Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2711(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0244/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 31/05/2018 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0238

Vastuvõetud tekstid
PDF 120kWORD 54k
Neljapäev, 31. mai 2018 - Strasbourg
Olukord Nicaraguas
P8_TA(2018)0238RC-B8-0244/2018

Euroopa Parlamendi 31. mai 2018. aasta resolutsioon olukorra kohta Nicaraguas (2018/2711(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Nicaragua kohta, eriti 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni(1), 26. novembri 2009. aasta resolutsiooni(2) ja 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni(3),

–  võttes arvesse ELi ja Kesk‑Ameerika riikide vahel 2012. aastal sõlmitud assotsieerimislepingut,

–  võttes arvesse ELi riigistrateegia dokumenti ja mitmeaastast sihtprogrammi (2014–2020) Nicaragua kohta,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse ELi 2004. aasta juuni suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse Nicaragua põhiseadust,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 19. novembri 2016. aasta avaldust Nicaragua valimiste lõpptulemuste kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 22. aprilli 2018. aasta ja 15. mai 2018. aasta avaldusi Nicaragua kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 27. aprilli 2018. aasta pressiteadet inimõiguste olukorra kohta Nicaraguas,

–  võttes arvesse Ameerika Inimõiguste Komisjoni (IACHR) visiiti 17.–21. mail 2018, mille eesmärk oli uurida olukorda Nicaraguas, ja selle komisjoni 21. mai 2018. aasta esialgset avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste büroo pressiesindaja Liz Throsselli 20. aprilli 2018. aasta avaldust Nicaragua meeleavaldustel aset leidnud vägivallategude kohta,

–  võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) 14. mai 2018. aasta pressiteadet visiidi kohta, mille eesmärk oli uurida olukorda Nicaraguas,

–  võttes arvesse ARO peasekretariaadi 20. jaanuari 2017. aasta aruannet Nicaragua kohta ja tema 22. aprilli 2018. aasta avaldust, milles mõistetakse Nicaraguas aset leidnud vägivallateod hukka,

–  võttes arvesse Nicaragua piiskoppide konverentsi avaldatud kommünikeesid, eriti viimast, 23. mail 2018 avaldatud kommünikeed,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et üliõpilaste korraldatud rahumeelsete meeleavalduste tagajärjel, mis said alguse 18. aprillil 2018, et väljendada vastuseisu president Daniel Ortega välja kuulutatud sotsiaalkindlustusreformidele, on teadete kohaselt surma saanud vähemalt 84 inimest, vigastatuid on rohkem kui 860 ja kinnipeetuid üle 400; arvestades, et enamikul ohvritest olid kuulihaavad pea, kaela, rinna või kõhu piirkonnas, mis viitab kindlalt kohtuvälisele hukkamisele; arvestades, et Nicaragua ametivõimud on meeleavaldajaid avalikult halvustanud, nimetades neid vandaalideks ja süüdistades neid poliitilises manipuleerimises;

B.  arvestades, et president Daniel Ortega teatas 23. aprillil 2018 sotsiaalkindlustusreformi tühistamisest, kuid meeleavaldustest said ulatuslikud jätkuvad rahutused, milles nõuti ajutise valitsuse kehtestamist ja demokraatliku korra taastamist; arvestades, et teine rahulolematuse ja avaliku konflikti allikas on ekspordile suunatud suuremahulise kaevandustegevuse järsk suurenemine;

C.  arvestades, et 20. aprillil 2018 ründasid Managua uues katedraalis 600 üliõpilast mässupolitsei ja rühm erakonna Frente Sandinista de Liberación Nacional liikmeid, kes tegutsesid täiesti karistamatult ning politsei osalusel ja nõusolekul; arvestades, et Ameerika Inimõiguste Komisjon on dokumenteerinud rünnakud nelja ülikooli alal (Kesk‑Ameerika Ülikool (UCA), Nicaragua Polütehniline Ülikool (UPOLI), Riiklik Põllumajandusülikool (UNA) ja Nicaragua Riiklik Autonoomne Ülikool (UNAN));

D.  arvestades, et ohvrite suur hulk annab tunnistust riigivõimu poolsetest julmadest repressioonidest, mis rikuvad rahvusvahelises õiguses sätestatud vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid ning norme, millega seatakse piirangud jõu kasutamisele; arvestades, et Nicaragua riikliku politseiasutuse ülem Aminta Granera on ülemäärase vägivalla kasutamise tõttu tagasi astunud;

E.  arvestades, et valitsus sulges meelevaldselt meediaväljaanded, kes meeleavaldusi kajastasid, ning ajakirjanikke, kes väljendasid mis tahes vormis vastuseisu, hirmutati ja peeti kinni; arvestades, et Nicaragua ametivõimude poolne sõnavabaduse mahasurumine ja opositsioonijuhtide tagakiusamine on mõistetud hukka kui rünnak kodanikuvabaduste vastu; arvestades, et ajakirjanik Angel Gahona lasti maha otseülekande ajal;

F.  arvestades, et inimõigusorganisatsioonid on registreerinud palju väiteid selle kohta, et riiklikes haiglates ei abistata ega ravita vigastatud meeleavaldajaid;

G.  arvestades, et 27. aprillil 2018 andis Rahvusassamblee president Gustavo Porras teada tõekomisjoni moodustamisest, et uurida meeleavalduste ajal toimunut; arvestades, et 6. mail 2018 valis seitsmest seadusandjast – kellest viis kuulub president Daniel Ortega erakonda – koosnev kogu komisjoni viis liiget ja Rahvusassamblee ratifitseeris nende määramise;

H.  arvestades, et Ameerika Inimõiguste Komisjon külastas Nicaraguat 17.–21. mail 2018; arvestades, et komisjon dokumenteeris ebaseaduslikke ja meelevaldseid kinnipidamisi, piinamise ning ebainimliku, julma ja alandava kohtlemise kasutamist, meedia tsensuuri ja meediavastaseid rünnakuid ning muid hirmutamise vorme nagu ähvardused, ahistamine ja tagakiusamine, mille eesmärk oli meeleavaldused laiali ajada ning takistada neis kodanike osalemist;

I.  arvestades, et 16. mail 2018 alanud president Daniel Ortega ning Nicaragua opositsiooni ja kodanikurühmituste vahelise siseriikliku dialoogi käigus, mida vahendas katoliku kirik, ei suudetud leida kriisile lahendust ning see peatati, kuna valitsuse läbirääkijad keeldusid arutamast vahendajate esitatud 40 punktist koosnevat kava, mis sisaldas tegevuskava demokraatlike valimiste läbiviimiseks ja valimisseaduse reforme, millega tuuakse valimiste toimumisaeg varasemaks ja keelatakse presidendi tagasivalimine; arvestades, et tehti ettepanek luua ühine kuueliikmeline komitee, kuhu kuuluks kolm valitsuse esindajat ja kolm platvormi Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia esindajat;

J.  arvestades, et alates 2007. aastast on Daniel Ortega valitud presidendiametisse kolmel järjestikustel valimistel, vaatamata asjaolule, et Nicaragua põhiseaduses on järjestikustel valimistel tagasivalimine keelatud; see asjaolu näitab, kuivõrd ulatuslik on riigis valitsev korruptsioon ja autoritaarsus; arvestades, et ELi institutsioonid ja ARO kritiseerisid teravalt 2011. aasta ja 2016. aasta valimisi eeskirjade eiramise eest, kuna valimised viidi läbi ilma nimetatud organisatsioonide vaatlejate või muude usaldusväärsete rahvusvaheliste vaatlejate kohalviibimiseta;

K.  arvestades, et avaliku sektori korruptsioon, mis hõlmab ka president Daniel Ortega sugulasi, on endiselt üks suuremaid probleeme; arvestades, et riigiametnikele altkäemaksu andmine ning ebaseaduslikud konfiskeerimised ja meelevaldsed hindamised tolli- ja maksuasutuste poolt on väga levinud; arvestades, et põhjendatult on väljendatud muret onupojapoliitika pärast Nicaragua valitsuses; arvestades, et inimõiguslaste rühmad on mõistnud hukka ühepartei valitsemisega kaasnenud võimu järkjärgulise koondumise ja institutsioonide nõrgenemise;

L.  arvestades, et demokraatia ja õigusriigi põhimõtted on Nicaraguas viimase kümne aasta jooksul alla käinud; arvestades, et demokraatia ja õigusriigi arendamine ja tugevdamine ning inimõiguste ja põhivabaduste austamine peavad olema ELi välispoliitika, sealhulgas 2012. aastal Euroopa Liidu ja Kesk‑Ameerika riikide vahel sõlmitud assotsieerimislepingu lahutamatu osa;

1.  mõistab hukka Nicaraguas sotsiaalkindlustusreformi vastu rahumeelselt meelt avaldanute julma represseerimise ja hirmutamise, mille tagajärjel on Nicaragua ametivõimude, relvajõudude, politsei ja valitsust toetavate vägivallarühmituste tegevuse käigus paljud hukkunud, jäänud teadmata kadunuks või meelevaldselt vahistatud; tuletab kõikidele Nicaragua julgeolekujõududele meelde nende kohustust eelkõige kaitsta kodanikke kahju eest;

2.  avaldab kaastunnet kõikide meeleavalduste käigus surma või vigastada saanute perekondadele;

3.  kutsub Nicaragua ametivõime üles lõpetama kõik vägivallateod isikute vastu, kes kasutavad väljendus- ja kogunemisvabaduse õigust; kutsub ka meeleavaldajaid ja meeleavaldusi juhtivaid kodanikuühiskonna organisatsioone üles oma õiguste kasutamisel vägivallast hoiduma; nõuab tungivalt, et Nicaragua ametivõimud vabastaksid kõik meelevaldselt kinni peetud inimesed, hüvitaksid kõigile nende mõjutatud pereliikmetele tekitatud kahju ja tagaksid, et kinnipeetud isikute vastu ei alustata kriminaalmenetlust; nõuab tungivalt, et riigiasutused hoiduksid avaldustest, mis halvustavad meeleavaldajaid, inimõiguste kaitsjaid ja ajakirjanikke, ega kasutaks riiklikku meediat kampaaniateks, mis võivad õhutada vägivallale;

4.  kutsub Nicaragua ametivõime üles lubama viivitamata viia läbi rahvusvahelise, sõltumatu ja läbipaistva uurimise, et võtta vastutusele isikud, kes on vastutavad repressioonide ja meeleavaldustel aset leidnud surmajuhtumite eest; väljendab sellega seoses heameelt Ameerika Inimõiguste Komisjoni Nicaragua visiidi üle ning väljendab muret esialgse aruande järelduste pärast; nõuab tungivalt, et rahvusvaheline kogukond osaleks aktiivselt süüdlaste vastutusele võtmises;

5.  palub Nicaragua valitsusel tunnustada ja tugevdada Ameerika Inimõiguste Komisjoni esitatud soovituste rakendamise jälgimiseks loodud komitee pädevust ning koostada selle uute visiitide ajakava; nõuab, et loodaks avalik haiglasse pöördunud isikute register, nagu on nõudnud Ameerika Inimõiguste Komisjon;

6.  nõuab tungivalt, et Nicaragua ametivõimud annaksid ühiskonna kõigile osalejatele, sealhulgas opositsioonijõududele, ajakirjanikele, inimõiguste kaitsjaile, keskkonnaaktivistidele ja kodanikuühiskonnale piisavalt ruumi vabalt tegutseda rahvusvahelise õiguse alusel, selleks et luua kõigile vastaspooltele võimalused arutada olukorda Nicaraguas ja kaitsta inimõiguste olukorda riigis; tuletab meelde, et opositsiooni täielik osalemine, kohtusüsteemi polariseerumise vähendamine, karistamatusele lõpu tegemine ja massiteabevahendite mitmekesisus on riigis demokraatliku korra taastamise olulised tegurid;

7.  taunib nii enne meeleavalduste algust kui ka nende ajal Nicaraguas toime pandud meediavabaduse rikkumisi; on seisukohal, et meediakanalite vara konfiskeerimine ametivõimude poolt meeleavalduste ajal on vastuvõetamatu; palub valitsusel taastada riigis täieliku meedia- ja sõnavabaduse ning lõpetada ajakirjanike ahistamine;

8.  võtab teadmiseks, et hiljuti alustati riigisisest dialoogi ja loodi tõekomisjon, mis peab hõlmama kõigi sektorite sõltumatuid riigisiseseid osalejaid ja ka rahvusvahelisi osalejaid; peab kahetsusväärseks, et riigisisese dialoogi esimene voor ebaõnnestus Nicaragua valitsuse kehtestatud piirangute pärast, ning väljendab lootust, et dialoogi hiljutine jätkumine annab võimaluse kriis lahendada ja vägivald lõpetada; rõhutab, et igasugune dialoog peaks toimuma ilma vägivalla ja repressioonideta, järgides õiguskorda, põhiseadust ja põhimõtet, et kõik õiguslikud muudatused tuleb teha vastavalt õiguskorras sätestatule;

9.  mõistab hukka kohtusüsteemiga vastuolus oleva ebaseadusliku tegevuse, mis tõi kaasa põhiseaduse muutmise, millega kaotati presidendi ametiaja piirangud ja mis võimaldas Daniel Ortegal jätkata presidendiametit, rikkudes selgelt õigust demokraatlikele valimistele; rõhutab vajadust tugevate demokraatlike institutsioonide, kogunemisvabaduse ja poliitilise mitmekesisuse järele; nõuab sellega seoses valimisreformi, mille tulemuseks on rahvusvahelistele normidele vastavad õiglased, läbipaistvad ja usaldusväärsed valimised, et poliitiline kriis lahendada;

10.  kutsub ametivõime üles võitlema Nicaragua poliitilistes ringkondades lokkava korruptsiooniga, mis kahjustab kõigi riigi institutsioonide toimimist ja piirab välisinvesteeringuid; nõuab Nicaragua korruptsioonivastaste õigusaktide, sealhulgas altkäemaksu, ametiseisundi kuritarvitamist ja meelehead käsitlevate õigusaktide rakendamist; tunneb muret president Daniel Ortega ja piirkonna muude konfliktide vaheliste seoste pärast; kutsub Nicaragua ametivõime üles ühinema Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudiga ja selle ratifitseerima;

11.  juhib tähelepanu sellele, et seoses Euroopa Liidu ja Kesk‑Ameerika riikide vahelise assotsieerimislepinguga tuleb Nicaraguale meelde tuletada vajadust järgida õigusriigi, demokraatia ja inimõiguste põhimõtteid, nagu on sätestatud lepingu inimõiguste põhipunktides; nõuab tungivalt, et EL jälgiks olukorda ja hindaks vajaduse korral võimalikke meetmeid, mida tuleb võtta; hoiatab tõsiste poliitiliste, majanduslike ja investeeringutega seotud tagajärgede eest, mis inimõiguste rikkumisega kaasneda võivad;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile, Euroopa – Ladina‑Ameerika parlamentaarsele assambleele, Kesk‑Ameerika Parlamendile, Lima rühmale ning Nicaragua Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 45 E, 23.2.2010, lk 89.
(2) ELT C 285 E, 21.10.2010, lk 74.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0043.

Viimane päevakajastamine: 16. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika