Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0111(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0010/2018

Teksty złożone :

A8-0010/2018

Debaty :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0246

Teksty przyjęte
PDF 140kWORD 55k
Wtorek, 12 czerwca 2018 r. - Strasburg
Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy ***I
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0279),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0168/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 października 2017 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki (A8-0010/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości deklaracje Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 81 z 2.3.2018, s. 95.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycia paliwa przez takie pojazdy
P8_TC1-COD(2017)0111

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/956.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

DEKLARACJE KOMISJI

Wniosek w sprawie norm w odniesieniu do emisji CO2 z pojazdów ciężkich

W swoim komunikacie z dnia 8 listopada 2017 r. pt. „Osiągnięcie mobilności niskoemisyjnej – Unia Europejska, która chroni naszą planetę, wzmacnia pozycję konsumentów oraz broni swojego przemysłu i pracowników” (COM(2017)0675) Komisja ogłosiła zamiar przedstawienia w pierwszej połowie maja 2018 r. trzeciego pakietu na rzecz mobilności zawierającego również wniosek ustanawiający normy w odniesieniu do emisji dwutlenku węgla z samochodów ciężarowych.

Harmonogram prac nad rozporządzeniem w sprawie VECTO/certyfikacji

Komisja jest w trakcie opracowywania narzędzia do obliczania zużycia energii przez pojazd (VECTO) w celu objęcia nim nowych rodzajów technologii, poczynając od roku 2020 r., pozostałych rodzajów pojazdów, tj. nieobjętych do tej pory samochodów ciężarowych, autobusów i autokarów od 2020 r. oraz przyczep od 2021 r.

Na użytek zainteresowanych stron i podmiotów gospodarczych na poświęconych temu zagadnieniu stronach Komisji będą regularnie publikowane dalsze informacje na temat rozwoju narzędzia VECTO oraz zmian do rozporządzenia (UE) 2017/2400.

Prace nad testowaniem w warunkach drogowych w ramach rozporządzenia w sprawie certyfikacji

Komisja docenia znaczenie rzetelnych i reprezentatywnych danych dotyczących emisji CO2 z pojazdów ciężkich oraz ich zużycia paliwa.

Z tego względu rozporządzenie (UE) 2017/2400 zostanie uzupełnione procedurą mającą na celu weryfikację działania narzędzia VECTO i powiązanych z emisjami CO2 i zużyciem paliwa właściwości istotnych części, oddzielnych zespołów technicznych i układów, oraz ich zgodności z przepisami. Przed końcem 2018 r. zaplanowano głosowanie na forum Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych nad wspomnianą procedurą weryfikacji, która będzie obejmować testowanie produkowanych pojazdów ciężkich w warunkach drogowych.

Zakłada się, że procedura weryfikacji będzie stanowić podstawę przeprowadzanych przez producentów i organy udzielające homologacji typu lub przez niezależne strony trzecie przyszłych testów mających na celu ocenę działania pojazdów w normalnych warunkach użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności