Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2718(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0242/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 31/05/2018 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0237

Teksty przyjęte
PDF 144kWORD 56k
Czwartek, 31 maja 2018 r. - Strasburg
Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r.
P8_TA(2018)0237RC-B8-0242/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 31 maja 2018 r. w sprawie filaru transportowego instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 311, 312 i 323 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz zmieniające rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2017/1123 z dnia 20 czerwca 2017 r.(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przygotowania powyborczej rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji(4),

–  uwzględniając dokument Komisji z dnia 28 czerwca 2017 r. otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE (COM(2017)0358),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2017 r. w sprawie dokumentu otwierającego debatę na temat przyszłości finansów UE(5),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 września 2016 r. dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (COM(2016)0604), komunikat Komisji (COM(2016)0603) i dołączony do niego dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016)0299),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 września 2016 r. dotyczący zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2016)0606),

–  uwzględniając ratyfikację porozumienia paryskiego przez Parlament Europejski w dniu 4 października 2016 r. oraz przez Radę w dniu 5 października 2016 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2016 r. w sprawie śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(6),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych(7),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 maja 2018 r. pt. „Nowoczesny budżet Unii, która chroni, wspiera i broni – wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027” (COM(2018)0321),

–  uwzględniając wspólny komunikat Komisji i wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 28 marca 2018 r. pt. „Plan działania na rzecz mobilności wojskowej” (JOIN(2018)0005),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie oceny śródokresowej wdrażania instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) (COM(2018)0066),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej w UE mają nadal dość fragmentaryczny charakter i stanowią duże wyzwanie pod względem możliwości i finansowania, ale mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zarówno trwałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności, jak i spójności społecznej i terytorialnej w Unii, i w ten sposób przeciwdziałają nierównościom pomiędzy regionami;

B.  mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” to wspólny, zarządzany centralnie program finansowania mający na celu promowanie rozwoju wysoko wydajnych, zrównoważonych i połączonych sieci transeuropejskich (TEN) w obszarach infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej;

C.  mając na uwadze, że przedterminowe zakończenie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) znacznie przyczyni się do osiągnięcia przez UE celów w zakresie redukcji emisji określonych w porozumieniu klimatycznym z Paryża, do dekarbonizacji gospodarki europejskiej oraz do realizacji celów UE 20-20-20 w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej; mając na uwadze, że sieć bazowa powinna zostać ukończona do 2030 r. a sieć kompleksowa do 2050 r.;

D.  mając na uwadze, że jeden na dziesięciu Europejczyków pracuje w szeroko rozumianym sektorze transportu, oraz mając na uwadze, że inwestycje w infrastrukturę transportową doprowadzą do powstania nowych miejsc pracy, gdyż szacuje się, że każdy miliard euro zainwestowany w sieć bazową TEN-T pozwoli stworzyć do 20 000 nowych miejsc pracy;

E.  mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” koncentruje się na ułatwieniu połączeń transgranicznych, tworzeniu węzłów multimodalnych i miejskich oraz na usuwaniu niedoskonałości rynku i wąskich gardeł; mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” zapewnił realizację projektów, które w przeciwnym razie nie zostałyby zrealizowane, co daje wyraźną unijną wartość dodaną, gdyż sprzyja transnarodowej współpracy i koordynacji;

F.  mając na uwadze, że sektor transportu stanowił największą część budżetu instrumentu „Łącząc Europę” w okresie 2014–2020; mając na uwadze, że udział transportu został podzielony na ogólną pulę środków dla wszystkich państw członkowskich i pulę środków na spójność dostępnych dla państw członkowskich objętych polityką spójności i pochodzących bezpośrednio z Funduszu Spójności;

G.  mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” jest jednym z najbardziej udanych programów UE, jako że zainteresowanie zaproszeniami do składania wniosków znacznie przekroczyło możliwości finansowania; mając na uwadze, że do końca 2017 r. instrument „Łącząc Europę” – Transport przeznaczył już 21,3 mld EUR w postaci dotacji na projekty TEN-T, co pociągnęło za sobą inwestycje o łącznej wartości 41,6 mld EUR; mając na uwadze, że w 2018 r. zostaną podpisane dodatkowe umowy w sprawie przyznania dotacji w ramach mieszanego zaproszenia do składania wniosków łączącego dotacje z instrumentu „Łącząc Europę” z finansowaniem prywatnym, w tym z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS); mając na uwadze, że pierwotny budżet w wysokości 1 mld EUR na to zaproszenie do składania wniosków zwiększono w listopadzie 2017 r. o 350 mln EUR w celu wspierania priorytetu „Innowacje i nowe technologie”, zgodnie z celami planu działania dotyczącego paliw alternatywnych;

H.  mając na uwadze, że wprowadzenie zasady „wykorzystaj albo strać” przyczyniło się w znacznym stopniu do sukcesu instrumentu „Łącząc Europę”; mając jednakże na uwadze, że należy przyspieszyć odzyskiwanie środków budżetowych przeznaczonych na projekty, które nie zostały zrealizowane;

I.  mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” ma na celu przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę transportową i innowacji oraz pozyskanie funduszy zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, przy jednoczesnym zwiększeniu pewności prawa i poszanowaniu zasady neutralności technologicznej;

J.  mając na uwadze, że Komisja ma opublikować w czerwcu 2018 r. wnioski ustawodawcze dotyczące europejskich inwestycji strategicznych, w tym zaktualizowanego instrumentu „Łącząc Europę”;

1.  podkreśla, że inwestowanie w infrastrukturę transportową oznacza inwestowanie w trwały zrównoważony wzrost gospodarczy, spójność, konkurencyjność i zatrudnienie; podkreśla w związku z tym strategiczne znaczenie programu dotyczącego instrumentu „Łącząc Europę” pod względem integracji rynku wewnętrznego, inteligentnej mobilności i możliwości zapewnienia obywatelom przez UE wymiernej wartości dodanej za pośrednictwem tego programu;

2.  podkreśla, że instrument „Łącząc Europę” był, jest i musi pozostać skutecznym i ukierunkowanym instrumentem inwestycji w transeuropejską infrastrukturę w sektorze transportu, energii i usług cyfrowych, a także przyczyniać się do realizacji priorytetów UE w zakresie miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji, rynku wewnętrznego, unii energetycznej, klimatu i jednolitego rynku cyfrowego;

3.  podkreśla sukces programu dotyczącego instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014–2020 pod względem wysokiej europejskiej wartości dodanej poprzez wspieranie projektów dotyczących połączeń o wymiarze transgranicznym, interoperacyjnym i multimodalnym oraz projektów służących zwiększaniu łączności między wszystkimi rodzajami transportu, w tym na morzu, w portach śródlądowych i na śródlądowych drogach wodnych, nadając priorytetowe znaczenie projektom polegającym na uzupełnianiu brakujących ogniw i usuwaniu wąskich gardeł w celu stworzenia dostępnego dla wszystkich jednolitego europejskiego obszaru transportu i innowacyjnego sektora transportu; wzywa Komisję, aby zwiększyła transgraniczną wartość dodaną węzłów, takich jak porty morskie, a także aby wspierała projekty poprawiające łączność z partnerskimi państwami trzecimi;

4.  uznaje, że korzyści i potencjał unijnych inwestycji w sieć TEN-T można w pełni wykorzystać jedynie po ukończeniu sieci bazowej i sieci kompleksowej; wzywa Komisję, aby pamiętała, że ukończenie budowy tych sieci będzie wymagało znacznych inwestycji, częściowo uzależnionych od ciągłego wsparcia ze strony UE, bez którego istnieje ryzyko, że projekty te utkną w martwym punkcie; podkreśla, że należy utrzymać presję wywieraną w celu ich zakończenia nie później niż, odpowiednio, w 2030 r. i 2050 r., stosując przez cały czas trwania procesu standardy XXI w.;

5.  wzywa Komisję do dopilnowania, by program dotyczący instrumentu „Łącząc Europę” w ramach wniosku dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 opierał się na obecnym programie i na jeszcze większych ambicjach, jeśli chodzi o cele polityki i zasoby finansowe; podkreśla, że konieczne jest przyspieszenie inwestycji w cyfrowe, innowacyjne i zrównoważone projekty transportowe, aby przybliżyć się do przejścia na bardziej ekologiczny, prawdziwie zintegrowany, nowoczesny, dostępny dla wszystkich, bezpieczniejszy i wydajny system transportu;

6.  przyznaje, że udział instrumentu „Łącząc Europę” był decydujący dla uruchomienia większości projektów, zwłaszcza w przypadku projektów dotyczących sieci połączeń na poziomie transgranicznym, krajowym, regionalnym i lokalnym; podkreśla, że instrument „Łącząc Europę” okazał się ważnym katalizatorem inwestycji publicznych i prywatnych; uważa jednak, że należy podjąć dalsze działania w celu uwolnienia jego pełnego potencjału;

7.  wzywa Komisję do rozważenia dalszych sposobów promowania instrumentu „Łącząc Europę” jako instrumentu ukierunkowanego na realizację polityki z konkretnymi celami sektorowymi, co pozwala realizować złożone projekty o transgranicznym lub ogólnounijnym wymiarze interoperacyjności;

8.  uważa, że w kolejnych WRF, w oparciu o szczegółowy przegląd okresu 2014–2020 i konsekwencji złożonego powiązania między instrumentem „Łącząc Europę” a innymi programami i instrumentami finansowymi, takimi jak „Horyzont 2020”, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz EFIS, a w szczególności uwzględniając efekt substytucji między instrumentem „Łącząc Europę” a EFIS, Komisja powinna jeszcze bardziej wzmocnić i zapewnić komplementarność instrumentu „Łącząc Europę” i innych programów, takich jak „Horizon Europe” i funduszu InvestEU, w celu utrzymania i promowania jasnych celów programu, unikania powielania działań oraz zoptymalizowania zasobów budżetowych;

9.  podkreśla, że za niedopuszczalne uznane zostałyby wszelkie cięcia środków kolejnego instrumentu „Łącząc Europę” na korzyść innych programów, tak jak miało to miejsce w przypadku tego instrumentu na lata 2014–2020 oraz EFIS i Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego; zachęca Komisję do dalszego przyznawania finansowania z instrumentu „Łącząc Europę” w formie dotacji, ponieważ znaczna większość finansowania z tego instrumentu związana jest z projektami przynoszącymi szersze korzyści regionalne i unijne, ale brakuje na nie środków krajowych lub finansowania rynkowego;

10.  dostrzega powodzenie pierwszych wyników mieszanego zaproszenia do składania wniosków ogłoszonego w ramach bieżącego programu CEF; zdecydowanie zachęca w związku z tym Komisję do powtórzenia takich zaproszeń w przyszłości i do dalszego stosowania silniejszego instrumentu „Łącząc Europę” w formie dotacji oraz w połączeniu z instrumentami finansowymi UE i innych podmiotów; zwraca się ponadto do Komisji o znalezienie sposobów skuteczniejszego wspierania udziału współinwestorów prywatnych oraz do państw członkowskich o usunięcie barier legislacyjnych i administracyjnych utrudniających taki proces;

11.  wzywa Komisję do dalszego wspierania synergii na szczeblu projektów między trzema sektorami, gdyż synergia ta jest obecnie ograniczona ze względu na sztywność ram budżetowych w odniesieniu do kwalifikowalności projektów i kwalifikowalności kosztów; nalega, aby Komisja dostosowała infrastrukturę do przyszłych potrzeb czystej i inteligentnej mobilności; oczekuje, że przyszłe wytyczne polityki sektorowej i instrument „Łącząc Europę” staną się bardziej elastyczne, aby ułatwiać synergie i lepiej reagować na rozwój nowych technologii i priorytety, takie jak cyfryzacja, a jednocześnie przyspieszyć tworzenie gospodarki niskoemisyjnej i stawić czoła wspólnym wyzwaniom społecznym, takim jak cyberbezpieczeństwo;

12.  podkreśla znaczenie zarządzania bezpośredniego dla celów związanych z zapewnianiem wspólnych procedur we wszystkich trzech sektorach, szybkiego przydzielania funduszy i bardzo rzetelnego wykonania budżetu; wskazuje, że bezpośrednie zarządzanie dotacjami z instrumentu „Łącząc Europę” okazało się bardzo wydajne dzięki mocnej sekwencji projektów i konkurencyjnej procedurze wyboru, koncentracji na celach polityki UE, skoordynowanemu wdrażaniu i pełnemu zaangażowaniu państw członkowskich; uznaje kluczową rolę Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci w sukcesie instrumentu „Łącząc Europę” dzięki optymalizacji budżetu, a w szczególności dzięki jego elastyczności w szybkim przekierowywaniu niewykorzystanych środków z jednych działań na finansowanie innych; domaga się wzmocnienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci, żeby zapewnić właściwe wykorzystanie środków UE;

13.  popiera stosowanie zasady „wykorzystaj albo strać” w zarządzaniu instrumentem „Łącząc Europę”; jednocześnie nalega na utrzymanie możliwości ponownego wykorzystywania zobowiązań w przypadkach, w których projekty nie są realizowane zgodnie z planem, aby zwiększyć efektywność instrumentu;

14.  zdaje sobie sprawę, jak złożone jest zgłoszenie projektu, zwłaszcza w przypadku dużej infrastruktury transportowej, oraz jak ważne jest udzielanie pomocy technicznej, np. za pośrednictwem działań wspierających w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, w szczególności na rzecz państw członkowskich objętych polityką spójności, w celu promowania kwalifikowalności zaawansowanych projektów i projektów wysokiej jakości; wzywa Komisję do dalszego udzielania tego typu pomocy i do ponownego zastanowienia się nad kryteriami oceny, które sprzyjałyby jaśniejszemu określaniu wartości dodanej projektów; zwraca się ponadto do Komisji o podjęcie dalszych kroków w celu znacznego uproszczenia wymogów administracyjnych nie tylko w przypadku niewielkich dotacji oraz w celu dostosowania pomocy technicznej udzielanej wnioskodawcom zgłaszającym mniejsze projekty;

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w programie na lata 2014–2020 z Funduszu Spójności przesunięto kwotę 11,3 mld EUR do puli środków filaru transportowego instrumentu „Łącząc Europę”, i zwraca uwagę na wyjątkowy sukces zaproszeń do składania wniosków w dziedzinie spójności;

16.  zauważa propozycję Komisji, by przeznaczyć 42 265 mln EUR na instrument „Łącząc Europę” w latach 2021–2027, w tym 7 675 mln EUR na projekty w dziedzinie energetyki i 2 662 mln EUR (obydwie kwoty w cenach stałych) na projekty telekomunikacyjne i cyfrowe; wyraża jednak ubolewanie, że w cenach stałych przydział środków dla filaru transportowego instrumentu „Łącząc Europę” wynosi 11 384 mln EUR, a wkład z Funduszu Spójności – 10 000 mln EUR, co stanowi cięcia odpowiednio o 12 % i 13 %; zauważa i nie może zaakceptować faktu, że fundusze przeznaczone na filar transportowy są jedynymi, które zostały zmniejszone; podkreśla, że brak jest zgodności między wyzwaniami, przed jakimi stoi sektor transportu na rynku wewnętrznym, i sukcesem instrumentu „Łącząc Europę” a zmniejszeniem puli środków finansowych przeznaczonych na transport, i zwraca się do Komisji o ponowne rozważenie zaproponowanej kwoty;

17.  uważa, że w celu utrzymania wysokiego poziomu wiarygodności i atrakcyjności programu dotyczącego instrumentu „Łącząc Europę” dla inwestorów należy zwiększyć jego możliwości finansowe w kolejnych wieloletnich ramach finansowych; podkreśla, że niewystarczający budżet na transport naraziłby na szwank zakończenie tworzenia sieci TEN-T oraz że w rzeczywistości obniżyłoby to wartość poczynionych już inwestycji ze środków publicznych;

18.  podkreśla ponadto, że pula środków finansowych przeznaczonych na spójność ma silny wymiar regionalny, odpowiadający potrzebom lokalnym, oraz posiada kluczowe znaczenie dla ukończenia sieci bazowej w państwach członkowskich objętych polityką spójności i w związku z tym dla spójności terytorialnej UE; zauważa, że inwestycje w infrastrukturę transportową UE, jeżeli zostaną zrealizowane z udziałem Funduszu Spójności, powinny pozostać dobrze wyważonym połączeniem centralnie i wspólnie zarządzanych źródeł finansowania; podkreśla, że kwota przyznana w ramach zarządzania bezpośredniego ramami instrumentu „Łącząc Europę” z Funduszu Spójności w kolejnych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 musi pozostać przynajmniej na tym samym poziomie co w poprzednich wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020 oraz że kwota ta musi być wystarczająca do ukończenia, w okresie obowiązywania następnych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027, projektów finansowanych z przydziałów przyznanych z Funduszu Spójności w ramach obecnego instrumentu „Łącząc Europę”;

19.  przypomina, że ukończenie transportowej sieci bazowej w UE i realizacja priorytetów polityki będą nadal wymagać udziału zainteresowanych obywateli i podmiotów w procesie decyzyjnym, przejrzystości w ocenie i monitorowaniu środowiskowej i finansowej realizacji projektów, poprawy integracji modalnej oraz promowania operacji współmodalnych;

20.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, by utrzymały zaangażowanie w realizację głównych celów politycznych instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu: do 2030 r. – ukończenie sieci bazowej TEN-T, w tym wdrożenie jednolitego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR), autostrad morskich (MoS) i europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), oraz przejście na czystą, konkurencyjną, innowacyjną i połączoną mobilność obejmującą szkielet unijnej infrastruktury ładowania paliw alternatywnych do 2025 r.; postępy na drodze do ukończenia kompleksowej sieci TEN-T do 2050 r.;

21.  podkreśla konieczność większego skupienia się na inteligentnych projektach horyzontalnych; zwraca się zatem do Komisji o rozważenie ustanowienia konkretnych, specjalnych i międzynarodowych inicjatyw w celu przyspieszenia i zapewnienia prawidłowego wdrażania priorytetów horyzontalnych takich jak ERTMS dzięki przyciąganiu inwestycji prywatnych, a częściowo przez łączenie dotacji i instrumentów finansowych;

22.  przypomina, w kontekście sektora transportu, że ważne jest skupienie się na połączeniach multimodalnych i transgranicznych, rozwiązaniach cyfrowych, zmianie rodzaju transportu i bardziej zrównoważonym transporcie; uważa, że w ramach aktualizacji instrumentu „Łącząc Europę” należy również w sposób priorytetowy potraktować bardziej bezpośrednie połączenia między siecią bazową a kompleksową; uważa, że cele te powinny znaleźć to odzwierciedlenie w wykazach wstępnie określonych projektów, które znajdą się w następnym rozporządzeniu w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”;

23.  uznaje, że sektor transportu powinien w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe i innowacyjne, oraz stwierdza, że nowa i innowacyjna infrastruktura transportowa jest zawsze bardziej atrakcyjna dla inwestorów, zwłaszcza z sektora prywatnego; niemniej zwraca uwagę, że istniejąca infrastruktura pozostaje filarem unijnej sieci, oraz podkreśla pilną potrzebę zwiększenia inwestycji w utrzymanie istniejącej infrastruktury; w związku z tym wzywa Komisję do zapewnienia atrakcyjności modernizacji lub unowocześnienia istniejącej infrastruktury poprzez bardzo ambitne podejście do kwestii innowacji;

24.  wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na regiony najbardziej oddalone, o których mowa w art. 349 TFUE, przez wydłużenie sieci bazowej portów, aby poprawić połączenia w obrębie ich akwenów geograficznych, między samymi regionami, z kontynentem i z państwami trzecimi; uważa, że regiony najbardziej oddalone powinny korzystać z współfinansowania w wysokości do 85 % na wszystkie rodzaje transportu, aby usprawnić ich dostęp do zaproszeń do składania wniosków oraz aby utworzyć regularne połączenia morskie między tymi regionami i obszarami położonymi na kontynencie; wzywa Komisję do rozważenia ogłoszenia odrębnego zaproszenia do składania wniosków dla regionów najbardziej oddalonych, a także do rozważenia przyznania środków na technologie innowacyjne regionalnym portom lotniczym w regionach najbardziej oddalonych, aby zapewnić bezpieczeństwo i utrzymanie infrastruktury lotnisk;

25.  z zadowoleniem przyjmuje cele określone we wspólnym komunikacie w sprawie planu działania na rzecz mobilności wojskowej pod względem zarówno poprawy infrastruktury, jak i ułatwiania synergii; wzywa Komisję, aby wykorzystywała instrument „Łącząc Europę” do wspierania rozwoju infrastruktury obrony cywilnej podwójnego zastosowania wzdłuż sieci TEN-T;

26.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz państwom członkowskim.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(2) Dz.U. L 163 z 24.6.2017, s. 1.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Dz.U. C 101 z 16.3.2018, s. 64.
(5) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0401.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0412.
(7) Dz.U. C 17 z 18.1.2017, s. 20.

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności