Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2012(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0167/2018

Внесени текстове :

A8-0167/2018

Разисквания :

PV 30/05/2018 - 27
CRE 30/05/2018 - 27

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0239

Приети текстове
PDF 218kWORD 73k
Четвъртък, 31 май 2018 г. - Страсбург
Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016—2020 г.
P8_TA(2018)0239A8-0167/2018

Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно прилагането на съвместния работен документ (SWD(2015)0182) — Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016—2020 г. (2017/2012(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации от 18 декември 1979 г. за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

—  като взе предвид Конвенцията за борба с трафика на хора (CETS № 197) и Конвенцията за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие (CETS № 201),

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа от 11 май 2011 г. за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул),

—  като взе предвид доклада на Фонда на ООН за населението (ФНООН) от 2012 г., озаглавен „Marrying too young – End child marriage“ („Брак в детска възраст — прекратяване на сключването на брак в детска възраст“),

—  като взе предвид Пекинската декларация и Пекинската платформа за действие, приети през 1995 г. на Четвъртата световна конференция, и резултатите от конференциите за нейното преразглеждане,

—  като взе предвид Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието (МКНР) и резултатите от конференциите за нейното преразглеждане,

—  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации относно жените, мира и сигурността, а именно 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013) и 2242 (2015),

—  като взе предвид Програмата за действие от Адис Абеба, приета на Третата международна конференция за финансиране на развитието от юли 2015 г.,

—  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета през септември 2015 г. и влязла в сила на 1 януари 2016 г., и по-специално целите за устойчиво развитие 1, 5, 8 и 10,

—  като взе предвид инициативата Spotlight на ЕС и ООН,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид членове 8 и 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие за периода 2010—2015 г. (наричан по-нататък „Плана за действие относно равенството между половете за периода 2010—2015 г.“),

—  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011—2020 г.), приет от Съвета на 7 март 2011 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 декември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 —2015 г.“ (COM(2010)0491),

—  като взе предвид съвместното съобщение от 28 април 2015 г. на Европейската комисия и върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „План за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г. „Да запазим правата на човека в центъра на дневния ред на ЕС“ (JOIN(2015)(0016)),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 май 2015 г. относно равенството между половете при сътрудничеството за развитие,

—  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие за периода 2016—2020 г. (наричан по-нататък „Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.“), приет от Съвета на 26 октомври 2015 г., и годишния доклад за изпълнението му за 2016 г., публикуван на 29 август 2017 г. от Комисията и върховния представител,

—  като взе предвид Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г., приет от Комисията на 3 декември 2015 г.,

—  като взе предвид Глобалната стратегия на ЕС за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз от юни 2016 г.,

—  като взе предвид член 208 от ДФЕС, който установява принципа на съгласуваност на политиките за развитие, съгласно който целите на сътрудничеството за развитие трябва да бъдат взети предвид в политиките, които биха могли да засегнат развиващите се страни;

—  като взе предвид новия Европейски консенсус за развитие,

—  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2015 г. относно подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно преразглеждането на Европейския консенсус за развитие(2),

—  като взе предвид оценката за изпълнението на европейско равнище на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., публикувана през октомври 2017 г. от Службата на ЕП за парламентарни изследвания,

—  като взе предвид доклада на СОС Nederland относно прилагането на насоките на ЕС за ЛГБТИ(3),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по развитие и на комисията по правата на жените и равенството между половете в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по развитие и комисията по правата на жените и равенството между половете, както и становището на комисията по външни работи (A8-0167/2018),

А.  като има предвид, че принципът на равенството между жените и мъжете е основна ценност на ЕС и е залегнал в Договорите за ЕС и в Хартата на основните права, както и че следователно интегрирането на принципа на равенство между половете трябва да бъде прилаган и включван във всички дейности и политики на ЕС с цел осигуряване на равенство на практика и постигане на устойчиво развитие; като има предвид, че равенството и овластяването на жените са предпоставка за постигане на целите за устойчиво развитие в периода след 2015 г., но че това са също така и независими цели, свързани с правата на човека, които следва да бъдат преследвани независимо от ползите за развитието и растежа;

Б.  като има предвид, че петата цел за устойчиво развитие (ЦУР5) е да се постигне равенство между половете и да се овластят всички жени и момичета в световен мащаб, и като има предвид, че ЦУР5 трябва да бъде включена в цялата програма до 2030 г., за да се постигне напредък по всички цели за устойчиво развитие;

В.  като има предвид, че никоя стратегия за развитие не може да бъде ефективна, ако жените и момичетата не играят централна роля;

Г.  като има предвид, че първоначалният План за действие относно равенството между половете (2010—2015 г.) допринесе за известен напредък, но в него също така имаше редица недостатъци: тесен обхват, липса на съобразено с равенството между половете бюджетиране, слабо разбиране на уредбата в областта на равенството между половете от страна на делегациите на ЕС, липса на ангажираност на ръководството на ЕС и липса на институционална архитектура и стимули, за да се мотивират и да се подпомагат адекватно служителите;

Д.  като има предвид, че Парламентът призова в резолюцията си от 8 октомври 2015 г. за коригиране на тези недостатъци и за приемането на редица други промени, в това число разширяване на обхвата на Плана за действие относно равенството между половете и увеличаване на отговорността сред лицата на управленски позиции по отношение на равенството между половете;

Е.  като има предвид, че 2018 г. бележи 70-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека и като има предвид, че принципът на равенство е в основата на визията за правата на човека на Хартата на ООН от 1945 г., в която се посочва, че всеки човек следва да притежава права и основни свободи „без никакви различия, основани на раса, пол, език или религия“;

Ж.  като има предвид, че новият План за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. се основава на препоръките на Парламента и се съсредоточава върху извършването на промяна в институционалната култура на ЕС на равнище централа и делегации с цел постигане на системна промяна в подхода на ЕС към равенството между половете, както и върху преобразяване на живота на жените и момичетата чрез четири основни области;

З.  като има предвид, че четирите основни области, създадени в Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., са: осигуряване на физическа и психическа неприкосновеност на момичетата и жените; насърчаване на икономическите и социалните права и овластяването на момичетата и жените; укрепване на правото на глас и участието на момичетата и жените в обществения живот, и хоризонтален стълб, състоящ се от промяна в институционалната култура на службите на Комисията и ЕСВД с цел по-ефективно да се изпълнят ангажиментите на ЕС;

И.  като има предвид, че в своята резолюция от 3 октомври 2017 г. относно провеждането на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави(4), Парламентът подчертава голямото значение на насърчаването на равенството между половете и овластяването на жените чрез външните отношения на ЕС;

Й.  като има предвид, че е трудно да се определи бюджетът за дейностите в областта на равенството между половете, тъй като принципът на равенството между половете все още не е интегриран във всички решения за разпределяне и изразходване на бюджетни кредити като част от методология за съобразено с равенството между половете бюджетиране; като има предвид, че според Комисията финансовите ангажименти на ЕС по отношение на равенството между половете са се увеличили, но капацитетът от човешки ресурси на Комисията и на ЕСВД за управление на нарастващия обем на работата не е;

К.  като има предвид, че участието на жените в икономически дейности е от решаващо значение за устойчивото развитие и икономическия растеж;

Л.  като има предвид, че съществува тенденция равенството между половете да отсъства от системите за наблюдение и процесите на оценка на програми и проекти, и като има предвид, че анализът на свързаните с равенството между половете въпроси почти не се използва, за да служи като основа на целите, програмите, проектите и диалога в стратегиите на отделните държави;

М.  като има предвид, че една година след приемането на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. е твърде рано да се направи пълна оценка на неговото въздействие; като има предвид, че се препоръчва да измине период от най-малко три години на действие или изпълнение на политиките, преди да се извърши оценка на дадено действие на ЕС; като има предвид, че следователно целта на настоящата резолюция не е да се дискутират целите на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., а да се разгледа как заявените цели са били изпълнени през първата година и да се препоръчат действия за подобряване на изпълнението през следващите години;

Н.  като има предвид, че Конвенцията за правата на детето (КПД) е подписана от 195 държави, има правно обвързващ характер и е важен инструмент за преодоляване на уязвимото положение на момичетата и за удовлетворяване на тяхната нужда от специална защита и грижа;

О.  като има предвид, че възстановяването и разширяването на приложното поле на политиката „Мексико Сити“ или така нареченото „правило за глобално блокиране“, с което се прекратява глобалната здравна помощ от САЩ за организации, които предоставят на момичета и жени услуги в областта на семейното планиране и сексуалното и репродуктивното здраве, предизвикват сериозна загриженост; като има предвид, че ще бъдат засегнати програми в областта на ХИВ/СПИН, майчиното и детското здраве, усилията за реагиране по отношение на вируса Зика и други свързани със здравето и болестите области, и че ще бъдат засегнати и организации, които предоставят, препоръчват, позовават се на или се застъпват за услуги, свързани с абортите — дори ако правят това със собствени средства, които не идват от САЩ, и дори ако абортът е легален в тяхната страна;

П.  като има предвид, че делегациите и мисиите на ЕС са на първата линия на изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. в страните партньори, а ръководната роля и знанията на ръководителите и служителите на делегациите и мисиите са от съществено значение за гарантиране на успешното изпълнение на този план; като има предвид, че все още съществуват свързани с пола пречки, възпрепятстващи жените да заемат ръководни и управленски длъжности в делегациите на ЕС;

Р.  като има предвид, че само една трета от делегациите на ЕС работят по правата на човека на ЛГБТИ; като има предвид, че насоките на ЕС за ЛГБТИ не се прилагат по еднакъв начин; като има предвид, че тяхното изпълнение силно зависи от знанията и интереса на отделните посланици, а не от структурен подход;

С.  като има предвид, че мъжете и жените биват засегнати по различен начин по време на конфликт и след конфликт и в ситуации на нестабилност; като има предвид, че жените не са само жертви, но и фактори за положителна промяна, които биха могли да допринасят за предотвратяване и разрешаване на конфликти, изграждане на мир, мирни преговори и възстановяване след конфликти; като има предвид, че жените и момичетата биха могли да са подложени на различни форми на дискриминация и да са изложени повече на бедност; като има предвид, че за една от три жени в света съществува вероятност да стане жертва на физическо и сексуално насилие в някакъв момент от живота си; като има предвид, че всяка година 14 милиона момичета биват принудени да сключат брак;

1.  отбелязва публикуването през август 2017 г. на първия годишен доклад за изпълнението за 2016 г., който показва ясна динамика в посока на изпълнение на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.;

2.  подчертава, че една година след приемането на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. все още е рано, но общата посока на движение се приветства и се отбелязват редица положителни тенденции; отбелязва също така обаче, редица предизвикателства, свързани с докладването и изпълнението на основни приоритети и свързани с равенството между половете ЦУР, с наблюдаването на напредъка по всички цели, както и по отношение на интегриране на принципа на равенство между половете в диалога за секторната политика;

3.  отбелязва, че Планът за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. беше създаден под формата на съвместен работен документ; призовава Комисията да демонстрира твърдата си ангажираност, като го превърне в бъдеще в съобщение относно равенството между половете;

4.  отбелязва, че използването на авангардни политически изследвания и солидни доказателства са от решаващо значение за придобиване на знания в областта на равенството между половете и овластяването на жените, с цел да се разработят политики и стратегии за укрепване на способността на Съюза да превърне равенството между половете в реалност; поради това изисква от ЕСВД и Комисията да обърнат специално внимание на целта си да гарантират, че ще бъде извършена независима оценка на изпълнението на мерките, определени в приложение 1 към Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.;

5.  отбелязва, че Планът за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. осигурява цялостна програма, която обхваща цялата програма на външната политика на ЕС и в тази връзка приветства избора на три тематични стълба, а именно гарантиране на физическата и психическата неприкосновеност на момичетата и жените, насърчаване на икономическите и социалните права, както и овластяване на момичетата и жените и увеличаване на възможностите им за изразяване и участие; подчертава, че тези стълбове са предназначени за преодоляване на основните фактори и причини, свързани с дискриминация и маргинализация; отбелязва също така хоризонталния стълб, състоящ се от промяна в институционалната култура на службите на Комисията и ЕСВД с цел по-ефективно да се изпълнят ангажиментите на ЕС за равенството между половете и овластяването на жените чрез външните отношения на ЕС;

6.  изтъква, че главните фактори и причини, водещи до дискриминация и маргинализация, включват: сексуалното и основаното на пола насилие срещу жени и момичета, включително вредни традиции като детските бракове и гениталното осакатяване на жени; недостатъчен достъп до основни сектори и социални услуги, като например здравеопазване, образование, водоснабдяване, канализация и хранене; трудности при получаването на достъп до сексуално и репродуктивно здраве; и неравно участие в обществени и частни институции, както и в процеса на вземане на политически решения и в мирни процеси;

7.  отбелязва, че неравенството между половете оказва въздействие върху и изостря други форми на неравенство и че разбирането на този въпрос трябва да ръководи избора на приоритетите и ангажиментите за действие;

8.  призовава при изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. да се насочва по-голямо внимание към момичетата и жените, които страдат от допълнителна дискриминация въз основа на етническа принадлежност, сексуална ориентация, увреждане, каста или възраст, както и да се прави съответно агрегиране на данните;

9.  заявява, че по-голямото приобщаване на жените на пазара на труда, по-добрата подкрепа за предприемачеството сред жените, гарантирането на равни възможности и еднакво заплащане за мъжете и жените, както и насърчаването на равновесието между личния и професионалния живот са ключови фактори за постигане на дългосрочен приобщаващ икономически растеж, за борба с неравенствата и за насърчаване на финансовата независимост на жените;

10.  приветства стабилната рамка за наблюдение и отчетност, създадена с цел измерване и проследяване на напредъка в изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., и признава, че много амбициозният подход предоставя реална възможност за ЕС да постигне напредък в равенството между жените и мъжете, както и овластяването на момичетата и жените в областта на външните отношения; въпреки това признава необходимостта от по-задълбочено разбиране и хармонизиране на тази рамка с цел правилно оценяване на въздействието на действията на ЕС;

11.  потвърждава значението на укрепването на политиките и мерките, насърчаващи образование за момичетата, и неговите последици по отношение на тяхното здраве и икономическо овластяване; отбелязва, че момичетата и младите жени са особено уязвими и че е необходимо специално внимание, за да се гарантира техният достъп до всички нива на образование; в тази връзка призовава да се разгледат много възможности в областта на науката, технологиите, инженерните дисциплини и математиката (НТИМ);

12.  отбелязва, че по-голямото участие както на публичния, така и на частния сектор е от решаващо значение за насърчаването на правата на жените и тяхното икономическо овластяване в различните икономически сектори; подчертава необходимостта от приобщаване и представителство на жените в нововъзникващите икономически сектори, които са важни за устойчивото развитие, включително ИКТ; подчертава, че предприемаческите среди следва да играят важна роля за укрепване на правата на жените; в този контекст призовава за оказване на по-голяма подкрепа на местните МСП, особено на жените предприемачи, с цел да им се осигурят възможности да се възползват от растежа, генериран от частния сектор;

13.  подчертава необходимостта от овластяване на жените от селските райони чрез подобряване на достъпа им до земя, вода, образование, обучение, пазари и финансови услуги;

14.  призовава ЕС да насърчава по-голямо участие на жените в процесите за поддържане и изграждане на мира, както и във военни и граждански мисии на ЕС за управление на кризи;

Постижения на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.

15.  приветства разширяването на Плана за действие относно равенството между половете, така че да обхване всички външни служби на ЕС и държавите членки, и отбелязва напредъка в извършването на промяна в институционалната култура на ЕС на равнище централа и делегации, което е ключово за засилване на ефективността на инициативите на ЕС и тяхното въздействие върху равенството между половете; приветства също така задължителното изискване, въведено с Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. за всички участници от ЕС да докладват ежегодно относно напредъка, постигнат в най-малко една тематична област; отново подчертава обаче необходимостта от засилено лидерство и по-нататъшно подобряване на съгласуваността и координацията между институциите на ЕС и държавите членки при използване на съществуващите структури и бюджет;

16.  приветства факта, че службите на Комисията и ЕСВД, както и 81% от делегациите на ЕС и 22 държави членки са представили доклади за равенството между половете за 2016 г.; макар да е наясно, че може да има изключителни обстоятелства, обясняващи защо делегациите не докладват, очаква делегациите и държавите членки да увеличат своите усилия, и изразява желание да види по-нататъшен напредък всяка година в посока представяне на всички доклади; отбелязва, че различията между държавите остават значителни; припомня, че пълното съответствие в докладването и изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете ще бъде от основно значение при постигането на целта на този план за периода 2016—2020 г. за включване на действия за равенство между половете в 85% от всички нови инициативи до 2020 г.;

17.  приветства практическите стъпки за промяна на културата и въвеждането на задължителен анализ на свързаните с равенството между половете въпроси за всички предприети нови външни действия, като по този начин общата отговорност за докладването относно Плана за действие се възлага на ръководителите на делегациите на ЕС, както и увеличения брой на високопоставените служители, участващи в изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. и определянето на все по-голям брой защитници на равенството между половете и звена за контакт по въпросите на равенството между половете в делегациите на ЕС, въпреки че все още само половината от тях имат такова звено; призовава да се отделя повече време на управленско равнище за въпросите, свързани с равенството между половете, а делегации, които все още не са направили това, да определят свои звена за контакт по въпросите на равенството между половете; подчертава, че на всички звена за контакт по въпросите на равенството между половете следва да бъдат предоставени достатъчно време и възможности, за да изпълняват своите задачи;

18.  изразява съжаление, че според доклада на ЕСВД от ноември 2016 г. само няколко мисии на ЕС по линия на ОПСО осигуряват обучения в областта на сексуалния или основания на пола тормоз и отбелязва, че през 2015 г. мисиите по линия на ОПСО не са докладвали никакви случаи на сексуален или основан на пола тормоз, малтретиране или насилие; подчертава колко е важно да се прилага политика на нулева толерантност по отношение на случаите на сексуален или основан на пола тормоз и да се подкрепят институционалните структури, насочени към предотвратяване на сексуалното или основаното на пола насилие; призовава ЕСВД и държавите членки да подкрепят всички усилия за борба със сексуалното или основаното на пола насилие в международните мироопазващи операции и да гарантират ефективната защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, и на жертвите;

19.  приветства увеличаването на броя на действията с акцент, свързан с равенството между половете (показатели G1 и G2), и изискването, съгласно което делегациите трябва да обосновават проектите, които не съдържат такъв акцент, свързан с равенството между половете; подчертава, че общото увеличение на тези проекти не следва да бъде за сметка на проекти, които са със специален акцент върху равенството между половете (показател G2), поради което препоръчва конкретна цел за проекти G2; отбелязва, че не е ясно как целенасочените (G2) и включените действия (G1) следва да се допълват взаимно; призовава за допълнителни усилия за поясняване на интегрирането на принципа на равенство между половете и за увеличаване на целенасочените действия;

20.  отбелязва, че само няколко повтарящи се компонента на равенството между половете се прилагат при програмирането и подбора на проекти; призовава изпълняващите участници да използват целия спектър от областите на равенството между половете;

21.  осъжда всички форми на насилие срещу жени и момичета и всички форми на основано на пола насилие, включително трафика на хора, сексуалната експлоатация, принудителните бракове, така наречените „престъпления, извършени в името на честта“, гениталното осакатяване на жени и използването на сексуалното насилие като средство за водене на война; призовава ЕС и всички държави членки да ратифицират Истанбулската конвенция, която е първият правно обвързващ международен инструмент с цел предотвратяване и борба с насилието срещу жените;

22.  изразява съжаление, че жените, които са претърпели или са подложени на насилие, не се подкрепят еднакво срещу насилието от страна на мъже от гледна точка на информация за, достъп до и предоставяне на подслон, подкрепа и права, телефонни линии за помощ, кризисни центрове за жертви на изнасилване и др.; подчертава, че в основата на Конвенцията от Истанбул следва да бъде поставено насилието от мъжете над жените, като същевременно се разглеждат всички видове основано на пола насилие чрез вземане под внимание на насилието, мотивирано от комбинацията от различни основания, включително сексуална ориентация, полова идентичност и изразяване на половата принадлежност; подчертава значението на стратегическите мерки за проактивна борба със стереотипите, свързани с пола, и борба с патриархалните модели, расизма, сексизма, хомофобията и трансфобията, както и половата нормативност и хетеронормативността;

23.  изразява силно съжаление, че настоящото програмиране изглежда игнорира измерението на пола в ситуации на криза или конфликт, което, наред с други резултати, е означавало, че момичетата и жените, които са жертви на изнасилване по време на война, нямат достъп до грижи на недискриминационен принцип и по-конкретно до предоставяне на цялостни медицински грижи; призовава Комисията да прилага систематично Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. в хуманитарни ситуации, когато трябва да осигури недискриминационен достъп до медицински услуги, и активно да информира своите хуманитарни партньори, че политиката ѝ предвижда в случаи, когато бременността застрашава живота на дадена жена или момиче или причинява непоносимо страдание, международното хуманитарно право може да оправдае предлагането на безопасен аборт; настоятелно призовава предоставянето на хуманитарна помощ от ЕС и от държавите членки да не бъде предмет на ограничения, наложени от други донори партньори по отношение на необходимото медицинско лечение, включително достъпа до безопасен аборт за жени и момичета, които са жертви на изнасилване по време на въоръжени конфликти; приветства факта, че много делегации на ЕС са насочили вниманието си към борбата с насилието срещу жени; в този контекст набляга върху необходимостта да се гарантира защита на правото на живот и достойнство за всички жени и момичета чрез провеждане на активна борба срещу вредните практики, като например убийствата въз основа на пола; подчертава, че трябва да се премахне използването на актовете на изнасилване като оръжие за водене на война и потисничество и че ЕС трябва да окаже натиск върху правителствата на трети държави и всички заинтересовани страни, замесени в действия в региони, където се практикува такова основано на пола насилие, за да се преустановят тези практики, извършителите да бъдат подведени под съдебна отговорност и да се започне работа с оцелелите лица, засегнатите жени и общностите, за да се помогне на жертвите да се излекуват и да се възстановят;

24.  подчертава, че всеобщото зачитане на сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) и достъпът до тях имат принос за постигането на всички свързани със здравето цели за устойчиво развитие, като например предродилните грижи и мерките за предотвратяване на високорисковите раждания и намаляване на детската смъртност; отбелязва, че достъпът до семейно планиране и здравни услуги за майките, както и до услуги за безопасен и законен аборт са съществени елементи за спасяване на живота на жените; изразява съжаление обаче, че са пренебрегнати приоритети, свързани със семейното планиране и репродуктивното здраве, както по отношение на финансирането, така и на програмите; изразява загриженост поради факта, че нито една делегация на ЕС в регионите на Близкия изток и Северна Африка, Европа и Централна Азия не е избрала свързан със СРЗП показател въпреки значителните нужди по отношение на СРЗП в тези региони; призовава делегациите на ЕС в тези региони да направят повторна оценка на тези обезпокоителни данни, за да определят дали това е свързано с невярно докладване или има необходимост от допълване на настоящите програми с целенасочени действия относно СРЗП, като се възползват от средносрочния преглед на програмирането; подчертава, че в годишния доклад трябва да се запази специалната глава за СРЗП с цел наистина да се оцени преобразяващото въздействие на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. и да се гарантира, че напредъкът в това отношение е подходящо обхванат в методологичния подход на доклада;

25.  отбелязва, че в доклада се изтъква необходимостта от по-силна подкрепа на сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) като предварително условие за равенството между половете и овластяването на жените, както и необходимостта от подходящи инструменти за измерване на напредъка по отношение на гарантирането на универсален достъп до СРЗП, както е договорено в съответствие с Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието (МКНР) и Пекинската платформа за действие и заключителните документи от конференциите за тяхното преразглеждане съгласно цел за устойчиво развитие 5.6; също така припомня в това отношение ЦУР 3.7 и 5.3;

26.  изразява съжаление, че в контекста на стесняването на пространството на гражданското общество цел 18, насочена към организациите за правата на жените и защитниците на правата на човека на жените, получава малко внимание; изразява загриженост, че на тематичния приоритет, свързан с политическите и гражданските права, особено участието на жените и момичетата в тези права, не беше изтъкнат при изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.;

Ключови препоръки за Комисията/ЕСВД

27.  призовава Комисията и ЕСВД да предприемат допълнителни стъпки за улесняване на обмена на най-добри практики в областта на подобряването на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете между делегациите и отделите, например създаване и насърчаване на мрежа от звена за контакт по въпросите на равенството между половете и споделяне на повече положителни примери за успешни практики, включително, но не само, за формулирането на програмите, изпълнението и системния анализ на равенството между половете, и да гарантират, че анализите на равенството между половете оказват ефективно въздействие на програмите, изпълнявани от делегациите на ЕС;

28.  отбелязва, че е постигнат значителен напредък в различни приоритетни области, но при някои напредъкът е по-бавен, отколкото би могло да се очаква; призовава Комисията да изследва чрез проучване причините защо някои тематични цели и приоритетни области по-често се вземат под внимание от делегациите на ЕС и се постига по-голям напредък;

29.  призовава за повишаване на капацитета на човешките ресурси, ангажирани с интегрирането на принципа на равенство между половете в рамките на службите на Комисията, чрез специализирано обучение, реорганизация на съществуващите структури и чрез допълнителен персонал; предполага, че едно по-интензивно обучение на персонала, насочено конкретно към висшите длъжностни лица с управляващи функции и с включено специално обучение по въпросите на равенството между половете в по-уязвими групи, както и звена за контакт по въпросите на равенството между половете във всички отдели и една група за координация по въпросите на равенството между половете между отделите в ГД „Международно сътрудничество и развитие“, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ и ЕСВД ще съдейства в по-голяма степен за интегриране на принципа на равенството между половете в рамките на отделите, занимаващи се с външната политика; счита, че следва да се предоставят подобрения и по-тясно специализиране в обучението по въпросите на равенството между половете и на местните партньори в управлението и сред неправителствените участници, включително НПО;

30.  подчертава, че е необходимо да се гарантира съгласуваност и допълняемост между всички съществуващи външни инструменти и политики на ЕС в тяхната връзка с интегрирането на принципа на равенство между половете, включително новия Консенсус за развитие, ресурсния пакет на ЕС за интегриране на принципа на равенство между половете в сътрудничеството за развитие и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията;

31.  приветства насоките от 8 март 2016 г., в които се посочват ресурсите и инструментите за изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., които се отнасят за ГД „Международно сътрудничество и развитие“ и ЕСВД, и призовава за предоставяне на насоки от всички европейски служби, които участват в изпълнението на плана;

32.  приветства стартирането на съвместната глобална инициатива за равенство между половете на ЕС и ООН, наречена „Spotlight“, в съответствие с целта на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. за справяне със сексуалното и основаното на пола насилие и вредните практики, като например гениталното осакатяване на жени, ранните принудителни бракове или трафика на хора; отбелязва обаче, че инициативата Spotlight обръща внимание основно на елементи от програмата, които вече са споделено безпокойство в световен мащаб, както доказва докладът за изпълнението, и затова подчертава необходимостта от насърчаване на равенството между половете по един по-всеобхватен начин чрез подходящо съчетание от програми и условия; призовава инициативата Spotlight да бъде обезпечена с допълнителни средства, които не са предназначени вече за равенството между половете; призовава Комисията да използва средносрочния преглед на своите програми за международно сътрудничество, за да увеличи финансирането на пакета ресурси за равенството между половете с цел реализирането на амбициозните цели на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., включително прилагането на принципа на равенството между половете в двустранното сътрудничество и чрез тематични програми;

33.  подчертава, че принципът на равенство между жените и мъжете трябва да бъде насърчаван и включен от ЕС в неговите външни отношения; отбелязва обаче, че връзката между търговията и равенството между половете не е обхваната в достатъчна степен от Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., както и в по-общ план, че интегрирането на принципа на равенство между половете остава предизвикателство с много измерения; в тази връзка припомня, че договарянето на търговски споразумения, особено на глави за търговията и устойчивото развитие, които обхващат трудовите права, представлява важен инструмент за утвърждаване на равенството между жените и мъжете и овластяване на жените в трети държави; по тази причина призовава ГД „Търговия“ да предприеме стъпки за изпълнение на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. в процеса на нейната работа и всички търговски споразумения на ЕС да включат позовавания на правата на момичетата и жените и на равенството между половете в ролята на двигател за икономическия растеж и да зачитат основните конвенции на МОТ относно равенството между половете и трудовите права, включително относно принудителния и детския труд; припомня необходимостта от наблюдаване на въздействието на търговските политики на ЕС върху овластяването на жените и равенството между половете по време на тяхното изпълнение;

34.  отбелязва, че овластяването на момичетата и жените е една от декларираните цели на външната дейност на ЕС чрез Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност; отбелязва, че ролята на жените в преговорите и посредничеството за мир, както е отразена в Плана за периода 2016—2020 г., е недостатъчна; подчертава важната роля на жените в насърчаването на диалога и изграждането на доверие, изграждането на коалиции за мир и осигуряването на различни перспективи относно значението на понятията „мир“ и „сигурност“, по-специално в областта на предотвратяването и разрешаването на конфликти и възстановяването след конфликти; отбелязва, че укрепването на правата на жените в държавите, засегнати от криза или конфликт, насърчава установяването на по-силни и по-устойчиви общности; приветства определянето в рамките на ЕСВД на главен съветник по въпросите на равенството между половете и по въпросите на прилагането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН за жените, мира и сигурността; насърчава засилването на действията на държавите — членки на ЕС и международните действия в рамките на ООН с цел по-ефективно преодоляване на въздействието на условията на конфликт и след конфликт върху жените и момичетата; призовава Комисията да подкрепи новата световна мрежа на звената за контакт по въпросите на жените, мира и сигурността; отбелязва значението на Резолюция 2250 на Съвета за сигурност на ООН относно младежта, мира и сигурността, както и че е важно да се намерят възможно най-добрите начини, благодарение на които ЕС да изпълни тази резолюция;

35.  припомня искането си, по отношение на търговските преговори с Чили, за включване на специална глава за търговията, равенството между половете и овластяването на жените; подчертава, че предложението за включване на такава специална глава в търговско споразумение става реалност за първи път; подчертава, че е необходимо да бъде информиран за съдържанието на тази глава и да ѝ направи оценка с оглед впоследствие на вземането на решения на по-общо равнище; настоятелно призовава ЕС да въведе междусекторни мерки в търговските споразумения с цел насърчаване на равенството между половете, обмена на най-добри практики и даването на възможност на жените да извличат по-голяма полза от тези споразумения;

36.  призовава за събиране на разбити по полов признак данни в основните сектори, които са най-силно засегнати от търговските споразумения, за да се предостави полезен инструмент за възможно най-точно предвиждане как би могъл да е засегнат животът на жените и да се противодейства на всяко неблагоприятно отражение; призовава също за създаване на механизъм с изричната цел да се наблюдава и укрепва политиката в областта на равенството между половете в рамките на търговските споразумения;

37.  приветства тематичния приоритет за икономическо и социално овластяване и анализа на пречките при достъпа до производствени ресурси, включително земя и съответните дейности; отново заявява, че макар и ЕС да се ангажира да инвестира в равенство между половете в селското стопанство, жените земеделски стопани не са основни цели на официалната помощ за развитие (ОПР), предоставяна на селското стопанство, и призовава ЕС и държавите членки да разпределят повече средства за жените земеделски стопани в съответствие цел 5 от Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.;

38.  силно насърчава институциите да повишат значително дела на жените по отношение на назначаването в делегациите на ЕС и особено по отношение на жените — ръководители на делегации, тъй като понастоящем 28 жени са ръководители на делегации от общо 138 делегации на ЕС, както и по отношение на жените — ръководители на мисии (в момента те са 5 от общо 17 мисии); поради това призовава Комисията и ЕСВД ефективно да изпълняват целенасочени политики за улесняване на достъпа на жените до ръководни и управленски длъжности; отбелязва слабото присъствие на жените в процеса на вземане на решения, което свидетелства за наличието на невидими бариери, които им пречат да заемат по-отговорни позиции;

39.  подчертава, че успехът на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. ще зависи в крайна сметка от дългосрочната и последователна ангажираност на високопоставените политически и други ръководители, представляващи всички заинтересовани лица от ЕС, както и от наличието на достатъчно човешки и финансови ресурси за неговото изпълнение и от адаптиране на усилията на ЕС към местните реалности в държавите получателки; в тази връзка приветства конструктивния ангажимент на комисаря по въпросите на международното сътрудничество и развитие и насърчава другите членове на Комисията да се ангажират в по-голяма степен; отбелязва, че е необходимо повече политическо лидерство от върховния представител и ръководителите с цел увеличаване на ресурсите и отчетността и с цел координиране и засилване на този ангажимент през следващите години; призовава всички заинтересовани лица от ЕС да използват пакета ресурси за равенството между половете, за да гарантират, че интегрирането на принципа на равенство между половете се прилага последователно с оглед на реализирането на амбициозните цели на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.;

40.  решително осъжда възстановяването и разширяването на приложното поле на политиката „Мексико Сити“ (т.нар. „правило за глобално блокиране“) от Съединените щати през януари 2017 г. и нейното въздействие върху общото здраве и правата на жените и момичетата; отново призовава ЕС и неговите държави членки да окажат проактивна подкрепа за правата на жените и момичетата в световен мащаб и да увеличат значително — както на национално равнище, така и на равнището на ЕС — средствата за развитие за сексуалното и репродуктивното здраве и права, по-специално за достъпа до семейно планиране и безопасен и законен аборт на недискриминационен принцип с цел намаляване на възникналия вследствие на оттеглянето на САЩ недостиг на финансиране в тази област;

41.  призовава ЕСВД да подобри изпълнението на насоките на ЕС за ЛГБТИ и да гарантира, че делегациите на ЕС редовно провеждат консултации с организации на ЛГБТИ и ги информират за това какво се прави относно правата на тези лица, за да гарантира, че равнището на ангажираност и предприетите действия зависят от потребностите на общността на ЛГБТИ в страната, а не на личния ангажимент на персонала на делегацията, и да координира стратегията и действията не само с националните посолства на държавите — членки на ЕС, но и с посолствата на трети държави и с международни организации като ООН;

42.  отбелязва, че ще бъде необходимо подходящо финансиране за равенството между половете във външните отношения, за да се запази политическият ангажимент към тази цел; подчертава, че настоящото финансиране за действия в областта на равенството между половете и овластяването на жените продължава да не е достатъчно и настоятелно призовава за промяна на това положение в следващата МФР;

Ключови препоръки за делегациите на ЕС

43.  приветства гъвкавостта, която Планът за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. предоставя на делегациите, а именно да изберат приоритети според положението в тяхната държава, тъй като това спомага за анализ на всеки отделен случай и за оценка на специфичните потребности на всяка държава или регион, като по този начин се решава конкретно предизвикателство за подобряване на правата на жените и тяхното икономическо овластяване; препоръчва, при все това, делегациите да бъдат насърчавани да покажат напредък по отношение на поне един от приоритетите за всеки тематичен стълб до края на изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., за да се осигури по-равномерно покритие на различните тематични области, като например укрепването на политиките и мерките, насърчаващи образование за момичетата, и техните последици по отношение на тяхното здраве и икономическо овластяване; настоятелно призовава да се обърне внимание на положението на жените и момичетата в засегнати от конфликти зони, както и на основаното на пола насилие, и най-вече на изнасилванията като средство за водене на война; припомня освен това, че финансираните от ЕС дейности и проекти следва систематично да се стремят към справяне с неравенството между половете и дискриминацията въз основа на пола;

44.  припомня задължението съгласно Договорите за прилагане на интегрирането на принципа за равенство между половете във всички дейности на ЕС, в т.ч. в политическия диалог и в диалога по секторните политики, в т.ч. в области като енергетика, селско стопанство, транспорт, образование и публична администрация, които досега получаваха по-малко внимание; настоява, че интегрирането на принципа на равенство между половете следва да се включи в националните планове и рамки на политиката, за да се гарантира ангажираността и отговорността на страните партньори, като по този начин припомня значението на подкрепата на проектите за развитие, внесени от жените от съответните държави; посочва значението да се работи със страните партньори по съобразено с равенството между половете изготвяне на националните бюджети;

45.  призовава за създаването на специален бюджетен ред за равенство между половете, за да се предприемат действия по един по‑забележим начин във връзка със степента на политическо участие и представителство на жените в съседните на ЕС държави; подчертава, че тези програми следва да бъдат в пълно съответствие с целите и програмите на „ООН — Жени“ и следва да определят измерими цели, за да се следи редовно напредъкът в областта на равенството между половете в източните и южните съседни на ЕС държави и да се засили сътрудничеството с правителствата на страните партньори с цел по-бързо постигане на по-добри резултати в контекста на двустранните споразумения за партньорство и асоцииране;

46.  отбелязва, че обучение в областта на интегриране на принципа на равенство между половете се провежда само в някои делегации и че голяма част от обучения персонал е бил на временен трудов договор; призовава делегациите на ЕС да коригират това положение;

47.  подчертава значението, в рамките на политическия диалог, на подобряването на участието на жените в образованието, икономическите дейности, заетостта и бизнеса като приоритетни средства за подобряване на положението на жените в обществото;

48.  подчертава значението на систематичното и основано на данни извършване на анализ на равенството между половете, при което по възможност се използват агрегирани по полов и възрастов признак данни, в консултация и с участието на местни организации на гражданското общество и сдружения на жените, организации за правата на човека и местните и регионалните органи за подбора и оценката на избора на цели, средства за изпълнение и източници за наблюдение, както и ефикасността и устойчивостта на резултатите; приветства факта, че са извършени 42 анализа на равенството между половете по държави и насърчава бързо приключване на анализите за всички останали държави, по-голямо използване на критериите за равенство между половете в системите за наблюдение и процесите на оценка на програми и проекти, както и анализът на равенството между половете да има роля в определянето на целите на стратегиите на отделните държави, програмите, проектите и диалога; насърчава ЕС да проучи възможностите за по-систематично споделяне, управление и осъвременяване на анализа на равенството между половете, за да се спомогне за подобряване на координацията, и да не се ограничава анализът до очевидни области на политиката като образование и майчино здраве, а да се разглеждат и области на политиката, които в момента погрешно се считат за неутрални по отношение на пола, а именно селско стопанство, климат или енергетика;

49.  отбелязва, че в съвместния работен документ относно рамката за периода 2016—2020 г. Комисията призна, че финансовите инвестиции на ЕС в областта на равенството между половете не са били систематично измервани; призовава Комисията да възприеме ясен, насочен към резултатите подход, който установява високи стандарти за механизмите за докладване, оценяване и отчетност, както и да насърчава вземането на решения въз основа на факти с цел по-ефикасното и по-ефективно използване на наличните финансови ресурси; изисква доклад, за да се определи точно колко финансиране е отделено специално за интегрирането на принципа на равенство между половете и да се идентифицират най-значимите постигнати цели;

50.  подчертава необходимостта от допълнително подобряване на събирането на данни на национално равнище, разработване на конкретни показатели с цели, основани на тези показатели, както и значението на привеждане на тяхното наблюдение в съответствие с рамката на ЦУР;

51.  припомня, че правата на жените са права на човека и насърчава по-нататъшна работа по отношение на социалните и културните норми и свързаните с пола стереотипи в обществото чрез засилено сътрудничество с гражданското общество, организациите, които представляват обикновените хора и които се застъпват за правата на жените и тяхното овластяване, по-специално в контекста на нестабилност на държавата и конфликтни и спешни ситуации; счита, че създаването на нови мрежи или разработване на вече съществуващите и включването на всички основни участници, в това число частния сектор, е от съществено значение, както и развитието на публично-частни партньорства, ако е възможно; подчертава необходимостта от увеличаване на ролята на жените в местните общности и НПО при наблюдението и търсенето на отговорност от местните органи; счита, че вместо жените и момичетата да се представят като „уязвими“, акцентът следва да се поставя върху тяхната роля като двигатели на промяната и развитието и като фактори за мира при разрешаването на конфликти; подчертава, че включването и активното ангажиране на момчетата и мъжете са необходими, за да се гарантира истинско равенство между жените и мъжете; по тази причина насърчава образование на широка основа, което да ангажира всички момчета, мъже и общности, за промяна в поведението по отношение на основаното на пола насилие; подчертава, че социалните норми, що се отнася до ролите на жените и мъжете, поставят жените в положение на по-голяма уязвимост, особено спрямо тяхното сексуално и репродуктивно здраве, по отношение на вредни практики, като например гениталното осакатяване на жени или детските, ранните и принудителните бракове;

52.  призовава ЕС да насърчава правни уредби и стратегии, които поощряват по-голямо и по-ефективно участие на жените в процесите за поддържане и укрепване на мира и посредничество, както и във военни и граждански мисии на ЕС за управление на кризи, в съответствие с Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, със специален акцент върху свързано с конфликти сексуално насилие; в тази връзка счита, че отчитащ особеностите на пола анализ на конфликта, в консултации с основани на общността участници и организации на жените, може да позволи едно по-добро разбиране на ролята на жените в конфликти;

53.  подчертава необходимостта от разпределяне на бюджетни средства за програмите за предотвратяване на сключването на брак в детска възраст, насочени към създаване на среда, в която момичетата могат да реализират своя пълен потенциал, включително чрез образование, социални и икономически програми за момичета, които не посещават училище, схеми за закрила на децата, приюти за момичета и жени, правни консултации и психологическа подкрепа;

54.  подчертава значението на увеличаването на участието, чрез редовен диалог и координация, на организации на гражданското общество и други заинтересовани страни, като например работещи в областта на правата на човека, здравето и околната среда, с делегациите на ЕС, тъй като подобно сътрудничество ще допринесе за подобряване на видимостта и изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., като по този начин се увеличава публичната отчетност към напредъка по отношение на равенството между половете;

55.  изразява загриженост, че се обръща недостатъчно внимание на закрилата на защитниците на правата на жените и организациите за правата на жените, като се има предвид, че понастоящем те са под огромен натиск заради стесняването на пространството на гражданското общество в много региони; изразява загриженост, че на тематичния приоритет, свързан с политическите и гражданските права, особено участието на жените и момичетата в тези права, не беше изтъкнат при изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.;

56.  призовава делегациите на ЕС да осигуряват ефективно и редовно събиране на данни относно насилието срещу жени и момичета, да разработват специфични за всяка държава препоръки и да насърчават установяването на защитни механизми и подходящи структури за подкрепа на жертвите;

Ключови препоръки за Европейския парламент

57.  насърчава делегациите на Парламента систематично да отправят, в работата им с държавите, които са техни партньори, запитвания относно програмите за равенството между половете, резултатите от анализа на равенството между половете и работата по насърчаване на равенството между половете, както и овластяването на жените, и да включват в програмите на своите мисии срещи с организации на жените; призовава Парламента да осигури по-голяма равнопоставеност между половете в състава на своите делегации;

58.  призовава докладите на държавите относно анализа на равенството между половете да се предоставят от Комисията и да се включват в основната информация за всички делегации на Парламента в трети държави;

59.  препоръчва Парламентът да разглежда бъдещите доклади за изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. периодично и по възможност на всеки две години;

Ключови препоръки за докладването в бъдеще

60.  подчертава необходимостта от опростен метод на докладване, който свежда бюрокрацията до минимум; призовава бъдещите доклади за изпълнението да бъдат завършвани и публикувани в по-кратък срок; призовава за разработването на онлайн докладване, ясни модели и издаването на наръчник за улесняване на работата на делегациите;

61.  подчертава необходимостта от приобщаване и представителство на жените в икономическите сектори, които са важни за устойчивото развитие; подчертава, че предприятията следва да играят важна роля за укрепването на правата на жените; в този контекст призовава за оказване на по-голяма подкрепа на местните МСП, особено на жените предприемачи, посредством отпускането на микрокредити, с цел да им се осигурят възможности да се възползват от растежа, генериран от частния сектор;

62.  подчертава, че е необходимо да се подкрепя засилването на националния статистически капацитет и механизми в страните партньори, като ефективно се координира финансовата и техническата помощ, за да се позволи по-добро измерване, наблюдение и управление на постигнатите резултати в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете;

63.  призовава Комисията да събира агрегирани по полов признак данни при изпълнението на финансирани от ЕС програми относно овластяването на жените;

64.  изтъква необходимостта не само от надеждни политики за интегриране на равенството между половете, но също и от доклади относно специфични практически действия, по-специално в такива чувствителни области като сексуалното и репродуктивното здраве, с които да се измерва реалното въздействие върху живота на жените и момичетата, както и на мъжете и момчетата;

65.  припомня все пак, че групирането на данните по полов признак означава повече от събиране на разбити по полов признак данни, и призовава за подобряване на събирането на данни, за да бъде възможен качественият анализ на положението на жените, например що се отнася до условията на труд;

66.  подчертава необходимостта от подобряване на надеждността на анализа от гледна точка на равенството между половете чрез хармонизиране на събраните от делегациите на ЕС данни по такъв начин, че да станат сравними;

67.  отбелязва, че е необходимо не само да се извършват консултации с международните и националните партньори, академичните среди, мозъчните тръстове и организациите на жените, но и да се гарантира, че техният принос и експертни знания и умения могат да се включват в наблюдението на финансирани от ЕС дейности и програми относно равенството между половете;

68.  припомня, че е задължение на ЕС и неговите държави членки, когато прилагат и разработват миграционната политика на ЕС, да зачитат правата на момичетата и жените в качеството им на мигранти, бежанци и търсещи убежище; в този контекст призовава за преоценка на сътрудничеството между EUNAVFOR MED операция SOPHIA и либийската брегова охрана на фона на докладите за системно сексуално насилие срещу жените в центровете за задържане на либийска територия.

69.  отбелязва, че концепцията за интегриране на равенството между половете все още често не се разбира в достатъчна степен, и че съществува необходимост от по-добро качествено отчитане, което би дало възможност да се направи оценка на изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете в рамките на съществуващите политики и проекти; изтъква необходимостта от конкретни цели и дейности, свързани с ясни специфични отправни точки и стриктен график, както и от качествена оценка на данните, показваща реалното въздействие, което приложените мерки са имали върху държавите получателки, като целта е да се гарантира, че Планът за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. служи като истински механизъм за определяне на приоритетите и за изпълнение на политиката, за разлика от обикновен вътрешен инструмент за докладване;

o
o   o

70.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 349, 17.10.2017 г., стр. 50.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0026.
(3) https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/report_on_the_implementation_of_the_eu_lgbti_guidelines_2016.pdf
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0365.

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност