Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0111(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0010/2018

Esitatud tekstid :

A8-0010/2018

Arutelud :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0246

Vastuvõetud tekstid
PDF 123kWORD 61k
Teisipäev, 12. juuni 2018 - Strasbourg
Uute raskeveokite CO2‑heide ja kütusekulu ***I
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 12. juuni 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute raskeveokite CO2‑heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta (COM(2017)0279 - C8‑0168/2017 – 2017/0111(COD)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0279),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0168/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. oktoobri 2017. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 20. aprilli 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8‑0010/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 81, 2.3.2018, lk 95.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. juunil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/… uute raskeveokite CO2‑heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta
P8_TC1-COD(2017)0111

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2018/956) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

KOMISJONI AVALDUSED

Ettepanek raskeveokite CO2-heite normide kohta

Nagu teatati 8. novembri 2017. aasta teatises „Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia elluviimine. Euroopa Liit, mis kaitseb planeeti, avardab oma kodanike võimalusi ning kaitseb oma tööstust ja töötajaid“ (COM(2017)0675), kavatseb komisjon 2018. aasta mai esimesel poolel esitada kolmanda liikuvuse paketi, sealhulgas ettepaneku kehtestada CO2‑heite normid veoautodele.

Ajakava VECTO/sertifitseerimismääruse väljatöötamiseks

Komisjon jätkab sõiduki energiatarbimise arvutamise vahendi (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool – VECTO) tehnilist arendamist, et lisada uued teadaolevad tehnoloogiad alates 2020. aastast ning muud tüüpi sõidukid, st ülejäänud veoautod, bussid ja kaugsõidubussid alates 2020. aastast ning haagised alates 2021. aastast.

Täiendav teave modelleerimisvahendi VECTO arendamise ja määruse (EL) 2017/2400 muutmise kohta avaldatakse komisjoni asjaomasel veebisaidil, et tagada sidusrühmade ja ettevõtjate korrapärane teavitamine.

Maanteekatse väljatöötamine sertifitseerimismääruse alusel

Komisjon tunnistab, et tõesed ja representatiivsed andmed raskeveokite CO2‑heite ja kütusekulu kohta on olulised.

Seepärast on kavas määrust (EL) 2017/2400 täiendada menetlusega, millega kontrollitakse VECTO toimimise vastavust nõuetele ning CO2-heite ja kütusetarbimisega seotud asjaomaste osade, eraldi seadmestike ja süsteemide vastavust nõuetele ning tagatakse need. Kõnealune kontrollimenetlus, mis peaks hõlmama tootmises olevate raskeveokite vastavuskontrolli maanteekatseid, läheb mootorsõidukite tehnilises komitees hääletamisele enne 2018. aasta lõppu.

Kontrollimenetluse eesmärk on luua alus tulevasele katsele, mida tootjad, tüübikinnitusasutused või sõltumatud kolmandad isikud kasutavad sõidukite töö kontrollimiseks.

Viimane päevakajastamine: 8. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika