Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0111(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0010/2018

Ingediende teksten :

A8-0010/2018

Debatten :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Stemmingen :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0246

Aangenomen teksten
PDF 133kWORD 56k
Dinsdag 12 juni 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
CO2-emissies en brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring en de rapportering van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0279),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0168/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 oktober 2017(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 20 april 2018 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0010/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  neemt kennis van de bij deze resolutie gevoegde verklaringen van de Commissie;

3.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 81 van 2.3.2018, blz. 95.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 juni 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) .../2018 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring en de rapportering van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen
P8_TC1-COD(2017)0111

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2018/956.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Voorstel voor CO2-normen voor zware bedrijfsvoertuigen

Zoals op 8 november 2017 aangekondigd in de mededeling "Invulling geven aan emissiearme mobiliteit — Een Europese Unie die de planeet beschermt, haar consumenten sterker maakt en haar industrie en werknemers verdedigt" (COM(2017)0675), is de Commissie voornemens in de eerste helft van mei 2018 het derde mobiliteitspakket te presenteren, waarin een voorstel voor de vaststelling van normen voor kooldioxide-emissies door vrachtwagens wordt opgenomen.

Tijdschema voor de ontwikkeling van de Vecto/Certificeringsverordening

De Commissie gaat verder met de technische ontwikkeling van de calculator voor de berekening van het energieverbruik van voertuigen (Vecto: Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) om deze vanaf 2020 ook voor nieuwe bekende technologieën en andere typen voertuigen toe te passen, zoals vrachtwagens, bussen en touringcars vanaf 2020 en aanhangwagens vanaf 2021.

Nadere informatie over de ontwikkeling van de Vecto-calculator en de wijziging van Verordening (EU) 2017/2400 zullen op de relevante websites van de Commissie worden bekendgemaakt om te waarborgen dat belanghebbenden en marktdeelnemers regelmatig worden geïnformeerd.

Ontwikkeling van een controleproef op de weg in het kader van de Certificeringsverordening

De Commissie erkent dat het belangrijk is over betrouwbare en representatieve gegevens over de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van zware bedrijfsvoertuigen te beschikken.

Derhalve is het de bedoeling Verordening (EU) 2017/2400 aan te vullen met een procedure om de conformiteit van de Vecto-operatie en van de kenmerken betreffende CO2 en brandstofverbruik van de relevante onderdelen, technische eenheden en systemen te controleren en te waarborgen. Het technisch comité motorvoertuigen moet volgens planning vóór het einde van 2018 zijn stem uitbrengen over de controleprocedure, die onder meer het op de weg testen van in productie genomen zware bedrijfsvoertuigen moet omvatten.

De controleprocedure moet ook de basis gaan vormen voor een toekomstige test voor het controleren van de prestaties van voertuigen tijdens het gebruik door fabrikanten en typegoedkeuringsinstanties, of door onafhankelijke derden.

Laatst bijgewerkt op: 8 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid