Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0111(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0010/2018

Texte depuse :

A8-0010/2018

Dezbateri :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0246

Texte adoptate
PDF 135kWORD 60k
Marţi, 12 iunie 2018 - Strasbourg
Emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor grele noi ***I
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0279),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0168/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 aprilie 2018, de a aproba poziția Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0010/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 81, 2.3.2018, p. 95.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iunie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi
P8_TC1-COD(2017)0111

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/956.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚII FACUTE DE COMISIE

[Propunere privind standardele referitoare la emisiile de CO2 generate de vehiculele grele]

Astfel cum a anunțat la 8 noiembrie 2017 în comunicarea intitulată „Realizarea obiectivelor privind mobilitatea cu emisii scăzute — O Uniune Europeană care protejează planeta, care își capacitează consumatorii și care își apără industria și lucrătorii” [COM(2017)0675], Comisia intenționează să prezinte în prima jumătate a lunii mai 2018 cel de al treilea pachet privind mobilitatea, inclusiv o propunere de stabilire a standardelor în materie de emisii de dioxid de carbon pentru camioane.

[Calendarul aferent dezvoltării instrumentului VECTO și a Regulamentului privind certificarea]

Comisia urmărește dezvoltarea din punct de vedere tehnic a Instrumentului de calculare a consumului de energie al vehiculelor (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool – VECTO), cu scopul de a include, începând din 2020, noi tehnologii cunoscute și alte tipuri de vehicule, și anume, începând din 2020, camioanele, autobuzele și autocarele și, începând din 2021, remorcile.

Informații suplimentare privind dezvoltarea instrumentului VECTO, precum și modificarea adusă Regulamentului (UE) 2017/2400 vor fi publicate pe site-urile web relevante ale Comisiei pentru a se asigura că părțile interesate și operatorii economici sunt informați cu regularitate.

[Elaborarea unui test de verificare rutieră în temeiul Regulamentului privind certificarea]

Comisia recunoaște importanța existenței unor date solide și reprezentative privind emisiile de CO2 generate de vehiculele grele și consumul de combustibil aferent acestora.

Se intenționează, așadar, completarea Regulamentului (UE) 2017/2400 cu o procedură de verificare și asigurare a conformității operațiunii VECTO, precum și a proprietăților legate de emisiile de CO2 și de consumul de combustibil ale componentelor, ale unităților tehnice și ale sistemelor separate relevante. Respectiva procedură de verificare, ce ar trebui să includă testarea în trafic a vehiculelor grele din producție, urmează să fie votată în cadrul Comitetului tehnic pentru autovehicule înainte de sfârșitul anului 2018.

Procedura de verificare este, de asemenea, destinată să constituie baza unui viitor test pentru verificarea performanțelor de funcționare a vehiculelor de către producători și autorități de omologare de tip sau de către părți terțe independente.

Ultima actualizare: 8 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate