Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0111(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0010/2018

Pateikti tekstai :

A8-0010/2018

Debatai :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Balsavimas :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0246

Priimti tekstai
PDF 135kWORD 50k
Antradienis, 2018 m. birželio 12 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos ***I
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2018 m. birželio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0279),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0168/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. balandžio 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0010/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos deklaracijas, pridėtas prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 81, 2018 3 2, p. 95.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. birželio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/... dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų duomenų stebėsenos ir teikimo
P8_TC1-COD(2017)0111

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/956.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

KOMISIJOS DEKLARACIJOS

Pasiūlymas dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartų

Kaip paskelbta 2017 m. lapkričio 8 d. komunikate „Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga“ (COM(2017)0675), Komisija ketina 2018 m. gegužės mėn. pirmoje pusėje pateikti trečiąjį judumo dokumentų rinkinį, į kurį bus įtrauktas pasiūlymas, kuriuo nustatomi sunkvežimių išmetamo anglies dioksido kiekio standartai.

Sertifikavimo reglamento rengimo kalendorius

Komisija toliau techniškai tobulina Transporto priemonės energijos sąnaudų skaičiavimo priemonę (VECTO) ir siekia nuo 2020 m. į ją įtraukti naujas žinomas technologijas ir kitų tipų transporto priemones, t. y. likusių tipų sunkvežimius, autobusus bei tolimojo susisiekimo autobusus (nuo 2020 m.) ir priekabas (nuo 2021 m.).

Kad suinteresuotieji subjektai ir ekonominės veiklos vykdytojai būtų reguliariai informuojami, daugiau informacijos apie VECTO tobulinimą ir dalinį Reglamento (ES) 2017/2400 pakeitimą bus skelbiama atitinkamose Komisijos svetainėse.

Patikros bandymų keliuose rengimas pagal Sertifikavimo reglamentą

Komisija pripažįsta, kad svarbu turėti patikimų ir reprezentatyvių duomenų apie sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 ir suvartojamų degalų kiekį.

Todėl Reglamentą (ES) 2017/2400 numatoma papildyti nuostatomis dėl VECTO veikimo ir atitinkamų sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų savybių, nuo kurių priklauso išmetamo CO2 ir suvartojamų degalų kiekis, patikros ir atitikties reikalavimams užtikrinimo procedūros. Balsavimą dėl šios patikros procedūros, į kurią turėtų būti įtrauktas gaminamų sunkiųjų transporto priemonių bandymas keliuose, Motorinių transporto priemonių techniniame komitete planuojama surengti iki 2018 m. pabaigos.

Šia patikros procedūra turėtų būti grindžiamas būsimas bandymas, per kurį gamintojai ir tipo patvirtinimo institucijos arba nepriklausomos trečiosios šalys tikrintų eksploatuojamų transporto priemonių charakteristikas.

Atnaujinta: 2019 m. sausio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika