Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0090(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0181/2018

Texte depuse :

A8-0181/2018

Dezbateri :

PV 11/06/2018 - 15
CRE 11/06/2018 - 15

Voturi :

PV 12/06/2018 - 5.2
CRE 12/06/2018 - 5.2
Explicaţii privind voturile
PV 18/04/2019 - 10.17

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0244
P8_TA(2019)0437

Texte adoptate
PDF 254kWORD 82k
Marţi, 12 iunie 2018 - Strasbourg
Obligația de compensare, cerințele de raportare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții ***I
P8_TA(2018)0244A8-0181/2018
Text
 Text consolidat

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 12 iunie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))(1)
AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(2)
la propunerea Comisiei
---------------------------------------------------------

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Amendamentul 1

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0181/2018).
(2)* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.


Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(4) a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (UE) la 27 iulie 2012 și a intrat în vigoare la 16 august 2012. Cerințele pe care le conține, și anume compensarea centrală a contractelor derivate extrabursiere standardizate, cerințele de marjă, cerințele privind atenuarea riscului operațional pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate la nivel central, obligațiile de raportare pentru contractele derivate, precum și cerințele pentru contrapărțile centrale (CPC) și pentru registrele centrale de tranzacții (TR), contribuie la reducerea riscului sistemic prin creșterea transparenței pieței instrumentelor financiare derivate extrabursiere și la diminuarea riscului de contraparte și a riscului operațional asociate instrumentelor financiare derivate extrabursiere.

(2)  Simplificarea anumitor domenii reglementate de Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și utilizarea unei abordări mai proporționale a acestor domenii se înscriu în linia Programului Comisiei privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), care subliniază necesitatea reducerii costurilor și a simplificării, astfel încât politicile Uniunii să își atingă obiectivele în modul cel mai eficient, și urmăresc în special reducerea sarcinilor administrative și de reglementare fără a aduce atingere obiectivului general de menținere a stabilității financiare și de reducere a riscurilor sistemice.

(3)  Caracterul eficient și rezilient al sistemelor post-tranzacționare și al piețelor garanțiilor reale reprezintă un element esențial pentru o bună funcționare a uniunii piețelor de capital și accentuează eforturile de sprijinire a investițiilor, a creșterii economice și a locurilor de muncă, în conformitate cu prioritățile politice ale Comisiei.

(4)  În 2015 și 2016, Comisia a efectuat două consultări publice privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului. Comisia a primit, de asemenea, informații cu privire la aplicarea regulamentului respectiv din partea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”), a Comitetului european pentru risc sistemic („CERS”) și a Sistemului European al Băncilor Centrale („SEBC”). Din aceste consultări publice a reieșit că părțile interesate susțin obiectivele Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și că nu este necesară nicio revizuire majoră a regulamentului respectiv. La 23 noiembrie 2016, Comisia a adoptat un raport privind reexaminarea regulamentului, în conformitate cu articolul 85 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Deși încă nu sunt pe deplin aplicabile toate dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și, prin urmare, o evaluare cuprinzătoare a regulamentului nu este încă posibilă, raportul a identificat domenii în care sunt necesare măsuri specifice pentru a se garanta că obiectivele Regulamentului (UE) nr. 648/2012 sunt atinse într-un mod mai proporțional, mai eficient și mai eficace.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ar trebui să acopere toate contrapărțile financiare care pot prezenta riscuri sistemice importante pentru sistemul financiar. Definiția contrapărților financiare ar trebui, prin urmare, să fie modificată.

(6)  Anumite contrapărți financiare au un volum de activitate pe piețele instrumentelor financiare derivate extrabursiere ▌ prea redus pentru a prezenta un risc sistemic important pentru sistemul financiar și ▌ pentru ca procesul de compensare centrală să fie viabil din punct de vedere economic. Aceste contrapărți, denumite în mod obișnuit „contrapărți financiare mici” (CFM), ar trebui să fie exceptate de la obligația de compensare, dar să aibă în continuare obligația de a face schimb de garanții reale pentru a atenua orice risc sistemic. Cu toate acestea, depășirea pragului de compensare de către o CFM pentru cel puțin o clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere ar trebui să declanșeze aplicarea obligației de compensare pentru toate clasele de instrumente financiare derivate extrabursiere, având în vedere interconectarea dintre contrapărțile financiare și posibilele riscuri sistemice pentru sistemul financiar care pot apărea în cazul în care contractele derivate respective nu sunt compensate la nivel central.

(7)  Contrapărțile nefinanciare sunt mai puțin interconectate decât contrapărțile financiare. De asemenea, ele desfășoară adesea activități având drept obiect o singură clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere. Prin urmare, activitatea acestora reprezintă în mai mică măsură un risc sistemic pentru sistemul financiar decât activitatea contrapărților financiare. Domeniul de aplicare al obligației de compensare pentru contrapărțile nefinanciare ar trebui, prin urmare, să fie restrâns, astfel încât aceste contrapărți nefinanciare să fie supuse obligației de compensare numai în ceea ce privește clasa de active sau clasele de active care depășesc pragul de compensare▌.

(7a)  Întrucât contrapărțile financiare și contrapărțile nefinanciare prezintă tipuri de risc diferite, se impune stabilirea a două praguri de compensare diferite. Aceste praguri trebuie actualizate periodic pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare.

(8)  Cerința de a compensa anumite contracte derivate extrabursiere încheiate înainte de intrarea în vigoare a obligației de compensare creează insecuritate juridică și dificultăți operaționale, beneficiile fiind însă limitate. Mai precis, cerința respectivă creează costuri și eforturi suplimentare pentru contrapărțile la contractele respective și poate, de asemenea, afecta buna funcționare a pieței, fără însă a avea drept rezultat o îmbunătățire semnificativă în ceea ce privește aplicarea uniformă și coerentă a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 sau instituirea unor condiții de concurență echitabile pentru participanții la piață. Prin urmare, această cerință ar trebui eliminată.

(9)  Contrapărțile al căror volum de activitate pe piețele instrumentelor financiare derivate extrabursiere este limitat se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește accesul la compensarea centrală, fie că sunt clienți ai unui membru compensator, fie că recurg la mecanisme indirecte de compensare. Cerința ca membrii compensatori să faciliteze serviciile de compensare indirectă în condiții comerciale rezonabile nu este, prin urmare, eficientă. Membrii compensatori și clienții membrilor compensatori care prestează servicii de compensare în mod direct – către alte contrapărți – sau în mod indirect – permițând clienților lor să presteze aceste servicii către alte contrapărți – ar trebui, prin urmare, să aibă obligația, formulată în mod explicit, să facă acest lucru în condiții comerciale echitabile, rezonabile, nediscriminatorii și transparente.

(10)  Ar trebui să existe posibilitatea suspendării obligației de compensare în anumite situații. În primul rând, respectiva suspendare ar trebui să fie posibilă atunci când criteriile pe baza cărora o anumită clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere a fost supusă obligației de compensare nu mai sunt îndeplinite. Se poate vorbi de o astfel de situație atunci când o clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere devine neadecvată pentru compensarea centrală obligatorie sau atunci când a survenit o modificare semnificativă a unuia dintre aceste criterii în ceea ce privește o anumită clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere. Suspendarea obligației de compensare ar trebui, de asemenea, să fie posibilă în cazul în care o CPC nu mai oferă un serviciu de compensare pentru o anumită clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere sau pentru un anumit tip de contraparte, iar alte CPC nu pot interveni suficient de rapid pentru a prelua respectivele servicii de compensare. În sfârșit, suspendarea obligației de compensare ar trebui să fie posibilă, de asemenea, în cazul în care se consideră că acest lucru este necesar pentru a se evita o amenințare gravă la adresa stabilității financiare din Uniune.

(11)  Raportarea tranzacțiilor istorice s-a dovedit a fi dificilă, din cauza lipsei anumitor informații de raportat care nu trebuiau raportate înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, dar care sunt obligatorii acum. Acest lucru a condus la o rată ridicată a erorilor de raportare și la o calitate slabă a datelor raportate, în timp ce sarcina aferentă raportării tranzacțiilor respective este semnificativă. Prin urmare, este foarte probabil ca respectivele date istorice să rămână neutilizate. În plus, până când data-limită de raportare a tranzacțiilor istorice devine aplicabilă, o parte dintre aceste tranzacții vor fi expirat deja și, odată cu ele, la fel și expunerile și riscurile aferente. Pentru a remedia această situație, cerința de a raporta tranzacțiile istorice ar trebui să fie eliminată.

(12)  Tranzacțiile intragrup care implică contrapărți nefinanciare reprezintă un procent relativ mic din toate tranzacțiile cu instrumente financiare derivate extrabursiere și sunt utilizate în principal pentru acoperirea internă în cadrul grupurilor. Prin urmare, aceste tranzacții nu contribuie în mod semnificativ la riscul sistemic și nici la interconectare, însă obligația de a raporta tranzacțiile respective impune costuri și sarcini importante pentru contrapărțile nefinanciare. Toate tranzacțiile dintre filialele aceluiași grup în care cel puțin una dintre contrapărți este o contraparte nefinanciară ar trebui, prin urmare, să fie scutite de obligația de raportare, indiferent de locul de stabilire a contrapărții nefinanciare.

(13)  Obligația de a raporta contractele derivate tranzacționate la bursă impune o sarcină considerabilă asupra contrapărților, din cauza volumului ridicat de contracte derivate tranzacționate la bursă care sunt încheiate zilnic. Consultarea publică a Comisiei privind verificarea adecvării cerințelor de raportare în scopuri de supraveghere, care a fost publicată la 1 decembrie 2017, are drept scop să evalueze costurile de asigurare a conformității cu cerințele actuale de raportare în scopuri de supraveghere de la nivelul Uniunii, precum și consecvența, coerența, eficacitatea, eficiența și valoarea adăugată la nivelul UE a acestor cerințe. Consultarea le oferă autorităților oportunitatea de a evalua în mod global raportarea privind contractele derivate tranzacționate la bursă, alături de toate sistemele actuale și viitoare de raportare normativă, le permite autorităților să ia în considerare noul cadru de raportare ca urmare a punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014(5) și oferă posibilitatea de a prezenta propuneri pentru a reduce efectiv sarcina suportată de participanții la piață care au obligația de a raporta contractele derivate tranzacționate la bursă. Comisia ar trebui să ia în considerare aceste constatări pentru a propune viitoare modificări ale cerințelor de raportare în temeiul articolului 9 alineatul (1) în ceea ce privește raportarea contractelor derivate tranzacționate la bursă▌.

(14)  Pentru a reduce sarcina de raportare pentru contrapărțile nefinanciare mici care nu sunt supuse obligației de compensare, contrapartea financiară ar trebui să fie singura responsabilă – și răspunzătoare din punct de vedere juridic – de raportarea unui set unic de date privind contractele derivate extrabursiere încheiate cu o contraparte nefinanciară care nu este supusă obligației de compensare,▌ precum și de asigurarea corectitudinii informațiilor raportate. Pentru a garanta că contrapartea financiară dispune de datele necesare pentru a-și îndeplini obligația de raportare, contrapartea nefinanciară ar trebui să transmită informațiile privind tranzacțiile cu instrumente derivate extrabursiere pe care contrapartea financiară nu ar putea să le posede în mod normal. Totuși, o contraparte nefinanciară ar trebui să aibă opțiunea de a raporta contractele sale ce vizează instrumente derivate extrabursiere. În astfel de cazuri, contrapartea nefinanciară ar trebui să informeze în consecință contrapartea financiară și să fie responsabilă și răspunzătoare din punct de vedere juridic pentru raportarea informațiilor respective și pentru asigurarea corectitudinii acestora.

(15)  Ar trebui determinată, de asemenea, responsabilitatea de a raporta cu privire și la alte contracte derivate. Prin urmare, ar trebui specificat faptul că societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare („OPCVM”) este responsabilă – și răspunzătoare din punct de vedere juridic – de raportarea în numele acelui OPCVM a informațiilor privind contractele derivate extrabursiere încheiate de respectivul OPCVM, precum și de asigurarea corectitudinii informațiilor raportate. În mod similar, administratorul unui fond de investiții alternative („FIA”) ar trebui să fie responsabil – și răspunzător din punct de vedere juridic – de raportarea în numele acelui FIA a informațiilor privind contractele derivate extrabursiere încheiate de respectivul FIA, precum și de asigurarea corectitudinii informațiilor raportate.

(16)  Pentru a se evita inconsecvențele pe teritoriul Uniunii în ceea ce privește aplicarea tehnicilor de atenuare a riscurilor, autoritățile de supraveghere ar trebui să aprobe unele proceduri de gestionare a riscurilor care să impună schimbul prompt, corect și segregat în mod corespunzător al garanțiilor reale ale contrapărților, precum și orice modificare semnificativă a acestor proceduri, înainte ca acestea să fie aplicate.

(16a)  Pentru a se evita divergențele internaționale în materie de reglementare și ținând seama de specificul tranzacțiilor cu astfel de instrumente financiare derivate, obligativitatea schimbului de marje de variație la tranzacțiile forward pe cursul de schimb decontate prin livrare fizică și la instrumentele financiare derivate de swap valutar decontate prin livrare fizică ar trebui să se aplice numai tranzacțiilor încheiate între contrapărțile cu cea mai mare relevanță sistemică, și anume instituțiile de credit și firmele de investiții.

(16b)  Serviciile de reducere a riscurilor oferite după încheierea tranzacției, cum ar fi comprimarea portofoliului, pot duce la reducerea riscurilor sistemice. Prin reducerea riscurilor legate de portofoliile existente de instrumente derivate, fără modificarea poziției globale pe piață a portofoliului, aceste servicii pot reduce expunerea la contraparte și riscul de contraparte aferent unei acumulări de poziții deschise brute. Noțiunea de „comprimare a portofoliului” este definită la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și este exclusă din sfera de acțiune a obligației de a efectua tranzacții prevăzută la articolul 28 al Regulamentului (UE) nr. 600/2014. Pentru a alinia prezentul regulament la Regulamentul (UE) nr. 600/2014, atunci când este necesar, având în vedere diferențele dintre aceste două regulamente și posibilitatea de a eluda obligația de compensare, Comisia ar trebui să determine, în colaborare cu ESMA și cu CERS, care dintre serviciile de reducere a riscurilor oferite după încheierea tranzacției ar putea să fie scutite de obligația de compensare.

(17)  Pentru a spori transparența și previzibilitatea marjelor inițiale și pentru a împiedica CPC să își modifice modelele marjei inițiale într-un mod care s-ar putea dovedi prociclic, CPC ar trebui să le furnizeze membrilor lor compensatori instrumentele necesare pentru a simula cerințele privind marja inițială și o prezentare detaliată a modelelor marjei inițiale pe care le utilizează. Acest obiectiv este în concordanță cu standardele internaționale publicate de Comitetul pentru infrastructuri de plăți și de piață și de Consiliul Organizației Internaționale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare și în special cu cadrul de informare publicat în decembrie 2012(6) și cu standardele cantitative de informare publice pentru contrapărțile centrale publicate în 2015(7), care sunt relevante pentru promovarea unei bune înțelegeri a riscurilor și a costurilor implicate în orice participare a membrilor compensatori la o CPC și pentru sporirea transparenței CPC față de participanții la piață.

(18)  Există în continuare incertitudini în ceea ce privește măsura în care activele deținute în conturi colective sau în conturi individuale segregate sunt indisponibile în caz de insolvență. Prin urmare, nu este clar în ce cazuri CPC pot, cu suficientă securitate juridică, transfera poziții ale clienților în cazul în care un membru compensator nu își îndeplinește obligațiile de plată sau în ce cazuri CPC pot, cu suficientă securitate juridică, plăti venitul încasat dintr-o lichidare direct clienților. Pentru a stimula compensarea și a îmbunătăți accesul la aceasta, normele referitoare la indisponibilitatea activelor și a pozițiilor respective în caz de insolvență ar trebui să fie clarificate.

(19)  Amenzile pe care ESMA le poate impune registrelor centrale de tranzacții aflate sub supravegherea sa directă ar trebui să fie eficace, proporționale și suficient de disuasive pentru a asigura eficacitatea competențelor de supraveghere ale ESMA și a spori transparența pozițiilor pe instrumente financiare derivate extrabursiere și a expunerilor la aceste instrumente. Cuantumurile amenzilor prevăzute inițial în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 nu s-au dovedit a fi suficient de disuasive, având în vedere cifra de afaceri actuală a registrelor centrale de tranzacții, ceea ce ar putea limita eficacitatea competențelor de supraveghere conferite ESMA prin regulamentul respectiv în ceea ce privește registrele centrale de tranzacții. Limita superioară a cuantumul de bază al amenzilor ar trebui, prin urmare, majorată.

(20)  Autoritățile din țările terțe ar trebui să aibă acces la datele raportate către registrele centrale de tranzacții ale Uniunii în cazul în care anumite condiții care garantează prelucrarea datelor respective sunt îndeplinite de către țările terțe și în cazul în care țările terțe respective prevăd o obligație juridică efectivă și executorie care acordă autorităților Uniunii acces direct la datele raportate către registrele centrale de tranzacții din țările terțe respective.

(21)  Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului(8) prevede o procedură de înregistrare simplificată pentru registrele centrale de tranzacții care sunt deja înregistrate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și care doresc să extindă înregistrarea respectivă pentru a-și presta serviciile și în domeniul operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare. O procedură de înregistrare simplificată similară are trebui instituită pentru înregistrarea registrelor centrale de tranzacții care sunt deja înregistrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365 și care doresc să extindă înregistrarea respectivă pentru a-și presta serviciile și în domeniul contractelor derivate.

(22)  Calitatea și transparența nesatisfăcătoare ale datelor produse de registrele centrale de tranzacții îngreunează sarcina entităților care au acces la datele respective de a le utiliza pentru a monitoriza piețele instrumentelor financiare derivate și împiedică autoritățile de reglementare și de supraveghere să identifice în timp util riscurile la adresa stabilității financiare. Pentru a îmbunătăți calitatea și transparența datelor și a alinia cerințele de raportare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 la cele din Regulamentul (UE) 2015/2365 și din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, este necesară o mai bună armonizare a normelor și a cerințelor de raportare și, în special, o mai bună armonizare a standardelor în materie de date, a metodelor și a modalităților de raportare, precum și a procedurilor care urmează să fie aplicate de registrele centrale de tranzacții pentru validarea datelor raportate în ceea ce privește exhaustivitatea și corectitudinea acestora; este necesară, de asemenea, reconcilierea datelor cu cele din alte registre centrale tranzacții. În plus, registrele centrale de tranzacții ar trebui să acorde, la cerere, accesul contrapărților la toate datele raportate în numele lor, pentru a le permite acestora să verifice corectitudinea datelor respective.

(22a)   Pentru a reduce sarcina administrativă și pentru a corela mai bine ordinele în vederea executării tranzacțiilor, ESMA ar trebui să introducă un standard comun la nivelul Uniunii de raportare către registrele centrale de tranzacții. Întrucât CPC și alte contrapărți financiare își asumă sarcini de raportare delegată, un format unic ar crește eficiența raportării pentru toți participanții.

(23)  În ceea ce privește serviciile prestate de registrele centrale de tranzacții, Regulamentul (UE) nr. 648/2012 a instituit un mediu concurențial. Prin urmare, contrapărțile ar trebui să aibă posibilitatea de a alege registrul central de tranzacții căruia doresc să îi transmită rapoartele și ar trebui să poată trece de la un registru la altul în cazul în care doresc acest lucru. Pentru a facilita această trecere și pentru a asigura disponibilitatea continuă a datelor fără suprapuneri, registrele centrale de tranzacții ar trebui să instituie politici adecvate pentru a asigura o desfășurare ordonată a transferului datelor raportate către alte registre centrale de tranzacții, atunci când acest transfer este solicitat de către o întreprindere care este supusă obligației de raportare.

(24)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 prevede că obligația de compensare nu ar trebui să se aplice sistemelor de pensii (SP) până când nu se dezvoltă o soluție tehnică adecvată de către CPC pentru transferul de garanții reale neexprimate în numerar ca marje de variație. Deoarece nicio soluție viabilă care să faciliteze compensarea la nivel central de către SP nu a fost dezvoltată până în prezent, această derogare temporară ar trebui prelungită, astfel încât să se aplice pentru o perioadă suplimentară de doi ani în cazul marii majorități a SP. Cu toate acestea, compensarea centrală ar trebui să rămână obiectivul final, având în vedere că evoluțiile de pe piață și cele în materie de reglementare din prezent le permit participanților la piață să dezvolte soluții tehnice adecvate în acest termen. Cu sprijinul ESMA, al ABE, al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale („EIOPA”) și al CERS, Comisia ar trebui să monitorizeze progresele înregistrate de CPC, membrii compensatori și SP în direcția identificării unor soluții viabile care să faciliteze participarea SP la procesul de compensare centrală și să pregătească un raport cu privire la aceste progrese. Acest raport ar trebui, de asemenea, să acopere soluțiile și costurile aferente pentru SP, ținând astfel seama de evoluțiile de pe piață și de cele în materie de reglementare, cum ar fi modificările în ceea ce privește tipurile de contrapărți financiare care sunt supuse obligației de compensare. ▌Comisia ar trebui să fie împuternicită să prelungească această derogare pentru încă un an, dacă consideră că părțile interesate au convenit asupra unei soluții și mai au nevoie de timp pentru a o pune în practică.

(24a)  Sistemele mici de pensii, pe lângă cele incluse în categoria contrapărților financiare mici, nu prezintă aceleași riscuri ca SP mari, motiv pentru care este justificat să li se acorde acestora o perioadă de derogare mai lungă de la obligația de compensare. În cazul acestor SP, Comisia ar trebui să prelungească până la trei ani derogarea de la această obligație. Dacă până la sfârșitul acestei perioade Comisia consideră că SP mici au depus eforturile necesare pentru dezvoltarea unor soluții tehnice adecvate care să le permită să participe la compensarea centrală și că efectele negative ale compensării centrale a contractelor derivate asupra prestațiilor de pensie ale viitorilor pensionari rămân neschimbate, Comisia ar trebui să aibă opțiunea de a prelungi derogarea cu încă doi ani. După expirarea derogării, SP mici ar trebui să respecte dispozițiile prezentului regulament în aceeași măsură ca toate celelalte entități care intră în domeniul său de aplicare. Întrucât SP mici încheie un volum redus de contracte derivate, este de așteptat ca acestea să nu depășească pragul ce declanșează obligația de compensare. Prin urmare, chiar și după expirarea derogării, majoritatea SP mici tot nu vor fi vizate de obligația de compensare.

(24b)  Derogarea acordată SP ar trebui să se aplice în continuare începând cu data de intrare în vigoare a prezentului regulament, iar dacă prezentul regulament intră în vigoare după data de 16 august 2018, ar trebui să se aplice și în mod retroactiv tuturor contractelor derivate extrabursiere executate după această dată. Aplicarea retroactivă a acestei dispoziții este necesară pentru a se evita o întrerupere între sfârșitul aplicării derogării în vigoare și noua derogare, deoarece ambele urmăresc același obiectiv.

(25)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește precizarea criteriilor conform cărora condițiile comerciale referitoare la prestarea de servicii de compensare sunt considerate a fi echitabile, rezonabile, transparente și nediscriminatorii și în ceea ce privește prelungirea perioadei în care obligația de compensare nu ar trebui să se aplice SP.

(26)  Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește accesul autorităților competente ale țărilor terțe la informațiile conținute în registrele centrale de tranzacții ale Uniunii, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(9).

(27)  Pentru a asigura armonizarea consecventă a normelor privind procedurile de atenuare a riscurilor, înregistrarea registrelor centrale de tranzacții și cerințele de raportare, Comisia ar trebui să adopte proiectele de standarde tehnice de reglementare elaborate de ABE, EIOPA și ESMA în ceea ce privește procedurile în materie de supraveghere menite să asigure validarea inițială și continuă a procedurilor de gestionare a riscurilor care necesită un schimb de garanții reale prompt, corect și segregat corespunzător, detaliile cu privire la o cerere simplificată de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții care a fost deja înregistrat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365, detaliile cu privire la procedurile care urmează să fie aplicate de registrele centrale de tranzacții pentru a verifica respectarea cerințelor de raportare de către contrapartea raportoare sau de către entitatea care transmite raportul, exhaustivitatea și corectitudinea informațiilor raportate și detaliile cu privire la procedurile vizând reconcilierea datelor între registrele centrale de tranzacții. Comisia ar trebui să adopte prin acte delegate respectivele proiecte de standarde tehnice de reglementare, în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(10), cu Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(11) și cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(12).

(28)  De asemenea, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, standardele tehnice de punere în aplicare elaborate de ESMA, în conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, în ceea ce privește standardele în materie de date pentru informațiile care trebuie raportate pentru diferitele clase de instrumente financiare derivate, precum și metodele și modalitățile de raportare.

(29)  Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume asigurarea proporționalității normelor care duc la sarcini administrative și costuri de asigurare a conformității inutile, fără a pune în pericol stabilitatea financiară, și creșterea transparenței pozițiilor pe instrumente financiare derivate extrabursiere și a expunerilor la acestea, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele lor, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(30)  Aplicarea anumitor dispoziții din prezentul regulament ar trebui amânată pentru a stabili toate măsurile de punere în aplicare esențiale și a permite participanților la piață să ia măsurile necesare în scopul conformității.

(31)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(13) și a formulat un aviz la data de [...].

(32)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ar trebui modificat în consecință.

(32a)  Obligația de compensare pentru instrumentele financiare derivate prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și obligația de tranzacționare pentru instrumentele financiare derivate prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 ar trebui să fie aliniate, dacă acest lucru este necesar și oportun. Prin urmare, Comisia ar trebui să elaboreze un raport privind modificările aduse în prezentul regulament obligației de compensare pentru instrumentele financiare derivate, în special în ceea ce privește entitățile care sunt supuse obligației de compensare, precum și mecanismul de suspendare, modificări ce ar trebui aduse și obligației de tranzacționare pentru instrumentele financiare derivate, prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 600/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se modifică după cum urmează:

-1.  La articolul 1, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:"

„(4) Prezentul regulament nu se aplică:

   (a) băncilor centrale și altor organisme publice însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în administrarea acesteia;
   (b) Banca Reglementelor Internaționale;
   (c) băncilor de dezvoltare multilaterală menționate la articolul 117 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;”;

"

-1a.  La articolul 1 alineatul (5), litera (e) se elimină:

1.  La articolul 2, punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:"

„(8) «contraparte financiară» înseamnă o firmă de investiții autorizată în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului(14), o instituție de credit autorizată în conformitate cu Directiva 2013/36/UE, o întreprindere de asigurare sau reasigurare autorizată în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului(15), un OPCVM autorizat în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, cu excepția cazului în care OPCVM în cauză are legătură cu un plan de cumpărare de acțiuni de către angajați, o instituție pentru pensii ocupaționale în sensul articolului 6 litera (a) din Directiva 2003/41/CE, un FIA astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE, care este fie stabilit în Uniune, fie gestionat de un administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) autorizat sau înregistrat în conformitate cu Directiva 2011/61/UE, cu excepția cazului în care FIA în cauză are legătură cu un plan de cumpărare de acțiuni de către angajați, și, dacă este cazul, AFIA acestuia este stabilit în Uniune, și un depozitar central de titluri de valoare autorizat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(16) ▌;”;

"

2.  Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)  La alineatul (1), litera (a) se modifică după cum urmează:

(i)  punctele (i)-(iv) se înlocuiesc cu următorul text:"

„(i) între două contrapărți financiare care sunt supuse condițiilor menționate la articolul 4a alineatul (1) al doilea paragraf;

   (ii) între o contraparte financiară care este supusă condițiilor prevăzute la articolul 4a alineatul (1) al doilea paragraf și o contraparte nefinanciară care este supusă condițiilor menționate la articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf;
   (iii) între două contrapărți nefinanciare care sunt supuse condițiilor menționate la articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf;
   (iv) între o contraparte financiară care este supusă condițiilor prevăzute la articolul 4a alineatul (1) al doilea paragraf sau o contraparte nefinanciară care este supusă condițiilor prevăzute la articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf, pe de o parte, și o entitate stabilită într-o țară terță care ar fi supusă obligației de compensare dacă ar fi stabilită în Uniune, pe de altă parte;”;

"

(b)  la alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:"

„(b) au fost încheiate sau novate fie:

   (i) la data începând cu care obligația de compensare produce efecte ori după acea dată sau
   (ii) la data începând cu care ambele contrapărți îndeplinesc criteriile stabilite la litera (a) sau după acea dată.”;

"

(c)  se introduc următoarele alineate:"

„(3a) Membrii compensatori și clienții care prestează servicii de compensare, în mod direct sau indirect, prestează aceste servicii în condiții comerciale echitabile, rezonabile, nediscriminatorii și transparente. Membrii compensatori și clienții iau toate măsurile rezonabile pentru a identifica, a preveni, a gestiona și a monitoriza conflictele de interese din cadrul unui grup de entități afiliate, în special între unitatea de tranzacționare și unitatea de compensare, care pot afecta negativ prestarea unor servicii de compensare în condiții echitabile, rezonabile, nediscriminatorii și transparente.

Membrii compensatori sau clienții au dreptul de a controla riscurile legate de serviciile de compensare oferite.

(3b)  Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze circumstanțele în care condițiile comerciale pentru serviciile de compensare, menționate la alineatul (3a), sunt considerate a fi echitabile, rezonabile, nediscriminatorii și transparente.

ESMA prezintă Comisiei proiectul de standarde tehnice de reglementare menționat la primul paragraf până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Comisia este împuternicită să completeze prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

"

3.  Se introduce următorul articol 4a:"

„Articolul 4a

Contrapărțile financiare care sunt supuse obligației de compensare

(1)  O contraparte financiară care deține poziții în cadrul unor contracte derivate extrabursiere poate să calculeze, anual, poziția sa medie agregată de sfârșit de lună pentru ultimele 12 luni, în conformitate cu alineatul (3).

În cazul în care contrapartea financiară nu își calculează poziția sau rezultatul calculului respectiv depășește pragurile de compensare prevăzute la articolul 10 alineatul (4) litera (b), contrapartea financiară:

   (a) notifică imediat în acest sens ESMA și autoritatea competentă relevantă;
   (b) este supusă obligației de compensare prevăzute la articolul 4 pentru viitoarele contracte derivate extrabursiere, indiferent de clasa sau de clasele de active pentru care a fost depășit pragul de compensare; și
   (c) compensează contractele menționate la litera (b) în termen de patru luni de la data la care începe să fie supusă obligației de compensare.

(2)  O contraparte financiară care este supusă obligației de compensare în conformitate cu alineatul (1) și care demonstrează ulterior autorității competente relevante că poziția sa medie agregată de sfârșit de lună pentru ultimele 12 luni nu mai depășește pragul de compensare menționat la alineatul (1) încetează să mai fie supusă obligației de compensare prevăzute la articolul 4.

(2a)  În cazul în care o contraparte financiară care a beneficiat anterior de derogare cade sub incidența obligației de compensare în conformitate cu alineatul (1), aceasta compensează contractele derivate extrabursiere în termen de patru luni de la data la care începe să fie supusă obligației de compensare.

(3)  Atunci când calculează pozițiile menționate la alineatul (1), contrapartea financiară include toate contractele derivate extrabursiere încheiate de ea însăși sau de alte entități din cadrul grupului căruia îi aparține.”;

"

4.  La articolul 5 alineatul (2), litera (c) se elimină;

4a.   La articolul 6 alineatul (2), după litera (d) se adaugă următoarea literă:"

(da) în cadrul fiecărei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere menționate la litera (d), detaliile tipurilor de contracte pentru care CPC relevante au primit autorizația de a le compensa și data la care respectivele CPC au primit autorizația de a compensa acele contracte;

"

5.  La articolul 6 alineatul (2), litera (e) se elimină;

6.  Se introduce următorul articol 6b:"

„Articolul 6b

Suspendarea obligației de compensare în alte situații decât în caz de rezoluție

(1)  În alte cazuri decât cele menționate la articolul 6a alineatul (1), ESMA îi poate solicita Comisiei să suspende temporar obligația de compensare menționată la articolul 4 alineatul (1) pentru o anumită clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere sau pentru un anumit tip de contraparte, în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

   (a) clasa de instrumente financiare derivate extrabursiere nu mai este adecvată pentru compensarea centrală, pe baza criteriilor menționate la alineatul (4) primul paragraf și la articolul 5 alineatul (5);
   (b) există probabilitatea ca o CPC să înceteze să compenseze acea clasă specifică de instrumente financiare derivate extrabursiere și nicio altă CPC nu este în măsură să compenseze acea clasă specifică de instrumente financiare derivate extrabursiere fără întrerupere;
   (c) suspendarea obligației de compensare pentru o anumită clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere sau pentru un anumit tip de contraparte este necesară pentru a se evita sau a se aborda o amenințare gravă la adresa stabilității financiare în Uniune, iar suspendarea respectivă este proporțională cu acest obiectiv.

În sensul literei (c) de la primul paragraf, ESMA consultă CERS înainte de formularea solicitării menționate la paragraful respectiv.

În cazul în care îi solicită Comisiei să suspende temporar obligația de compensare menționată la articolul 4 alineatul (1), ESMA prezintă motivele acestei solicitări și dovezi că este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile prevăzute la primul paragraf. Comisia informează fără întârziere Parlamentul European și Consiliul cu privire la solicitarea ESMA.

(1a)  O autoritate competentă desemnată în conformitate cu articolul 22 poate solicita ca ESMA să înainteze o solicitare de suspendare în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol. În cazul în care solicită ca ESMA să înainteze o solicitare de suspendare, autoritatea competentă prezintă motive și aduce dovezi care arată că este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile prevăzute la alineatul (1) primul paragraf.

În termen de 48 de ore de la primirea unei solicitări din partea autorității competente și pe baza motivelor și a dovezilor prezentate de autoritatea competentă, ESMA fie îi solicită Comisiei să suspende obligația de compensare pentru clasa specifică de instrumente financiare derivate extrabursiere sau pentru tipul specific de contraparte menționate la alineatul (1), fie refuză solicitarea autorității competente. ESMA informează autoritatea competentă în cauză cu privire la decizia sa, prezentând în detaliu motivele care au determinat-o.

(2)  Solicitarea menționată la alineatul (1) nu se face publică.

(3)  În termen de 48 de ore de la solicitarea menționată la alineatul (1) și pe baza motivelor și a dovezilor furnizate de ESMA, Comisia fie suspendă obligația de compensare pentru clasa specifică de instrumente financiare derivate extrabursiere sau pentru tipul specific de contraparte la care se face referire la alineatul (1), fie refuză suspendarea solicitată. Comisia informează ESMA în legătură cu decizia sa, prezentând în detaliu motivele care au determinat-o. Comisia transmite apoi fără întârziere aceste informații Parlamentului European și Consiliului.

(4)  Decizia Comisiei de a suspenda obligația de compensare ▌se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pe site-ul web al Comisiei și în registrul public menționat la articolul 6.

(5)  Suspendarea obligației de compensare în temeiul prezentului articol este valabilă pentru o perioadă de cel mult o lună de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)  În cazul în care motivele care au stat la baza suspendării sunt în continuare valabile, Comisia poate prelungi perioada de suspendare menționată la alineatul (5), după ce se consultă cu ESMA și cu CERS, cu una sau mai multe perioade ▌de câte o lună, care nu depășesc în total 12 luni de la sfârșitul perioadei inițiale de suspendare. Prelungirea suspendării se publică în conformitate cu articolul 4.

În sensul primului paragraf, Comisia informează ESMA, Parlamentul European și Consiliul cu privire la intenția sa de a prelungi suspendarea obligației de compensare. ESMA emite un aviz cu privire la prelungirea suspendării în termen de 48 de ore de la notificare.”;

"

7.  Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Contrapărțile financiare, contrapărțile nefinanciare care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf, precum și CPC se asigură că informațiile referitoare la orice contract derivat pe care l-au încheiat și la orice modificare sau încetare a contractului sunt raportate în conformitate cu alineatul (1a) către un registru central de tranzacții înregistrat în conformitate cu articolul 55 sau recunoscut în conformitate cu articolul 77. Aceste informații se transmit cel târziu în ziua lucrătoare următoare încheierii, modificării sau încetării contractului.

Obligația de raportare se aplică în cazul contractelor derivate care ▌au fost încheiate la 12 februarie 2014 sau după această dată.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 3, obligația de raportare nu se aplică în cazul contractelor derivate extrabursiere din cadrul aceluiași grup în cazul în care cel puțin una dintre contrapărți este o contraparte nefinanciară sau ar fi considerată o contraparte nefinanciară dacă ar fi stabilită în Uniune, cu condiția ca:

   (a) ambele contrapărți să fie incluse integral în aceeași consolidare;
   (b) ambele contrapărți să facă obiectul unor proceduri centralizate corespunzătoare de evaluare, măsurare și control al riscurilor; și
   (c) întreprinderea mamă să nu fie o contraparte financiară.”;

"

(b)  se introduc următoarele alineate (1a) și (1b):"

„(1a) Informațiile referitoare la contractele derivate menționate la alineatul (1) sunt raportate după cum urmează:

   (b) informațiile referitoare la contractele derivate extrabursiere încheiate între o contraparte financiară și o contraparte nefinanciară și care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf se raportează după cum urmează:
   (i) contrapărțile financiare sunt responsabile și răspunzătoare din punct de vedere juridic numai pentru raportarea unui singur set de date, precum și pentru asigurarea corectitudinii informațiilor raportate; Pentru a garanta faptul că contrapartea financiară dispune de toate datele necesare pentru a-și îndeplini obligația de raportare, contrapartea nefinanciară îi furnizează contrapărții financiare informații detaliate cu privire la contractele cu instrumente derivate extrabursiere încheiate între ele pe care se presupune în mod rezonabil că contrapartea financiară nu le deține. Contrapartea nefinanciară are responsabilitatea de a asigura corectitudinea informațiilor respective.
   (ii) fără a aduce atingere punctului (i), contrapărțile nefinanciare care au investit deja pentru a pune la punct un sistem de raportare pot alege să raporteze informațiile referitoare la contractele lor derivate extrabursiere cu contrapărți financiare către un registru central de tranzacții. În acest caz, contrapărțile nefinanciare informează în prealabil contrapărțile financiare cu care au încheiat contracte derivate extrabursiere cu privire la decizia luată. În această situație, responsabilitatea și răspunderea juridică pentru raportare și pentru asigurarea exactității acestor informații le revin contrapărților nefinanciare.
   (ba) în cazul contractelor cu instrumente derivate extrabursiere încheiate de o contraparte nefinanciară care nu face obiectul condițiilor menționate la articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf cu o entitate stabilită într-o țară terță care ar fi o contraparte financiară dacă ar avea sediul pe teritoriul Uniunii, o astfel de contraparte nefinanciară nu are obligația de raportare impusă de articolul 9 și nu este răspunzătoare din punct de vedere juridic pentru raportare sau pentru a asigura exactitatea informațiilor privind astfel de contracte derivate extrabursiere în cazul în care:
   (i) regimul juridic de raportare impus de țara terță este considerat echivalent în temeiul articolului 13 și contrapartea financiară din țara terță a raportat aceste informații în conformitate cu regimul juridic de raportare din țara terță;
   (ii) regimul juridic de raportare impus de țara terță nu este considerat echivalent în temeiul articolului 13 și contrapartea financiară din țara terță alege să se supună, ca și când ar fi o contraparte financiară cu sediul în Uniune, cerințelor de la prezentul articol și se înregistrează la ESMA.

ESMA constituie un registru la nivelul Uniunii cu contrapărțile financiare din țări terțe care aleg să se supună dispozițiilor prezentului articol în conformitate cu punctul (ii) și îl pune la dispoziția publicului pe site-ul său web;

   (c) societatea de administrare a unui OPCVM este responsabilă de raportarea informațiilor referitoare la contractele derivate extrabursiere la care acel OPCVM este contraparte, precum și de asigurarea corectitudinii informațiilor raportate;
   (d) administratorul unui FIA este responsabil de raportarea informațiilor referitoare la contractele derivate extrabursiere la care acel FIA este contraparte, precum și de asigurarea corectitudinii informațiilor raportate;
   (e) contrapărțile și CPC care raportează contractele derivate extrabursiere către un registru central de tranzacții se asigură că informațiile referitoare la contractele lor derivate sunt raportate exact și fără suprapuneri.

Contrapărțile și CPC care sunt supuse obligației de raportare menționate la alineatul (1) pot delega această obligație de raportare.

(1b)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care precizează detaliile care trebuie furnizate de o contraparte financiară dintr-o țară terță pentru a se înregistra la ESMA, menționate la litera (ba) punctul (ii) de la primul paragraf de la alineatul (1a).

ESMA îi prezintă Comisiei proiectele respective de standarde tehnice de reglementare în termen de ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Comisia este împuternicită să completeze prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

"

(c)  alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:"

„(6) Pentru a se asigura condiții uniforme de aplicare a dispozițiilor alineatelor (1) și (3), ESMA, în strânsă cooperare cu SEBC, elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a specifica:

   (a) standardele în materie de date și formatele aplicabile informațiilor care trebuie raportate, care trebuie să includă cel puțin următoarele:
   (i) identificatorii internaționali ai entităților juridice („LEI”);
   (ii) numerele internaționale de identificare a valorilor mobiliare („ISIN”);
   (iii) identificatorii unici ai tranzacțiilor („UTI”);
   (b) metodele și modalitățile de raportare;
   (c) frecvența rapoartelor;
   (d) data până la care trebuie declarate contractele derivate, inclusiv orice introducere treptată a obligației în ceea ce privește contractele încheiate înainte de data de la care se aplică obligația de raportare.

La elaborarea respectivelor proiecte de standarde tehnice, ESMA ține seama de evoluțiile internaționale și de standardele convenite la nivelul Uniunii sau la nivel mondial, precum și de consecvența acestora cu cerințele de raportare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2015/2365* și la articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la data de [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.;

__________________________________________________________________

* Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).”

"

8.  La articolul 10, alineatele (1)-(4) se înlocuiesc cu următorul text:"

„(1) O contraparte nefinanciară care deține poziții în cadrul unor contracte derivate extrabursiere poate să calculeze, anual, poziția sa medie agregată de sfârșit de lună pentru ultimele 12 luni, ▌în conformitate cu alineatul (3).

În cazul în care contrapartea nefinanciară nu își calculează poziția sau rezultatul calculului respectiv menționat la primul paragraf depășește pragurile de compensare prevăzute la alineatul (4) litera (b), respectiva contraparte nefinanciară:

   (a) notifică imediat în acest sens ESMA și autoritatea desemnată în conformitate cu alineatul (5);
   (b) în cazul în care nu și-a calculat poziția, este supusă obligației de compensare prevăzute la articolul 4 pentru viitoarele contracte derivate extrabursiere la toate clasele de active și cerințelor prevăzute la articolul 11 alineatul (3);
   (ba) în cazul în care rezultatul calculului menționat la primul paragraf depășește pragurile de compensare prevăzute la alineatul (4) litera (b), este supusă obligației de compensare prevăzute la articolul 4 pentru viitoarele contracte derivate extrabursiere, din clasa sau clasele de active pentru care a fost depășit pragul de compensare și este scutită de cerințele prevăzute la articolul 11 alineatul (3) pentru cealaltă clasă sau celelalte clase de active pentru care nu a fost depășit pragul de compensare;
   (c) compensează contractele menționate la litera (b) în termen de patru luni de la data la care începe să fie supusă obligației de compensare.

(2)  O contraparte nefinanciară care este supusă obligației de compensare în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf și care demonstrează ulterior autorității desemnate în conformitate cu alineatul (5) că poziția sa medie agregată de sfârșit de lună pentru ultimele 12 luni nu mai depășește pragul de compensare menționat la alineatul (1) încetează să mai fie supusă obligației de compensare prevăzute la articolul 4.

(3)  În calculul pozițiilor menționate la alineatul (1), contrapartea nefinanciară include toate contractele derivate extrabursiere încheiate de contrapartea nefinanciară sau de alte entități nefinanciare din cadrul grupului căruia îi aparține contrapartea nefinanciară, a căror contribuție la reducerea riscurilor direct legate de activitatea comercială sau de activitatea de finanțare a trezoreriei a contrapărții nefinanciare sau a grupului respectiv nu poate fi măsurată în mod obiectiv.

(4)  Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, ESMA elaborează, după consultarea cu CERS și cu alte autorități relevante, proiecte de standarde tehnice de reglementare în care specifică:

   (a) criteriile pe baza cărora se decide care sunt contractele derivate extrabursiere a căror contribuție la reducerea riscurilor direct legate de activitatea comercială sau de activitatea de finanțare a trezoreriei menționate la alineatul (3) poate fi măsurată în mod obiectiv; și
   (b) valorile pragurilor de compensare, care sunt stabilite luându-se în considerare relevanța sistemică a sumei pozițiilor și expunerilor nete pentru fiecare contraparte și pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere.

ESMA poate elabora praguri de compensare diferite pentru contrapărțile financiare și nefinanciare, ținând seama de interconectarea contrapărților financiare și de riscul sistemic mai mare pe care îl reprezintă

În urma unei consultări publice, ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la 30 septembrie 2012 și le actualizează cu regularitate.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

După consultarea CERS și a altor autorități relevante, ESMA analizează în mod periodic pragurile menționate la litera (b) și, după caz, îndeosebi pentru a asigura o participare mai largă la casa centrală de compensare, propune standarde tehnice de reglementare pentru modificarea lor.

"

8a.  La articolul 11 se introduce următorul alineat:"

„(1a) Cerințele menționate la alineatul (1) de la prezentul articol nu se aplică tranzacțiilor intragrup menționate la articolul 3, în cazul în care una dintre contrapărți este o contraparte nefinanciară care nu face obiectul obligației de compensare în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf.”

"

8b.  La articolul 11, alineatul (3) se modifică după cum urmează:"

„(3) Contrapărțile financiare dispun de proceduri de gestionare a riscului care impun un schimb de garanții prompt, corect și segregat corespunzător în ceea ce privește contractele derivate extrabursiere încheiate la 16 august 2012 sau după acea dată. Contrapărțile nefinanciare menționate la articolul 10 pot să nu aplice proceduri de gestionare a riscului care să impună un schimb de garanții prompt, corect și segregat corespunzător în cazul contractelor derivate extrabursiere din clasa sau clasele de active pentru care nu a fost depășit pragul de compensare.”;

"

9.  Articolul 11 alineatul (15) se modifică după cum urmează:

(a)  Litera (a) se înlocuiește cu următorul text:"

„(a) procedurile de gestionare a riscurilor, inclusiv nivelul și tipul garanției reale și mecanismele de segregare menționate la alineatul (3), precum și procedurile conexe în materie de supraveghere menite să asigure validarea inițială și continuă a respectivelor proceduri de gestionare a riscurilor;”;

"

(b)  Prima teză a celui de al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

AES prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

"

10.  La articolul 38 se adaugă următoarele alineate (6) și (7):"

„(6) O CPC furnizează membrilor săi compensatori un instrument de simulare care să le permită să determine cuantumul, pe o bază brută, al marjei inițiale suplimentare de care CPC poate avea nevoie atunci când compensează o nouă tranzacție. Acest instrument trebuie să fie accesibil numai printr-un acces securizat, iar rezultatele simulării nu sunt obligatorii.

(7)  O CPC furnizează membrilor săi compensatori informații privind modelele de calculare a marjei inițiale pe care le utilizează. Informațiile respective îndeplinesc toate condițiile următoare:

   (a) explică în mod clar structura modelului de calculare a marjei inițiale și modul în care aceasta funcționează;
   (b) descriu în mod clar principalele ipoteze și limitări ale modelului de calculare a marjei inițiale și circumstanțele în care aceste ipoteze nu mai sunt valabile;
   (c) sunt susținute de documente justificative.”;

"

11.  La articolul 39 se adaugă următorul alineat (11):"

„(11) Legile naționale ale statelor membre în materie de insolvență nu împiedică o CPC să acționeze în conformitate cu articolul 48 alineatele (5)-(7) în ceea ce privește activele și pozițiile înregistrate în conturile menționate la alineatele (2)-(5) din prezentul articol.

"

12.  Articolul 56 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) În sensul articolului 55 alineatul (1), registrele centrale de tranzacții depun la ESMA oricare dintre următoarele elemente:

   (a) o cerere de înregistrare;
   (b) o cerere de extindere a înregistrării în cazul în care registrul central de tranzacții este deja înregistrat în temeiul capitolului III din Regulamentul (UE) 2015/2365.”;

"

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare cu privire la următoarele:

   (a) detaliile cererii de înregistrare menționate la alineatul (1) litera (a);
   (b) detaliile cererii simplificate de extindere a înregistrării menționate la alineatul (1) litera (b);

ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de [OP: vă rugăm să introduceți data – 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

"

(c)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:"

„(4) Pentru a se asigura condiții uniforme de aplicare a dispozițiilor alineatului (1), ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a preciza următoarele elemente:

   (a) formatul cererii de înregistrare menționate la alineatul (1) litera (a);
   (b) formatul cererii de extindere a înregistrării menționate la alineatul (1) litera (b);

În ceea ce privește litera (b) de la primul paragraf, ESMA elaborează un format simplificat.

ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la data de [OP: vă rugăm să introduceți data – 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

"

12a.   La articolul 62, alineatul (5) se elimină.

12b.   La articolul 63, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Pentru a-și îndeplini sarcinile în temeiul prezentului regulament, ESMA poate efectua toate inspecțiile la fața locului necesare la sediile comerciale sau pe orice proprietăți ale persoanelor juridice menționate la articolul 61 alineatul (1). Dacă este recomandabil pentru buna desfășurare și eficiența inspecției, ESMA poate efectua inspecția la fața locului fără înștiințare prealabilă.”;

"

12c.   La articolul 63, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Funcționarii și alte persoane autorizate de ESMA să efectueze o inspecție la fața locului pot intra în orice sediu comercial sau pe orice proprietate a persoanelor juridice care fac obiectul unei decizii de investigație adoptate de ESMA și dețin toate competențele stipulate la articolul 62 alineatul (1). De asemenea, ei au dreptul să sigileze orice sedii comerciale și orice registre sau evidențe pe perioada și în măsura necesară inspecției.”;

"

12d.  La articolul 63 se elimină alineatul (8).

12e.  La articolul 64, alineatul (4) se modifică după cum urmează:"

„(4) Atunci când îi transmite ESMA dosarul cu concluzii, agentul de investigații notifică persoanele care fac obiectul investigațiilor. Aceste persoane au drept de acces la dosar, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele comerciale. Dreptul de acces la dosar nu se aplică în cazul informațiilor confidențiale și al documentelor interne de lucru ale ESMA.”;

"

12f.   La articolul 64, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:"

„(8) ESMA sesizează autoritățile de urmărire penală competente pentru investigație și pentru o eventuală urmărire penală, atunci când, în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul prezentului regulament, constată că există indicii clare privind posibila existență a unor fapte despre care știe că pot constitui infracțiuni penale în conformitate cu legea aplicabilă. În plus, ESMA se abține de la aplicarea unor amenzi sau a unor penalități cu titlu cominatoriu în cazul în care este conștientă de faptul că o achitare sau o condamnare anterioară în temeiul unor fapte identice sau al unor fapte în esență identice a dobândit autoritate de lucru judecat în urma unor proceduri penale în temeiul dreptului intern.”;

"

12g.   La articolul 65 alineatul (1), al doilea paragraf se elimină.

13.  Articolul 65 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)  la litera (a), „20 000 EUR” se înlocuiește cu „200 000 EUR”;

(b)  la litera (b), „10 000 EUR” se înlocuiește cu „100 000 EUR”;

(c)  se introduce următoarea literă (c):"

„(c) pentru încălcările menționate în anexa I secțiunea IV, cuantumul amenzilor este de minimum 5 000 EUR și de maximum 10 000 EUR.”;

"

13a.   La articolul 67 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:"

„Primul paragraf nu se aplică în cazurile în care sunt necesare acțiuni urgente pentru prevenirea unor daune importante și iminente la adresa sistemului financiar sau la adresa integrității, transparenței, eficienței și bunei funcționări a piețelor financiare, inclusiv a stabilității sau acurateței datelor raportate registrului central de tranzacții. Într-o asemenea situație, ESMA poate adopta o decizie provizorie, acordând persoanelor în cauză posibilitatea de a fi ascultate cât mai curând posibil după adoptarea deciziei.”;

"

14.  La articolul 72, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Taxele aplicate unui registru central de tranzacții acoperă toate costurile administrative rezonabile suportate de ESMA pentru activitățile sale de înregistrare și de supraveghere și sunt proporționale cu cifra de afaceri a respectivului registru central de tranzacții și cu tipul înregistrării și al supravegherii exercitate.”;

"

15.  Se introduce următorul articol 76a:"

„Articolul 76a

Acces direct reciproc la date

(1)  În cazul în care acest lucru este necesar pentru exercitarea atribuțiilor care le revin, autoritățile relevante din țările terțe în care se află unul sau mai multe registre centrale de tranzacții au acces direct la informațiile din registrele centrale de tranzacții stabilite în Uniune, cu condiția ca Comisia să fi adoptat un act de punere în aplicare în acest sens în conformitate cu alineatul (2).

(2)  În urma prezentării unei cereri de către autoritățile menționate la alineatul (1), Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 86 alineatul (2), pentru a stabili dacă toate condițiile următoare sunt îndeplinite de cadrul juridic al țării terțe al autorității solicitante:

   (a) registrele centrale de tranzacții stabilite în respectiva țară terță sunt autorizate în mod corespunzător;
   (b) în țara terță respectivă are loc în mod continuu o supraveghere eficace a registrelor centrale de tranzacții și un control eficace al executării obligațiilor lor;
   (c) există garanții cu privire la protecția secretului profesional, iar garanțiile respective sunt cel puțin echivalente cu cele prevăzute în prezentul regulament, inclusiv în ceea ce privește protecția secretelor de afaceri comunicate de autorități unor terțe părți;
   (d) registrele centrale de tranzacții autorizate în respectiva țară terță au o obligație juridică efectivă și executorie de a acorda entităților menționate la articolul 81 alineatul (3) acces direct și imediat la date.”;

"

16.  La articolul 78 se adaugă următoarele alineate (9) și (10):"

„(9) Registrele centrale de tranzacții instituie următoarele proceduri și politici:

   (a) procedurile vizând reconcilierea efectivă a datelor între registrele centrale de tranzacții;
   (b) procedurile de garantare a exhaustivității și a corectitudinii datelor raportate;
   (c) politicile privind transferul ordonat al datelor către alte registre centrale de tranzacții dacă acesta este solicitat de contrapărți sau de CPC menționate la articolul 9 sau în orice situație în care acest transfer este necesar.
   10) Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare cu privire la:
   (a) procedurile vizând reconcilierea datelor între registrele centrale de tranzacții;
   (b) procedurile care trebuie aplicate de registrele centrale de tranzacții pentru a verifica respectarea de către contrapartea raportoare sau de către entitatea care transmite raportul a cerințelor de raportare și pentru a verifica exhaustivitatea și corectitudinea informațiilor raportate în temeiul articolului 9.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la … [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

"

17.  Articolul 81 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (3) se adaugă următoarea literă (q):"

„(q) autoritățile relevante ale unei țări terțe cu privire la care a fost adoptat un act de punere în aplicare în temeiul articolului 76 litera (a);”;

"

(b)  se introduce următorul alineat (3a):"

„(3a) Registrele centrale de tranzacții furnizează contrapărților și CPC menționate la articolul 9 alineatul (1a) al doilea paragraf informațiile raportate în numele lor.”;

"

(c)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:"

„(5) Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, după consultarea membrilor SEBC, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează următoarele:

   (a) informațiile care urmează a fi publicate sau puse la dispoziție în conformitate cu alineatele (1) și (3);
   (b) frecvența publicării informațiilor menționate la alineatul (1);
   (c) standardele operaționale necesare pentru agregarea și compararea datelor între registre, precum și pentru accesul entităților menționate la alineatul (3) la aceste informații;
   (d) clauzele și condițiile, modalitățile și documentele necesare în temeiul cărora registrele centrale de tranzacții acordă accesul entităților menționate la alineatul (3).

ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de [OP: vă rugăm să introduceți data – 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Atunci când elaborează respectivele proiecte de standarde tehnice, ESMA se asigură că publicarea informațiilor menționate la alineatul (1) nu dezvăluie identitatea niciunei părți la contract.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

"

18.  Articolul 82 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (6), articolul 4 alineatul (3), articolul 64 alineatul (7), articolul 70, articolul 72 alineatul (3), articolul 76a și articolul 85 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată.”;

"

19.  Articolul 85 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Până la... [trei ani de la data intrării în aplicare a prezentului regulament de modificare], Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament și pregătește un raport general. Comisia transmite acest raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit de propuneri adecvate.”

"

(aa)  se introduce următorul alineat:"

„(1a) În termen de [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], ESMA prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei în care analizează impactul asupra participanților pe piață al modificărilor aduse regimului de raportare de către Regulamentul (UE) 2018/... [prezentul regulament de modificare]. Raportul evaluează, în special, adoptarea și punerea în aplicare a prevederilor respective care permit delegarea raportării către contrapărțile financiare și care impune raportarea contractelor de către CPC, examinând dacă aceste noi dispoziții au avut efectul scontat de reducere a sarcinii de raportare pentru contrapărțile mai mici. Raportul analizează, de asemenea, modul în care aceste noi dispoziții au afectat concurența între registrele centrale de tranzacții și dacă și în ce măsură au condus la un mediu mai puțin competitiv și la o mai mică libertate de alegere a membrilor compensatori și a clienților lor.”;

"

(b)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Până la [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare] și ulterior în fiecare an până la… [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], Comisia pregătește un raport în care evaluează dacă au fost dezvoltate soluții tehnice viabile pentru transferul de către SP a garanțiilor reale exprimate în numerar și a garanțiilor reale neexprimate în numerar ca marje de variație, precum și necesitatea unor măsuri care să faciliteze aceste soluții tehnice.

În cooperare cu EIOPA, ABE și CERS, ESMA prezintă Comisiei un raport până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare] și ulterior în fiecare an până la ... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], în care evaluează următoarele elemente:

   (a) dacă CPC, membrii compensatori și SP au întreprins un efort adecvat pentru a dezvolta soluții tehnice viabile care să faciliteze participarea SP la compensarea centrală prin depunerea de garanții reale exprimate în numerar și de garanții reale neexprimate în numerar ca marje de variație, inclusiv implicațiile acestor soluții asupra lichidității și a caracterului prociclic al pieței și potențialele lor implicații juridice și de alt tip;
   (b) volumul și natura activității SP pe piețele instrumentelor derivate extrabursiere compensate și necompensate, defalcate pe clase de active, și orice risc sistemic la adresa sistemului financiar aferent acestora;
   (c) consecințele îndeplinirii de către SP a obligației de compensare asupra strategiilor de investiții ale acestora, inclusiv orice variații între alocarea activelor exprimate în numerar și a celor neexprimate în numerar;
   (d) implicațiile – pentru SP – ale pragurilor de compensare menționate la articolul 10 alineatul (4);
   (e) impactul altor cerințe juridice privind diferența de cost dintre tranzacțiile cu instrumente financiare derivate extrabursiere compensate și tranzacțiile cu instrumente financiare derivate extrabursiere necompensate, inclusiv în ceea ce privește cerințele privind marjele pentru instrumentele financiare derivate necompensate și calculul indicatorului efectului de levier efectuat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
   (f) dacă sunt necesare alte măsuri pentru a facilita o soluție de compensare pentru SP.

Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 82 pentru a prelungi cu doi ani, o singură dată, perioada de trei ani menționată la articolul 89 alineatul (1), atunci când concluzionează că nu au fost dezvoltate soluții tehnice viabile și că efectele negative ale compensării la nivel central a contractelor derivate asupra prestațiilor la pensie ale viitorilor pensionari rămân neschimbate.”;

"

(c)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) Până la... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare] ▌ Comisia fie:

   (a) prezintă o propunere pentru o soluție obligatorie, alta decât scutirea permanentă sau temporară a SP de obligația de compensare, în cazul în care consideră că părțile interesate nu au găsit o soluție; fie
   (b) adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 82 pentru a prelungi perioada de doi ani menționată la articolul 89 alineatul (1) o dată, cu un an, numai în cazul în care consideră că părțile interesate au convenit cu privire la o soluție și este nevoie de mai mult timp pentru aplicarea ei; fie
   (c) lasă să treacă perioada de derogare, încurajând părțile interesate să aplice deja soluția, în cazul în care consideră că s-a găsit o soluție.

"

(ca)  se introduc următoarele alineate:"

„(3a) Până la... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 82 pentru a prelungi cu doi ani, o singură dată, perioada de trei ani menționată la articolul 89 alineatul (1a), numai dacă consideră că SP-urile mici menționate la articolul 89 alineatul (1a) au depus eforturile necesare pentru a dezvolta soluții tehnice viabile și că efectele negative ale compensării la nivel central a contractelor derivate asupra prestațiilor la/de pensie ale pensionarilor rămân neschimbate;

(3b)   ESMA, până la... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], prezintă Comisiei un raport în care evaluează dacă lista instrumentelor financiare care sunt considerate foarte lichide, cu risc de credit și de piață minim, în conformitate cu articolul 47, ar putea fi extinsă și dacă această listă ar putea include unul sau mai multe fonduri de piață monetară, autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1131.”;

"

(e)  se introduc următoarele alineate:"

„(6) Până la ... [șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare], Comisia, după consultarea ESMA, transmite un raport Parlamentului European și Consiliului, despre alinierea obligației de tranzacționare pentru instrumentele derivate, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 600/2014, cu modificările aduse prin Regulamentul (UE) 2018 /... [prezentul regulament de modificare] obligației de compensare a instrumentelor derivate, în special categoriilor de entități cărora li se aplică obligația de compensare, precum și mecanismului de suspendare. În cazul în care o astfel de aliniere este considerată necesară și adecvată, raportul este însoțit de o propunere legislativă de introducere a modificărilor necesare.

(7)  ESMA, până la... [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], în cooperare cu EIOPA și ABE, transmite Comisiei un raport în care evaluează dacă principiul unor termeni comerciali corecți, rezonabili, nediscriminatorii și transparenți menționat la articolul 4 alineatul (3a) și-a îndeplinit menirea de a facilita accesul la compensare.

Comisia, până la... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului în care evaluează dacă principiul unor termeni comerciali corecți, rezonabili, nediscriminatorii și transparenți și-a îndeplinit menirea de a facilita accesul la compensare și propune, dacă este cazul, îmbunătățiri ale acestui principiu. Acest raport ia în considerare concluziile raportului menționat la primul paragraf și este însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul.

(8)  În termen de... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], Comisia întocmește un raport care evaluează dacă tranzacțiile care rezultă direct din serviciile de reducere a riscurilor post-tranzacționare, inclusiv de comprimare a portofoliului, ar trebui să fie scutite de obligația de compensare prevăzută la articolul 4 alineatul (1). În acest raport Comisia ia în considerare, în special, măsura în care aceste tranzacții atenuează riscurile, în special riscul de credit și riscul operațional al contrapărții, precum și posibilitatea de eludare a obligației de compensare și potențialul de a descuraja compensarea centrală. Comisia prezintă acest raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit de eventuale propuneri legislative adecvate.

Pentru a ajuta Comisia să întocmească raportul menționat la primul paragraf, ESMA, până la [6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], în cooperare cu CERS, prezintă Comisiei un raport în care evaluează dacă tranzacțiile care rezultă direct din serviciile de reducere a riscurilor post-tranzacționare, inclusiv comprimarea portofoliului, ar trebui să fie exceptate de la obligația de compensare. Acest raport analizează comprimarea de portofoliu și alte servicii disponibile de reducere a riscurilor post-tranzacționare care nu contribuie la formarea prețurilor și care reduc riscurile neasociate pieței din portofoliile de instrumente financiare derivate fără a modifica riscul de piață al portofoliilor, cum ar fi tranzacțiile de reechilibrare. El explică, de asemenea, scopul și funcționarea unor astfel de servicii de reducere a riscurilor post-tranzacționare, măsura în care atenuează riscurile, în special riscul de credit și riscul operațional al contrapărții, și evaluează necesitatea de a compensa respectivele tranzacții sau de a le scuti de obligația de compensare, pentru a gestiona riscul sistemic. De asemenea, evaluează în ce măsură orice exceptare de la obligația de compensare pentru astfel de servicii descurajează compensarea centrală și poate duce la eludarea de către contrapărți a obligației de compensare.

(9)  Pe baza, printre altele, a constatărilor consultării publice organizate de Comisie privind verificarea adecvării raportării în scopuri de supraveghere, publicată la 1 decembrie 2017, și a raportului transmis de ESMA pe baza celui de-al doilea paragraf, Comisia, până la [12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare], examinează punerea în aplicare a articolului 9 alineatul (1a) și întocmește un raport aferent. Comisia prezintă acest raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit de eventualele propuneri legislative adecvate. Atunci când examinează punerea în aplicare a articolului 9 alineatul (1a), Comisia evaluează dacă obligația de raportare a tranzacțiilor în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 creează o dublare inutilă a raportării tranzacțiilor pentru instrumentele financiare derivate non-extrabursiere și dacă cerința de a raporta tranzacțiile non-extrabursiere în temeiul articolului 9 alineatul (1a) ar putea fi redusă fără pierderea inutilă a informațiilor, în vederea simplificării lanțurilor de raportare pentru instrumentele financiare derivate non-extrabursiere pentru toate contrapărțile, în special pentru contrapărțile nefinanciare care nu fac obiectul obligației de compensare menționate la articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf.

ESMA, până la... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare] în cooperare cu CERS, prezintă Comisiei un raport în care evaluează următoarele elemente:

   (a) coerența dintre cerințele de raportare pentru instrumentele financiare derivate non-extrabursiere în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și cu articolul 9 din prezentul regulament, atât în ceea ce privește detaliile contractelor derivate raportate, cât și accesul entităților relevante la date;
   (b) dacă este posibil să se alinieze cerințele de raportare pentru instrumentele financiare derivate non-extrabursiere în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și în conformitate cu articolul 9 din prezentul regulament atât în ceea ce privește detaliile contractelor derivate raportate, cât și accesul entităților relevante la date; și
   (c) posibilitatea de a simplifica lanțurile de raportare pentru toate contrapărțile, inclusiv toți clienții indirecți, ținând seama de necesitatea ca raportarea să se facă în timp util și de actele și măsurile adoptate în temeiul articolului 4 alineatul (4) din prezentul regulament și în temeiul articolului 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.”

"

20.  La articolul 89 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Până la... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], obligația de compensare prevăzută la articolul 4 nu se aplică contractelor derivate extrabursiere care au efectul, măsurabil în mod obiectiv, de a reduce riscurile investițiilor direct legate de solvabilitatea financiară a SP și nici entităților care înființate pentru a oferi despăgubiri membrilor SP în cazul neîndeplinirii de către SP a obligațiilor de plată.

SP, CPC și membrii compensatori fac tot posibilul pentru a contribui la dezvoltarea unor soluții tehnice care să faciliteze compensarea acestor contracte derivate extrabursiere de către SP.

Comisia înființează un grup de experți alcătuit din reprezentanți ai SP, CPC, membrilor compensatori și ai altor părți interesate de astfel de soluții tehnice, care să monitorizeze eforturile acestora și să evalueze progresele înregistrate în ceea ce privește dezvoltarea de soluții tehnice care să faciliteze compensarea acestor contracte derivate extrabursiere de către SP. Respectivul grup de experți se reunește cel puțin o dată la șase luni. Comisia ia în considerare eforturile depuse de SP, CPC și membrii compensatori atunci când își elaborează rapoartele în conformitate cu articolul 85 alineatul (2) primul paragraf.”

"

20a.  La articolul 89 se introduce următorul alineat:"

„(1a) Fără a aduce atingere alineatului (1), până la...[trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], obligația de compensare prevăzută la articolul 4 nu se aplică contractelor derivate extrabursiere care au efectul, măsurabil în mod obiectiv, de a reduce riscurile investițiilor direct legate de solvabilitatea financiară a SP care se încadrează în categoria de SP mici și nici entităților înființate pentru a oferi despăgubiri membrilor SP în cazul neîndeplinirii de către SP a obligațiilor de plată.

Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 82 pentru a completa prezentul regulament determinând care SP poate fi considerat un SP mic în conformitate cu primul paragraf de la prezentul alineat, având în vedere că categoria SP mici nu reprezintă mai mult de 5% din contractele derivate extrabursiere încheiate de SP-uri.”;

"

21.  Anexa I se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la...[cinci luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Fără a aduce atingere celui de al doilea paragraf de la prezentul articol, articolul 1 alineatul (7) litera (d) și articolul 1 alineatele (8), (10) și (11) se aplică de la [▌6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare] și articolul 1 alineatul (2) litera (c), articolul 1 alineatul (7) litera (e), articolul 1 alineatul (9), articolul 1 alineatul (12) literele (b) și (c) și articolul 1 alineatul (16) se aplică de la [▌18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

În cazul în care prezentul regulament intră în vigoare după 16 august 2018, articolul 89 alineatul (1) se aplică retroactiv pentru toate contractele derivate extrabursiere executate de SP după 16 august 2018 și înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXĂ

Anexa I se modifică după cum urmează:

1.   În secțiunea I se adaugă următoarele litere (i), (j) și (k):

„(i) un registru central de tranzacții încalcă articolul 78 alineatul (9) litera (a) dacă nu instituie proceduri adecvate pentru reconcilierea datelor între registrele centrale de tranzacții;

(j)  un registru central de tranzacții încalcă articolul 78 alineatul (9) litera (b) dacă nu instituie proceduri adecvate pentru asigurarea exhaustivității și a corectitudinii datelor raportate;

(k)  un registru central de tranzacții încalcă articolul 78 alineatul (9) litera (c) dacă nu instituie politici adecvate privind transferul ordonat al datelor către alte registre centrale de tranzacții, dacă acesta este solicitat de contrapărți sau de CPC menționate la articolul 9 sau în orice situație în care acest transfer este necesar.”;

2.   În secțiunea IV, se adaugă următoarea literă (d):

„(d) un registru central de tranzacții încalcă articolul 55 alineatul (4) dacă nu informează ESMA în timp util cu privire la modificările importante ale condițiilor de înregistrare.”.

(1) JO C […], […], p. […].
(2) JO C […], […], p. […].
(3) Poziția Parlamentului European din ... (JO ...) și Decizia Consiliului din ...
(4) Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).
(5) Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).
(6) http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf
(7) http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf
(8) Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).
(9) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(10) Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12)
(11) Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).
(12) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).
(13) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(14) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).
(15) Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).
(16) Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

Ultima actualizare: 21 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate