Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0111(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0010/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0010/2018

Debates :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Balsojumi :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0246

Pieņemtie teksti
PDF 133kWORD 57k
Otrdiena, 2018. gada 12. jūnijs - Strasbūra
Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņš ***I
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 12. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0279),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0168/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 18. oktobra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 20. aprīļa vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0010/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Komisijas declarācijas, kas pievienoti šai rezolūcijai

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 81, 2.3.2018., 95. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 12. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu
P8_TC1-COD(2017)0111

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/956.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

KOMISIJAS DEKLARĀCIJAS

Priekšlikums par smagdarba transportlīdzekļu (HDV) CO2 standartiem

Kā 2017. gada 8. novembrī pausts paziņojumā “Mazemisiju mobilitātes realizācija. Eiropas Savienība, kas sargā mūsu planētu, dod iespējas saviem patērētājiem un aizsargā savus ražotājus un darba ņēmējus” (COM(2017)0675), Komisija ir iecerējusi 2018. gada maija pirmajā pusē iesniegt trešo mobilitātes paketi, kura ietvertu arī priekšlikumu par oglekļa dioksīda emisiju standartu noteikšanu kravas automobiļiem.

VECTO/Sertifikācijas regulas izstrādes grafiks

Komisija turpina Transportlīdzekļu energopatēriņa aprēķināšanas rīka (VECTO) tehnisko izstrādi, lai no 2020. gada rīks aptvertu jaunas zināmās tehnoloģijas un cita veida automobiļus (no 2020. gada – visus kravas automobiļus, kā arī (tālsatiksmes) autobusus, bet no 2021. gada – piekabes).

Lai nodrošinātu to, ka ieinteresētās personas, kā arī ekonomikas dalībnieki tiek regulāri informēti, attiecīgajās Komisijas tīmekļvietnēs tiks publicētas sīkākas ziņas par VECTO rīka izstrādi un par Regulas (ES) 2017/2400 grozījumiem.

Reālos braukšanas apstākļos veicama verifikācijas testa izstrāde Sertifikācijas regulas satvarā

Komisija atzīst, ka svarīgi ir iegūt uzticamus un reprezentatīvus datus par smagdarba transportlīdzekļu CO2 emisijām un degvielas patēriņu.

Tāpēc iecerēts Regulu (ES) 2017/2400 papildināt ar verifikācijas un atbilstībnodrošināšanas procedūru attiecībā uz VECTO darbību, kā arī attiecībā uz īpašībām, kas ir saistītas ar CO2 un degvielas patēriņu un piemīt attiecīgajiem komponentiem, atsevišķām tehniskajām vienībām un sistēmām. Par šo verifikācijas procedūru, kurai būtu jāietver arī ražošanā esošo smagdarba transportlīdzekļu testēšana reālos braukšanas apstākļos, plānots līdz 2018. gada beigām balsot Tehniskajā komitejā mehānisko transportlīdzekļu jautājumos.

Turklāt paredzēts, ka uz minētās verifikācijas procedūras pamata vēlāk tiks izstrādāts tests, ar kura palīdzību ražotāji un tipa apstiprināšanas iestādes vai neatkarīgas trešās personas varēs verificēt transportlīdzekļu atbilstību ekspluatācijas apstākļos.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika