Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2087(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0165/2018

Внесени текстове :

A8-0165/2018

Разисквания :

PV 30/05/2018 - 29
CRE 30/05/2018 - 29

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.11
CRE 31/05/2018 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0241

Приети текстове
PDF 183kWORD 63k
Четвъртък, 31 май 2018 г. - Страсбург
Прилагане на Директивата за екодизайна
P8_TA(2018)0241A8-0165/2018

Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно прилагането на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО) (2017/2087(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

—  като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението(1) („Директивата за екодизайна“) и регламентите за изпълнение и доброволните споразумения, приети съгласно директивата,

—  като взе предвид работния план на Комисията за екопроектирането за периода 2016—2019 г. (COM(2016)0773), приет в съответствие с Директива 2009/125/ЕО,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС(2) („Директивата за енергийното етикетиране“),

—  като взе предвид целите на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове и за енергийна ефективност,

—  като взе предвид споразумението от Париж и 21-та конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21),

—  като взе предвид ратифицирането на Парижкото споразумение от ЕС и държавите членки,

—  като взе предвид дългосрочната цел, определена в това споразумение, а именно да се поддържа покачването на глобалната средна температура много под 2°C в сравнение с прединдустриалните стойности и да продължат да се полагат усилия за ограничаването ѝ до 1,5°C,

—  като взе предвид Общата програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г. (Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г.(3)),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено „План за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015)0614),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г., озаглавено „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018)0028),

—  като взе предвид съобщението на Комисията и работния документ на службите на Комисията от 16 януари 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (COM(2018)0032– SWD(2018)0020)),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 септември 2017 г. относно списъка на суровините от изключителна важност за ЕС — 2017 г. (COM(2017)0490),

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно екологичните иновации: улесняване на прехода към кръгова икономика, приети на 18 декември 2017 г.(4),

—  като взе предвид доклада на Програмата на Обединените нации за околната среда от ноември 2017 г., озаглавен „Разликите по отношение на емисиите за 2017 г.“,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика(5),

—  като взе предвид законодателството на ЕС относно отпадъците,

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно по-дълъг жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата(6),

—  като взе предвид представената от Генерална дирекция за парламентарни изследвания оценка на прилагането на европейско равнище, която да придружава контрола върху прилагането на Директивата за екодизайна,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0165/2018),

А.  като има предвид, че целта на Директивата за екодизайна е увеличаване на енергийната ефективност и равнището на защита на околната среда чрез хармонизирани изисквания, които гарантират функционирането на вътрешния пазар и стимулират непрекъснатото намаляване на общото въздействие върху околната среда на продуктите, свързани с енергопотреблението; като има предвид, че тези мерки също имат положително въздействие върху енергийната сигурност чрез намаляване на потреблението на енергия;

Б.  като има предвид, че Директивата за екодизайна предвижда мерки, които да бъдат предприети за намаляване на въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на продуктите, свързани с енергопотреблението; като има предвид, че до момента решенията съгласно директивата като цяло бяха насочени към намаляване на потреблението на енергия на етапа на употреба;

В.  като има предвид, че прилагането на директивата може да подпомогне в по-голяма степен усилията на ЕС за повишаване на енергийната ефективност и да допринесе за осъществяването на целите във връзка с действията в областта на климата;

Г.  като има предвид, че намаляването на въздействието на свързаните с енергопотреблението продукти върху околната среда на етапа на екодизайн, чрез предвиждане на минимални критерии относно техния жизнен цикъл и потенциал за осъвременяване, възможности за поправка, рециклиране и повторна употреба, може да създаде значителни възможности за откриване на работни места;

Д.  като има предвид, че до началото на 2018 г. бяха в сила 29 специфични регламента за екодизайна, обхващащи различните групи продукти, а освен това бяха приети три доброволни споразумения, признати в съответствие с директивата;

Е.  като има предвид, че Директивата за екодизайна признава доброволните споразумения или другите мерки за саморегулиране като алтернативи на мерките за прилагане, когато са изпълнени определени критерии; като има предвид, че не всички от съществуващите доброволни споразумения са доказали по-голяма ефективност в сравнение с регулаторните мерки;

Ж.  като има предвид, че екодизайнът носи икономически ползи за промишлеността и потребителите и допринася значително за политиките на Съюза в областта на климата, енергетиката и кръговата икономика;

З.  като има предвид, че законодателството в областта на екодизайна е тясно свързано със законодателството на ЕС относно енергийното етикетиране и мерките, предприети съгласно тези две директиви, се очаква да генерират приходи в размер на 55 милиарда евро годишно за секторите на промишлеността, търговията на едро и търговията на дребно и да доведат до икономии на първична енергия в размер на 175 млн. т н.е. годишно до 2020 г., като по този начин допринесат за постигане на до 50% от целта на Съюза за икономии на енергия за 2020 г. и намалят зависимостта от вноса на енергия; като има предвид, че законодателството също така допринася значително за постигането на целите на ЕС по отношение на климата чрез намаляването на емисиите на парникови газове с 320 милиона тона еквивалента на CO2 годишно; като има предвид, че потенциалът за икономии на енергия е още по-голям в дългосрочен план;

И.  като има предвид, че съгласно доклада за отчитане на въздействието на екопроектирането (Ecodesign Impact Accounting) (Европейска комисия, 2016 г.), се очаква до 2020 г. потребителите в ЕС да спестят общо до 112 милиарда евро, или приблизително 490 EUR годишно на домакинство;

Й.  като има предвид, че над 80% от въздействието върху околната среда на продуктите, свързани с енергопотреблението, се установява на етапа на проектиране;

К.  като има предвид, че за мнозинството от заинтересованите страни могат да бъдат определени три основни пречки за пълното прилагане на законодателството: липсата на ясна политическа подкрепа и ръководство, бавният темп на регулаторните процеси и неадекватността на пазарния надзор в държавите членки;

Л.  като има предвид, че се счита, че 10 — 25% от продуктите на пазара не отговарят на изискванията на директивите за екодизайна и за енергийното етикетиране, което води до загуба на приблизително 10% от очакваните икономии на енергия и нелоялна конкуренция;

М.  като има предвид, че съществуващото освобождаване за сценично осветление от регламенти (ЕО) № 244/2009(7) и (ЕС) № 1194/2012 на Комисията(8) е подходящ и ефективен начин за зачитане на специалните нужди и обстоятелства за театрите и за цялата развлекателна индустрия и следва да продължи;

Н.  като има предвид, че приложното поле на Директивата за екодизайна беше разширено през 2009 г., за да обхване всички продукти, свързани с енергопотреблението (с изключение на транспортните средства), но продуктите, несвързани с енергопотреблението, все още не са обхванати от изискванията за екодизайна;

О.  като има предвид, че в ЕС всички продукти следва да бъдат проектирани, произведени и предлагани на пазара при минимално използване на опасни вещества, като се гарантира безопасността на продукта, така че да се улеснят неговото рециклиране и повторна употреба, като същевременно се поддържат високи нива на защита на здравето на човека и на околната среда;

П.  като има предвид, че в Директивата за екодизайна е посочено, че нейната допълняемост с Регламента REACH относно химикалите следва да допринесе за увеличаване на съответното въздействие на тези инструменти и за изграждане на съгласувани изисквания за прилагане за производителите; като има предвид, че изискванията, свързани с използването на опасни химикали и тяхното рециклиране, засега са ограничени;

Р.  като има предвид, че се разработва нова база данни в рамките на новия Регламент за енергийно етикетиране и базата данни на Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS) се използва само в част от държавите членки;

С.  като има предвид, че една от приоритетните цели на общата програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г. (7-а ПДОС) е икономиката на Съюза да се превърне в ефективна от гледна точка на използването на ресурсите, зелена и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика; като има предвид, че в ПДОС се посочва, че пуснатите на пазара на Съюза приоритетни продукти са с „екологичен дизайн“, за да се оптимизира ефективността на използването на ресурси и материали;

Т.  като има предвид, че планът за действие на ЕС за кръговата икономика включва ангажимента да се наблегне на аспектите на кръговата икономика в бъдещите изисквания за продуктов дизайн в рамките на Директивата за екодизайна чрез систематично анализиране на въпроси като например възможност за поправка, по-дълготрайно използване, осъвременяване и рециклиране, или идентифицирането на някои материали или вещества;

У.  като има предвид, че Парижкото споразумение определя дългосрочна цел в съответствие с целта да се ограничи повишаването на температурата в световен мащаб твърдо под 2°C над равнищата от прединдустриалния период, както и да се продължат усилията то да се задържи до 1,5°С над прединдустриалните равнища; като има предвид, че ЕС пое ангажимент да допринася подобаващо за постигането на тези цели посредством намаляване на емисиите във всички сектори;

Ф.  като има предвид, че мерките за екодизайна следва да обхванат целия жизнен цикъл на продуктите, за да се подобри ресурсната ефективност в Съюза, като се вземе предвид фактът, че повече от 80% от въздействието върху околната среда на продукта се определя на етапа на проектиране, който следователно играе много важна роля за насърчаване на аспектите на кръговата икономика, трайността, възможностите за осъвременяване, за поправка, за повторна употреба и за рециклиране на даден продукт;

Х.  като има предвид, че в допълнение към произвеждането на по-устойчиви и ресурсно по-ефективни продукти, принципите на икономиката на споделянето и на икономиката на услугите трябва да бъдат укрепени, като същевременно държавите членки следва да обърнат специално внимание на домакинствата с ниски доходи, включително на тези, които са застрашени от енергийна бедност, когато представят програми за насърчаване на навлизането на ресурсно най-ефективните продукти и услуги;

Ц.  като има предвид, че Съюзът е страна по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители и следователно е необходимо да предприеме действия за постепенно изваждане от употреба на тези опасни вещества, включително като ограничи тяхното използване на етапа на проектиране на продукта;

Резултатен инструмент за постигане на разходоефективно енергоспестяване.

1.  счита, че Директивата за екодизайна е успешен инструмент за подобряване на енергийната ефективност и е довела до значително намаляване на емисиите на парникови газове, както и до икономически ползи за потребителите;

2.   препоръчва Комисията да продължи да включва повече групи продукти, избрани въз основа на техния потенциал в областта на екодизайна, в това число потенциала им в областта на енергийната ефективност и ефективността на материалите, и други аспекти, свързани с околната среда, като се използва методиката, изложена в член 15 от директивата, както и да актуализира съществуващите стандарти, за да се използва пълният потенциал на приложното поле и целите на директивата;

3.   подчертава, че Директивата за екодизайна подобрява функционирането на вътрешния пазар на ЕС чрез определяне на общи продуктови стандарти; подчертава, че непрекъснатото приемане на хармонизирани изисквания за продуктите на равнището на ЕС подпомага иновациите, научните изследвания и конкурентоспособността на производителите в ЕС и гарантира лоялна конкуренция, като в същото време се избягва ненужна административна тежест;

4.  припомня, че съгласно изискванията на директивата Комисията трябва да предложи мерки по прилагането в случаите, когато продуктът отговаря на критериите, т.е. налице е значителен обем на продажби на този продукт, значително екологично въздействие и потенциал за подобряване; подчертава отговорността на Комисията да спазва този мандат и да гарантира ефективното постигане на ползите за потребителите, кръговата икономика и околната среда, като признава, че подобни продуктови стандарти могат да бъдат прилагани единствено на равнището на ЕС и че следователно държавите членки разчитат на Комисията да предприеме необходимите действия;

5.  счита, че координирането с инициативи, свързани с кръговата икономика, ще увеличи още повече ефективността на директивата; следователно призовава за амбициозен план за екодизайна и кръговата икономика, осигуряващ ползи за околната среда и възможности за устойчив растеж и създаване на работни места, включително в сектора на МСП, както и ползи за потребителите; отбелязва, че високата ефективност на ресурсите и използването на вторичните суровини в производството предоставят значителна възможност за намаляване на отпадъците и икономия на ресурсите;

6.  подчертава, че Директивата за екодизайна е част от по-широк набор от инструменти и че нейната ефективност зависи от взаимодействието с други инструменти, по-специално в областта на енергийното етикетиране; счита, че припокриването на разпоредби следва да се избягва;

Укрепване на процеса на вземане на решения

7.  подчертава ключовата роля на Консултативния форум за обединяване на промишлеността, гражданското общество и други участници в процеса на вземане на решения и счита, че тази структура функционира добре;

8.  изразява загриженост във връзка с понякога значителното забавяне при изготвянето и приемането на мерки по прилагането, което създава несигурност за стопанските субекти, води до съществени пропуснати възможности за икономии на енергия за потребителите и съответното намаляване на емисиите на парникови газове, и може да причини изоставане на приетите мерки спрямо технологичното развитие;

9.  отбелязва, че закъснението в прилагането до голяма степен се дължи на ограничените ресурси, с които разполага Комисията; призовава Комисията да предвиди достатъчно ресурси за процеса на екодизайна, предвид значителната добавена стойност на законодателството за ЕС;

10.  настоятелно призовава Комисията да избягва закъснения при приемането и публикуването на мерки по прилагането и препоръчва да се определят ясни срокове и етапи за финализирането им и за преразглеждане на съществуващите разпоредби; подчертава, че мерките за екодизайна следва да бъдат приети отделно и публикувани веднага след финализирането им;

11.  подчертава, че е необходимо да се спазват сроковете, предвидени в работния план за екодизайна за периода 2016—2019 г.,

12.  подчертава необходимостта изискванията за екодизайн да бъдат основани на задълбочен технически анализ и оценки за въздействието, като за база за сравнение послужат най-успешните продукти или технологии на пазара, както и технологичното развитие във всеки сектор; призовава Комисията да пристъпи приоритетно към прилагане и преразглеждане на мерките, свързани с продукти, които имат най-голям потенциал за икономия на първична енергия и по отношение на кръговата икономика;

13.  признава, че Директивата за екодизайн дава възможност за използване на доброволни споразумения; подчертава, че доброволните споразумения могат да се използват вместо мерки по прилагането, когато обхващат по-голямата част от пазара и се счита, че те могат да гарантират поне еднакво равнище на екологични характеристики, както и че те следва да осигуряват по-бърз процес на вземане на решения; счита, че ефикасността на надзора на доброволните споразумения следва да бъде засилена и че следва да се гарантира подходящо участие на гражданското общество; във връзка с това приветства Препоръка (ЕС) 2016/2125 на Комисията относно насоки във връзка с мерките за саморегулиране, сключвани в рамките на промишления сектор, и призовава Комисията да наблюдава стриктно признатите в рамките на Директивата за екодизайна доброволни споразумения;

14.  насърчава включването на криви на ученето в областта на технологиите в методологията за екодизайна на продукти, свързани с енергопотреблението (MEERP), с цел предвиждане на технологичните подобрения, очаквани към момента на влизане в сила на подзаконовите разпоредби, и за гарантиране на актуалността на последните;

15.  призовава Комисията, по целесъобразност, да включи в мерките за екодизайна оценки на отделянето на пластмасови микрочастици във водната среда; призовава Комисията да въведе в рамките на прегледа на мерките за екодизайна задължителни изисквания за филтри за пластмасови микрочастици по отношение на битовите перални машини и комбинирани перални и сушилни машини;

От икономии на енергия към ефективност на ресурсите

16.  отново отправя своя призив за даване на нов импулс на действията по отношение на аспектите на продуктите, свързани с кръговата икономика, и счита, че Директивата за екодизайна предоставя значителен потенциал за подобряване на ефикасността на ресурсите, който все още не се използва достатъчно;

17.  поради тази причина счита, че прилагането на Директивата за екодизайна, в допълнение към непрекъснатите усилия за подобряване на енергийната ефективност, вече трябва да покрива пълния жизнен цикъл на всяка група продукти, попадащи в нейното приложно поле, като се установяват минимални критерии по отношение на ефективността на ресурсите, обхващащи, наред с другото, трайността, устойчивостта, възможностите за поправка и за осъвременяване, но също така потенциала за споделяне, повторна употреба, възможностите за мащабиране и за рециклиране, възможността за пълно осъвременяване и съдържанието на рециклирани материали или вторични суровини, както и употребата на суровини от изключителна важност;

18.  счита, че изборът на критерии, свързани с кръговата икономика, за всяка група продукти трябва да бъде посочен и определен по ясен и обективен начин, като същевременно критериите трябва да са лесно измерими и постижими при съразмерни разходи, за да се гарантира, че прилагането на Директивата продължава да бъде възможно;

19.  призовава системно да се извършват задълбочени анализи относно потенциала на кръговата икономика на етапа на подготвителните проучвания на конкретните мерки за екодизайна за всяка категория продукти;

20.  подчертава, че е важно за производителите да предоставят ясни и обективни инструкции, позволяващи на ползвателите и на независимите сервизи да поправят по-лесно продуктите без специално оборудване; подчертава също, че е важно да се предоставя информация относно наличността на резервни части и жизнения цикъл на продуктите, когато това е възможно;

21.  подчертава потенциалните ползи от това да се акцентира върху други екологични аспекти отвъд енергопотреблението, като например опасни химикали, отделяне на пластмасови микрочастици, генерирането на отпадъци и влагането на материали, и призовава да се използват инструментите по директивата за насърчаване на прозрачността за потребителите;

22.  счита, че тъй като повече от 80% от въздействието на даден продукт върху околната среда се определя при етапа на проектиране, до голяма степен на този етап дадено рисково вещество може да се избегне, замени или ограничи; подчертава, че използването на материали и вещества от изключителна важност, като например редкоземни елементи, или вещества с токсичен характер, или пораждащи безпокойство, като например устойчиви органични замърсители и нарушители на функциите на ендокринната система, трябва да бъде специално разглеждано съгласно разширените критерии за екодизайна с цел да се ограничи тяхното използване или с цел тяхното заместване, по целесъобразност, или поне да се гарантира възможността за тяхното извличане/отделяне в края на жизнения цикъл, без да се нарушават други хармонизирани законови изисквания, отнасящи се до тези вещества, установени на равнището на Съюза;

23.  призовава за това, изискванията към екодизайна на свързаните с енергопотреблението продукти да не поставят цели, чието изпълнение е трудно за производителите от ЕС, и по-специално малките и средни предприятия, чийто потенциал по отношение на патентованите технологии е значително по-малък от този на водещите дружества на пазара;

24.  във връзка с това приветства работната програма за екодизайна за периода 2016—2019 г., която включва ангажименти за изготвяне на изисквания и стандарти за ефективност на материалите, като подкрепя използването на вторични суровини; настоятелно призовава Комисията да приключи приоритетно тези дейности; счита, че тези критерии следва да са специфични за продукта, да се основават на солидни анализи, да се съсредоточават върху области с явен потенциал за подобрение и да бъдат приложими и проверими от органите за пазарен надзор; счита, че при определянето на най-добри практики следва да се насърчава използването на резултатите от минали и текущи научноизследователски дейности и авангардни иновации в областта на рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване;

25.  счита, че разработването на „системен подход“, който взема предвид не само продукта, но и цялата система, необходима за функционирането му в контекста на екодизайна, става все по-критичен фактор за успех в постигането на ефективност на ресурсите, и настоятелно призовава Комисията да включи повече подобни възможности на равнището на системата в следващата работна програма за екодизайна;

26.  счита, че трябва да се обърне специално внимание на продуктите, използващи вода, в случаите, в които могат да се постигнат значителни екологични ползи и важни икономии за потребителите;

27.  призовава Комисията да насърчава възстановяването на суровини от изключителна важност и от миннодобивните отпадъци;

28.  отбелязва, че Комисията отложи предприемането на действия по отношение на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), като например мобилни телефони и смартфони, до изготвянето на допълнителни оценки и предвид бързите технологични промени в тази група продукти; счита обаче, че тези продукти, които се характеризират с огромен обем на продажбите и честа замяна, имат ясно изразен потенциал за подобрения, по-специално по отношение на ефективността на ресурсите, и че поради тази причина критериите за екодизайн следва да се прилагат за тях, както и че следва да бъдат положени усилия за подобряване на регулаторния процес; подчертава, че е необходимо внимателно да се оценява по какъв начин да бъде подобрен екодизайнът на групи продукти, за които възможността за поправка и замяната на резервни части са ключови параметри;

29.  подчертава, че е необходимо възможността за поправка да се улеснява чрез наличието на резервни части през целия жизнен цикъл на продукта на разумна спрямо общата му стойност цена;

30.  припомня своите искания за широкообхватен преглед на рамка на политиката на Съюза по отношение на продуктите с цел да бъдат взети предвид аспектите, свързани с ефективността на ресурсите; в този контекст, призовава Комисията да прецени дали настоящата методика за екодизайн би могла да бъде използвана за други категории продукти, освен продуктите, свързани с енергопотреблението, и да предложи ново законодателство, когато това е целесъобразно;

31.  подчертава, че за да се гарантира използването на рециклирани/вторични суровини, е задължително да бъде осигурено наличието на висококачествени вторични суровини и съответно следва да бъде създаден добре организиран пазар за вторични суровини;

32.  подчертава важността на възлагането на отговорност на производителите и на разширяването на гаранционните срокове и условия, като производителите бъдат задължавани да поемат отговорност за управлението на жизнения цикъл на продукта, когато той се превръща в отпадък, в съответствие с относимото законодателство на Съюза, подчертава важността на насърчаването на възможността за поправка, за осъвременяване, за модулност и за рециклиране, както и на гарантирането, че суровините и управлението на отпадъците остават в рамките на Европейския съюз;

33.  призовава за разширяването на обхвата на минималните гаранции за потребителски стоки за дълготрайна употреба;

Подобряване на пазарния надзор

34.  настоява, че е необходимо да се засилва надзорът на продукти, пуснати на вътрешния пазар, чрез по-добро сътрудничество и координация между държавите членки, както и между Комисията и националните органи, и по-специално чрез предоставяне на подходящи финансови ресурси на органите за пазарен надзор;

35.  призовава Комисията да проучи потенциала за създаване на цифров информационен фиш за продуктите (паспорт на продуктите), както се предлага в заключенията на Съвета от 18 декември 2017 г. относно екологичните иновации, като начин за оповестяване на материалите и веществата, използвани в продуктите, което също би улеснило пазарния надзор;

36.  призовава за по-съгласувана и икономически ефективна система за пазарен надзор в Съюза, за да се гарантира съответствие с Директивата за екодизайна, и отправя следните препоръки:

   от националните органи трябва да се изисква да използват базата данни ICSMS, за да споделят всички резултати от извършените проверки на съответствието на продуктите и изпитването за всички продукти, обхванати от регламентите в областта на екодизайна; тази база данни следва да включва цялата съответна информация за съответстващи и несъответстващи продукти, за да се избегне ненужното тестване в друга държава членка, и тя следва да бъде лесна за ползване и леснодостъпна;
   общата база данни за регистриране на продукти за продукти с енергийни етикети трябва да се разшири, за да включва всички продукти, обхванати от регламентите в областта на екодизайна;
   националните органи трябва да бъдат задължени да изготвят специфични планове за дейностите си по пазарен надзор в областта на екодизайна, и да ги съобщават на други държави членки и на Комисията, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 765/2008(9); държавите членки следва да включват проверките на случаен принцип в тези планове;
   трябва да се прилагат бързи скринингови методи за разпознаването на продукти, които не са в съответствие с разпоредбите, като тези мерки трябва да са разработени в сътрудничество с експерти от отрасъла и да са споделени с публичните органи;
   Комисията трябва да обмисли определянето на минимален процент на продуктите на пазара, подлежащи на проверка, както и разработване на мандат за извършване на собствен независим пазарен надзор, и да направи предложения, ако това е целесъобразно;
   трябва да бъдат приети възпиращи мерки, включително: санкции за неспазващи правилата производители, съразмерни на въздействието на несъответствието за целия европейски пазар, и обезщетения за потребители, закупили несъответстващи продукти, дори извън законния гаранционен срок, включително чрез колективно обезщетение;
   трябва да се обърне особено внимание на вноса от държави извън ЕС и продуктите, продавани онлайн;
   трябва да се гарантира съгласуваност с предложението на Комисията за регламент за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане (COM(2017)0795), чието приложно поле включва продукти, регулирани съгласно Директивата за екопроектирането; в този контекст, подкрепя улесняването на съвместно изпитване на равнището на ЕС;

37.  подчертава значението на наличието на подходящи и ясно определени и хармонизирани стандарти и изтъква, че следва да бъдат разработени протоколи за изпитване, възможно най-близки до реалните условия; подчертава, че методите за изпитване следва да бъдат стриктни и проектирани и изпълнявани по начин, който изключва манипулация и умишлено или неумишлено подобряване на резултатите; счита, че изпитванията не следва да пораждат прекомерна тежест за предприятията, по-специално като се вземат под внимание МСП, които нямат същите възможности като по-големите си конкуренти; приветства приемането на Регламент (ЕС) 2016/2282 на Комисията по отношение на използването на допустими отклонения при процедурите за проверка;

38.  призовава Комисията да подкрепя държавите членки в дейността им по правоприлагане и за засилено сътрудничество, когато е установено несъответствие на даден продукт; подчертава необходимостта от насоки за производителите и вносителите във връзка с подробните изисквания на документите, които е необходимо да се представят на органите за пазарен надзор;

Други предложения

39.  подчертава необходимостта от осигуряване на последователност и съгласуваност между регламентите в областта на екодизайна и хоризонталните разпоредби, като например законодателството на Съюза в областта на химикалите и отпадъците, включително REACH и директивите относно ОЕЕО и ограничението на опасните вещества, и подчертава необходимостта от засилване на взаимодействието с екологосъобразните обществени поръчки и екомаркировката на ЕС;

40.  подчертава връзката между Директивата за екодизайна и Директивата за енергийните характеристики на сградите; призовава държавите членки да стимулират навлизането на ефективни продукти и услуги на пазара и да засилят дейностите си за проверка и консултация; счита, че подобряването на екодизайна на продуктите, свързани с енергопотреблението, от своя страна може да повлияе положително върху енергийните характеристики на сградите;

41.  подчертава необходимостта от това да се предоставя ясна информация на широката общественост, и особено на медиите, относно ползите от екодизайна, преди да се дава ход на дадена мярка; насърчава Комисията и държавите членки да комуникират активно ползите от мерките във връзка с екодизайна като неразделна част от процеса на приемане на мерките във връзка с екодизайна, и да се ангажират по-активно със заинтересованите страни с цел подобряване на общественото разбиране на законодателството;

42.  подчертава, че преходът към устойчива и кръгова икономика ще предостави не само много възможности, но и социални предизвикателства; счита, че тъй като никой не следва да бъде забравен, Европейската комисия и държавите членки следва да обърнат специално внимание на изложените на риск от енергийна бедност домакинства с ниски доходи, когато представят програми за насърчаване на използването на най-ефективните от гледна точка на използваните ресурси продукти; счита, че подобни програми не следва да възпрепятстват иновациите, а следва да продължат да позволяват на производителите да предлагат на потребителите широка гама от висококачествени продукти, и че програмите следва да подкрепят също навлизането на пазара на свързани с енергопотреблението продукти, използващи вода, способни да постигат по-голяма ефективност на ресурсите и икономии за потребителите;

43.  призовава институциите на ЕС и държавите членки да дадат подходящ пример, като въведат на практика и използват изцяло кръговата икономика и стратегиите за екологосъобразни обществени поръчки, за да се даде предимство на доказани устойчиви продукти, като например продукти с екомаркировка, и на най-високите стандарти за ефективност на ресурсите във всички инвестиции, както и да насърчават широкото използване на екологосъобразни обществени поръчки, включително в частния сектор;

o
o   o

44.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.
(2) OВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1.
(3) OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171.
(4) http://www.consilium.europa.eu/media/32274/eco-innovation-conclusions.pdf
(5) ОВ С 265, 11.8.2017 г., стр. 65.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0287.
(7) Регламент (ЕО) № 244/2009 на Комисията от 18 март 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита (OB L 76, 24.3.2009 г., стр. 3).
(8) Регламент (ЕС) № 1194/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи и съответното оборудване (OB L 342, 14.12.2012 г., стр. 1).
(9) Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност