Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0277(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0364/2016

Внесени текстове :

A8-0364/2016

Разисквания :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Гласувания :

PV 12/06/2018 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0245

Приети текстове
PDF 137kWORD 62k
Вторник, 12 юни 2018 г. - Страсбург
Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз ***I
P8_TA(2018)0245A8-0364/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 юни 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2015)0613),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0389/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2, относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Италианската република и Камарата на представителите на Република Малта, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2016 г (1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 12 октомври 2016 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 22 декември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0364/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 75, 10.3.2017 г., стр. 111.
(2) OВ C 88, 21.3.2017 г., стр. 69.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 юни 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (EО) № 2111/2005, (EО) № 1008/2008, (EС) № 996/2010, (EС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/EС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (EО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета
P8_TC1-COD(2015)0277

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1139.)

Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност