Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0309(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0180/2018

Ingivna texter :

A8-0180/2018

Debatter :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Röstförklaringar
PV 12/02/2019 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Antagna texter
PDF 211kWORD 67k
Torsdagen den 31 maj 2018 - Strasbourg
En civilskyddsmekanism för unionen ***I
P8_TA(2018)0236A8-0180/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 31 maj 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till beslut
Skäl 1
(1)  Unionens civilskyddsmekanism (nedan kallad civilskyddsmekanismen), som regleras genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU12, förstärker samarbetet mellan unionen och medlemsstaterna och underlättar samordningen på civilskyddsområdet i syfte att förbättra unionens insatser vid naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor.
(1)  Unionens civilskyddsmekanism (nedan kallad civilskyddsmekanismen), som regleras genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU12, förstärker samarbetet mellan unionen, medlemsstaterna och deras regioner och underlättar samordningen på civilskyddsområdet i syfte att förbättra unionens insatser vid naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor.
_________________
_________________
12 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).
12 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).
Ändring 2
Förslag till beslut
Skäl 3
(3)  Naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor kan inträffa varsomhelst på jorden och ofta utan förvarning. Både naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor har blivit allt vanligare, allt allvarligare till sin natur och alltmer komplexa, samtidigt som de förvärras av klimatförändringarnas effekter och går över nationsgränser. De mänskliga, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av en katastrof kan bli enorma.
(3)  Naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor kan inträffa varsomhelst på jorden och ofta utan förvarning. Både naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor har blivit allt vanligare, allt allvarligare till sin natur och alltmer komplexa, samtidigt som de förvärras av klimatförändringarnas effekter och går över nationsgränser. De mänskliga, miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av en katastrof kan bli oanade i omfattning. Dessvärre är sådana katastrofer ibland avsiktliga, exempelvis vid terroristattacker.
Ändring 3
Förslag till beslut
Skäl 4
(4)  Den senaste tidens erfarenheter visar att det inte alltid räcker med frivilliga erbjudanden om ömsesidigt bistånd som samordnas och underlättas av civilskyddsmekanismen för att man ska kunna garantera att det finns tillräcklig kapacitet för att på ett tillfredsställande sätt tillgodose de grundläggande behoven hos de människor som drabbats av en katastrof eller för att garantera ett tillräckligt skydd för miljö och egendom. Detta gäller särskilt i de fall medlemsstater drabbas samtidigt av återkommande katastrofer och den kollektiva kapaciteten är otillräcklig.
(4)  Den senaste tidens erfarenheter visar att det inte alltid räcker med frivilliga erbjudanden om ömsesidigt bistånd som samordnas och underlättas av civilskyddsmekanismen för att man ska kunna garantera att det finns tillräcklig kapacitet för att på ett tillfredsställande sätt tillgodose de grundläggande behoven hos de människor som drabbats av en katastrof eller för att garantera ett tillräckligt skydd för miljö och egendom. Detta gäller särskilt i de fall medlemsstater drabbas samtidigt av återkommande eller oväntade naturkatastrofer eller mänskligt orsakade katastrofer och den kollektiva kapaciteten är otillräcklig. För att råda bot på dessa brister och framväxande faror bör alla unionsinstrument utnyttjas på ett fullständigt flexibelt sätt, bland annat genom främjande av det civila samhällets aktiva deltagande. Icke desto mindre bör medlemsstaterna vidta adekvata förebyggande åtgärder för att bevara en nationell kapacitet som är tillräcklig för att katastrofer ska kunna hanteras ordentligt.
Ändring 4
Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Förebyggande av skogsbränder är av grundläggande betydelse för det globala åtagandet om minskade koldioxidutsläpp. Förbränningen av träd och torvrik mark vid skogsbränder leder nämligen till koldioxidutsläpp. Studier har visat att bränder ligger bakom 20 % av de globala koldioxidutsläppen, vilket är mer än de samlade utsläppen från alla transportsystem i världen (fordon, fartyg och flygplan).
Ändring 5
Förslag till beslut
Skäl 5
(5)  Förebyggande är en viktig förutsättning för att man ska kunna skydda sig mot katastrofer och det behövs ytterligare åtgärder i detta avseende. För detta ändamål ska medlemsstaterna regelbundet utbyta riskbedömningar och sammanfattningar av sin katastrofriskhanteringsplanering i syfte att en åstadkomma en integrerad strategi för katastrofhantering som länkar samman förebyggande, beredskap och insatser till en helhet. Kommissionen bör dessutom kunna begära att medlemsstaterna lämnar särskilda förebyggande- och beredskapsplaner för särskilda katastrofer, i synnerhet för att maximera unionens samlade bistånd till katastrofriskhantering. Den administrativa bördan bör minskas och de förebyggande åtgärderna stärkas, bland annat genom att det skapas nödvändiga kopplingar till andra av unionens centrala politikområden och instrument, i synnerhet de europeiska struktur- och investeringsfonder som anges i skäl 2 i förordning (EU) nr1303/201313.
(5)  Förebyggande är en viktig förutsättning för att man ska kunna skydda sig mot katastrofer och det behövs ytterligare åtgärder i detta avseende. För detta ändamål bör medlemsstaterna regelbundet utbyta riskbedömningar om sina nationella säkerhetsrisker och sammanfattningar av sin katastrofriskhanteringsplanering i syfte att en åstadkomma en integrerad strategi för hantering av naturkatastrofer och mänskligt orsakade katastrofer vilken länkar samman förebyggande, beredskap och insatser till en helhet. Kommissionen bör dessutom kunna begära att medlemsstaterna lämnar särskilda förebyggande- och beredskapsplaner för särskilda katastrofer, även sådana som orsakas av människor, i synnerhet för att maximera unionens samlade bistånd till katastrofriskhantering, särskilt via Europeiska miljöbyrån. Det är viktigt att minska den administrativa bördan och stärka de förebyggande åtgärderna, bland annat genom att stärka kopplingarna till och samarbetet med andra av unionens centrala politikområden och instrument, i synnerhet de europeiska struktur- och investeringsfonder som anges i skäl 2 i förordning (EU) nr 1303/201313.
Ändring 6
Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)
(5a)   Risk är ett negativt incitament för regioners utveckling. Förebyggande och riskhantering innebär omgestaltning av politiska strategier och institutionella ramar och förstärkning av lokal, nationell och regional kapacitet för att utforma och genomföra riskhanteringsåtgärder, där många olika aktörer samordnas. Det är mycket viktigt att utarbeta kartor över risker i regioner och/eller medlemsstater och att stärka insatskapaciteten och de förebyggande åtgärderna, med särskild tonvikt på klimatrisker. Det är mycket viktigt att riskkartorna beaktar både de risker som orsakas av de nuvarande klimatvariationerna och klimatförändringarnas prognostiserade utveckling.
Ändring 7
Förslag till beslut
Skäl 5b (nytt)
(5b)   När medlemsstaterna utarbetar sina riskbedömningar och sin riskhanteringsplanering bör de ta hänsyn till de specifika riskerna för vilda djur och växter och för djurskyddet. Kommissionen bör uppmuntra informationsspridning över hela Europa om drabbade djur i katastrofer. Utbildningsprogram och kurser bör vidareutvecklas i detta avseende.
Ändring 8
Förslag till beslut
Skäl 5c (nytt)
(5c)   Skogsbrandssäsongen 2017 var ovanligt lång och intensiv i många medlemsstater och orsakade över 100 dödsfall enbart i en medlemsstat. Bristen på tillgängliga resurser, som togs upp i rapporten om kapacitetsbrister1a, och oförmågan hos den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer (”EERC” eller ”den frivilliga poolen”) att i god tid tillmötesgå samtliga 17 begäranden om bistånd vid skogsbränder visade att medlemsstaternas frivilliga bidrag inte räcker vid storskaliga nödsituationer som drabbar flera medlemsstater samtidigt.
_________________
1a Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om framsteg och kvarvarande brister i den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer, av den 17 februari 2017.
Ändring 9
Förslag till beslut
Skäl 5d (nytt)
(5d)   De naturligaste partnerna för fördjupat samarbete är angränsande medlemsstater som delar samma expertis och strukturer och som mest sannolikt kommer att drabbas av samma katastrofer och risker.
Ändring 68
Förslag till beslut
Skäl 5e (nytt)
(5e)  Tryggade vattenresurser är avgörande för förmågan att tåla klimatförändringarna. Medlemsstaterna bör kartlägga befintliga vattenresurser för att underlätta anpassningen till klimatförändringarna och öka befolkningens motståndskraft mot klimathot såsom torka, bränder och översvämningar. Syftet med kartläggningen bör vara att stödja utformningen av åtgärder för att minska befolkningens sårbarhet.
Ändring 10
Förslag till beslut
Skäl 6
(6)  Det behövs en förstärkning av den kollektiva förmågan när det gäller katastrofberedskap och katastrofinsatser, särskilt genom ömsesidigt bistånd i Europa. Förutom en förstärkning av de möjligheter som redan erbjuds genom den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer (EERC eller den frivilliga poolen), vilken hädanefter heter Europeiska civilskyddspoolen, bör kommissionen även inrätta rescEU. RescEU bör omfatta insatskapacitet vid nödsituationer som kan sättas in snabbt vid okontrollerade skogsbränder, stora översvämningar och jordbävningar samt fältsjukhus och sjukvårdsgrupper som följer Världshälsoorganisationens normer.
(6)  Det behövs en förstärkning av den kollektiva förmågan när det gäller katastrofberedskap och katastrofinsatser, särskilt genom ömsesidigt bistånd i Europa. Förutom en förstärkning av de möjligheter som redan erbjuds genom den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer (EERC eller den frivilliga poolen), vilken hädanefter heter Europeiska civilskyddspoolen, bör kommissionen även inrätta rescEU. RescEU bör omfatta insatskapacitet vid nödsituationer som kan sättas in snabbt vid okontrollerade skogsbränder, stora översvämningar och jordbävningar och vid terroristattacker och kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära attacker, samt fältsjukhus och sjukvårdsgrupper som följer Världshälsoorganisationens normer. Här är det viktigt att förstärka och ta tillvara den specifika kapaciteten hos lokala och regionala myndigheter, eftersom de är de första som ingriper vid en katastrof. Dessa myndigheter bör ta fram samarbetsmodeller där lokalsamfunden kan utbyta bästa praxis och ges möjlighet att delta i utvecklingen av sin egen motståndskraft mot naturkatastrofer.
Ändring 11
Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)
(6a)   Regionala och lokala myndigheters roll i förebyggande och hantering av katastrofer är av stor betydelse, och deras insatskapacitet måste på lämpligt sätt involveras i all verksamhet som bedrivs för samordning och insättande enligt detta beslut, i enlighet med medlemsstaternas institutionella och rättsliga ramar och i syfte att minimera överlappningar och främja driftskompatibilitet. Sådana myndigheter kan spela en viktig förebyggande roll och är också de första som reagerar efter en katastrof, tillsammans med sin frivilligkapacitet. Det finns därför ett behov av kontinuerligt samarbete på lokal, regional och gränsöverskridande nivå i syfte att upprätta gemensamma varningssystem för snabba insatser innan rescEU mobiliseras samt regelbundna offentliga informationskampanjer om tidiga svarsåtgärder.
Ändring 12
Förslag till beslut
Skäl 7
(7)  I de fall där den tillgängliga kapaciteten inte räcker till för att tillhandahålla effektiva katastrofinsatser bör unionen vara i stånd att stödja medlemsstaterna genom att bidra till finansieringen av leasing- eller hyresarrangemang i syfte att säkerställa snabb tillgång till erforderlig kapacitet eller genom att finansiera förvärv av sådan kapacitet. Detta skulle leda till att civilskyddsmekanismen blir betydligt mer effektiv, eftersom det säkerställs att det finns tillgång till kapacitet i sådana fall där man annars inte skulle kunna säkerställa effektiva katastrofinsatser, särskilt när det gäller katastrofer med vittomfattande konsekvenser som berör ett stort antal medlemsstater. Genom att unionen anskaffar kapacitet fås stordriftsfördelar och en bättre samordning vid katastrofinsatser.
(7)  I de fall där den tillgängliga materiella och tekniska kapaciteten inte räcker till för att tillhandahålla effektiva katastrofinsatser, även vid gränsöverskridande händelser, bör unionen vara i stånd att stödja medlemsstaterna genom att bidra till finansieringen av leasing- eller hyresarrangemang i syfte att säkerställa snabb tillgång till erforderlig kapacitet eller genom att finansiera förvärv av sådan kapacitet. Detta skulle leda till att civilskyddsmekanismen blir betydligt mer effektiv och insättningsbar, eftersom det säkerställs att det finns tillgång till materiell och teknisk kapacitet, även för räddning av äldre och funktionsnedsatta personer, i sådana fall där man annars inte skulle kunna säkerställa effektiva katastrofinsatser, särskilt när det gäller katastrofer med vittomfattande konsekvenser som berör ett stort antal medlemsstater, såsom gränsöverskridande epidemier. Genom att lämplig utrustning ställs till förfogande på förhand och genom att unionen anskaffar kapacitet fås stordriftsfördelar och en bättre samordning vid katastrofinsatser. En optimal och transparent användning av de ekonomiska resurserna bör säkerställas.
Ändring 13
Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)
(7a)   Många medlemsstater lider brist på materiell och teknisk utrustning vid oväntade katastrofer. Civilskyddsmekanismen bör därför göra det möjligt att utvidga den materiella och tekniska basen där behov finns, inte minst när det handlar om att rädda funktionsnedsatta, äldre eller sjuka personer.
Ändring 14
Förslag till beslut
Skäl 9
(9)  I syfte att göra utbildning och övningar effektivare och att stärka samarbetet mellan medlemsstaternas nationella civilskyddsmyndigheter och organ bör det inrättas ett unionens kunskapsnätverk för civilskydd som grundar sig på befintliga strukturer.
(9)  Utbildning, forskning och innovation är viktiga aspekter av samarbetet på civilskyddsområdet. Utbildningen och övningarna bör effektiviseras, innovationen främjas mer och dialogen och samarbetet mellan medlemsstaternas nationella civilskyddsmyndigheter och organ stärkas på grundval av befintliga strukturer och genom deltagande av och informationsutbyte med kompetenscentrum, universitet och forskare och annan tillgänglig expertis i medlemsstaterna.
Ändring 15
Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt)
(9a)   Samtidigt som förstärkt civilskydd är en av de viktigaste prioriteringarna i hela unionen med tanke på hur utvecklingen ser ut när det gäller katastrofer, både väderrelaterade och med koppling till den inre säkerheten, är det mycket viktigt att unionens verktyg kompletteras med en starkare territoriell och lokalt ledd dimension, eftersom lokala insatser är det snabbaste och effektivaste sättet att begränsa skadorna till följd av en katastrof.
Ändring 16
Förslag till beslut
Skäl 10
(10)  För att man ska få en fungerande rescEU-kapacitet krävs det att det anslås ytterligare medel som kan användas till att finansiera åtgärder som företas inom ramen för civilskyddsmekanismen.
(10)  För att man ska få en fungerande rescEU-kapacitet krävs det att det anslås ytterligare medel som kan användas till att finansiera åtgärder som företas inom ramen för civilskyddsmekanismen, men inte på bekostnad av finansieringsanslagen till annan viktig unionspolitik.
Ändring 17
Förslag till beslut
Skäl 10a (nytt)
(10a)  Separat finansiering och separata budgetanslag bör garanteras för den reviderade civilskyddsmekanismen. Med hänsyn till behovet av att undvika negativa konsekvenser för finansieringen av befintliga fleråriga program bör den ökade finansieringen i samband med den riktade översynen av civilskyddsmekanismen under åren 2018, 2019 och 2020 uteslutande tas från alla tillgängliga medel inom ramen för rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/20131a, med särskild användning av flexibilitetsmekanismen.
___________________
1a Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
Ändring 18
Förslag till beslut
Skäl 11
(11)  Civilskyddsmekanismens förfaranden behöver förenklas så att man kan garantera att medlemsstaterna kan få tillgång till det bistånd och den kapacitet de behöver för att så snabbt som möjligt reagera på naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.
(11)  Civilskyddsmekanismens förfaranden behöver förenklas, rationaliseras och göras flexiblare så att man kan garantera att medlemsstaterna kan få snabb tillgång till det bistånd och den kapacitet de behöver för att så snabbt och effektivt som möjligt reagera på naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.
Ändring 19
Förslag till beslut
Skäl 12
(12)  För att man ska kunna dra största möjliga nytta av de befintliga finansieringsinstrumenten och hjälpa medlemsstaterna att tillhandahålla bistånd vid katastrofer utanför unionen krävs det att man medger en avvikelse från artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/201214 i de fall där finansiering beviljas i enlighet med artiklarna 21, 22 och 23 i beslut nr 1313/2013/EU.
(12)  För att man ska kunna dra största möjliga nytta av de befintliga finansieringsinstrumenten och hjälpa medlemsstaterna att tillhandahålla bistånd, även vid katastrofer utanför unionen, krävs det att man medger en avvikelse från artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/201214 i de fall där finansiering beviljas i enlighet med artiklarna 21, 22 och 23 i beslut nr 1313/2013/EU. Trots denna avvikelse bör finansieringen av civilskyddsåtgärder och av humanitärt bistånd i synnerhet förbli tydligt åtskild i en framtida finansieringsstruktur för unionen och vara i full överensstämmelse med de olika målen och rättsliga kraven i en sådan struktur.
__________________
__________________
14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Ändring 20
Förslag till beslut
Skäl 13
(13)  Det är viktigt att säkerställa att medlemsstater vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förebygga naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor och för att mildra effekterna av sådana katastrofer. Det bör införas bestämmelser som förstärker kopplingen mellan förebyggande, beredskap och insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen. Man bör även säkerställa samstämmighet med annan relevant unionslagstiftning om förebyggande och katastrofriskhantering, bland annat när det gäller gränsöverskridande förebyggande åtgärder och insatser vid hot såsom allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa15. Man bör även säkerställa samstämmighet med internationella åtaganden såsom Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling.
(13)  Det är viktigt att säkerställa att medlemsstater vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förebygga naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor och för att mildra effekterna av sådana katastrofer. Det bör införas bestämmelser som förstärker kopplingen mellan förebyggande, beredskap och insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen. Man bör även säkerställa samstämmighet med annan relevant unionslagstiftning om förebyggande och katastrofriskhantering, bland annat när det gäller gränsöverskridande förebyggande åtgärder och insatser vid hot såsom allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa15. Programmen för territoriellt samarbete inom ramen för sammanhållningspolitiken föreskriver särskilda åtgärder för att beakta motståndskraft mot katastrofer, riskförebyggande, riskhantering och ytterligare insatser för en starkare integration samt större synergieffekter. Vidare bör alla åtgärder vara samstämda med, och aktivt bidra till att fullgöra, internationella åtaganden såsom Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling.
__________________
__________________
15 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).
15 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).
Ändring 21
Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt)
(13a)   Det är mycket viktigt att de moduler som hittills varit registrerade i Cecis (det gemensamma kommunikations- och informationssystemet för olyckor) får finnas kvar för att kunna reagera på begäranden om bistånd och delta i utbildningssystemet på vanligt sätt.
Ändring 22
Förslag till beslut
Skäl 13b (nytt)
(13b)   Likaså är det viktigt att sammankoppla civilskyddsmekanismen, som är begränsad till tiden omedelbart efter en katastrof, med andra unionsinstrument som är inriktade på att åtgärda skadorna, såsom solidaritetsfonden.
Ändring 23
Förslag till beslut
Skäl 13c (nytt)
(13c)   Det är mycket viktigt att ändra solidaritetsfonden genom att införa en skyldighet att återställa miljöskador och genom att använda BNP per capita i regionen eller medlemsstaten i stället för det totala BNP som indikator för godkännande, så att man förhindrar att stora, tätbefolkade regioner med låga välståndsnivåer inte kan dra nytta av fonden. Det är mycket viktigt att göra en ekonomisk värdering av den katastrofdrabbade miljön, särskilt områden med högt naturvärde såsom skyddade områden eller områden som ingår i nätverket Natura 2000, så att de kan återställas.
Ändring 24
Förslag till beslut
Skäl 13d (nytt)
(13d)   Unionsåtgärder behöver även inriktas på att bistå med teknisk utbildning så att lokalsamhällenas kapacitet till självhjälp kan stärkas, vilket gör dem bättre rustade att göra en första insats och begränsa katastrofen. Riktad utbildning för personer som arbetar med medborgarnas säkerhet, såsom lokala ledare och personer verksamma inom social omsorg, hälso- och sjukvård, räddningstjänst och brandförsvar, samt lokala insatsgrupper på frivilligbasis som bör förfoga över snabbinsatsutrustning, kan hjälpa till att begränsa en katastrof och minska antalet dödsfall både under och efter katastrofen.
Ändring 25
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 3 – punkt 1 – led e
”e) Göra vetenskapliga kunskaper om katastrofer mer tillgängliga och öka användningen av dessa kunskaper.”
”e) Göra vetenskapliga kunskaper om katastrofer mer tillgängliga och öka användningen av dessa kunskaper, även i de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna.”
Ändring 26
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)
aa)  I punkt 1 ska följande led läggas till:
”ea) Lindra de omedelbara konsekvenser som katastrofer kan få för människors liv och för kultur- och naturarvet.”
Ändring 27
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1 – led ab (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 3 – punkt 1 – led eb (nytt)
ab)  I punkt 1 ska följande led läggas till:
”eb) Öka samarbetet och samordningen på gränsöverskridande nivå.”
Ändring 28
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 5 – punkt 1 – led a
a)  vidta åtgärder för att förbättra kunskapsbasen i fråga om katastrofrisker och underlätta utbyte av kunskaper, resultat av vetenskaplig forskning, bästa praxis och information, också mellan medlemsstater som har gemensamma risker,
a)  vidta åtgärder för att förbättra kunskapsbasen i fråga om katastrofrisker och på ett bättre sätt underlätta och främja samarbete och utbyte av kunskaper, resultat av vetenskaplig forskning och innovation, bästa praxis och information, också mellan medlemsstater som har gemensamma risker,
Ändring 29
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)
3a)  I artikel 5.1 ska följande led införas:
”aa) samordna harmoniseringen av information och vägledning om varningssystem, även på gränsöverskridande nivå,”
Ändring 30
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 5 – punkt 1 – led f
3b)   I artikel 5.1 ska led f ersättas med följande:
”f) sammanställa och sprida information som gjorts tillgänglig av medlemsstaterna, organisera ett erfarenhetsutbyte om bedömningen av riskhanteringsförmåga, tillsammans med medlemsstaterna, och senast den 22 december 2014, utarbeta riktlinjer om innehåll, metod och struktur för dessa bedömningar, samt underlätta utbytet av god praxis när det gäller förebyggande- och beredskapsplanering, inbegripet genom frivillig utvärdering.”
”f) sammanställa och sprida information som gjorts tillgänglig av medlemsstaterna, organisera ett erfarenhetsutbyte om bedömningen av riskhanteringsförmåga, tillsammans med medlemsstaterna, och senast den 22 december 2019, utarbeta nya riktlinjer om innehåll, metod och struktur för dessa bedömningar, samt underlätta utbytet av god praxis när det gäller förebyggande- och beredskapsplanering, inbegripet genom frivillig utvärdering.”
Ändring 31
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4 – led a
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 6 – punkt 1 – led a
a)  utarbeta riskbedömningar på nationell eller lämplig subnationell nivå och tillhandahålla kommissionen dessa senast den 22 december 2018 och därefter vart tredje år,
a)  utarbeta riskbedömningar på nationell eller lämplig subnationell nivå, i samråd med relevanta lokala och regionala myndigheter och i linje med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering, och tillhandahålla kommissionen dessa senast den 22 december 2018, och därefter vart tredje år, på grundval av en modell som överenskommits med kommissionen; i detta sammanhang ska befintliga nationella informationssystem användas,
Ändring 32
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4 – led aa (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 6 – punkt 1 – led d
aa)  led d ska ersättas med följande:
”d) på frivillig grund delta i utvärderingar av bedömningen av riskhanteringsförmåga.”
”d) på frivillig grund delta i inbördes utvärderingar av riskhanteringsförmågan för att fastställa åtgärder som kan avhjälpa bristerna.”
Ändring 33
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4 – led b
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 6 – led b – stycke 2
En sammanfattning av de relevanta delarna i katastrofriskhanteringsplaneringen, bl.a. information om de utvalda förebyggande- och beredskapsåtgärderna, ska tillhandahållas kommissionen senast den 31 januari 2019 och därefter vart tredje år. Kommissionen kan dessutom begära att medlemsstaterna ska lämna särskilda förebyggande- och beredskapsplaner som täcker både kortsiktiga och långsiktiga insatser. Unionen ska ta vederbörlig hänsyn till de framsteg som medlemsstaterna gjort med avseende på katastrofförebyggande och katastrofberedskap i samband med alla framtida mekanismer med förhandsvillkor inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.
En sammanfattning av de relevanta delarna i katastrofriskhanteringsplaneringen, bl.a. information om de utvalda förebyggande- och beredskapsåtgärderna, enligt en mall som ska fastställas genom en genomförandeakt, ska tillhandahållas kommissionen senast den 31 januari 2019 och därefter vart tredje år. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2. Kommissionen kan dessutom begära att medlemsstaterna ska lämna särskilda förebyggande- och beredskapsplaner som täcker både kortsiktiga och långsiktiga insatser. Insatserna kan omfatta ett åtagande från medlemsstaternas sida att uppmuntra investeringar baserade på riskbedömningar och förbättra återuppbyggnaden efter katastrofer. Den extra administrativa börda som detta medför på nationell och subnationell nivå ska vara så liten som möjligt.
Ändring 34
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4 – led b
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 6 – led b – stycke 3
kommissionen kan även inrätta särskilda samrådsmekanismer för att främja en lämplig förebyggande- och beredskapsplanering mellan medlemsstater som kan drabbas av samma typ av katastrofer.”
kommissionen kan, i samarbete med medlemsstaterna, även inrätta särskilda samrådsmekanismer för att främja en lämplig förebyggande- och beredskapsplanering mellan medlemsstater som kan drabbas av samma typ av katastrofer. Kommissionen och medlemsstaterna ska när det är möjligt även verka för samstämmighet mellan katastrofriskhantering och klimatanpassningsstrategier.
Ändring 36
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led k
4a)  I artikel 8.1 ska led k ersättas med följande:
”k) I nära samråd med medlemsstaterna vidta ytterligare nödvändiga stödjande och kompletterande beredskapsåtgärder för att uppnå det mål som anges i artikel 3.1 b.”
”k) I nära samråd med medlemsstaterna vidta ytterligare nödvändiga stödjande och kompletterande beredskapsåtgärder, även genom samordning med andra unionsinstrument, för att uppnå det mål som anges i artikel 3.1 b.”
Ändring 37
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4b (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 9 – punkt 1a (ny)
4b)   I artikel 9 ska följande punkt införas:
”1a. Medlemsstaterna ska stärka relevant administrativ kapacitet hos de behöriga regionala och lokala myndigheterna i enlighet med sina institutionella och rättsliga ramar.”
Ändring 38
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 5
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 10 – punkt 1
1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska gemensamt arbeta för att förbättra planeringen av katastrofinsatserna inom ramen för civilskyddsmekanismen, även genom utarbetande av katastrofinsatsscenarier på grundval av sådana riskbedömningar som avses i artikel 6 a och den översikt över risker som avses i artikel 5.1 c, kartläggning av tillgångar och utarbetande av planer för insättande av insatskapacitet.
1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska gemensamt arbeta för att förbättra planeringen av katastrofinsatserna, både vid naturkatastrofer och vid mänskligt orsakade katastrofer, inom ramen för civilskyddsmekanismen, även genom utarbetande av katastrofinsatsscenarier på grundval av sådana riskbedömningar som avses i artikel 6 a och den översikt över risker som avses i artikel 5.1 c, kartläggning av tillgångar, däribland schaktmaskiner, mobila generatoraggregat och mobila brandsläckningsredskap, och utarbetande av planer för insättande av insatskapacitet.
Ändring 39
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 6 – led b
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 11 – punkt 1
1.  En europeisk civilskyddspool ska inrättas. Den ska bestå av en pool av insatskapacitet som på förhand ställs till förfogande av medlemsstaterna och ska omfatta moduler, annan insatskapacitet och experter.
1.  En europeisk civilskyddspool ska inrättas. Den ska bestå av en frivillig pool av insatskapacitet som på förhand ställs till förfogande av medlemsstaterna och ska omfatta moduler, annan insatskapacitet och experter.
Ändring 40
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 6 – led b
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 11 – punkt 1a (ny)
1a.   Eftersom nationellt förebyggande bör vara medlemsstaternas främsta prioritering för att minska säkerhetsriskerna ska den europeiska civilskyddspoolen vara ett komplement till befintlig nationell kapacitet.
Ändring 41
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 6 – led b
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 11 – punkt 2
2.  Utifrån identifierade risker ska kommissionen fastställa typ och antal för den centrala insatskapacitet som behövs för den europeiska civilskyddspoolen (nedan kallade kapacitetsmålen). Kommissionen ska övervaka vilka framsteg som gjorts när det gäller uppfyllandet av kapacitetsmålen och de kvarvarande bristerna samt uppmuntra medlemsstaterna att åtgärda dessa brister. Kommissionen får stödja medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 20, 21.1 i och 21.2.
2.  Utifrån behov och risker som identifierats på plats ska kommissionen, i samarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter, fastställa typ och antal för den centrala insatskapacitet som behövs för den europeiska civilskyddspoolen (nedan kallade kapacitetsmålen). Kommissionen ska övervaka vilka framsteg som gjorts när det gäller uppfyllandet av kapacitetsmålen och de kvarvarande bristerna samt uppmuntra medlemsstaterna att åtgärda dessa brister. Kommissionen får stödja medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 20, 21.1 i och 21.2.
Ändring 42
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 6 – led c
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 11 – punkt 7
7.  Den insatskapacitet som medlemsstaterna ställer till förfogande för den europeiska civilskyddspoolen ska vara tillgänglig för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen efter begäran om bistånd genom ERCC, såvida inte medlemsstaterna befinner sig i en exceptionell situation som väsentligt påverkar utförandet av nationella uppgifter.
7.  Den insatskapacitet som medlemsstaterna ställer till förfogande för den europeiska civilskyddspoolen ska vara tillgänglig för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen efter begäran om bistånd genom ERCC, utom vid ett nationellt nödläge eller force majeure eller om medlemsstaterna befinner sig i en exceptionell situation som väsentligt påverkar utförandet av nationella uppgifter. Det slutliga beslutet om att kapaciteten ska sättas in ska fattas av de medlemsstater som har registrerat den berörda insatskapaciteten.
Ändring 43
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 6 – led c
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 11 – punkt 8 – stycke 1
När sådan insatskapacitet sätts in ska ledningen och kontrollen över den fortsatt ligga kvar hos de medlemsstater som gjort den tillgänglig och den får även dras tillbaka om det är omöjligt för medlemsstaterna att fortsätta att göra denna insatskapacitet tillgänglig på grund av en exceptionell situation som väsentligt påverkar utförandet av nationella uppgifter. I sådana fall ska samråd ske med kommissionen.
När sådan insatskapacitet sätts in ska ledningen och kontrollen över den fortsatt ligga kvar hos de medlemsstater som gjort den tillgänglig och den får även dras tillbaka vid ett nationellt nödläge eller force majeure i de medlemsstaterna eller om en exceptionell situation hindrar dem från att fortsätta att göra denna insatskapacitet tillgänglig. I sådana fall ska samråd ske med kommissionen.
Ändring 44
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 7
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12 – punkt 1
1.  I syfte att göra det möjligt att tillhandahålla hjälpinsatser när det inte finns tillräcklig befintlig kapacitet för att vidta effektiva katastrofinsatser inrättas rescEU.
1.  I syfte att göra det möjligt att tillhandahålla hjälpinsatser under exceptionella omständigheter när kapacitet på nationell nivå inte finns tillgänglig och när det inte finns tillräcklig befintlig kapacitet för att vidta effektiva katastrofinsatser inrättas rescEU. RescEU-kapacitet ska inte användas för att ersätta medlemsstaternas egen kapacitet och berörda ansvarsområden.
Ändring 45
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 7
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12 – punkt 2
2.  Följande kapacitet ska ingå i rescEU:
2.  RescEU ska bestå av ytterligare kapacitet utöver den som redan finns i medlemsstaterna, i syfte att komplettera och förstärka den, och ska hantera befintliga och framtida risker. Kapaciteten ska identifieras utifrån eventuella brister i insatskapaciteten med avseende på hälsokriser, industriella, miljömässiga, seismiska eller vulkaniska katastrofer, översvämningar och bränder, däribland skogsbränder, samt terroristattacker och kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.
På grundval av de identifierade bristerna ska åtminstone följande kapacitet ingå i rescEU:
a)  Luftburen skogsbrandsbekämpning.
a)  Luftburen skogsbrandsbekämpning.
b)  Högkapacitetspumpning.
b)  Högkapacitetspumpning.
c)  Sök- och räddningstjänst i tätorter.
c)  Sök- och räddningstjänst i tätorter.
d)  Fältsjukhus och grupper för akutsjukvård.
d)  Fältsjukhus och grupper för akutsjukvård.
Ändring 46
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 7
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12 – punkt 2a (ny)
2a.   Kapaciteten ska till sin natur vara flexibel och kunna ändras för att hantera framtida utvecklingsförlopp och utmaningar, såsom konsekvenser av klimatförändringar.
Ändring 47
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 7
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12 – punkt 4
4.  På grundval av identifierade risker och med utgångspunkt i en multiriskmodell, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 i syfte att fastställa de typer av kapacitet som behövs utöver de som fastställs i punkt 2 i denna artikel och ändra rescEU:s sammansättning i enlighet därmed. Förenlighet med unionens politik inom andra områden ska säkerställas.
4.  På grundval av identifierade risker och identifierad kapacitet samt riskhanteringsplaneringen enligt artikel 6, och med utgångspunkt i en multiriskmodell, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 i syfte att fastställa de typer av kapacitet som behövs utöver de som fastställs i punkt 2 i denna artikel och ändra rescEU: s sammansättning i enlighet därmed. Förenlighet med unionens politik inom andra områden ska säkerställas.
Om det vid en katastrof eller vid överhängande fara för en katastrof är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 31 tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.
Om det vid en katastrof eller vid överhängande fara för en katastrof är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 31 tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.
Ändring 48
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 7
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12 – punkt 5
5.  Kommissionen ska fastställa kvalitetskrav för den insatskapacitet som ingår i rescEU. Kvalitetskraven ska vara baserade på erkända internationella standarder i den mån sådana standarder redan existerar.
5.  Kommissionen ska, i samarbete med medlemsstaterna, fastställa kvalitetskrav för den insatskapacitet som ingår i rescEU. Kvalitetskraven ska vara baserade på erkända internationella standarder i den mån sådana standarder redan existerar.
Ändring 49
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 7
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12 – punkt 7
7.  Kapacitet från rescEU ska vara tillgänglig för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen efter begäran om bistånd genom ERCC. Kommissionen ska fatta beslut om insättande av rescEU-kapacitet och även ha kontrollen och ledningen av denna kapacitet.
7.  Kapacitet från rescEU ska vara tillgänglig för insatser inom ramen för civilskyddsmekanismen efter begäran om bistånd genom ERCC. Kommissionen ska fatta beslut om insättande av rescEU-kapacitet och även svara för den strategiska samordningen av denna kapacitet och ha befälet över insättandet, medan den operativa ledningen och kontrollen ska ligga kvar hos de ansvariga i den mottagande medlemsstaten.
Ändring 50
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 7
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12 – punkt 8
8.  Vid insättande av rescEU-kapacitet ska kommissionen komma överens med den begärande medlemsstaten om det operativa insättandet av denna kapacitet. Den begärande medlemsstaten ska underlätta den operativa samordningen av sin egen kapacitet och rescEU-kapaciteten
8.  Vid insättande av rescEU-kapacitet ska kommissionen genom ERCC komma överens med den begärande medlemsstaten om det operativa insättandet av denna kapacitet. Den begärande medlemsstaten ska underlätta den operativa samordningen av sin egen kapacitet och rescEU-kapaciteten
Ändring 51
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 7
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12 – punkt 10
10.  När kommissionen anskaffar utrustning såsom utrustning för luftburen skogsbrandsbekämpning genom att förvärva, leasa eller hyra den, ska följande säkerställas:
10.  När kommissionen anskaffar utrustning såsom utrustning för luftburen skogsbrandsbekämpning genom att förvärva, leasa eller hyra den, ska följande säkerställas:
a)  När utrustning förvärvas ska det ingås ett avtal mellan kommissionen och en medlemsstat om att utrustningen ska registreras i medlemsstaten i fråga.
a)  När utrustning förvärvas ska det ingås ett avtal mellan kommissionen och en medlemsstat om att utrustningen ska registreras i medlemsstaten i fråga.
b)  När utrustning leasas eller hyrs ska den registreras i en medlemsstat.
b)  När utrustning leasas eller hyrs ska det inte vara obligatoriskt att registrera den i en medlemsstat.
ba)  Den kommersiella förvaltningen av luftfartygen ska anförtros åt Easa-certifierade operatörer.
Ändring 52
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 8
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12a – stycke 1
Kommissionen ska vart annat år underrätta Europaparlamentet och rådet om vilka insatser och framsteg som gjorts med avseende på artiklarna 11 och 12.”
Kommissionen ska varje år underrätta Europaparlamentet och rådet om vilka insatser och framsteg som gjorts med avseende på artiklarna 11 och 12.”
Ändring 53
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 8
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 12a – stycke 1a (nytt)
Denna information ska omfatta en genomgång av budget- och kostnadsutvecklingen, med en detaljerad teknisk och ekonomisk bedömning, tydlig information om kostnadsökningar och ändringar i fråga om erforderliga typer av insatskapacitet och eventuella kvalitetskrav för sådan kapacitet, samt skälen till dessa ökningar eller ändringar.
Ändring 54
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 9
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1
Kommissionen ska inrätta ett nätverk av relevanta civilskydds- och katastrofhanteringsaktörer och institutioner, vilka tillsammans med kommissionen utgör unionens kunskapsnätverk för civilskydd.
Kommissionen ska inrätta ett nätverk av relevanta civilskydds- och katastrofhanteringsaktörer och institutioner, däribland kompetenscentrum, universitet och forskare, vilka tillsammans med kommissionen utgör unionens kunskapsnätverk för civilskydd. Kommissionen ska ta vederbörlig hänsyn till den expertis som finns i medlemsstaterna och insatsorganisationerna.
Ändring 55
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 9
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen
Nätverket ska utföra följande uppgifter på området utbildning, övningar, erfarenheter och kunskapsspridning, i tillämpliga fall i nära samarbete med berört kunskapscentrum:”
Nätverket ska sträva efter en jämn könsfördelning och utföra följande uppgifter på området utbildning, övningar, erfarenheter och kunskapsspridning, i tillämpliga fall i nära samarbete med berört kunskapscentrum:”
Ändring 56
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led a
9a)  I artikel 13.1 ska led a ersättas av följande:
”a) Inrätta och förvalta ett utbildningsprogram för civilskyddspersonal och personal som arbetar med krishantering på områdena förebyggande av, beredskap för och insatser vid katastrofer. Programmet ska innefatta gemensamma kurser och ett system för utbyte av experter, varigenom enskilda experter kan utstationeras i andra medlemsstater.”
”a) Inrätta och förvalta ett utbildningsprogram för civilskyddspersonal och personal som arbetar med krishantering på områdena förebyggande av, beredskap för och insatser vid katastrofer. Programmet ska innefatta gemensamma kurser och ett system för utbyte av experter, varigenom enskilda experter kan utstationeras i andra medlemsstater. Ett nytt Erasmusprogram för civilskydd ska införas i överensstämmelse med bestämmelserna och principerna i förordning (EU) nr 1288/2013*.
Utbildningsprogrammet ska ha till syfte att förbättra samordningen, samverkansförmågan och komplementariteten mellan de kapaciteter som avses i artiklarna 9 och 11 och stärka kompetensen hos de experter som avses i artikel 8 d och f.
Erasmusprogrammet för civilskydd ska även ha till syfte att förbättra samordningen, samverkansförmågan och komplementariteten mellan de kapaciteter som avses i artiklarna 9, 11 och 12 och stärka kompetensen hos de experter som avses i artikel 8 d och f.
Erasmusprogrammet för civilskydd ska innehålla en internationell dimension i syfte att stödja unionens yttre åtgärder, däribland utvecklingsmålen, genom samarbete mellan medlemsstater och mellan partnerländer.
_______________
* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av beslut nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50).
Ändring 57
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led f
9b)   I artikel 13.1 ska led f ersättas med följande:
”f) Stimulera och främja införande och användning av relevant ny teknik inom ramen för civilskyddsmekanismen.”
”f) Stimulera forskning och innovation och främja införande och användning av relevant ny teknik inom ramen för civilskyddsmekanismen.”
Ändring 58
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 9c (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 13 – punkt 3a (ny)
9c)  I artikel 13 ska följande punkt läggas till:
”3a. Kommissionen ska utöka utbildningskapaciteten och utbytet av kunskaper och erfarenheter mellan unionens kunskapsnätverk för civilskydd och internationella organisationer och tredjeländer för att bidra till att fullgöra internationella åtaganden om katastrofriskreducering, särskilt inom Sendai-ramverket.”
Ändring 59
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 11a (nytt)
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 16 – punkt 2
11a)  I artikel 16 ska punkt 2 ersättas med följande:
”2. Insatser enligt denna artikel får antingen genomföras som en oberoende biståndsinsats eller som ett bidrag till en insats som leds av en internationell organisation. Unionens samordning ska vara fullt integrerad med den övergripande samordning som tillhandahålls av Förenta nationernas kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) och ska respektera dess ledande roll.”
”2. Insatser enligt denna artikel får antingen genomföras som en oberoende biståndsinsats eller som ett bidrag till en insats som leds av en internationell organisation. Unionens samordning ska vara fullt integrerad med den övergripande samordning som tillhandahålls av Förenta nationernas kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) och ska respektera dess ledande roll. Vid mänskligt orsakade katastrofer eller komplexa nödsituationer ska kommissionen, i samråd med humanitära aktörer, tydligt fastställa insatsens räckvidd och dess förhållande till parterna i den mer övergripande humanitära insatsen och säkerställa samstämmighet med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd samt respekt för humanitära principer.
Ändring 60
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 12
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)
De nödvändiga anslagen för civilskyddsmekanismen ska gradvis godkännas av Europaparlamentet och rådet inom ramen för det årliga budgetförfarandet, med vederbörlig hänsyn till alla medel som finns tillgängliga enligt rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013* och med särskild användning av flexibilitetsmekanismen, enligt vad som anges i bilaga I.
____________________
* Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
Ändring 61
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 13
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 20 a – stycke 1
Allt bistånd och all finansiering som tillhandahålls i enlighet med detta beslut ska ge lämplig synlighet åt unionen, bland annat ska EU:s emblem ha en framträdande plats på sådan kapacitet som avses i artiklarna 11, 12 och 21.2 c.”
Allt bistånd och all finansiering som tillhandahålls i enlighet med detta beslut ska ge lämplig synlighet åt unionen, bland annat ska EU:s emblem ha en framträdande plats på sådan kapacitet som avses i artiklarna 11, 12 och 21.2 c. En kommunikationsstrategi ska tas fram för att de konkreta resultaten av åtgärderna inom civilskyddsmekanismen ska bli synliga för allmänheten.
Ändring 62
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 15 – led b
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 23 – punkt 2a (ny)
2a.  För kapacitet från medlemsstaterna som inte ställts till den europeiska civilskyddspoolens förfogande på förhand får unionens ekonomiska bistånd till transportresurser uppgå till högst 55 % av den totala stödberättigande kostnaden. För att ha rätt till sådan finansiering ska medlemsstaterna åta sig att utarbeta ett register över all kapacitet med tillhörande förvaltningsstruktur som de förfogar över, utöver sådan som på förhand ställts till den europeiska civilskyddspoolens förfogande, för att kunna ingripa vid hälsomässiga, industriella, seismiska eller vulkaniska katastrofer, vid översvämningar och skogsbränder och vid terroristattacker samt kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära attacker.
Ändring 63
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 16
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 26 – punkt 2
2.  Synergieffekter och komplementaritet med andra unionsinstrument ska eftersträvas, såsom instrument till stöd för sammanhållning, landsbygdsutveckling, forskning, hälso- och sjukvård samt migrations- och säkerhetspolitik. Vid insatser i samband med humanitära kriser i tredjeländer ska kommissionen säkerställa komplementaritet och samstämmighet mellan de åtgärder som finansieras enligt detta beslut och de åtgärder som finansieras enligt förordning (EG) nr 1257/96.
2.  Synergieffekter, komplementaritet och ökad samordning med andra unionsinstrument ska utvecklas, såsom instrument till stöd för sammanhållning, däribland Europeiska unionens solidaritetsfond, landsbygdsutveckling, forskning, hälso- och sjukvård samt migrations- och säkerhetspolitik, utan att det innebär någon omfördelning av medel från dessa områden. Vid insatser i samband med humanitära kriser i tredjeländer ska kommissionen säkerställa komplementaritet och samstämmighet mellan de åtgärder som finansieras enligt detta beslut och de åtgärder som finansieras enligt förordning (EG) nr 1257/96, och ska samtidigt respektera den distinkta och oberoende karaktären hos åtgärderna och deras finansiering och se till att de är i överensstämmelse med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd.
Ändring 64
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 18
Beslut nr 1313/2013/EU
Artikel 32 – punkt 1 – led g
”g) Inrättande, förvaltning och upprätthållande av rescEU i enlighet med artikel 12, inbegripet kriterier för beslut om insättande och förfaranden för driften.
”g) Inrättande, förvaltning och upprätthållande av rescEU i enlighet med artikel 12, inbegripet kriterier för beslut om insättande, förfaranden för driften och villkor för en medlemsstats insättande av rescEU-kapacitet på nationell nivå samt finansiella och andra arrangemang kopplade till detta.
Ändring 65
Förslag till beslut
Bilaga I (ny)

Kommissionens förslag

Ändring

BILAGA I

VÄGLEDANDE TILLDELNING AV YTTERLIGARE MEDEL FÖR PERIODEN 2018–2020

 

 

2018

2019

2020

TOTALT

Totala ytterligare anslag under rubrik 3*

ÅB

19,157

115,2

122,497

256,854

 

BB

11

56,56

115,395

182,955

Totala ytterligare anslag under rubrik 4*

ÅB

2

2

2,284

6,284

 

BB

0,8

1,8

2,014

4,614

Totala ytterligare anslag under rubrikerna 3 och 4 tillsammans*

ÅB

21,157

117,2

124,781

263,138

 

BB

11,8

58,36

117,409

187,569

(belopp angivna i miljoner euro)

* De fullständiga beloppen ska tillhandahållas via flexibilitetsmekanismen.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0180/2018).

Senaste uppdatering: 16 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy