Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2224(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0173/2018

Внесени текстове :

A8-0173/2018

Разисквания :

PV 11/06/2018 - 18
CRE 11/06/2018 - 18

Гласувания :

PV 12/06/2018 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0247

Приети текстове
PDF 247kWORD 89k
Вторник, 12 юни 2018 г. - Страсбург
Модернизиране на образованието в ЕС
P8_TA(2018)0247A8-0173/2018

Резолюция на Европейския парламент от 12 юни 2018 г. относно модернизирането на образованието в ЕС (2017/2224(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено „В подкрепа на растежа и създаването на работни места — програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа“ (COM(2011)0567),

—  като взе предвид правото на образование съгласно посоченото в член 14 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно ефективната подготовка на преподавателите(1),

—  като взе предвид член 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно осигуряване на качество в подкрепа на образованието и обучението(2),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(3),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 и 19 май 2015 г. относно ролята на образованието в ранна детска възраст и на началното образование за стимулиране на творчеството, иновациите и компетентностите в областта на цифровите технологии(4),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска програма за умения — Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“ (COM(2016)0381), и резолюцията на Парламента от 14 септември 2017 г. относно „Нова европейска програма за умения“ (5),

—  като взе предвид член 2 от Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа относно правото на образование,

—  като взе предвид Резолюция 1904 (2012) на Съвета на Европа относно правото на свобода на избор на образование,

—  като взе предвид съвместния доклад за 2015 г. на Съвета и на Комисията относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“), озаглавен „Нови приоритети за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението“(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО(7),

—  като взе предвид Декларацията от Париж от 17 март 2015 г. относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности — свобода, толерантност и недискриминация,

—  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2015 г. относно последващи действия във връзка с прилагането на процеса от Болоня(8),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 10 юни 2016 г. за „Нова европейска програма за умения — Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“ (SWD(2016)0195),

—  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 2 февруари 2017 г. относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО(9),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г., озаглавена „Повишаване на уменията: нови възможности за възрастните“(10),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 декември 2016 г., озаглавено „Подобряване и модернизиране на образованието“ (COM(2016)0941),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 май 2017 г., озаглавено „Училищно развитие и върхови постижения в областта на преподаването за по-добър старт в живота“ (COM(2017)0248),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 май 2017 г., озаглавено „Нов тласък за висшето образование в ЕС“ (COM(2017)0247),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 30 май 2017 г. за препоръка на Съвета относно проследяването на дипломираните лица (COM(2017)0249),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 5 октомври 2017 г. за препоръка на Съвета 2017 г. относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване (COM(2017)0563 — SWD(2017)0322),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 ноември 2017 г. относно модернизирането на училищното и висшето образование,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2017 г., озаглавен „Нова стратегия на ЕС в областта на образованието“,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 17 януари 2018 г. за препоръка на Съвета относно насърчаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването (COM(2018)0023),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 17 януари 2018 г. за препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот (COM(2018)0024),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(11),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 януари 2018 г. относно плана за действие в областта на цифровото образование (СOM(2018)0022),

—  като взе предвид Заключителния доклад на социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж, проведена в Гьотеборг, Швеция, на 17 ноември 2017 г.(12),

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно „Образованието и грижите в ранна детска възраст: да осигурим на всички деца най-добрия старт в живота за утрешния свят“ — приети на 3090-о заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт, проведено на 19 и 20 май 2011 г.(13),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 март 1984 г. относно свободата на образование в Европейската общност(14),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 май 2010 г. относно интернационализацията на висшето образование(15),

—  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност до Европейския парламент и Съвета от 8 юни 2016 г., озаглавено „Към стратегия на ЕС за международните културни отношения“ (JOIN(2016)0029), както и резолюцията на Европейския парламент от 5 юли 2017 г.(16) по същата тема,

—  като взе предвид член 26 от Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Хартата на Съвета на Европа за образование по демократично гражданство и образование по правата на човека, приета в рамките на Препоръка CM/Rec(2010)7,

—  като взе предвид член 10 от Конвенцията на ООН от 1979 г. за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

—  като взе предвид стратегическа цел Б от Пекинската декларация и платформа за действие (1995 г.),

—  като взе предвид членове 28 и 29 от Конвенцията на ООН за правата на детето,

—  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета през септември 2015 г. и влязла в сила на 1 януари 2016 г., и по-специално целите за устойчиво развитие 4 и 5,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование и становищата на Комисията по заетост и социални въпроси и Комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0173/2018),

А.  като има предвид, че съгласно член 6, буква д) от ДФЕС областта на образованието и обучението е от компетентността на държавите членки, но ЕС играе жизненоважна подпомагаща роля по отношение определянето на предизвикателствата и целите и насърчаването и обмена на най-добри практики;

Б.  като има предвид, че правото на образование е основно право на човека и образованието във всичките си форми и на всички равнища трябва да притежава следните взаимосвързани и основни характеристики: a) наличност, б) достъпност, в) приемливост, и г) адаптивност,

В.  като има предвид, че европейският стълб на социалните права има за свой водещ приоритет предоставянето на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот;

Г.  като има предвид, че постигането на равни възможности е важна функция на образованието и следователно достъпът до образование трябва да бъде недискриминационен; като има предвид, че за тази цел са необходими повече усилия, за да се гарантира, че всички — с особено внимание спрямо най-уязвимите, хората с увреждания и със специални нужди, както и групите в неравностойно положение — се ползват от същите възможности за достъп до образование и завършване на образованието и обучението си, както и възможности за придобиване на умения на всички равнища;

Д.  като има предвид, че европейската образователна система представлява огромно богатство на културно, социално и езиково многообразие, като едновременно с това държавите членки споделят сходни образователни цели и предизвикателства – включително гарантирането на равен достъп до образование за всички — които могат да бъдат третирани на европейско равнище;

Е.  като има предвид, че способността на образователните системи да откликват на обществени, икономически и лични нужди зависи от тяхното качество, достъпност, разнообразие, ефикасност и справедливост, както и от наличието на адекватни човешки, финансови и материални ресурси;

Ж.  като има предвид, че е важно да се припомни, че образованието, включително образование на учителите, бе засегнато от икономическата и финансова криза и че публичното финансиране за образованието играе основополагаща роля в образователните системи в ЕС; като има предвид, че непрекъснатата и увеличена публична финансова подкрепа за образование, включително за учителите и техните условия на труд, както и за научноизследователска дейност, е от основно значение за гарантирането на свободно, приобщаващо и достъпно обществено образование;

З.  като има предвид, че образованието и обучението следва да допринасят за личностното развитие и израстване на младите хора с цел превръщането им в активни и отговорни граждани, готови да живеят и работят в един технологично напреднал и глобализиран свят, както и да им дават възможност да усвоят основен набор от компетентности за учене през целия живот, представляващи комбинация от знания, умения и нагласи, необходими за личностна реализация и развитие, активно гражданство и трудова заетост;

И.  като има предвид, че качеството на преподаването е важен определящ фактор за резултатите на учениците и студентите, поради което силната подкрепа за високото равнище на преподаването и на самите преподаватели е един от приоритетите за сътрудничество на равнище ЕС в образованието и обучението;

Й.  като има предвид, че правото на образование включва зачитане на свободата да се създават учебни заведения при зачитане на демократичните принципи, както и правото на родителите да осигуряват образованието и обучението на децата си в съответствие със своите религиозни, философски и педагогически убеждения;

К.  като има предвид, че отвореният метод на координация, както се прилага в образованието, позволява на държавите членки да създадат и приложат обща стратегия за образованието и обучението, включително и онлайн платформата „Образование и обучение 2020“; като има предвид, че показателите на тази стратегия се анализират и оценяват ежегодно в публикацията „Обзор на образованието и обучението“, както по отношение на държавите членки, така и на ЕС като цяло;

Л.  като има предвид, че в последния „Обзор на образованието и обучението“, публикуван през 2017 г., Комисията признава, че независимо от продължаващия напредък в намаляването на броя на преждевременно напусналите системата на образованието и обучението, техният брой продължава да бъде много висок навсякъде в ЕС;

М.  като има предвид, че според резултатите от последното проучване на PISA (Програмата за международно оценяване на учениците) 20,6 % от учениците в Европа се сблъскват с проблеми при придобиването на основни умения в областта на четенето, математиката и точните науки, a значителен брой европейски граждани не разполагат с умения, свързани с грамотността; като има предвид, че това е повод за сериозно безпокойство по отношение на по-нататъшното учене, личностното развитие и адекватното участие в обществения живот и на пазара на труда;

Н.  като има предвид, че гарантирането на достъп до качествено образование и грижи в ранна детска възраст за всяко дете е основен фактор за осигуряването на положителен старт в жизнения и образователния път;

О.  като има предвид, че качеството на персонала е основен фактор за услугите в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст;

П.  като има предвид, че насърчаването на мобилността на студентите и персонала е важна част от европейските системи за висше образование, допринася за развитието на младите хора и може да насърчи икономическия и социалния напредък; като има предвид, че съществува необходимост от подобряване на качеството и по-голяма финансова подкрепа с оглед на разширяване на мобилността на студентите и персонала по програма „Еразъм +“;

Р.  като има предвид, че иновациите в областта на методологията и цифровите технологии са потенциален инструмент за разширяване на достъпа до съдържание и познание, но не могат да заместят личния контакт и обмена сред учениците и между учениците и преподавателите, нито следва да бъдат превръщани в приоритет на образователните системи;

С.  като има предвид, че равенството между половете е основен принцип на Европейския съюз, залегнал в Договорите, и следва да намери отражение във всички политики на ЕС, включително в областта на образованието и културата;

Т.  като има предвид, че образованието е мощен инструмент за преодоляване на неравенството между половете и дискриминацията, но то би могло също така често да възпроизвежда или изостря съществуващата дискриминация; като има предвид, че неравенството между мъжете и жените в областта на образованието възпрепятства личностното развитие и заетостта и засяга редица социално-културни аспекти;

У.  като има предвид, че въпреки факта, че жените наброяват две трети (57,6%) от всички дипломирани лица с висше образование, разликата в заетостта между мъжете и жените през 2015 г. беше 11,6 процентни пункта;(17)

Познанието като ключов икономически ресурс и източник на благополучие за гражданите

1.  заявява, че всеобщото качествено образование представлява съществен елемент на личното, културното, професионалното и общественото развитие в едно основано на знанието общество;

2.  счита, че защитата на общите европейски ценности, както и постигането на икономическите и социалните цели на ЕС, както и целите с областите на конкурентоспособността и устойчивия растеж, са свързани с качеството на образованието чрез насърчаване на демократичните ценности, правата на човека, социалното сближаване, интеграцията и личностния успех;

3.  подчертава основната роля на образованието в моделирането на бъдещето на Европа както в икономическо, така и в социално отношение, както и в удовлетворяването на потребностите на европейските граждани и изграждането на общност от разнообразни граждани, обединявани от общи основни ценности;

4.  подчертава, че качествените системи на образование и обучение насърчават активното гражданство и общите ценности, и като такива формират едно отворено, приобщаващо, плуралистично, демократично и толерантно общество;

5.  подчертава ролята на образованието за подпомагането на учащите се за развиване на морални и граждански ценности и за превръщането им в активни, отговорни и прогресивно мислещи членове на обществото, които са в състояние да упражняват и защитават своите демократични права и отговорности в обществото, да ценят многообразието, да играят активна роля в демократичния живот и да поемат отговорност за себе си и за своите общности; подчертава, в тази връзка, значението на образованието в областта на гражданството, гражданското поведение, етичните норми и опазването на околната среда;

6.  подчертава, че за да могат младите хора да се изправят пред предизвикателствата, да се превърнат в активни европейски граждани и да пожънат успех в живота и на пазара на труда, като същевременно спомогнат за оформянето на бъдещето на света, качественото и приобщаващото образование трябва да им предостави необходимите знания, умения, медийна грамотност и критично и независимо мислене, както и демократични нагласи;

7.  подчертава, че осигуряването на равен достъп до качествено приобщаващо образование е от ключово значение за постигането на социално сближаване, борба с бедността, със социалното изключване на хората в неравностойно и уязвимо положение, и както и със свързаните с пола стереотипи, и поради това все още е най-голямата помощ за социалната мобилност;

8.  отбелязва, че качественото образование може да засили иновациите и научноизследователската дейност в Европа, отговарящи на потребностите и носещи полза на обществото;

9.  признава значението на образованието в развиването на културни познания и умения и поощряването на културното развитие; насърчава по-близкото полезно взаимодействие между образованието и секторите в областта на културата чрез оказване на подкрепа за активната роля на културата и изкуството в контекста на формалното, самостоятелното и неформалното образование;

10.  отбелязва ролята, която играе образованието в създаването на нагласи за учене през целия живот, които помагат на хората да се адаптират към променящите се изисквания на съвременния свят;

11.  припомня, че училищата и образователните институции изпълняват ключова роля в създаването и подхранването на положителна нагласа към ученето, включително през целия живот;

Променящата се реалност в образованието и свързаните с нея предизвикателства

12.   счита, че един всеобхватен подход към образователните политики, със силна политическа и обществена подкрепа, е от съществено значение за процеса на реформи в образованието, и че за постигането на тези цели е от съществено значение да се включат както обществото като цяло, така и всички имащи отношение и заинтересовани страни, включително родителите;

13.  счита, че ефективното управление и подходящото финансиране за всички образователни институции, съвременните качествени образователни ресурси и обучение, мотивираните и компетентни преподаватели, както и ученето през целия живот, са от решаващо значение за постигането на равнопоставеност, многообразие и високи постижения в образованието;

14.  подчертава потенциала на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и иновациите, като инструменти за предлагане на нови възможности в областта на образованието, с цел постигане на индивидуалните потребности на учащите по по-ефективен начин (включително специални образователни потребности), и увеличаване на гъвкавостта при ученето и преподаването, персонализирането и отговорността, както и насърчаване на интерактивни форми на сътрудничество и комуникация;

15.  подчертава възможностите, които цифровизацията и създаването на общи образователни платформи предлагат за съвременното образование, особено що се отнася до дистанционното обучение, дистанционното и смесеното обучение, което би трябвало да позволи по-голяма гъвкавост в образованието чрез съобразяването му в по-голяма степен с индивидуалните житейски ситуации на учащите се и по този начин да благоприятства ученето през целия живот, качеството на образованието, достъпността и развитието на умения в бъдеще; подчертава необходимостта от съобразени с възрастта ИКТ и медийни учебни програми, отчитащи детското развитие и благосъстояние и подчертава значението както на отговорното ползване, така и на критичното мислене;

16.  отбелязва, че ефективното учене и преподаване посредством цифровите технологии изисква компетентно ниво на цифрови умения, висококачествени учебни ресурси, обучение за адаптиране на технологиите за педагогически цели и насърчаване на нагласите и мотивацията, необходими за пълноценното участие в цифрова среда; счита, че цифровите умения и медийната грамотност следва да бъдат съществен елемент от политиките в областта на образованието и да включват, наред с другото, граждански умения и критично мислене; подчертава значението на критичната оценка на източниците и тяхната надеждност, както и това на проектите за медийна грамотност в тази връзка;

17.  признава, че в един все по-глобализиран и цифровизиран свят са необходими иновационни и подходящи методи на учене, преподаване и оценка, както и подходяща образователна инфраструктура, която да позволява работа в група и преподаване в екип и стимулира творческото мислене и решаването на проблеми заедно с други прогресивни методи на преподаване; припомня значението от включването на учащите се, преподавателите и останалия училищен персонал в оценката на това дали и как са били постигнати учебните цели;

18.  отбелязва, че са необходими усилия за адаптиране на образователната парадигма, така че да балансира между акцентиращия върху преподавателя подход и този, ориентиран към съдържанието, да бъде приспособена по по-индивидуален и конкретен начин към учащите се, техните житейски обстоятелства, основаващ се на разбирането подход, комбиниращ методите на обучение, адаптирани към традиционните и онлайн модели на обучение, като по този начин се засилва персонализирането на образователния процес и се увеличава делът на продължаващите и завършилите образованието си;

19.  подчертава, че образователната система би следвало да насърчава и разработва интердисциплинарния, кооперативен и креативен подход, както и работата в екип, насочени към придобиването от страна на учениците и студентите на знания и умения, включително трансверсалните и междуличностните умения, както и на професионални, трансверсални, социални и граждански умения;

20.  припомня, че предоставянето на качествено преподаване и учене е продължителен процес, който включва диалог, споделяне и обсъждане на въпроси, и на който следва да се даде приоритет при модернизирането на образованието;

21.  подчертава, че улесняването на равния достъп до качествено приобщаващо образование е от съществено значение за независимостта и интеграцията в обществото на учащите се лица с увреждания; призовава държавите членки да улеснят достъпа до всеобщо, приобщаващо и качествено образование, като вземат предвид потребностите на всички учащи се с всякакви видове увреждания, което означава, например, осигуряване на двуезично, приобщаващо образование за глухите деца по отношение на техните специални езикови нужди; призовава учебните заведения да окажат както официално, така и неофициално, диференцирани услуги, а също и допълнителна помощ, използвайки също потенциала на новите технологии, с цел удовлетворяване на индивидуалните нужди на всички обучаващи се; призовава Комисията да наблюдава училищата по отношение на тяхната политика на неотхвърляне и да определи специфични за хората с увреждания показатели в рамките на стратегията „Европа 2020“;

22.  отбелязва, че европейското образование следва да има за основни цели развитието на логическото мислене, разсъдителността и научното любопитство; отбелязва, че то следва да е в състояние да надгражда върху основите на художествена, научна и техническа хуманистична култура; отбелязва, че като изхожда от конкретната реалност на местния, регионалния, националния и европейския живот, обучението следва да допринася за решаване на националните и европейските проблеми и да повишава осведомеността за проблемите на международната общност;

23.  признава значението на индивидуалните различия за познавателните способности и характеристиките на личността, които си взаимодействат със социалните фактори и с факторите на околната среда, за да повлияят на учебните резултати; във връзка с това изтъква, че образованието е по-ефективно, равнопоставено и справедливо, когато тези различия са взети предвид;

24.  признава, че в един конкурентен свят е от съществено значение европейските таланти да се откриват и насърчават възможно най-рано;

25.  подчертава, че постигането на по-високи учебни резултати по принцип е свързано със стимулирането на високите постижения сред талантливите студенти; във връзка с това отбелязва значението на разработването на подходящи програми за интервенция с цел развиване на психологическите характеристики, необходими за максималното разгръщане на човешкия потенциал;

26.  изтъква необходимостта от отдаване на значение на визуалната грамотност като ново житейско умение, като отчита, че в днешно време хората общуват много повече посредством изображения, отколкото посредством традиционни средства;

27.  отбелязва с интерес предложението за създаване на Европейско образователно пространство, представено по време на Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж, проведена в Гьотеборг през 2017 г.; припомня, че тази инициатива следва да благоприятства сътрудничеството, взаимно признаване на дипломите и квалификациите и по-голяма мобилност и растеж;

28.  подкрепя заключенията на Съвета от 14 декември 2017 г., където се призовава за насърчаване на мобилността и участието на студентите в образователни и културни дейности, включително чрез „европейската студентска карта“, което следва да улесни признаването на университетските кредити, придобити в други държави членки;

29.  счита, че „Еразъм +“ е водеща програма на ЕС в областта на образованието, и че нейното въздействие и популярност напълно се доказаха през годините; ето защо призовава за значително увеличаване на бюджета на програмата в следващата МФР за периода 2021—2027 г., така че тя да стане по-достъпна и приобщаваща и да може да достигне до повече учащи се и преподаватели;

30.  подчертава, че младежката безработица е явление в цяла Европа, данните за което сочат, че възлиза на около два пъти над общото средно равнище на безработица; изразява загриженост относно тревожно високите равнища в средиземноморските държави членки, с върхови стойности в Испания (44,4 %), Италия (37,8 %) и Гърция (47,3 % младежка безработица и 30,5 % за младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET)), по данни на Евростат;

31.  посочва, че независимо от наличието на 2 милиона свободни работни места в ЕС, над 30% от квалифицираните млади хора с висше образование заемат работни места, които не отговарят на техните умения или стремежи, докато едновременно с това 40% от европейските работодатели срещат трудности при намирането на хора с необходимите умения(18);

32.  потвърждава, че е необходимо образователните системи на всички равнища да вземат предвид свързаното с половете измерение, което отчита потребностите на хората, страдащи от множествени форми на дискриминация, включително хората с увреждания, хората, които се идентифицират като ЛГБТИ, и тези от маргинализираните общности;

Образование и грижи в ранна детска възраст

33.  подчертава, че качествените и достъпни образование и грижи в ранна детска възраст създават основа за по-справедливи и ефективни образователни системи, а също така гарантират личностното развитие, благоденствието на личността и по-нататъшното учене;

34.  подчертава големите ползи за всички деца, особено за тези от групите в неравностойно положение, от участие в образованието и грижите в ранна детска възраст, и в този контекст подчертава колко е важно да се гарантира, че всички деца могат да имат достъп до образование и грижи в ранна детска възраст; със загриженост отбелязва в тази връзка, че в няколко държави членки търсенето на образование и грижи в ранна детска възраст е по-голямо от предлагането, по-специално за по-малките деца;

35.  подчертава значението на наблюдението на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст, за да могат децата да развият когнитивните си умения и да се определи дали се зачитат най-висшите интереси на децата;

Училищно образование

36.  разглежда всички училища като автономни центрове за благоприятстване на критичното и творческото мислене, както и за насърчаване на демократичните ценности и активното гражданство; счита, че училищата следва да се съсредоточат върху подпомагането на младите хора да придобият уменията, необходими за разбиране и използване на наличната информация, както и за развиване на тяхната самостоятелност на учене и езикови умения;

37.  отбелязва, че специфичните потребности на всички ученици следва да бъдат поставени в центъра на ефективното функциониране на училищата, което изисква поставянето на общи цели и по-ясен план за тяхното постигане, както и тясно сътрудничество на цялата училищна общност и заинтересованите страни, когато е целесъобразно;

38.  счита, че модерните учебни програми следва да се основават на компетентностите, да повишават личните умения, уменията за отговорно към здравето и ориентирано към бъдещето управление на живота и следва да се съсредоточават върху формиращото оценяване и физическото и емоционално благоденствие на учениците; счита, че всеки ученик следва да разполага с възможността да осъществи своя интелектуален потенциал; подчертава, че развитието и укрепването на уменията е непрекъснат процес, който оперира през всички нива на образованието и на пазара на труда, и че уменията и компетентностите следва да бъдат взети предвид както в образователния процес, така и при признаването на образователните квалификации;

39.  подчертава, че овладяването на основни умения за четене и смятане е от основно значение за учениците с цел обезпечаването на тяхното по-нататъшно учене и личностно развитие и придобиването на цифрова компетентност; подчертава, че стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) и изготвената от Комисията „Нова европейска програма за умения“ следва да допълват националните действия и да оказват подкрепа на държавите членки в това отношение; призовава държавите членки и образователните институции да засилят основните умения посредством обучение, основано на проекти и разрешаване на проблеми, наред с други решения;

40.  счита, че държавите членки следва да гарантират, че никой не напуска училище без основни умения, включително основни цифрови умения; подчертава, че повечето работни места днес изискват по-добра езикова и математическа грамотност, цифрови и други важни умения, ето защо модерните образователни системи следва да съчетават едновременно осемте ключови компетентности, посочени в предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот, които също включват знания и нагласи; приветства факта, че предложението също определя цифровите умения като основни умения;

41.  счита, че независимо от въздействието на новите технологии върху образованието, училищата трябва да продължават да бъдат основна учебна среда за разгръщане на потенциала на всеки човек, като предоставя пространство и време за личностно и социално развитие;

42.  обръща внимание на факта, че предоставянето на по-голяма автономност на училищата по отношение на учебните програми, оценяването и финансирането доказано води до по-добро представяне на учениците, при условие че има ефективно училищно управление и отчетност за ученето на учениците от страна на училището;

43.  подчертава положителното въздействие на културното и езиковото многообразие в училищата върху езиковото и когнитивното развитие на учениците, както и върху насърчаването на осведомеността относно различните култури, уважението и плурализма;

44.  подчертава необходимостта от изучаването на чужди езици с оглед владеенето на два езика освен майчиния, както и на насърчаването на преподаването на поне два предмета в средните училища на език, различен от майчиния;

45.  изтъква, че обменът между средните училища има силно въздействие за насърчаване на учениците да придобият умения, компетенции, нагласи и ценности, присъщи на динамичното европейско гражданство, както и за развитието на критично и конструктивно мислене;

46.  подчертава, че е необходимо училищата да станат по-отворени, за да се даде възможност за признаване на неформалното и самостоятелното учене и за по-плавен преход между различните образователни програми (например техническите и академичните);

47.  подчертава, че учащите се следва да бъдат насърчавани да използват техники за самооценка, за да измерват напредъка си в обучението; насърчава образователните институции да гарантират надеждността на информацията от инструментите за обратна връзка, като използват съчетание от няколко инструмента, като например въпросници за учащи, целеви групи, кутии за предложения;

48.  подчертава важността на воденето на активен живот чрез спорта; подчертава в тази връзка необходимостта от популяризиране и отдаване на по-голяма роля на физическата дейност и физическото образование в образователните програми на всички равнища, с повече възможности за развитие на сътрудничеството между учебните заведения и местните спортни организации; насърчава образователните инициативи и извънкласните дейности с цел оказване на подкрепа за удовлетворяване на индивидуалните потребности и интереси на учениците, като едновременно с това се изграждат и връзки с местните общности;

49.  подчертава значението на качественото образование, професионалното обучение и обществените и доброволческите дейности за засилване на статута на обучението в процеса на работа;

50.  отбелязва, че значителен брой нови работни места се създават в секторите, свързани с възобновяемите енергийни източници, и че на „зелените“ сектори и професии следва да бъде отделено съответно внимание в училищните програми;

51.  подчертава, че уменията за управление на информацията, критичното мислене и способността за прилагане на придобитите знания са ключови цели на академичното образование;

52.  отчита необходимостта от укрепване на триъгълника на знанието и подобряване на връзките между научните изследвания и преподаването чрез разпределяне на подходящи ресурси за свързаните програми и като се гарантира, че студентите, които участват в програми за научни изследвания, получават необходимите финансови средства за провеждане на своята научноизследователска дейност;

53.  счита, че системите за висше образование следва да бъдат по-гъвкави и отворени и че двойните пътеки за обучение в университетите и висшите учебни заведения следва да бъдат засилени, по-специално чрез насърчаване на чиракуването, като се позволи признаването на неформалното и самостоятелното учене, по-плавен преход между различните степени на образование, включително прехода между професионалното образование и обучение и висшето образование, както и различните форми на изпълнение на програмите; изтъква, че това следва да се основава на по-доброто разбиране на постиженията на дипломираните лица;

Висше образование

54.  подчертава, в контекста на създаването на Европейско образователно пространство, значението на подкрепата спрямо сътрудничеството и надграждането на потенциала на всички европейски висшите учебни заведения и студенти с цел стимулиране на работата в мрежа, международното сътрудничество и конкуренцията;

55.  счита, че един всеобхватен подход към интернационализацията, включително повишаване на мобилността на персонала и студентите (в това число по време на стаж и чиракуване), както и международното измерение на учебните програми и преподаването, на научноизследователската дейност, сътрудничество и допълнителните дейности, следва да бъдат важен съставен елемент от европейските висши учебни заведения;

56.  насърчава поставянето на по-силен акцент върху интердисциплинарните програми за обучение и стимулира успоредното популяризиране на науките, технологиите, инженерството, изкуството и математика (НТИИМ); подчертава необходимостта от подкрепа за включването на жените и други слабо представени групи в професии в областта на НТИИМ;

57.  застъпва се за задължителното ангажиране на висшето образование с обществото като цяло с цел насърчаване на иновативния растеж и социалното благополучие; счита, че сътрудничеството между висшите учебни заведения и външните заинтересовани страни е желателно, тъй като последните могат да допринесат със знания и експертен опит в разработването и осъществяването на програми за висше образование; подчертава обаче, че отговорността за вземане на решения трябва винаги да бъде на студентите и педагозите;

58.  признава ключовата роля на академичните среди и студентите за разпространението на знания, емпирични резултати и факти сред широката общественост; в това отношение насърчава икономически и политически независимите начини изследвания, които са подходящи и от полза за обществото;

59.  подчертава ролята на основаващото се на изследователска дейност образование и на педагогическите научни изследвания като средство за стимулиране на активното учене, насърчаване на повишаването на уменията и подобряване на методологията за преподаване;

60.  подчертава, че учащите се следва да бъдат насърчавани да използват техники за самооценка, за да измерват напредъка си в обучението;

Учителят като гарант на качественото преподаване

61.  счита, че преподавателите и техните умения, ангажираност и ефективност, се намират в основата на образователните системи;

62.  подчертава необходимостта от привличане в преподавателската професия на по-голям брой мотивирани кандидати със солиден академичен или професионален опит и педагогически компетенции; призовава за подходящи процедури за подбор и за конкретни мерки и инициативи за подобряване на статута на учителите, тяхното обучение, професионални възможности, условия на труд, включително възнаграждението, като се избягват несигурните форми на заетост, социални права, безопасност и защита, както и да предоставят на учителите подкрепа, включваща програми за наставничество, обучение между партньори и обмен на най-добри практики; призовава Комисията да насърчава по-голямо равенство между половете в преподавателската професия;

63.  изтъква значението на преструктурирането на образованието на учителите и инвестициите в него още от първоначалния етап и през цялото им професионално развитие, за да могат да придобият стабилни и актуални знания, умения и компетентности, които са особено важни за един висок стандарт на преподаване, използващ разнообразни методи, като например дистанционното образование, възможно благодарение на цифровите технологии за обучение; подчертава значението на непрекъснатото професионално развитие на учителите, включително осигуряването на опреснителни курсове и програми за обучение през целия живот и възможностите за преквалификация и повишаване на квалификацията в хода на професионалната им кариера, които предлагат практически решения за предизвикателствата, с които се сблъскват учителите в работата си в класната стая, както и възможности за участие в международни обмени на учители, така че да бъде благоприятствана институционалната учебна култура;

64.  изразява съгласие, че висококачественото педагогическо, психологическо и методологично обучение на преподавателите в училищата и висшето образование е ключова предпоставка за успешното образование на бъдещите поколения; подчертава в тази връзка значението на обмена на най-добри практики и развиването на умения и компетентности чрез международно сътрудничество, програми за мобилност като „Еразъм +“ и платени стажове в други държави членки;

65.  подчертава основната роля на преподавателя в създаването на приобщаваща учебна среда, което изисква прилагането на широк кръг от методи и подходи за удовлетворяване на различните потребности, давайки по този начин възможност на всички ученици да вземат участие в разработването, реализирането и оценката техните учебни резултати; потвърждава решаващата роля на преподавателите като проактивни напътственици и наставници, които учат как да се оценява информацията, оказват подкрепа за справяне с предизвикателствата и подготвят учащите се за живота;

66.  счита, че участието на преподавателите и училищните ръководители в модернизирането на образователните системи е от съществено значение за ефективните процеси на реформи и за мотивацията на преподавателския състав за допълнително подобряване на училищните политики;

67.  счита, че една широкообхватна политика в областта на училищното образование трябва да гарантира ефективна подкрепа на преподавателите, за да се гарантира постигането на образователните цели, благоприятна училища среда, ефикасно училищно функциониране и развитие и основано на споделянето управление;

68.  отчита важната роля на преподавателите, както и на сътрудничеството между родителите, учителите и училищните органи в рамките на формалното, неформалното или самостоятелното образование в подкрепа на настоящите и бъдещите поколения; във връзка с това насърчава засиленото сътрудничество между всички участници във формалното, неформалното и самостоятелното учене;

69.  счита, че засиленото сътрудничество между училищните преподаватели, изследователите и университетските преподаватели е полезно за всички заинтересовани страни и води до подобряване и актуализиране на учебното съдържание, учебните практики и педагогиката, както и до насърчаване на иновациите, творчеството и новите умения;

Препоръки

70.  счита, че Европейското образователно пространство следва да се съсредоточи върху постигането на общи цели, включително осигуряването на качествено образование за всички, и трябва да бъде създадено въз основа на привеждане в съответствие, но и критична оценка на съществуващите политики и образователни тенденции и данни за ЕС и извън него, с оглед гарантирането на последователност, логическа свързаност и постижими резултати, като същевременно дава нов тласък за развитието им и зачита принципите на предоставяне на правомощия, субсидиарност, свобода, пропорционалност и институционална и образователна автономия;

71.  счита, че Европейското образователно пространство не следва да застрашава, нито да замества процеса от Болоня, тъй като последният по-скоро трябва да се развие и да укрепне; подчертава значението на взаимовръзките и допълването между Европейското образователно пространство и Европейското пространство за висше образование;

72.  призовава държавите членки да подкрепят създаването на Европейско образователно пространство и да засилят сътрудничеството при разработването и изпълнението на неговите цели; във връзка с това призовава Комисията да гарантира споделянето на идеи и добри практики с оглед на постигането на тези цели;

73.  подкрепя, като основа за засилено сътрудничество, обхващащо висшите учебни заведения във и извън ЕС, създаването на европейска мрежа от университети, основана на подхода „отдолу-нагоре“ и на инициативи на самите университети, които следва да допринесат, наред с другото, за това Европейското образователно пространство да стане по-иновативно, жизнено и привлекателно пространство за обучение и научни изследвания;

74.  призовава държавите членки да признаят образованието за инвестиция в човешки капитал и да предоставят повече публично финансиране с прозрачен характер за осъществяването на инициативи, насочени към подобряване на качеството, приобщаването и равнопоставеността в образованието и обучението;

75.  подчертава, че увеличаването на инвестициите в системите на образованието и обучението, както и тяхното модернизиране и адаптиране, представляват решаващо условие за социалния и икономическия напредък; поради това подчертава, че е важно да се гарантира, че в новия програмен период на многогодишната финансова рамка за периода 2020—2026 г. се дава приоритет на социалните инвестиции, особено тези в образованието и обучението за всички;

76.  във връзка с подобряването на приобщаването и гарантирането на свободата на избор на образование, насърчава предоставянето на подходяща финансова подкрепа за учебните заведения от всички категории и равнища, както публични, така и частни с нестопанска цел, при условие че предлаганият образователен проект се основава на принципи, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз и съобразени с действащите в държавата членка правни системи, правила разпоредби по отношение на качеството на образованието и използването на тези средства в съответната държава членка;

77.  счита, че е крайно време да се извършат необходимите инвестиции в образователната инфраструктура в по-слабо развитите региони, като инвестициите винаги се координират внимателно, за да се адаптират към особеностите на съответния регион; изтъква, че във връзка с това е особено важно да бъдат създадени условия за повишаване на подкрепата от страна на Европейската инвестиционна банка и от европейските фондове за регионални инициативи за развитие на образованието;

78.  призовава Комисията и държавите членки да обменят опит и най-добри практики относно механизмите и методите за публично финансиране, включително финансиране, основано на резултатите, и финансиране на научни изследвания на конкурентна основа, с оглед на постигането на устойчиво и прозрачно диверсифициране на финансирането;

79.  призовава за засилено сътрудничество между държавите членки в модернизирането на образованието; настоятелно призовава държавите членки да започнат прилагането на принципите на европейския стълб на социалните права, който предоставя средства за намаляване на неравенствата в Европа посредством образование, обучение и учене през целия живот;

80.  подчертава ролята на европейския семестър за насърчаването на националните реформи, по-специално чрез определянето на свързаните с образованието препоръки, специфични за всяка държава;

81.  очаква планът за действие в областта на цифровото образование да окаже подкрепа на държавите членки и образователните институции за по-доброто и по-ефективното използване на авангардни технологии в ученето, преподаването и оценяването, които са съобразени с възрастта и развитието и отговарят на стандартите за осигуряване на качеството; счита, че всеки план за действие в областта на цифровото образование следва да установява и редовно да оценява връзката между цифровите средства за образование и квалификационните рамки, основаващи се на учебните резултати;

82.  препоръчва държавите членки и образователните институции да насърчават ориентираните към учащия се, индивидуализирани методи за обучение, включително специализирани курсове, които се основават на и съчетават академичния и професионалния опит на обучаващите се, както и иновативните методи и взаимодействия между преподаватели и учащи се, за да се подкрепи продължаващото образование и постигането на очакваните резултати по отношение на обучението, при което учащите се биват активни участници в собственото си обучение;

83.  призовава държавите членки да възприемат цялостен подход по отношение на образованието и да предоставят на учащите се конкретни, гъвкави възможности за учене, които могат да им осигурят необходимите основни компетентности за успешно навлизане на пазара на труда;

84.  призовава за засилено включване на поставящото въпроси, активно, основано на проекти и разрешаване на проблеми учене в образователните програми на всички нива, с цел насърчаването на сътрудничеството и работата в екип; препоръчва образователните системи да се стремят към укрепване на универсалните, междуличностните и житейските умения;

85.  отново изтъква, че правото на образование, от детската градина до университета, трябва да бъде гарантирано за всички хора с увреждания и подчертава значението на наличието на подходящо учебно и техническо оборудване, мерки за оценка и квалифициран персонал, който да гарантира на лицата с увреждания ефективно упражняване на това право;

86.  подкрепя и насърчава предприемането на действия относно развиването на медийна грамотност и критично мислене чрез образование и обучение; припомня съществуващия ангажимент в тази област, посочен в заключенията на Съвета от 30 май 2016 г.; в този контекст призовава Комисията да координира разработването на политики на равнището на ЕС в областта на медийната грамотност с оглед на разпространението на актуални знания и най-добри практики в тази сфера; призовава Комисията и държавите членки да разработят конкретни мерки с цел насърчаване и подкрепа на проекти в областта на медийната и цифровата грамотност, като например пилотния проект за медийна грамотност за всички, както и да създадат широкообхватна политика в областта на медийната и цифровата грамотност, със специален акцент върху училищното образование;

87.  насърчава държавите членки да осигурят възможности за развиване на ключови компетентности с оглед придобиването и поддържането на умения, като се обръща специално внимание на основните умения, дисциплините от областите на НТИИМ , езиковите умения, предприемаческите умения, уменията в областта на цифровите технологии, творчеството, критичното мислене и работата в екип; насърчава Комисията и държавите членки да улеснят използването на рамката на ЕС относно ключовите компетентности във всички образователни ситуации и да осигурят възможност за нейното прилагане към формалното, неформалното и самостоятелното учене, повишавайки по този начин в максимална степен потенциала ѝ като изключително важен инструмент на ученето през целия живот;

88.  насърчава държавите членки да повишат обществената осведоменост относно ученето през целия живот и да интегрират принципа за равенство между половете при разработването на съответните политики и програми, по-специално с фокус върху жените с по-ниска степен на образование, както в градските, така и в селските райони, за да им се осигурят възможности за повишаване на уменията;

89.  подкрепя по-високата цел на ЕС за участие в ученето през целия живот; във връзка с това призовава Комисията да предложи препоръки за най-добри практики с оглед на постигането на тази амбициозна цел; насърчава поставянето на по-силен акцент върху ученето през целия живот на всички равнища на образованието; в този контекст подчертава ролята на висшите учебни заведения за реализирането на стратегията за учене през целия живот, за образованието на професионално активните хора, за развиването на компетентности и за формирането на култура на учене за хората от всички възрасти и с различен произход;

90.  насърчава Комисията да окаже подкрепа на държавите членки в разработването, насърчаването и укрепването на програми за обучение и образование, като се улесни обучението за възрастни и активното им включване в образователната система; припомня, че обучението и образованието за възрастни следва да предоставя различни пътища и гъвкави възможности за учене, включително подкрепа за хората при използването на съответните пътеки за учене през целия живот, т.нар. „програми за втори шанс“, предназначени за хора, които никога не са посещавали училище, както и за преждевременно напусналите училище и прекъсналите обучението си; призовава Комисията да изпълни ангажиментите, като например гаранцията за уменията, предвидена в Новата европейска рамка за умения, и да предприеме действия за подобряване на възможностите за заетост на нискоквалифицираните възрастни в ЕС;

91.  призовава държавите членки да разработят проекти за връзка между поколенията, за да се улесни разбирането на предизвикателствата, пред които са изправени възрастните хора, както и да им се предоставят възможности да споделят своите умения, знания и опит;

92.  насърчава развитието на взаимодействия и сътрудничество между формалното, неформалното и самостоятелното образование; приветства напредъка, постигнат през последните няколко години в посока към изпълнението на препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене до 2018 г.; призовава държавите членки да продължат да полагат усилия и след 2018  г. за по-нататъшното подобряване на прилагането на тези препоръки, както и да установят съответните правни рамки и да създадат всеобхватни стратегии за създаване на условия за валидиране; подчертава, че признаването на самостоятелното и неформалното учене, включително чрез безплатни онлайн курсове, е от основно значение за отваряне на образованието за лицата в по-неравностойно положение;

93.  подчертава ключовата роля на родителите като част от триъгълника в образованието при оказването на подкрепа при обучението на децата; изтъква ползата от участието на родителите в образованието на децата за постигането на по-високи резултати на учениците, както и за тяхното благоденствие и училищно развитие;

94.  призовава Комисията да подкрепи трансграничните инициативи в областта на отвореното обучение онлайн;

95.  подчертава, че качеството на образованието следва да се измерва със степента, до която учащият е придобил не само знания и умения, но и способност да преследва и постига цели, свързани с ученето през целия живот и творчеството;

96.  подкрепя Комисията в създаването на информационно табло в подкрепа на развитието на ключови компетентности, както и на основани на компетентности образование, учене и обучение;

97.  призовава държавите членки да се борят с основаните на пола стереотипи в образованието, за да гарантират, че жените имат същите възможности и свобода на избор на професионално развитие по свое желание; в този контекст изразява загриженост във връзка с трайните стереотипи в материалите за обучение в някои държави членки и различните очаквания на учителите по отношение на поведението на момичетата и момчетата; посочва необходимостта от включване на принципа за равенство между половете в първоначалното и непрекъснатото обучение на учителите, както и в практиките на преподаване, за да се премахнат пречките пред реализирането на пълния потенциал на учащите се, независимо от техния пол; призовава държавите членки, при прилагане на принципа на равенството между половете в образователните програми и учебните планове на регионалните образователни системи, да обръщат специално внимание на най-отдалечените региони, като се имат предвид регистрираните там високи нива на насилие срещу жените; подчертава, че образователните системи на всички равнища трябва да включват измерението на пола и да отчитат потребностите на хората, които са жертви на дискриминация;

98.  насърчава държавите членки да насърчават принципите на равенство и недискриминация в образователните институции, било то чрез формално или неформално обучение;

99.  препоръчва на Комисията и/или държавите членки да създадат и да насърчават европейска/национална награда, насочена към въпроса за равенството между мъжете и жените в образователните институции, с цел насърчаване на най-добрите практики;

100.  подчертава, че образованието е основен инструмент за социалното приобщаване и за подобряване на уменията и квалификациите сред мигрантите и бежанците, били те непълнолетни или пълнолетни лица; насърчава, в този контекст, обмена на най-добри практики за интеграция чрез образование и утвърждаване на общите ценности, подобряване и улесняване на признаването на дипломи и квалификации, предоставяне на стипендии и създаване на партньорства с университетите в държавите на произход, както и надграждане на основата на ценния опит на образователните коридори;

101.  подчертава, че трябва да бъдат положени повече усилия, за да се гарантира достъпът до образование и обучение на всички равнища за ученици от автохтонните малцинства и да бъдат подкрепяни образователните институции, които предоставят услуги на майчиния език на местни етнически или езикови малцинства; призовава Комисията да засили насърчаването на програмите, насочени към обмена на опит и най-добри практики по отношение на образованието на регионалните и малцинствените езици в Европа; насърчава държавите членки да улеснят развитието на преподаването на майчиния език на учениците и студентите;

102.  насърчава държавите членки да повишат равнищата на компетентност по чужди езици чрез използването на добри практики, като например официалното сертифициране на чуждестранни езикови умения преди навършване на определена възраст;

103.  приканва държавите членки и Комисията да създадат иновативни и гъвкави схеми за безвъзмездни средства за подпомагане на таланта и творческите и спортните способности в областта на образованието и обучението; подкрепя държавите членки, които се стремят да въведат схеми за стипендии за доказано надарени в областта на образованието, изкуствата и спорта ученици;

104.  във връзка с това приветства съобщението на Комисията относно „Нова европейска програма за умения“(COM(2016)0381), в което се предлагат решения за проблема с несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда и недостига на умения и за начините на намиране на правилната система на признаването на умения; в тази връзка насърчава държавите членки да създадат качествени двойни системи за образование (които да имат максимална стойност от гледна точка на цялостното личностно израстване и развитието на умения за учене през целия живот) и професионално обучение в координация с местните и регионалните участници, и в съответствие със специфичното естество на всяка образователна система; отбелязва предимствата и нарастващата привлекателност на хибридните системи за професионално образование и обучение, които обединяват в еднаква степен устойчиви програми за учене в училище и в процеса на работа;

105.  препоръчва подобряването на образователното ориентиране като съществен инструмент за гъвкаво преминаване през различни образователни системи, чрез същевременно обогатяване и осъвременяване на собствените знания и умения;

106.  подкрепя и насърчава образователното и професионалното ориентиране като основна задача на образованието за индивидуалното и социалното развитие на младите поколения;

107.  счита, че предприемачеството е двигател на растежа и на създаването на работни места и също така представлява начин за повишаване на конкурентоспособността и иновативността на икономиката, което спомага за овластяването на жените;

108.  подчертава, че социалното предприемачество е разрастваща се сфера, която може да стимулира икономиката, като същевременно намали лишенията, социалното изключване и други обществени проблеми; поради това счита, че обучението по предприемачество следва да включва социално измерение и да засяга теми като например справедливата търговия, социалните предприятия, социалната отговорност на предприятията и алтернативните бизнес модели като кооперациите, за да се положат усилия за постигане на по-социална, приобщаваща и устойчива икономика;

109.  призовава държавите членки да се съсредоточат върху образованието в областта на предприемачеството и финансите, доброволчеството и владеенето на чужди езици в образователните си системи и също така да отдават приоритет на тези умения в рамките на програмите за професионално образование и обучение (ПОО);

110.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават конкретни възможности за заетост, свързани с професионалното образование и обучение, и неговото значение на пазара на труда;

111.  призовава държавите членки да разработят насоки за професионално ориентиране, които да улеснят определянето на способностите и наклонностите на учениците и студентите и да укрепят процеса на персонализирано преподаване;

112.  подчертава особеното положение в областта на образованието на децата и младежите, чиито родители пътуват в Европа с професионална цел, и призовава Комисията да извърши проучване с цел установяване на специалното положение на тези деца и младежи с оглед на предизвикателствата, с които се сблъскват по отношение на предучилищното и училищното образование;

113.  препоръчва на Комисията, на основание член 34 от ДФЕС, да предостави по-силна подкрепа за държавите членки, които включват най-отдалечени региони, с оглед подобряването на техните образователни системи на всички равнища;

114.  насърчава държавите членки и регионалните органи да осъществяват редовни оценки и да наблюдават целесъобразността на образователните политики, стратегии и програми, също и посредством отчитането на обратната връзка от страна на преподавателите и учащите се, за да се гарантира, че образователните системи продължават да отговарят на променящите се потребности и социално-икономическо положение в съответната държава; препоръчва засилване на връзките между политиката в сферата на образованието и други политики с цел насърчаване и оценяване на ефикасността и резултатите от образователните реформи;

115.  отново посочва значението на оценките на изпълнението и на въздействието на програмите на ЕС, насочени към младежката заетост; изтъква значението на ефективните и устойчиви инвестиции;

116.  високо оценява дейностите на Комисията в областта на модернизирането на образователните системи и в този контекст призовава държавите членки да вземат по-активно участие и да проявят по-голяма ангажираност към прилагането на предложените подобрения;

117.  насърчава държавите членки да окажат подкрепа, в сътрудничество с Комисията, на образователните институции в модернизирането на процесите на реформа чрез определяне на специализирани звена за контакт на национално и/или регионално равнище с цел предоставяне на необходимата информация, насоки и помощ;

118.  отново заявява необходимостта от създаване на основана на правата и чувствителна по отношение на пола учебна среда за учениците, която да им позволява да бъдат осведомени и да отстояват правата на човека, включително правата на жените и децата, основните ценности и гражданското участие, правата и отговорностите на гражданите, демокрацията и принципите на правовата държава, бидейки уверени в своята идентичност, знаейки, че гласът им ще бъде чут, и чувствайки се оценени от своите общности;

Образование и грижи в ранна детска възраст

119.  призовава държавите членки да гарантират свободен и справедлив достъп до висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст, и ги насърчава да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че материалните и финансовите условия биват изпълнявани, така че да се даде възможност на всяко дете да получи достъп до образование в ранна детска възраст, без дискриминация, и да предоставят повече места за децата в яслите и детските градини;

120.  призовава Комисията да обмисли възможността за създаване на обща европейска рамка за образование и грижи в ранна детска възраст, основана на принципите, предложени в рамката за качество; подкрепя определянето на европейски показател за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст, който да се създаде в сътрудничество с преподавателите и специалистите от сектора и в съответствие с националните или регионалните показатели за качество;

121.  счита, че държавите членки следва да положат повече усилия за насърчаване на ръководствата на институциите за грижи в ранна детска възраст да търсят информация относно възможността за разработване на проекти на европейско равнище; подчертава, че по този начин специалистите ще могат да следят педагогическите нововъведения и така да направят предучилищното образование по-пълноценно;

122.  подчертава, че е важно да не се изключват институциите за образование и грижи в ранна детска възраст от Европейското образователно пространство; счита, че тези институции следва също така да насърчават практиките за обмен на знания между държавите членки, по-специално по отношение на споделянето на информация при изпълнението на иновативни проекти;

123.  препоръчва засилване на сътрудничеството между персонала в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст и учителите в предучилищното образование, с оглед подобряване на качеството на образованието и връзките между образователните степени, подготовка на децата в предучилищна възраст за прехода към началното училище и съсредоточаване върху развитието на децата; подчертава значението на отношенията между доставчиците на услуги в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст и родителите и наставниците на децата, между училищния персонал и децата, както и сред самите деца;

124.  насърчава държавите членки да увеличат финансирането за образование и грижи в ранна детска възраст, както и икономическата подкрепа и инициативите (като данъчни облекчения, субсидии или освобождаване от такси) за родителите и настойниците, по-специално за тези от неравностойна социално-икономическа среда, за да им се даде възможност и да бъдат насърчени да използват услугите в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст;

125.  призовава държавите членки за допълнителни инвестиции в кадрите с цел привличане на повече хора към този професионален път, за да се гарантира наличието на висококвалифициран персонал за образование и грижи в ранна детска възраст;

126.  призовава държавите членки да реформират и подобряват своите системи с оглед на постигането на целта от Барселона за участие на най-малко 33% от децата на възраст под три години в програми за образование и грижи в ранна детска възраст;

Училищно образование

127.  насърчава прилагането на подхода, обхващащ цялото училище, с цел увеличаване на социалното приобщаване, достъпността, демократичното управление, качеството и разнообразието в образованието, както и справяне с преждевременното напускане на училище и с явлението на NEET лица, като едновременно с това се поставя за цел учебните резултати, потребностите, благоденствието и участието на учащите в училищния живот да заемат централно място във всички дейности; застъпва се за насърчаването и подкрепата на демократичните ученически представителни структури в училище;

128.  подчертава, че големият брой незаети с работа, учене или обучение лица – почти 6,3 милиона млади хора на възраст между 15 и 24 години, би могъл да бъде намален чрез действия за предотвратяване на ранното напускане на училище, както и чрез по-голяма практическа насоченост и местна свързаност на училищата посредством развиването на връзки с местни дружества, местни органи, социални институции и НПО; счита, че преждевременното напускане на училище, което е една от причините младите хора да попадат в категорията незаети с работа, учене или обучение лица (NEET), би могло да бъде преодоляно чрез борба с бедността и социалната изолация; счита, че е важно също така да се подкрепят учащите се в откриването на подходящите за тях методи на обучение, в това число онлайн курсове и смесено обучение; приветства прилагането на подходящи и ангажиращи учебни програми и на силни и добре разработени системи за насочване с висококачествени услуги за консултиране и ориентиране за всички учащи се;

129.  подчертава необходимостта от засилване на възможностите и структурите за вътрешното и външното сътрудничество в училищата, включително интердисциплинарното сътрудничество, преподаването в екип, училищните клъстери и взаимодействия с участниците, ангажирани в разработването и прилагането на учебните модели, включително родителите; отбелязва значението на международния обмен и училищното партньорство чрез програми като „Еразъм + “ и „Електронно побратимяване“;

130.  подчертава, че училищното образование следва да бъде структурирано по по-гъвкав начин, за да може да съответства в по-голяма степен на житейските обстоятелства на учениците, например чрез увеличеното използване на онлайн услуги, така че например да могат да се подобрят също и възможностите за смесено обучение;

131.  счита, че колкото по-рано хората придобият умения в областите на НТИИМ, толкова по-големи са шансовете им за бъдещ образователен и професионален успех; поради това насърчава повече НТИИМ инициативи на равнището на училищата, и успоредно с това, насърчаването на социалните и хуманитарните науки, чрез засилено и диференцирано сътрудничество с висшите учебни заведения и научноизследователските институции, наред с други средства;

132.  насърчава Комисията да подкрепи развиването на умения по владеене на чужди езици у младите европейци в институциите за формално и неформално образование чрез разработване и споделяне на педагогически методи за многоезично обучение, както и чрез насърчаване на компетентностите по чужди езици на преподавателите;

133.  насърчава държавите членки и Комисията да подкрепят съществуващи инициативи и да разработят и приложат всеобхватни политики относно приобщаващото образование и стратегии, насочени към удовлетворяване на специфичните потребности, насърчаващи правата на най-уязвимите групи, създаващи по-приобщаваща учебна среда и благоприятстващи откритостта, приобщаването и ангажираността; призовава Комисията да разработи, заедно с Европейската агенция за развитие на образованието за хора със специални нужди, иновативни методи и образователни инструменти за насърчаване на приобщаването и удовлетворяване на индивидуалните потребности на учениците;

134.  препоръчва държавите членки да интегрират обучението за ЕС в учебните програми на средните училища, за да се даде възможност на учениците да се запознаят с функционирането на Съюза, неговата история и ценностите на европейското гражданство;

135.  изтъква значението на включването и насърчаването в училищните програми и образователното съдържание на знания относно историята на еманципацията на жените, и по-специално относно избирателното право на жените, включително по случай годишнините със символично значение (например навършването на 100 години от извоюване на правото на жените да гласуват в Полша и Германия), за да се повиши осведомеността с цел насърчаване на правата на жените в образователната рамка;

136.  подчертава значението на здравното образование и на образованието, свързано с взаимоотношенията между хората, което трябва да включва преподаване на децата и на младите хора на знания относно взаимоотношенията, основани на равнопоставеност, съгласие, уважение и реципрочност, както и преподаване на знания за правата на жените и момичетата, включително за репродуктивното и сексуалното здраве, и правата като средство за борба със стереотипите и предотвратяване на насилието въз основа на пола и за насърчаване на благоденствието;

137.  насърчава обученията на Червения кръст в училищата, предназначени за учениците, преподавателите и останалия персонал, с цел да се допринесе за усвояването на умения за оказване на първа помощ и развиването на способност за реагиране в извънредни ситуации;

138.  призовава Комисията и държавите членки да разработят пилотна схема за обмен на ученици от средните училища, в чиито рамки те да прекарват поне половин учебна година в друга държава членка;

139.  призовава държавите членки да ограничат до необходимия минимум използването на стандартизирани тестове като инструменти за оценка на нивото на придобитите знания и умения;

140.  насърчава държавите членки да обмислят приемането на мерки за гарантиране на признаването на периодите на обучение в чужбина, които не водят до получаването на диплома или придобиването на квалификация; във връзка с това приканва Комисията да предложи насоки за признаване на периодите на обучение в чужбина, като вземе предвид съществуващите най-добри практики на държавите членки, принципа на взаимно признаване между образователните системи, подхода, основан на ключовите компетентности, както и особеностите на националните образователни системи и различните култури;

141.  призовава Комисията, държавите членки и регионалните органи да обърнат внимание на проблемите с училищния тормоз, кибертормоза, другите форми на тормоз, пристрастяванията и насилието в училищата чрез разработване на равнището на училищата и в сътрудничество с преките бенефициери и всички заинтересовани страни (по-специално учители, сдружения на родители, специализирани неправителствени организации) на програми за превенция и кампании за повишаване на осведомеността;

142.  препоръчва на държавите членки, на техните образователни институции и на Комисията да бъдат по-активни при насърчаването на практикуването на спорта сред учащите се;

Висше образование

143.  призовава за създаването на Европейско образователно пространство въз основа на потенциала на съществуващите рамки, например на Европейското научноизследователско пространство, Съюза за иновации, Европейското пространство за висше образование, така че да могат да се укрепват и допълват взаимно;

144.  насърчава държавите членки да инвестират най-малко 2% от своя БВП в сферата на висшето образование, както и да се съобразят с целта на ЕС за инвестиране на 3% от БВП на Съюза в научноизследователска дейност до 2020 г.;

145.  предлага, при използването на националните и регионалните ресурси и при отпускането на средства по европейските структурни и инвестиционни фондове, държавите членки и регионалните органи да дават приоритет на образователни програми и на благоприятстването на сътрудничеството между висшето образование, трудовия свят, промишлеността, научноизследователските общности и обществото като цяло;

146.  призовава държавите членки да насърчават по-приобщаваща и достъпна мобилност на студентите, стажантите, чираците, преподавателите, изследователите и административния персонал, тъй като тя допринася както за личностното и професионалното им развитие, така и за повишеното качество на ученето, преподаването, научните изследвания и административната дейност; застъпва се за улесняването на мобилността за всички чрез, наред с други мерки, безпроблемното признаване на придобити в чужбина кредити и академични и професионални квалификации, адекватното финансиране и индивидуално подпомагане, гарантирането на социалните права, както и, когато е целесъобразно, включването на образователната мобилност в рамките на образователните програми; отбелязва в тази връзка новите инициативи от страна на Комисията, включително eCard за улесняване на мобилността на студентите през граница;

147.  счита, че е необходимо увеличаване на финансирането за мобилността на учители и изследователи, като се осигурят стипендии за обучение/научни изследвания заедно с покриването на разходите, удължаване на прекарваните в чужбина периоди, опростяване на процедурите за издаване на разрешения и укрепване на формите на съвместно обучение на учители и изследователи;

148.  призовава Комисията да поощри държавите членки да засилят мобилността при образованието за възрастни, която вече е включена в програмата „Еразъм +“;

149.  подчертава колко е важно да се гарантира взаимното трансгранично признаване и сравнимостта на квалификациите и академичните степени за укрепване на системата за осигуряване на качеството на равнището на ЕС и във всички държави, присъединили се към Европейското пространство за висше образование;

150.  подчертава необходимостта от разработване на широкообхватни стратегии и подходящи инструменти за определяне на качеството на новите модели на преподаване и учене, като например електронното обучение, масовите отворени онлайн курсове (МООК) и ресурсите с отворен достъп; в този контекст признава ролята на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование (ENQA) и на други съществуващи европейски мрежи за оказването на принос към осигуряването на качество;

151.  призовава Комисията и държавите членки да популяризират обновената програма за висше образование сред висшите учебни заведения, регионалните и местните органи и работодателите с оглед да се отговори на потребностите на висшите учебни заведения и студентите и на предизвикателствата пред тях чрез създаване на връзки с местните и регионалните участници, достигане до местните общности, насърчаване на местното и регионалното развитие и иновациите, изграждане на приобщаващи и свързани системи за висше образование, укрепване на сътрудничеството със света на труда и като се отговори на потребностите от умения на регионално равнище; насърчава също така висшите учебни заведения да се ангажират по-активно в местното и регионалното развитие, като участват в съвместни проекти на общността, наред с други действия;

152.  призовава за изпълнение на ангажиментите за Нова европейска рамка за умения, включително ангажимента за подкрепа на държавите членки за предоставянето на повече информация относно това как се развиват дипломираните лица на пазара на труда; приветства, в този контекст, предложението за създаване на Европейска система за проследяване на дипломираните лица до 2020 г.; счита, че информацията от проследяването на дипломираните лица и събирането на точни и подходящи данни (не само на национално равнище, но също така и на равнище ЕС) са от съществено значение за гарантиране на качеството и за развитието на качествено образование;

153.  насърчава Комисията да увеличи усилията си за намаляване на големите различия сред държавите членки и регионите по отношение на научните изследвания и иновациите, като предложи нови инициативи в рамките на програма „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA), както и да подкрепи съчетаването на изследователските и преподавателските дейности за онези бенефициери по линията на MSCA, които се подготвят за академична кариера;

154.  предлага коалицията НТИ(И)М на ЕС да включва широк спектър от дисциплини с цел подготвяне на студентите за живот и работа в контекста на една динамично променящата се действителност;

155.  подкрепя даването на кредити по Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) на студентите за доброволческата им работа в общността като начин да се допринесе за тяхното професионално и личностно развитие;

156.  подчертава, че програмите за международно сътрудничество, културната дипломация и диалогът с трети държави по въпроси на политиката в областта на висшето образование не само позволяват на знанията да се движат по-свободно, но също така допринасят за повишаване на качеството и международния престиж на европейското висше образование, като същевременно стимулират научноизследователската дейност и иновациите, благоприятстват мобилността и диалога между културите и насърчават международното развитие в съответствие с външнополитическите цели на ЕС;

157.  счита, че образователните системи с перспектива за бъдещето следва да включват учене с цел устойчивост и запазване на мира и да са част от едно по-широкообхватно разглеждане на професионалната грамотност в контекста на нарастващата цифровизация и роботизация на европейските общества, поставяйки акцент не само върху икономическия растеж, но и върху личностното развитие, по-доброто здравословно състояние и благоденствието на учащите се;

158.  призовава държавите членки да насърчават сътрудничеството между образователните институции и света на труда с оглед по-добрата подготовка на учащите се за навлизане на пазара на труда, както и да предприемат действия във връзка с необходимостта от преодоляване на несъответствията между търсените и предлаганите умения и недостига на умения; във връзка с това насърчава включването на висококачествени стажове, признати под формата на кредити по ECTS, в университетските програми и схемите за професионално образование и обучение, сътрудничеството между висшите учебни заведения, трудовия свят, научноизследователския сектор и местните и регионалните икономически участници, в създаването на качествени двойни системи за образование и професионално обучение, професионално ориентиране, чиракуване, стажове, а също и обучение в реални условия, които следва да бъдат част от учебните планове за професионално и висше образование; освен това призовава държавите членки да се гарантират правото на всеки млад човек в ЕС да получи предложение за работа, професионално обучение, допълнително обучение или комбинация от работа и обучение;

159.  счита, че за да се гарантира предоставянето на качествени условия за стажове и чиракуване, от основно значение е наличието на договори, за да се определят ролите и отговорностите на всички страни и да се посочат точно продължителността, учебните цели и задачи, отговарящи на ясно определени умения, които ще бъдат развити, трудовият статут, адекватната компенсация/възнаграждение, в т.ч. за извънреден труд, социалната закрила и системите за социално осигуряване съгласно приложимото национално право, приложимите колективни споразумения или и двете;

160.  подчертава необходимостта от предлагане на подходящо съдържание за учене и обучение, както и достойни условия на труд за стажове и чиракуване, за да се гарантира ключовата им роля в прехода от образование към професионален живот; подчертава, че стажовете и чиракуването не следва никога да бъдат използвани като заместител за работа или третирани като възможност за използване на евтин или дори неплатен труд;

161.  предлага университетите и центровете за обучение да осигурят първоначалното и непрекъснато обучение на преподавателите в областта на професионалното образование заедно с участието на специалисти от съответната област на специалностите в професионалното образование;

Учителят като гарант на качественото преподаване

162.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят преподавателите при включването на иновациите и технологиите в преподаването чрез укрепване на цифровите умения на учителите, както и като им се предоставят необходимите ресурси и подкрепа, като например увеличаване на предлагането на опреснителни обучения и разработването на онлайн общности и образователни ресурси и курсове със свободен достъп ;

163.  подкрепя създаването на Академия за преподаване и учене като допълнителен инструмент, който да дава възможност на преподавателите да се обучават и да обменят най-добри практики на европейско равнище, предоставящ център за онлайн обмен, споделяне на опит и съвместно учене, и представляващ пространство за редовни срещи под формата на работни срещи, семинари и конференции с цел насърчаване на сътрудничеството между преподавателите, повишаване на качеството на преподаването и подпомагане на професионалното развитие на преподавателите; призовава Комисията да предложи проект за създаването на такава академия, въз основа също и на опита на академията „Европейска училищна мрежа“;

164.  припомня значението на педагогическото обучение за преподавателския състав във висшите учебни заведения, както и че в процеса на набиране на преподаватели педагогическите компетентности се считат най-малкото за еднакво важни с компетентностите за провеждане на научни изследвания; подчертава ролята на основаващото се на изследователска дейност образование и на педагогическите научните изследвания за стимулиране на ориентиран към обучаващите се лица подход към ученето и преподаването, насърчаването на активното учене, повишаването на развитието на умения и подобряването на методологията за преподаване;

165.  призовава държавите членки да въведат стимули за привличане и мотивиране на млади хора и квалифицирани преподаватели да се присъединят към образователната система и да работят за нея;

166.  подчертава необходимостта от признаване на професионалния статут на служителите в сферата на образованието и грижите в ранна детска възраст;

167.  призовава за подкрепа за учителите, преподаващи многоезични курсове, тъй като последните представляват важен фактор в интернационализацията на образованието;

168.  подчертава ролята на междукултурното обучение като част от обучението на преподавателите с оглед повишаването на техните междукултурни компетенции и с цел популяризиране на европейската култура и общите ценности, както и на европейското измерение на преподаването; подчертава, че междукултурните компетенции са от съществено значение за работата във все по-многообразните по състав общества, както и за благоприятстване интернационализацията на равнището на училищата;

169.  отчита необходимостта да се създадат полезни взаимодействия между знанията на преподавателите и технологичния потенциал на учениците с цел постигане на максимални учебни резултати;

170.  насърчава включването на стажове за преподаватели под ръководството на обучени наставници на всички етапи от обучението на преподавателите;

171.  насърчава преподавателите и училищните ръководители да стимулират и поемат водеща роля в прилагането на иновациите в училищната среда и да подпомагат тяхното развитие;

172.  насърчава институциите за висше образование да дават приоритет, да подкрепят и да възнаграждават повишаването и актуализирането на педагогическите знания на преподавателите във висшето образование, включително образователните възможности, предлагани от модерните технологии като средство за повишаване на постиженията на студентите и ефикасността на преподаването;

173.  подкрепя разработването на нови, иновативни и амбициозни техники на преподаване и образователни стандарти, за да се отговори по-добре на потребностите на студентите и на институциите за висше образование, както и на предизвикателствата на бързо променящия се свят;

o
o   o

174.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 183, 14.06.2014 г., стр. 22.
(2) ОВ C 183, 14.06.2014 г., стр. 30.
(3) ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ C 172, 27.5.2015 г., стр. 17.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0360.
(6) ОВ C 417, 15.12.2015 г., стр. 25.
(7) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.
(8) ОВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 2.
(9) Приети текстове, P8_TA(2017)0018.
(10) OВ C 484, 24.12.2016 г., стp. 1.
(11) ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.
(12) http://www.socialsummit17.se/wp-content/uploads/2017/11/Concluding-report-Gothenburg-summit.pdf
(13) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/122123.pdf
(14) OВ C 104, 16.4.1984 г., стp. 69.
(15) OВ C 135, 26.5.2010 г., стp. 12.
(16) Приети текстове, P8_TA(2017)0303.
(17) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
(18) http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072, и https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf

Последно осъвременяване: 21 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност