Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2718(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0242/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0237

Приети текстове
PDF 147kWORD 58k
Четвъртък, 31 май 2018 г. - Страсбург
Механизмът за свързване на Европа след 2020 г.
P8_TA(2018)0237RC-B8-0242/2018

Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно транспортния стълб на Механизма за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1) и неговото последващо изменение с Регламент (EC, Евратом) 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 г.(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията(4),

—  като взе предвид Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС, публикуван от Комисията на 28 юни 2017 г. (COM(2017)0358),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2017 г. относно Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС(5),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (COM(2016)0604), съобщението на Комисията (COM(2016)0603) и придружаващия го работен документ SWD(2016)0299,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за изменение на Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2016)0606),

—  като взе предвид ратификацията на Парижкото споразумение от Европейския парламент на 4 октомври 2016 г. и от Съвета на 5 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.(6),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 15 юни 2016 г. — „Средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка (МФР)“(7),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 май 2018 г., озаглавено „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава. Многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“ (COM(2018)0321),

—  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 28 март 2018 г. относно елементите за нова стратегия на ЕС относно план за действие за военната мобилност (JOIN(2018)0005),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 14 февруари 2018 г. относно средносрочната оценка на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) (COM(2018)0066),

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че развитието и рехабилитацията на транспортната инфраструктура в ЕС все още е по-скоро фрагментирана и представлява голямо предизвикателство по отношение на капацитета и финансирането, но е от съществено значение за осигуряването на устойчив растеж, работни места и конкурентоспособност, както и на социалното и териториалното сближаване в рамките на Съюза, като следователно преодолява неравновесието между регионите;

Б.  като има предвид, че Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е обща, централно управлявана програма за финансиране, имаща за цел да насърчава разработването на високоефективни, устойчиви и взаимосвързани трансевропейски мрежи (TEN) в областта на инфраструктурата на транспорта, енергетиката и цифровите услуги;

В.  като има предвид, че ранното завършване на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) ще допринесе съществено за постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите съгласно Парижкото споразумение относно изменението на климата, за декарбонизацията на европейската икономика и за целите на ЕС 20-20-20 в областта на енергетиката и политиката за климата; като има предвид, че основната мрежа следва да бъде завършена до 2030 г., а широкообхватната мрежа — до 2050 г.;

Г.  като има предвид, че 10% от европейците работят в транспортния сектор като цяло, и като има предвид, че инвестирането в транспортна инфраструктура ще доведе до създаването на нови работни места, като по приблизителни оценки всеки един милиард евро, инвестирани в основната мрежа на TEN-T, ще доведе до създаването на до 20 000 нови работни места;

Д.  като има предвид, че МСЕ е съсредоточен върху улесняването на трансграничните връзки, създаването на мултимодални и градски възли, преодоляването на неефективността на пазара и премахването на участъците с недостатъчен капацитет; като има предвид, че МСЕ е осигурил реализацията на проекти, които в противен случай не биха били осъществени, и по този начин осигурява безспорна европейска добавена стойност, като улеснява трансграничното сътрудничество и координация;

Е.  като има предвид, че за транспортния сектор е била заделена най-голяма част от бюджета на МСЕ за периода 2014—2020 г.; като има предвид, че този общ дял на транспорта беше разделен на общ пакет за всички държави членки и пакет за политиката на сближаване, който е на разположение на държавите членки, получаващи средства от Кохезионния фонд, и се превежда пряко от Кохезионния фонд;

Ж.  като има предвид, че МСЕ е една от най-успешните програми на ЕС, като при поканите за представяне на предложения интересът значително надхвърли предвидените средства; като има предвид, че до края на 2017 г. МСЕ-Транспорт вече е предоставил 21,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства за проекти по TEN-T, което е генерирало инвестиции на обща стойност 41,6 милиарда евро; като има предвид, че през 2018 г. ще бъдат подписани допълнителни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за покана за смесено финансиране, съчетаващо безвъзмездни средства по МСЕ с частно финансиране, включително по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); като има предвид, че първоначалният бюджет от 1 милиард евро за тази покана беше увеличен през ноември 2017 г. с 350 млн. евро с цел да се предостави подкрепа за приоритетната програма „иновации и нови технологии“ в съответствие с целите на плана за действие за алтернативни горива;

З.  като има предвид, че въвеждането на принципа „използваш или губиш“ допринесе значително за успеха на МСЕ; като има предвид обаче, че възстановяването на бюджета за нереализирани проекти следва да бъде ускорено;

И.  като има предвид, че МСЕ има за цел да ускори инвестициите в транспортната инфраструктура и иновации и да привлече финансиране както от публичния, така и от частния сектор, като същевременно се повишава правната сигурност и се спазва принципът на технологична неутралност;

Й.  като има предвид, че се очаква Комисията да публикува законодателните си предложения за европейски стратегически инвестиции, които включват актуализация на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), през юни 2018 г.;

1.  подчертава, че инвестирането в транспортна инфраструктура означава инвестиране в дългосрочен растеж, сближаване, конкурентоспособност и работни места; поради това подчертава стратегическото значение на програмата МСЕ по отношение на интеграцията на вътрешния пазар, интелигентната мобилност и възможността ЕС да осигури реална добавена стойност за гражданите чрез тази програма;

2.  подчертава, че МСЕ е бил, е и трябва да остане ефективен и целенасочен инструмент за инвестиции в трансевропейска инфраструктура (TEN) в областта на транспорта, енергетиката и цифровия сектор, както и за да се допринесе за приоритетите на ЕС в областта на работните места, растежа и инвестициите, вътрешния пазар, енергийния съюз и климата и цифровия единен пазар;

3.  подчертава успеха на програмата на МСЕ за периода 2014—2020 г. за постигането на висока европейска добавена стойност чрез подпомагане на проекти за свързване, които имат трансгранични измерения и измерения, свързани с оперативната съвместимост и мултимодалността, както и проекти, подобряващи свързаността във всички видове транспорт, включително по море, вътрешните пристанища и вътрешните водни пътища, като се отдава приоритет на проекти за изграждане на липсващи връзки и премахването на участъците с недостатъчен капацитет с цел постигане на единно европейско транспортно пространство, достъпно за всички, и на иновативен транспортен сектор; призовава Комисията да увеличи трансграничната добавена стойност на възли като морски пристанища, както и да предостави подкрепа на проекти за укрепване на връзките с партньорските трети държави;

4.  признава, че предимствата и потенциалът на инвестициите на ЕС в мрежата TEN-T могат да бъдат реализирани изцяло само след доизграждането на основната и на широкообхватната мрежа; призовава Комисията да има предвид, че завършването на тези мрежи ще изисква значителни инвестиции, част от които ще зависят от продължаващата подкрепа на ЕС или ще бъдат изложени на опасност от застой; настоява, че трябва да се поддържа натискът, за да може тяхното доизграждане да приключи съответно не по-късно от 2030 и 2050 г. и в съответствие със стандартите за 21-ви век по време на целия процес;

5.  призовава Комисията да гарантира, че програмата МСЕ в рамките на предложението за МФР за периода 2021—2027 г. е продължение на настоящата програма, с дори още по-широкообхватни амбиции по отношение на целите на политиката и финансовите ресурси; подчертава, че инвестициите в цифрови, иновационни и устойчиви транспортни проекти трябва да бъдат ускорени, за да преминем към по-екологична, действително интегрирана, модерна, достъпна за всички, по-безопасна и ефикасна транспортна система;

6.  признава, че намесата на МСЕ е била от решаващо значение за стартирането на повечето проекти, особено на проектите за свързване на трансгранично, национално, регионално и местно равнище; подчертава, че МСЕ се оказа основен катализатор за публичните и частните инвестиции; счита обаче, че следва да се предприемат допълнителни действия за разгръщане на неговия пълен потенциал;

7.  призовава Комисията да разгледа допълнителни начини за насърчаване на МСЕ като политически инструмент с конкретни секторни цели, насочен към реализирането на сложни проекти с трансгранично или европейско измерение на оперативната съвместимост;

8.  счита, че в следващата МФР, като се използва за основа задълбочен преглед на периода 2014—2020 г. и последиците от сложните взаимоотношения между МСЕ и други финансови програми и инструменти, като например „Хоризонт 2020“, европейските структурни и инвестиционни фондове и ЕФСИ, и по-специално ефектът на заместване, наблюдаван по отношение на МСЕ и ЕФСИ, Комисията следва допълнително да засили и гарантира взаимното допълване между МСЕ и други програми като „Хоризонт Европа“ и фонда InvestEU, за да се запазят и насърчават ясните цели на програмата, да се избегне дублирането и да се оптимизират бюджетните ресурси;

9.  подчертава, че всяко съкращаване на средствата по следващия МСЕ в полза на други програми, както се случи в рамките на МСЕ за периода 2014—2020 г., откъдето средства бяха насочени към ЕФСИ и Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), ще се счита за неприемливо; насърчава Комисията да запази изцяло финансовия капацитет на МСЕ, тъй като голяма част от финансирането по МСЕ се отнася до проекти с регионални и европейски ползи в по-широк план, но за които няма достатъчно национално или пазарно финансиране;

10.  признава насърчаващия успех на първите резултати от поканата за представяне на предложения за смесено финансиране, стартирана в рамките на действащата програма МСЕ; поради това настоятелно насърчава Комисията да отправя отново такива покани в бъдеще и да продължи да използва по-активно МСЕ под формата на безвъзмездни средства, които да се съчетават с финансови инструменти на ЕС и извън рамките на ЕС, когато е възможно; приканва Комисията също така да намери начини за по-ефективно насърчаване на участието на частни съинвеститори, а държавите членки да премахнат законодателните и административни пречки пред този процес;

11.  призовава Комисията да продължава да насърчава полезните взаимодействия на ниво проекти между трите сектора, които понастоящем са ограничени поради липсата на гъвкавост на бюджетната рамка по отношение на допустимостта на проектите и допустимостта на разходите; настоятелно призовава Комисията да адаптира инфраструктурата към бъдещите нужди на чистата и интелигентната мобилност; очаква бъдещите насоки за секторната политика и инструментът на МСЕ да станат по-гъвкави, за да се улеснят полезните взаимодействия и да се предоставят по-ефективни отговори на новите технологични развития и приоритети, например цифровизацията, като същевременно се ускори създаването на икономика с ниски въглеродни емисии и се вземат мерки за преодоляване на общите предизвикателства пред обществото, като киберсигурността;

12.  подчертава значението на прякото управление, с цел осигуряване на общи за трите сектора процедури, бързо отпускане на средства и много добро изпълнение на бюджета; подчертава, че прякото управление на безвъзмездни средства по МСЕ доказа, че е много ефикасно, че разполага със солиден резерв от проекти и състезателна процедура за подбор, и обръща особено внимание на политическите цели на Съюза, на координираното прилагане и на пълноценното участие на държавите членки; потвърждава ключовата роля на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) за успеха на МСЕ чрез оптимизиране на бюджета, по-специално благодарение на неговата гъвкавост при бързо пренасочване на неизразходваните средства към дейности по финансирането на нови проекти; настоява за засилване на INEA, за да се гарантира, че средствата на ЕС се изразходват по подходящ начин;

13.  изразява подкрепа за прилагането на принципа „използваш или губиш“ в прякото управление на МСЕ; същевременно настоява да се запази възможността за пренасочване на поетите задължения в случаите, когато проектите не постигат очакваните резултати, с цел да се повиши ефективността на МСЕ;

14.  признава сложността на процедурата за представяне на проект, особено за големи транспортни инфраструктури, както и значението на предоставяната техническа помощ, например чрез подкрепящи действия по програмата МСЕ, по-специално за държавите членки, получаващи средства от Кохезионния фонд, с цел да се насърчи допустимостта на зрели и висококачествени проекти; призовава Комисията да продължи да предоставя този вид помощ и да преосмисли критериите за оценяване в полза на по-ясното определяне на добавената стойност на проектите; призовава Комисията освен това да предприеме по-нататъшни стъпки с цел значително опростяване на административните изисквания, не само за безвъзмездните средства в малък размер, и да адаптира техническата помощ, предоставяна за кандидатите с по-малки проекти;

15.  приветства факта, че през програмния период 2014—2020 г. 11,3 милиарда евро са прехвърлени от Кохезионния фонд към пакета за политиката на сближаване в рамките на транспортния стълб на МСЕ и изтъква изключителния успех на поканите за представяне на предложения във връзка с политиката на сближаване;

16.  отбелязва предложението на Комисията да отпусне 42 265 млн. евро на Механизма за свързване на Европа за периода 2021—2027 г., в това число — 7 675 милиона евро за енергийни проекти и 2 662 млн. евро (по постоянни цени) за телекомуникационни и цифрови проекти; изразява съжаление обаче, че по постоянни цени разпределените за МСЕ-Транспорт средства възлизат на 384 милиона евро, а участието на Кохезионния фонд възлиза на 10 милиарда евро, което представлява намаление съответно с 12% и 13%; отбелязва и не може да приеме, че средствата, отпуснати за транспортния стълб, са единствените, които са били намалени; подчертава, че предизвикателствата, пред които е изправен транспортният сектор в рамките на вътрешния пазар, и успехът на МСЕ са в разрез с намаляването на размера на пакета за транспорта и призовава Комисията да преразгледа предложената сума;

17.  счита, че за да се запази високото равнище на надеждност и привлекателност на програмата МСЕ за инвеститорите, финансовият й капацитет за периода на следващата МФР следва да бъде увеличен; подчертава, че недостатъчният бюджет за транспорт ще изложи на опасност завършването на мрежата TEN-T и че това на практика ще обезцени вече направените инвестиции чрез публични финанси;

18.  подчертава освен това, че политиката на сближаване притежава силно регионално измерение, което отговаря на местното търсене и е от ключово значение за завършването на части от основната мрежа в държавите членки, участващи в политиката на сближаване, и следователно за териториалното сближаване на ЕС; отбелязва, че инвестициите в транспортната инфраструктура на ЕС, когато се осъществяват с участие на Кохезионния фонд, следва да продължат като добре балансирана система на централно управлявани и споделяни източници на управление; подчертава, че средствата, заделени от Кохезионния фонд в рамките на прякото управление на МСЕ от страна на Кохезионния фонд в следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. трябва да останат поне на същото равнище, както през предходната МФР за периода 2014—2020 г., и че тази сума трябва да бъде достатъчна за завършване, по време на следващата МФР 2021—2027 г., на проектите, финансирани от суми по Кохезионния фонд в рамките на настоящия МСЕ;

19.  припомня, че завършването на основната транспортна мрежа в ЕС и изпълнението на приоритетите на политиката ще продължат да се нуждаят от участието в процеса на вземане на решения на гражданите и заинтересованите страни, от прозрачност при оценката и мониторинга на околната среда и на финансовото изпълнение на проектите, от подобряване на интеграцията на различните видове транспорт, и от насърчаване на комодалните операции;

20.  призовава Комисията и държавите членки да запазят ангажираността си по отношение на основните политически цели на МСЕ в областта на транспорта: до 2030 г. — завършване на основната мрежа на TEN-T, включително осъществяване на изследванията в областта на управлението на въздушното движение в рамките на Единното европейско небе (SESAR), на морски магистрали (ММ) и Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), както и преход към екологосъобразна, конкурентоспособна, иновативна и свързана мобилност, включително на основната структура на ЕС за зареждане с алтернативни горива до 2025 г.; напредък в посока завършване на цялостната трансевропейска транспортна мрежа до 2050 г.;

21.  подчертава необходимостта от по-силен акцент върху интелигентните хоризонтални проекти; следователно призовава Комисията да разгледа възможността за създаване на специфични, тематични и транснационални инициативи за ускоряване и гарантиране на правилното прилагане на хоризонтални приоритети като ERTMS чрез привличане на частни инвестиции, отчасти чрез обединяване на безвъзмездни средства и финансови инструменти;

22.  припомня, по отношение на транспортния сектор, че е важно да се постави акцент върху мултимодални и трансгранични връзки, цифрови решения, преминаване към други видове транспорт и по-устойчив транспорт; счита, че актуализираният МСЕ следва да отдаде приоритетно значение на по-преки връзки между основната и широкообхватната мрежа; счита, че тези цели следва да бъдат отразени в списъците с предварително определени проекти, включени в следващия регламент за МСЕ;

23.  признава, че транспортният сектор следва да се възползва изцяло от възможностите, предлагани от цифровите и иновативните технологии, и признава, че новата иновативна транспортна инфраструктура е винаги по-привлекателна за инвестиции, особено от страна на частния сектор; изтъква обаче, че съществуващата инфраструктура продължава да бъде гръбнакът на мрежата на ЕС и подчертава неотложната необходимост от инвестиране в по-голяма степен в поддръжката на съществуващата инфраструктура; поради това призовава Комисията да гарантира привлекателността на преоборудването или модернизирането на съществуващата инфраструктура с висока иновационна амбиция;

24.  призовава Комисията да отдели специално внимание на най-отдалечените региони (НОР), съгласно разпоредбите на член 349 от ДФЕС, като разшири основната инфраструктура на пристанищата с цел да подобри свързаността им с техните географски басейни, между самите региони, с континента и с трети държави; счита, че НОР следва да разполагат със съвместно финансиране до 85% за всички видове транспорт, за да се подобри техният достъп до покани за представяне на предложения и за да се създадат редовни морски връзки между НОР и континенталните региони; призовава Комисията да разгледа възможността за създаване на специална покана за представяне на предложения за НОР и да разгледа, освен това отпускането на финансиране за иновативни технологии за регионалните летища в НОР, така че да се гарантира безопасността и поддръжката на летищната инфраструктура;

25.  приветства целите, заложени в съвместното съобщение „План за действие относно военната мобилност“ по отношение на подобряването на инфраструктурата и насърчаването на полезното взаимодействие; призовава Комисията да използва МСЕ, за да подкрепи развитието на инфраструктура с двойна — гражданска и военна — употреба, съвместно с трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T);

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на държавите членки.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) OВ L 163, 24.6.2017 г., стр. 1.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 64.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0401.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0412.
(7) ОВ C 17, 18.1.2017 г., стр. 20.

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност