne są dalsze działania w tym obszarze. W tym celu państwa członkowskie powinny regularnie wymieniać się wynikami oceny ryzyka, dotyczącymi zagrożeń dla ich bezpieczeństwa narodowego, i streszczeniami swoich planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami w celu zagwarantowania zintegrowanego podejścia do zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, łącząc działania związane z zapobieganiem klęskom i katastrofom, gotowością i reagowaniem. Poza tym Komisja powinna mieć możliwość wymagania od państw członkowskich przekazania konkretnych planów zapobiegania i gotowości w odniesieniu do konkretnych klęsk lub katastrof, również tych spowodowanych przez człowieka, głównie w celu zapewnienia maksymalnego wsparcia ze strony Unii, zwłaszcza Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), w zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami. Nieodzowne jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych i usprawnienie polityki zapobiegania, w tym także dzięki wzmocnieniu powiązań i współpracy z innymi kluczowymi politykami i instrumentami Unii, w szczególności europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi wymienionymi w motywie 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/201313.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   Zagrożenie w negatywny sposób wpływa na rozwój regionów. Zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim wymagają przeformułowania polityki i ram instytucjonalnych oraz wzmocnienia zdolności lokalnych, krajowych i regionalnych w zakresie opracowywania i wdrażania środków zarządzania ryzykiem, co obejmuje koordynację szerokiego grona podmiotów. Podstawowe znaczenie ma przygotowanie map ryzyka dla poszczególnych regionów lub państw członkowskich, wzmacnianie zdolności reagowania i zwiększanie działań w zakresie zapobiegania, ze szczególnym naciskiem na zagrożenia dla klimatu. Niezwykle ważne jest, aby mapy ryzyka uwzględniały zarówno ryzyko spowodowane obecną zmiennością klimatu, jak i prognozowane tendencje zmiany klimatu.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 b (nowy)
(5b)   W przypadku gdy państwa członkowskie przygotowują swoje oceny ryzyka i plany zarządzania ryzykiem, powinny one wziąć pod uwagę szczególne zagrożenia dla przyrody i dobrostanu zwierząt. Komisja powinna wspierać w całej Europie rozpowszechnianie informacji o zwierzętach dotkniętych przez klęski lub katastrofy. Należy w związku z tym opracować dodatkowe programy szkoleń oraz kursy.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 c (nowy)
(5c)   Okres pożarów lasów w 2017 r. był w wielu państwach członkowskich szczególnie długi i intensywny i doprowadził do śmierci ponad 100 osób w jednym tylko państwie członkowskim. Brak dostępnych środków, opisany w sprawozdaniu o brakach w zdolnościach1a, oraz nieumiejętność europejskiej zdolności reagowania kryzysowego („dobrowolnej puli”) zareagowania w odpowiednim czasie na wszystkie 17 wniosków dotyczących pomocy przy pożarach lasów potwierdziły, że dobrowolny charakter wkładów państw członkowskich jest niewystarczający podczas poważnych sytuacji kryzysowych dotykających kilka państw członkowskich jednocześnie.
_________________
1a Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat osiągniętych postępów oraz występujących niedoborów w europejskiej zdolności reagowania kryzysowego, 17.02.2017 r.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 d (nowy)
(5d)   Naturalnie najlepszymi partnerami dla pogłębienia współpracy są sąsiadujące państwa członkowskie, które dysponują taką samą wiedzą i strukturami, a także najprawdopodobniej mogą się zmagać z tymi samymi klęskami lub katastrofami oraz zagrożeniami.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 e (nowy)
(5e)  Zabezpieczenie zasobów wodnych ma kluczowe znaczenie dla odporności na zmianę klimatu. Państwa członkowskie powinny sporządzić mapy zasobów wodnych, aby ułatwić przystosowanie się do zmiany klimatu oraz zwiększyć odporność ludności na zagrożenia klimatyczne takie jak susze, pożary czy powodzie. Celem sporządzenia takich map powinno być wspieranie rozwoju działań służących zmniejszeniu narażenia ludności.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6
(6)  Należy wzmocnić wspólną zdolność państw w zakresie zapewnienia gotowości i reagowania na klęski i katastrofy, w szczególności poprzez wzajemną pomoc w Europie. Poza wzmocnieniem możliwości, które już są dostępne w ramach europejskiej zdolności reagowania kryzysowego („EERC” lub „dobrowolna pula”), zwanych odtąd „europejską pulą ochrony ludności” Komisja powinna także ustanowić rescEU. rescEU powinno obejmować zdolności reagowania kryzysowego wykorzystywane podczas pożarów, powodzi obejmujących duże obszary i trzęsień ziemi, a także szpitale polowe i zespoły medyczne, które można szybko rozmieścić, działające zgodnie z normami Światowej Organizacji Zdrowia.
(6)  Należy wzmocnić wspólną zdolność państw w zakresie zapewnienia gotowości i reagowania na klęski i katastrofy, w szczególności poprzez wzajemną pomoc w Europie. Poza wzmocnieniem możliwości, które już są dostępne w ramach europejskiej zdolności reagowania kryzysowego („EERC” lub „dobrowolna pula”), zwanych odtąd „europejską pulą ochrony ludności” Komisja powinna także ustanowić rescEU. rescEU powinno obejmować zdolności reagowania kryzysowego wykorzystywane podczas pożarów, powodzi obejmujących duże obszary i trzęsień ziemi, ataków terrorystycznych oraz ataków chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych, a także szpitale polowe i zespoły medyczne, które można szybko rozmieścić, działające zgodnie z normami Światowej Organizacji Zdrowia. W związku z tym należy zwrócić uwagę na znaczenie, jakie ma wzmocnienie i włączenie szczególnych zdolności organów lokalnych i regionalnych, gdyż w przypadku klęski czy katastrofy to one interweniują jako pierwsze. Uznaje się, że organy te powinny przygotować modele współpracy, w ramach których społeczności mogłyby dzielić się najlepszymi praktykami i mieć dzięki temu możliwość uczestniczenia w budowaniu odporności na klęski żywiołowe.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)
(6a)   Bardzo ważną rolę w zapobieganiu klęskom i katastrofom oraz zarządzaniu nimi odgrywają organy regionalne i lokalne, których zdolności reagowania należy odpowiednio powiązać z wszelkimi działaniami w zakresie koordynacji i rozmieszczania podejmowanymi na mocy niniejszej decyzji, zgodnie z ramami instytucjonalnymi i prawnymi państw członkowskich, aby zminimalizować nakładanie się działań i wspierać interoperacyjność. Takie organy mogą odegrać istotną rolę zapobiegawczą, a ponadto jako pierwsze reagują po klęsce lub katastrofie, wspierane przez zdolności ochotników. W związku z tym potrzebna jest stała współpraca na szczeblu lokalnym, regionalnym i transgranicznym w celu stworzenia wspólnych systemów alarmowania służących szybkim interwencjom przed uruchomieniem rescEU, a także prowadzenia regularnych publicznych kampanii informacyjnych dotyczących środków wstępnego reagowania.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7
(7)  Unia powinna mieć możliwość wspierania państw członkowskich w sytuacjach, gdy ich zdolności nie są wystarczające do zapewnienia skutecznego reagowania na klęski i katastrofy poprzez wkład w finansowanie leasingu lub wynajmu w celu uzyskania szybkiego dostępu do takich zdolności lub poprzez finansowanie ich nabycia. Takie rozwiązanie znacznie zwiększyłoby skuteczność mechanizmu unijnego dzięki zapewnieniu dostępności zdolności w tych przypadkach, gdy skuteczne reagowanie na klęski i katastrofy nie mogłoby być zapewnione w inny sposób, zwłaszcza w przypadku klęsk i katastrof o daleko idących skutkach obejmujących znaczną liczbę państw członkowskich. Pozyskiwanie zdolności przez Unię umożliwia wykorzystanie korzyści skali oraz zapewnia lepszą koordynację podczas reagowania na klęski i katastrofy.
(7)  Unia powinna mieć możliwość wspierania państw członkowskich w sytuacjach, gdy ich zasoby materialne i zdolności techniczne nie są wystarczające do zapewnienia skutecznego reagowania na klęski i katastrofy, w tym zdarzenia o wymiarze transgranicznym, poprzez wkład w finansowanie leasingu lub wynajmu w celu uzyskania szybkiego dostępu do takich zdolności lub poprzez finansowanie ich nabycia. Takie rozwiązanie znacznie zwiększyłoby skuteczność i możliwość mobilizacji mechanizmu unijnego dzięki zapewnieniu szybkiej dostępności zasobów materialnych i zdolności technicznych – m.in. w celu ratowania osób starszych lub niepełnosprawnych – w tych przypadkach, gdy skuteczne reagowanie na klęski i katastrofy nie mogłoby być zapewnione w inny sposób, zwłaszcza w przypadku klęsk i katastrof o daleko idących skutkach obejmujących znaczną liczbę państw członkowskich, takich jak epidemie o charakterze transgranicznym. Wcześniej zgłoszony odpowiedni sprzęt i pozyskiwanie zdolności przez Unię powinno umożliwić wykorzystanie korzyści skali oraz zapewnić lepszą koordynację podczas reagowania na klęski i katastrofy. Należy zapewnić optymalne i przejrzyste wykorzystanie zasobów finansowych.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)
(7a)   W sytuacji nieprzewidzianej klęski lub katastrofy wiele państw członkowskich musi się zmierzyć z niedostatkiem materiałów i urządzeń technicznych. Unijny mechanizm powinien zatem umożliwić w razie potrzeby rozszerzenie bazy zasobów materialnych i technicznych, w szczególności w celu ratowania osób niepełnosprawnych, starszych lub chorych.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9
(9)  Konieczne jest ustanowienie unijnej sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności, opartej na istniejących strukturach, w celu zwiększenia wydajności i skuteczności szkoleń i ćwiczeń oraz wzmocnienia współpracy między organami i służbami państw członkowskich zajmujących się ochroną ludności.
(9)  Szkolenia, badania naukowe i innowacje są zasadniczymi elementami współpracy w dziedzinie ochrony ludności. Należy zwiększyć wydajność i skuteczność szkoleń i ćwiczeń, wspierać innowacje oraz wzmocnić dialog i współpracę między organami i służbami państw członkowskich zajmujących się ochroną ludności w oparciu o istniejące struktury, zaangażowanie centrów doskonałości, uniwersytetów, naukowców i innych ekspertów obecnych w państwach członkowskich oraz prowadzoną z nimi wymianę informacji.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9 a (nowy)
(9a)   Choć wzmocnienie ochrony ludności w świetle tendencji w zakresie klęsk i katastrof związanych zarówno ze zjawiskami pogodowymi, jak i z bezpieczeństwem wewnętrznym jest jednym z najważniejszych priorytetów w całej Unii, bardzo ważne jest uzupełnienie unijnych narzędzi silniejszym ukierunkowaniem na wymiar terytorialny i społeczności lokalne, ponieważ podejmowanie działań na szczeblu społeczności jest najszybszym i najefektywniejszym sposobem ograniczania szkód spowodowanych przez klęskę lub katastrofę.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10
(10)  Żeby umożliwić funkcjonowanie zdolności w ramach rescEU, należy udostępnić dodatkowe środki budżetowe na sfinansowanie działań w ramach unijnego mechanizmu.
(10)  Żeby umożliwić funkcjonowanie zdolności w ramach rescEU, należy udostępnić dodatkowe środki budżetowe na sfinansowanie działań w ramach unijnego mechanizmu, lecz nie kosztem środków finansowych przeznaczonych na inne kluczowe z punktu widzenia Unii strategie polityczne.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10 a (nowy)
(10a)  Po przeglądzie unijny mechanizm powinien dysponować odrębnymi środkami finansowymi i przydziałami budżetowymi. Zważywszy na konieczność uniknięcia negatywnego wpływu na finansowanie obowiązujących wieloletnich programów, dodatkowe środki przeznaczone na ukierunkowany przegląd unijnego mechanizmu w latach 2018, 2019 i 2020 powinny pochodzić wyłącznie ze wszelkich środków dostępnych na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/20131a, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentu elastyczności.
___________________
1a Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
Poprawka 18
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11
(11)  Konieczne jest uproszczenie procedur unijnego mechanizmu w celu zagwarantowania, że państwa członkowskie będą mogły uzyskać dostęp do pomocy potrzebnej do reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka tak szybko, jak to tylko możliwe.
(11)  Konieczne jest uproszczenie, usprawnienie i uelastycznienie procedur unijnego mechanizmu w celu zagwarantowania, że państwa członkowskie będą mogły bezzwłocznie uzyskać dostęp do pomocy potrzebnej do jak najszybszego i jak najskuteczniejszego reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 12
(12)  Aby maksymalnie wykorzystać istniejące instrumenty finansowania i zapewnić państwom członkowskim wsparcie przy udzielaniu pomocy, zwłaszcza w przypadku klęsk i katastrof poza obszarem Unii, w przypadkach, gdy finansowanie przyznawane jest na podstawie art. 21, 22 i 23 decyzji nr 1313/2013/UE, należy przewidzieć odstępstwo od art. 129 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/201214 .
(12)  Aby maksymalnie wykorzystać istniejące instrumenty finansowania i zapewnić państwom członkowskim wsparcie przy udzielaniu pomocy, również w związku z klęskami i katastrofami poza obszarem Unii, w przypadkach, gdy finansowanie przyznawane jest na podstawie art. 21, 22 i 23 decyzji nr 1313/2013/UE, należy przewidzieć odstępstwo od art. 129 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/201214 . Niezależnie od tego odstępstwa finansowanie działań służących ochronie ludności, a zwłaszcza pomocy humanitarnej, w ramach jakichkolwiek unijnych struktur finansowania, jakie powstaną w przyszłości, powinno zostać wyraźnie oddzielone i powinno być w pełni zgodne z różnymi celami i wymogami prawnymi tych struktur.
__________________
__________________
14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
Poprawka 20
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 13
(13)  Ważne jest zagwarantowanie, że państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu skutecznego zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka i ograniczania ich skutków. Przepisy powinny wzmacniać powiązania między działaniami z zakresu zapobiegania klęskom i katastrofom, gotowości na nie oraz reagowania w ramach unijnego mechanizmu. Należy także zapewnić spójność z innym istotnym ustawodawstwem Unii w zakresie zapobiegania i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, w tym także dla transgranicznych działań zapobiegawczych oraz reagowania na zagrożenia takie, jak poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia publicznego15. Podobnie należy zapewnić spójność z międzynarodowymi zobowiązaniami takimi, jak ramy z Sendai dotyczące ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030, porozumienie paryskie i Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.
(13)  Ważne jest zagwarantowanie, że państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu skutecznego zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka i ograniczania ich skutków. Przepisy powinny wzmacniać powiązania między działaniami z zakresu zapobiegania klęskom i katastrofom, gotowości na nie oraz reagowania w ramach unijnego mechanizmu. Należy także zapewnić spójność z innym istotnym ustawodawstwem Unii w zakresie zapobiegania i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, w tym także dla transgranicznych działań zapobiegawczych oraz reagowania na zagrożenia takie, jak poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia publicznego15. Programy współpracy terytorialnej w oparciu o politykę spójności przewidują szczegółowe działania mające uwzględnić odporność na klęski i katastrofy, zapobieganie im, zarządzanie ryzykiem i dalsze wysiłki na rzecz silniejszej integracji i większej synergii. Ponadto wszystkie działania powinny być spójne z międzynarodowymi zobowiązaniami, takimi jak ramy z Sendai dotyczące ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030, porozumienie paryskie i Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, oraz aktywnie przyczyniać się do realizacji tych zobowiązań.
__________________
__________________
15 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).
15 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).
Poprawka 21
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 13 a (nowy)
(13a)   Moduły zarejestrowane wcześniej we wspólnym systemie łączności i informacji w sytuacjach nadzwyczajnych (CECIS) należy bezwzględnie utrzymać, aby reagować na wnioski o pomoc i normalnie uczestniczyć w systemie szkoleniowym.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 13 b (nowy)
(13b)   Równie ważne jest powiązanie unijnego mechanizmu, który ogranicza się do okresu następującego bezpośrednio po klęsce, z innymi unijnymi instrumentami zajmującymi się naprawą szkód, np. Funduszem Solidarności.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 13 c (nowy)
(13c)   Należy dokonać zmian w Funduszu Solidarności poprzez wprowadzenie obowiązku naprawy szkód w środowisku oraz używanie jako wskaźnika do przyznania środków z funduszu PKB na mieszkańca regionu lub państwa członkowskiego zamiast ogólnego PKB, aby zapobiec sytuacji, w której regiony o dużym zaludnieniu, lecz niskim poziomie dochodów nie będą się kwalifikować do skorzystania z funduszu. Bardzo ważne jest, aby oceniać szkody w środowisku spowodowane przez katastrofy i klęski pod względem ekonomicznym, w szczególności obszary o dużej wartości przyrodniczej, takie jak obszary chronione lub objęte siecią Natura 2000, tak aby zapewnić naprawę szkód na tych obszarach.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 13 d (nowy)
(13d)   Ponadto należy skupić działania Unii na zapewnieniu wsparcia w zakresie szkoleń technicznych, aby wzmocnić zdolność społeczności do samopomocy, dzięki czemu będą one lepiej przygotowane do wstępnego reagowania i ograniczania skutków klęski lub katastrofy. Ukierunkowane szkolenia i kształcenie dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne – takich jak przywódcy społeczności, pracownicy opieki społecznej i personel medyczny, służby ratownicze i straż pożarna, jak również lokalne ochotnicze grupy interwencyjne, które powinny dysponować szybko dostępnym sprzętem interwencyjnym – mogą przyczynić się do ograniczenia skutków klęski lub katastrofy oraz zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych zarówno podczas, jak i w następstwie kryzysu.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e
e)  zwiększanie dostępności i wykorzystania wiedzy naukowej z zakresu klęsk i katastrof.
e)  zwiększanie dostępności i wykorzystania wiedzy naukowej z zakresu klęsk i katastrof, w tym w regionach najbardziej oddalonych oraz krajach i terytoriach zamorskich;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)
aa)  w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:
„ea) łagodzenie ewentualnych bezpośrednich skutków katastrof dla życia ludzkiego oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego;”
Poprawka 27
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a b (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e b (nowa)
ab)  w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:
„eb) zacieśnianie współpracy i koordynacji działań w wymiarze transgranicznym.”
Poprawka 28
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a
a)  podejmuje działania na rzecz rozbudowy bazy wiedzy na temat zagrożeń oraz ułatwienia wymiany wiedzy, wyników badań naukowych, najlepszych praktyk i informacji, w tym między państwami członkowskimi, w których występują wspólne ryzyka.
a)  podejmuje działania na rzecz rozbudowy bazy wiedzy na temat zagrożeń oraz większego ułatwienia i promowania współpracy i wymiany wiedzy, wyników badań naukowych i innowacji, najlepszych praktyk i informacji, w tym między państwami członkowskimi, w których występują wspólne ryzyka;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
3a)  w art. 5 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:
„aa) koordynuje harmonizację informacji i wytycznych dotyczących systemów wczesnego ostrzegania, w tym w wymiarze transgranicznym;”
Poprawka 30
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f
3b)   art. 5 ust. 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:
f)  kompiluje i rozsyła informacje udostępnione przez państwa członkowskie, organizuje wymianę doświadczeń związanych z oceną zdolności zarządzania ryzykiem, do dnia 22 grudnia 2014 r. opracowuje, wspólnie z państwami członkowskimi, wytyczne w sprawie treści, metodologii i struktury tych ocen, a także ułatwia wymianę dobrych praktyk w dziedzinie zapobiegania ryzyku i planowania gotowości, w tym poprzez dobrowolne oceny wzajemne;
f) kompiluje i rozsyła informacje udostępnione przez państwa członkowskie, organizuje wymianę doświadczeń związanych z oceną zdolności zarządzania ryzykiem, do dnia 22 grudnia 2019 r. opracowuje, wspólnie z państwami członkowskimi, nowe wytyczne w sprawie treści, metodologii i struktury tych ocen, a także ułatwia wymianę dobrych praktyk w dziedzinie zapobiegania ryzyku i planowania gotowości, w tym poprzez dobrowolne oceny wzajemne;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a
a)  opracowują oceny ryzyka na szczeblu krajowym lub odpowiednim niższym szczeblu oraz udostępniają je Komisji do dnia 22 grudnia 2018 r., a następnie co trzy lata;
a)  opracowują oceny ryzyka na szczeblu krajowym lub odpowiednim niższym szczeblu, w porozumieniu z właściwymi władzami lokalnymi i regionalnymi i zgodnie z ramami z Sendai dotyczącymi ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych oraz udostępniają je Komisji do dnia 22 grudnia 2018 r., a następnie co trzy lata, opierając się na modelu uzgodnionym z Komisją i wykorzystując w tym celu istniejące krajowe systemy informacyjne;
Poprawka 32
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a a (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d
aa)  lit. d) otrzymuje brzmienie:
d)  uczestniczą, na zasadzie dobrowolności, w ocenie wzajemnej dotyczącej zdolności zarządzania ryzykiem.
d) uczestniczą, na zasadzie dobrowolności, we wzajemnej ocenie zdolności zarządzania ryzykiem w celu określenia działań pozwalających uzupełnić braki.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 6 – akapit 2
Streszczenie istotnych elementów planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami, w tym informacje o wybranych działaniach w zakresie zapobiegania i gotowości, jest przekazywane Komisji do dnia 31 stycznia 2019 r., a następnie co trzy lata. Poza tym Komisja może zobowiązać państwa członkowskie do przekazania konkretnych planów zapobiegania i gotowości, obejmujących wysiłki krótko- i długoterminowe. Unia należycie uwzględnia postępy państw członkowskich w zakresie zapobiegania klęskom i katastrofom i gotowości na nie w ramach jakiegokolwiek przyszłego mechanizmu warunków wstępnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Streszczenie istotnych elementów planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami, w tym informacje o wybranych działaniach w zakresie zapobiegania i gotowości, zgodnie ze wzorem określonym w drodze aktu wykonawczego, jest przekazywane Komisji do dnia 31 stycznia 2019 r., a następnie co trzy lata. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 2. Poza tym Komisja może zobowiązać państwa członkowskie do przekazania konkretnych planów zapobiegania i gotowości, obejmujących wysiłki krótko- i długoterminowe. Wysiłki te mogą w związku z tym dotyczyć również zaangażowania państw członkowskich na rzecz wspierania inwestycji opartych na ocenie ryzyka i na rzecz usprawnienia odbudowy po klęskach i katastrofach. Należy przy tym ograniczyć do minimum dodatkowe obciążenia administracyjne na szczeblu krajowym i odpowiednim niższym szczeblu.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 6 – akapit 3
Komisja może także ustanowić określone mechanizmy konsultacji w celu wzmocnienia właściwego planowania w zakresie zapobiegania i gotowości oraz wzmocnienia koordynacji działań między państwami członkowskimi podatnymi na klęski i katastrofy podobnego rodzaju.
Komisja we współpracy z państwami członkowskimi może także ustanowić określone mechanizmy konsultacji w celu wzmocnienia właściwego planowania w zakresie zapobiegania i gotowości oraz wzmocnienia koordynacji działań między państwami członkowskimi podatnymi na klęski i katastrofy podobnego rodzaju. Ponadto Komisja i państwa członkowskie wspierają w miarę możliwości spójność między zarządzaniem ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami a strategiami przystosowania się do zmiany klimatu.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 8 – akapit 1 – litera k
4a)  art. 8 ust. 1 lit. k) otrzymuje brzmienie:
k)  w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi podejmowanie niezbędnych dodatkowych działań wspierających i uzupełniających w obszarze zapewniania gotowości z myślą o osiągnięciu celu określonego w art. 3 ust. 1 lit. b).
k) w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi podejmowanie niezbędnych dodatkowych działań wspierających i uzupełniających w obszarze zapewniania gotowości, w tym dzięki koordynacji z innymi instrumentami unijnymi, z myślą o osiągnięciu celu określonego w art. 3 ust. 1 lit. b).
Poprawka 37
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)
4b)   w artykule 9 dodaje się następujący ustęp:
„1a. Państwa członkowskie wzmacniają odpowiednie zdolności administracyjne właściwych organów regionalnych i lokalnych zgodnie ze swoimi ramami instytucjonalnymi i prawnymi.”
Poprawka 38
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 10 – ustęp 1
1.  Komisja i państwa członkowskie współpracują w ramach unijnego mechanizmu na rzecz lepszego planowania operacji reagowania w przypadku klęsk i katastrof; współpraca ta może obejmować przygotowywanie scenariuszy reagowania w przypadku klęsk i katastrof na podstawie ocen ryzyka, o których mowa w art. 6 lit. a) oraz przeglądu ryzyka, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. c), mapowanie zasobów i opracowywanie planów rozmieszczenia zdolności reagowania.
1.  Komisja i państwa członkowskie współpracują w ramach unijnego mechanizmu na rzecz lepszego planowania operacji reagowania w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka; współpraca ta może obejmować przygotowywanie scenariuszy reagowania w przypadku klęsk i katastrof na podstawie ocen ryzyka, o których mowa w art. 6 lit. a) oraz przeglądu ryzyka, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. c), mapowanie zasobów, w tym maszyn do robót ziemnych, przenośnych agregatów prądotwórczych oraz przenośnego sprzętu przeciwpożarowego, i opracowywanie planów rozmieszczenia zdolności reagowania.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 11 – ustęp 1
1.  Ustanawia się europejską pulę ochrony ludności. Ma ona formę puli wcześniej zgłoszonych zdolności reagowania państw członkowskich i obejmuje moduły, inne zdolności reagowania i ekspertów.
1.  Ustanawia się europejską pulę ochrony ludności. Ma ona formę dobrowolnej puli wcześniej zgłoszonych zdolności reagowania państw członkowskich i obejmuje moduły, inne zdolności reagowania i ekspertów.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Ponieważ zapobieganie na szczeblu krajowym powinno być głównym priorytetem państw członkowskich w obszarze zmniejszania zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony, europejska pula ochrony ludności stanowi uzupełnienie obecnych zasobów krajowych.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Na podstawie zidentyfikowanych rodzajów ryzyka Komisja określa rodzaje i liczbę kluczowych zdolności reagowania wymaganych na potrzeby europejskiej puli ochrony ludności („cele w zakresie zdolności”). Komisja monitoruje postępy na rzecz osiągnięcia celów w zakresie zdolności i pozostające braki i zachęca państwa członkowskie do usunięcia tych braków. Komisja może wspierać państwa członkowskie zgodnie z art. 20, art. 21 ust. 1 lit. i) oraz art. 21 ust. 2.
2.  Na podstawie zidentyfikowanych na miejscu rodzajów potrzeb i ryzyka Komisja, we współpracy z właściwymi organami państw członkowskich, określa rodzaje i liczbę kluczowych zdolności reagowania wymaganych na potrzeby europejskiej puli ochrony ludności („cele w zakresie zdolności”). Komisja monitoruje postępy na rzecz osiągnięcia celów w zakresie zdolności i pozostające braki i zachęca państwa członkowskie do usunięcia tych braków. Komisja może wspierać państwa członkowskie zgodnie z art. 20, art. 21 ust. 1 lit. i) oraz art. 21 ust. 2.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera c
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 11 – ustęp 7
7.  Wchodzące w skład europejskiej puli ochrony ludności zdolności reagowania państw członkowskich są udostępniane na potrzeby operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu po złożeniu wniosku o pomoc za pośrednictwem ERCC, chyba że państwa członkowskie znajdują się w sytuacji wyjątkowej mającej znaczny wpływ na realizację przez nie zadań krajowych.
7.  Wchodzące w skład europejskiej puli ochrony ludności zdolności reagowania państw członkowskich są udostępniane na potrzeby operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu po złożeniu wniosku o pomoc za pośrednictwem ERCC, z wyjątkiem przypadków krajowych sytuacji kryzysowych, wystąpienia siły wyższej lub gdy państwa członkowskie znajdują się w sytuacji wyjątkowej mającej znaczny wpływ na realizację przez nie zadań krajowych. Ostateczna decyzja o ich rozmieszczeniu podejmowana jest przez państwa członkowskie, które dokonały rejestracji danych zdolności reagowania.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera c
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 11 – ustęp 8 – akapit 1
W razie rozmieszczenia tych zdolności reagowania pozostają one pod dowództwem i kontrolą udostępniających je państw członkowskich i mogą one zostać wycofane, jeżeli państwa członkowskie znajdą się w sytuacji wyjątkowej mającej znaczny wpływ na realizację przez nie zadań krajowych, uniemożliwiając im dalsze utrzymywanie zdolności reagowania. W takich przypadkach wymagane są konsultacje z Komisją.
W razie rozmieszczenia tych zdolności reagowania pozostają one pod dowództwem i kontrolą udostępniających je państw członkowskich i mogą one zostać wycofane, jeżeli te państwa członkowskie mają do czynienia na szczeblu krajowym z sytuacją kryzysową, siłą wyższą lub wyjątkową sytuacją uniemożliwiającą im dalsze utrzymywanie zdolności reagowania. W takich przypadkach wymagane są konsultacje z Komisją.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 1
1.  rescEU ustanawia się w celu niesienia pomocy w przypadkach, gdy istniejące zdolności nie pozwalają na skuteczne reagowanie na klęski i katastrofy.
1.  rescEU ustanawia się w celu niesienia pomocy w wyjątkowych okolicznościach w przypadkach, gdy zdolności na szczeblu krajowym są niedostępne i gdy istniejące zdolności nie pozwalają na skuteczne reagowanie na klęski i katastrofy. Zdolności rescEU nie należy wykorzystywać do zastąpienia zdolności własnych państw członkowskich oraz ich zobowiązań w tym obszarze.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 2
2.  rescEU składa się z następujących zdolności:
2.  rescEU składa się ze zdolności dodatkowych względem zdolności istniejących już w państwach członkowskich, które ma na celu uzupełniać i wzmacniać, i służy reagowaniu w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń. Zdolności te należy określić z uwzględnieniem ewentualnych braków w zakresie zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe o charakterze zdrowotnym, przemysłowym, środowiskowym, sejsmicznym lub wulkanicznym, powodzie i pożary lasów, jak również zagrożenia terrorystyczne, chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe.
Mając na uwadze zidentyfikowane braki, w skład rescEU wchodzą co najmniej następujące zdolności:
a)  gaszenie pożarów lasów z powietrza;
a)  gaszenie pożarów lasów z powietrza;
b)  sprzęt pompujący o wysokiej wydajności;
b)  sprzęt pompujący o wysokiej wydajności;
c)  miejskie zespoły poszukiwawczo-ratownicze;
c)  miejskie zespoły poszukiwawczo-ratownicze;
d)  szpitale polowe i zespoły ratownictwa medycznego.
d)  szpitale polowe i zespoły ratownictwa medycznego.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Charakter tych zdolności pozostaje elastyczny i może ewoluować w taki sposób, by odpowiadać przyszłemu rozwojowi sytuacji i wyzwaniom, takim jak skutki zmiany klimatu.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 4
4.  Na podstawie zidentyfikowanego ryzyka oraz uwzględniając podejście zakładające wystąpienie różnorodnych zagrożeń Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 30 aktów delegowanych określających rodzaje zdolności reagowania wymagane w danej sytuacji poza tymi określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu oraz do odpowiedniej zmiany składu rescEU. Musi być zapewniona spójność z innymi politykami Unii.
4.  Na podstawie zidentyfikowanego ryzyka i zdolności, a także planów zarządzania ryzykiem zgodnie z art. 6 oraz uwzględniając podejście zakładające wystąpienie różnorodnych zagrożeń Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 30 aktów delegowanych określających rodzaje zdolności reagowania wymagane w danej sytuacji poza tymi określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu oraz do odpowiedniej zmiany składu rescEU. Musi być zapewniona spójność z innymi politykami Unii.
Ze względu na szczególnie pilny charakter sytuacji w razie wystąpienia klęski lub katastrofy lub groźby jej wystąpienia, procedura przewidziana w art. 31 ma zastosowanie do aktów delegowanych przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.
Ze względu na szczególnie pilny charakter sytuacji w razie wystąpienia klęski lub katastrofy lub groźby jej wystąpienia, procedura przewidziana w art. 31 ma zastosowanie do aktów delegowanych przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 5
5.  Komisja określa wymogi jakościowe dotyczące zdolności reagowania stanowiących część rescEU. Wymogi jakościowe opierają się na uznanych międzynarodowych normach, w zakresie, w jakim takie normy już istnieją.
5.  Komisja we współpracy z państwami członkowskimi określa wymogi jakościowe dotyczące zdolności reagowania stanowiących część rescEU. Wymogi jakościowe opierają się na uznanych międzynarodowych normach, w zakresie, w jakim takie normy już istnieją.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 7
7.  Zdolności rescEU są udostępniane na potrzeby operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu po złożeniu wniosku o pomoc za pośrednictwem ERCC. Decyzję o ich rozmieszczeniu podejmuje Komisja, która zachowuje dowództwo i kontrolę nad zdolnościami rescEU.
7.  Zdolności rescEU są udostępniane na potrzeby operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu po złożeniu wniosku o pomoc za pośrednictwem ERCC. Decyzję o ich rozmieszczeniu podejmuje Komisja, która zapewnia strategiczną koordynację zdolności rescEU i jest organem odpowiedzialnym za rozmieszczenie, podczas gdy dowództwo i kontrola operacyjna pozostają w rękach właściwych urzędników państwa członkowskiego korzystającego z pomocy.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 8
8.  W przypadku rozmieszczenia zdolności Komisja uzgadnia z państwem członkowskim występującym o pomoc kwestie operacyjne związane z rozmieszczeniem zdolności rescEU. Państwo członkowskie występujące o pomoc ułatwia operacyjną koordynację swoich własnych zdolności oraz działań rescEU w trakcie operacji.
8.  W przypadku rozmieszczenia zdolności Komisja za pośrednictwem ERCC uzgadnia z państwem członkowskim występującym o pomoc kwestie operacyjne związane z rozmieszczeniem zdolności rescEU. Państwo członkowskie występujące o pomoc ułatwia operacyjną koordynację swoich własnych zdolności oraz działań rescEU w trakcie operacji.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 10
10.  W przypadku pozyskania przez Komisję sprzętu takiego, jak sprzęt do gaszenia pożarów lasów z powietrza w drodze nabycia, leasingu lub najmu, należy:
10.  W przypadku pozyskania przez Komisję sprzętu takiego, jak sprzęt do gaszenia pożarów lasów z powietrza w drodze nabycia, leasingu lub najmu, należy:
a)  w przypadku nabycia sprzętu zapewnić zawarcie porozumienia między Komisją a państwem członkowskimi przewidującego rejestrację tego sprzętu w tym państwie członkowskim,
a)  w przypadku nabycia sprzętu zapewnić zawarcie porozumienia między Komisją a państwem członkowskimi przewidującego rejestrację tego sprzętu w tym państwie członkowskim,
b)  w przypadku leasingu i najmu zapewnić rejestrację sprzętu w państwie członkowskim.
b)  w przypadku leasingu i najmu nie nakładać obowiązku rejestracji sprzętu w państwie członkowskim.
ba)  powierzyć zarządzanie samolotami komercyjnymi przewoźnikom certyfikowanym przez EASA.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 a – ustęp 1
Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę co dwa lata o operacjach i postępach w działaniach wykonywanych na podstawie art. 11 i 12.
Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę co roku o operacjach i postępach w działaniach wykonywanych na podstawie art. 11 i 12.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 a – ustęp 1 a (nowy)
Wśród tych informacji znajduje się przegląd zmian budżetowych i rozwoju kosztów wraz ze szczegółową oceną techniczną i finansową, dokładną informacją o wzroście kosztów i zmianach w zakresie wymaganych zdolności reagowania i ich jakości, o ile takie nastąpiły, oraz o powodach takiego wzrostu lub zmian.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1
Komisja tworzy sieć podmiotów i instytucji zajmujących się ochroną ludności i zarządzaniem klęskami i katastrofami, które razem z Komisją tworzą unijną sieć wiedzy w zakresie ochrony ludności.
Komisja tworzy sieć podmiotów i instytucji zajmujących się ochroną ludności i zarządzaniem klęskami i katastrofami, włącznie z centrami doskonałości, uniwersytetami i naukowcami, którzy razem z Komisją tworzą unijną sieć wiedzy w zakresie ochrony ludności. Komisja uwzględnia przy tym wiedzę fachową dostępną w państwach członkowskich oraz organizacje działające w terenie.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie
Sieć realizuje następujące działania w zakresie szkoleń, ćwiczeń oraz upowszechniania zdobytych doświadczeń i wiedzy, w razie potrzeby ściśle koordynując te działania z właściwymi centrami wiedzy:
Sieć – która stara się zapewnić w swej strukturze równowagę płci – realizuje następujące działania w zakresie szkoleń, ćwiczeń oraz upowszechniania zdobytych doświadczeń i wiedzy, w razie potrzeby ściśle koordynując te działania z właściwymi centrami wiedzy:
Poprawka 56
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a
9a)  art. 13 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
a)  utworzenie programu szkoleń dla personelu zajmującego się ochroną ludności oraz zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, który to program ma dotyczyć zapobiegania klęskom i katastrofom, zapewniania gotowości oraz reagowania, oraz zarządzenie takim programem. Program ten obejmuje wspólne kursy oraz system wymiany ekspertów, w ramach którego eksperci mogą być delegowani do innych państw członkowskich.
a) utworzenie programu szkoleń dla personelu zajmującego się ochroną ludności oraz zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, który to program ma dotyczyć zapobiegania klęskom i katastrofom, zapewniania gotowości oraz reagowania, oraz zarządzenie takim programem. Program ten obejmuje wspólne kursy oraz system wymiany ekspertów, w ramach którego eksperci mogą być delegowani do innych państw członkowskich. Nowy Erasmus w zakresie ochrony ludności jest realizowany zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1288/2013*.
Program szkoleń ma na celu poprawę koordynacji, zgodności i komplementarności między zdolnościami, o których mowa w art. 9 i art. 11, oraz zwiększenie kompetencji ekspertów, o których mowa w art. 8 lit. d) i f).
Erasmus w zakresie ochrony ludności ma również na celu poprawę koordynacji, zgodności i komplementarności między zdolnościami, o których mowa w art. 9, 11 i 12, oraz zwiększenie kompetencji ekspertów, o których mowa w art. 8 lit. d) i f).
Erasmus w zakresie ochrony ludności ma także wymiar międzynarodowy zorientowany na wspieranie działań zewnętrznych Unii, w tym odpowiednich celów rozwojowych, dzięki współpracy między państwami członkowskimi i krajami partnerskimi.
_______________
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające »Erasmus+«: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50).”
Poprawka 57
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 b (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2 – litera f
9b)   art. 13 ust. 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:
f)  stymulowanie i zachęcanie do wprowadzania i wykorzystywania odpowiednich nowych technologii do celów unijnego mechanizmu.
f) stymulowanie badań i innowacji oraz zachęcanie do wprowadzania i wykorzystywania odpowiednich nowych technologii do celów unijnego mechanizmu.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 c (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)
9c)  w art. 13 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3a. Komisja zwiększa możliwości szkoleniowe oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między unijną siecią wiedzy w zakresie ochrony ludności a organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi, przyczyniając się w ten sposób do realizacji międzynarodowych zobowiązań dotyczących ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych, zwłaszcza tych wynikających z ram z Sendai.”
Poprawka 59
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 16 – ustęp 2
11a)  art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.   Interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu mogą być przeprowadzane jako autonomiczne interwencje pomocowe, albo jako wkład w interwencję kierowaną przez organizację międzynarodową. Koordynowanie operacji przez Unię jest ściśle zintegrowane z całościową koordynacją prowadzoną przez Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z poszanowaniem jego wiodącej roli.
2. Interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu mogą być przeprowadzane jako autonomiczne interwencje pomocowe, albo jako wkład w interwencję kierowaną przez organizację międzynarodową. Koordynowanie operacji przez Unię jest ściśle zintegrowane z całościową koordynacją prowadzoną przez Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z poszanowaniem jego wiodącej roli. W przypadku katastrof spowodowanych przez człowieka lub złożonych sytuacji kryzysowych Komisja w porozumieniu z organizacjami humanitarnymi jasno określa zakres interwencji i jej relacje z podmiotami zaangażowanymi w szerzej zakrojone działania humanitarne, zapewniając zgodność z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej oraz poszanowanie zasad humanitarnych.”
Poprawka 60
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
Środki potrzebne na unijny mechanizm są stopniowo zatwierdzane przez Parlament Europejski i Radę w rocznej procedurze budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich środków dostępnych na mocy rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013*, a zwłaszcza instrumentu elastyczności, zgodnie z postanowieniami załącznika I.
____________________
* Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
Poprawka 61
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 20 a – akapit 1
Każdy udział Unii w pomocy lub finansowaniu na mocy niniejszej decyzji jest odpowiednio wyeksponowany, włączając w to odpowiednio wyrazistą ekspozycję symbolu Unii w przypadku zdolności, o których mowa w art. 11, 12 i 21 ust. 2 lit. c).
Każdy udział Unii w pomocy lub finansowaniu na mocy niniejszej decyzji jest odpowiednio wyeksponowany, włączając w to odpowiednio wyrazistą ekspozycję symbolu Unii w przypadku zdolności, o których mowa w art. 11, 12 i 21 ust. 2 lit. c). Zostaje opracowana strategia komunikacyjna w celu unaocznienia obywatelom konkretnych rezultatów działań podejmowanych w ramach unijnego mechanizmu.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W przypadku zdolności państw członkowskich, które nie zostały wstępnie zgłoszone do europejskiej puli ochrony ludności, wysokość unijnego wsparcia finansowego na rzecz zasobów transportowych nie przekracza 55 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Aby kwalifikować się do uzyskania tego rodzaju finansowania, państwa członkowskie zobowiązują się sporządzić rejestr wszystkich dostępnych zdolności wraz z odpowiednimi strukturami zarządzania, z wyjątkiem tych zgłoszonych wstępnie do europejskiej puli ochrony ludności, w zakresie reagowania na klęski i katastrofy o charakterze zdrowotnym, przemysłowym, sejsmicznym lub wulkanicznym, powodzie, pożary lasów, ataki terrorystyczne, chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 26 – ustęp 2
2.  Podejmowane są starania mające na celu osiągnięcie synergiikomplementarności z innymi instrumentami Unii, takimi jak instrumenty wspierające politykę spójności, rozwoju obszarów wiejskich, badań naukowych, zdrowia oraz migracji i bezpieczeństwa. W przypadku reagowania na kryzysy humanitarne w państwach trzecich Komisja zapewnia komplementarność i spójność działań finansowanych na mocy niniejszej decyzji z działaniami finansowanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/96.”;
2.  Podejmowane są starania mające na celu osiągnięcie synergii, komplementarności i większej koordynacji z innymi instrumentami Unii, takimi jak instrumenty wspierające politykę spójności – włącznie z Funduszem Solidarności Unii Europejskiej – a także politykę rozwoju obszarów wiejskich, badań naukowych, zdrowia oraz migracji i bezpieczeństwa, przy czym nie dokonuje się realokacji środków z tych obszarów. W przypadku reagowania na kryzysy humanitarne w państwach trzecich Komisja zapewnia komplementarność i spójność działań finansowanych na mocy niniejszej decyzji z działaniami finansowanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/96, respektując przy tym odrębny i niezależny charakter tych działań i ich finansowania oraz dbając o ich zgodność z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera g
g)  utworzenie rescEU, zarządzanie nim i utrzymywanie go, zgodnie z art. 12, w tym kryteria podejmowania decyzji o rozmieszczeniu i procedurach operacyjnych;
g)  utworzenie rescEU, zarządzanie nim i utrzymywanie go, zgodnie z art. 12, w tym kryteria podejmowania decyzji o rozmieszczeniu, procedury operacyjne i warunki rozmieszczania zdolności rescEU przez państwo członkowskie na szczeblu krajowym, a także związane z tym ustalenia finansowe i inne;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK I

ORIENTACYJNY PODZIAŁ DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA LATA 2018–2020

 

 

2018

2019

2020

OGÓŁEM

Łączna kwota dodatkowych środków w ramach działu 3*

CA

19,157

115,2

122,497

256,854

 

PA

11

56,56

115,395

182,955

Łączna kwota dodatkowych środków w ramach działu 4*

CA

2

2

2,284

6,284

 

PA

0,8

1,8

2,014

4,614

Łączna kwota dodatkowych środków w ramach działu 3 i 4*

CA

21,157

117,2

124,781

263,138

 

PA

11,8

58,36

117,409

187,569

(kwoty w mln euro)

* Całość kwot ma pochodzić z instrumentu elastyczności.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0180/2018).

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności