Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0111(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0010/2018

Внесени текстове :

A8-0010/2018

Разисквания :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0246

Приети текстове
PDF 132kWORD 58k
Вторник, 12 юни 2018 г. - Страсбург
Емисии на CO2 от нови тежки превозни средства и техния разход на гориво ***I
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 юни 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0279),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0168/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 април 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0010/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 81, 2.3.2018 г., стр. 95.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 юни 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства
P8_TC1-COD(2017)0111

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/956.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларации, направени от Комисията

Предложение относно стандарти за емисиите на CO2 от тежките превозни средства

Както беше посочено на 8 ноември 2017 г. в Съобщението „Към мобилност с ниски емисии: за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“ (COM(2017)0675), Комисията възнамерява да представи третия пакет от мерки за мобилността през първата половина на май 2018 г., като той включва предложение за определяне на стандарти за емисиите на въглероден диоксид за камионите.

График за разработване на инструмента за изчисляване на потреблението на енергия от превозни средства (VECTO)/регламента за сертифицирането

Комисията е предприела техническото разработване на инструмента за изчисляване на потреблението на енергия от превозни средства (VECTO) с оглед включване на известните нови технологии, считано от 2020 г., както и на други видове превозни средства — т.е. на оставащите камиони и автобуси, считано от 2020 г., и на ремаркетата, считано от 2021 г.

Допълнителна информация за разработването на инструмента VECTO, както и за изменението на Регламент (ЕС) 2017/2400 ще бъдат публикувани на съответните уебсайтове на Комисията, за да се гарантира, че заинтересованите страни и икономическите оператори са информирани редовно.

Разработване на изпитване за проверка върху път по регламента за сертифицирането

Комисията признава значението на наличието на устойчиви и представителни данни за емисиите на CO2 и за разхода на гориво на тежките превозни средства.

Поради това се предвижда Регламент (ЕС) 2017/2400 да бъде допълнен с процедура за проверка и гарантиране на съответствието на функционирането на VECTO, както и на свързаните със стойностите на CO2 и разхода на гориво свойствана относимите компоненти, отделни технически възли и системи. Планира се упоменатата процедура за проверка, която следва да включва изпитване върху път на тежките превозни средства в процес на производство, да бъде гласувана в Техническия комитет по моторните превозни средства преди края на 2018 г.

Процедурата за проверка има за цел също така да послужи за основа за бъдещо изпитване за проверка в процеса на експлоатация на показателите на превозни средства от страна на производителите и органите по одобряване на типа или от страна на независими трети страни.

Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност