Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2087(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0165/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0165/2018

Συζήτηση :

PV 30/05/2018 - 29
CRE 30/05/2018 - 29

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.11
CRE 31/05/2018 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0241

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 190kWORD 67k
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό
P8_TA(2018)0241A8-0165/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) (2017/2087(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα(1) (εφεξής «η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό»), καθώς και τους εκτελεστικούς κανονισμούς και τις εθελοντικές συμφωνίες που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της εν λόγω οδηγίας,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό (COM(2016)0773) που εκδόθηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ(2) (εφεξής «οδηγία για την ενεργειακή σήμανση»),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την ενεργειακή απόδοση,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP21) της UNFCCC,

–  έχοντας υπόψη την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από την πλευρά της ΕΕ και των κρατών μελών,

–  έχοντας υπόψη τον μακροπρόθεσμο στόχο της προαναφερθείσας συμφωνίας, δηλαδή να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες περιορισμού της στον 1,5°C,

–  έχοντας υπόψη το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 (απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013(3)),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2018, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία» (COM(2018)0028),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (COM(2018)0032 - SWD(2018)0020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον κατάλογο πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας για την ΕΕ, για το 2017 (COM(2017)0490),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την οικολογική καινοτομία: προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, που εγκρίθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2017(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2017 για τη γεφύρωση της διαφοράς των εκπομπών, η οποία δημοσιεύθηκε από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ τον Νοέμβριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία(5),

–  έχοντας υπόψη τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις(6),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής εφαρμογής που καταρτίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνοδευτικό έγγραφο του ελέγχου της εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0165/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος μέσω εναρμονισμένων απαιτήσεων που διασφαλίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ευνοούν τη συνεχή μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αντικτύπου των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά έχουν επίσης θετικό αντίκτυπο στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό προβλέπει τη λήψη μέτρων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει της οδηγίας επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά το στάδιο της χρήσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα μπορεί να ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες της ΕΕ για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και να συμβάλει στην επίτευξη των επιδιωκόμενων μέσω της δράσης για το κλίμα στόχων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων στη φάση του οικολογικού σχεδιασμού, μέσω της πρόβλεψης ελάχιστων κριτηρίων για τη διάρκεια ζωής τους και τη δυνατότητά τους για αναβάθμιση, επισκευή, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τις αρχές του 2018, ήταν σε ισχύ 29 ειδικοί κανονισμοί για τον οικολογικό σχεδιασμό που καλύπτουν διαφορετικές ομάδες προϊόντων και, επιπλέον, είχαν εγκριθεί τρεις εθελοντικές συμφωνίες που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό αναγνωρίζει τις εθελοντικές συμφωνίες ή άλλα μέτρα αυτορρύθμισης ως εναλλακτικές λύσεις στα μέτρα εφαρμογής όταν πληρούνται ορισμένα κριτήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι όλες οι υφιστάμενες εθελοντικές συμφωνίες είναι αποτελεσματικότερες σε σχέση με τα ρυθμιστικά μέτρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικολογικός σχεδιασμός συνεπάγεται οικονομικά οφέλη για τη βιομηχανία και τους καταναλωτές και συμβάλλει σημαντικά στις πολιτικές της Ένωσης για το κλίμα, την ενέργεια και την κυκλική οικονομία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό συνδέεται στενά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ενεργειακή σήμανση και ότι τα μέτρα που θα ληφθούν βάσει των δύο αυτών οδηγιών έως το 2020 αναμένεται να αποφέρουν πρόσθετα έσοδα της τάξης των 55 δισεκατομμυρίων EUR ανά έτος για τον βιομηχανικό τομέα, το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο και εκτιμάται ότι θα αποφέρουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 175 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ) ανά έτος έως το 2020, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη κατά το ήμισυ του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας της Ένωσης για το 2020 και στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία συμβάλλει επίσης σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 320 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 ανά έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας είναι ακόμη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση λογιστικής αποτίμησης των επιπτώσεων του οικολογικού σχεδιασμού [Ecodesign Impact Accounting report] (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016), εκτιμάται ότι έως το 2020 οι καταναλωτές στην ΕΕ θα εξοικονομήσουν συνολικά έως και 112 δισεκατομμύρια EUR, ήτοι περίπου 490 EUR ετησίως ανά νοικοκυριό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 80 % του περιβαλλοντικού αντικτύπου των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων εντοπίζεται στη φάση του σχεδιασμού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους περισσότερους ενδιαφερόμενους φορείς εντοπίζονται τρία βασικά εμπόδια ως προς την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας: η έλλειψη σαφούς πολιτικής στήριξης και καθοδήγησης, ο αργός ρυθμός των κανονιστικών διαδικασιών και η ανεπάρκεια της εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι ποσοστό 10-25 % των προϊόντων στην αγορά δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό και για την ενεργειακή σήμανση, γεγονός που συνεπάγεται απώλεια της τάξης του 10 % της προβλεπόμενης εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και αθέμιτο ανταγωνισμό·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη εξαίρεση για τον φωτισμό σκηνής από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 244/2009(7) και (ΕΕ) αριθ. 1194/2012(8) της Επιτροπής έχει αποτελέσει κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο σεβασμού των ειδικών αναγκών και συνθηκών των θεάτρων και της βιομηχανίας διασκέδασης στο σύνολό της και ότι θα πρέπει να συνεχιστεί·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό διευρύνθηκε το 2009 προκειμένου να καλύψει όλα τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (εξαιρουμένων των μεταφορικών μέσων), κανένα από τα προϊόντα που δεν καταναλώνουν ενέργεια δεν έχει καλυφθεί ακόμη από τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ, όλα τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να διατίθενται στην αγορά κάνοντας ελάχιστη χρήση επικίνδυνων ουσιών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η ασφάλεια του προϊόντος προκειμένου να διευκολύνεται η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίησή του διατηρώντας, ταυτόχρονα, υψηλά επίπεδα προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό αναφέρεται ότι η συμπληρωματικότητά της με τον κανονισμό REACH για τα χημικά προϊόντα θα πρέπει να συμβάλει στην αύξηση του αντίστοιχου αντικτύπου τους και στη θέσπιση συνεκτικών απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν οι κατασκευαστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις σε σχέση με τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών και την ανακύκλωσή τους είναι περιορισμένες μέχρι σήμερα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διαμορφώνεται μια νέα βάση δεδομένων στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για την ενεργειακή σήμανση και ότι η βάση δεδομένων του συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS) χρησιμοποιείται σε κάποια, αλλά όχι σε όλα τα κράτη μέλη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους βασικούς στόχους του γενικού ενωσιακού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 (7ο ΠΠΔ) είναι να στραφεί η Ένωση προς μια «πράσινη», ανταγωνιστική οικονομία αποδοτικής κατανάλωσης πόρων και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ΠΠΔ αναφέρεται ότι το πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα προτεραιότητας που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης είναι σχεδιασμένα με οικολογικό τρόπο, με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων και των υλικών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία συμπεριλαμβάνει τη δέσμευση να δοθεί έμφαση στις πτυχές της κυκλικής οικονομίας στις απαιτήσεις του μελλοντικού σχεδιασμού προϊόντων στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, μέσω της συστηματικής ανάλυσης θεμάτων όπως η δυνατότητα επισκευής, η ανθεκτικότητα, η δυνατότητα αναβάθμισης, η δυνατότητα ανακύκλωσης ή η ταυτοποίηση ορισμένων υλικών ή ουσιών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Παρισιού θέτει έναν μακροπρόθεσμο στόχο που συνάδει με τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σαφώς κάτω των 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε να διατηρηθεί στον 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί ότι θα συνεισφέρει δεόντως για την επίτευξη αυτών των στόχων μέσω της μείωσης των εκπομπών σε όλους τους κλάδους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για τον οικολογικό σχεδιασμό θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των πόρων στην Ένωση, συνεκτιμωμένου του γεγονότος ότι πάνω από το 80% του περιβαλλοντικού αντικτύπου ενός προϊόντος καθορίζεται στο στάδιο του σχεδιασμού, το οποίο συνεπώς διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ενίσχυση πτυχών της κυκλικής οικονομίας, της ανθεκτικότητας, της δυνατότητας αναβάθμισης, της δυνατότητας επισκευής, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης ενός προϊόντος·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός από την κατασκευή πιο βιώσιμων και πιο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, θα πρέπει να ενισχυθούν οι αρχές της οικονομίας του διαμοιρασμού και της οικονομίας των υπηρεσιών, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια, όταν υποβάλλουν προγράμματα για να ενθαρρύνουν τη χρήση των πιο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP) και, ως εκ τούτου, οφείλει να λάβει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση των εν λόγω επικίνδυνων ουσιών, μεταξύ άλλων με περιορισμό της χρήσης τους κατά τον σχεδιασμό των προϊόντων·

Ένα αποτελεσματικό εργαλείο που θα αποφέρει οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση ενέργειας

1.  θεωρεί ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε επιτυχημένο μέσο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και έχει αποφέρει οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές·

2.  συνιστά στην Επιτροπή να συνεχίσει να ενσωματώνει περισσότερες ομάδες προϊόντων, οι οποίες θα επιλέγονται με βάση τις προοπτικές οικολογικού σχεδιασμού τους, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών της ενεργειακής τους απόδοσης και της απόδοσης των υλικών τους καθώς και άλλων περιβαλλοντικών πτυχών, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο άρθρο 15 της οδηγίας, και να επικαιροποιεί τα υφιστάμενα πρότυπα, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως το πεδίο εφαρμογής και οι στόχοι της οδηγίας·

3.  υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό βελτιώνει τη λειτουργία τη εσωτερικής αγοράς της ΕΕ μέσω του ορισμού κοινών προτύπων για τα προϊόντα· τονίζει ότι η συνεχιζόμενη θέσπιση εναρμονισμένων απαιτήσεων για τα προϊόντα σε ενωσιακό επίπεδο στηρίζει τη καινοτομία, την έρευνα και την ανταγωνιστικότητα των κατασκευαστών της ΕΕ και διασφαλίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα αποφεύγεται περιττός διοικητικός φόρτος·

4.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία απαιτεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα εφαρμογής όταν το προϊόν πληροί τα κριτήρια, δηλαδή όταν υπάρχει σημαντικός όγκος πωλουμένων ειδών, σημαντικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος και περιθώριο βελτίωσης· τονίζει την ευθύνη που βαρύνει την Επιτροπή ως προς την τήρηση αυτής της εντολής και τη διασφάλιση ότι επιτυγχάνονται ουσιαστικά οφέλη για τους καταναλωτές, την κυκλική οικονομία και το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας ότι τα εν λόγω πρότυπα για τα προϊόντα μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε επίπεδο Ένωσης και ότι, συνεπώς, τα κράτη μέλη βασίζονται στο ότι η Επιτροπή θα αναλάβει την απαραίτητη δράση·

5.  εκτιμά ότι ο συντονισμός με πρωτοβουλίες που συνδέονται με την κυκλική οικονομία θα ενισχύσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της οδηγίας· ζητεί, συνεπώς, ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική οικονομία, το οποίο να παρέχει οφέλη για το περιβάλλον και ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης, μεταξύ άλλων στον κλάδο των ΜΜΕ, καθώς και πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές· επισημαίνει ότι η ενισχυμένη αποδοτικότητα των πόρων και η χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στην κατασκευή προϊόντων παρέχουν σημαντικές δυνατότητες ως προς τη μείωση της σπατάλης και την εξοικονόμηση πόρων·

6.  υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργαλειοθήκης και ότι η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τις συνέργειες με άλλες πράξεις, ιδίως σε σχέση με την ενεργειακή σήμανση· θεωρεί ότι οι αλληλεπικαλυπτόμενοι κανονισμοί θα πρέπει να αποφεύγονται·

Ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

7.  τονίζει τον καίριο ρόλο του φόρουμ διαβούλευσης ως πεδίου συνάντησης της βιομηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θεωρεί ότι η εν λόγω οντότητα λειτουργεί ικανοποιητικά·

8.  ανησυχεί λόγω των ενίοτε σημαντικών καθυστερήσεων που σημειώνονται στην κατάρτιση και την έγκριση μέτρων εφαρμογής, οι οποίες προκαλούν αβεβαιότητα στους οικονομικούς φορείς, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές χαμένες ευκαιρίες ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας για τους καταναλωτές και τις σχετικές μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και μπορούν να προξενήσουν την υστέρηση των εγκριθέντων μέτρων έναντι των τεχνολογικών εξελίξεων·

9.  σημειώνει ότι οι καθυστερήσεις ως προς την εφαρμογή οφείλονται εν μέρει στους περιορισμένους πόρους που είναι διαθέσιμοι εντός της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους για τη διαδικασία του οικολογικού σχεδιασμού, δεδομένης της σημαντικής προστιθέμενης αξίας της νομοθεσίας για την ΕΕ·

10.  προτρέπει την Επιτροπή να αποφύγει τις καθυστερήσεις στη θέσπιση και δημοσίευση μέτρων εφαρμογής και συνιστά να καθοριστούν σαφείς προθεσμίες και ορόσημα για την ολοκλήρωσή τους και για την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανονισμών· θεωρεί ότι θα πρέπει να εγκριθούν μεμονωμένα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού και να ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωσή τους·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό·

12.  τονίζει την ανάγκη να βασιστούν οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σε εμπεριστατωμένη τεχνική ανάλυση και σε εκτιμήσεις επιπτώσεων, έχοντας ως αναφορά τα πλέον αποδοτικά προϊόντα ή τις τεχνολογίες στην αγορά και την τεχνολογική ανάπτυξη σε κάθε κλάδο· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή και την επανεξέταση των μέτρων που σχετίζονται με τα προϊόντα που διαθέτουν, συγχρόνως, τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και τις μεγαλύτερες δυνατότητες σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία·

13.  αναγνωρίζει ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό επιτρέπει τη χρήση εθελοντικών συμφωνιών· υπογραμμίζει ότι οι εθελοντικές συμφωνίες μπορούν να χρησιμοποιούνται αντί των μέτρων εφαρμογής στις περιπτώσεις που καλύπτουν το μέγιστο τμήμα της αγοράς και κρίνονται ικανές να διασφαλίσουν τουλάχιστον ίσα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων, και ότι πρέπει να εγγυώνται μια ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων· θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της εποπτείας των εθελοντικών συμφωνιών και να διασφαλιστεί η κατάλληλη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· επικροτεί, εν προκειμένω, τη σύσταση (ΕΕ) 2016/2125 της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα αυτορρύθμισης που λαμβάνει η βιομηχανία και ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά όλες τις εθελοντικές συμφωνίες που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό·

14.  ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των καμπυλών τεχνολογικής εκμάθησης στη μεθοδολογία για τον οικολογικό σχεδιασμό συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης των τεχνολογικών βελτιώσεων έως την έναρξη ισχύος των κανονισμών και να διασφαλίζεται ότι οι κανονισμοί παραμένουν επίκαιροι·

15.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις εκτιμήσεις για την απελευθέρωση μικροπλαστικών στο υδάτινο περιβάλλον στα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού, κατά περίπτωση· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις για τα φίλτρα μικροπλαστικών κατά την επανεξέταση των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού για τα οικιακά πλυντήρια και στεγνωτήρια·

Μετάβαση από την εξοικονόμηση ενέργειας στην αποδοτικότητα των πόρων

16.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για νέα ώθηση στις πτυχές των προϊόντων οι οποίες σχετίζονται με την κυκλική οικονομία και θεωρεί ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό παρέχει σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη·

17.  πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό – πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – πρέπει τώρα να καλύψει συστηματικά τον πλήρη κύκλο ζωής κάθε ομάδας προϊόντων εντός του πεδίου εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων κριτηρίων όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη βιωσιμότητα, την αντοχή, τη δυνατότητα επισκευής και τη δυνατότητα αναβάθμισης, αλλά επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, ανακύκλωσης και επανακατασκευής, τη περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένες ή δευτερογενείς πρώτες ύλες και τη χρήση πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας·

18.  θεωρεί ότι τα επιλεγόμενα κριτήρια της κυκλικής οικονομίας για κάθε ομάδα προϊόντων πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς και να ορίζονται με σαφή και αντικειμενικό τρόπο, ενώ θα είναι εύκολα μετρήσιμα και θα μπορούν να πληρούνται με αναλογικό κόστος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η οδηγία εξακολουθεί να είναι εφαρμόσιμη·

19.  ζητεί τη συστηματική πραγματοποίηση διεξοδικών αναλύσεων για να διαπιστωθεί το δυναμικό των παραγόντων που συνδέονται με την κυκλική οικονομία, στη φάση των προπαρασκευαστικών μελετών για την εκπόνηση μέτρων οικολογικού σχεδιασμού ειδικών για κάθε κατηγορία προϊόντων·

20.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να παρέχουν οι κατασκευαστές σαφείς και αντικειμενικές οδηγίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες και στους ανεξάρτητους επισκευαστές να επισκευάζουν πιο εύκολα τα προϊόντα, χωρίς ειδικό εξοπλισμό· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία παροχής πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, εφόσον αυτό είναι εφικτό·

21.  επισημαίνει τα πιθανά οφέλη που θα υπάρξουν αν δοθεί έμφαση και σε άλλες περιβαλλοντικές πτυχές πέραν της χρήσης της ενέργειας, π.χ. στις επικίνδυνες χημικές ουσίες, στην απελευθέρωση μικροπλαστικών, στην παραγωγή αποβλήτων και τη χρήση πρώτων υλών, και ζητεί να χρησιμοποιούνται τα εργαλεία που προβλέπονται από την οδηγία για την ενίσχυση της διαφάνειας για τους καταναλωτές·

22.  θεωρεί ότι, καθώς πάνω από το 80 % των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος καθορίζεται στο στάδιο του σχεδιασμού, σε αυτό ακριβώς το στάδιο μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αποφευχθεί, να αντικατασταθεί ή να περιοριστεί η χρήση ουσιών που προκαλούν ανησυχίες· υπογραμμίζει ότι η χρήση υλικών και ουσιών καίριας σημασίας, όπως οι σπάνιες γαίες, ή τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, όπως οι ΡΟΡ και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, πρέπει να εξετάζεται ειδικά βάσει των διευρυμένων κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού προκειμένου να περιορίζεται η χρήση τους ή να επιτυγχάνεται η υποκατάστασή τους ή τουλάχιστον να διασφαλίζεται η δυνατότητα εξαγωγής/διαχωρισμού τους στο τέλος του κύκλου ζωής, με την επιφύλαξη άλλων εναρμονισμένων νομικών απαιτήσεων που καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τις ουσίες αυτές·

23.  ζητεί οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα να μην θέτουν στόχους που είναι δύσκολο να επιτευχθούν από τους παραγωγούς της ΕΕ, ιδίως από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι δυνατότητες των οποίων όσον αφορά τις κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίες είναι πολύ μικρότερες από τις δυνατότητες των κορυφαίων επιχειρήσεων στην αγορά·

24.  επικροτεί εν προκειμένω το πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, το οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την ανάπτυξη απαιτήσεων και προτύπων για την αποδοτικότητα των υλικών, στηρίζοντας τη χρήση των δευτερογενών πρώτων υλών, και προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει το εν λόγω έργο κατά προτεραιότητα· θεωρεί ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να είναι ειδικά για κάθε προϊόν, να βασίζονται σε άρτιες αναλύσεις, να εστιάζονται σε τομείς με σαφείς δυνατότητες βελτίωσης και να μπορούν να επιβάλλονται και να επαληθεύονται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς· θεωρεί ότι, κατά τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών, θα πρέπει να προωθούνται η χρήση των αποτελεσμάτων από προηγούμενες και τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και οι καινοτομίες αιχμής στην ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού·

25.  πιστεύει ότι η θέσπιση μιας «συστημικής προσέγγισης» για την εξέταση όχι μόνο του προϊόντος, αλλά και ολόκληρου του συστήματος που απαιτείται για τη λειτουργία του στη διαδικασία του οικολογικού σχεδιασμού, αποτελεί όλο και σημαντικότερο παράγοντα για την αποδοτικότητα των πόρων και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει περισσότερες σχετικές ευκαιρίες σε επίπεδο συστήματος στο επόμενο πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό·

26.  πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα προϊόντα που χρησιμοποιούν νερό, καθώς θα μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους καταναλωτές·

27.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάκτηση πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας και από τα απόβλητα εξορυκτικών δραστηριοτήτων·

28.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή ανέβαλε την ανάληψη δράσης σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων τηλεφώνων, εν αναμονή περαιτέρω αξιολογήσεων και δεδομένων των ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία πωλούνται σε μεγάλες ποσότητες και αντικαθίστανται συχνά, παρουσιάζουν σαφείς δυνατότητες βελτίωσης, ειδικότερα στο επίπεδο της αποδοτικότητας των πόρων, και ότι συνεπώς τα κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να εφαρμοστούν στα προϊόντα αυτά και ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τον εξορθολογισμό της ρυθμιστικής προόδου· τονίζει ότι απαιτείται να εκτιμηθεί προσεκτικά ο τρόπος βελτίωσης του οικολογικού σχεδιασμού των ομάδων προϊόντων, των οποίων η δυνατότητα επισκευής και η αντικατάσταση ανταλλακτικών αποτελούν βασικές παραμέτρους του οικολογικού σχεδιασμού·

29.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο η δυνατότητα επισκευής να διευκολύνεται με τη δυνατότητα εξεύρεσης ανταλλακτικών στην αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος, σε λογική τιμή σε σχέση με το συνολικό κόστος του προϊόντος·

30.  υπενθυμίζει ότι απαιτείται μια ευρεία επανεξέταση του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για τα προϊόντα προκειμένου να ρυθμιστούν πτυχές της αποδοτικότητας των πόρων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο η σημερινή μεθοδολογία οικολογικού σχεδιασμού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλες κατηγορίες προϊόντων πέραν των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων και ενδεχομένως να υποβάλει προτάσεις για μια νέα νομοθεσία·

31.  τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση ανακυκλωμένων/δευτερογενών υλικών, είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας δευτερογενών υλικών, και, συνεπώς, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια καλά οργανωμένη αγορά για τα εν λόγω υλικά·

32.  τονίζει τη σημασία της ανάληψης ευθύνης από τους παραγωγούς και της επέκτασης των περιόδων εγγύησης και των προϋποθέσεων, υποχρεώνοντας τους κατασκευαστές να αναλάβουν την ευθύνη για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος κατά το οποίο το προϊόν είναι πλέον απόβλητο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, της ενίσχυσης της δυνατότητας επισκευής, αναβάθμισης, δομοστοιχείωσης και ανακύκλωσης και της διασφάλισης ότι οι πρώτες ύλες και η διαχείριση των αποβλήτων παραμένουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

33.  ζητεί την επέκταση των ελάχιστων εγγυήσεων για τα καταναλωτικά διαρκή αγαθά·

Βελτίωση της εποπτείας της αγοράς

34.  εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά μέσω της καλύτερης συνεργασίας και του καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών αρχών, και μέσω της παροχής επαρκών χρηματοδοτικών πόρων στις αρχές εποπτείας της αγοράς·

35.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ψηφιακού ενημερωτικού δελτίου για τα προϊόντα («διαβατήριο προϊόντων»), όπως προτείνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για την οικολογική καινοτομία, ως ένα μέσο για τη γνωστοποίηση των υλικών και των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα, πράγμα το οποίο θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει την εποπτεία της αγοράς·

36.  ζητεί ένα πιο συνεκτικό και οικονομικά αποδοτικό σύστημα εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, και διατυπώνει τις ακόλουθες συστάσεις:

   επιβολή στις εθνικές αρχές της απαίτησης να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων του ICSMS για να κοινοποιούν όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων συμμόρφωσης των προϊόντων και των δοκιμών που διεξάγονται για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τους κανονισμούς για τον οικολογικό σχεδιασμό· αυτή η βάση δεδομένων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα που πληρούν ή δεν πληρούν τα πρότυπα, προκειμένου να αποφεύγονται περιττές δοκιμές σε άλλα κράτη μέλη, και να είναι εύκολα προσβάσιμη και φιλική προς τον χρήστη·
   επέκταση της γενικής βάσης δεδομένων καταχώρισης προϊόντων με ενεργειακή σήμανση σε όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τους κανονισμούς για τον οικολογικό σχεδιασμό·
   επιβολή στις εθνικές αρχές της υποχρέωσης να καταρτίζουν ειδικά σχέδια για τις οικείες δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς στον τομέα του οικολογικού σχεδιασμού, τα οποία θα κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008(9)· τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν τυχαίες επιθεωρήσεις στα σχέδια αυτά·
   εφαρμογή μεθόδων ταχείας διαλογής για τον εντοπισμό προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, οι οποίες θα πρέπει να καταρτιστούν σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες του βιομηχανικού κλάδου και να κοινοποιηθούν σε δημόσιους φορείς·
   εξέταση από την Επιτροπή του ενδεχομένου να καθορίσει ένα ελάχιστο ποσοστό των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά προκειμένου το ποσοστό αυτό να υποβληθεί σε δοκιμές, καθώς και να αναπτύξει εντολή για τη διεξαγωγή ιδίας ανεξάρτητης εποπτείας της αγοράς και να υποβάλει προτάσεις, εφόσον κρίνεται σκόπιμο·
   θέσπιση αποτρεπτικών μέτρων, τα οποία να περιλαμβάνουν: κυρώσεις για τους μη συμμορφούμενους κατασκευαστές, ανάλογες των επιπτώσεων της μη συμμόρφωσης στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς και αποζημίωση για τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει μη συμμορφούμενα προϊόντα, ακόμη και μετά την παρέλευση της περιόδου νόμιμης εγγύησης, μέσω, μεταξύ άλλων, συλλογικών μέσων έννομης προστασίας·
   απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις εισαγωγές από τρίτες χώρες και στα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου·
   διασφάλιση της συνοχής με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της (COM(2017)0795), το πεδίο εφαρμογής της οποίας περιλαμβάνει προϊόντα που ρυθμίζονται δυνάμει της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό· στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει τη διευκόλυνση σε ενωσιακό επίπεδο των κοινών δοκιμών·

37.  επισημαίνει τη σημασία της ύπαρξης κατάλληλων και σαφώς καθορισμένων εναρμονισμένων προτύπων για τις δοκιμές και τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν πρωτόκολλα δοκιμών όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις πραγματικές συνθήκες· υπογραμμίζει ότι οι μέθοδοι δοκιμής θα πρέπει να άρτιες και ότι θα πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκλείεται η χειραγώγηση και η εσκεμμένη ή ακούσια βελτίωση των αποτελεσμάτων· φρονεί ότι οι δοκιμές δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των ΜΜΕ, οι οποίες δεν έχουν την ίδια ικανότητα με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές τους· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2282 της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση των ανοχών σε διαδικασίες επαλήθευσης·

38.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στο έργο επιβολής που διεξάγουν και για ενίσχυση της συνεργασίας όταν εντοπίζεται ένα μη συμμορφούμενο προϊόν· τονίζει την ανάγκη καθοδήγησης των κατασκευαστών και των εισαγωγέων σχετικά με τις λεπτομερείς απαιτήσεις των εγγράφων που είναι απαραίτητα για τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

Άλλες συστάσεις

39.  τονίζει την ανάγκη διασφάλισης συνέπειας και σύγκλισης μεταξύ των κανονισμών για τον οικολογικό σχεδιασμό και των οριζόντιων κανονισμών όπως η νομοθεσία της Ένωσης για τα χημικά προϊόντα και τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων του REACH και των οδηγιών ΑΗΗΕ και RoHS, και επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργειών με τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις και το ενωσιακό οικολογικό σήμα·

40.  επισημαίνει τον δεσμό μεταξύ της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν κίνητρα για την τοποθέτηση αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και να αυξήσουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά τις επιθεωρήσεις και την παροχή συμβουλών· θεωρεί ότι η βελτίωση του οικολογικού σχεδιασμού των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων μπορεί με τη σειρά της να επηρεάσει θετικά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων·

41.  υπογραμμίζει την ανάγκη να παρασχεθούν στο ευρύ κοινό, και ειδικότερα στα μέσα ενημέρωσης, σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τα οφέλη του οικολογικού σχεδιασμού πριν από την κοινοποίηση ενός μέτρου, και ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κοινοποιούν εκ των προτέρων τα οφέλη των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας θέσπισης των μέτρων αυτών και να συνεργαστούν πιο ενεργά με τους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο να βοηθήσουν τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τη νομοθεσία·

42.  τονίζει ότι η μετάβαση προς μια βιώσιμη και κυκλική οικονομία θα παρουσιάσει όχι μόνο πολλές ευκαιρίες αλλά και κοινωνικές προκλήσεις· εκτιμά, καθώς κανείς δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια όταν υποβάλλουν προγράμματα για να ενθαρρύνουν τη χρήση των πιο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων· πιστεύει ότι τα προγράμματα αυτά δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τη καινοτομία αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν να επιτρέπουν στους κατασκευαστές να προσφέρουν στους καταναλωτές ένα ευρύ φάσμα προϊόντων υψηλής ποιότητας, και ότι θα πρέπει επίσης να ευνοούν τη διείσδυση στην αγορά των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων και των προϊόντων που χρησιμοποιούν νερό που μπορούν να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα πόρων και οικονομίες για τους καταναλωτές·

43.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν το καλό παράδειγμα με το να θεσπίσουν και να χρησιμοποιούν πλήρως τη κυκλική οικονομία και τις στρατηγικές για οικολογικές δημόσιες συμβάσεις ώστε να δίδεται προτεραιότητα σε αποδεδειγμένα βιώσιμα προϊόντα, όπως τα προϊόντα με οικολογικό σήμα, και στα υψηλότερα πρότυπα για την αποδοτικότητα των πόρων σε όλες τις επενδύσεις, και να προωθούν την ευρεία χρήση των οικολογικών συμβάσεων και στον ιδιωτικό τομέα·

o
o   o

44.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
(2) ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.
(4) http://www.consilium.europa.eu/media/32274/eco-innovation-conclusions.pdf
(5) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0287.
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 244/2009 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2009, περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες (ΕΕ L 76 της 24.3.2009, σ. 3).
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1194/2012 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους κατευθυντικούς λαμπτήρες, τους λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής και τον συναφή εξοπλισμό (ΕΕ L 342 της 14.12.2012, σ. 1).
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου