Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0111(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0010/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0010/2018

Συζήτηση :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0246

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 141kWORD 55k
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο
Εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα ***I
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 12ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0279),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0168/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Απριλίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0010/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 81 της 2.3.2018, σ. 95.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Ιουνίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα
P8_TC1-COD(2017)0111

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/956.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση σχετικά με τα πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα

Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2017 στην ανακοίνωση με τίτλο «Επίτευξη των στόχων όσον αφορά την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών – Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία της και τους εργαζομένους της» (COM(2017)0675), η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει την τρίτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του Μαΐου 2018, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση σχετικά με τον καθορισμό των προτύπων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα φορτηγά.

Χρονοδιάγραμμα της εξέλιξης του VECTO/Κανονισμού Πιστοποίησης

Η Επιτροπή παρακολουθεί την τεχνική ανάπτυξη του Vehicle Energy Consumption Calculation Tool («Εργαλείο υπολογισμού ενεργειακής κατανάλωσης οχήματος» - VECTO) με σκοπό τη συμπερίληψη σε αυτό νέων γνωστών τεχνολογιών από το 2020 και άλλων τύπων οχημάτων, δηλαδή υπόλοιπα φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν και ρυμουλκούμενα, από το 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του εργαλείου VECTO, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400 θα δημοσιευτούν στις σχετικές ιστοσελίδες της Επιτροπής, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται τακτικά.

Ανάπτυξη μιας οδικής δοκιμής επαλήθευσης στο πλαίσιο του Κανονισμού Πιστοποίησης

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η ύπαρξη αξιόπιστων και αντιπροσωπευτικών δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμων από βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 θα συμπληρώνεται από μια διαδικασία για την εξακρίβωση και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της λειτουργίας του VECTO, καθώς και των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου και των συναφών ιδιοτήτων των σχετικών κατασκευαστικών στοιχείων, των χωριστών τεχνικών μονάδων και συστημάτων. Η εν λόγω διαδικασία επαλήθευσης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει οδικές δοκιμές βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε παραγωγή, έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ψηφοφορία στην τεχνική επιτροπή για τα μηχανοκίνητα οχήματα πριν από το τέλος του 2018.

Η διαδικασία επαλήθευσης προορίζεται επίσης να αποτελέσει τη βάση για μια μελλοντική δοκιμή για τον έλεγχο της εν χρήσει επίδοσης των οχημάτων από τους κατασκευαστές και τις αρχές έγκρισης τύπου ή από ανεξάρτητα τρίτα μέρη.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου