Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0181/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0181/2018

Συζήτηση :

PV 11/06/2018 - 15
CRE 11/06/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2018 - 5.2
CRE 12/06/2018 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2019 - 10.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0244
P8_TA(2019)0437

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 300kWORD 93k
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο
Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I
P8_TA(2018)0244A8-0181/2018
Κείμενο
 Ενοποιημένο κείμενο

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την εγγραφή και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))(1)
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
στην πρόταση της Επιτροπής
---------------------------------------------------------

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Τροπολογία 1

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0181/2018).
(2)


Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την εγγραφή και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στις 27 Ιουλίου 2012 και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Αυγούστου 2012. Οι απαιτήσεις που περιέχει, δηλαδή η κεντρική εκκαθάριση τυποποιημένων συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (OTC)· οι απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας· οι απαιτήσεις μετριασμού του λειτουργικού κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά· οι υποχρεώσεις αναφοράς των συμβάσεων παραγώγων· οι απαιτήσεις για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (CCPs) και οι απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών (TRs) συμβάλλουν στη μείωση του συστημικού κινδύνου μέσω της αύξησης της διαφάνειας των εξωχρηματιστηριακών αγορών παραγώγων και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου και του λειτουργικού κινδύνου που συνδέεται με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.

(2)  H απλούστευση ορισμένων τομέων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και μια πιο αναλογική προσέγγιση σε αυτούς, είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη μείωσης του κόστους και απλοποίησης έτσι ώστε οι στόχοι των πολιτικών της Ένωσης να επιτυγχάνονται με τον πιο αποδοτικό τρόπο, και αποσκοπεί ειδικότερα στη μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου με την επιφύλαξη του κυρίαρχου στόχου διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της μείωσης των συστημικών κινδύνων.

(3)  Τα αποτελεσματικά και ανθεκτικά μετασυναλλακτικά συστήματα και οι αγορές εμπράγματων ασφαλειών αποτελούν απαραίτητα στοιχεία μιας εύρυθμα λειτουργούσας Ένωσης Κεφαλαιαγορών και εντείνουν τις προσπάθειες για τη στήριξη των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής.

(4)  Το 2015 και το 2016 η Επιτροπή πραγματοποίησε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) υπέβαλαν στην Επιτροπή προτάσεις όσον αφορά την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Από αυτές τις δημόσιες διαβουλεύσεις συνάγεται ότι οι στόχοι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 στηρίχθηκαν από τους ενδιαφερόμενους και ότι δεν είναι αναγκαία μια σημαντική αναδιάρθρωση του κανονισμού αυτού. Στις 23 Νοεμβρίου 2016 η Επιτροπή ενέκρινε έκθεση επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Παρ’ όλο που οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 δεν είναι ακόμη όλες πλήρως εφαρμοστέες και, ως εκ τούτου, η περιεκτική αξιολόγησή του κανονισμού αυτού δεν είναι ακόμη εφικτή, η έκθεση εντόπισε τομείς στους οποίους είναι αναγκαία η ανάληψη στοχευμένης δράσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 επιτυγχάνονται με πιο αναλογικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

(5)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει να καλύπτει όλους τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους που είναι δυνατό να αποτελούν σημαντικό συστημικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ως εκ τούτου, ο ορισμός των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(6)  Ορισμένοι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι έχουν όγκο δραστηριότητας σε εξωχρηματιστηριακές αγορές παραγώγων ο οποίος είναι υπερβολικά χαμηλός για να αποτελεί σημαντικό συστημικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και υπερβολικά χαμηλός για να είναι η κεντρική εκκαθάριση οικονομικά βιώσιμη. Οι εν λόγω αντισυμβαλλόμενοι, που κοινώς αναφέρονται ως μικροί χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι (ΜΧΑ), θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση εκκαθάρισης και ταυτόχρονα να συνεχίσουν να υπόκεινται στην απαίτηση ανταλλαγής ασφαλειών για τον περιορισμό κάθε είδους συστημικού κινδύνου. Ωστόσο, η υπέρβαση του κατώτατου ορίου εκκαθάρισης για μία τουλάχιστον κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων από έναν ΜΧΑ θα πρέπει να ενεργοποιεί την υποχρέωση εκκαθάρισης για όλες τις κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων λόγω της διασυνδεσιμότητας των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων και των πιθανών συστημικών κινδύνων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν εάν οι εν λόγω συμβάσεις παραγώγων δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά.

(7)  Οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι λιγότερο διασυνδεδεμένοι από τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους. Επιπλέον, είναι συνήθως ενεργοί μόνο σε μία κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Συνεπώς, η δραστηριότητά τους ενέχει λιγότερους συστημικούς κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε σχέση με τη δραστηριότητα των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης εκκαθάρισης για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους θα πρέπει να περιοριστεί, έτσι ώστε οι εν λόγω μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι να υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης μόνο όσον αφορά την κατηγορία ή τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο εκκαθάρισης ▌.

(7α)  Δεδομένου ότι οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι και οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι παρουσιάζουν διαφορετικούς κινδύνους, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν δύο χωριστά κατώτατα κατώφλια εκκαθάρισης. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν εξελίξεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, τα κατώφλια αυτά θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά.

(8)  Η απαίτηση εκκαθάρισης ορισμένων συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα δημιουργεί έλλειψη ασφάλειας δικαίου και λειτουργικές επιπλοκές με αντάλλαγμα περιορισμένα οφέλη. Ειδικότερα, η εν λόγω απαίτηση έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή συμπληρωματικού κόστους και προσπαθειών από τους αντισυμβαλλομένους στις συμβάσεις αυτές και ενδέχεται επίσης να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς χωρίς να οδηγεί στη σημαντική βελτίωση της ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ή στον καθορισμό ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά. Συνεπώς, η απαίτηση αυτή θα πρέπει να καταργηθεί.

(9)  Οι αντισυμβαλλόμενοι με περιορισμένο όγκο δραστηριότητας σε εξωχρηματιστηριακές αγορές παραγώγων αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην κεντρική εκκαθάριση, είτε ως πελάτες ενός εκκαθαριστικού μέλους είτε μέσω ρυθμίσεων έμμεσης εκκαθάρισης. Επομένως, η απαίτηση προς τα εκκαθαριστικά μέλη για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών έμμεσης εκκαθάρισης υπό εύλογους εμπορικούς όρους δεν είναι αποτελεσματική. Ως εκ τούτου, τα εκκαθαριστικά μέλη και οι πελάτες των εκκαθαριστικών μελών που παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης άμεσα σε άλλους αντισυμβαλλομένους ή έμμεσα επιτρέποντας στους δικούς τους πελάτες να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε άλλους αντισυμβαλλομένους θα πρέπει να υποχρεούνται ρητώς να το πράξουν υπό δίκαιους, εύλογους, αμερόληπτους και διαφανείς εμπορικούς όρους.

(10)  H αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης θα πρέπει να επιτρέπεται σε ορισμένες καταστάσεις. Πρώτον, η εν λόγω αναστολή θα πρέπει να επιτρέπεται στις περιπτώσεις που τα κριτήρια βάσει των οποίων υπάχθηκε στην υποχρέωση εκκαθάρισης μια συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων παύουν να πληρούνται. Αυτό μπορεί να συμβεί στις περιπτώσεις που μια κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων δεν προσφέρεται πλέον για υποχρεωτική κεντρική εκκαθάριση ή που υπήρξε ουσιαστική μεταβολή σε ένα από αυτά τα κριτήρια όσον αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται στις περιπτώσεις που ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παύει να παρέχει μια υπηρεσία εκκαθάρισης για μια συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή για ένα συγκεκριμένο είδος αντισυμβαλλομένου ενώ οι άλλοι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι δεν μπορούν να παρέμβουν αρκετά γρήγορα ώστε να αναλάβουν να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες εκκαθάρισης. Τέλος, η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή όπου κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή μιας σοβαρής απειλής για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης.

(11)  Η αναφορά για τις ιστορικές συναλλαγές αποδείχθηκε δύσκολη λόγω της έλλειψης ορισμένων λεπτομερειών προς αναφορά για τις οποίες δεν υπήρχε απαίτηση αναφοράς πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, αλλά τώρα υπάρχει. Αυτό οδήγησε σε υψηλό ποσοστό αποτυχίας αναφοράς και σε κακή ποιότητα των παρεχόμενων δεδομένων, ενώ ο φόρτος της αναφοράς των εν λόγω συναλλαγών είναι σημαντικός. Επομένως, είναι εξαιρετικά πιθανό αυτά τα ιστορικά δεδομένα να μη χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, ορισμένες από τις ιστορικές συναλλαγές θα έχουν ήδη λήξει πριν από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την αναφορά τους και, μαζί τους, η αντίστοιχη έκθεση και κίνδυνοι. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, η απαίτηση αναφοράς ιστορικών συναλλαγών θα πρέπει να καταργηθεί.

(12)  Οι εντός του ομίλου συναλλαγές στις οποίες συμμετέχουν μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος των συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και χρησιμοποιούνται κυρίως για εσωτερική αντιστάθμιση εντός ομίλων. Ως εκ τούτου, οι συναλλαγές αυτές δεν συμβάλλουν σημαντικά στον συστημικό κίνδυνο και στη διασυνδεσιμότητα, όμως η υποχρέωση αναφοράς για αυτές συνεπάγεται υψηλό κόστος και φόρτο για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους. Επομένως, όλες οι συναλλαγές μεταξύ θυγατρικών εντός του ομίλου κατά τις οποίες ένας από τους αντισυμβαλλομένους είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση αναφοράς, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλόμενου.

(13)  Η απαίτηση αναφοράς για τις συμβάσεις χρηματιστηριακών παραγώγων (‘ETDs’) επιβάλλει σημαντικό φόρτο στους αντισυμβαλλομένους λόγω του μεγάλου όγκου των συμβάσεων χρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται επί καθημερινής βάσεως. Η δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής για έλεγχο καταλληλότητας των εποπτικών αναφορών, η οποία δημοσιεύτηκε την 1η Δεκεμβρίου 2017, στοχεύει να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το κόστος συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες απαιτήσεις των εποπτικών αναφορών σε ενωσιακό επίπεδο, καθώς και με τη συνέπεια, τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την προστιθέμενη αξία για την Ένωση των εν λόγω απαιτήσεων. Αυτή η διαβούλευση δίνει στις αρχές την ευκαιρία να εκτιμήσουν την αναφορά για τα χρηματιστηριακά παράγωγα σφαιρικά παράλληλα με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά ρυθμιστικά καθεστώτα αναφορών, επιτρέπει στις αρχές να λάβουν υπόψη το νέο περιβάλλον αναφορών κατόπιν της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014(5) και παρέχει τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων για την αποτελεσματική μείωση του φόρτου για τους συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι απαιτείται να αναφέρουν τις συναλλαγές χρηματιστηριακών παραγώγων. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει όλα αυτά τα ευρήματα υπόψη προκειμένου να προτείνει μελλοντικές αλλαγές στις απαιτήσεις αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 σχετικά με την αναφορά για τα χρηματιστηριακά παράγωγα.

(14)  Για να μειωθεί ο φόρτος της αναφοράς για τους μικρούς μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, οι οποίοι δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εκκαθάρισης, ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, και κατά νόμο υπόχρεος για την αναφορά μιας ενιαίας δέσμης δεδομένων αναφορικά με τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνήφθησαν με ένα μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο που δεν σε υποχρέωση εκκαθάρισης καθώς και για την εξασφάλιση της ακρίβειας των αναφερόμενων λεπτομερειών. Για να διασφαλιστεί ότι ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του υποβολής εκθέσεως, ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να παρέχει τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί ευλόγως να αναμένεται να κατέχει. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατό ένας μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος να επιλέγει να αναφέρει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων του. Σε αυτή την περίπτωση, ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά τον χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο και να είναι υπεύθυνος και κατά νόμο υπόχρεος για την αναφορά των εν λόγω στοιχείων και για την εξασφάλιση της ακρίβειάς τους.

(15)  Επιπλέον, πρέπει να οριστεί η ευθύνη αναφοράς για άλλες συμβάσεις παραγώγων. Συνεπώς, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εταιρεία διαχείρισης ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) είναι υπεύθυνη και κατά νόμο υπόχρεη να υποβάλλει αναφορά εκ μέρους του εν λόγω ΟΣΕΚΑ για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που σύναψε ο ΟΣΕΚΑ, και για την εξασφάλιση της ακρίβειας των αναφερόμενων λεπτομερειών. Ομοίως, ο διαχειριστής ενός οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) θα πρέπει να είναι υπεύθυνος, και κατά νόμο υπόχρεος να υποβάλει αναφορά εκ μέρους του εν λόγω ΟΕΕ για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που σύναψε ο ΟΕΕ και για την εξασφάλιση της ακρίβειας των αναφερόμενων λεπτομερειών.

(16)  Προκειμένου να αποφευχθούν οι ασυνέπειες στην Ένωση όσον αφορά την εφαρμογή των τεχνικών μετριασμού του κινδύνου, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να εγκρίνουν διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου οι οποίες προβλέπουν την έγκαιρη, επακριβή και κατάλληλα διαχωρισμένη ανταλλαγή ασφαλειών μεταξύ αντισυμβαλλομένων ή οιαδήποτε σημαντική αλλαγή των διαδικασιών αυτών, πριν εφαρμοστούν.

(16α)  Προκειμένου να αποφεύγεται διεθνής κανονιστική απόκλιση και έχοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του εμπορίου σε τέτοια παράγωγα, η υποχρεωτική ανταλλαγή περιθωρίων διαφορών αποτίμησης επί παραγώγων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος με φυσική παράδοση και παραγώγων πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων με φυσική παράδοση θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε συναλλαγές μεταξύ των πιο συστημικών αντισυμβαλλομένων, ήτοι πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

(16β)  Υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου, όπως η συμπίεση χαρτοφυλακίου, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του συστημικού κινδύνου. Με τη μείωση των κινδύνων στα υφιστάμενα χαρτοφυλάκια παραγώγων, χωρίς μεταβολή της συνολικής θέσης στην αγορά του χαρτοφυλακίου, μπορούν να μειώσουν την έκθεση των αντισυμβαλλομένων και τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που συνδέεται με μία αύξηση των ακαθάριστων εκκρεμών θέσεων. Η «συμπίεση χαρτοφυλακίου» ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής υποχρέωσης διαπραγμάτευσης που ορίζεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Προκειμένου, όπου απαιτείται, να ευθυγραμμιστεί ο παρών κανονισμός με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των δύο αυτών κανονισμών και τη δυνατότητα να παρακάμπτουν την υποχρέωση εκκαθάρισης, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ, θα πρέπει να αξιολογεί ποιες υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου θα μπορούσαν να τύχουν απαλλαγής από την υποχρέωση εκκαθάρισης.

(17)  Προκειμένου να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα των αρχικών περιθωρίων ασφαλείας και να υποχρεωθούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι να μην τροποποιήσουν με φιλοκυκλικό τρόπο τα μοντέλα αρχικού περιθωρίου ασφαλείας που εφαρμόζουν, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να παρέχουν στα εκκαθαριστικά μέλη τους όχι μόνο εργαλεία για την προσομοίωση των απαιτήσεων αρχικού περιθωρίου ασφαλείας αλλά και μια λεπτομερή επισκόπηση των μοντέλων αρχικού περιθωρίου ασφαλείας που χρησιμοποιούν. Αυτό είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα που δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών της Αγοράς και από το Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς , ιδίως δε με το υπόδειγμα για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2012(6) και με τα δημόσια πρότυπα δημοσιοποίησης για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που δημοσιεύτηκαν το 2015(7), τα οποία απαιτούνται για την προαγωγή της ακριβούς κατανόησης του κινδύνου και του κόστους που συνεπάγεται οιαδήποτε συμμετοχή των εκκαθαριστικών μελών σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο από τα εκκαθαριστικά μέλη και για την ενίσχυση της διαφάνειας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων έναντι των συμμετεχόντων στην αγορά.

(18)  Εξακολουθούν να υφίστανται αβεβαιότητες όσον αφορά το κατά πόσον τα στοιχεία ενεργητικού που διατηρούνται σε συλλογικούς ή σε ατομικούς διαχωρισμένους λογαριασμούς είναι ασφαλή σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Συνεπώς, δεν είναι σαφές σε ποιες περιπτώσεις οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να μεταβιβάσουν θέσεις πελάτη σε περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης ενός εκκαθαριστικού μέλους ή σε ποιες περιπτώσεις οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι μπορούν, με επαρκή ασφάλεια δικαίου, να καταβάλλουν το προϊόν της εκκαθάρισης απευθείας στους πελάτες. Για την παροχή κινήτρων για εκκαθάριση και για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτή, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι κανόνες για τη θωράκιση των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού και των θέσεων έναντι του κινδύνου αφερεγγυότητας.

(19)  Τα πρόστιμα που είναι σε θέση να επιβάλλει η ΕΑΚΑΑ σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της θα πρέπει να είναι αρκετά αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά, ώστε να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των εποπτικών αρμοδιοτήτων της ΕΑΚΑΑ και να αυξάνουν τη διαφάνεια των θέσεων και της έκθεσης των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται αρχικά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 αποδείχθηκαν ανεπαρκώς αποτρεπτικά, λαμβανομένου υπόψη του τρέχοντος κύκλου εργασιών των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των εποπτικών εξουσιών της ΕΑΚΑΑ δυνάμει του εν λόγω κανονισμού σχετικά με τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Ως εκ τούτου, το ανώτατο όριο των βασικών ποσών των προστίμων θα πρέπει να αυξηθεί.

(20)  Οι αρχές των τρίτων χωρών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών της Ένωσης στις περιπτώσεις που η τρίτη χώρα πληροί τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την επεξεργασία αυτών των δεδομένων και που η τρίτη χώρα προβλέπει μια νομικά δεσμευτική και εκτελεστή υποχρέωση χορήγησης στις αρχές της Ένωσης άμεσης πρόσβασης στα δεδομένα που αναφέρονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών στην εν λόγω τρίτη χώρα.

(21)  O κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) προβλέπει μια απλουστευμένη διαδικασία για την καταχώριση αρχείων καταγραφής συναλλαγών ήδη καταχωρισμένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 τα οποία επιθυμούν να παρατείνουν την καταχώριση με σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους που αφορούν τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων. Θα πρέπει να καθιερωθεί μια απλουστευμένη διαδικασία καταχώρισης για την καταχώριση αρχείων καταγραφής συναλλαγών ήδη καταχωρισμένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 τα οποία επιθυμούν να επεκτείνουν την καταχώριση αυτή προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους που αφορούν τις συμβάσεις παραγώγων.

(22)  Η ανεπαρκής ποιότητα και διαφάνεια των δεδομένων που παρέχουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών καθιστά δυσχερή τη χρήση των δεδομένων αυτών από τις οντότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί πρόσβαση στα δεδομένα αυτά για την από μέρους τους παρακολούθηση των αγορών παραγώγων και εμποδίζει τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές να εντοπίσουν εγκαίρως τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα και η διαφάνεια των δεδομένων και να ευθυγραμμιστούν οι απαιτήσεις αναφοράς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 με εκείνες του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, είναι αναγκαία η περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων και των απαιτήσεων αναφοράς, και ειδικότερα η περαιτέρω εναρμόνιση των προτύπων δεδομένων, των μεθόδων και των ρυθμίσεων για τη γνωστοποίηση καθώς και των εφαρμοστέων από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών διαδικασιών για την επικύρωση των δεδομένων που παρέχονται όσον αφορά την πληρότητα και την ακρίβειά τους, καθώς και η συμφωνία των δεδομένων με εκείνα που διατηρούνται σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Επιπλέον, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχουν στους αντισυμβαλλομένους, ύστερα από αίτησή τους, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που αναφέρονται εκ μέρους τους ώστε οι εν λόγω αντισυμβαλλόμενοι να είναι σε θέση να επαληθεύσουν την ακρίβεια των δεδομένων αυτών.

(22α)   Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να αυξηθεί η αντιστοίχιση των συναλλαγών, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να θεσπίσει ένα κοινό ενωσιακό πρότυπο υποβολής αναφορών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Καθώς οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και άλλοι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν κατ’ εξουσιοδότηση καθήκοντα αναφοράς, μια ενιαία μορφή θα αύξανε την αποδοτικότητα όλων των συμμετεχόντων.

(23)  Όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 καθιέρωσε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών στο οποίο επιθυμούν να υποβάλουν αναφορά ενώ θα πρέπει να είναι σε θέση να αλλάξουν αρχείο καταγραφής συναλλαγών εφόσον το επιθυμούν. Για τη διευκόλυνση αυτής της αλλαγής και για τη διασφάλιση της συνεχούς διαθεσιμότητας των δεδομένων χωρίς να γίνεται διπλή αναφορά, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές για τη διασφάλιση της ομαλής διαβίβασης των παρεχόμενων δεδομένων προς άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών εφόσον ζητηθεί από μια επιχείρηση που υπόκειται στην υποχρέωση αναφοράς.

(24)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ορίζει ότι η υποχρέωση εκκαθάρισης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων (PSAs) έως ότου εκπονηθεί προς αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος κατάλληλη τεχνική λύση για τη μεταβίβαση ασφαλειών που δεν συνίστανται σε μετρητά, ως περιθωρίων διαφορών αποτίμησης. Καθώς δεν έχει αναπτυχθεί έως τώρα καμία βιώσιμη λύση για τη διευκόλυνση της κεντρικής εκκαθάρισης των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων, η περίοδος εφαρμογής αυτής της προσωρινής παρέκκλισης θα πρέπει να παραταθεί για άλλα δύο έτη σε σχέση με την ευρύτατη πλειοψηφία των PSAs. Ωστόσο, η κεντρική εκκαθάριση θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί απώτερο στόχο εάν ληφθεί υπόψη ότι οι τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις και οι εξελίξεις της αγοράς δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην αγορά να αναπτύξουν κατάλληλες τεχνικές λύσεις εντός της εν λόγω χρονικής περιόδου. Με τη βοήθεια της ΕΑΚΑΑ, της ΕΑΤ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) και του ΕΣΣΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνουν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα εκκαθαριστικά μέλη και οι μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων προς την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων στην κεντρική εκκαθάριση και να υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εν λόγω πρόοδο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις λύσεις και το συναφές κόστος για τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, λαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υπόψη τις ρυθμιστικές εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς όπως τις αλλαγές όσον αφορά το είδος χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης. ▌Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να παρατείνει την εν λόγω παρέκκλιση για ένα επιπλέον έτος, εάν θεωρήσει ότι είχε συμφωνηθεί μια λύση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και ότι απαιτείται περαιτέρω χρόνος για την εφαρμογή της.

(24α)  Οι μικροί μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων, εκτός από αυτούς που ταξινομούνται ως μικροί χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, δεν παρουσιάζουν τους ίδιους κινδύνους με τους μεγαλύτερους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων και είναι σκόπιμο να τους επιτραπεί μία μεγαλύτερη περίοδο εξαίρεσης από την υποχρέωση εκκαθάρισης. Για τους εν λόγω μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, η Επιτροπή θα πρέπει να επεκτείνει την εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή σε τρία έτη. Εάν, κατά το τέλος αυτής της περιόδου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι μικροί μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων έχουν καταβάλει την αναγκαία προσπάθεια για την ανάπτυξη πρόσφορων τεχνικών λύσεων για τη συμμετοχή τους σε κεντρική εκκαθάριση, και ότι ο δυσμενής αντίκτυπος της κεντρικής εκκαθάρισης των συμβάσεων παραγώγων για τις συνταξιοδοτικές παροχές των συνταξιούχων παραμένει αμετάβλητος, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να παρατείνει την παρέκκλιση για δύο επιπλέον έτη. Μετά τη λήξη της περιόδου εξαίρεσης, οι μικροί μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων, θα πρέπει να υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό κατά τον ίδιο τρόπο όπως και όλοι οι άλλοι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Λόγω του χαμηλού όγκου των συμβάσεων παραγώγων που συνάπτονται από τους μικρούς μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, αυτοί δεν αναμένεται ότι θα υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που ενεργοποιούν την υποχρέωση εκκαθάρισης. Ως αποτέλεσμα, ακόμα και μετά τη λήξη της περιόδου εξαίρεσης, οι περισσότεροι μικροί μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων, και πάλι δεν θα υπόκειντο στην υποχρέωση εκκαθάρισης.

(24β)  Η εξαίρεση για τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, και εάν ο παρών κανονισμός τεθεί σε ισχύ μετά την 16η Αυγούστου 2018, θα πρέπει να ισχύσει επίσης αναδρομικά σε όλες τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που εκτελούνται μετά την ημερομηνία αυτή. Η αναδρομική εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως είναι αναγκαία για να αποφευχθεί τυχόν κενό μεταξύ της λήξης της εφαρμογής της υφιστάμενης εξαίρεσης και της νέας εξαίρεσης, δεδομένου ότι και οι δύο υπηρετούν τον ίδιο σκοπό.

(25)  Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι εμπορικοί όροι για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης θεωρούνται ότι είναι δίκαιοι, εύλογοι, διαφανείς και αμερόληπτοι και για την παράταση της περιόδου κατά την οποία η υποχρέωση εκκαθάρισης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή.

(26)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και ιδίως όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών της Ένωσης στις σχετικές αρχές τρίτων χωρών, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9).

(27)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεπής εναρμόνιση των κανόνων για τις διαδικασίες μετριασμού του κινδύνου, για την καταχώριση αρχείων καταγραφής συναλλαγών και για τις απαιτήσεις αναφοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που έχουν καταρτιστεί από την ΕΑΤ, την ΕΑΑΕΣ και την ΕΑΚΑΑ όσον αφορά τις διαδικασίες εποπτείας για τη διασφάλιση της αρχικής και συνεχούς επικύρωσης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου οι οποίες προβλέπουν την έγκαιρη, επακριβή και κατάλληλα διαχωρισμένη ανταλλαγή ασφαλειών, τις λεπτομέρειες της απλουστευμένης αίτησης για την επέκταση των καταχωρίσεων ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών ήδη καταχωρισμένου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365, τις λεπτομέρειες των διαδικασιών που εφαρμόζονται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της υποβάλλουσας οντότητας με τις απαιτήσεις αναφοράς, την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που κοινοποιούνται και τις λεπτομέρειες των διαδικασιών για τη συμφωνία των στοιχείων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12).

(28)  Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που έχουν καταρτιστεί από την ΕΑΚΑΑ μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 όσον αφορά τα πρότυπα δεδομένων για τις πληροφορίες προς αναφορά για τις διάφορες κατηγορίες παραγώγων και για τις μεθόδους και ρυθμίσεις για τη γνωστοποίηση.

(29)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η διασφάλιση της αναλογικότητας των κανόνων που έχουν ως αποτέλεσμα περιττό διοικητικό φόρτο και κόστος συμμόρφωσης χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και η αύξηση της διαφάνειας των θέσεων και της έκθεσης των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(30)  Η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αναβληθεί προκειμένου να θεσπιστούν όλα τα απαραίτητα εκτελεστικά μέτρα και να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην αγορά να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τους σκοπούς της συμμόρφωσης.

(31)  Ζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος και γνωμοδότησε στις [...].

(32)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(32α)  Η υποχρέωση εκκαθάρισης των παραγώγων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και η υποχρέωση διαπραγμάτευσης παραγώγων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες όπου είναι απαραίτητο και σκόπιμο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να προετοιμάσει μία έκθεση σχετικά με τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στην υποχρέωση εκκαθάρισης παραγώγων μέσω του παρόντος κανονισμού, ιδίως αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής των οντοτήτων που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, καθώς και τον μηχανισμό αναστολής, που θα πρέπει επίσης να υλοποιηθεί στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης παραγώγων, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 τροποποιείται ως εξής:

-1)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

“4. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του:

   α) οι κεντρικές τράπεζες και οι λοιποί δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του·
   β) η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών·
   γ) οι πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης, όπως παρατίθενται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

"

-1α)  Στο άρθρο 1 παράγραφος 5, το στοιχείο α) διαγράφεται·

1)  Το άρθρο 2 σημείο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«(8) «χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι»: επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), πιστωτικά ιδρύματα που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ, ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), ΟΣΕΚΑ που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, εκτός εάν ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ συνδέεται με πρόγραμμα αγοράς μετοχών εργαζομένων, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, κατά την έννοια του άρθρου 6 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/41/ΕΚ, οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, που είναι είτε εγκατεστημένοι στην Ένωση ή διαχειρίζονται από διαχειριστή οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που έχει άδεια λειτουργίας ή έχει καταχωριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, εκτός εάν ο εν λόγω ΟΕΕ συνδέεται με πρόγραμμα αγοράς μετοχών εργαζομένων και, κατά περίπτωση, ο ΔΟΕΕ είναι εγκατεστημένος στην Ένωση· και κεντρικά αποθετήρια τίτλων που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16) ▌·»·

"

2)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής:

i)  τα στοιχεία i) έως iv) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:"

«i) μεταξύ δύο χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που υπόκεινται στους όρους του άρθρου 4α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο·

   ii) μεταξύ ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στους όρους του άρθρου 4α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και ενός μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στους όρους του άρθρου 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο·
   iii) μεταξύ δύο μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που υπόκεινται στους όρους του άρθρου 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο·
   iv) μεταξύ, αφενός, ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στους όρους του άρθρου 4α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ή ενός μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στους όρους του άρθρου 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και, αφετέρου, μιας οντότητας εγκατεστημένης σε τρίτη χώρα, η οποία θα υπαγόταν στην υποχρέωση εκκαθάρισης, εάν ήταν εγκατεστημένη στην Ένωση·»·

"

β)  η παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) συνάπτονται ή ανανεώνονται είτε:

   i) την ημερομηνία ή έπειτα από αυτήν κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης· ή
   ii) την ημερομηνία ή έπειτα από αυτήν κατά την οποία αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι εκπληρώνουν τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο α).»·

"

γ)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3α. Τα εκκαθαριστικά μέλη και οι πελάτες που παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης, είτε άμεσα είτε έμμεσα, παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες με δίκαιους, εύλογους, αμερόληπτους και διαφανείς εμπορικούς όρους. Αυτά τα εκκαθαριστικά μέλη και οι πελάτες λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο εντοπισμού, πρόληψης, διαχείρισης και παρακολούθησης συγκρούσεων συμφερόντων εντός μιας ομάδας συνδεδεμένων οντοτήτων, ιδίως μεταξύ της μονάδας διαπραγμάτευσης και της μονάδας εκκαθάρισης, που ενδέχεται να επηρεάζουν δυσμενώς, τη δίκαιη, εύλογη, αμερόληπτη και διαφανή παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης.

Τα εκκαθαριστικά μέλη ή οι πελάτες επιτρέπεται να ελέγχουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκκαθάρισης.

3β.  Για να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA-ΕΑΚΑΑ) καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι εμπορικοί όροι εκκαθάρισης, που αναφέρονται στην παράγραφο 3α, θεωρούνται ότι είναι δίκαιοι, εύλογοι, αμερόληπτοι και διαφανείς.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο έως τις ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό μέσω της έγκρισης των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

"

3)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 4α:"

«Άρθρο 4α

Χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που υπόκεινται σε υποχρέωση εκκαθάρισης

1.  Ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει θέσεις σε συμβόλαια εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μπορεί να υπολογίζει ετησίως τη συνολική μέση θέση στο τέλος του μήνα για τους προηγούμενους 12 μήνες ▌σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Όταν ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν υπολογίζει τη θέση του ή το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού υπερβαίνει τα όρια εκκαθάρισης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο β), ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος:

   α) ενημερώνει αμέσως την ΕΑΚΑΑ και τη σχετική αρμόδια αρχή·
   β) υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 για μελλοντικές συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας ή των κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού για τα οποία έχει σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου εκκαθάρισης· και
   γ) εκκαθαρίζει τις συμβάσεις που αναφέρονται στο σημείο β) εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή της υπαγωγής του στην υποχρέωση εκκαθάρισης.

2.  Ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται σε υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 και στη συνέχεια αποδεικνύει στη σχετική αρμόδια αρχή ότι η συνολική μέση θέση του στο τέλος του μήνα για τους προηγούμενους 12 μήνες ▌δεν υπερβαίνει πλέον το κατώτατο όριο εκκαθάρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν υπόκειται πλέον στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4.

2α.  Όταν ένας εξαιρούμενος κατά το παρελθόν χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος υπόκειται τώρα στην υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1, εκκαθαρίζει τις συμβάσεις του εξωχρηματιστηριακών παραγώγων εντός τεσσάρων μηνών από την υπαγωγή του στην υποχρέωση εκκαθάρισης.

3.  Κατά τον υπολογισμό των θέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει συνάψει ο εν λόγω χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή έχουν συνάψει άλλες οντότητες του ομίλου στον οποίο ανήκει ο συγκεκριμένος χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος.»·

"

(4)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) διαγράφεται·

(4α)   Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«δ α) εντός της κάθε κατηγορίας εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρονται στο στοιχείο δ), οι λεπτομέρειες των τύπων συμβάσεων για τις οποίες έχει δοθεί άδεια εκκαθάρισης σε σχετικούς κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και η ημερομηνία κατά την οποία αυτοί οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκκαθαρίζουν τις εν λόγω συμβάσεις·»·

"

(5)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το στοιχείο ε) διαγράφεται·

(6)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 6β:"

«Άρθρο 6β

Αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης σε περιπτώσεις εκτός από την εξυγίανση

1.  Σε περιστάσεις διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 6α παράγραφος 1, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να αναστείλει προσωρινά την υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 για συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή για συγκεκριμένο τύπο αντισυμβαλλομένου, όταν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) η κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων δεν είναι πλέον κατάλληλη για κεντρική εκκαθάριση με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο και στην παράγραφο 5 του άρθρου 5·
   β) ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ενδέχεται να παύσει να εκκαθαρίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και κανένας άλλος κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να εκκαθαρίσει τη συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων χωρίς διακοπή·
   γ) η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης για συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή για συγκεκριμένο τύπο αντισυμβαλλομένου είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί ή να αντιμετωπιστεί σοβαρή απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ένωση και η αναστολή αυτή είναι ανάλογη προς τον σκοπό αυτό.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, η ΕΑΚΑΑ διαβουλεύεται με το ΕΣΣΚ πριν από την αίτηση που αναφέρεται σε αυτό.

Όταν η ΕΑΚΑΑ ζητεί από την Επιτροπή να αναστείλει προσωρινά την υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, αναφέρει τους λόγους και αποδεικνύει ότι πληρούται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Η Επιτροπή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το αίτημα της ΕΑΚΑΑ.

1α.  Μια αίτηση αναστολής από την ΕΑΚΑΑ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να ζητηθεί από μια αρμόδια αρχή που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 22. Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή ζητήσει από την ΕΑΚΑΑ να υποβάλει ένα αίτημα αναστολής, αναφέρει τους λόγους και υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.

Η ΕΑΚΑΑ ζητεί από την Επιτροπή, εντός 48 ωρών από την παραλαβή της αίτησης από την αρμόδια αρχή και με βάση τους λόγους και τις αποδείξεις που παρέχει η εν λόγω αρχή, είτε να αναστέλλει την υποχρέωση εκκαθάρισης για τη συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή για τον συγκεκριμένο τύπο αντισυμβαλλομένου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, είτε να απορρίψει την αίτηση της αρμόδιας αρχής. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει την αρμόδια αρχή για την απόφασή της και παρέχει σχετικά λεπτομερείς εξηγήσεις.

2.  Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν δημοσιοποιείται.

3.  Εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και με βάση τους λόγους και τις αποδείξεις που παρέχει η ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή είτε αναστέλλει την υποχρέωση εκκαθάρισης για τη συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή για τον συγκεκριμένο τύπο αντισυμβαλλομένου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είτε απορρίπτει την αιτούμενη αναστολή. Η Επιτροπή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με την απόφασή της και παρέχει λεπτομερή αιτιολογία .Η Επιτροπή στη συνέχεια διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές χωρίς καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4.  Η απόφαση της Επιτροπής να αναστείλει την υποχρέωση εκκαθάρισης ▌δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και στο δημόσιο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 6.

5.  Η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης σύμφωνα με το παρόν άρθρο ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω αναστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.  Όταν οι λόγοι για την αναστολή συνεχίζουν να ισχύουν, η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ, μπορεί να παρατείνει την αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 5 για μία ή περισσότερες περιόδους του ενός μήνα που δεν υπερβαίνουν σωρευτικά τους 12 μήνες από το τέλος της αρχικής περιόδου αναστολής. Η παράταση της αναστολής δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 4.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόθεσή της να παρατείνει την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης. Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει γνώμη σχετικά με την παράταση της αναστολής εντός 48 ωρών από την εν λόγω κοινοποίηση.»·

"

7)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10 παράγραφος 1 και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι διασφαλίζουν ότι οι λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε σύμβαση παραγώγων που έχουν συνάψει, καθώς και κάθε τροποποίηση ή λήξη της σύμβασης, αναφέρονται σύμφωνα με την παράγραφο 1α σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών το οποίο έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 55 ή αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 77. Οι πληροφορίες υποβάλλονται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη σύναψη, την τροποποίηση ή τη λήξη της σύμβασης.

Η υποχρέωση αναφοράς ισχύει για συμβάσεις παραγώγων οι οποίες ▌τέθηκαν σε ισχύ μετά τις 12 Φεβρουαρίου 2014:

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, η υποχρέωση αναφοράς δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων εντός του ίδιου ομίλου, όταν τουλάχιστον ένας από τους αντισυμβαλλομένους είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή θα χαρακτηριζόταν ως μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος εάν ήταν εγκατεστημένος στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι:

   α) αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι περιλαμβάνονται στην ίδια ενοποίηση σε πλήρη βάση·
   β) αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται σε διαδικασίες ενδεδειγμένης κεντρικής αξιολόγησης κινδύνων, μέτρησης και ελέγχου· και
   γ) η μητρική επιχείρηση δεν είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος.»·

"

β)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 1α και :"

«1α. Οι λεπτομέρειες των συμβάσεων παραγώγων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναφέρονται ως εξής:

   β) ▌Οι λεπτομέρειες των συμβάσεων [εξωχρηματιστηριακών] παραγώγων που συνάπτονται μεταξύ ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλόμενου και ενός μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που δεν πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο αναφέρονται ως εξής:
   i) οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι και κατά νόμο υπόχρεοι για αναφορά μιας ενιαίας δέσμης δεδομένων, καθώς και για τη διασφάλιση της ακρίβειας των αναφερόμενων λεπτομερειών· Για να εξασφαλιστεί ότι ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αναφοράς, ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος παρέχει στον χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνήφθησαν μεταξύ τους, τις οποίες ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι κατέχει. Ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω λεπτομέρειες είναι ακριβείς.
   ii) κατά παρέκκλιση από το στοιχείο (i), οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη επενδύσει στη δημιουργία ενός συστήματος υποβολής εκθέσεων, μπορεί να επιλέξουν να αναφέρουν τις λεπτομέρειες των συμβάσεων τους σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Στην περίπτωση αυτή, οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι ενημερώνουν εκ των προτέρων τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους με τους οποίους έχουν συνάψει συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για την απόφασή τους. Η αρμοδιότητα και η νομική ευθύνη για την υποβολή εκθέσεως και για την εξασφάλιση της ακρίβειας αυτών των στοιχείων παραμένει, στην περίπτωση αυτή, στους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους.
   βα) στην περίπτωση συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχουν συναφθεί από μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο που δεν υπόκειται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο με μια οικονομική οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και η οποία θα μπορούσε να αποτελεί χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο εφόσον ήταν εγκατεστημένη στην Ένωση, ο εν λόγω μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν απαιτείται να προβαίνει σε υποβολή αναφοράς ή να εξασφαλίζει την ορθότητα των λεπτομερειών αυτών των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων όταν:
   i) το οικείο νομικό καθεστώς της τρίτης χώρας έχει κριθεί ισοδύναμο για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 και, ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος της τρίτης χώρας ανέφερε τέτοιους είδους πληροφορίες δυνάμει του νομικού καθεστώτος της τρίτης χώρας για την υποβολή εκθέσεων·
   ii) το οικείο νομικό καθεστώς της τρίτης χώρας για την υποβολή εκθέσεων δεν έχει χαρακτηριστεί ως ισοδύναμο σύμφωνα με το άρθρο 13, ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος της τρίτης χώρας επιλέγει να υπόκειται, ως εάν επρόκειτο για χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο στην Ένωση, στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και αυτοκαταχωρίζεται με την ΕΑΚΑΑ.

Η ΕΑΚΑΑ θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό μητρώο των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών που επιλέγουν να υπόκεινται στο παρόν άρθρο σύμφωνα με το σημείο (ii), διαθέσιμο στο κοινό στον ιστότοπό της·

   γ) η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ είναι υπεύθυνη για την αναφορά των λεπτομερειών των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στις οποίες είναι αντισυμβαλλόμενος ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ, καθώς και για τη διασφάλιση της ακρίβειας των αναφερόμενων λεπτομερειών·
   δ) ο διαχειριστής ΟΕΕ είναι υπεύθυνος για την αναφορά των λεπτομερειών των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στις οποίες είναι αντισυμβαλλόμενος ο εν λόγω ΟΕΕ, καθώς και για τη διασφάλιση της ακρίβειας των αναφερόμενων λεπτομερειών·
   ε) Οι αντισυμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, που αναφέρουν συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών, μεριμνούν ώστε οι λεπτομέρειες των συμβάσεων παραγώγων τους να αναφέρονται με ακρίβεια και χωρίς επαναλήψεις.

Οι αντισυμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που υπόκεινται στην υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορούν να εκχωρήσουν την εν λόγω υποχρέωση αναφοράς.»·

1β.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων διευκρινίζοντας τα λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από τον χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο τρίτης χώρας για την εγγραφή του στην ΕΑΚΑΑ που αναφέρεται στο στοιχείο βα) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1α.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό μέσω της έγκρισης των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 1095/2010.»·

"

γ)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των παραγράφων 1 και 3, η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με το ΕΣΚΤ, καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό:

   α) των προτύπων και μορφοτύπων δεδομένων για τις προς αναφορά πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
   i) παγκόσμιο αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI)·
   ii) διεθνείς αριθμούς αναγνώρισης τίτλων (ISIN)·
   iii) μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς συναλλαγής (UTI)·
   β) τις μεθόδους και τις ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών·
   γ) τη συχνότητα των αναφορών·
   δ) την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να αναφέρονται οι συμβάσεις παραγώγων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν σταδιακής εφαρμογής για συμβάσεις που συνήφθησαν προτού αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση αναφοράς.

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω σχεδίων τεχνικών προτύπων, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και τα πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Ένωσης ή σε παγκόσμιο επίπεδο και τη συνοχή τους με τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365* και στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

__________________________________________________________________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ.1).».

"

8)  Στο άρθρο 10, οι παράγραφοι 1 έως 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει θέσεις σε συμβόλαια εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μπορεί να υπολογίζει, ετησίως, τη συνολική μέση θέση στο τέλος του μήνα για τους προηγούμενους 12 μήνες ▌σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Όταν ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν υπολογίζει τη θέση του ή το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υπερβαίνει τα όρια εκκαθάρισης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο β), ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος:

   α) ενημερώνει αμέσως την ΕΑΚΑΑ και την αρχή που έχει οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 για το γεγονός αυτό·
   β) όταν δεν έχει υπολογίσει τη θέση του, υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 για μελλοντικές συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σε όλες τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και στις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3·
   βα) όταν το αποτέλεσμα του υπολογισμού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εκκαθάρισης που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 4, υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 για μελλοντικές συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στην κατηγορία ή στις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού για τα οποία έχει σημειωθεί υπέρβαση του ορίου εκκαθάρισης και εξαιρείται από τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στην άλλη κατηγορία ή στις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού για τις οποίες δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου εκκαθάρισης·
   γ) εκκαθαρίζει τις συμβάσεις που αναφέρονται στο σημείο β) εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή της υπαγωγής του στην υποχρέωση εκκαθάρισης.

2.  Ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται σε υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο και στη συνέχεια αποδεικνύει στην αρχή που έχει οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 ότι η συνολική μέση θέση του στο τέλος του μήνα για τους προηγούμενους 12 μήνες ▌δεν υπερβαίνει πλέον το κατώτατο όριο εκκαθάρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν υπόκειται πλέον στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4.

3.  Κατά τον υπολογισμό των θέσεων της παραγράφου 1, ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχουν συναφθεί από τον μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο, ή από άλλες μη χρηματοοικονομικές οντότητες εντός του ομίλου στον οποίο ανήκει ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, οι οποίες δεν προσμετρώνται αντικειμενικά ως συμβάλλουσες στη μείωση των κινδύνων που συνδέονται άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα του μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου ή του ομίλου.

4.  Προκειμένου να εξασφαλίσει συνεπή εφαρμογή αυτού του άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, μετά από διαβούλευση με το ΕΣΣΚ και άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές, καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που διευκρινίζουν:

   α) τα κριτήρια για να καθορίζεται ποιες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων προσμετρώνται αντικειμενικά ως συμβάλλουσες στη μείωση των κινδύνων που συνδέονται άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα ή τη δραστηριότητα χρηματοδότησης διαθεσίμων που αναφέρεται στην παράγραφο 3· και
   β) τις τιμές των κατωφλίων εκκαθάρισης, οι οποίες καθορίζονται λαμβανομένης υπόψη της συστημικής σημασίας του αθροίσματος των καθαρών θέσεων και της έκθεσης ανά αντισυμβαλλόμενο και ανά κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να αναπτύξει ξεχωριστά κατώτατα όρια εκκαθάρισης για χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους λαμβάνοντας υπόψη τη διασύνδεση των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων και τον υψηλότερο συστημικό κίνδυνό τους.

Η ΕΑΚΑΑ αφού διεξάγει προηγουμένως ανοικτή δημόσια διαβούλευση, υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 και τα επικαιροποιεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Κατόπιν διαβούλευσης με το ΕΣΣΚ και άλλες αρμόδιες αρχές, η ΕΑΚΑΑ επανεξετάζει περιοδικά τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο στοιχείο β) και, όπου είναι αναγκαίο, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίσει αυξημένη συμμετοχή στην κεντρική εκκαθάριση, προτείνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για την τροποποίησή τους.»·

"

8α)  Στο άρθρο 11, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις εντός του ομίλου συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 3, σε περίπτωση που ένας από τους αντισυμβαλλομένους είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ο οποίος δεν υπόκειται σε υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.»·

"

8β)  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:"

«3. Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που απαιτούν την έγκαιρη, επακριβή και κατάλληλα διαχωρισμένη ανταλλαγή παροχής ασφάλειας όσον αφορά τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται στις 16 Αυγούστου 2012 ή μετά από αυτήν την ημερομηνία. Οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, μπορεί να μην εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που απαιτούν την έγκαιρη, ακριβή και κατάλληλα διαχωρισμένη ανταλλαγή ασφάλειας όσον αφορά τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που ευρίσκονται στην κατηγορία ή τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων για τις οποίες δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου εκκαθάρισης.»·

"

9)  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 15 τροποποιείται ως εξής:

α)  Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, περιλαμβανομένων των επιπέδων και του είδους της παρεχόμενης ασφάλειας και των ρυθμίσεων διαχωρισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 3, καθώς και τις σχετικές εποπτικές διαδικασίες για την εξασφάλιση της αρχικής και διαρκούς επικύρωσης των εν λόγω διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου·»·

"

β)  Η πρώτη πρόταση στο δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Οι ΕΕΑ υποβάλλουν τα εν λόγω κοινά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].»·

"

10)  Στο άρθρο 38, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 6 και 7:"

«6. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρέχει στα εκκαθαριστικά μέλη του ένα εργαλείο προσομοίωσης που τους επιτρέπει να καθορίσουν το ποσό, σε ακαθάριστη βάση, του πρόσθετου αρχικού περιθωρίου που μπορεί να απαιτήσει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατά την εκκαθάριση μιας νέας συναλλαγής. Το εργαλείο αυτό είναι προσπελάσιμο μόνο βάσει ασφαλούς πρόσβασης και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δεν είναι δεσμευτικά.

7.  Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρέχει στα εκκαθαριστικά μέλη του πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα αρχικού περιθωρίου που χρησιμοποιεί. Οι πληροφορίες πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:

   α) εξηγούν σαφώς τον σχεδιασμό του μοντέλου αρχικού περιθωρίου και τον τρόπο λειτουργίας του·
   β) περιγράφουν σαφώς τις βασικές παραδοχές και τους περιορισμούς του μοντέλου αρχικού περιθωρίου και τις περιστάσεις υπό τις οποίες οι εν λόγω υποθέσεις δεν ισχύουν πλέον
   γ) είναι τεκμηριωμένες.»·

"

11)  Στο άρθρο 39, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 11:"

«11. Τα εθνικά πτωχευτικά δίκαια των κρατών μελών δεν εμποδίζουν τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να ενεργεί σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 7 του άρθρου 48 για τα περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις που καταγράφονται στους λογαριασμούς οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.»·

"

12)  Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Για τους σκοπούς του άρθρου 55 παράγραφος 1, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών υποβάλλουν στην ΕΑΚΑ ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) αίτηση καταχώρισης·
   β) αίτηση επέκτασης της καταχώρισης, εάν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών είναι ήδη καταχωρισμένο δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365.»·

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Προκειμένου να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό:

   α) των στοιχείων της αίτησης καταχώρισης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·
   β) στοιχείων της απλουστευμένης αίτησης επέκτασης της καταχώρισης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)·

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

"

γ)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παραγράφου 1, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό:

   α) του μορφότυπου της αίτησης καταχώρισης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·
   β) του μορφότυπου της αίτησης επέκτασης της καταχώρισης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

Σε συνάρτηση με το πρώτο εδάφιο στοιχείο β), η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει απλουστευμένο μορφότυπο.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [9 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

"

12α)   Στο άρθρο 62, η παράγραφος 5 διαγράφεται.

12β)   Στο άρθρο 63, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να διεξάγει όλες τις αναγκαίες επιτόπιες επιθεωρήσεις σε οιονδήποτε επαγγελματικό χώρο ή ιδιοκτησία των νομικών προσώπων κατά το άρθρο 61 παράγραφος 1. Οσάκις απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή και την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να διεξάγει την επιτόπια επιθεώρηση χωρίς προειδοποίηση.»·

"

12γ)   Στο άρθρο 63, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Οι υπάλληλοι και άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την ΕΑΚΑΑ για τη διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης μπορούν να εισέρχονται σε οιονδήποτε επαγγελματικό χώρο ή ιδιοκτησία των νομικών προσώπων για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση έρευνας από την ΕΑΚΑΑ και διαθέτουν όλες τις εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1. Διαθέτουν επίσης την εξουσία να σφραγίζουν οιουσδήποτε επαγγελματικούς χώρους και βιβλία ή αρχεία κατά την περίοδο της επιθεώρησης και στην έκταση που είναι αναγκαίο για αυτήν.

"

12δ)  Στο άρθρο 63, η παράγραφος 8 διαγράφεται.

12ε)  Στο άρθρο 64, η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:"

«4. Όταν υποβάλλει τον φάκελο των πορισμάτων στην ΕΑΚΑΑ, ο πραγματογνώμονας ενημερώνει τα υπό έρευνα πρόσωπα. Αυτά έχουν το δικαίωμα να αποκτούν πρόσβαση στον φάκελο, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος άλλων προσώπων για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο δεν επεκτείνεται σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή στα προπαρασκευαστικά έγγραφα εσωτερικής χρήσης της ΕΑΚΑΑ.

"

12στ)   Στο άρθρο 64, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8. Η ΕΑΚΑΑ παραπέμπει την υπόθεση στις ενδεδειγμένες αρχές για έρευνα και πιθανή ποινική δίωξη όταν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, διαπιστώσει σοβαρές ενδείξεις πιθανής ύπαρξης περιστατικών που γνωρίζει ότι δύνανται να συνιστούν ποινικά αδικήματα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Επιπροσθέτως, η ΕΑΚΑΑ δεν επιβάλλει πρόστιμα ή περιοδικές χρηματικές ποινές, εάν γνωρίζει ότι προγενέστερη αθώωση ή καταδίκη βάσει πανομοιότυπων περιστατικών ή βάσει περιστατικών που είναι κατ’ ουσία τα ίδια έχει ήδη αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου κατόπιν ποινικής διαδικασίας βάσει του εθνικού δικαίου.»·

"

12ζ)   Στο άρθρο 65 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.

13)  Το άρθρο 65 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  στο στοιχείο α), το ποσό «20 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «200 000 EUR»·

β)  στο στοιχείο β), το ποσό «10 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «100 000 EUR»·

γ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):"

«γ) για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο τμήμα IV του παραρτήματος Ι, το ύψος των προστίμων είναι τουλάχιστον 5 000 EUR και δεν υπερβαίνει τα 10 000 EUR.»·

"

13α)   Στο άρθρο 67 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Το πρώτο εδάφιο δεν έχει εφαρμογή αν απαιτείται επείγουσα δράση για την πρόληψη σημαντικής και άμεσης ζημίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ή σημαντικής και άμεσης ζημίας στην ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της σταθερότητας ή της ακρίβειας των στοιχείων που παρέχονται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να εκδίδει προσωρινή απόφαση και να παρέχει στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τη δυνατότητα ακρόασης το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη της απόφασής της.»

"

14)  Στο άρθρο 72, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Το ύψος του τέλους που επιβάλλεται σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών καλύπτει όλες τις εύλογες διοικητικές δαπάνες της ΕΑΚΑΑ για τις δραστηριότητές της καταχώρισης και εποπτείας και είναι ανάλογο προς τον κύκλο εργασιών του εν λόγω αρχείου καταγραφής συναλλαγών και τον τύπο της καταχώρισης και εποπτείας που ασκείται.»·

"

15)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 76α:"

«Άρθρο 76α

Αμοιβαία άμεση πρόσβαση στα δεδομένα

1.  Εάν είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων τους, οι αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών στις οποίες έχει συσταθεί ένα ή περισσότερα αρχεία καταγραφής συναλλαγών έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει εκδώσει προς τούτο εκτελεστική πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.  Μετά την υποβολή αίτησης από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 2, που καθορίζουν εάν το νομικό πλαίσιο της τρίτης χώρας της αιτούσας αρχής πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι εγκατεστημένα στην εν λόγω τρίτη χώρα είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα·
   β) υπάρχει συνεχώς αποτελεσματική εποπτεία και αποτελεσματική επιβολή όσον αφορά τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών στην εν λόγω τρίτη χώρα·
   γ) υπάρχουν εγγυήσεις όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο και οι εγγυήσεις αυτές είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου που αναλαμβάνουν οι αρχές σε συνεργασία με τρίτα μέρη·
   δ) τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην τρίτη χώρα υπέχουν νομικά δεσμευτική και εκτελεστή υποχρέωση να παρέχουν στις οντότητες του άρθρου 81 παράγραφος 3 απευθείας και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα.»·

"

16)  Στο άρθρο 78, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 9 και 10:"

«(9) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θεσπίζει τις ακόλουθες διαδικασίες και πολιτικές:

   α) διαδικασίες αποτελεσματικής συμφωνίας δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών·
   β) διαδικασίες για τη διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων δεδομένων·
   γ) πολιτικές για την ομαλή μεταφορά δεδομένων σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, εφόσον το ζητήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι ή οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που αναφέρονται στο άρθρο 9 ή όπου είναι άλλως αναγκαίο.
   (10) Προκειμένου να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό:
   α) των διαδικασιών συμφωνίας των δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών·
   β) των διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόσει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της οντότητας υποβολής στοιχείων με τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών και να επαληθεύσει την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

"

17)  Το άρθρο 81 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο σημείο ιζ):"

«ιζ) των οικείων αρχών τρίτης χώρας σε σχέση με τις οποίες έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη δυνάμει του άρθρου 76 στοιχείο α)·»·

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:"

«3α. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στους αντισυμβαλλομένους και στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1α δεύτερο εδάφιο τις πληροφορίες που αναφέρονται για λογαριασμό τους.»·

"

γ)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Για να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, έπειτα από διαβούλευση με τα μέλη του ΕΣΚΤ, καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για τη διευκρίνιση των εξής:

   α) των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύονται ή να διατίθενται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3·
   β) της συχνότητας δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1·
   γ) των επιχειρησιακών προτύπων που απαιτούνται για τη συγκέντρωση και τη σύγκριση δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και για την πρόσβαση των οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στις εν λόγω πληροφορίες·
   δ) των όρων και προϋποθέσεων, των ρυθμίσεων και της απαιτούμενης τεκμηρίωσης βάσει της οποίας τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών παρέχουν πρόσβαση στις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω σχεδίων τεχνικών προτύπων, η ΕΑΚΑΑ μεριμνά ώστε η δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να μην αποκαλύπτει την ταυτότητα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους σε οποιαδήποτε σύμβαση.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

"

18)  Το άρθρο 82 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 6, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 64 παράγραφος 7, στο άρθρο 70, στο άρθρο 72 παράγραφος 3, στο άρθρο 76α και στο άρθρο 85 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον.»·

"

19)  Το άρθρο 85 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Έως τις ... [τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και καταρτίζει γενική έκθεση. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη από ενδεδειγμένες προτάσεις.

"

α α)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Έως ... [τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή αναλύοντας τον αντίκτυπο στους συμμετέχοντες στην αγορά από τις μεταβολές που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/... [Τον παρόντα τροποποιητικό κανονισμό] στο καθεστώς υποβολής αναφορών. Η έκθεση αυτή αξιολογεί συγκεκριμένα την ανάληψη και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που επιτρέπουν τη μεταβίβαση της υποβολής αναφοράς σε χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και απαιτούν την υποβολή αναφοράς συμβάσεων από τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και εξετάζουν κατά πόσο οι εν λόγω νέες διατάξεις είχαν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της μείωσης του φόρτου υποβολής αναφοράς για τους μικρότερους αντισυμβαλλομένους. Διερευνά επίσης πώς οι εν λόγω νέες διατάξεις έχουν επηρεάσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και κατά πόσο και σε ποιο βαθμό έχουν οδηγήσει σε λιγότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον και σε μικρότερη ελευθερία επιλογής των εκκαθαριστικών μελών και των πελατών τους.»

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Έως τις [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος έως τις... δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στην οποία αξιολογείται κατά πόσον έχουν εκπονηθεί βιώσιμες τεχνικές λύσεις για τη μεταφορά από τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων χρηματικών και μη χρηματικών ασφαλειών, ως περιθωρίων διαφορών αποτίμησης και η ανάγκη λήψης μέτρων για τη διευκόλυνση αυτών των τεχνικών λύσεων.

Η ΕΑΚΑΑ, έως τις [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] και, στη συνέχεια, κάθε χρόνο έως τις... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], σε συνεργασία με την ΕΑΑΕΣ, την ΕΑΤ και το ΕΣΣΚ, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή για την αξιολόγηση των εξής:

   α) κατά πόσον οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα εκκαθαριστικά μέλη και οι μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων έχουν καταβάλει τη δέουσα προσπάθεια και έχουν αναπτύξει βιώσιμες τεχνικές λύσεις που διευκολύνουν τη συμμετοχή των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων στον κεντρικό συμψηφισμό με την καταχώριση χρηματικών και μη χρηματικών ασφαλειών ως περιθωρίων διαφορών αποτίμησης, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των λύσεων αυτών στη ρευστότητα και στην ενίσχυση των κυκλικών τάσεων της αγοράς και των δυνητικών νομικών και άλλων επιπλοκών τους·
   β) του όγκου και της φύσης της δραστηριότητας των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων σε αγορές εκκαθαριζόμενων και μη εκκαθαριζόμενων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ανά κατηγορία στοιχείων ενεργητικού και κάθε σχετικού συστημικού κινδύνου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα·
   γ) των συνεπειών εκπλήρωσης από τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων της απαίτησης εκκαθάρισης όσον αφορά τις επενδυτικές τους στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετατόπισης των ταμειακών διαθεσίμων τους και της κατανομής μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού·
   δ) των συνεπειών των ορίων εκκαθάρισης που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 για τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων·
   ε) των επιπτώσεων άλλων νομικών απαιτήσεων στη διαφορά κόστους μεταξύ εκκαθαρισμένων και μη εκκαθαρισμένων συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων περιθωρίων για μη εκκαθαρισμένα παράγωγα και του υπολογισμού του δείκτη μόχλευσης που διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
   στ) εάν χρειάζονται περαιτέρω μέτρα για να διευκολυνθεί μια λύση εκκαθάρισης για τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων·

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 82 για την επέκταση της τριετούς περιόδου του άρθρου 89 παράγραφος 1 μία φορά, για δύο έτη, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν έχει αναπτυχθεί βιώσιμη τεχνική λύση και ότι οι δυσμενείς συνέπειες των κεντρικά εκκαθαρισμένων συμβάσεων παραγώγων επί των συνταξιοδοτικών παροχών των μελλοντικών συνταξιούχων παραμένουν αμετάβλητες.»·

"

γ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Έως τις ...[δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] ▌η Επιτροπή είτε:

   α) υποβάλει πρόταση για δεσμευτική λύση, άλλη πλην μόνιμων ή περαιτέρω προσωρινών εξαιρέσεων των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων από την υποχρέωση εκκαθάρισης, εφόσον κρίνει ότι δεν έχει βρεθεί λύση από τα ενδιαφερόμενα μέρη· ή
   β) εκδίδει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 82 για την επέκταση της διετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 1, μία φορά, για δύο έτη, μόνον εφόσον κρίνει ότι συμφωνήθηκε λύση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και ότι απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την υλοποίησή της· ή
   γ) επιτρέπει την περάτωση της εξαίρεσης, ενώ ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να εφαρμόσουν εκ των προτέρων τις λύσεις τους, εάν κρίνει ότι έχει βρεθεί λύση.

"

γ α)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3α. Έως τις...[τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 82 για την επέκταση της τριετούς περιόδου του άρθρου 89 παράγραφος 1α μία φορά, για δύο έτη, μόνον εφόσον θεωρήσει ότι οι μικροί μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων που αναφέρονται στη άρθρο 89 παράγραφος 1α έχουν καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για να αναπτύξουν κατάλληλες τεχνικές λύσεις και ότι οι δυσμενείς συνέπειες των κεντρικά εκκαθαρισμένων συμβάσεων παραγώγων επί των συνταξιοδοτικών παροχών των μελλοντικών συνταξιούχων παραμένουν αμετάβλητες·

3β.   Η ΕΑΚΑΑ, έως τις ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, η οποία αξιολογεί κατά πόσο ο κατάλογος των χρηματοοικονομικών μέσων που θεωρούνται άκρως ρευστοποιήσιμα με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 47, θα μπορούσε να επεκταθεί και κατά πόσο ο εν λόγω κατάλογος θα μπορούσε να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1131.»·

"

ε)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«6. Έως τις... [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ευθυγράμμιση της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης παραγώγων βάσει του κανονισμού (EΕ) αριθ. 600/2014 με τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2018 /... [ο παρών τροποποιητικός κανονισμός] στην υποχρέωση εκκαθάρισης παραγώγων, ιδίως στο πεδίο εφαρμογής των οντοτήτων που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, καθώς και στον μηχανισμό αναστολής. Όταν η εν λόγω ευθυγράμμιση κρίνεται αναγκαία και θεμιτή, η έκθεση θα συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση που θεσπίζει τις απαραίτητες μεταβολές.

7.  Η ΕΑΚΑΑ, έως τις... [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], σε συνεργασία με την ΕΑΑΕΣ και την ΕΑΤ, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή για την αξιολόγηση του κατά πόσον η αρχή δίκαιων, λογικών, αμερόληπτων και διαφανών εμπορικών όρων που αναφέρεται στην παράγραφο 3α του άρθρου 4 υπήρξε αποτελεσματική όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μηχανισμούς εκκαθάρισης.

Η Επιτροπή, έως τις ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκτιμώντας κατά πόσο η αρχή δίκαιων, λογικών, αμερόληπτων και διαφανών εμπορικών όρων έχει διευκολύνει αποτελεσματικά την πρόσβαση στην εκκαθάριση και προτείνοντας, κατά περίπτωση, βελτιώσεις στην εν λόγω αρχή. Αυτή η έκθεση εξετάζει τα ευρήματα της έκθεσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση, όπου ενδείκνυται.

8.  Έως τις ... [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] η Επιτροπή εκπονεί έκθεση που αξιολογεί κατά πόσο οι συναλλαγές που απορρέουν άμεσα από υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της συμπίεσης χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να εξαιρείται από την υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή λαμβάνει ειδικότερα υπόψη, τον βαθμό στον οποίο αυτές οι συναλλαγές μετριάζουν τους κινδύνους, ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και τον λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και τη δυνατότητα παράκαμψης της υποχρέωσης εκκαθάρισης και τη δυνατότητα να αποτελεί αντικίνητρο στην κεντρική εκκαθάριση. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από ενδεδειγμένες προτάσεις.

Για να συνδράμει την Επιτροπή στην εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο η ΕΑΚΑΑ, έως τις... [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή αξιολογώντας κατά πόσο οι συναλλαγές που απορρέουν άμεσα από υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της συμπίεσης χαρτοφυλακίου θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση εκκαθάρισης. Αυτή η έκθεση διερευνά τη συμπίεση χαρτοφυλακίου και άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου που μειώνουν τους μη αγοραίους κινδύνους χαρτοφυλακίων παραγώγων χωρίς μεταβολή του κινδύνου αγοράς των χαρτοφυλακίων, όπως η εξισορρόπηση συναλλαγών. Εξηγεί επίσης τους σκοπούς και τη λειτουργία τέτοιων υπηρεσιών μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου, τον βαθμό στον οποίο μετριάζουν τους κινδύνους, ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και τον λειτουργικό κίνδυνο, και αξιολογεί την ανάγκη εκκαθάρισης τέτοιων συναλλαγών, ή εξαίρεσής τους από την εκκαθάριση, προκειμένου να υπάρχει διαχείριση του συστημικού κινδύνου. Αξιολογεί επίσης σε ποιο βαθμό κάθε εξαίρεση από την υποχρέωση εκκαθάρισης τέτοιων υπηρεσιών αποθαρρύνει την κεντρική εκκαθάριση και μπορεί να οδηγήσει τους αντισυμβαλλομένους σε παράκαμψη της υποχρέωσης εκκαθάρισης.

9.  Βάσει, μεταξύ άλλων, των ευρημάτων της δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής για τον έλεγχο καταλληλότητας των εποπτικών αναφορών, η οποία δημοσιεύτηκε την 1η Δεκεμβρίου 2017 και της έκθεσης που υποβλήθηκε από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή επανεξετάζει και υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1α έως τις ... [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από ενδεδειγμένη νομοθετική πρόταση. Κατά την επανεξέταση της εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 1α, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο η υποχρέωση αναφοράς συναλλαγών δυνάμει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 δημιουργεί περιττή επανάληψη της αναφοράς συναλλαγών για μη εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και κατά πόσο η απαίτηση αναφοράς μη εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1α θα μπορούσε να μειωθεί χωρίς αθέμιτη απώλεια πληροφοριών με σκοπό την απλούστευση των αλυσίδων αναφοράς για μη εξωχρηματιστηριακά παράγωγα για όλα τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, ιδίως για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους οι οποίοι δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Η ΕΑΚΑΑ, έως τις ... [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή για την αξιολόγηση των εξής:

   α) της συνέπειας μεταξύ των υποχρεώσεων αναφοράς για μη εξωχρηματιστηριακά παράγωγα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού, τόσο από απόψεως των λεπτομερειών της αναφερόμενης σύμβασης παραγώγων όσο και της πρόσβασης σε δεδομένα από τις σχετικές οντότητες·
   β) του κατά πόσο είναι δυνατή η ευθυγράμμιση των απαιτήσεων αναφοράς για μη εξωχρηματιστηριακά παράγωγα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού, τόσο από απόψεως των λεπτομερειών της αναφερόμενης σύμβασης παραγώγων όσο και της πρόσβασης σε δεδομένα από τις σχετικές οντότητες· και
   γ) της δυνατότητας απλούστευσης των αλυσίδων αναφοράς για όλους τους αντισυμβαλλομένους, συμπεριλαμβανομένων όλων των έμμεσων πελατών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για έγκαιρη αναφορά καθώς και των πράξεων και διατάξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.»

"

20)  Στο άρθρο 89, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Έως τις... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για τις οποίες μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά ότι μειώνουν τους επενδυτικούς κινδύνους που συνδέονται άμεσα με την χρηματοοικονομική φερεγγυότητα των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων, και στις οντότητες που έχουν συσταθεί για να παράσχουν αποζημίωση σε μέλη μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους ενός μηχανισμού συνταξιοδοτικών καθεστώτων.

Οι μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων (PSAs), οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (CCPs) και τα εκκαθαριστικά μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνικών λύσεων, οι οποίες θα διευκολύνουν την εκκαθάριση των εν λόγω συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων από τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων.

Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από εκπροσώπους των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων, των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, των εκκαθαριστικών μελών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών για τις εν λόγω τεχνικές λύσεις, προκειμένου να παρακολουθεί τις προσπάθειές τους και να αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη τεχνικών λύσεων, οι οποίες θα διευκολύνουν την εκκαθάριση των εν λόγω συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων από τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Η εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα εκκαθαριστικά μέλη κατά τη σύνταξη των εκθέσεών της σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο.»·

"

20α)  Στο άρθρο 89, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, έως τις... [τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για τις οποίες μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά ότι μειώνουν τους επενδυτικούς κινδύνους που συνδέονται άμεσα με την χρηματοοικονομική φερεγγυότητα των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων που ανήκουν στην κατηγορία των μικρών μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων, και σε οντότητες που έχουν συσταθεί για να παρέχουν αποζημίωση σε μέλη αυτών των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους ενός μηχανισμού συνταξιοδοτικών καθεστώτων.

Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 82 για να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας ποιοι μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων μπορούν να θεωρηθούν μικροί μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατηγορία μικρών μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων δεν θα αντιπροσωπεύει περισσότερο από 5 % των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχουν συναφθεί από μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων.»·

"

21)  Το παράρτημα Ι τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις ... [πέντε μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Με την επιφύλαξη της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου, το άρθρο 1 παράγραφος 7 στοιχείο δ) και το άρθρο 1 παράγραφοι 8, 10 και 11 εφαρμόζονται από τις [▌6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] και το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το άρθρο 1 παράγραφος 7 στοιχείο ε), το άρθρο 1 παράγραφος 9, το άρθρο 1 παράγραφος 12 στοιχεία β) και γ) και το άρθρο 1 παράγραφος 16 ισχύουν από την [▌18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Εάν ο παρών κανονισμός τεθεί σε ισχύ μετά τις 16 Αυγούστου 2018, τότε το άρθρο 89 παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναδρομικά σε όλες τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που υπογράφηκαν από μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων μετά τις 16 Αυγούστου 2018 και πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

(1)   Στο τμήμα Ι προστίθενται τα ακόλουθα σημεία θ), ι) και ια):

«i) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 9 στοιχείο α) λόγω μη θέσπισης κατάλληλων διαδικασιών για τον έλεγχο της συμφωνίας των δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών·

ι)  το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 9 στοιχείο β) λόγω μη θέσπισης κατάλληλων διαδικασιών προκειμένου να διασφαλίζεται η πληρότητα και η ακρίβεια των υποβαλλόμενων δεδομένων·

ια)  το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 9 στοιχείο γ) λόγω μη θέσπισης κατάλληλων πολιτικών για την ορθή διαβίβαση δεδομένων σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών εφόσον ζητηθεί από τους αντισυμβαλλομένους και τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στο άρθρο 9 ή εάν αυτό είναι αναγκαίο για οιονδήποτε άλλο λόγο.»·

(2)   Στο τμήμα IV, προστίθεται το εξής στοιχείο δ):

«δ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 55 παράγραφος 4 λόγω μη κοινοποίησης στην ΕΑΚΑΑ σε εύθετο χρόνο ουσιωδών αλλαγών στους όρους καταχώρισής του.».

(1) ΕΕ C […] της […], σ. […].
(2) ΕΕ C […] της […], σ. […].
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (ΕΕ ...) και απόφαση του Συμβουλίου της ...
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1)
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).
(6) http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf
(7) http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf
(8) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).
(11) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).
(12) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(14) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
(15) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
(16) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου