Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0111(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0010/2018

Ingivna texter :

A8-0010/2018

Debatter :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0246

Antagna texter
PDF 127kWORD 55k
Tisdagen den 12 juni 2018 - Strasbourg
Nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ***I
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0279),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0168/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 oktober 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen, och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20april 2018 att godkänna denna ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0010/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens förklaringar, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 81, 2.3.2018, s. 95.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 juni 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning
P8_TC1-COD(2017)0111

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/956.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

UTTALANDEN FRÅN KOMMISSIONEN

Förslag om normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon

Enligt vad som annonserades den 8 november 2017 i meddelandet ”Resultat för utsläppssnål rörlighet – Ett EU som skyddar vår planet, sätter konsumenterna i centrum och försvarar sina företag och sina arbetstagare” (COM(2017)0675) planerar kommissionen att lägga fram det tredje paketet för rörlighet under första hälften av maj 2018. I paketet ingår ett förslag om normer för koldioxidutsläpp från tunga lastbilar.

Tidsplan för utveckling av simuleringsverktyget Vecto/certifieringsförordningen

Kommissionen fortsätter arbetet med den tekniska utvecklingen av verktyget för beräkning av fordons energiförbrukning (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool - Vecto) med sikte på att integrera ny känd teknik från och med 2020 och andra typer av fordon, dvs. återstående lastbilar och bussar, från och med 2020, och släpvagnar från och med 2021.

Mer information om utvecklingen av Vecto och om ändringen av förordning (EU) 2017/2400 kommer att publiceras på kommissionens relevanta webbplatser så att berörda parter och ekonomiska aktörer löpande kan hålla sig informerade.

Utveckling av ett förfarande för vägkontrollprovning inom ramen för certifieringsförordningen

Kommissionen är medveten om vikten av att ha tillgång till tillförlitliga och representativa data om tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.

Förordning (EU) 2017/2400 kommer därför att kompletteras med ett förfarande för att kontrollera och säkerställa överensstämmelse av Vecto-resultaten samt av koldioxidutsläpps- och bränsleförbrukningsrelaterade egenskaper hos relevanta komponenter, separata tekniska enheter och system. Enligt planen ska den tekniska kommittén för motorfordon rösta om kontrollförfarandet, som bör inbegripa vägprovning av tunga fordon i tillverkning, före slutet av 2018.

Det är också tänkt att kontrollförfarandet ska ligga till grund för framtida provning för att kontrollera prestanda hos fordon i drift, som utförs av tillverkare och typgodkännandemyndigheter, eller av oberoende tredje part.

Senaste uppdatering: 8 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy